ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 260

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
6. elokuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1421/2004, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2004, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1422/2004, annettu 5 päivänä elokuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/589/EY:Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2004, Korean tasavallalle tehtävästä ilmoituksesta telehankinnoista tehdyn Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan sopimuksen irtisanomisesta Euroopan yhteisön puolesta

8

 

 

Komissio

 

*

2004/590/EY:Komission päätös, tehty 4 päivänä kesäkuuta 2004, nautaeläimiä koskevan Kyproksen tietokannan toimintakelpoisuuden toteamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1969) (Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen) ( 1 )

9

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

6.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1421/2004,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2004,

kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 (2) vahvistetaan veden luonnonvarojen suojelemista ja kehittämistä sekä yhteisön vesiviljelyalan kehittämistä koskevat säännökset.

(2)

Yhteisön lainsäädännössä säädetään romutusta varten myönnettävästä lisätuesta tapauksissa, joissa sovelletaan elvytyssuunnitelmaa. Tällöin, tai jos komission tai jäsenvaltioiden hyväksymillä kiireellisillä toimenpiteillä on todennäköisesti vastaavanlaisia vaikutuksia, sellaisille miehistön jäsenille, joiden on luovuttava kalastuksesta elvytyssuunnitelman tai toimenpiteiden takia, maksettavan tuen määrää olisi myös lisättävä. Samaa olisi sovellettava sellaisiin miehistön jäseniin, jotka menettävät työnsä elvytyssuunnitelman tai kiireellisten toimenpiteiden takia ilman, että alus romutetaan.

(3)

Komissio antoi 19 päivänä syyskuuta 2002 Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetun tiedonannon yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevasta strategiasta. Strategian täytäntöönpano edellyttää asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamista.

(4)

Veden luonnonvarojen suojeleminen ja kehittäminen ei liity yksinomaan merellä vaan myös sisävesillä toteutettaviin toimenpiteisiin, erityisesti anadromisten ja katadromisten lajien osalta. Tältä osin vaellusreittien ja kutualueiden kunnostaminen ja uudelleen avaaminen on erityisen tärkeää.

(5)

Tuotannon lisäämistä yli kysynnän todennäköisen kasvun ei pitäisi rohkaista. On otettava käyttöön parempia markkinointistrategioita, mutta useinkaan ei ole saatavilla luotettavia tilastoja kalankulutuksesta eikä taloudellisia analyysejä vesiviljelytuotteiden markkinoista ja kaupan pitämisestä.

(6)

Haitalliset leväkukinnot ovat yksi vakavimmista uhista Euroopan simpukkaviljelyn tulevaisuudelle. Joskus kukinta voi jatkua poikkeuksellisen pitkään tai tapahtua myynnin huippuajanjaksona, joten voi olla perusteltua maksaa korvausta siitä kärsiville simpukanviljelijöille, paitsi jos kyseessä on toistuva ilmiö.

(7)

Tuotannonalan asiantuntemuksen lisääminen kattaa kaikki tuotannon näkökohdat ja on ratkaisevan tärkeää vesiviljelyn kannalta. Tähän tarkoitukseen myönnettävien varojen riittämättömyyden vuoksi on ensiarvoisen tärkeää kannustaa vesiviljelyalan soveltavaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä lisäämällä mahdollisuuksia sen julkiseen rahoitukseen ja edistämällä yksityisyritteliäisyyttä alalla.

(8)

Vesiviljely-yrityksiä olisi kannustettava parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan ja kehittämään vapaaehtoisesti aloitteita, jotka ylittävät ympäristönsuojelualan lakisääteiset vähimmäisvaatimukset.

(9)

Vesiviljelyalan huoltoaluksille myönnettävän julkisen tuen säilyttämiseksi on tarpeen tehdä selvä ero kyseisten alusten ja elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (3) määriteltyjen kalastusalusten välille, sillä joitakin kalastusaluksia käytetään kenties yksinomaan vesiviljelyssä, mutta ne voitaisiin mahdollisesti palauttaa kalastustoimintaan.

