ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 320

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
21. lokakuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1815/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1816/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1817/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1818/2004, annettu 19 päivänä lokakuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1819/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 1342/2003 poikkeamisesta viljojen, riisin ja viljoista johdettujen tuotteiden tiettyjen vientitodistusten myöntämisen harkinta-ajan osalta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1820/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 814/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2208/2002 muuttamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1821/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä eräille asetuksella (EY) N:o 1749/2004 avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuotaville säilötyille sienille

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1822/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 638/2003 mukaisesti vuoden 2004 lokakuun viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1823/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1824/2004, annettu 20 päivänä lokakuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

20

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/703/EY:Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 16 päivänä syyskuuta 2004, euroseteleiden hankinnasta (EKP/2004/18)

21

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1815/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20 päivänä lokakuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

51,7

204

40,9

624

74,2

999

55,6

0707 00 05

052

87,9

999

87,9

0709 90 70

052

80,9

999

80,9

0805 50 10

052

62,4

388

39,2

524

66,0

528

47,9

999

53,9

0806 10 10

052

96,7

400

179,5

999

138,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,0

400

92,7

404

80,2

512

107,8

720

96,2

800

145,3

804

77,4

999

94,8

0808 20 50

052

95,8

388

105,3

720

75,2

999

92,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1816/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (2),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta naudanliha-alalla 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2247/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 1 artiklassa säädetään mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin oleville naudanliha-alan tuotteille. Tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin kolmannelle viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa.

(2)

Määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 ja 10 päivän lokakuuta 2004 välisenä aikana, eivät ole asetuksen (EY) N:o 2247/2003 mukaisesti luuttomaksi leikattuna lihana ilmaistuina suuremmat kuin Botswanan, Kenian, Madagaskarin, Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi tuontitodistuksia on mahdollista antaa haetuille määrille.

(3)

Olisi vahvistettava määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea 1 päivästä marraskuuta 2004 alkaen 52 100 t kokonaismäärän rajoissa.

(4)

On aiheellista mainita, että tämä asetus ei rajoita terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (4) soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä lokakuuta 2004 luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen määrien ja alkuperämaiden mukaisesti:

 

Yhdistynyt kuningaskunta:

400 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

18 t Swazimaasta peräisin olevia tuotteita,

400 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita,

 

Saksa:

300 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

250 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistushakemuksia voidaan jättää marraskuun 2004 kymmenen ensimmäisen päivän aikana seuraavista luuttoman naudanlihan määristä:

Botswana:

10 816 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Swazimaa:

3 180 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

4 885 t.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M.SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1817/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1), ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1429/95 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt lisättyä sokeria koskevaa vientitukea lukuun ottamatta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävien vientimäärien mahdollistamiseksi mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 18 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos lisättyä sokeria koskeva vientituki ei riitä takaamaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientiä, vientituki vahvistetaan mainitun asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Väliaikaisesti säilöttyjä kirsikoita, kuorittuja tomaatteja, sokeroituja kirsikoita, valmistettuja hasselpähkinöitä ja tiettyjä appelsiinimehuja voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Näin ollen olisi vahvistettava tuki- ja tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Liitteessä vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukimäärät, todistushakemusten jättöaika, todistusten antamisaika ja tuotemäärät.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EYVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 498/2004 (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2180/2003 (EUVL L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 636/2004 (EYVL L 100, 6.4.2004, s. 25).


LIITE

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta 20 päivänä lokakuuta 2004 annettuun komission asetukseen

Todistushakemusten jättöaika: 25. lokakuuta 2004–21. helmikuuta 2005.

Todistusten antamisaika: marraskuuta 2004–helmikuuta 2005.

Tuotekoodi (1)

Määräpaikan koodi (2)

Vientituki

(euroa/nettotonni)

Määrät

(tonnia)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EYVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F06

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Pohjois-Amerikan maita.

F10

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Amerikan yhdysvaltoja ja Bulgariaa.


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1818/2004,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2004,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

38,49

22,16

1 211,20

286,30

602,24

9 539,75

132,90

25,66

16,52

165,95

9 233,37

1 538,68

350,56

26,54

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

103,27

59,45

3 249,80

768,19

1 615,87

25 596,24

356,58

68,85

44,34

445,25

24 774,18

4 128,45

940,59

71,20

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

45,21

26,03

1 422,67

336,29

707,38

11 205,30

156,10

30,14

19,41

194,92

10 845,43

1 807,31

411,76

31,17

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

22,04

12,69

693,55

163,94

344,85

5 462,61

76,10

14,69

9,46

95,02

5 287,18

881,07

200,74

15,20

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,37

1 933,08

456,94

961,17

15 225,43

212,11

40,96

26,37

264,85

14 736,44

2 455,73

559,49

42,35

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

75,36

43,38

2 371,43

560,56

1 179,13

18 677,98

260,20

50,24

32,35

324,91

18 078,11

3 012,59

686,36

51,96

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

26,74

15,39

841,45

198,90

418,39

6 627,51

92,33

17,83

11,48

115,29

6 414,66

1 068,96

243,54

18,44

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

44,01

25,34

1 384,91

327,36

688,61

10 907,88

151,96

29,34

18,89

189,74

10 557,56

1 759,34

400,83

30,34

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

447,72

257,75

14 088,89

3 330,33

7 005,31

110 967,70

1 545,89

298,50

192,21

1 930,31

107 403,84

17 898,10

4 077,76

308,68

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

86,11

49,58

2 709,84

640,55

1 347,39

21 343,40

297,34

57,41

36,97

371,27

20 657,94

3 442,50

784,31

59,37

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,98

87,49

4 782,51

1 130,49

2 377,97

37 668,24

524,76

101,33

65,25

655,25

36 458,48

6 075,55

1 384,20

104,78

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

357,31

205,70

11 243,67

2 657,78

5 590,61

88 558,04

1 233,70

238,22

153,39

1 540,48

85 713,90

14 283,62

3 254,26

246,34

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

466,55

268,59

14 681,28

3 470,36

7 299,86

115 633,53

1 610,89

311,05

200,29

2 011,47

111 919,82

18 650,66

4 249,21

321,66

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

86,17

49,61

2 711,58

640,96

1 348,26

21 357,06

297,53

57,45

36,99

371,51

20 671,15

3 444,70

784,81

59,41

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,09

2 628,52

621,33

1 306,96

20 702,91

288,41

55,69

35,86

360,13

20 038,01

3 339,20

760,77

57,59

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

553,21

318,48

17 408,41

4 115,00

8 655,86

137 113,10

1 910,12

368,83

237,49

2 385,11

132 709,55

22 115,12

5 038,53

381,41

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

91,51

52,68

2 879,59

680,68

1 431,80

22 680,41

315,96

61,01

39,28

394,53

21 952,00

3 658,15

833,44

63,09

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

82,33

47,40

2 590,80

612,41

1 288,20

20 405,81

284,27

54,89

35,34

354,96

19 750,46

3 291,28

749,86

56,76

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

86,92

50,04

2 735,28

646,57

1 360,04

21 543,79

300,13

57,95

37,32

374,76

20 851,89

3 474,82

791,67

59,93

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

145,14

83,56

4 567,42

1 079,65

2 271,02

35 974,16

501,16

96,77

62,31

625,78

34 818,81

5 802,31

1 321,95

100,07

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

0805 10 10

52,21

30,06

1 642,94

388,36

816,91

12 940,25

180,27

34,81

22,41

225,10

12 524,66

2 087,15

475,52

36,00

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

0805 10 30

55,64

32,03

1 750,81

413,86

870,54

13 789,85

192,11

37,09

23,89

239,88

13 346,98

2 224,18

506,74

38,36

 

 

 

 

