ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 365

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
10. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2096/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2097/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2098/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2099/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, melassin 10 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2100/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2101/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 14. osittaista tarjouskilpailua varten

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2102/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, muna-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Italiassa

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2103/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, eräitä läntisten vesialueiden ja Itämeren kalastuksia koskevien tietojen toimittamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2104/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2105/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2106/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

23

 

*

Komission direktiivi 2004/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerran ( 1 )

24

 

*

Komission direktiivi 2004/111/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerran ( 1 )

25

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/844/EY:
Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2004, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia varten (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4285)

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2096/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

116,0

204

91,5

999

103,8

0707 00 05

052

76,3

204

32,5

220

122,9

999

77,2

0709 90 70

052

111,1

204

64,6

999

87,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

42,7

382

32,3

388

52,7

528

36,4

999

43,0

0805 20 10

204

61,4

999

61,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,1

204

46,4

464

161,3

624

93,2

720

30,2

999

80,2

0805 50 10

052

48,8

528

42,4

999

45,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,7

400

88,4

404

105,6

512

105,4

720

65,7

804

167,7

999

114,3

0808 20 50

400

96,9

720

42,0

999

69,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2097/2004,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2004,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2004 19 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2287/2003 (2) säädetään sillikiintiöistä vuodeksi 2004.

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission olisi tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten sillisaaliit Pohjanmerellä linjan 53° 30′ pohjoista leveyttä pohjoispuolisilla vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön. Ranska on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 23 päivästä lokakuuta 2004 alkaen. Sen vuoksi olisi tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten sillisaaliit Pohjanmerellä linjan 53° 30′ pohjoista leveyttä pohjoispuolisilla vesillä ovat täyttäneet Ranskalle vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Ranskan lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta sillin kalastus Pohjanmerellä linjan 53° 30′ pohjoista leveyttä pohjoispuolisilla vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 23 päivästä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 344, 31.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1928/2004 (EUVL L 332, 6.11.2004, s. 5).


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2098/2004,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2004,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2004 19 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2287/2003 (2) säädetään sillikiintiöistä vuodeksi 2004.

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission olisi tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten sillisaaliit ICES-alueilla Vb, VlaN ja VIb ovat täyttäneet vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön. Ranska on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 23 päivästä lokakuuta 2004 alkaen. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten sillisaaliit ICES-alueilla Vb, VlaN ja VIb ovat täyttäneet Ranskalle vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Ranskan lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta sillin kalastus ICES-alueilla Vb, VlaN ja VIb sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 23 päivästä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 344, 31.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1928/2004 (EUVL L 332, 6.11.2004, s. 5).


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2099/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

melassin 10 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1422/95 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) vahvistettua melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (ETY) N:o 785/68 3 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 4 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 785/68 7 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä nostaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 79/2003 (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EYVL L 145, 27.6.1968, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1422/1995 (EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12).


LIITE

Melassin 10 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavat edustavat hinnat ja lisätuontitullit sokerialalla

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklassa tarkoitetun suspendoimisen vuoksi tuonnissa sovellettava tulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta (1)

1703 10 00 (2)

8,50

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2100/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.


LIITE

10 PÄIVÄSTÄ JOULUKUUTA 2004 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4226

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,26

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4226

Huom.: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2101/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 14. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2004/2005 19 päivänä heinäkuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1327/2004 (2) nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1327/2004 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1327/2004 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 14. tarjouskilpailussa 45,547 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1685/2004 (EUVL L 303, 30.9.2004, s. 21).


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2102/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

muna-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Italiassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian viranomaiset ovat vahvistaneet yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi 19 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/40/ETY (2) perusteella eläinlääkinnällisiä ja kaupallisia rajoituksia eräille Italian tuotantoalueille joulukuun 1999 ja huhtikuun 2000, elokuun ja lokakuun 2000 sekä lokakuun 2002 ja syyskuun 2003 välisenä aikana ilmaantuneen lintuinfluenssan vuoksi. Tämän vuoksi siitosmunien kuljettaminen ja markkinoille saattaminen ovat olleet väliaikaisesti kiellettyjä Italiassa ja niiden vyöhykkeiden sisällä, joita kyseinen eläinkulkutauti suoraan koskee.

