ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
16. lokakuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY, EURATOM) N:o 1785/2004, annettu 5 päivänä lokakuuta 2004, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä tammikuuta 2004 sovellettavista korjauskertoimista

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, tiettyjen tavaroiden ja palvelujen Libyaan toimittamisen estämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 3274/93 kumoamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1787/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1788/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1789/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1790/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 69. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1791/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 322. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1792/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 6. yksittäistä tarjouskilpailua varten

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1793/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 5. yksittäistä tarjouskilpailua varten

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1794/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, tiettyjen sitrushedelmien tuottajille markkinointivuonna 2004/2005 maksettavien tukimäärien alentamisesta eräissä jäsenvaltioissa tapahtuneen jalostuskynnyksen ylittymisen vuoksi

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1795/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1995/2000 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1796/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 14/2004 muuttamisesta ja oikaisemisesta Ranskan merentakaisten departementtien vilja-alan ja hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä Madeiran kasviöljy-, hedelmä- ja vihannesjaloste-, maito- ja maitotuote- sekä sianliha-alan alustavan hankintataseen osalta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1797/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1798/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1799/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, elokuun 16 päivänä lokakuuta 2004 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1800/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen Cycostat 66G käytön hyväksymisestä rehuissa kymmeneksi vuodeksi ( 1 )

37

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2004/698/YUTP, 14 päivältä lokakuuta 2004, Libyaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden poistamisesta

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/1


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 1785/2004,

annettu 5 päivänä lokakuuta 2004,

niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä tammikuuta 2004 sovellettavista korjauskertoimista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) sekä erityisesti näiden henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi otettava huomioon elinkustannusten kehitys yhteisön ulkopuolisissa maissa ja sen vuoksi vahvistettava 1 päivästä tammikuuta 2004 lukien korjauskertoimet, joita sovelletaan niille virkamiehille, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin.

(2)

1 päivästä heinäkuuta 2003 sovellettavista korjauskertoimista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 64/2004 (2) nojalla maksun suorittamiseen johtavat korjauskertoimet saattavat aiheuttaa palkan korotuksen tai vähennyksen takautuvasti.

(3)

Olisi annettava säännökset korotuksen soveltamisesta takautuvasti tilanteessa, jossa uudet korjauskertoimet aiheuttavat palkan korotuksen.

(4)

Olisi annettava säännökset liikaa maksettujen määrien takaisinperimisestä 1 päivän tammikuuta 2004 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän väliseltä ajalta tilanteessa, jossa uudet korjauskertoimet aiheuttavat palkan alennuksen.

(5)

Vastaavasti kuin on säädetty Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin yhteisössä sovellettavista korjauskertoimista olisi säädettävä, että maksujen mahdollinen takaisinperiminen voi enimmillään koskea korjauskertoimien vahvistamista koskevaa päätöstä edeltävää kuuden kuukauden jaksoa ja että päätöksen vaikutukset voidaan porrastaa enintään kahdentoista kuukauden ajalle päätöksen tekopäivästä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Euroopan yhteisöjen virkamiehille, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemamaan valuuttana maksettavaan palkkaan sovellettavat korjauskertoimet, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004, vahvistetaan liitteessä.

Näiden palkkojen laskemiseen käytetään vaihtokursseja, joita on käytetty Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivää edeltävän kuukauden osalta.

2 artikla

1.   Toimielimet suorittavat maksut takautuvasti, jos liitteessä vahvistetut korjauskertoimet aiheuttavat palkkojen korotuksen.

2.   Jos liitteessä vahvistetut korjauskertoimet aiheuttavat palkkojen alennuksen, toimielimet laskevat palkkoja takautuvasti 1 päivän tammikuuta 2004 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän väliseltä ajalta.

Takautuva tarkistus, jolla peritään takaisin liikaa maksettu määrä, koskee tämän asetuksen voimaantulopäivää edeltävää enintään kuuden kuukauden ajanjaksoa. Takaisinperintä porrastetaan enintään kahdentoista kuukauden ajalle samasta päivästä laskettuna.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 10, 16.1.2004, s. 1.


