ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 298

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
23. syyskuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1654/2004, annettu 22 päivänä syyskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1655/2004, annettu 22 päivänä syyskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetystä vapaaehtoisesta mukauttamisjärjestelmästä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyyn pakolliseen mukauttamisjärjestelmään siirtymistä koskevista säännöistä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1656/2004, annettu 21 päivänä syyskuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1657/2004, annettu 22 päivänä syyskuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1658/2004, annettu 22 päivänä syyskuuta 2004, yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti syyskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1659/2004, annettu 22 päivänä syyskuuta 2004, syyskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1660/2004, annettu 22 päivänä syyskuuta 2004, syyskuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivänä lokakuuta ja 31 päivään joulukuuta 2004 välisellä kaudella

18

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/649/EY:Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 2004, alueiden komitean kahden varsinaisen jäsenen (Yhdistynyt kuningaskunta) ja viiden varajäsenen (Yhdistynyt kuningaskunta) nimeämisestä

20

 

*

2004/650/EY:Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2004, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta Maltan liittymisen huomioon ottamiseksi ( 1 )

22

 

*

2004/651/EY:Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2004, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Banca d’Italian ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

23

 

*

2004/652/EY, Euratom:Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2004, Euroopan yhteisöjen komission uuden jäsenen nimittämisestä

24

 

 

Komissio

 

*

2004/653/EY:Komission päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 2004, komission päätöksen 2001/376/EY muuttamisesta Portugalista peräisin olevan nisäkäsperäisen lihaluujauhon ja vastaavien tuotteiden toimittamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3463)  ( 1 )

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1654/2004,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22 päivänä syyskuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

62,6

999

62,6

0707 00 05

052

97,2

096

12,9

999

55,1

0709 90 70

052

89,1

999

89,1

0805 50 10

052

76,3

388

53,0

508

37,1

524

56,1

528

44,4

999

53,4

0806 10 10

052

82,7

220

121,0

400

170,3

624

148,4

999

130,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

71,2

400

95,9

508

68,9

512

111,8

528

86,4

720

50,2

804

84,3

999

81,2

0808 20 50

052

105,0

388

86,2

999

95,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,6

999

119,6

0809 40 05

066

55,9

094

29,3

624

117,3

999

67,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1655/2004,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetystä vapaaehtoisesta mukauttamisjärjestelmästä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyyn pakolliseen mukauttamisjärjestelmään siirtymistä koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 155 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1259/1999 (2) on kumottu ja korvattu asetuksella (EY) N:o 1782/2003 1 päivästä toukokuuta 2004. Jäsenvaltiot voivat jatkaa asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetyn vapaaehtoisen mukauttamisen soveltamista 31 päivään joulukuuta 2004. Uudessa järjestelmässä käyttöön otettua pakollista mukauttamisjärjestelmää aletaan soveltaa vuonna 2005.

(2)

Joidenkin jäsenvaltioiden osalta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan mukaisen pakollisen mukautuksen määrä on alkuvaiheessa alhaisempi kuin asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklan mukaisen vapaaehtoisen mukautuksen määrä. Tästä saattaisi aiheutua asetuksen (EY) N:o 1259/1999 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön lisätuella rahoitettavien kansallisten tai alueellisten maaseudun kehittämisohjelmien liitännäistoimenpiteiden rahoitusta koskeva alijäämä.

(3)

Kyseisten jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi sallittava jatkaa edelleen vapaaehtoisen mukauttamisen soveltamista 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen, jos se on tarpeen ennen 1 päivää tammikuuta 2006 hyväksytyistä liitännäistoimenpiteistä aiheutuvien rahoitustarpeiden kattamiseksi.

(4)

Sen vuoksi tarvitaan vapaaehtoisesta pakolliseen mukauttamiseen siirtymistä koskevia sääntöjä.

(5)

Jotta siirtyminen ohjelmakaudesta toiseen voisi tapahtua sujuvasti, vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin olevien määrien saatavuutta koskevia määräaikoja olisi jatkettava sitä vuotta, jona määrät on pidätetty, seuraavan neljännen varainhoitovuoden loppuun. Tästä syystä on oikeudellisen selvyyden vuoksi aiheellista muuttaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön lisätuen ja tietojen antamisen komissiolle osalta 17 päivänä toukokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 963/2001 (3) 1 artiklan 1 kohta.