(2)

Siitosmunien vapaan liikkuvuuden rajoitukset, jotka johtuivat eläinlääkinnällisten toimenpiteiden soveltamisesta, uhkasivat häiritä vakavasti Italian siitosmunamarkkinoita. Italian viranomaiset toteuttivat markkinatukitoimenpiteitä, joita sovellettiin vain niin kauan kuin oli ehdottomasti tarpeen. Kyseisten toimenpiteiden mukaan CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvia siitosmunia, joita ei ollut enää mahdollista asettaa haudottavaksi, voitiin jalostaa munatuotteiksi, tai CN koodeihin 0407 00 19 ja 0407 00 11 kuuluvia siitosmunia voitiin hävittää.

(3)

Kyseisillä toimenpiteillä oli myönteinen vaikutus siitosmunamarkkinoihin. Sen vuoksi on perusteltua pitää niitä asetuksessa (ETY) N:o 2771/75 artiklassa 14 tarkoitettuina poikkeuksellisina markkinatukitoimenpiteinä ja myöntää niille tukea, jonka avulla voidaan korvata osa taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat siitosmunien jalostamisesta munatuotteiksi tai hävittämisestä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvien siitosmunien käyttöä jalostukseen ja CN koodeihin 0407 00 19 ja 0407 00 11 kuuluvien siitosmunien hävittämistä, jotka toteutettiin 17 päivän joulukuuta 1999 ja 14 päivän huhtikuuta 2000, 14 päivän elokuuta ja 16 päivän lokakuuta 2000 sekä 11 päivän lokakuuta 2002 ja 30 päivän syyskuuta 2003 välisenä aikana ja josta Italian viranomaiset päättivät direktiivin 92/40/ETY soveltamiseksi, pidetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklassa tarkoitettuna poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen perusteella korvausta myönnetään seuraavasti:

0,0942 euroa CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvalta jalostukseen käytetyltä siitosmunalta enintään 770 751 munalle,

0,1642 euroa CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvalta hävitetyltä siitosmunalta enintään 165 040 munalle, ja

0,5992 euroa CN-koodiin 0407 00 11 kuuluvalta siitosmunalta enintään 264 930 munalle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2103/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

eräitä läntisten vesialueiden ja Itämeren kalastuksia koskevien tietojen toimittamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuotuisen pyyntiponnistuksen enimmäistasot tiettyjen kalastusalueiden ja kalastusten osalta vahvistetaan 19 päivänä heinäkuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1415/2004 (2), kuten tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalavaroja koskevan pyyntiponnistuksen hallinnoinnista, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 685/95 ja (EY) N:o 2027/95 kumoamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1954/2003 (3) 11 artiklan 2 kohdassa säädetään.

(2)

Yhteisön kalastusalueita ja kalavaroja koskevista pyyntiponnistusilmoituksista 30 päivänä syyskuuta 1998 annettu komission asetus (EY) N:o 2092/98 (4) ei enää ole läntisten vesialueiden osalta asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1415/2004 mukainen. Sen vuoksi on tarpeen määritellä uudelleen pyyntiponnistusilmoituksia koskevat velvollisuudet läntisten vesialueiden osalta.

(3)

Itämeren osalta nykyisten asetuksessa (EY) N:o 2092/98 säädettyjen pyyntiponnistusilmoituksia koskevien velvollisuuksien olisi oltava edelleen voimassa.

(4)

Tehtävien muutosten suuresta määrästä ja laajuudesta johtuen sekä läntisten vesialueiden uusien velvollisuuksien ja Itämeren voimassa olevien velvollisuuksien välisen yhdenmukaisuuden turvaamiseksi asetus (EY) N:o 2092/98 olisi kumottava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastuksen ja vesiviljelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

LÄNTISET VESIALUEET

1 artikla

Luettelo aluksista, joilla on erityiskalastuslupa

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta asetuksen (EY) N:o 1954/2003 7 artiklassa tarkoitetun alusluettelon ajantasainen versio tämän asetuksen liitteessä I vahvistetun ilmoitusmallin mukaisesti.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1954/2003 10 artiklan 2 kohdan ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (5) 19 f artiklan mukaisesti liitteessä I olevien tietojen muutoksista on ilmoitettava komissiolle päivittäin lähettämällä täydellinen päivitetty liite I silloin kun asetuksen (EY) N:o 1954/2003 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu erityiskalastuslupa myönnetään tai peruutetaan.

2 artikla

Pyyntiponnistus

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 artiklassa tarkoitettujen alusten edeltävän kuukauden pyyntiponnistuksesta kerätyt tiedot ennen kunkin kuukauden 15 päivää tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun ilmoitusmallin mukaisesti.