LIITE

Asemamaa

Korjauskerroin tammikuu 2004

Afghanistan (1)

0,0

Albania

80,6

Algeria

86,7

Angola

117,7

Argentiina

61,0

Australia

100,1

Bangladesh

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Bolivia

49,9

Bosnia ja Hertsegovina

74,5

Botswana

74,8

Brasilia

58,5

Bulgaria

72,9

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Chile

73,4

Costa Rica

72,1

Djibouti

96,6

Dominikaaninen tasavalta

42,7

Ecuador

69,6

Egypti

45,4

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

74,8

Eritrea

42,6

Etelä-Afrikka

69,0

Etelä-Korea

88,1

Etiopia

69,6

Fidži

72,9

Filippiinit

48,7

Gabon

113,7

Gambia

35,5

Georgia

81,7

Ghana

70,5

Guatemala

71,7

Guinea

75,4

Guinea-Bissau

140,8

Guyana

59,0

Haiti

85,7

Hongkong

86,6

Indonesia

84,5

Intia

48,5

Israel

91,4

Jamaika

82,5

Japani (Naka)

128,7

Japani (Tokio)

137,3

Jemen (1)

0,0

Jordania

75,0

Kambodža

64,3

Kamerun

99,1

Kanada

79,5

Kap Verde

75,1

Kazakstan

91,9

Kenia

76,7

Keski-Afrikan tasavalta

112,5

Kiina

75,9

Kolumbia

55,7

Kongo

129,8

Kongon demokraattinen tasavalta

140,9

Kroatia

93,9

Kuuba

91,5

Kypros

99,2

Laos

71,2

Latvia

70,3

Lesotho

71,0

Libanon

91,3

Liberia (1)

0,0

Liettua

73,2

Länsiranta – Gazan alue

87,8

Madagaskar

89,4

Malawi

69,5

Malesia

72,7

Mali

90,4

Malta

96,3

Marokko

84,1

Mauritania

63,0

Mauritius

73,7

Meksiko

73,0

Mosambik

73,7

Namibia

81,6

Nepal

67,3

Nicaragua

67,4

Niger

86,2

Nigeria

70,8

Norja

128,5

Norsunluurannikko

107,0

Pakistan

50,5

Papua-Uusi-Guinea

74,0

Paraguay

61,5

Peru

79,8

Puola

66,2

Romania

49,5

Ruanda

77,1

Salomonsaaret

81,4

Sambia

47,6

Saudi-Arabia (1)

0,0

Senegal

79,1

Serbia ja Montenegro

62,9

Sierra Leone

68,8

Singapore

94,7

Slovakia

80,3

Slovenia

83,4

Somalia (1)

0,0

Sri Lanka

59,1

Sudan

37,9

Suriname

52,8

Sveitsi

116,1

Swazimaa

68,7

Syyria

56,8

Taiwan

87,0

Tansania

60,0

Thaimaa

60,7

Togo

97,5

Trinidad ja Tobago

69,7

Tšad

114,6

Tšekki

80,1

Tunisia

75,8

Turkki

80,7

Uganda

66,9

Ukraina

91,4

Unkari

69,5

Uruguay

58,5

Uusi-Kaledonia

120,9

Vanuatu

118,9

Venäjä

101,3

Venezuela

76,4

Vietnam

51,0

Viro

74,1

Yhdysvallat (New York)

103,6

Yhdysvallat (Washington)

100,1

Zimbabwe

128,1


(1)  Ei saatavilla.


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/7


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1786/2004,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2004,

tiettyjen tavaroiden ja palvelujen Libyaan toimittamisen estämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 3274/93 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon Libyaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden poistamisesta 14 päivänä lokakuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2004/698/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, joka toimi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan luvun VII mukaisesti, päätti 12 päivänä syyskuuta 2003 päätöslauselmassaan 1506 (2003), että päätöslauselmansa 748 (1992) 4, 5 ja 6 kohdassa ja päätöslauselmansa 883 (1993) 3–7 kohdassa käyttöön otetut toimenpiteet olisi kumottava kyseisestä päivästä alkaen.

(2)

Päätöslauselman 748 (1992) 4 ja 5 kohdassa ja päätöslauselman 883 (1993) 3–6 kohdassa käyttöön otetut toimenpiteet pantiin täytäntöön yhteisössä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen Libyaan toimittamisen estämisestä 29 päivänä marraskuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3274/93 (2). Kyseisen asetuksen soveltaminen keskeytettiin asetuksella (EY) N:o 836/1999 (3).

(3)

Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 3274/93 olisi kumottava.

(4)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 883 (1993) 8 kohdassa määrätyt toimenpiteet, joita ei kumottu päätöslauselmalla 1506 (2003), pantiin täytäntöön yhteisössä asetuksella (EY) N:o 3275/93 (4), joka tulisi näin ollen pitää voimassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 3274/93.

2 artikla

Pidetään voimassa asetus (EY) N:o 3275/93. Kyseisen asetuksen johdanto-osassa olevaa viittausta 22 päivänä marraskuuta 1993 hyväksyttyyn yhteiseen kantaan pidetään viittauksena yhteiseen kantaan 2004/698/YUTP.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. VAN GEEL


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 40.