2.60.3

muut

0805 10 50

57,48

33,09

1 808,78

427,56

899,37

14 246,42

198,47

38,32

24,68

247,82

13 788,88

2 297,82

523,52

39,63

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

79,31

45,66

2 495,73

589,94

1 240,93

19 656,98

273,84

52,88

34,05

341,94

19 025,68

3 170,50

722,34

54,68

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

71,72

41,29

2 256,88

533,48

1 122,17

17 775,80

247,63

47,82

30,79

309,21

17 204,91

2 867,08

653,21

49,45

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

72,57

41,78

2 283,48

539,77

1 135,40

17 985,26

250,55

48,38

31,15

312,86

17 407,64

2 900,86

660,91

50,03

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

58,78

33,84

1 849,77

437,25

919,75

14 569,24

202,96

39,19

25,24

253,43

14 101,33

2 349,89

535,38

40,53

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

132,70

76,39

4 175,74

987,06

2 076,27

32 889,22

458,18

88,47

56,97

572,11

31 832,95

5 304,74

1 208,59

91,49

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

64,32

37,03

2 024,11

478,46

1 006,43

15 942,38

222,09

42,88

27,61

277,32

15 430,37

2 571,36

585,84

44,35

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

81,36

46,84

2 560,34

605,21

1 273,06

20 165,92

280,93

54,24

34,93

350,79

19 518,27

3 252,58

741,04

56,10

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

50,38

29,00

1 585,36

374,75

788,28

12 486,68

173,95

33,59

21,63

217,21

12 085,66

2 013,99

458,85

34,73

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

44,14

25,41

1 389,04

328,34

690,66

10 940,47

152,41

29,43

18,95

190,31

10 589,10

1 764,60

402,03

30,43

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

86,41

49,75

2 719,27

642,78

1 352,08

21 417,66

298,37

57,61

37,10

372,56

20 729,81

3 454,48

787,04

59,58

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

214,58

123,53

6 752,40

1 596,13

3 357,45

53 183,65

740,90

143,06

92,12

925,14

51 475,60

8 578,05

1 954,35

147,94

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 95

0809 20 05

502,98

289,57

15 827,77

3 741,37

7 869,93

124 663,59

1 736,69

335,34

215,93

2 168,55

120 659,87

20 107,13

4 581,04

346,78

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

111,40

64,13

3 505,54

828,64

1 743,03

27 610,49

384,64

74,27

47,82

480,29

26 723,75

4 453,33

1 014,61

76,80

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

58,12

33,46

1 828,92

432,32

909,38

14 405,04

200,68

38,75

24,95

250,58

13 942,41

2 323,41

529,35

40,07

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

135,31

77,90

4 257,96

1 006,50

2 117,15

33 536,78

467,20

90,21

58,09

583,38

32 459,71

5 409,18

1 232,38

93,29

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

488,40

281,17

15 369,09

3 632,94

7 641,86

121 050,88

1 686,36

325,62

209,67

2 105,70

117 163,19

19 524,43

4 448,28

336,73

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

304,95

175,56

9 596,17

2 268,34

4 771,43

75 581,86

1 052,93

203,31

130,92

1 314,76

73 154,46

12 190,68

2 777,42

210,25

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 605,61

924,35

50 525,34

11 943,17

25 122,34

397 950,44

5 543,85

1 070,46

689,29

6 922,43

385 169,78

64 185,87

14 623,57

1 106,99

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

160,10

92,17

5 038,02

1 190,89

2 505,02

39 680,76

552,79

106,74

68,73

690,25

38 406,37

6 400,15

1 458,16

110,38

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

123,21

70,93

3 877,18

916,49

1 927,82

30 537,62

425,42

82,14

52,89

531,21

29 556,87

4 925,45

1 122,17

84,95

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

306,61

176,51

9 648,36

2 280,68

4 797,38

75 992,92

1 058,66

204,42

131,63

1 321,91

73 552,31

12 256,98

2 792,53

211,39

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1819/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

asetuksesta (EY) N:o 1342/2003 poikkeamisesta viljojen, riisin ja viljoista johdettujen tuotteiden tiettyjen vientitodistusten myöntämisen harkinta-ajan osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (3) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että edellä mainitussa kohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistukset annetaan kolmantena arkipäivänä hakemuksen jättöpäivän jälkeen, jos komissio ei tämän määräajan kuluessa toteuta erityistoimenpiteitä.

(2)

Tätä harkinta-aikaa sovelletaan sekä vientitodistuksiin, joissa tuen määrä on nolla, että niihin, joissa tuki on suuruudeltaan enemmän kuin nolla. Kun otetaan huomioon yhteisön markkinoiden hankintatilanne viljan ja riisin osalta markkinointivuonna 2004/2005, viljan ja riisin vientiä on syytä vauhdittaa erityisesti maailmanmarkkinahintaan tapahtuvan viennin osalta.

(3)

Näissä olosuhteissa on syytä tilapäisesti keskeyttää kolmen päivän harkinta-ajan soveltaminen viljan, riisin ja tiettyjen viljasta johdettujen tuotteiden niiden vientitodistusten osalta, joiden tuki tasausmaksut mukaan luettuina on nollan suuruinen.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevat vientitodistukset annetaan hakemuksen jättöpäivänä, jos tuen määrä on nollan suuruinen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1092/2004 (EUVL L 209, 11.6.2004, s. 9).


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1820/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 814/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2208/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista 17 päivänä huhtikuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 814/2000 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2208/2002 (2) säädetään ehdotuspyynnön julkaisemisesta asetuksessa (EY) N:o 814/2000 säädettyjen tukimahdollisuuksien mahdollisimman laajan julkisuuden ja parhaiden toimien valinnan varmistamiseksi. Kyseinen pyyntö on julkaistava viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä heinäkuuta. Moitteettoman hallinnon vuoksi ja erityisesti jotta asetuksessa (EY) N:o 814/2000 säädettyä järjestelmää voidaan soveltaa uusien jäsenvaltioiden kansalaisiin, kyseistä päivämäärää olisi lykättävä kolmella kuukaudella.

(2)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2208/2002 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EMOTR-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2208/2002 3 artiklassa oleva ilmaisu ”31 päivänä heinäkuuta” ilmaisulla ”31 päivänä lokakuuta”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 7.

(2)  EYVL L 337, 13.12.2002, s. 21.


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1821/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

tuontitodistusten myöntämisestä eräille asetuksella (EY) N:o 1749/2004 avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuotaville säilötyille sienille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon säilöttyjen sienien tuonnissa sovellettavan yksipuolisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 7 päivänä lokakuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1749/2004 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Perinteisten tuojien asetuksen (EY) N:o 1749/2004 4 artiklan 1 kohdan nojalla hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 19 päivänä lokakuuta 2004, myönnetään siten, että niissä haetuista määristä hyväksytään 9,33 prosenttia.

2.   Uusien tuojien asetuksen (EY) N:o 1749/2004 4 artiklan 1 kohdan nojalla hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 19 päivänä lokakuuta 2004, myönnetään siten, että niissä haetuista määristä hyväksytään 7,69 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2004.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 312, 9.10.2004, s. 3.


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1822/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 638/2003 mukaisesti vuoden 2004 lokakuun viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (1),

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”) 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 ja neuvoston päätöksen 2001/822/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontijärjestelmän osalta 9 päivänä huhtikuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 638/2003 (3) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuoden 2004 lokakuun viiden ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 638/2003 mukaisesti esitettyjen ja komissiolle toimitettujen riisiä koskevien tuontitodistushakemusten perusteella todistukset annetaan hakemuksissa ilmoitetuille määrille, joihin sovelletaan, tarvittaessa, liitteessä vahvistettuja vähennysprosentteja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 93, 10.4.2003, s. 3.


LIITE

Lokakuun 2004 osuuden osalta haettuihin määriin sovellettavat vähennysprosentit ja käyttöprosentit vuonna 2004

Alkuperä/tuote

Vähennysprosentti lokakuun 2004 osuuden osalta

Vuoden 2004 kiintiön lopullinen käyttöprosentti

Alankomaiden Antillit ja Aruba

Vähiten kehittyneet MMA:t

Alankomaiden Antillit ja Aruba

Vähiten kehittyneet MMA:t

MMA (asetuksen (EY) N:o 638/2003 10 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)

CN-koodi 1006

97,67

0


Alkuperä/tuote

Vuoden 2004 kiintiön lopullinen käyttöprosentti

AKT (asetuksen (EY) N:o 638/2003 3 artiklan 1 kohta)

CN-koodit 1006 10 21–1006 10 98, 1006 20 ja 1006 30

100

AKT (asetuksen (EY) N:o 638/2003 5 artiklan 1 kohta)

CN-koodi 1006 40 00

100


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1823/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan mukaan silloin, kun yhteisön hinta on maailmanmarkkinanoteerauksia korkeampi, kyseisten hintojen välinen erotus voidaan korvata oliiviöljyn kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä koskevalla vientituella.

(2)

Oliiviöljyn vientituen vahvistamista ja myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 616/72 (2).

(3)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaan tuen on oltava sama kaikkialla yhteisössä.

(4)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaan oliiviöljyn tuki on vahvistettava ottaen huomioon tilanne ja kehitysnäkymät, jotka koskevat oliiviöljyn hintoja ja saatavuutta yhteisön markkinoilla ja oliiviöljyn hintoja maailmanmarkkinoilla. Jos oliiviöljyn suotuisimpia noteerauksia ei voida kuitenkaan määrittää maailmanmarkkinatilanteen vuoksi, voidaan ottaa huomioon tärkeimpien kilpailevien kasviöljyjen hinta näillä markkinoilla ja edustavan jakson aikana todettu erotus tämän hinnan ja oliiviöljyn hinnan välillä. Tuen määrä ei saa olla suurempi kuin oliiviöljyn yhteisön hinnan ja maailmanmarkkinahinnan välinen erotus, joka on tarkistettu tarvittaessa tuotteiden viennistä maailmanmarkkinoille aiheutuvien kustannusten huomioon ottamiseksi.

(5)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdan mukaan voidaan päättää tuen vahvistamisesta tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailu koskee tuen määrää ja se voidaan rajoittaa tiettyihin määrämaihin sekä tiettyihin määriin, laatuihin ja tarjontamuotoihin.

(6)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaan oliiviöljyn tuet voidaan vahvistaa erisuuruisiksi määrämaan mukaan, jos maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset sitä edellyttävät.

