ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 249

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
23. heinäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1337/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1338/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1339/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 214/1999 muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1340/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1341/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1342/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1343/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit ja omenat)

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1344/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta riisialalla

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1345/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan nimityksen eritelmän muuttamisesta (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/557/EY:Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2004, poikkeuksen vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklassa säädettyyn siirtymäkauden järjestelyyn siltä osin kuin on kyse lemmikkieläinten kauttakuljetuksesta Ruotsin alueen kautta Bornholmin saaren ja muiden Tanskan alueeseen kuuluvien osien välillä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2435) (Ainoastaan tanskan- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) ( 1 )

18

 

*

2004/558/EY:Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/EY:Komission päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004, luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Tšekissä kaudella 2004–2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2134) (ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1337/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

Tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22 päivänä heinäkuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1338/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventioelimet ovat komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2), 26 artiklan nojalla järjestäneet ennen 1 päivänä heinäkuuta 2002 varastoitua rasvatonta maitojauhetta koskevan pysyvän tarjouskilpailun.

(2)

Käytettävissä oleva määrä ja markkinatilanne huomioon ottaen edellä mainittu päivämäärä olisi korvattava 1 päivällä lokakuuta 2002.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2799/1999 26 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”1 päivänä heinäkuuta 2002” päivämäärällä ”1 päivänä lokakuuta 2002”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1079/2004 (EUVL L 203, 8.6.2004, s. 13).


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1339/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 214/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/2002 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 214/2001 (2) 21 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden interventioelimet voivat saattaa myyntiin ainoastaan varastoihin ennen 1 päivää heinäkuuta 2002 viedyn rasvattoman maitojauheen.

(2)

Käytettävissä oleva määrä ja markkinatilanne huomioon ottaen edellä mainittu päivämäärä olisi korvattava 1 päivällä lokakuuta 2002.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 214/2001 21 artiklassa ilmaisu ”1. heinäkuuta 2002” ilmaisulla ”1. lokakuuta 2002”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1319/2004 (EUVL L 245, 17.7.2004, s. 11).


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1340/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 otetaan käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä ”yhdistetty nimikkeistö”. Yhdistetty nimikkeistö on asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä I.

(2)

Nimikkeeseen 2009 luokiteltavien hedelmämehujen lisätyn sokerin määrän vahvistamiseksi on asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 yhdistetyn nimikkeistön 20 ryhmän 5 a lisähuomautuksen kohdalla eräitä arvoja, jotka on vahvistettu yhteisestä tullitariffista 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 950/68 (2). Omenamehun arvoksi on vahvistettu 11.

(3)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2001 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1776/2001 (3) muutetaan yhdistetyn nimikkeistön 20 ryhmän 5 lisähuomautus lisäämällä siihen 5 b lisähuomautus. Muutoksen mukaan lisättyä sokeria sisältävällä hedelmämehulla on nimikkeeseen 2009 kuuluvan hedelmämehun alkuperäinen luonne, jos se sisältää vähintään 50 painoprosenttia hedelmämehua.

(4)

Brix-arvoon perustuva hedelmämehun pitoisuuden laskumenetelmä, joka pohjautuu yhdistetyn nimikkeistön 20 ryhmän 2 b lisähuomautukseen ja 20 ryhmän 5 a lisähuomautuksessa oleviin kiinteisiin arvoihin, kuvataan yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 2009 selittävässä huomautuksessa (4).

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1776/2001 ja nimikkeen 2009 selittävän huomautuksen voimaantulon jälkeen kävi ilmi, että eräitä tiivistettyjä omenamehuja, joiden Brix-arvo on alle 67, ei luokiteltu nimikkeeseen 2009 sen 5 lisähuomautuksen ja nimikkeen 2009 selittävän huomautuksen mukaisella omenamehun pitoisuuden laskumenetelmällä saadun tuloksen vuoksi, vaikka kyseessä oli lisättyä sokeria sisältämätön omenoista valmistettu luonnonmehu, josta oli poistettu vettä tiivistetyn omenamehun tuottamiseksi.