(2)  EYVL L 295, 30.11.1993, s. 1.

(3)  EYVL L 106, 23.4.1999, s. 1.

(4)  EYVL L 295, 30.11.1993, s. 4.


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1787/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15 päivänä lokakuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1788/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2), mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa interventiovoin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


LIITE

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa 15 päivänä lokakuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

211,1

215,1

Voiöljy

209,1

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

129

129

Voiöljy

129


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1789/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


LIITE

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa 15 päivänä lokakuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

59

55

55

Voi < 82 %

57

53

Voiöljy

74

67

74

65

Kerma

 

 

26

23

Jalostusvakuus

Voi

65

Voiöljy

81

81

Kerma

29


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1790/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 69. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 26 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat asettaneet pysyvään tarjouskilpailuun tiettyjä hallussaan olevia määriä rasvatonta maitojauhetta.

(2)

Mainitun asetuksen 30 artiklan mukaisesti kussakin erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuden määrä tulee määritellä ottaen huomioon rasvattoman maitojauheen markkinahinnan ja vahvistetun vähimmäismyyntihinnan ero.

(3)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella vähimmäismyyntihinta jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella jalostusvakuus.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 mukaisesti järjestetyn erityisen 69. tarjouskilpailun, jonka tarjousten esittämiselle annettu määräaika päättyi 12 päivänä lokakuuta 2004, vähimmäismyyntihinta ja jalostusvakuus on vahvistettu seuraavasti:

vähimmäismyyntihinta:

186,24 EUR/100 kg

jalostusvakuus:

40,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 16748/2004 (EUVL L 300, 25.9.2004, s. 11).


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1791/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 322. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 429/90 (2) mukaisesti interventioelimet aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähintään 96 prosenttia rasva-ainetta sisältävälle voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Käyttötarkoitusvakuuden määrä on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 322. tarjouskilpailun tuen enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuutus on vahvistettu seuraavasti:

tuen enimmäismäärä:

74 EUR/100 kg,

kāyttötarkoitusvakuutus:

82 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004. s. 6).

(2)  EYVL L 45, 21.2.1990, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1792/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 6. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 6. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 12 päivänä lokakuuta 2004, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 270 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1448/2004 (EUVL L 267, 14.8.2004, s. 30).


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1793/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 5. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 214/2001 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet rasvattoman maitojauheen määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 214/2001 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 mukaisesti järjestetyssä 5. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 12 päivänä lokakuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 192,10 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1675/2004 (EUVL L 300, 25.9.2004, s. 12).


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1794/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

tiettyjen sitrushedelmien tuottajille markkinointivuonna 2004/2005 maksettavien tukimäärien alentamisesta eräissä jäsenvaltioissa tapahtuneen jalostuskynnyksen ylittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2202/96 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan tietyille sitrushedelmille yhteisön jalostuskynnys, joka jaetaan jäsenvaltioiden kesken mainitun asetuksen liitteen II mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että yhteisön kynnyksen ylittyessä kyseisen asetuksen liitteessä I ilmoitettuja tukimääriä alennetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa vastaava jalostuskynnys on ylittynyt. Kynnyksen ylittyminen lasketaan niiden keskimääräisten määrien perusteella, jotka on jalostettu sitä markkinointivuotta, jolle tuki on vahvistettava, edeltävien kolmen markkinointivuoden tai vastaavien jaksojen aikana ja joista on maksettu tukea.

(3)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet asetuksen (EY) N:o 2202/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2111/2003 (2) 39 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti niiden jalostettaviksi toimitettujen appelsiinien määrät, joista on maksettu tukea. Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että yhteisön jalostuskynnys on ylittynyt 100 380 tonnilla. Yhteisön kynnyksen ylityksen osana on todettu Kreikan, Italian ja Portugalin kynnysten ylittyminen. Asetuksen (EY) N:o 2202/96 liitteessä I ilmoitettuja appelsiinien tukimääriä on sen vuoksi alennettava markkinointivuonna 2004/2005 Kreikan osalta 0,64 prosenttia, Italian osalta 14,95 prosenttia ja Portugalin osalta 0,29 prosenttia.