(10)

Jotta kannustettaisiin pyyntiponnistuksen pysyvään vähentämiseen tapauksissa, joissa neuvosto on hyväksynyt elvytyssuunnitelman tai komissio tai jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kiireellisiä toimenpiteitä, suunnitelman tai toimenpiteiden piiriin kuuluville aluksille aiemmin myönnetyn tuen palauttamista ei olisi vaadittava.

(11)

Jos alus joutuu korvaamaan pyydykset toisilla elvytyssuunnitelman yhteydessä, pyydysten korvaamista ensimmäisen kerran olisi voitava pitää tukikelpoisena menona.

(12)

Yhteisön aluksia voidaan vaatia käyttämään akustisia karkotinlaitteita tietyillä kalavesillä valaiden tahattoman pyytämisen ja tappamisen vähentämiseksi. Kyseisestä velvoitteesta aiheutuvien kulujen olisi oikeutettava alusten nykyaikaistamiseen myönnettävään tukeen.

(13)

Vesiviljelyn edistämiseksi 1970-luvun lopulta alkaen toteutetut viranomaisten tukitoimet ovat johtaneet tuotannon kasvuun, mutta tilanne on nyttemmin muuttunut, ja ylituotanto uhkaa joitakin osa-alueita. Tämän vuoksi kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen ohjelmiin sisältyvät vesiviljelyalan toimenpiteet olisi asetettava uuteen tärkeysjärjestykseen, ja joissain tapauksissa tukea olisi vähennettävä.

(14)

Joillakin kalanviljelymuodoilla, joissa taloudellinen toiminta yhdistetään kosteikkojen säilyttämiseen tai kehittämiseen, saattaa olla ekologisesti myönteistä vaikutusta. Tällaisissa oloissa julkisen tuen lisääminen on perusteltua.

(15)

Asetus (EY) N:o 2792/1999 olisi tästä syystä muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2792/1999 seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

varustamiseen ja nykyaikaistamiseen liittyviin menoihin ei saa myöntää tukea viiden vuoden ajan kyseisen aluksen rakentamiseen tarkoitetun julkisen tuen myöntämisestä, alusten satelliittiseurantajärjestelmiä koskevaa varustusta ja akustisia karkotinlaitteita lukuun ottamatta.”

2)

Lisätään 12 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”e)

Jos neuvosto on hyväksynyt elvytyssuunnitelman tai jos komissio tai yksi taikka useampi jäsenvaltio on toteuttanut erityisiä tai kiireellisiä toimenpiteitä, b ja c alakohdassa tarkoitetun tuen enimmäismääriä voidaan korottaa 20 prosentilla. Lisäksi b alakohdassa säädettyä vaatimusta aluksen, jolla edunsaajat työskentelivät, toiminnan pysyvästä lopettamisesta ei sovelleta.”

3)

Korvataan 12 artiklan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

3 kohdan b tai e alakohdassa tarkoitettu korvaus palautetaan suhteessa kuluneeseen aikaan, jos edunsaaja alkaa uudelleen työskennellä kalastajana, ennen kuin vuosi on kulunut hänelle tarkoitetun tuen maksamisesta.”

4)

Korvataan 13 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

veden luonnonvarojen, myös makean veden luonnonvarojen, suojelemiseksi ja kehittämiseksi toteutettavat toimet, lukuun ottamatta istutuksia;”

5)

Korvataan 15 artiklan 3 kohdan n alakohta seuraavasti:

”n)

tiedon ja avoimuuden lisääminen tuotannossa ja markkinoilla, tilastot ja taloudelliset analyysit mukaan luettuina.”