2.   Ensimmäisen pyyntiponnistusilmoituksen osalta kerättyjä tietoja koskeva viitekausi alkaa 1 päivänä tammikuuta 2004.

II LUKU

ITÄMERI

3 artikla

Luettelo aluksista, joilla on erityiskalastuslupa

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 779/97 2 artiklassa tarkoitettu alusluettelo tämän asetuksen liitteessä III vahvistetun ilmoitusmallin mukaisesti.

2.   Alusluetteloihin tehdyistä muutoksista on ilmoitettava komissiolle samaa ilmoitusmallia käyttäen viimeistään neljä arkipäivää ennen alusten tuloa kalastusalueelle.

4 artikla

Pyyntiponnistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 i artiklan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut pyyntiponnistuksesta kerätyt tiedot tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun ilmoitusmallin mukaisesti.

III LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

5 artikla

Tietojen siirto ja saatavuus

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 1–4 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle kalastusalan tietojenvaihtojärjestelmän (tai komission tulevaisuudessa hyväksymän jonkin muun tietojärjestelmän) välityksellä.

2.   Komissio toimittaa ajantasaistettuja alusluetteloja koskevat tiedot saataville kalastusalan tietojenvaihtojärjestelmän (tai komission tulevaisuudessa hyväksymän jonkin muun tietojärjestelmän) välityksellä.

3.   Komissio mukauttaa kalastusalan tietojenvaihtojärjestelmää edellä 1 artiklassa tarkoitetun alusluettelon ja 2 artiklassa tarkoitettujen pyyntiponnistusilmoitusten osalta viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Jäsenvaltioiden on mainittuun päivään saakka toimitettava 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle lähettämällä ne laskentataulukon muodossa sähköpostiosoitteeseen, jonka komissio jäsenvaltioille ilmoittaa.

6 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 2092/98.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 258, 5.8.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1.

(4)  EYVL L 266, 1.10.1998, s. 47.

(5)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.


LIITE I

LUETTELO ALUKSISTA, JOILLA ON ERITYISKALASTUSLUPA – LÄNTISET VESIALUEET

Ilmoitusmalli

Maa

Laji

CFR

Ulkoiset merkinnät

ICES V–VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Biologisesti herkkä alue

(asetuksen (EY) N:o 1954/2003 6 artikla)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Tietojen muoto

Kentän nimi

Merkkien/numeroiden enimmäismäärä

Tasaus (1)

V(asen)/O(ikea)

Määritelmä ja huomautukset

(1)

Maa

3

Jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi), jossa alus on rekisteröity kalastustarkoitukseen asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesti

Aina ilmoituksen tekevä maa

(2)

Laji

1

Jokin asetuksen (EY) N:o 1954/2003 soveltamisalaan kuuluva kohdelaji seuraavia koodeja käyttäen:

D

:

pohjakalalajit, asetuksen (EY) N:o 2347/2002 soveltamisalaan kuuluvia lukuun ottamatta

S

:

kampasimpukat

C

:

isotaskurapu ja hämähäkkirapu

(3)

CFR

12

(Community Fleet Register Number = yhteisön alusrekisterinumero)

Kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero

Jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja 9 merkkiä käsittävä tunniste. Jos tunnisteessa on vähemmän kuin 9 merkkiä, vasemmalle on lisättävä tarvittava määrä nollia

(4)

Ulkoiset merkinnät

14

V

Asetuksen (ETY) N:o 1381/87 mukaiset

(5)

Alue

1

Ilmoitettava, onko aluksella asetuksen (EY) N:o 1954/2003 8 artiklan 3 kohdan mukainen erityiskalastuslupa alueelle

Y = kyllä/N = ei


(1)  Tärkeä tieto vakiopituisten tietueiden tiedonsiirtoa varten.


LIITE II

PYYNTIPONNISTUS – LÄNTISET VESIALUEET

Ilmoitusmalli

Maa

Laji

Alue

Vuosi

Kuukausi

Ilmoitus (a)

Kokoomailmoitus

Vuosittainen pyyntiponnistusosuus (b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(a) ja (b): Tiedot toimitetaan ainoastaan 1 päivään heinäkuuta 2005 saakka tämän asetuksen 5 artiklassa mainitun laskentataulukon muodossa. 1 päivän heinäkuuta 2005 jälkeen tiedot toimitetaan kalastusalan tietojenvaihtojärjestelmän välityksellä.