(6)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 963/2001 1 artiklan 1 kohdan muutos on tarpeen muuttaa myös jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 296/96 (4) 6 artikla sen varmistamiseksi, että vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin oleviin varoihin sovelletaan mainittua artiklaa kokonaisuudessaan.

(7)

Sen vuoksi asetukset (EY) N:o 963/2001 ja (EY) N:o 296/96 olisi muutettava vastaavasti.

(8)

Jäljitettävyyden varmistamiseksi jokaisen monivuotisen toimen rahoituslähteen olisi pysyttävä samana toimen loppuun saakka. Jos vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin olevat varat on kuitenkin käytetty loppuun, jäsenvaltion olisi sallittava rahoittaa käynnissä olevia monivuotisia toimia muista varoista.

(9)

Sen varmistamiseksi, että vapaaehtoisesta mukauttamisesta peräisin olevia varoja hallinnoidaan ja valvotaan moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi pidettävä erikseen kirjaa pidätetyistä määristä ja niiden käytöstä asetuksen (EY) N:o 296/96 mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltiot, jotka ovat soveltaneet suorien tukien vähennyksiä asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklan mukaisesti, voivat soveltaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan mukaisten vähennysten lisäksi lisävähennystä, jonka määrä on enintään niin suuri kuin tarvitaan kattamaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan mukaisten vähennysten seurauksena käytettävissä olevan määrän ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (5) mukaisista liitännäistoimenpiteistä, joita koskeva yhteisön lisätuen jakaminen ja käyttö on hyväksytty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005, aiheutuvien menojen rahoittamiseen tarvittavan määrän välinen ero.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamisesta viljelijälle aiheutuva tuen vähennys saa tiettynä kalenterivuonna olla enintään 20 prosenttia siitä tuen kokonaismäärästä, joka myönnettäisiin viljelijälle kyseisen kalenterivuoden osalta, jollei mainittua kohtaa eikä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklaa sovellettaisi.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen liitännäistoimenpiteiden on oltava asetuksen (EY) N:o 1257/1999 10, 11 ja 12 artiklan (varhaiseläke), 13–21 artiklan (epäsuotuisat alueet ja alueet, joilla on ympäristöön liittyviä rajoitteita), 21 a–21 d artiklan (vaatimusten noudattaminen), 22, 23 ja 24 artiklan (maatalouden ympäristöohjelma), 24 a–24 d artiklan (elintarvikkeiden laatu) ja 31 artiklan (metsitys) mukaisia toimenpiteitä.

4.   Edellä 1 kohdassa säädettyä lisävähennystä voidaan soveltaa alueellisella tasolla.

5.   Komission asetuksen (EY) N:o 817/2004 (6) 48 artiklan 2 kohdassa säädettyjä säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien jakamisen ja käytön hyväksyntään.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetyn lisävähennyksen määrä on laskettava niiden suorien tukien määrien perusteella, joihin viljelijä olisi oikeutettu ennen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 6 ja 24 artiklan mukaisten tuen vähennysten ja tuen ulkopuolelle jättämisten soveltamista, tai jos on kyse mainitun asetuksen liitteessä I luetelluista tukijärjestelmistä, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen III ja IV osaston soveltamisalaan, niihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (7) 77 artiklan soveltamista.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen 1 artiklan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät käytetään yhteisön lisätuen maksamiseen viimeistään sitä vuotta seuraavan neljännen varainhoitovuoden lopussa, jona määrät pidätettiin.

2.   Yhteisön tuen prosenttiosuus 1 artiklan mukaisesti pidätetyistä määristä rahoitettuihin toimenpiteisiin on samansuuruinen kuin kyseessä olevalle toimenpiteelle maaseudun kehittämisen ohjelma-asiakirjassa vahvistettu osuus.

3.   Monivuotista toimea ei saa rahoittaa yhtenä vuonna asetuksen (EY) N:o 817/2004 48 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla yhteisön tuella ja toisena vuonna tämän asetuksen mukaisesta lisävähennyksestä peräisin olevilla varoilla.

Jos tämän asetuksen mukaisesta vähennyksestä peräisin olevat varat on kuitenkin jo käytetty loppuun, jäsenvaltio voi rahoittaa monivuotisen toimen sen päättymiseen asti EMOTR:n tukiosastosta asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisesti.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 296/96 2 artiklan ja 3 artiklan 6 a kohdan b alakohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tämän asetuksen nojalla pidätettyjä määriä ja aiheutuneita menoja koskevaan kirjanpitoon.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä syyskuuta päivitetyt tiedot 1 artiklan mukaisesti pidätettyjen määrien jakamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 817/2004 55 artiklassa tarkoitettu selvitys menoista.