6)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Jäsenvaltiot voivat myöntää simpukanviljelijöille rahallisen korvauksen talteenoton keskeyttämisestä yli neljäksi perättäiseksi kuukaudeksi, mikäli toksiinia tuottavan planktonkasvuston tai merellisiä biotoksiineja sisältävän planktonin esiintymisen aiheuttama simpukan saastuminen edellyttää sitä ihmisten terveyden suojelemiseksi tai mikäli talteenoton keskeyttämisestä myynnin huippuajanjaksona johtuvat menetykset ovat yli 35 prosenttia asianomaisen yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta kyseisen yrityksen kolmen edeltävän vuoden keskimääräisen liikevaihdon perusteella laskettuna. Korvauksen myöntäminen voi kattaa talteenoton keskeyttämisen enintään kuudeksi kuukaudeksi koko sillä kaudella, joka kestää kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityisluontaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1421/2004 (4) voimaantulosta vuoden 2006 loppuun asti.

b)

Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”KOR:stä 1, 1 a ja 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin maksettava rahoitustuki ei saa jäsenvaltiota kohden koko kaudella 2000–2006 ylittää seuraavista kahdesta kynnysarvosta korkeampaa: miljoona euroa tai neljä prosenttia alalle kyseiseen jäsenvaltioon myönnetystä yhteisön tuesta.”

c)

Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos neuvosto on hyväksynyt elvytyssuunnitelman tai jos komissio taikka yksi tai useampi jäsenvaltio on toteuttanut kiireellisiä toimenpiteitä, 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohtaa ei sovelleta.”

d)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Toistuvaan kausiluonteiseen kalastustoiminnan ja vesiviljelyn keskeyttämiseen ei voida myöntää 1, 1 a, 2 ja 3 kohdan mukaista korvausta.”

7)

Lisätään 17 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Taloudellisen toimijan, tieteellisen tai teknisen laitoksen, edustavan ammatillisen organisaation tai muun toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat pienimuotoiset soveltavan tutkimuksen aloitteet, joiden kokonaiskustannukset ovat enintään 150 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta, kelpuutetaan pilottihankkeiksi, jos niiden tavoitteena on yhteisön vesiviljelyalan kestävä kehittäminen.”

8)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan 1.4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Alusten on oltava ollut rekisteröityinä yhteisön kalastusalusrekisteriin vähintään viisi vuotta, alusten satelliittiseurantajärjestelmiä koskevaa varustusta ja akustisia karkotinlaitteita lukuun ottamatta. Nykyaikaistamistöiden yhteydessä alusten ominaisuuksiin tehtävät muutokset on ilmoitettava mainittuun rekisteriin ja alusten mittaus on suoritettava yhteisön säännösten mukaisesti.”

b)

Muutetaan 1.4 kohdan b alakohta seuraavasti:

Muutetaan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

työ- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen, ja/tai”

Lisätään alakohta seuraavasti:

”iv)

akustisten karkotinlaitteiden hankintaan kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 (5) soveltamista varten.

Korvataan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Pyydysten korvaamista ei katsota tukikelpoiseksi menoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan 2 kohdan säännösten soveltamista, paitsi jos alus kuuluu elvytyssuunnitelman piiriin ja jos sen on lopetettava kyseinen kalastustoiminta ja muiden lajien kalastus muunlaisilla pyydyksillä. Tällöin komissio voi päättää, että pyydysten korvaamista ensimmäisen kerran voidaan pitää tukikelpoisena menona, jos elvytyssuunnitelma vähentää huomattavasti kalastusmahdollisuuksia.”

c)

Korvataan 2.1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”KOR:stä tukikelpoisiin menoihin maksettava tuki voi koskea sellaisten kiinteiden tai siirrettävien laitteiden asentamista, joiden tarkoituksena on veden luonnonvarojen suojelu ja kehittäminen, jokien ja järvien kunnostaminen kutualueet mukaan luettuina ja vaeltavien lajien ylä- ja alavirtaan vaeltamisen helpottaminen sekä hankkeiden tieteellinen seuranta.”

d)

Korvataan 2.2 kohta seuraavasti:

”2.2   Vesiviljely

a)

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

’vesiviljelyllä’ vesieliöiden kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnonkapasiteettia tehokkaammin; eliöt pysyvät koko kasvatuksen tai viljelyn ajan ja myös niiden talteenoton ajan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutena.