(6)

Vuonna 1968 omenamehun kiinteäksi arvoksi vahvistettiin 11, mutta tämän jälkeen tehdyt tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että uusia omenalajikkeita on viljelty ja käytetty tiivistetyn omenamehun tuottamiseen. Näiden uusien lajikkeiden happopitoisuus on korkea ja niitä käyttämällä on tiivistetyn omenamehun keskimääräiseksi Brix-arvoksi saatu 13. Vuonna 1968 vahvistettu arvo olisi korotettava 13:een, jotta uusista omenalajikkeista valmistetut luonnonmehut voidaan luokitella nimikkeeseen 2009.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I oleva yhdistetyn nimikkeistön 20 ryhmän 5 a lisähuomautus on tämän vuoksi muutettava poistamalla luetelmakohta ”— omenamehu: 11”, jolloin omenamehu sisältyy vastedes luetelmakohtaan ”— muut hedelmä- tai kasvismehut, myös sekamehut: 13”.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I oleva yhdistetyn nimikkeistön 20 ryhmän 5 a lisähuomautuksen toinen luetelmakohta ”— omenamehu: 11”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2344/2003 (EUVL L 346, 31.12.2003, s. 38).

(2)  EYVL L 172, 22.7.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 3529/87 (EYVL L 336, 26.11.1987, s. 3).

(3)  EYVL L 240, 8.9.2001, s. 3.

(4)  EYVL C 256, 23.10.2002, s. 84.


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1341/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen (2) osana tehdyssä maataloussopimuksessa yhteisö sitoutuu tuomaan tietyn määrän maissia Espanjaan.

(2)

Yksityiskohtaisten tullikiintiöiden soveltamisesta maissin ja durran tuontia Espanjaan ja maissin tuontia Portugaliin koskevien erityisjärjestelmien osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1839/95 (3) vahvistetaan säännöt koskien tarjouskilpailun avaamista.

(3)

Ottaen huomioon kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuonnin jaksottumisen ja Espanjan markkinoiden nykyiset tarpeet silmällä pitäen olisi avattava tarjouskilpailu, joka koskee maissin tuontitullin alentamista tässä erityisessä tuontijärjestelmässä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Espanjaan tuotavaa maissia koskevan tullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1839/95 säännöksiä on sovellettava, jos ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

2 artikla

Tarjouskilpailu on avoinna 9 päivään syyskuuta 2004. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.

3 artikla

Näissä tarjouskilpailuissa annetut tuontitodistukset ovat voimassa 50 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 1839/95 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta antopäivästä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1342/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1),

ottaa huomioon tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 2 kohdan mukaisista jäsenvaltioiden ilmoituksista käy ilmi, että saatujen hakemusten kokonaismäärä on 443 844 247 EUR, kun taas 1 päivästä elokuuta 2004 voimassa olevia tukitodistuksia varten asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti käytettävissä oleva määrä on 31 519 560 EUR.

(2)

Vähennyskerroin lasketaan asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti. Kyseistä kerrointa olisi näin ollen sovellettava 1 päivästä elokuuta 2004 voimassa olevien tukitodistusten muodossa haettuihin määriin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Huhtikuun 1 päivästä elokuuta 2004 voimassa oleviin tukitodistushakemusten määriin sovelletaan vähennyskerrointa 0,929.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1343/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit ja omenat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2004 (2) avataan tarjouskilpailu ja vahvistetaan myönnettävissä olevien A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten ohjeelliset tukimäärät ja ohjeelliset määrät.

(2)

Esitettyjen tarjousten perusteella on tarpeen vahvistaa tuen enimmäismäärät ja näiden enimmäismäärien mukaisesti tehdyissä tarjouksissa haettuihin määriin sovellettavat prosenttiosuudet.

(3)

Omenoiden osalta todistusten myöntämiseksi ohjeelliseen määrään saakka tarvittava enimmäismäärä tarjouskilpailussa vahvistettujen määrien rajoissa ei ole yli puoltatoista kertaa suurempi kuin ohjeellinen tukimäärä.