6 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 963/2001 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätetyt määrät käytetään mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn yhteisön lisätuen maksamiseen viimeistään sitä vuotta seuraavan kolmannen varainhoitovuoden lopussa, jona määrät pidätettiin.”.

7 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 296/96 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 ja 4 artiklan tai komission asetuksen (EY) N:o 1655/2004 (8) 1 artiklan mukaisesti pidätetyt määrät ja niille mahdolliset kertyneet korot, joita ei ole maksettu asetuksen (EY) N:o 963/2001 1 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1655/2004 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, vähennetään kyseisen varainhoitovuoden lokakuun aikana aiheutuneisiin menoihin liittyvien ennakoiden määrästä.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005. Asetuksen 3 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 15 päivästä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 864/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 48).

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 113. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 41/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 19).

(3)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 4.

(4)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 2035/2003 (EUVL L 302, 20.11.2003, s. 6).

(5)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 583/2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1).

(6)  EUVL L 153, 30.4.2004, s. 30.

(7)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.

(8)  EUVL L 298, 23.9.2004, s. 3.”.


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1656/2004,

annettu 21 päivänä syyskuuta 2004,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

38,49

22,21

1 210,59

286,32

602,24

9 533,20

132,90

25,42

16,46

167,40

9 235,68

1 536,52

350,61

26,18

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

96,59

55,74

3 037,83

718,50

1 511,25

23 922,49

333,49

63,80

41,30

420,08

23 175,88

3 855,73

879,81

65,69

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

45,21

26,09

1 421,94

336,31

707,38

11 197,61

156,10

29,86

19,33

196,63

10 848,14

1 804,78

411,82

30,75

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

32,61

18,82

1 025,65

242,58

510,24

8 076,84

112,60

21,54

13,94

141,83

7 824,77

1 301,79

297,05

22,18

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,45

1 932,10

456,97

961,17

15 214,98

212,11

40,57

26,27

267,18

14 740,13

2 452,29

559,57

41,78

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

75,36

43,49

2 370,22

560,60

1 179,13

18 665,16

260,20

49,78

32,22

327,76

18 082,63

3 008,37

686,46

51,25

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

26,74

15,43

841,03

198,92

418,39

6 622,96

92,33

17,66

11,43

116,30

6 416,26

1 067,46

243,58

18,19

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

44,01

25,40

1 384,20

327,39

688,61

10 900,40

151,96

29,07

18,82

191,41

10 560,20

1 756,88

400,89

29,93

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

450,17

259,79

14 158,67

3 348,75

7 043,59

111 497,46

1 554,34

297,34

192,49

1 957,91

108 017,67

17 970,68

4 100,62

306,16

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

85,72

49,47

2 696,07

637,66

1 341,23

21 231,13

295,97

56,62

36,65

372,82

20 568,51

3 421,94

780,83

58,30

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

73,98

4 032,15

953,67

2 005,89

31 752,58

442,65

84,68

54,82

557,58

30 761,59

5 117,74

1 167,79

87,19

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

274,42

158,37

8 631,11

2 041,39

4 293,77

67 968,74

947,52

181,26

117,34

1 193,54

65 847,46

10 954,91

2 499,73

186,63

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

455,13

262,66

14 314,75

3 385,67

7 121,24

112 726,60

1 571,47

300,61

194,61

1 979,50

109 208,44

18 168,79

4 145,82

309,53

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

85,28

49,22

2 682,28

634,40

1 334,37

21 122,57

294,46

56,33

36,47

370,92

20 463,34

3 404,45

776,84

58,00

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,21

2 627,19

621,37

1 306,96

20 688,71

288,41

55,17

35,72

363,30

20 043,02

3 334,52

760,88

56,81

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

553,21

319,26

17 399,56

4 115,27

8 655,86

137 019,05

1 910,12

365,40

236,55

2 406,08

132 742,74

22 084,14

5 039,25

376,24

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

85,99

49,63

2 704,68

639,70

1 345,51

21 298,99

296,92

56,80

36,77

374,01

20 634,26

3 432,88

783,33

58,48

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

82,79

47,78

2 603,93

615,87

1 295,39

20 505,58

285,86

54,68

35,40

360,08

19 865,60

