ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 284

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
3. syyskuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1562/2004, annettu 2 päivänä syyskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1563/2004, annettu 31 päivänä elokuuta 2004, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen lopettamisesta

3

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/628/EY:Komission päätös, tehty 2 päivänä syyskuuta 2004, Uuden-Kaledonian laitoksista, joista jäsenvaltiot voivat sallia tuoreen lihan tuonnin yhteisöön (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3296)  ( 1 )

4

 

*

2004/629/EY:Komission päätös, tehty 1 päivänä syyskuuta 2004, Brasiliasta tuotua ihmisravinnoiksi tarkoitettua siipikarjanlihaa sekä siipikarjasta saatavia lihavalmisteita ja raakalihavalmisteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/794/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3297)  ( 1 )

6

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

3.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1562/2004,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2 päivänä syyskuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

052

73,0

999

73,0

0709 90 70

052

97,2

999

97,2

0805 50 10

388

51,4

524

66,7

528

49,5

999

55,9

0806 10 10

052

90,4

624

164,3

999

127,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

77,5

400

74,0

508

71,0

512

92,2

528

51,4

720

40,6

804

58,0

999

66,4

0808 20 50

052

115,8

388

110,5

999

113,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

123,9

999

123,9

0809 40 05

052

80,0

066

56,7

093

31,7

094

33,4

624

143,3

999

69,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


3.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1563/2004,

annettu 31 päivänä elokuuta 2004,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2004 19 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2287/2003 (2) säädetään mustakitaturskakiintiöstä vuodeksi 2004.

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten mustakitaturskasaaliit ICES-alueen Vb (Färsaarten vedet) vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön. Ranska on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 17 päivästä heinäkuuta 2004. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten mustakitaturskasaaliit ICES-alueen Vb (Färsaarten vedet) vesillä ovat täyttäneet Ranskalle vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Ranskan lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta mustakitaturskan kalastus ICES-alueen Vb (Färsaarten vedet) vesillä sekä näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän mustakitaturskakannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä elokuuta 2004.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastuksen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 344, 31.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 867/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 144).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

3.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/4


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä syyskuuta 2004,

Uuden-Kaledonian laitoksista, joista jäsenvaltiot voivat sallia tuoreen lihan tuonnin yhteisöön

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3296)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/628/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 72/462/ETY säädetään, että yhteisön ulkopuolisten maiden laitoksille voidaan antaa lupa viedä tuoretta lihaa yhteisöön ainoastaan, jos ne täyttävät tässä direktiivissä säädetyt yleiset ja erityiset edellytykset.

(2)

Eläinten terveystilanne on Uudessa-Kaledoniassa yhtä hyvä kuin jäsenvaltioissa ennen kaikkea lihan kautta tapahtuvan tautien leviämisen osalta, ja tuoreen lihan tuotantoa valvotaan tyydyttävällä tavalla.

(3)

Uusi-Kaledonia on toimittanut direktiivin 72/462/ETY 4 artiklan 3 kohtaa varten tiedot laitoksista, joille olisi annettava lupa viedä tuoretta lihaa yhteisöön.

(4)

Uuden-Kaledonian esittämät laitokset täyttävät kaikki direktiivissä 72/462/ETY säädetyt edellytykset sille, että ne voidaan nimetä sellaisiksi teurastamoiksi, kylmävarastoiksi ja hyväksytyiksi leikkaamoiksi, joista tuonti yhteisöön voidaan sallia kyseisen direktiivin 18 artiklan mukaisesti.

(5)

Kyseisten laitosten hygieniastandardit ovat tyydyttävät, ja laitokset voidaan tämän vuoksi lisätä direktiivin 72/462/ETY mukaisesti laadittavaan sellaisia laitoksia koskevaan luetteloon, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön voidaan sallia.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä mainitut Uuden-Kaledonian laitokset hyväksytään laitoksiksi, joista jäsenvaltiot voivat sallia tuoreen lihan tuonnin yhteisöön direktiivissä 72/462/ETY säädetyin edellytyksin sen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta mukaan luettuna.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 6 päivästä syyskuuta 2004.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista laitoksista

Maa: UUSI-KALEDONIA

Hyväksyntä numero

Laitos

Kaupunki/alue

Luokka (1)

SR

SH

CP

CS

B

S/G

P

SP

 

EA-3-1

OCEF — Barandeu

Bourail Province Sud

x

x

x

x

 

 

 

 

EA-18-1

OCEF

Nouméa Province Sud

 

 

x

x

 

 

 

 


(1)  

SH

:

Teurastamo

CP

:

Leikkaamo

CS

:

Kylmävarasto

B

:

Naudanliha

S/G

:

Lampaanliha/vuohenliha

P

:

Sianliha

SP

:

Kavioeläinten liha

SR

:

Erityisiä huomautuksia


3.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/6


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä syyskuuta 2004,

Brasiliasta tuotua ihmisravinnoiksi tarkoitettua siipikarjanlihaa sekä siipikarjasta saatavia lihavalmisteita ja raakalihavalmisteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/794/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3297)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/629/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2002/794/EY (3) mukaisesti kaikki Brasiliasta tuotavat siipikarjanlihan sekä siipikarjasta saatavien lihavalmisteiden ja raakalihavalmisteiden (’siipikarjanlihan’) lähetykset on testattava kemiallisesti sen osoittamiseksi, ettei niissä ole nitrofuraaneja eikä niiden aineenvaihduntatuotteita.

(2)

Testattavien Brasiliasta peräisin olevien siipikarjanlihalähetysten määrä vähennettiin 100 prosentista 20 prosenttiin komission päätöksellä 2002/794/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2004/198/EY. Muutos perustui Brasilian antamiin takeisiin, jäsenvaltioiden suorittamien kemiallisten testien tuloksiin ja Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston Brasiliaan tekemän tarkastusmatkan tuloksiin.

(3)

Testattavien lähetysten määrän vähentämisestä lähtien komissio ei ole saanut nopean hälytysjärjestelmän kautta ilmoituksia nitrofuraaneista tai niiden aineenvaihduntatuotteista Brasiliasta peräisin olevassa siipikarjanlihassa.

(4)

Päätös 2002/794/EY olisi sen vuoksi kumottava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätös 2002/794/EY.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava tuontiin soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 10 päivästä syyskuuta 2004.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 276, 12.10.2002, s. 66. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/198/EY (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 39).