(4)

Tomaattien osalta haetut määrät ovat huomattavasti tuen ohjeellisia määriä suuremmat, minkä vuoksi on syytä hylätä kaikki tarjoukset ja vahvistaa tuen enimmäismääräksi nolla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tomaattien ja omenoiden osalta asetuksessa (EY) N:o 1205/2004 avattuun tarjouskilpailuun liittyvän tuen enimmäismäärä ja haettuihin määriin sovellettava prosenttiosuus vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUVL L 230, 30.6.2004, s. 39.


LIITE

3A-menettelyn mukaisten vientitodistusten antaminen hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit ja omenat)

Tuote

Tuen enimmäismäärä

(EUR/t netto)

Tuen enimmäismäärän mukaisiin haettuihin määriin sovellettava prosenttiosuus

Tomaatit

0

Omenat

30

100 %


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

tuontitullien muuttamisesta riisialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisialan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (1),

ottaa huomioon nauvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista markkinointivuonna 1995/96 koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta 29 päivänä heinäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1503/96 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Riisialan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksella (EY) N:o 1290/2004 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 10 euroa tonnilta vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1290/2004 vahvistetuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1290/2004 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  EYVL L 189, 30.7.1996, s. 71. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2294/2003 (EUVL L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 243, 15.7.2004, s. 18.


LIITE I

Riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitullit

(EUR/t)

CN-koodi

Tuontimaksut (5)

Kolmannet maat (muut kuin AKT-valtiot ja Bangladesh) (3)

AKT-valtiot (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Intia ja Pakistan (6)

Egypti (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  AKT-valtioista peräisin olevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5) sekä komission asetuksen (EY) N:o 638/2003, sellaisena kuin se on muutettuna, (EYVL L 93, 10.4.2003, s. 3), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

(2)  Asetuksen (ETY) N:o 1706/98 mukaisesti maksuja ei sovelleta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin oleviin ja suoraan Réunionin merentakaiseen departementtiin tuotaviin tuotteisiin.

(3)  Réunionin merentakaiseen departementtiin tuotavalta riisiltä kannettava maksu määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95, 11 artiklan 3 kohdassa.

(4)  Bangladeshistä peräisin olevan riisin, lukuun ottamatta rikkoutuneita riisinjyviä (CN-koodi 1006 40 00), tuontiin sovelletaan maksua neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3491/90 (EYVL L 337, 4.12.1990, s. 1) ja komission asetuksessa (ETY) N:o 862/91 (EYVL L 88, 9.4.1991, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyn järjestelmän mukaisesti.

(5)  MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta neuvoston päätöksen 91/482/ETY (EYVL L 263, 19.9.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)  Intiasta ja Pakistanista peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin sovelletaan 250 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 a artikla, sellaisena kuin se on muutettuna).

(7)  Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.

(8)  Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2184/96 (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 1) sekä kommission asetuksen (EY) N:o 196/97 (EYVL L 31, 1.2.1997, s. 53), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.).


LIITE II

Tuontitullien laskeminen riisialalla

 

Paddy- eli raakariisi

Indica-riisi

Japonica-riisi

Rikkoutuneet riisinjyvät

Esikuorittu

Hiottu

Esikuorittu

Hiottu

1.

Tuontitulli (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Laskuperusteet:

a)

Cif ARAG -hinta (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

FOB-hinta (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Merirahti (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Alkuperä

USDA ja toimijat

USDA ja toimijat

Toimijat

Toimijat


(1)  Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1345/2004,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,

maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan nimityksen eritelmän muuttamisesta (Scotch Lamb)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Scotch Lamb -nimitys on rekisteröity suojattuna maantieteellisenä merkintänä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä 12 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1107/96. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat pyytäneet asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (2) 9 artiklan mukaisesti tämän tuotteen kuvauksen ja tuotantomenetelmän muuttamista.