(4)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2003 39 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti niiden jalostettaviksi toimitettujen greippien ja pomeloiden määrät, joista on maksettu tukea. Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että yhteisön jalostuskynnys on ylittynyt 380 tonnilla. Yhteisön kynnyksen ylityksen osana on todettu Kreikan ja Espanjan kynnysten ylittyminen. Asetuksen (EY) N:o 2202/96 liitteessä I ilmoitettuja greippien ja pomeloiden tukimääriä on sen vuoksi alennettava markkinointivuonna 2004/2005 Kreikan osalta 7,00 prosenttia ja Espanjan osalta 16,45 prosenttia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 mukaiset jalostettaviksi toimitettavien appelsiinien tukimäärät markkinointivuodeksi 2004/2005 ilmoitetaan Kreikan, Italian ja Portugalin osalta tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 mukaiset jalostettaviksi toimitettavien greippien ja pomeloiden tukimäärät markkinointivuodeksi 2004/2005 ilmoitetaan Kreikan ja Espanjan osalta tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 317, 2.12.2003, s. 5.


LIITE I

(euroa/100 kg)

 

Monivuotiset sopimukset

Markkinointivuosisopimukset

Yksittäiset tuottajat

Kreikka

11,20

9,74

8,76

Italia

9,59

8,33

7,50

Portugali

11,24

9,77

8,79


LIITE II

(euroa/100 kg)

 

Monivuotiset sopimukset

Markkinointivuosisopimukset

Yksittäiset tuottajat

Kreikka

9,74

8,46

7,62

Espanja

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1795/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1995/2000 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   TARKASTELUA KOSKEVA PYYNTÖ

B.   TUOTE

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

D.   TARKASTELUN PERUSTEET

E.   MENETTELY

a)   Kyselylomakkeet

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

F.   VOIMASSA OLEVAN TULLIN KUMOAMINEN JA TUONNIN KIRJAAMINEN

G.   MÄÄRÄAJAT

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa asianomaiset osapuolet voivat:

ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa tämän asetuksen johdanto-osan E kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kyselylomakkeiden vastaukset tai muita tietoja, jotka olisi otettava huomioon tutkimuksessa,

esittää kirjallisen pyynnön saada tulla komission kuulemiksi.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 4 kohdan mukainen asetuksen (EY) N:o 1995/2000 tarkastelu sen määrittämiseksi, olisiko, ja missä määrin, Fertial SPA:n (Taric-lisäkoodi A573) tuottamien ja yhteisöön vientiä varten myymien Algeriasta peräisin olevien, CN-koodiin 3102 80 00 kuuluvien urean ja ammoniumnitraatin vesi- tai ammoniakkiliuoksena olevien seosten tuonnissa sovellettava asetuksella (EY) N:o 1995/2000 käyttöön otettua polkumyyntitullia.

2 artikla

Kumotaan asetuksella (EY) N:o 1995/2000 käyttöön otettu polkumyyntitulli tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin osalta.

3 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi. Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

4 artikla

1.   Jollei toisin ole ilmoitettu, asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava tämän asetuksen johdanto-osan E kohdan a alakohdassa tarkoitetun kyselylomakkeen vastaukset tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, jotta niiden huomautukset voitaisiin ottaa huomioon tutkimuksessa. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää kirjallisesti saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

2.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta) ilmoittaen nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja faksi- ja/tai teleksinumeronsa. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto on varustettava merkinnällä ”Limited” (3), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (asianomaisten tarkasteltaviksi).

Kaikki asiaan liittyvät tiedot ja kuulemista koskevat pyynnöt on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faksi (32-2) 295 65 05

Teleksi COMEU B 21877.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Pascal LAMY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 238, 22.9.2000, s. 15, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1675/2003 (EUVL L 238, 25.9.2003, s. 4).

(3)  Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti. Se on asetuksen (EY) N:o 384/96 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1796/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 14/2004 muuttamisesta ja oikaisemisesta Ranskan merentakaisten departementtien vilja-alan ja hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä Madeiran kasviöljy-, hedelmä- ja vihannesjaloste-, maito- ja maitotuote- sekä sianliha-alan alustavan hankintataseen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi, direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta ja asetusten (ETY) N:o 525/77 ja (ETY) N:o 3763/91 (Poseidom) kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1452/2001 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1600/92 kumoamisesta (Poseima) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1453/2001 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Syrjäisimpien alueiden alustavien hankintataseiden ja yhteisön tukien vahvistamisesta ihmisravinnoksi, jalostukseen ja maatalouden tuotantopanoksina käytettävien tiettyjen välttämättömien tuotteiden sekä elävien eläinten ja munien hankkimiseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti 30 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 14/2004 (3) vahvistetaan alustavat hankintataseet ja yhteisön tuki.