3 305,00

754,15

56,31

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

110,17

63,58

3 465,03

819,53

1 723,77

27 286,61

380,39

72,77

47,11

479,16

26 435,00

4 397,94

1 003,54

74,93

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

209,21

120,74

6 580,11

1 556,30

3 273,45

51 817,45

722,36

138,18

89,46

909,92

50 200,25

8 351,72

1 905,73

142,28

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

0805 10 10

52,21

30,13

1 642,11

388,38

816,91

12 931,37

180,27

34,48

22,32

227,08

12 527,79

2 084,22

475,59

35,51

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

0805 10 30

59,12

34,12

1 859,48

439,80

925,04

14 643,11

204,13

39,05

25,28

257,14

14 186,11

2 360,11

538,54

40,21

 

 

 

 

2.60.3

muut

0805 10 50

61,01

35,21

1 918,89

453,85

954,60

15 110,96

210,66

40,30

26,09

265,35

14 639,35

2 435,52

555,75

41,49

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

76,23

43,99

2 397,67

567,09

1 192,78

18 881,34

263,22

50,35

32,60

331,56

18 292,06

3 043,21

694,41

51,85

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

71,72

41,39

2 255,74

533,52

1 122,17

17 763,61

247,63

47,37

30,67

311,93

17 209,21

2 863,06

653,30

48,78

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

78,06

45,05

2 455,00

580,65

1 221,30

19 332,79

269,51

51,56

33,38

339,49

18 729,42

3 115,98

711,02

53,09

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

67,64

39,03

2 127,33

503,15

1 058,29

16 752,38

233,54

44,67

28,92

294,17

16 229,55

2 700,08

616,11

46,00

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

176,82

102,04

5 561,40

1 315,36

2 766,66

43 795,22

610,53

116,79

75,61

769,05

42 428,39

7 058,73

1 610,69

120,26

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

34,21

19,74

1 075,95

254,48

535,26

8 472,93

118,12

22,60

14,63

148,79

8 208,50

1 365,63

311,62

23,27

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

73,00

42,13

2 296,07

543,06

1 142,24

18 081,23

252,06

48,22

31,22

317,51

17 516,93

2 914,26

664,99

49,65

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

40,45

23,34

1 272,23

300,90

632,90

10 018,66

139,67

26,72

17,30

175,93

9 705,98

1 614,76

368,46

27,51

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

58,53

33,78

1 840,77

435,37

915,74

14 495,77

202,08

38,66

25,03

254,55

14 043,36

2 336,37

533,12

39,80

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

96,47

55,67

3 034,24

717,65

1 509,46

23 894,21

333,10

63,72

41,25

419,59

23 148,48

3 851,17

878,77

65,61

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

130,80

75,49

4 114,06

973,04

2 046,64

32 397,63

451,64

86,40

55,93

568,91

31 386,52

5 221,71

1 191,51

88,96

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 95

0809 20 05

502,98

290,27

15 819,73

3 741,62

7 869,93

124 578,09

1 736,69

332,22

215,07

2 187,61

120 690,05

20 078,96

4 581,70

342,08

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

70,70

40,80

2 223,66

525,93

1 106,21

17 510,98

244,11

46,70

30,23

307,50

16 964,47

2 822,34

644,01

48,08

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

112,40

64,87

3 535,20

836,13

1 758,68

27 839,23

388,09

74,24

48,06

488,86

26 970,38

4 487,01

1 023,86

76,44

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

304,95

175,99

9 591,29

2 268,49

4 771,43

75 530,02

1 052,93

201,42

130,40

1 326,32

73 172,75

12 173,60

2 777,82

207,40

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 605,61

926,60

50 499,65

11 943,97

25 122,34

397 677,48

5 543,85

1 060,51

686,56

6 983,28

385 266,12

64 095,95

14 625,66

1 091,98

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

139,53

80,52

4 388,38

1 037,92

2 183,11

34 557,85

481,76

92,16

59,66

606,84

33 479,31

5 569,89

1 270,96

94,89

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

209,23

120,75

6 580,65

1 556,43

3 273,71

51 821,64

722,42

138,20

89,47

910,00

50 204,31

8 352,39

1 905,88

142,30

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

322,87

186,33

10 154,91

2 401,80

5 051,82

79 968,44

1 114,81

213,26

138,06

1 404,26

77 472,66

12 888,97

2 941,06

219,58

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1657/2004,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2004,

tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittoman toimitusvelvoitteen määrittämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 16 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittomien tariffikiintiöiden määrittämistä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklassa avataan Brasiliasta, Kuubasta ja muista kolmansista maista tapahtuvan CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden tuontia varten tariffikiintiöt, joissa tulli on 98 euroa tonnilta.