(2)

Muutospyyntöä tarkasteltaessa todettiin, että kyseessä ovat suuret muutokset.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 9 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja koska kyseessä ovat suuret muutokset, sovelletaan soveltuvin osin 6 artiklassa säädettyä menettelyä.

(4)

On katsottu, että kyseisessä tapauksessa on kyse asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisista muutoksista. Komissiolle ei ole esitetty edellä mainitun asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuja väitteitä sen jälkeen, kun kyseiset muutokset julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(5)

Sen vuoksi muutokset on rekisteröitävä, ja ne on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä I olevat muutokset rekisteröidään ja julkaistaan asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tiivistelmälomake eritelmän tärkeimmistä kohdista on tämän asetuksen liitteessä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 526/2004 (EUVL L 85, 23.3.2004, s. 3).

(3)  EUVL C 99, 25.4.2003, s. 3 (Scotch Lamb).


LIITE I

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92

SUOJATTUA MAANTIETEELLISTÄ MERKINTÄÄ KOSKEVAN ERITELMÄN MUUTOS (9 artikla)

N:o EY: UK/0275/24.1.1994

1.   Rekisteröity nimitys: SMM Scotch Lamb

2.   Haettu muutos/haetut muutokset:

Eritelmän kohta:

Image

Nimi

Image

Kuvaus

Image

Maantieteellinen alue

Image

Alkuperätodisteet

Image

Tuotantomenetelmä

Image

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Image

Merkintä

Image

Kansalliset vaatimukset

Muutokset:

Kuvaus

Jotta nykyinen käytäntö heijastuisi kuvauksessa paremmin, kuluttajien pakkausmerkintöjen osalta toivoma suurempi avoimuus voitaisiin ottaa huomioon ja Scotch Lamb -karitsanlihan laatua voitaisiin parantaa, seuraava kohta:

”Karitsoja, joista tuote on peräisin, kasvatetaan loppuvaiheessa vähintään kaksi kuukautta, ne teurastetaan ja ruhot käsitellään nimetyllä alueella.”

muutetaan seuraavasti:

”Karitsat, joista tuote on peräisin, ovat syntyneet, niitä on kasvatettu koko niiden elinajan, ne on teurastettu ja ruhot käsitelty nimetyllä maantieteellisellä alueella. Eläinten tuotannon ja teurastuksen osalta noudatetaan eurooppalaisen standardin EN 45011 (ISO Guide 65) mukaisia laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka noudattavat myös hakijan vahvistamia standardeja, arviointimenetelmiä ja arviointikertojen määrää.”

Tuotantomenetelmä

Tuotteen kuvaukseen edellä tehdyn muutoksen vuoksi on tarpeen muuttaa myös tuotantomenetelmän yksityiskohtia. Kun alkuperäinen hakemus esitettiin, Scotch Lamb -karitsanlihaa myytiin jäädytettynä hyvin vähän. Vaikka tämä käytäntö ei edelleenkään ole kovin yleinen, hakija haluaisi poistaa ilmaisun ”ainoastaan tuoreita tai jäähdytettyjä tuotteita voidaan myydä”, jotta Scotch Lamb -karitsanlihaa voidaan jalostajien niin halutessa myydä jäädytettynä.

Tämän vuoksi nykyinen kohta:

”Karitsojen loppukasvatus tapahtuu Skotlannissa vähintään kahden kuukauden ajan. Eläimet teurastetaan ja ruhot käsitellään vahvistetun määritelmän mukaisesti. Tuote myydään tuoreena tai jäähdytettynä.”

muutetaan seuraavasti:

”Karitsat syntyvät ja niitä kasvatetaan koko niiden elinajan nimetyllä maantieteellisellä alueella. Eläinten tuotannon ja teurastuksen osalta noudatetaan eurooppalaisen standardin EN 45011 (ISO Guide 65) mukaisia laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka noudattavat myös hakijan vahvistamia standardeja, arviointimenetelmiä ja arviointikertojen määrää. Eläimet teurastetaan ja ruhot käsitellään vahvistetun eritelmän mukaisesti kyseisellä alueella.”