Tietojen muoto

Kentän nimi

Merkkien/numeroiden enimmäismäärä

Tasaus (1)

V(asen)/O(ikea)

Määritelmä ja huomautukset

(1)

Maa

3

Jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi), jossa alus on rekisteröity kalastustarkoitukseen asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesti

Aina ilmoituksen tekevä maa

(2)

Laji

1

Jokin asetuksen (EY) N:o 1954/2003 soveltamisalaan kuuluva kohdelaji seuraavia koodeja käyttäen:

D

:

pohjakalalajit, asetuksen (EY) N:o 2347/2002 soveltamisalaan kuuluvia lukuun ottamatta

S

:

kampasimpukat

C

:

isotaskurapu ja hämähäkkirapu

(3)

Alue

12

V

Jokin asetuksen (EY) N:o 1954/2003 soveltamisalaan kuuluva alue seuraavia koodeja käyttäen: ICES V–VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1.1, CECAF 34.1.2, CECAF 34.2.0, ja BSA (asetuksen (EY) N:o 1954/2003 6 artiklassa määritellyistä biologisesti herkistä alueista)

(4)

Vuosi

4

Vuosi, johon kuuluvaa kuukautta (5) ilmoitus koskee

(5)

Kuukausi

2

Kuukausi, jota pyyntiponnistusilmoitus koskee (ilmoitettuna kaksinumeroisena lukuna välillä 1–12)

(6)

Ilmoitus

13

O

Asetuksen (EY) N:o 1415/2004 3 artiklan ja liitteessä I olevan alaviitteen 1 mukainen 5 kohdassa mainittua kuukautta koskeva pyyntiponnistusilmoitus

(7)

Kokoomailmoitus

13

O

Asetuksen (EY) N:o 1415/2004 3 artiklan ja liitteessä I olevan alaviitteen 1 mukainen 4 kohdassa mainitun vuoden 1 päivästä tammikuuta 5 kohdassa mainitun kuukauden loppuun asti toteutunut yhteenlaskettu pyyntiponnistuksen määrä

(8)

Vuosittainen pyyntiponnistusosuus

13

O

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun lajin 3 kohdassa tarkoitetun alueen vuosittaisen pyyntiponnistuksen asetuksen (EY) N:o 1415/2004 liitteissä I ja III määritelty enimmäistaso


(1)  Tärkeä tieto vakiopituisten tietueiden tiedonsiirtoa varten.


LIITE III

KALASTUSKOHTAINEN ALUSLUETTELO – ITÄMERI

Toimitettavien tietojen määrittely ja tietueen kuvaus

Kentän nimi

Leveys

Tasaus

Määritelmä ja huomautukset

Päivitystunnus

3

Ilmoituksen tyypin määrittelevä koodi (ks. taulukko 1)

Ilmoittava taho

3

Ilmoituksen tekevä jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi)

Kalastus

5

V

Kolmesta tekijästä muodostuva kalastuksen koodi (ks. taulukko 2):

pyydystyyppi (ks. taulukko 3) – kaksi merkkiä

kohdelajin tyyppi (ks. taulukko 4) – yksi merkki

ICES-alueen koodi, kaksi merkkiä:

osa-alueet 22–32 = alue nro 5

osa-alueet 30–31 = alue nro 51

CFR (sisäinen numero)

12

V

(Community Fleet Register Number = yhteisön alusrekisterinumero)

Kalastusaluksen yksilöllinen tunnistenumero

Jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi) ja 9 merkkiä käsittävä tunniste. Jos tunnisteessa on vähemmän kuin 9 merkkiä, vasemmalle on lisättävä tarvittava määrä nollia

Aluksen nimi

40

V

 

Tapahtuman päivämäärä

8

Kyseisen tapahtuman päivämäärä (vvvvkkpp)


Taulukko 1

Päivitystunnusta koskevat koodit

Aluksen lisääminen luetteloon

ADD

Aluksen poistaminen luettelosta

SUP

Virheellisen ilmoituksen peruuttaminen

CAN


Taulukko 2

Kalastusten koodit Itämerellä – asetus (EY) N:o 779/97

Pyydys

Kohdelaji

Kalastusalue

Koodi

Vedettävät pyydykset

Pohjakalalajit

Osa-alueet 22–32

TGD5

Seisovat pyydykset ja ajoverkot

Pohjakalalajit

Osa-alueet 22–32

DGD5

Kaikki pyydykset

Pelagiset lajit (silakka ja kilohaili)