(2)

Ranskan merentakaisten departementtien viljaa ja hedelmä- ja vihannesjalosteita sekä Madeiran kasviöljyä, hedelmä- ja vihannesjalosteita, täysmaitojauhetta, juustoja sekä sianlihaa koskevan vuotuisen hankintataseen toteutumistilanteesta käy ilmi, että mainittujen tuotteiden hankintamäärät eivät täytä tarpeita ennakoitua suuremman kysynnän vuoksi.

(3)

Mainittujen tuotteiden määriä olisi tämän vuoksi mukautettava kyseisten syrjäisimpien alueiden todellisiin tarpeisiin.

(4)

Asetus (EY) N:o 14/2004 sisältää teknisen virheen, joka koskee Ranskan merentakaisiin departementteihin tarkoitettujen siitoshevosten CN-koodia liitteen II osassa 1. Tämä virhe on syytä korjata.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 14/2004 olisi muutettava ja oikaistava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 14/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan liitteen I osat 1 ja 3 tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liitteen III osat 3, 4, 6 ja 8 tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Oikaistaan asetuksen (EY) N:o 14/2004 liitteen II osassa 1 oleva, siitoseläimiä koskeva CN-koodi seuraavasti:

 

korvataan koodi 0101 11 00 koodilla 0101 10 10.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 2 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1690/2004 (EUVL L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  EYVL L 198, 21.7.2001, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1690/2004.

(3)  EUVL L 3, 7.1.2004, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1232/2004 (EUVL L 234, 3.7.2004, s. 5).


LIITE I

”Osa 1

Rehuksi ja ihmisravinnoksi tarkoitetut viljat ja viljatuotteet; öljykasvit, valkuaiskasvit ja kuivarehut

Alustava hankintatase ja yhteisön tuki yhteisön tuotteiden hankintaan kalenterivuosittain

Departementti

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III

Guadeloupe

Tavallinen vehnä, ohra, maissi ja maltaat

1001 90, 1003 00, 1005 90 ja 1107 10

55 000

42

 (1)

Guyana

Tavallinen vehnä, ohra, maissi, eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet ja maltaat

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 ja 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

Tavallinen vehnä, ohra, maissi, durumvehnän rouheet ja karkeat jauhot, kaura ja maltaat

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 ja 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

Tavallinen vehnä, ohra, maissi ja maltaat

1001 90, 1003 00, 1005 90 ja 1107 10

178 000

48

 (1)

”Osa 3

Hedelmä- ja vihannesjalosteet

Alustava hankintatase ja yhteisön tuki yhteisön tuotteiden hankintaan kalenterivuosittain

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Departementti

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III

Keittämällä valmistetut hedelmäsoseet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, jalostukseen tarkoitetut

ex 2007

kaikki

45

395

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty hedelmäliha, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat, jalostukseen tarkoitetut

ex 2008

Guyana

650

586

Guadeloupe

 

408

Martinique

 

408

Réunion

 

456

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät tiivistetyt hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ’grape must’), myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, jalostukseen tarkoitetut

ex 2009

Guyana

350

 

727

 

Martinique

 

311

 (2)

Réunion

 

311

 

Guadeloupe

 

311

 


(1)  Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklan mukaisesti myönnettävä tuki (EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7).”

(2)  Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille komission asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan mukaisesti myönnettävä tuki (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).”


LIITE II

”Osa 3

Kasviöljyt

Alustava hankintatase ja yhteisön tuki yhteisön tuotteiden hankintaan kalenterivuosittain

MADEIRA

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III

Kasviöljyt (ei kuitenkaan oliiviöljy):

 

 

 

 

 

— kasviöljyt:

1507–1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Oliiviöljyt:

 

 

 

 

 

— neitsytoliiviöljyt

1509 10 90

 

 

 

 

tai

 

500

52

 (2)

— oliiviöljyt

1509 90 00

 

 

 


AZORIT

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III

Oliiviöljyt:

 

 

 

 

 

— neitsytoliiviöljyt

1509 10 90

400

68

87

 (3)

tai

tai

 

 

 

 

— oliiviöljyt

1509 90 00

 

 

 

 

”Osa 4

Hedelmä- ja vihannesjalosteet

Alustava hankintatase ja yhteisön tuki yhteisön tuotteiden hankintaan kalenterivuosittain

MADEIRA

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmäsoseet ja -pastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

 

 

 

— muut kuin homogenoidut hedelmävalmisteet, ei kuitenkaan sitrushedelmistä valmistetut

2007 99

100

73

91

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

 

760

168

186

— ananas

2008 20

 

 

 

 

— päärynät

2008 40

 