LIITE II

TIIVISTELMÄLOMAKE

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92

”SCOTCH LAMB”

Nro EY: UK/0275/24.1.1994

SAN ( ) SMM (x)

Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Erityisesti asianomaisen SAN:n tai SMM:n tuottajia kehotetaan yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi tutustumaan eritelmän täydelliseen toisintoon, joka on saatavissa tuottajaryhmittymältä, kansallisilta viranomaisilta tai Euroopan komission toimivaltaisista yksiköistä (1).

1.

   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi:

Department of Environment, Food and Rural Affairs — Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Osoite:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London — SW1P 3JR

Puhelin

(44-207) 238 66 87

Faksi

(44-207) 238 57 28

Sähköposti:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Hakijaryhmittymä

2.1

Nimi:

Quality Meat Scotland

2.2

Osoite:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Puhelin

(44-131) 472 40 40

Faksi

(44-131) 472 40 38

Sähköposti:

info@qmscotland.co.uk

2.3

Kokoonpano: tuottajat (6 633), jalostajat (32), muut (310)

3.

   Tuotelaji: luokka 1.1 – tuore liha (ja muut eläimenosat)

4.

   Eritelmä (yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1   Tuotteen nimi: ”Scotch Lamb”

4.2   Tuotteen kuvaus Karitsat, joista tuote on peräisin, ovat syntyneet, niitä on kasvatettu koko niiden elinajan, ne on teurastettu ja ruhot käsitelty nimetyllä maantieteellisellä alueella. Eläinten tuotannon ja teurastuksen osalta noudatetaan eurooppalaisen standardin EN 45011 (ISO Guide 65) mukaisia laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka noudattavat myös hakijan vahvistamia standardeja, arviointimenetelmiä ja arviointikertojen määrää.

4.3   Maantieteellinen alue Määritelty alue kattaa Manner-Skotlannin sekä länsirannikon saaret, Orkneyn ja Shetlannin.

4.4   Alkuperätodisteet Scotch Lamb -karitsanliha on ollut 1800-luvulta lähtien tunnettu aina yhtä korkeasta laadustaan, joka perustuu perinteisten ravitsemusjärjestelmien käyttöön. Sillä on erittäin hyvä maine lihamarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sen ulkopuolella.

4.5   Valmistusmenetelmä Karitsat syntyvät ja niitä kasvatetaan koko niiden elinajan nimetyllä maantieteellisellä alueella. Eläinten tuotannon ja teurastuksen osalta noudatetaan eurooppalaisen standardin EN 45011 (ISO Guide 65) mukaisia laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka noudattavat myös hakijan vahvistamia standardeja, arviointimenetelmiä ja arviointikertojen määrää. Eläimet teurastetaan ja ruhot käsitellään vahvistetun eritelmän mukaisesti kyseisellä alueella.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään Scotch Lamb -karitsanlihan laatu ja ominaisuudet ovat peräisin laajaperäisestä laiduntamisesta Skotlannille ominaisilla laitumilla.

4.7   Valvontaelin

Nimi:

Scottish Food Quality Certification

Osoite:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh — EH28 8NF

Puhelin

(44-131) 335 66 15

Faksi

(44-131) 335 66 01

Sähköposti:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8   Merkintä: SMM

4.9   Kansalliset vaatimukset:


(1)  Euroopan komissio – Maatalouden pääosasto – Maataloustuotteiden laatupolitiikan yksikkö – B-1049 Bryssel.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä heinäkuuta 2004,

poikkeuksen vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklassa säädettyyn siirtymäkauden järjestelyyn siltä osin kuin on kyse lemmikkieläinten kauttakuljetuksesta Ruotsin alueen kautta Bornholmin saaren ja muiden Tanskan alueeseen kuuluvien osien välillä

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2435)

(Ainoastaan tanskan- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/557/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklassa vahvistetaan viiden vuoden siirtymäkauden ajaksi eläinlääkintään liittyvät edellytykset, joita sovelletaan muun muassa koirien ja kissojen muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin Ruotsin alueelle.