Osa-alueet 22–32

AGH5

joista
Osa-alueet 30–31

AGH51

Kaikki pyydykset

Lohi, meritaimen ja makean veden kalat

Osa-alueet 22–32

AGS5


Taulukko 3

Pyydysryhmien koodit kalastuksittain

Pyydystyyppi

Koodi

Vedettävät pyydykset

TG

Seisovat pyydykset ja ajoverkot

DG

Kaikki pyydykset

AG


Taulukko 4

Kohdelajien tai kohdelajiryhmien koodit

Laji

Koodi

Pohjakalalajit

D

Pelagiset lajit

P

Pelagiset lajit (silakka ja kilohaili)

H

Lohi, meritaimen ja makean veden kalat

S


LIITE IV

PYYNTIPONNISTUS – ITÄMERI

Toimitettavien tietojen määrittely ja tietueen kuvaus

Kootut ilmoitukset kalastuksittain

Kentän nimi

Leveys

Tasaus

Määritelmä ja huomautukset

Päivitystunnus

3

Ilmoituksen tyypin määrittelevä koodi (ks. taulukko 1)

Ilmoittava taho

3

Ilmoituksen tekevä jäsenvaltio (3-kirjaiminen ISO-koodi)

Kalastus

5

V

Sen kalastuksen koodi (ks. taulukko), johon toiminta liittyy

Tarkkailuvuosi

4

Vuosi (vvvv), jona alusta tarkkaillaan

Ensimmäinen kuukausi

2

Tarkkailujakson ensimmäinen kuukausi (kk)

Viimeinen kuukausi

2

Tarkkailujakson viimeinen kuukausi (kk)

Pyyntiponnistus/koneteho

14

O

Kilowatit (kokonaislukuna) kerrottuna alueellaolopäivillä (kokonaislukuna) laivastonosan pyyntiponnistuksen ilmaisemiseksi tarkkailujakson aikana (1)

Täyte

14

 


Taulukko 1

Päivitystunnusta koskevat koodit

Kalastuskohtainen ilmoitus

FIS

Kalastuskohtaisen ilmoituksen poisto

DFI


Taulukko 2

Kalastusten koodit Itämerellä – asetus (EY) N:o 779/97

Pyydys

Kohdelaji

Kalastusalue

Koodi

Vedettävät pyydykset

Pohjakalalajit

Osa-alueet 22–32

TGD5

Seisovat pyydykset ja ajoverkot

Pohjakalalajit

Osa-alueet 22–32

DGD5

Kaikki pyydykset

Pelagiset lajit (silakka ja kilohaili)

Osa-alueet 22–32

AGH5

joista
Osa-alueet 30–31

AGH51

Kaikki pyydykset

Lohi, meritaimen ja makean veden kalat

Osa-alueet 22–32

AGS5


(1)  Lasketaan noudattaen kaavaa Σ(i=1,n)aiPi, missä n = alusten lukumäärä alueella, ai = aluksen tarkkailujakson aikana alueella viettämien merelläolopäivien lukumäärä ja Pi = aluksen keskimääräinen koneteho alueella tarkkailujakson aikana.


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2104/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan,

yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 639/2004 säädetään yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnointia koskevista poikkeuksista, joiden kesto on rajattu 31 päivään joulukuuta 2006. Poikkeukset koskevat elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 tarkoitettua laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistamista sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 (3) tarkoitettuja tukia laivaston uusimiseen ja nykyaikaistamiseen.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 639/2004 säädetään, että Ranskan ja Portugalin syrjäisimpien alueiden laivastonosakohtaiset erityiset viitetasot ovat monivuotisen ohjausohjelman IV (MOO IV) tavoitteet vuoden 2002 lopussa.