(4)

Toimivaltaisille viranomaisille on esitetty 13 ja 17 päivänä syyskuuta 2004 välisellä viikolla asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä ylittää yhden asianomaisen maan osalta AKT–Intia-sokerille asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklan perusteella vahvistetun toimitusvelvoitteen määrän.

(5)

Näin ollen komission on vahvistettava vähennyskerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava kyseisten määrien täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 13 ja 17 päivänä syyskuuta 2004 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1409/2004 (EUVL L 256, 3.8.2004, s. 11).


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT–INTIA-sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 II osasto

Markkinointivuosi 2004/2005

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 13.–17.9.2004

Raja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidžisaaret

100

 

Guyana

100

 

Intia

98,9710

Täynnä

Norsunluurannikko

100

 

Jamaika

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Swazimaa

100

 

Tansania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Täynnä


Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 III osasto

Markkinointivuosi 2004/2005

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 13.–17.9.2004

Raja

Intia

100

 

AKT

100

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 IV osasto

Markkinointivuosi 2004/2005

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 13.–17.9.2004

Raja

Brasilia

0

Täynnä

Kuuba

100

 

Muut kolmannet maat

0

Täynnä


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1658/2004,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2004,

yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti syyskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian, Tšekin tasavallan, Slovakian, Romanian, Puolan tasavallan ja Unkarin tasavallan kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten mukaisesti säädetyn sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä syyskuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/97 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neljännelle vuosineljännekselle 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät, ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan.

(2)

Olisi määritettävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan jakson käytettävissä olevaan määrään.

(3)

On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että todistuksia saadaan käyttää ainoastaan niiden tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1898/97 mukaisesti ajanjaksolle 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään liitteessä I tarkoitetun määräisinä.

2.   Jaksolle 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2005 voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 1898/97 säännösten mukaisesti.

3.   Todistuksia saadaan käyttää ainoastaan kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisten tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 267, 30.9.1997, s. 58, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 333/2004 (EUVL L 60, 27.2.2004, s. 12).


LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


LIITE II

(t)

Ryhmä

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana käytettävissä oleva kokonaismäärä

B1

2 625,0

15

823,8

16

1 593,8

17

11 718,8


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1659/2004,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2004,

syyskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla 22 päivänä kesäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1432/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuontitodistushakemuksia on jätetty vuoden 2004 neljännelle vuosineljännekselle käytettävissä olevia määriä pienemmistä määristä, minkä vuoksi ne voidaan hyväksyä täysimääräisinä.

(2)

On aiheellista kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että todistuksia voidaan käyttää ainoastaan sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien tällä hetkellä yhteisössä voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään liitteen mukaisesti jaksolle 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 1432/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.

2.   Todistuksia voidaan käyttää ainoastaan sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien tällä hetkellä yhteisössä voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 156, 23.6.1994, s. 14, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 332/2004 (EUVL L 60, 27.2.2004, s. 10).


LIITE

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivänä lokakuuta 200431 päivänä joulukuuta 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

1

100,00


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1660/2004,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2004,

syyskuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivänä lokakuuta ja 31 päivään joulukuuta 2004 välisellä kaudella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta sianliha-alalla 18 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1458/2003 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuontilupahakemuksia on jätetty vuoden 2004 neljännelle vuosineljännekselle käytettävissä olevia määriä pienemmistä määristä, minkä vuoksi ne voidaan hyväksyä täysimääräisinä.

(2)

Olisi määriteltävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan jakson käytettävissä olevaan määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään liitteen I mukaisesti jaksolle 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 1458/2003 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.

2.   Jaksolle 1 päivänä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2005 voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 1458/2003 säännösten mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 208, 19.8.2003, s. 3.


LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


LIITE II

(t)

Ryhmä

Jaksolla 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2005 käytettävissä oleva kokonaismäärä

G2

23 013,0

G3

3 737,5

G4

2 250,0

G5

4 575,0

G6

11 250,0

G7

4 102,3


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä toukokuuta 2004,

alueiden komitean kahden varsinaisen jäsenen (Yhdistynyt kuningaskunta) ja viiden varajäsenen (Yhdistynyt kuningaskunta) nimeämisestä

(2004/649/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut:

varsinaisen jäsenen paikka Christine MAYn toimikauden päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 24 päivänä heinäkuuta 2003,

kolmen varajäsenen paikat Diane BUNYANin, Hugh HALCRO-JOHNSTONin ja Irene McGUGANin toimikausien päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 24 päivänä heinäkuuta 2003,

varsinaisen jäsenen paikka Irene OLDFATHERin erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 5 päivänä toukokuuta 2004, sekä

kahden varajäsenen paikat Jack McCONNELLin ja Corrie McCHORDin varsinaisiksi jäseniksi nimityksen johdosta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimetään alueiden komitean

a)

varsinaisiksi jäseniksi:

1.

Jack McCONNELL

First Minister Scottish Parliament

Irene OLDFATHERin tilalle

2.

Corrie McCHORD

Leader of Stirling Council

Christine MAYn tilalle

b)

varajäseniksi:

1.

Helen HOLLAND

Bristol City Council

Diane BUNYANin tilalle

2.

Nicola STURGEON

Scottish Parliament

Irene McGUGANin tilalle

3.

Jim McCABE

North Lanarkshire Council

Corrie McCHORDin tilalle

4.

Andrew CAMPBELL

Leader of Dumfries and Galloway Council

Hugh HALCRO-JOHNSTONin tilalle

5.

Irene OLDFATHER

Scottish Parliament

Jack McCONNELLin tilalle

jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006 saakka.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. AHERN


(1)  EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä syyskuuta 2004,

lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta Maltan liittymisen huomioon ottamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/650/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan (1) ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjä Euroopan unionin antamia säädöksiä, jotka ovat edelleen voimassa 1 päivän toukokuuta 2004 jälkeen, on mukautettava liittymisen johdosta, eikä tarvittavista mukautuksista määrätä vuoden 2003 liittymisasiakirjassa, erityisesti sen liitteessä II.

(2)

Tällaisiin säädöksiin kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (2), jossa vahvistetaan eläinlääkinnälliset vaatimukset, joita sovelletaan lemmikkieläiminä pidettävien koirien, kissojen, hillerien ja frettien muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin, ja se on yksi näistä säädöksistä, jotka on mukautettava.

(3)

Malta on aiemmin soveltanut kuuden kuukauden karanteenijärjestelyä asianomaisten lajien tuontia varten, mutta se on luopunut tästä järjestelystä saattaakseen asetuksen (EY) N:o 998/2003 osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannakseen sen täytäntöön 3 päivästä heinäkuuta 2004.

(4)

Laajentumisneuvotteluissa hyväksyttiin, että Maltan saarta, jolla on raivotaudista vapaana alueena samanlainen terveydellinen asema kuin Irlannilla, Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Ruotsilla, olisi kohdeltava samassa luokassa kuin näitä kolmea jäsenvaltiota.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 jaetaan jäsenvaltiot kahteen luokkaan sen mukaan, minkälaista valvontaa ne ovat harjoittaneet raivotaudin torjumiseksi, ja myönnetään Ruotsille, Irlannille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle viiden vuoden siirtymäaika niiden alueelle tulevien, lemmikkieläiminä pidettävien koirien, kissojen, hillerien ja frettien valvonnan osalta.

(6)

Sen vuoksi Malta olisi lisättävä niiden jäsenvaltioiden luetteloon, joille on myönnetty siirtymäaika asetuksen (EY) N:o 998/2003 nojalla.

(7)

Asetus (EY) N:o 998/2003 olisi muutettava vastaavasti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 998/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

lisätään ensimmäisen alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen sana ”Maltalle” sanan ”Irlantiin” jälkeen,

korvataan kolmannessa alakohdassa sanat ”näiden kolmen jäsenvaltion” sanoilla ”näiden neljän jäsenvaltion”.

2)

Lisätään liitteessä II ”Maiden ja alueiden luettelot” A osaan sana ”Malta” sanan ”Irlanti” jälkeen.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kahdennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 592/2004 (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 7).


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä syyskuuta 2004,

kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Banca d’Italian ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

(2004/651/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä ja erityisesti sen 27.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 30 päivänä heinäkuuta 2004 Euroopan unionin neuvostolle antaman suosituksen EKP/2004/17 Banca d’Italian ulkopuolisesta tilintarkastajasta (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston suosittelemat ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymät riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat EKP:n ja eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien tilit.