 

 

 

— kirsikat

2008 60

 

 

 

 

— persikat

2008 70

 

 

 

 

— muut, myös sekoitukset, ei kuitenkaan CN-koodiin 2008 19 kuuluvat

 

 

 

 

 

— sekoitukset

2008 92

 

 

 

 

— muut kuin palmunsydämet ja sekoitukset

2008 99

 

 

 

 

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät tiivistetyt hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ’grape must’), myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, jalostukseen tarkoitetut

ex 2009

130

 

186

 


AZORIT

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät tiivistetyt hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ’grape must’), myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, jalostukseen tarkoitetut

ex 2009

100

 

186”

 

”Osa 6

Maito ja maitotuotteet

Alustava hankintatase ja yhteisön tuki yhteisön tuotteiden hankintaan kalenterivuosittain

MADEIRA

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III (4)

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Rasvaton maitojauhe (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Täysmaitojauhe (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Voi ja muut maitorasvat, maidosta valmistetut levitteet (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Juustot (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

”Osa 8

Sianliha-ala

Alustava hankintatase ja yhteisön tuki yhteisön tuotteiden hankintaan kalenterivuosittain

MADEIRA

Tavaran kuvaus

Koodi (7)

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III

Kesyjen sikaeläinten liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:

ex 0203

2 800

 

 

— ruhoina tai puoliruhoina

020311109000

 

95

113

 (8)

— kinkku ja sen palat

020312119100

 

143

161

 (8)

— lapa ja sen palat

020312199100

 

95

113

 (8)

— etuosa ja sen palat

020319119100

 

95

113

 (8)

— selkä ja sen palat

020319139100

 

143

161

 (8)

— kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) ja niiden palat

020319159100

 

95

113

 (8)

— muut: luuttomat

020319559110

 

176

194

 (8)

— muut: luuttomat

020319559310

 

176

194

 (8)

— ruhoina tai puoliruhoina

020321109000

 

95

113

 (8)

— kinkku ja sen palat

020322119100

 

143

161

 (8)

— lapa ja sen palat

020322199100

 

95

113

 (8)

— etuosa ja sen palat

020329119100

 

95

113

 (8)

— selkä ja sen palat

020329139100

 

143

161

 (8)

— kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) ja niiden palat

020329159100

 

95

113

 (8)

— muut: luuttomat

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Ei kuitenkaan 1509 ja 1510.

(2)  Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille asetuksen 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettävä tuki.

(3)  Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille asetuksen 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettävä tuki.”

(4)  Euroa/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta.

(5)  Asianomaiset tuotteet ja niihin liittyvät alaviitteet ovat samat kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48) 31 artiklan mukaisesti vientitukien vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa.

(6)  Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan mukaisesti myönnettävä tuki. Jos kyseisen asetuksen 31 artiklan mukaisesti myönnettävillä tuilla on useampi kuin yksi määrä komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti, tuen määrä on sama kuin suurin samaan CN-koodiin (asetus (EY) N:o 3846/87, EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1) kuuluville tuotteille myönnettävä tuki.

Komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3) mukaisesti myönnettyyn voihin sovelletaan kuitenkin sarakkeessa II ilmoitettua määrää.”

(7)  Tuotekoodit ja alahuomautukset määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(8)  Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille asetuksen (EY) N:o 2759/75 13 artiklan mukaisesti tarvittaessa myönnettävä tuki (EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1).”


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1797/2004,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2004,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2003 ja 2004 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2340/2002 (2) säädetään tylppäpyrstömolvakiintiöstä vuodeksi 2004.

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen alusten tylppäpyrstömolvasaaliit ICES-alueiden VI ja VII (EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön. Yhdistynyt kuningaskunta on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 9 päivästä elokuuta 2004. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen alusten tylppäpyrstömolvasaaliit ICES-alueiden VI ja VII (EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) vesillä ovat täyttäneet Yhdistyneelle kuningaskunnalle vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivilta tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyiltä aluksilta tylppäpyrstömolvan kalastus ICES-alueiden VI ja VII (EY:n vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) vesillä sekä näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän tylppäpyrstömolvakannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 9 päivästä elokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastuksen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 356, 31.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 762/2004 (EUVL L 120, 24.4.2004, s. 8).