(3)

Kanariansaarten osalta erityisten viitetasojen vahvistaminen noudattaa samanlaista lähestymistapaa kuin tavoitteiden vahvistaminen MOO IV:ssä ottaen kuitenkin huomioon kyseessä olevien laivastojen käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien rajat. Sen vuoksi tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) antoi maalis-huhtikuussa 2004 pidettyä istuntoa koskeneessa kertomuksessaan lausunnon Kanariansaarilla rekisteröityjen laivastojen kalastusmahdollisuuksista. Lisäksi Espanja ja komissio tekivät selvityksen Kanariansaarilla rekisteröityjen, kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten nojalla toimintaa harjoittavien laivastojen kalastusmahdollisuuksista. Komission mukaan selvityksen enempää kuin kertomuksenkaan perusteella ei voida päätellä, että nykyisin Kanariansaarilla rekisteröityjen laivastojen toimintaa olisi mahdollista laajentaa.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi annettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 12 päivänä elokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1438/2003 (4) tarkoitetussa vuosikertomuksessa tiedot syrjäisimmille alueille rekisteröityjen laivastojen kehityksestä.

(5)

Komissio on ottanut huomioon 30 päivänä maaliskuuta 2004 pidetyn neuvoston kokouksen (5) yhteydessä antamansa, asetuksen (EY) N:o 639/2004 säännösten soveltamista koskeneen lausuntonsa erityisesti siltä osin kuin on kyse laivaston tarkoituksenmukaisimmasta osittamisesta kalastustyyppien, kohteena olevien kalakantojen tilaa koskevien tieteellisten lausuntojen ja samoja kantoja kalastavien laivastojen yhdenmukaisen kohtelun perusteella

(6)

Tätä asetusta olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamispäivästä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Erityiset viitetasot

Ranskan, Portugalin ja Espanjan syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen erityiset viitetasot vahvistetaan liitteessä laivastonosittain.

Nämä erityiset viitetasot koskevat niitä enimmäiskapasiteettitasoja bruttotonneina (GT) ja kilowatteina (kW), jotka jäsenvaltiot saavat asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan säännöksistä poiketen hyväksyä uusien alusten laivastoon lisäämisen kautta.

2 artikla

Erityisten viitetasojen seuranta

Jokaisen 1 artiklassa tarkoitetun laivastonosan vetoisuutena ja konetehona ilmoitettu viitetaso on 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen yhtä suuri kuin liitteessä kyseiselle laivastonosalle vahvistettu viitetaso, josta on vähennetty mainitusta laivastonosasta 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen julkisen tuen avulla poistettujen alusten vetoisuus ja koneteho.

3 artikla

Viitetasojen vahvistaminen

Komissio laskee kunkin jäsenvaltion osalta 31 päivänä joulukuuta 2006 syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen ja asetuksen (EY) N:o 639/2004 2 artiklan säännösten mukaisesti päätettyjen näihin laivastoihin lisättävien alusten, joita ei ole mainittuun päivään mennessä rekisteröity, bruttotonneina ja kilowatteina ilmoitettujen kapasiteettien summan.

Summa lisätään Eurooppaan rekisteröityjen laivastojen viitetasoihin. Näin saadut tulokset ovat 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen kyseisen jäsenvaltion viitetasot.

4 artikla

Vuosikertomukset

Jäsenvaltioiden on annettava asetuksen (EY) N:o 1438/2003 12 artiklassa säädetyssä vuosikertomuksessa tiedot syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen kehityksestä.

Vuoden 2003 tiedot on sisällytettävä vuotta 2004 koskevaan vuosikertomukseen.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  EYVL L 337, 31.12.1999, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1421/2004 (EUVL L 260, 6.8.2004, s. 1).

(4)  EUVL L 204, 13.8.2003, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 916/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 81).

(5)  Neuvoston asiakirja nro 7520/04 ADD1, 19.3.2004.


LIITE

Ranskan, Portugalin ja Espanjan syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen erityiset viitetasot

Espanja

Laivastonosa

Laivastonosan koodi

GT

kW

Kanariansaaret. Pituus < 12 m. EU:n vedet

CA1

2 878

23 202

Kanariansaaret. Pituus > 12 m. EU:n vedet

CA2

4 779

16 055

Kanariansaaret. Pituus > 12 m. Kv. ja kolmansien maiden vedet

CA3

51 167

90 680

Yhteensä

 

58 824

129 937


Ranska

Laivastonosa

Laivastonosan koodi

GT

kW

Réunion. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FC

1 050

14 000

Réunion. Pelagiset lajit. Pituus > 12 m

4FD

9 705

24 610

Guyana. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FF

400

5 250

Guyana. Katkarapualukset

4FG

6 526

19 726

Guyana. Pelagiset lajit. Avomerikalastusalukset

4FH

3 500

5 000

Martinique. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinique. Pelagiset lajit. Pituus > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadeloupe. Pelagiset lajit. Pituus > 12 m