(7)

Tuet olisi vahvistettava vähintään kerran kuukaudessa. Niitä voidaan tarvittaessa muuttaa muuna aikana.

(8)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta oliiviöljyalan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti tämän tuotteen hintaan yhteisössä ja kolmansien maiden markkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen N:o 136/66/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

Article 2

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1513/2001 (EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4).

(2)  EYVL L 78, 31.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2962/77 (EYVL L 348, 30.12.1977, s. 53).


LIITE

oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 20 päivänä lokakuuta 2004 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).


21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1824/2004,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2004,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 19,188 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Euroopan keskuspankki

21.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/21


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2004,

euroseteleiden hankinnasta

(EKP/2004/18)

(2004/703/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussäännön 16 artiklassa annetaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvostolle yksinoikeus antaa lupa euroseteleiden liikkeeseen laskemiseen yhteisössä. Tämä yksinoikeus sisältää toimivallan antaa euroseteleiden hankintaa koskeva lainsäädäntö.

(2)

Perustamissopimuksen 106 artiklan 1 kohdan ja perussäännön 12.1 artiklan nojalla EKP voi siirtää euroseteleiden liikkeeseenlaskua koskevan vastuun euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (’kansalliset keskuspankit’) niiden prosenttiosuuksien mukaisesti, jotka kansallisilla keskuspankeilla on EKP:n merkitystä pääomasta asianomaisena tilivuonna, kun käytetään perussäännön 29.1 artiklassa tarkoitetussa jakoperusteessa kansallisille keskuspankeille osoitettuja painoarvoja (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’). Lisäksi EKP:n tulisi jakaa vastuu euroseteleiden valmistusta koskevien hankintasopimusten tekemisestä ja hallinnoimisesta siten, että se ottaa huomioon hajauttamisperiaatteen sekä tehokkaan hallinnoinnin vaatimukset.

(3)

Euroseteleiden hankintaa koskevia sääntöjä laadittaessa on yhtäältä noudatettava perustamissopimuksen 105 artiklan 1 kohdassa ja perussäännön 2 artiklassa vahvistettua vaatimusta, jonka mukaan eurojärjestelmä toimii sellaiseen vapaaseen kilpailuun perustuvan avoimen markkinatalouden periaatteen mukaisesti, joka suosii voimavarojen tehokasta kohdentamista, ja toisaalta otettava huomioon euroseteleiden erityisluonne, kun ne painetaan yksinomaan eurojärjestelmän liikkeeseen laskettaviksi turvallisiksi maksuvälineiksi. Hajauttamisperiaatteen mukaisesti euroseteleiden hankkimista koskevissa säännöissä on lisäksi otettava huomioon se, että joillain kansallisilla keskuspankeilla on omat setelipainot tai ne käyttävät valtion setelipainoja euroseteleiden valmistamiseen.

(4)

Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti EKP:n neuvosto päätti 10 päivänä heinäkuuta 2003, että euroseteleiden hankintaan tulisi viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012 soveltaa eurojärjestelmän yhteistä tarjouskilpailumenettelyä (jäljempänä ’eurojärjestelmän yhteinen tarjouskilpailumenettely’). Ne kansalliset keskuspankit, joilla on oma setelipaino tai jotka käyttävät valtion setelipainoa, voivat päättää olla osallistumatta eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn. Näissä tapauksissa kyseiset setelipainot ovat edelleen vastuussa niiden euroseteleiden valmistuksesta, jotka on kohdistettu niiden kansallisille keskuspankeille pääoman jakoperusteen mukaisesti, mutta ne eivät saa osallistua eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn. Kansalliset keskuspankit voivat päättää liittyä eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn myöhemmässä vaiheessa. Tällainen päätös olisi peruuttamaton.

(5)

Siirtymäkauden, joka antaa sekä kansallisille keskuspankeille että setelipainoille mahdollisuuden valmistautua näihin pitkän aikavälin järjestelyihin, tulisi alkaa heti kun on varmistettu, että vähintään puolet eurojärjestelmän euroseteleiden vuosittaisesta kokonaistarpeesta kilpailutetaan ja että kansallisista keskuspankeista vähintään puolet kilpailuttaa niille kohdistettavien euroseteleiden valmistuksen. Siirtymäkauden aikana eurojärjestelmän yhteistä tarjouskilpailumenettelyä sovelletaan niihin kansallisiin keskuspankkeihin, jotka kilpailuttavat niille liikkeeseen laskettaviksi kohdistettavien euroseteleiden valmistuksen.

(6)

Eurojärjestelmän yhteinen tarjouskilpailumenettely varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille menettelyyn osallistuville setelipainoille: kansallisten keskuspankkien omat setelipainot, valtion setelipainot ja yksityiset setelipainot kilpailevat keskenään avoimesti ja rehdisti eikä mikään taho saa perusteetonta kilpailuetua. Tällaisten yhtäläisten kilpailumahdollisuuksien varmistamiseksi tarvitaan eurojärjestelmän yhteisen hankintakomitean (jäljempänä ’hankintakomitea’) kokoonpanoa, sen jäsenten toimintaa ja eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn osallistuville setelipainoille asetettavia edellytyksiä koskevia erityissääntöjä.

(7)

Euroseteleihin liittyy arkaluontoisia ja niiden innovatiivista luonnetta koskevia näkökohtia. Tästä syystä ne on valmistettava täysin turvallisella, valvotulla ja luottamuksellisella tavalla sen varmistamiseksi, että korkealaatuisia seteleitä on aina ja jatkuvasti tarjolla. Lisäksi eurojärjestelmän on otettava asianmukaisesti huomioon euroseteleiden valmistamisen mahdollinen vaikutus kansanterveyteen ja työsuojeluun sekä ympäristöön. Kaikki nämä vaatimukset otetaan huomioon eurojärjestelmän yhteisessä tarjouskilpailumenettelyssä.

(8)

EKP:n neuvosto valvoo kaikkia euroseteleiden tärkeimpiä raaka-aineita ja tuotantotekijöitä ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ne valitaan ja hankitaan siten, että euroseteleiden tarjonnan jatkuvuus varmistetaan, ja sen estämiseksi, että eurojärjestelmälle aiheutuisi vahinkoa sen vuoksi, että jokin toimeksisaaja tai toimittaja käyttäisi määräävää markkina-asemaansa väärin, edellä sanotun kuitenkaan vaikuttamatta Euroopan kilpailusääntöjen soveltamiseen tai Euroopan komission toimivaltaan.

(9)

Eurojärjestelmän yhteisen tarjouskilpailumenettelyn päätyttyä sopimusviranomaisen ja yksittäisten setelipainojen välillä tehtävien hankintasopimusten tulisi vastata EKP:n vahvistamia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, jotta varmistettaisiin yhdenmukaiset ehdot ja edellytykset kaikille sopimuskumppaneina oleville setelipainoille.

(10)

EKP:n neuvoston tulisi tarkistaa suuntaviivojen toimivuus niiden voimaantulon jälkeen eurojärjestelmän käytännön kokemusten perusteella. Näiden suuntaviivojen säännöksiä pitäisi tarvittaessa tulkita niiden säännösten mukaisesti, joita sisältyy julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/18/EY (1).

(11)

Tarjouskilpailumenettelyä koskevat tiedot, kuten kelpoisuusehdot ja toimeksiantojen myöntämisperusteet sekä menettelyjen tulos, tulisi EKP:n yleisen avoimuusperiaatteen mukaisesti julkaista.

(12)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

OSA I

YLEISSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

1)

”markkinaehtoperiaatteella” periaatetta, jonka mukaan oman setelipainon tai valtion setelipainon tilit ja asianomaisen kansallisen keskuspankin tilit erotetaan täydellisesti toisistaan ja oma setelipaino tai valtion setelipaino korvaa kaikki sellaiset hallinnolliset ja organisatoriset tukipalvelut, jotka se saa kansalliselta keskuspankilta. Erityisesti tämän korvauksen on katettava a) muuttuvat lisäkustannukset, jotka aiheutuvat kansalliselle keskuspankille hallinnollisista ja organisatorisista tukipalveluista, jotka se tarjoaa omalle setelipainolleen, b) oman setelipainon asianmukainen hyvitys kiinteistä kustannuksista, jotka liittyvät kansallisen keskuspankin tarjoamiin hallinnollisiin ja organisatorisiin tukipalveluihin, ja c) asianmukainen tuotto kansallisen keskuspankin omaan setelipainoon tekemille pääomasijoituksille. Tällaiset hyvitykset lasketaan markkinahintojen mukaisesti. Tässä määritelmässä on otettava huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö sekä EKP:n neuvoston erikseen määrittelemät asiaa koskevat yhteiset kustannuslaskentaperiaatteet;

2)