(2)

Banca d’Italian nykyisten ulkopuolisten tilintarkastajien toimikausi on päättynyt eikä sitä uusita. Näin ollen on tarpeen nimittää uudet ulkopuoliset tilintarkastajat tilikauden 2004 alusta.

(3)

EKP:n neuvosto suositteli neuvostolle, että se hyväksyisi Banca d’Italian julkisia hankintoja koskevien sääntöjensä mukaisesti tilintarkastajikseen valitsemien uusien ulkopuolisten tilintarkastajien nimityksen tilikaudesta 2004 alkaen kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

(4)

EKP:n neuvoston suositusta olisi noudatettava ja muutettava vastaavasti päätös 1999/70/EY (2),

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 1999/70/EY 1 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   PricewaterhouseCoopers SpA hyväksytään Banca d’Italian ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikaudesta 2004 alkaen kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.”

2 artikla

Tämä päätös annetaan tiedoksi Euroopan keskuspankille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EUVL C 202, 10.8.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 22, 29.1.1999, s. 69. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/799/EY (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 23).


23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä syyskuuta 2004,

Euroopan yhteisöjen komission uuden jäsenen nimittämisestä

(2004/652/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Louis MICHEL komission jäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa 13 päivänä syyskuuta 2004 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2004.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2004.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


Komissio

23.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä syyskuuta 2004,

komission päätöksen 2001/376/EY muuttamisesta Portugalista peräisin olevan nisäkäsperäisen lihaluujauhon ja vastaavien tuotteiden toimittamisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3463)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/653/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Portugalissa esiintyvän naudan spongiformisen enkefalopatian takia tarpeellisista toimenpiteistä ja päivämäärään perustuvan vientijärjestelmän täytäntöönpanosta 18 päivänä huhtikuuta 2001 tehtyyn komission päätökseen 2001/376/EY (3), sisältyy joitakin säännöksiä, jotka on hyväksytty naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) torjumiseksi Portugalissa esiintyneiden BSE-tautitapausten vuoksi.

(2)

Portugalissa esiintyneiden BSE-tapausten vuoksi kyseisessä päätöksessä vahvistetaan erityissäännöt, joihin sisältyy nisäkäsperäisen lihajauhon, luujauhon ja lihaluujauhon sekä kyseisiä tuotteita sisältävän rehun ja lannoitteiden (”lihaluujauhon ja vastaavien tuotteiden”) toimittamiskielto kyseisestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin

(3)

Päätöksessä 2001/376/EY kuitenkin säädetään, että Portugali voi tietyin edellytyksin sallia lihaluujauhon ja vastaavien tuotteiden toimittamisen toisiin jäsenvaltioihin, jotka ovat antaneet tähän luvan.

(4)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (4) vahvistetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden luokittelua, keräystä, kuljetusta, hävitystä, käsittelyä, käyttöä ja välivarastointia koskevat edellytykset. Kyseisen asetuksen mukaan lihaluujauho ja vastaavat tuotteet, jotka sisältävät sellaisista eläimistä peräisin olevaa ainesta, joilla epäillään tai joilla on todettu olevan BSE-tartunta taikka jotka on lopetettu BSE-hävittämistoimenpiteiden yhteydessä, on hävitettävä jätteenä polttamalla tai rinnakkaispolttamalla hyväksytyssä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa.

(5)

Portugalilla ei ole riittävää kapasiteettia, jotta se kykenisi polttamaan tai rinnakkaispolttamaan sellaisista eläimistä peräisin olevan lihaluujauhon ja vastaavat tuotteet, joilla epäillään tai joilla on todettu olevan BSE-tartunta taikka jotka on lopetettu BSE-hävittämistoimenpiteiden yhteydessä. Kyseisen aineksen varastojen kertyminen voisi aiheuttaa riskin kansanterveydelle ja eläinten terveydelle.

(6)

On tarpeen muuttaa päätöksessä 2001/376/EY säädettyjä Portugalista peräisin olevan lihaluujauhon ja vastaavien tuotteiden toimittamisen edellytyksiä. Kyseistä päätöstä olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten hyvinvointia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2001/376/EY liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33, oikaisu EUVL 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EYVL L 132, 15.5.2001, s. 17.

(4)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).


LIITE

Korvataan liitteessä II oleva B osa seuraavasti:

Image

Image