4FM

500

1 750

Yhteensä

 

29 581

243 836


Portugali

Laivastonosa

Laivastonosan koodi

GT

kW

Madeira. Pohjakalalajit. Pituus < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagiset lajit. Nuotta. Pituus > 12 m

4K8

253

1 170

Azorit. Pohjakalalajit. Pituus < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azorit. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus > 12 m

4KA

14 246

36 846

Yhteensä

 

23 254

80 819


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2105/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1757/2004 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1757/2004 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 3 ja 9 päivänä joulukuuta 2004 toimitettujen tarjousten osalta ohran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 17,99 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2106/2004,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon kauraa koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä Suomessa ja Ruotsissa 3 päivänä syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1565/2004 markkinointivuodeksi 2004/2005 (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kauran Suomesta ja Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin, Bulgariaa Norjaa, Romaniaa ja Sveitsiä lukuun ottamatta, suuntautuvan viennin N:o 1565/2004 tukea koskeva tarjouskilpailu on avattu asetuksella (EY).

(2)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen on aiheellista vahvistaa enimmäistuki.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1565/2004 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 3 ja 9 päivänä joulukuuta 2004 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta kauran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 30,25 euroa/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  EUVL L 285, 4.9.2004, s. 3.


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/24


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/110/EY,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 96/49/EY liite sisältää vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID-määräykset), sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.

(2)

RID-määräykset ajantasaistetaan joka toinen vuosi. Seuraavaa muutettua versiota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, ja sen soveltamisen siirtymäaika jatkuu 30 päivään kesäkuuta 2005.

(3)

Tästä syystä direktiivin 96/49/EY liite on muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/49/EY 9 artiklalla perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 96/49/EY liite seuraavalla tekstillä:

”Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liitteessä I olevat vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID-määräykset), sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, joissa ilmaisut ”sopimuspuoli” ja ”valtiot tai rautatiet” korvataan ilmaisulla ”jäsenvaltio”.

RID-määräysten liitteen B muutettu vuoden 2005 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä.”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä kirjallisina nämä säännökset sekä säännösten ja direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission jäsen


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/89/EY (EUVL L 293, 16.9.2004, s. 14).


10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/25


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/111/EY,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 94/55/EY liitteet A ja B sisältävät vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003, liitteet A ja B.

(2)

ADR-sopimus ajantasaistetaan joka toinen vuosi. Muutettua versiota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, ja sitä koskeva siirtymäkausi kestää 30 päivään kesäkuuta 2005.

(3)

Sen vuoksi direktiivin 94/55/EY liitteet A ja B on muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/55/EY 9 artiklassa tarkoitetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 94/55/EY liitteet A ja B seuraavasti:

1)

Korvataan liite A seuraavasti:

”Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2005, liitteen A määräykset, joissa ilmaisu ”sopimuspuoli” korvataan ilmaisulla ”jäsenvaltio”.

ADR-sopimuksen liitteen A muutettu vuoden 2005 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä”.

2)

Korvataan liite B seuraavasti:

”Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2005, liitteen B määräykset, joissa ilmaisu ”sopimuspuoli” korvataan ilmaisulla ”jäsenvaltio”.

ADR-sopimuksen liitteen B muutettu vuoden 2005 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä kirjallisina nämä säännökset sekä säännösten ja direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission jäsen


(1)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/28/EY (EUVL L 90, 8.4.2003, s. 45).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2004,

oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4285)

(2004/844/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

on kuullut direktiivin 2003/8/EY 17 artiklan 1 kohdalla perustettua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/8/EY 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komission on laadittava vakiolomake oikeusapuhakemuksia ja niiden toimittamista varten.

(2)

Vakiolomake oikeusapuhakemusten toimittamista varten jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä on laadittu komission päätöksellä K(2003) 1829 (2).

(3)

Direktiivin 2003/8/EY 16 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että vakiolomake oikeusapuhakemuksia varten on laadittava viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2004. Tämän vuoksi kyseinen lomake olisi laadittava tällä päätöksellä.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanskaa, jota ei sido direktiivi 2003/8/EY, ei sido tämä päätös eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Laaditaan direktiivissä 2003/8/EY tarkoitettu vakiolomake oikeusapuhakemuksia varten tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2004.

Komission puolesta

António VITORINO

Komission jäsen


(1)  EYVL L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Päätöstä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image