”luottamuksellisilla tiedoilla” a) kaikkia sellaisia hankintakomitean menettelyjä ja neuvotteluja koskevia tietoja, jotka eivät ole julkisia, b) kaikkia setelipainojen ja/tai muiden kolmansien osapuolten hankintakomitealle toimittamiin tarjouskilpailuasiakirjoihin sisältyviä tietoja, c) kaikkia tietoja, joihin sisältyy liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tai immateriaalioikeuksien suojaamia teknisiä ja/tai liiketoimintaa koskevia euroseteleiden valmistamiseen liittyviä tietoja, d) kutakin eurosetelin nimellisarvoa vastaaviin teknisiin eritelmiin sisältyviä tietoja ja e) kaikkia muitakin euroseteleiden valmistamista koskevia tietoja, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka ovat sen luonteisia, että järkevä henkilö pitäisi niitä luottamuksellisina;

3)

”sopimusviranomaisilla” joko kansallisia keskuspankkeja, jotka tekevät hankintasopimuksia eurojärjestelmän yhteisen tarjouskilpailumenettelyn mukaisesti toimeksiannon saaneiden setelipainojen kanssa, tai EKP:a, joka toimii kansallisten keskuspankkien puolesta;

4)

”määräysvallalla” emoyhtiön ja tytäryhtiön välistä sidettä kaikissa konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla annetun seitsemännen neuvoston direktiivin 83/349/ETY (2) 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tai samanlaista sidettä minkä tahansa oikeushenkilön ja yrityksen välillä, jolloin myös tytäryhtiön tytäryhtiön katsotaan olevan näiden yhtiöiden johdossa olevan emoyhtiön tytäryhtiö;

5)

”euroseteleiden tuotannon laatuvaatimuksilla” asiakirjoja, joissa määritellään euroseteleiden tuotantoa, hyväksymistä ja päteväksi toteamista koskevat EKP:n neuvoston säännöllisin väliajoin uudelleen arvioimat yhteiset laatuvaatimukset;

6)

”suojattavalla euroseteliaineistolla” kokonaan tai osittain painettuja euroseteleitä, euroseteleiden komponentteja sekä muuta sellaista varotoimenpiteitä edellyttävää aineistoa ja tietoa, joiden menetys, varkauden kohteeksi joutuminen, paljastuminen tai julkaiseminen voisi vahingoittaa euroseteleiden luotettavuutta ja/tai edistää väärennettyjen euroseteleiden tai niiden komponenttien tuotantoa;

7)

”omalla setelipainolla” mitä tahansa setelipainoa, joka on a) oikeudellisesti ja organisatorisesti osa kansallista keskuspankkia tai b) erillinen yritys, jossa kansallinen keskuspankki omistaa suoraan tai välillisesti määräysvallan kautta vähintään 50 % setelipainon äänivallasta tai pääomasta, tai c) erillinen yritys, jossa kansallinen keskuspankki nimittää enemmän kuin puolet setelipainon päätöksentekoelinten jäsenistä;

8)

”viranomaisilla” kaikkia viranomaisia valtion viranomaiset sekä alueelliset ja paikalliset viranomaiset mukaan luettuina;

9)

”valtion setelipainolla” mitä tahansa setelipainoa, jossa viranomaiset a) omistavat suoraan tai välillisesti määräysvallan kautta vähintään 50 % äänivallasta tai pääomasta tai b) nimittävät enemmän kuin puolet päätöksentekoelinten jäsenistä;

10)

”rajoitetulla menettelyllä” hankintamenettelyä, jossa tarjouksia saavat tehdä ainoastaan sellaiset setelipainot, jotka täyttävät näissä suuntaviivoissa vahvistetut kelpoisuusehdot;

11)

”hankintasopimuksella” kirjallisesti tehtyjä sopimusviranomaisen ja toimeksiannon saaneen setelipainon välisiä sopimuksia euroseteleiden valmistamisesta vastiketta vastaan;

12)

”siirtymäkaudella” kautta, joka alkaa aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sitä myöhäisempänä päivämääränä, jonka päättää neuvosto varmistettuaan johtokunnan ehdotuksesta, että vähintään puolet eurojärjestelmän euroseteleiden vuosittaisesta kokonaistarpeesta kilpailutetaan ja että vähintään puolet kansallisista keskuspankeista kilpailuttaa niille kohdistettavien euroseteleiden valmistuksen. Siirtymäkausi päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Eurojärjestelmän yhteinen tarjouskilpailumenettely otetaan käyttöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012.

2.   Minkä tahansa kuuden kuukauden pituisen ajanjakson sisällä tapahtuvaan euromääräisten seteleiden hankintaan, jonka arvo ylittää 249 000 euroa tai minkä tahansa direktiivissä 2004/18/EY määritellyn arvon, sovelletaan näissä suuntaviivoissa määriteltyä eurojärjestelmän yhteistä tarjouskilpailumenettelyä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettua arvoa laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäiseen eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn liittyvät euroseteleiden tuotannosta aiheutuvat yhteenlasketut kustannukset sekä liitännäiset kustannukset, kuten seteleiden tuotannossa syntyvän jätteen hävittämiseen liittyvät kustannukset, mutta ei arvonlisäveroa ja kuljetuskustannuksia.

4.   Hankintasopimusten arvoa määritettäessä päämääränä ei saa olla näiden suuntaviivojen soveltamisen välttäminen, eikä tarvittavaa eurosetelimäärää saa jakaa useampaan hankintaerään tässä tarkoituksessa.

5.   Eurojärjestelmän yhteistä tarjouskilpailumenettelyä ei sovelleta euroseteleitä koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen, seteleiden suunnittelu ja originointi mukaan luettuina. Tällaiseen toimintaan sovelletaan erillisiä eurojärjestelmän hankintoja koskevia sääntöjä.

OSA II

EUROJÄRJESTELMÄN YHTEISEN TARJOUSKILPAILUMENETTELYN OSAPUOLET

3 artikla

Hankintakomitean perustaminen ja jäsenet

1.   Perustetaan hankintakomitea, joka koostuu seitsemästä tarvittavan ammatillisen kokemuksen omaavasta asiantuntijasta, jotka EKP:n neuvosto nimittää EKP:n ja kansallisten keskuspankkien ehdotuksesta eurojärjestelmän jäsenten ylempään toimihenkilöstöön kuuluvien pätevien henkilöiden joukosta ennalta määritellyksi toimikaudeksi.

2.   EKP tarjoaa hankintakomitealle sihteeristöpalvelut.

4 artikla

Hankintakomitean menettelytapaohjeet

1.   EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että niiden henkilöstöön kuuluvat hankintakomiteaan nimitetyt henkilöt allekirjoittavat näiden suuntaviivojen liitteessä I olevan vakuutuksen.

2.   Jos hankintakomitean jäsen toimii liitteessä I olevien menettelytapaohjeiden vastaisesti, EKP:n neuvosto a) erottaa hänet hankintakomiteasta ja b) ilmoittaa tästä hänen työnantajalleen mikäli se on tarpeen kurinpitosyistä ja c) nimittää hankintakomiteaan seuraajan.

3.   EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on sisällytettävä niiden palveluksessa olevien hankintakomitean jäsenien työsuhteita koskeviin oikeudellisiin asiakirjoihin asianmukaiset määräykset jotka, sovellettavien lakien asettamissa rajoissa, antavat EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille mahdollisuuden valvoa, noudattavatko niiden palveluksessa olevat hankintakomitean jäsenet liitteessä I olevia menettelytapaohjeita, sekä määrätä seuraamuksia niiden palveluksessa oleville edellä mainittuja menettelytapaohjeita rikkoneille hankintakomitean jäsenille.

5 artikla

EKP:n neuvoston ja johtokunnan tehtävä

1.   EKP:n neuvosto seuraa johtokunnan ehdotuksesta siirtymäkauden alkamisen edellytyksiä ja päättää siirtymäkauden alkamispäivämäärän.

2.   EKP:n neuvosto päättää johtokunnan ehdotuksesta, täyttääkö tietty setelipaino 7 ja 8 artiklan mukaiset eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailuun osallistumista koskevat kelpoisuusehdot.

3.   EKP:n neuvosto hyväksyy hankintakomitean johtokunnan kautta tekemästä ehdotuksesta hankintakomitean sisäisen työjärjestyksen, johon sisältyvät äänestyssäännöt.

4.   EKP:n neuvosto päättää ennen jokaista eurojärjestelmän yhteistä tarjouskilpailua, mitkä eurojärjestelmän jäsenet toimivat sopimusviranomaisina.

5.   EKP:n neuvosto tekee hankintakomitean johtokunnan kautta tekemästä ehdotuksesta päätöksen toimeksiannon antamisesta.

6.   Mikäli jokin näiden suuntaviivojen mukaisesti eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn osallistunut setelipaino sitä pyytää, EKP:n neuvosto tarkistaa tällaisen päätöksen ennen kuin siihen haetaan muutosta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

7.   EKP:n neuvosto varmistaa johtokunnan ehdotuksesta, että tilintarkastajat valvovat sitä, että kaikki osapuolet noudattavat näissä suuntaviivoissa vahvistettuja sääntöjä ja menettelytapoja.