b)

Voimaperäistä kalanviljelyä koskevien hankkeiden toteuttajien on toimitettava julkista tukea koskevan hakemuksensa mukana hallintoviranomaiselle tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY (6) liitteessä IV säädetyt tiedot. Hallintoviranomainen päättää, onko hanke toimitettava arvioitavaksi kyseisen direktiivin 5–10 artiklan mukaisesti. Kun julkista tukea myönnetään, ympäristövaikutuksia koskevien tietojen keruusta aiheutuvat kustannukset ja arvioinnista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ovat KOR-tukikelpoisia.

c)

Organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 761/2001 (7) perustettuihin yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmiin osallistumisesta vesiviljely-yrityksille aiheutuneet aloituskustannukset sekä vedenvirtauksen asennus- tai parannustöihin vesiviljely-yrityksissä ja huoltoaluksissa tehdyt investoinnit ovat tukikelpoisia.

d)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (8) 3 artiklan c alakohdassa määriteltyjä kalastusaluksia ei katsota huoltoaluksiksi, vaikka niitä käytettäisiin yksinomaan vesiviljelyyn.

e)

KOR-ohjelmiin sisältyvissä vesiviljelyalan toimenpiteissä etusija olisi annettava seuraaville toimille:

i)

ympäristövaikutuksia merkittävästi vähentävän tekniikan kehittäminen;

ii)

joidenkin alueiden sosiaalisen rakenteen ja ympäristöolojen säilymisen kannalta tärkeiden perinteisen vesiviljelytoiminnan muotojen kehittäminen;

iii)

olemassa olevien yritysten uudenaikaistaminen;

iv)

tämän asetuksen 14 ja 15 artiklan soveltamisalaan kuuluvat vesiviljelyn edistämiseen tarkoitetut toimenpiteet;

v)

viljeltävien lajien monipuolistaminen.

f)

Poiketen siitä, mitä liitteessä IV olevan 2 kohdan taulukossa 3 olevassa ryhmää 3 koskevassa sarakkeessa säädetään ja syrjäisimpien alueiden rahoitusosuuksia rajoittamatta, sovelletaan seuraavia rahoitusosuuksia:

i)

ympäristövaikutuksia merkittävästi vähentävän tekniikan käyttöä koskevien investointien tai ympäristöä säästäviin kalanviljelyhankkeisiin liittyvien rakenteellisten kustannusten osalta yksityisten edunsaajien (C) rahoitusosuuden on oltava vähintään 30 prosenttia tukikelpoisista menoista tavoite 1 -alueilla ja vähintään 50 prosenttia muilla alueilla. Hankkeen toteuttaja suorittaa ja hallintoviranomainen tarkastaa ympäristövaikutusten arvioinnin. Kun julkista tukea myönnetään, arviointikustannukset ovat KOR-tukikelpoisia;

ii)

edellä e alakohdassa lueteltuihin ensisijaisiin toimiin kuulumattomien uusien voimaperäisten kalanviljelylaitosten rakentamiseen liittyvien investointien osalta yksityisten edunsaajien (C) rahoitusosuuden on oltava vähintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista tavoite 1 -alueilla ja vähintään 70 prosenttia muilla alueilla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMAN


(1)  Lausunto annettu 1. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 639/2004 (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 9).

(3)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  EUVL L 260, 6.8.2004, s. 1.”

(5)  EUVL L 150, 30.4.2004, s. 12.”

(6)  EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/35/EY (EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17).

(7)  EYVL L 114, 24.4.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(8)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.”