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1798/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyjen perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 565/2002 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Määrät, joille perinteiset tuojat ja uudet tuojat ovat asetuksen (EY) N:o 565/2002 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti jättäneet todistushakemuksia 11 ja 12 päivänä lokakuuta 2004, ylittävät Kiinan, Argentiinan ja muiden kolmansien maiden alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(2)

Tämän vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin komissiolle 14 päivänä lokakuuta 2004 toimitetut todistushakemukset voidaan hyväksyä, ja vahvistettava tuojaluokkien ja tuotteiden alkuperän perusteella päivämäärät, joihin asti todistusten myöntäminen on keskeytettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan nojalla 11 ja 12 päivänä lokakuuta 2004 jätetyt ja komissiolle 14 päivänä lokakuuta 2004 toimitetut todistushakemukset hyväksytään kyseisen asetuksen liitteessä I ilmoitettujen haettuja määriä koskevien prosenttiosuuksien osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan mukaiset tuontitodistushakemukset, jotka koskevat 1 päivän joulukuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 välistä vuosineljännestä ja jotka on jätetty 12 päivän lokakuuta 2004 jälkeen mutta ennen kyseisen asetuksen liitteessä II ilmoitettua päivämäärää, hylätään asianomaisen tuojaluokan ja alkuperän osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11.


LIITE I

Tuotteiden alkuperä

Prosenttiosuudet

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

”X”

:

Tämän alkuperän osalta ei ole vahvistettu kiintiötä kyseiseksi vuosineljännekseksi.

”—”

:

Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.


LIITE II

Tuotteiden alkuperä

Päivämäärät

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

28.2.2005

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1799/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

elokuun 16 päivänä lokakuuta 2004 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 15 päivänä lokakuuta 2004 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

38,83

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

52,50

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

52,50

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

38,83


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

1.10.–14.10.2004 välisenä aikana

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

11,00

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 28,13 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 35,86 EUR/t.

3.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(4)  Fob Duluth.


16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1800/2004,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2004,

kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen ”Cycostat 66G” käytön hyväksymisestä rehuissa kymmeneksi vuodeksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 9 g artiklan 5 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 70/524/ETY mukaan kokkidiostaatit, jotka on merkitty kyseisen direktiivin liitteeseen I ennen 1 päivää tammikuuta 1988, hyväksyttiin väliaikaisesti 1 päivästä huhtikuuta 1998 alkaen ja siirrettiin liitteessä B olevaan I lukuun niiden uudelleenarvioimiseksi lisäaineina, joiden hyväksymiseen vaaditaan liikkeelle laskemisesta vastaavaa henkilöä. Robenidiinituote Cycostat 66G on direktiivin 70/524/ETY liitteessä B olevassa I luvussa lueteltujen kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluva lisäaine.

(2)

Cycostat 66G -tuotteen liikkeelle laskemisesta vastaava henkilö on jättänyt hyväksymistä varten hakemuksen ja asiakirja-aineiston kyseisen direktiivin 9 g artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti.

(3)

Direktiivin 70/524/ETY 9 g artiklan 6 kohdan mukaisesti kyseisten lisäaineiden hyväksymisen voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä, kunnes komission päätös on tehty, jos hyväksymisen haltijasta riippumattomista syistä päätöstä hyväksymisen uudistamisesta ei voida tehdä ennen hyväksymisen päättymistä. Tätä säännöstä sovelletaan Cycostat 66G -tuotteen hyväksymiseen. Komissio pyysi 26 päivänä huhtikuuta 2001 eläinten ravitsemusta käsittelevältä tiedekomitealta täyden riskinarvioinnin, ja tämä pyyntö välitettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Uudelleenarviointiprosessin aikana pyydettiin useaan otteeseen lisätietoja, minkä takia uudelleenarvioinnin loppuun saattaminen 9 g artiklassa edellytetyssä määräajassa oli mahdotonta.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen kuuluva eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevä tiedelautakunta antoi myönteisen lausunnon Cycostat 66G -tuotteen turvallisuudesta ja tehokkuudesta broilereiden, broilerkaniinien ja kalkkunoiden rehussa.

(5)

Komission suorittama Cycostat 66G -tuotteen uudelleenarviointi osoitti, että direktiivissä 70/524/ETY säädetyt asiaa koskevat edellytykset täyttyvät. Cycostat 66G -tuote olisi siksi hyväksyttävä kymmeneksi vuodeksi lisäaineena, jonka hyväksymiseen vaaditaan liikkeelle laskemisesta vastaava henkilö, ja sisällytettävä kyseisen direktiivin 9 t artiklan b alakohdassa tarkoitetun luettelon I lukuun.

(6)

Koska lisäaineen hyväksymiseen vaaditaan nyt liikkeelle laskemisesta vastaava henkilö ja koska hyväksyntä korvaa aiemman hyväksynnän, johon ei vaadittu tiettyä henkilöä, on aiheellista peruuttaa aiempi hyväksyntä.