6 artikla

EKP ja kansalliset keskuspankit

1.   Kansalliset keskuspankit tai EKP, joka toimii kansallisten keskuspankkien puolesta, tekevät hankintasopimuksia toimeksiannon saaneiden setelipainojen kanssa ja valvovat tällaisten sopimusten asianmukaista noudattamista.

2.   Kansalliset keskuspankit, joilla on omat setelipainot, ja kansalliset keskuspankit, jotka käyttävät valtion setelipainoja, voivat päättää olla osallistumatta eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn. Tällöin kyseiset omat tai valtion setelipainot eivät saa osallistua eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn, ja ne valmistavat niiden kansallisille keskuspankeille pääoman jakoperusteen mukaisesti kohdistetut eurosetelit. Kyseiset kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin päättää osallistua eurojärjestelmän tarjouskilpailumenettelyyn myöhemmässä vaiheessa. Tällainen päätös on peruuttamaton.

3.   Ennen eurojärjestelmän yhteisen tarjouskilpailumenettelyn toteuttamista EKP ja kansalliset keskuspankit eivät anna luottamuksellisia tietoja setelipainoille, mukaan lukien a) valtion setelipainot ja b) omat setelipainot, paitsi jos kyseinen kansallinen keskuspankki ei osallistu eurojärjestelmän yhteisiin tarjouskilpailumenettelyihin.

7 artikla

Setelipainoja koskevat kelpoisuusehdot

1.   Setelipainot, omat ja valtion setelipainot mukaan luettuina, saavat osallistua eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn seuraavin edellytyksin:

a)

setelipainon on oltava sijoittautunut johonkin Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioon. Tämän lisäksi euroseteleiden valmistuksen on tapahduttava tiloissa, jotka sijaitsevat jossakin jäsenvaltiossa;

b)

setelipainon on allekirjoitettava EKP:n laatima salassapitosopimus;

c)

Setelipainon on saatava EKP:n neuvoston antama hyväksyntä, joka perustuu johtokunnan tekemään arviointiin siitä, miten hyvin setelipaino noudattaa

i)

suojattavan euroseteliaineiston valmistusta ja säilyttämistä koskevia turvallisuussääntöjä, joista johtokuntaa päättää erikseen ottaen huomioon EKPJ:n setelikomitean näkemykset, ja

ii)

euroseteleiden tuotannon laatuvaatimuksia, joista johtokunta päättää erikseen ottaen huomioon setelikomitean näkemykset, ja

iii)

terveys- ja työsuojeluvaatimuksia, joista johtokunta päättää erikseen ottaen huomioon setelikomitean näkemykset, sekä

iv)

euroseteleiden ympäristöystävällistä valmistusta koskevia vaatimuksia, joista johtokunta päättää erikseen ottaen huomioon setelikomitean näkemykset;

d)

setelipainot, omat ja valtion setelipainot mukaan luettuina, eivät saa vastaanottaa mitään perustamissopimuksen vastaista tukea jäsenvaltiolta, kansalliselta keskuspankilta tai muulla tavoin valtion varoista;

e)

setelipaino ei saa ilman tarjouskilpailumenettelyä valmistaa osaa tai kaikkia tietyn EU:n jäsenvaltion seteleistä.

2.   Riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat, että 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua kieltoa noudatetaan. Tarkastetun setelipainon on ilmoitettava vuosittain hankintakomitealle riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien huomiot. Tätä tarkoitusta varten kaikkien eurojärjestelmän yhteisiin tarjouskilpailumenettelyihin osallistuvien setelipainojen on annettava täydelliset tiedot tuloistaan ja menoistaan ja erityisesti annettava tiedot seuraavista seikoista: a) mahdollisen liiketappion kattaminen, ja b) onko setelipaino saanut kansalliselta keskuspankilta tai miltä tahansa viranomaiselta pääomaa, tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin, tai edullisin ehdoin myönnettyä lainaa, ja c) onko kansallinen keskuspankki tai mikä tahansa viranomainen luopunut voitoista tai jättänyt perimättä sille kuuluvia rahamääriä, ja d) onko kansallinen keskuspankki tai mikä tahansa viranomainen luopunut setelipainolle myönnettyjen julkisten varojen tavanomaisesta tuotosta, sekä e) onko setelipaino saanut korvausta kansallisen keskuspankin tai minkä tahansa viranomaisen määräämien taloudellisten rasitteiden tai tehtävien vastikkeeksi.

3.   Yhteisyritykset, yhteenliittymät ja mitkä tahansa lain hyväksymät yhteistoimintayritykset sekä aliurakoitsijoita käyttävät setelipainot saavat osallistua tarjouskilpailuun seuraavin edellytyksin:

a)

yhteistoimintayrityksen jokaisen jäsenen ja jokaisen aliurakoitsijan on erikseen täytettävä 1 ja 2 kohdassa vahvistetut kelpoisuusehdot; ja

b)

pääurakoitsijan tai yhteenliittymän johtajan on oltava kokonaisvastuussa sopimuksen täyttämiseksi vaadittavasta euroseteleiden valmistusprosessista; ja

c)

kaikki yhteistoimintayrityksen jäsenet vastaavat euroseteleiden valmistuksesta yhteisvastuullisesti hankintakomiteaan nähden; ja

d)

tarjouksen tekijän on ilmoitettava hankintakomitealle yhteistoimintayrityksen jäsenet ja kaikki aliurakoitsijat sekä näiden erityiset tehtävät.

4.   Kaikki setelipainot, jotka eivät ole vielä saaneet 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua hyväksyntää ja jotka ovat sijoittautuneet EU:iin, voivat saada EKP:lta tietoja tässä artiklassa vahvistetuista ehdoista. Ennen tällaisten tietojen antamista EKP:n neuvosto arvioi johtokunnan ehdotuksesta, toimivatko tietoja pyytävät setelipainot vilpittömässä mielessä. EKP:n neuvosto tarkastaa sovellettavien kansallisten lakien ja asetusten sallimissa rajoissa erityisesti tietoja pyytävän setelipainon omistajien ja johtajien rikosrekisteritiedot. Jos tarkastusten perusteella ilmenee, että tietoja pyytävän setelipainon omistaja tai johtaja on tuomittu ammattitoimintaan liittyvästä rikoksesta tai rikkomuksesta, tietoja ei anneta tietoja pyytävälle setelipainolle. Vilpittömässä mielessä toimivien setelipainojen on allekirjoitettava EKP:n laatima salassapitosopimus.

5.   EKP antaa EKP:n neuvoston hyväksynnän saaneille setelipainoille tiedot 1 kohdan c alakohdan i–iv alakohdassa tarkoitetuista eurojärjestelmän euroseteleitä koskevista vaatimuksista viimeistään kuusi kuukautta ennen eurojärjestelmän yhteisen tarjouskilpailumenettelyn alkua.

8 artikla

Omia setelipainoja ja julkisia setelipainoja koskevat täydentävät kelpoisuusehdot

1.   Omien setelipainojen ja valtion setelipainojen on täytettävä 7 artiklassa vahvistetut kelpoisuusehdot sekä lisäksi täytettävä seuraavat täydentävät kelpoisuusehdot:

a)

niillä on oltava toimivat sisäiset järjestelyt markkinaehtoperiaatteen toteuttamiseksi; ja

b)

niiden tulot ja menot on kohdennettava EKP:n neuvoston johtokunnan ehdotuksesta erikseen määrittelemien yhteisten kustannuslaskentaperiaatteiden mukaisesti; ja

c)

riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien on valvottava, että omat setelipainot ja valtion setelipainot noudattavat edellä mainittuja täydentäviä kelpoisuusehtoja. Omien setelipainojen ja valtion setelipainojen on ilmoitettava vuosittain hankintakomitealle riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien huomiot.

2.   Siitä lähtien, kun kansallinen keskuspankki päättää, että sen oma setelipaino tai sen käyttämä valtion setelipaino osallistuu eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn, tällaisen oman setelipainon tai valtion setelipainon edustajan tai edustajien on luovuttava jäsenyydestään EKPJ:n setelikomiteassa ja sen alaryhmissä.

9 artikla

Eurojärjestelmän yhteisestä tarjouskilpailumenettelystä poissulkeminen

1.   Jos tietyssä yksittäisessä hankinnassa tarjoukset vaikuttavat poikkeuksellisen alhaisilta toimitettavien euroseteleiden määrään nähden, hankintakomitea pyytää ennen kyseisten tarjousten hylkäämistä kirjallisesti yksityiskohtaiset tiedot tarjouksen olennaisista pääkohdista ja tarkistaa nämä pääkohdat ottaen huomioon toimitetut selvitykset. Jos hankintakomitea toteaa, että tarjous on poikkeuksellisen alhainen tarjoajan saaman valtiontuen takia, tarjous voidaan hylätä yksinomaan tästä syystä vasta tarjoajan kuulemisen jälkeen ja jos tämä ei pysty hankintakomitean vahvistamassa riittävässä määräajassa näyttämään toteen, että kyseessä oleva tuki on myönnetty laillisesti.