6.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1422/2004,

annettu 5 päivänä elokuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä elokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä elokuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5 päivänä elokuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

67,8

999

67,8

0805 50 10

388

57,5

508

46,6

520

45,9

524

60,8

528

52,9

999

52,7

0806 10 10

052

126,9

204

108,5

220

129,5

400

172,1

624

144,7

628

136,6

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,4

400

96,5

404

98,4

508

67,4

512

72,6

528

96,3

720

49,2

800

124,8

804

79,6

999

85,9

0808 20 50

052

155,6

388

80,1

528

46,7

999

94,1

0809 20 95

052

309,0

400

290,2

404

288,3

999

295,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,6

999

152,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,1

999

61,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

6.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä heinäkuuta 2004,

Korean tasavallalle tehtävästä ilmoituksesta telehankinnoista tehdyn Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan sopimuksen irtisanomisesta Euroopan yhteisön puolesta

(2004/589/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon päätöksellä 97/784/EY (1) telehankinnoista tehdyn Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan sopimuksen (2), jäljempänä ”sopimus”, 8 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaan kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla aikomuksestaan toiselle sopimuspuolelle.

(2)

Sopimus on käynyt tarpeettomaksi yhteisön teletoiminnan harjoittajien poistuttua sen soveltamisalan piiristä sekä Korean televiestintämarkkinoiden vapautumisen ja Korea Telecom yrityksen yksityistämisen myötä.

(3)

Korea katsoo myös, että sopimus telehankinnoista on käynyt tarpeettomaksi.

(4)

Yhteisön olisi aiheellista irtisanoa sopimus.

(5)

Neuvoston olisi annettava komissiolle valtuudet ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta.

(6)

Yksityisten teletoiminnan harjoittajien hankinnoista muistiona tehty Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan sopimus (3) olisi pidettävä edelleen voimassa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Yhteisö irtisanoo Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan sopimuksen telehankinnoista.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö(t), jolla (joilla) on valtuudet ilmoittaa irtisanomisesta Korean tasavallalle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. H. DONNER


(1)  EYVL L 321, 22.11.1997, s. 30.

(2)  EYVL L 321, 22.11.1997, s. 32.

(3)  EYVL L 321, 22.11.1997, s. 41.


Komissio

6.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä kesäkuuta 2004,

nautaeläimiä koskevan Kyproksen tietokannan toimintakelpoisuuden toteamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1969)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/590/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kypros on esittänyt komissiolle pyynnön, että komissio toteaisi toimintakelpoiseksi nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (1) mukaisen Kyproksen nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään kuuluvan tietokannan.

(2)

Kyproksen viranomaiset ovat toimittaneet asianmukaisia tietoja, joita päivitettiin 31 päivänä maaliskuuta 2004.

(3)

Kyproksen viranomaiset ovat sitoutuneet parantamaan tietokannan luotettavuutta varmistamalla erityisesti, että i) lisätoimenpiteitä, tarkastukset mukaan luettuina, toteutetaan syntymistä, kuolemista ja – erityisesti maatiloille tehtävistä – siirroista ilmoittamiselle asetetun viiden työpäivän pituisen määräajan noudattamisen parantamiseksi, ii) lisätoimenpiteitä toteutetaan joko automaattisesti tai paikan päällä tehdyissä tarkastuksissa todettujen virheiden tai puutteiden korjaamiseksi nopeasti, iii) uusia tietojen luotettavuutta osoittavia testejä otetaan käyttöön tietokantaan sisältyvien tietojen laadun parantamiseksi erityisesti syntymien osalta, iv) tapahtumatietokantaa parannetaan korvamerkkien korvaamista koskevan tiedon laadun varmistamiseksi ja v) toimenpiteitä toteutetaan sen varmistamiseksi, että nautaeläinten tunnistaminen ja rekisteröinti tehdään komission asetuksen (EY) N:o 1082/2003 (2) mukaisesti.

(4)

Kyproksen viranomaiset sitoutuivat panemaan nämä parannustoimenpiteet täytäntöön viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

(5)

Edellä esitetyn perusteella on aiheellista tunnustaa nautaeläimiä koskevan Kyproksen tietokannan toimintakelpoisuus,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nautaeläimiä koskevan Kyproksen tietokannan todetaan olevan toimintakelpoinen 1 päivästä toukokuuta 2004.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyprokselle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 156, 25.6.2003, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 499/2004 (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 24).