(7)

Koska robenidiinituotetta ei ole tarpeen vetää välittömästi markkinoilta turvallisuussyistä, on asianmukaista sallia kuuden kuukauden siirtymäkausi, jotta lisäaineen olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten hyvinvointia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 70/524/ETY liitteessä B olevassa I luvussa mainittu kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluva lisäaine robenidiini.

2 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kokkidiostaattien ja muiden lääkeaineiden ryhmään kuuluvan Cycostat 66G -lisäaineen käyttö eläinten ruokinnassa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Sallitaan robenidiinivarastojen käyttö kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1464/2004 (EUVL L 270, 18.8.2004, s. 8).


LIITE

Lisäaineen rekisteröintinumero

Lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön nimi ja rekisterinumero

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Väliaikaisen hyväksymisen päättyminen

mg tehoainetta/kg täysrehua

Kokkidiostaatit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet

E 758

Alpharma

(Belgium)

BVBA

Robenidiinihydrokloridi: 66 g/kg

(Cycostat 66 G)

Lisäaineen koostumus:

 

Robenidiinihydrokloridi: 66 g/kg

 

Lignosulfonaatti: 40 g/kg

 

Kalsiumsulfaattidihydraatti: 894 g/kg

Tehoaine:

 

Robenidiinihydrokloridi C15H13Cl2N5 . HCl, 1,3-bis[(p-klooribentsylideeni)amino] guanidiinihydrokloridi

 

CAS-numero: 25875-50-7

 

Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-bensylideeni)amino]guanidiini: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-bensylideeni]hydratsiini: ≤ 0,5 %

Broilerit

30

36

Käyttö kielletty vähintään 5 vrk ennen teurastusta.

29. lokakuuta 2014

Kalkkunat

30

36

Käyttö kielletty vähintään 5 vrk ennen teurastusta.

29. lokakuuta 2014

Broiler-kaniinit

50

66

Käyttö kielletty vähintään 5 vrk ennen teurastusta.

29. lokakuuta 2014


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/40


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2004/698/YUTP,

14 päivältä lokakuuta 2004,

Libyaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden poistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 12 päivänä syyskuuta 2003 päätöslauselman 1506 (2003) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin 748 (1992) ja 883 (1993) perustuvien rajoittavien toimenpiteiden poistamisesta, siten että viimeksi mainitun päätöslauselman 8 kohdassa esitetyt toimenpiteet jäivät voimaan, ottaen huomioon Libyan hallituksen edellä mainittujen päätöslauselmien noudattamiseksi toteuttamat toimet ja erityisesti ne, jotka koskevat vastuun myöntämistä libyalaisten virkamiesten toimista, asianmukaisten korvausten maksamista ja terrorismista luopumista.

(2)

Libyan hallitus on myös toteuttanut toimia sovittaakseen tyydyttävällä tavalla vaatimukset, jotka liittyvät terrori-iskuihin, joiden kohteina olivat Pan Amin lento 103 Lockerbiessa, Skotlannissa, Union de Transport Aériens'in lento 772 Nigerissä sekä ”La Belle” -niminen diskoteekki Berliinissä.

(3)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 748 (1992) ja 883 (1993) täytäntöönpanemiseksi tehtyyn päätökseen 93/614/YUTP (1) perustuvat rajoittavat toimenpiteet ja jäsenvaltioiden vuonna 1986 hyväksymä ja yhteisellä kannalla 1999/261/YUTP (2) vahvistettu aseidenvientikielto olisi näin ollen poistettava.

(4)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 883 (1993) 8 kohdan nojalla hyväksytyt toimenpiteet olisi pidettävä voimassa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1506 (2003) mukaisesti.

(5)

Tiettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Kumotaan päätös 93/614/YUTP ja yhteinen kanta 1999/261/YUTP.

2 artikla

Pidetään voimassa toimenpiteet, jotka on hyväksytty toimijoiden suojelemiseksi vaatimuksilta, jotka liittyvät sellaisiin sopimuksiin ja liiketoimiin, joiden täytäntöönpanoon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 883 (1993) ja siihen liittyviin päätöslauselmiin perustuvien rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpano on vaikuttanut.

3 artikla

Tätä yhteistä kantaa noudatetaan päivästä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. VAN GEEL


(1)  EYVL L 295, 30.11.1993, s. 7.

(2)  EYVL L 103, 20.4.1999, s. 1, yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 1999/611/YUTP (EYVL L 242, 14.9.1999, s. 31).