2.   Jos jokin setelipaino ei täytä 7 ja 8 artiklassa vahvistettuja kelpoisuusehtoja, EKP:n neuvosto päättää hankintakomitean johtokunnan kautta tekemästä ehdotuksesta tai johtokunnan tekemästä ehdotuksesta, että setelipaino ei saa vastaisuudessa osallistua eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn. Tämä poissulkeminen on voimassa, kunnes 7 ja 8 artiklassa vahvistetut kelpoisuusehdot täyttyvät. Jos oma setelipaino tai valtion setelipaino, joka osallistuu eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn, suljetaan pois tarjouskilpailumenettelystä, kyseisen valtion kansalliselle keskuspankille pääoman jakoperusteen mukaisesti kohdennetut eurosetelit tulevat eurojärjestelmän yhteisen tarjouskilpailumenettelyn kohteeksi.

3.   Hankintakomitea voi hylätä sellaisen setelipainon tekemän tarjouksen, joka ei enää täytä näissä suuntaviivoissa vahvistettuja kelpoisuusehtoja. Hankintakomitea tekee tätä koskevat päätökset sekä laatii päätösasiakirjat.

OSA III

EUROJÄRJESTELMÄN YHTEINEN TARJOUSKILPAILUMENETTELY

10 artikla

Tarjouskilpailumenettelyjen erillisyys

Eurojärjestelmän yhteistä tarjouskilpailumenettelyä sovelletaan erikseen kutakin euroseteliarvoa tarvittavan setelimäärän hankinnassa.

11 artikla

Rajoitettu menettely

1.   Hankintakomitea soveltaa rajoitettua menettelyä järjestäessään euroseteleiden hankintasopimusten tarjouskilpailun.

2.   Hankintakomitea julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä aikomuksensa aloittaa rajoitettu menettely. Ilmoitus sisältää vähintään

a)

tiedot tarvittavien euroseteleiden kokonaismäärästä ja niistä tuotantomääristä, jotka ovat tarjouskilpailun kohteena, sekä valmistuksen ja toimituksen määräajoista; ja

b)

edellä 7 ja 8 artiklassa vahvistetut kelpoisuusehdot; ja

c)

päivämäärän, johon mennessä osallistumista koskevat hakemukset tulee toimittaa, sekä osoite, johon hakemukset on lähetettävä; ja

d)

pyynnön toimittaa 3 kohdan mukainen todistus taloudellisen tilan ja ammatillisen tilanteen vakaudesta; sekä

e)

maininnan siitä, mitä yhteisön virallisista kielistä tarjouskilpailumenettelyssä käytetään.

3.   Setelipainojen, jotka hakevat pääsyä rajoitettuun menettelyyn, on annettava hakemuksensa yhteydessä seuraavat taloudellisen tilan ja ammatillisen tilanteen vakautta koskevat todistukset:

a)

jäljennökset tilinpäätöksistä viimeiseltä kolmelta vuodelta; ja

b)

setelipainon allekirjoittama ja sen ulkopuolisen tilintarkastajan vahvistama vakuutus, jonka mukaan i) setelipainon pääomarakenne tai pääomaa koskeva määräysvalta eivät ole merkittävästi muuttuneet hankintasopimusta edeltävinä kuutena kuukautena eikä ii) setelipainon taloudellinen asema ole tänä aikana heikentynyt olennaisesti; ja

c)

setelipainon allekirjoittama ja sen ulkopuolisen tilintarkastajan vahvistama vakuutus, jonka mukaan setelipainoon ei kohdistu menettelyä, jonka tarkoituksena on setelipainon konkurssiin asettaminen, purkaminen tai joutuminen tuomioistuimen hallinnoitavaksi tai akordikäsittely, taikka muussa vastaavassa kansallisiin lakeihin ja asetuksiin perustuvassa menettelyssä; ja

d)

setelipainon allekirjoittama vakuutus, jonka mukaan ketään sen päätöksentekoelinten jäsenistä ei ole tuomittu lainvastaisesta teosta hänen ammattinsa harjoittamiseen liittyen lainvoimaiseksi tulleella tuomiolla; ja

e)

setelipainon allekirjoittama ja sen ulkopuolisen tilintarkastajan vahvistama vakuutus, jonka mukaan setelipaino on täyttänyt i) velvollisuutensa maksaa sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut, johon setelipaino on sijoittautunut, ja ii) velvollisuutensa maksaa sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset verot, johon setelipaino on sijoittautunut.

4.   Hankintakomitea voi 3 kohdan b, c, d ja e alakohdan osalta poikkeustilanteissa vaatia setelipainoa esittämään direktiivin 2004/18/EY 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut riittävät todisteet.

5.   Määräajan tarjouskilpailua koskevien osallistumishakemusten saapumiselle on oltava vähintään 37 kalenteripäivää siitä päivämäärästä, jona tarjouskilpailuilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.   Hankintakomitea pyytää samanaikaisesti ja kirjallisesti tarjoukset kaikilta setelipainoilta, jotka ovat toimittaneet 3 kohdassa mainitut vaatimukset täyttävät asiakirjat ja jotka täyttävät 7 ja 8 artiklassa vahvistetut kelpoisuusehdot ja ovat toimittaneet hakemuksensa 5 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Tarjouspyyntökirjeeseen on liitettävä hankinnan kohteena olevia euroseteleitä koskevat lisätiedot. Tarjouspyyntökirjeeseen on sisällyttävä vähintään

a)

mahdollinen osoite, josta voi pyytää lisätietoja tarjouskilpailusta, sekä määräpäivä, johon mennessä tällainen pyyntö on esitettävä; ja

b)

määräaika tarjousten saapumiselle, osoite, johon tarjoukset on lähetettävä, sekä kieli, jolla tarjoukset on laadittava; ja

c)

viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen; ja

d)

maininta tiedoista ja asiakirjoista, jotka setelipainon on toimitettava. Tarjouksen on erityisesti täytettävä kaikki ennalta määritellyt tarjouskilpailuvaatimukset, jotka koskevat esimerkiksi laatustandardeja, tuotettavia määriä sekä tuotanto- ja toimitusaikatauluja, ja siinä on yksilöitävä hintatarjous jokaisesta hankintakomitean määrittelemästä tuotantomäärästä; ja

e)

13 artiklassa vahvistetut valintaperusteet, joiden perusteella toimeksiannot annetaan.

7.   Tiettyyn hankintaan liittyvät lisätiedot on toimitettava kaikille setelipainoille viimeistään kuusi kalenteripäivää ennen tarjousten saapumiselle asetetun määräajan viimeistä päivää, edellyttäen että lisätietoja on pyydetty hyvissä ajoin.

8.   Määräaika kirjallisten tarjousten saapumiselle on vähintään 40 kalenteripäivää kirjallisen tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

9.   Jos 5 ja 8 kohdassa säädettyjen määräaikojen noudattaminen on kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta, hankintakomitea voi asettaa seuraavat määräajat:

a)

osallistumista koskevien hakemusten ja 3 ja 4 kohdan mukaistesti vaadittujen liitteiden vastaanottamiselle määräajan, joka on vähintään 15 kalenteripäivää alkuperäisestä ilmoituksesta; ja

b)

tarjousten vastaanottamiselle määräajan, joka on vähintään 10 kalenteripäivää tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

10.   Tarjouksia ei saa avata, ennen kuin ilmoitettu määräaika tarjousten vastaanottamiselle on päättynyt. Kaikki tarjoukset avataan samanaikaisesti, ja niiden sisältö kirjataan. Tarjouksia avattaessa hankintakomitean jäsenistä on läsnä enemmän kuin puolet.

11.   Sen lisäksi, mitä 9 artiklan 3 kohdassa säädetään, vastaanotettu tarjouspyyntö voidaan hylätä a) jos määräaikoja ei ole noudatettu tai b) jos kaikkia tarjouspyyntökirjeessä yksilöityjä tietoja tai asiakirjoja ei ole toimitettu. Hankintakomitea tekee ja kirjaa tällaiset päätökset.

12 artikla

Poikkeukset

1.   EKP:n neuvosto voi hankintakomitean johtokunnan kautta tekemästä ehdotuksesta tai johtokunnan tekemästä ehdotuksesta hyväksyä poikkeuksia 11 artiklassa säädetystä menettelystä tai sen yksittäisistä osatekijöistä. Tällainen päätös on perusteltava kirjallisesti asianmukaisella ja riittävällä tavalla.

2.   Tällainen poikkeus on mahdollinen ainoastaan yhden tai useamman seuraavista ehdoista täyttyessä:

a)

jos 11 artiklassa säädetyssä menettelyssä ei ole saatu tarjouksia tai asianmukaisia tarjouksia, edellyttäen että tarjouskilpailun alkuperäisiä ehtoja ei olennaisesti muuteta; tai

b)

jos syistä, joita hankintakomitea ei ole voinut ennalta arvata, aiheutuu äärimmäinen kiire, jonka vuoksi 11 artiklassa säädetyn normaalin menettelyn noudattaminen vaarantaisi euroseteleiden hankinnan.

13 artikla

Valintaperusteet

1.   Hankintakomitea arvioi kaikki tarjoukset ja asettaa ne keskenään paremmuusjärjestykseen taloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella. Arvioinnissa on huomioitava seuraavat arvosteluperusteet:

a)

tarjottu vapaasti tehtaalla -hinta jokaista ilmoitettua tuotantomäärää kohden; ja

b)

kaikkien tarjouskilpailun vaatimusten täyttäminen, erityisesti laatu- ja turvallisuusstandardien, tuotantomäärien sekä tuotanto- ja toimitusaikataulujen osalta.

2.   Edellä 1 kohdassa mainituista arvosteluperusteista painotetaan eniten ilmoitetusta tuotantomäärästä tarjottua hintaa.

3.   Ennen jokaista eurojärjestelmän yhteistä tarjouskilpailua EKP:n neuvosto voi johtokunnan ehdotuksesta määritellä täydentäviä valintaperusteita. Täydentävillä valintaperusteilla tulisi varmistaa euroseteleiden saatavuuden vakaus ja jatkuvuus pitkällä aikavälillä sekä välttää riippuvuus yhdestä toimittajasta. EKP:n neuvosto voi erityisesti määrätä hankinnan kohteena olevasta kokonaismäärästä enimmäismäärän, jonka kukin tarjoaja, yhteisyritykset, yhteenliittymät ja mitkä tahansa lain hyväksymät yhteistoimintayritykset mukaan luettuina, voi saada tuotettavakseen.

14 artikla

Valintapäätös

1.   Hankintakomitea laatii luettelon kelpoisuusehdot täyttävistä setelipainoista, joita se suosittelee toimeksiantoja varten, ja erittelee myös kunkin setelipainon painettaviksi tulevat eurosetelimäärät ja -arvot. Ehdotetun luettelon perustelut on kirjattava selvästi ja asianmukaisesti. Hankintakomitea toimittaa luettelon johtokunnan kautta EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi. Ennen päätöksen tekemistä EKP:n neuvosto voi palauttaa ehdotuksen hankintakomitealle lisäselvityksiä tai uudelleenharkintaa varten.

2.   EKP:n neuvosto tekee kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintakomitea on toimittanut ehdotuksen johtokunnalle, päätöksen setelipainoista, joille toimeksianto annetaan, sekä euroseteleiden määristä ja arvoista, jotka tulevat kunkin setelipainon valmistettaviksi.

3.   EKP:n neuvoston päätös annetaan tiedoksi eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn osallistuville setelipainoille sekä kaikille kansallisille keskuspankeille, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 3 kohdan soveltamista. Niille annetaan myös tiedoksi a) voittaneiden tarjousten hinta, ja b) kunkin edellä mainitun tahon oman tarjouksen sijoitus paremmuusjärjestyksessä, ja c) kaikkien tarjousten hintahaarukka, sekä d) muut merkitykselliset valintapäätökseen vaikuttaneet seikat.

15 artikla

Valintapäätöksen uudelleenarviointi

1.   Eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn näiden suuntaviivojen mukaisesti osallistunut setelipaino voi pyytää EKP:n neuvostoa arvioimaan päätöksensä uudelleen. Tällainen pyyntö on tehtävä kirjallisesti 15 kalenteripäivän kuluessa EKP:n neuvoston päätöksen lähettämispäivästä, ja pyyntöön on sisällytettävä kaikki sitä tukevat perustelut ja asiakirjat.

2.   Tällaisissa tapauksissa EKP:n neuvosto johtokunnan ehdotuksesta joko vahvistaa luettelon setelipainoista, joille toimeksianto annetaan, tai lähettää pyynnön hankintakomitealle arvioitavaksi uudelleen näissä suuntaviivoissa vahvistettujen sääntöjen valossa.

3.   EKP:n neuvoston lopullinen päätös, jolla joko vahvistetaan tai muutetaan setelipainoja koskeva luettelo, on tehtävä 30 kalenteripäivän kuluessa pyynnön toimittamisesta ja perusteltava asianmukaisesti. Setelipainoille, joita asia koskee, annetaan kirjallinen ilmoitus päätöksestä.

16 artikla

Hankintasopimukset

1.   Kun eurojärjestelmän yhteinen tarjouskilpailumenettely on saatettu loppuun ja 15 artiklassa säädetyt päätöksen uudelleenarviointia koskevat määräajat ovat päättyneet, sopimusviranomaisten on tehtävä hankintasopimukset niiden setelipainojen kanssa, joille on annettu toimeksianto. Sopimusten on oltava näiden suuntaviivojen liitteessä II vahvistettujen yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia. Johtokunnalle annetaan jäljennökset sopimusviranomaisten ja yllä mainittujen setelipainojen välisistä hankintasopimuksista.

2.   Hankintasopimus tehdään EKP:n neuvoston etukäteen määrittämäksi ajanjaksoksi, ja määräajoin toimitettava eurosetelimäärä vahvistetaan hankintasopimuksessa. Hankintasopimuksessa on annettava sopimusviranomaiselle mahdollisuus määräajoin muuttaa sopimuksessa määritettyä euroseteleiden tuotantomäärää, mutta muutosten on pysyttävä tarjouspyynnössä määriteltyjen ehtojen rajoissa (vaihtoehtoisesti toimitusaikataulua voidaan muuttaa).

OSA IV

ENNEN SIIRTYMÄKAUDEN ALKAMISTA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Euroseteleiden valmistaminen ennen siirtymäkauden alkamista

Ennen siirtymäkauden alkamista kansalliset keskuspankit joko valmistavat niille kohdistetut eurosetelit omissa setelipainoissaan tai valtion setelipainossa tai antavat nämä eurosetelit sovellettavan lainsäädännön mukaisesti hyväksynnän saaneiden setelipainojen valmistettaviksi, tämän sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 2 kohdan soveltamista.

OSA V

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Omien setelipainojen ja valtion setelipainojen osallistuminen eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn siirtymäkauden aikana

1.   Näissä suuntaviivoissa vahvistettuja menettelyjä sovelletaan siirtymäkauden aikana niihin kansallisiin keskuspankkeihin, jotka kilpailuttavat niille kohdistettujen euroseteleiden valmistuksen.

2.   Siirtymäkauden aikana omat setelipainot ja valtion setelipainot voivat osallistua eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn seuraavin edellytyksin:

a)

EKP:n neuvosto vahvistaa johtokunnan ehdotuksesta, että setelipainot täyttävät 7 ja 8 artiklassa vahvistetut kelpoisuusehdot; ja

b)

kyseessä olevan setelipainon kansallinen keskuspankki ei käytä 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua oikeuttaan olla osallistumatta eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn.

3.   Päätös osallistua eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn on peruuttamaton.

19 artikla

Hankintakomitean kokoonpano ja toiminta siirtymäkauden aikana

1.   Siirtymäkauden aikana hankintakomiteaan kuuluu viisi jäsentä.

2.   Siirtymäkauden aikana tämän osan sääntöjä ja menettelyjä noudatetaan poiketen siitä, mitä I, II ja III osassa määrätään. Muita näissä suuntaviivoissa vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan siirtymäkauden aikana soveltuvin osin.

OSA VI

LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

21 artikla

Uudelleen arviointi

EKP:n neuvosto arvioi uudelleen näitä suuntaviivoja vuoden 2008 alussa ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

22 artikla

Adressaatit

Nämä suuntaviivat on osoitettu euroalueen jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä syyskuuta 2004.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16).


LIITE I

Hankintakomitean menettelytapaohjeiden noudattamista koskeva vakuutus

Sen estämättä, mitä [EKP:n][kansallisen keskuspankin] sitovissa menettelytapaohjeissa määrätään, [lisää nimi], hankintakomitean jäsen, sitoutuu noudattamaan seuraavia menettelytapaohjeita:

a)

hankintakomitean jäsenten on pidätyttävä kansallisen keskuspankkinsa oman setelipainon tai valtion setelipainon tekemien tarjousten arvioinnista; ja

b)

hankintakomitean jäsenten tulisi välttää eturistiriitoihin johtavia tilanteita, varsinkin liittyen entisiin, nykyisin ja tuleviin yksityisluontoisiin tai ammatillisiin yhteyksiin setelipainoihin tai setelipainojen päätöksentekoelinten tai johdon jäseniin; ja

c)

hankintakomitean jäsenet eivät saa käyttää luottamuksellisia tietoja omaan lukuunsa tai lähiomaistensa lukuun suorittamissaan yksityisissä rahoitustoimissa; ja

d)

hankintakomitean jäsenten on noudatettava luottamuksellisten tietojen osalta ehdotonta luottamuksellisuutta. Luottamuksellisia tietoja ei erityisesti saa välittää kansalliselle keskuspankille eikä EKP:lle; ja

e)

hankintakomitean jäsenet eivät saa euroseteleiden tuottamisen ehtona pyytää lahjoja ja/tai kestitystä setelipainolta, joka on saanut EKP:n neuvoston hyväksynnän, tai setelipainolta, joka saattaa hakea EKP:n neuvoston hyväksyntää. Hankintakomitean jäsenet eivät saa vastaanottaa setelipainoilta rahalahjaa tai muuta lahjaa tai kestitystä, ellei lahja tai kestitys ole määrältään tavanomainen tai merkityksetön. Tällaisesta lahjasta ja/tai kestityksestä on ilmoitettava hankintakomitean muille jäsenille. Jätettyään tehtävänsä jäsenet eivät saa ainakaan kahteen vuoteen olla sellaisen setelipainon palveluksessa, jolle on annettu toimeksianto.

Allekirjoittanut ymmärtää, että hänen rikkoessaan näitä sääntöjä EKP:n neuvosto i) erottaa hänet hankintakomiteasta, ja ii) ilmoittaa tästä hänen työnantajalleen mikäli se on tarpeen kurinpitosyistä, ja iii) nimittää hänelle hankintakomiteaan seuraajan.

Nimi

Päiväys


LIITE II

Hankintasopimusten yhteiset vähimmäisvaatimukset

Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, hankintasopimusten on oltava seuraavien yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia.

1.1

Hankintasopimuksiin on sisällytettävä niiden erottamattomaksi osaksi euroseteleiden tuottamista koskevat eurojärjestelmän suunnitelmat. Hankintasopimuksissa on täsmennettävä erityisesti tuotettavien ja toimitettavien euroseteleiden tarkat määrät, hankintaviranomaisten oikeus muuttaa euroseteleiden kokonaismäärää ennalta määrätyissä rajoissa (vaihtoehtoisesti toimitusaikataulua), tuotannon kohdentaminen setelipainon eri tuotantolinjoille sekä tärkeimpiä tuotantovaiheita koskevat suunnitelmat, hyväksymis- ja päteväksi toteamisvaihe mukaan luettuina. Hankintasopimuksissa on vahvistettava kattavasti tiedot euroseteleiden hallinnoinnista, hyväksymisestä ja päteväksi toteamisesta (määrän ja laadun tarkastusten perusteella).

1.2

Hankintasopimuksiin on sisällyttävä lauseke tuotannon etenemistä koskevasta raportoinnista EKP:n erikseen määrittelemien standardien ja menettelyjen mukaisesti.

1.3

Hankintasopimuksiin on sisällyttävä euroseteleiden yli/alituotantoa koskeva lauseke. EKP:n on määriteltävä erikseen yli/alituotannon sallittu määrä ja käsittely, ja yli/alituotanto on ilmoitettava asianmukaisesti EKP:lle tuotannon etenemistä koskevan yhteisen raportointijärjestelmän mukaisesti. Lisäksi hankintasopimuksiin on sisällyttävä lauseke, jossa kielletään setelipainoja säilyttämästä ylimääräisiä euroseteleitä hankintasopimuksen päätyttyä.

1.4

Sopimusviranomaisten tulee sisällyttää hankintasopimuksiinsa tarvittavat suojalausekkeet, joilla varmistetaan, että tilattujen euroseteleiden määrää ja toimitusaikataulua voidaan muuttaa EKP:n asettamissa rajoissa.

1.5

Sopimusviranomaisten tulee sisällyttää hankintasopimuksiinsa tarvittavat lausekkeet, joilla annetaan sopimusviranomaisille mahdollisuus irtisanoa hankintasopimus odottamattomien tapahtumien vuoksi (esim. uuden setelisarjan käyttöönotto). Lausekkeessa tulee olla määräykset menetysten ja vahinkojen korvaamisesta EKP:n määrittelemän järjestelyn mukaisesti.

1.6

Hankintasopimuksissa painettavien euroseteleiden hinta on yksilöitävä.

1.7

Sopimusviranomaisilla on oltava oikeus pidättyä laskun tai sen osan maksamisesta tilanteissa, joissa hankintasopimusta ei ole noudatettu, erityisesti jos toimitetut eurosetelit ovat virheellisiä tai eivät vastaa euroseteleiden tuotannon laatuvaatimuksia.

1.8

Hankintasopimuksissa on nimenomaisesti erotettava toisistaan 1 tason laadunvalvonta, jonka suorittaa kyseinen setelipaino, sekä 2 tason laadunvalvonta, jonka suorittaa sopimusviranomainen euroseteleiden tuotannon laatuvaatimusten mukaisesti. Erityisesti hankintasopimuksissa on oltava määräykset menettelystä (jonka johtokunta määrittelee erikseen ottaen huomioon EKPJ:n setelikomitean näkemykset), jolla voidaan hyväksyä – ennen merkittävien määrien painamisen aloittamista – tuotannon päävaiheiden, kuten paperinvalmistuksen, offsetpainatuksen ja kaiverruspainatuksen aloittaminen. Hankintasopimuksissa sopimusviranomaisille on annettava mahdollisuus tehdä kohtuullisesti perusteltavissa olevia EKP:n ennalta hyväksymiä muutoksia euroseteleiden tuotannon laatuvaatimuksiin.

1.9

Setelipainoilla on tuotannon alkaessa oltava hallussaan euroseteleiden valmistuksessa vaadittavat täydelliset ja ajantasaiset tekniset eritelmät. Setelipainojen on taattava, että euroseteleiden valmistuksessa noudatetaan näitä teknisiä erittelyjä kaikilta osin.

1.10

Setelipainoilla on tuotannon alkaessa oltava käytössään täydellinen ja yksityiskohtainen kuvaus a) euroseteleiden tuotantoon sovellettavista ajantasaisista laadunvalvontamenettelyistä, ja b) ajantasaisista yhteisistä hyväksymisedellytyksistä ja -menettelyistä. Sopimusviranomaisilla on oltava mahdollisuus tehdä hankintasopimuksiin EKP:n etukäteen hyväksymiä muutoksia. Setelipainojen on sitouduttava noudattamaan kaikkia näitä standardeja sekä noudattamaan euroseteleiden valmistuksessa yllä mainittuja laadunvalvontamenettelyjä kaikilta osin.

1.11

Setelipainoilla on oltava käytössään suojattavan euroseteliaineiston tuotantoa, säilyttämistä ja kuljettamista koskevat täydelliset ja yksityiskohtaiset turvallisuussäännöt, joista päättää johtokunta ottaen huomioon setelikomitean näkökohdat. Hankintasopimuksissa sopimusviranomaisille on annettava mahdollisuus tehdä EKP:n etukäteen hyväksymiä perusteltuja muutoksia näihin asiakirjoihin. Setelipainojen on hankintasopimuksissa sitouduttava toimimaan sopimuksen mukaisesti ja noudattamaan euroseteleiden valmistuksessa edellä mainittuja turvallisuussääntöjä kaikilta osin.

1.12

Hankintasopimuksiin on sisällyttävä lauseke, joka koskee viivästynyttä toimitusta sekä laatua ja määrää koskevia ongelmia ja muita tilanteita, joissa setelipaino on jättänyt noudattamatta hankintasopimusta. Hankintasopimuksiin on sisällytettävä sopimussakkolauseke (tai muu asianmukainen suojakeino). Mikäli esimerkiksi laatuun/määrään liittyviä puutteita ilmenee hankintasopimuksessa vahvistetussa määräajassa, sopimusviranomaisen on velvoitettava kyseessä oleva setelipaino korvaamaan lisämaksutta vialliset eurosetelit ennalta määrätyssä kohtuullisessa määräajassa. Nämä säännöt johtokunta päättää erikseen ottaen huomioon setelikomitean näkemykset.

1.13

Hankintasopimuksiin on sisällyttävä vastuulauseke, johon on sisällyttävä vähintään setelipainon vastuu tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamistaan välittömistä vahingoista ja menetyksistä. Sopimusviranomaiset voivat tutkia, tulisiko hankintasopimusten kattaa myös välillisiä menetyksiä koskevat vahingonkorvausvaatimukset; tällaisia menetyksiä ovat mm. saamatta jäänyt voitto, tuotannon menetys, tuotannon lisäkustannukset ja kaupallisten mahdollisuuksien menetys. Kummankaan sopimusosapuolen ei katsota rikkoneen hankintasopimuksia, jos ja siinä määrin kuin rikkominen on johtunut ylivoimaisesta esteestä.

1.14

Hankintasopimuksissa on täsmennettävä EKP:n määrittelyjen perusteella, miten eurosetelit numeroidaan.

1.15

Hankintasopimuksiin on sisällyttävä salassapitolauseke, josta päättää erikseen johtokunta ottaen huomioon setelikomitean näkemykset. Erityisesti kaikki sopimusviranomaisten setelipainoille antamat tiedot, lukuun ottamatta julkisia tai julkiseksi tulevia tietoja, on käsiteltävä erittäin luottamuksellisesti, eikä niitä saa antaa kolmansille osapuolille ilman sopimusviranomaisen etukäteen antamaa suostumusta.

1.16

Menettelyjen luottamuksellisuuden takaamiseksi kaikki hankintasopimuksista johtuvat sopimuspuolten väliset riidat ratkaisee kolme kansainvälisen kauppakamarin riidanratkaisusääntöjen mukaisesti nimitettyä välimiestä mainittuja sääntöjä noudattaen.