(2)

Kyseiset edellytykset ovat suurin piirtein samat kuin ne kansalliset edellytykset, joita Ruotsiin tapahtuvaan tuontiin sovellettiin ennen asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanoa.

(3)

Ruotsin ja Tanskan välillä oli kahdenvälinen sopimus, jossa määrättiin lemmikkieläinten kauttakuljetukselle Ruotsin alueen kautta Itämeressä olevan, Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren ja muiden Tanskan alueeseen kuuluvien osien välillä vähemmän rajoittavat vaatimukset kuin Ruotsiin tapahtuvalle tuonnille.

(4)

On aiheellista säilyttää tämä asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklassa vahvistettuun siirtymäkauteen tehty rajallinen poikkeus.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklasta poiketen ja kyseisessä artiklassa vahvistetun siirtymäkauden päättymiseen saakka asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä I olevassa A osassa mainittuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten kauttakuljetus Bornholmin saaren ja muiden Tanskan alueeseen kuuluvien osien välillä Ruotsin alueen kautta sallitaan näiden kahden jäsenvaltion sopimien edellytysten mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2004.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 592/2004 (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 7).


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004,

neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2104)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/558/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964, annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Naudan tarttuva rinotrakeiitti on kuvaus naudan 1-tyypin herpesvirusinfektion (BHV1) merkittävimmistä kliinisistä oireista. Koska monet kyseisen viruksen aiheuttamat infektiot ovat subkliinisiä, valvontatoimenpiteet olisi suunnattava pikemmin infektion hävittämiseen kuin oireiden poistamiseen.

(2)

Direktiivin 64/432/ETY liitteen E II osassa mainitaan ”naudan tarttuva rinotrakeiitti” yhtenä taudeista, joiden osalta voidaan hyväksyä kansallisia valvontaohjelmia ja pyytää lisätakeita.

(3)

Saksa oli antanut tiedoksi ohjelman, joka toteutetaan BHV1-infektion hävittämiseksi sen alueen kaikista osista; ohjelma täyttää direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaiset perusteet, ja siinä vahvistetaan nautaeläinten kansallisiin siirtoihin sovellettavat samankaltaiset säännöt kuin oli aiemmin pantu täytäntöön Itävallassa, Italian Bolzanon maakunnassa ja Ruotsissa, missä tauti onnistuttiin näiden sääntöjen ansiosta hävittämään.

(4)

Saksan esittämä ohjelma ja kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä myös nautaeläinten kauppaa koskevat lisätakeet ohjelman onnistumisen turvaamiseksi hyväksyttiin neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta 1 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/215/EY (2).

(5)

Lisätakeita on vahvistettu Tanskan, Itävallan, Suomen, Ruotsin ja Italian Bolzanon maakunnan osalta. Kyseiset jäsenvaltiot katsovat, että niiden alueella ei esiinny naudan tarttuvaa rinotrakeiittia, ja Italian kanta on sama Bolzanon maakunnan suhteen. Nämä maat toimittivat direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiolle todistusasiakirjat, joilla erityisesti osoitetaan, että tilanteen valvontaa jatketaan.

(6)

Jäsenvaltioihin tai niiden alueisiin, jotka tunnustetaan vapaiksi tästä taudista ja jotka luetellaan tätä nykyä komission päätöksen 93/42/ETY (3) liitteessä, olisi sovellettava vain jalostus- ja tuotantonautaeläinten muihin jäsenvaltioihin lähettämistä koskevia vähimmäisvaatimuksia.

(7)

Laboratorioissa tehtävien BHV1-testien standardoimiseksi Maailman eläintautijärjestö (OIE) on hyväksynyt BHV1-testien kansainvälisiksi standardeiksi ”vahva positiivinen, heikko positiivinen ja negatiivinen seerumi”, ja ne ovat saatavilla nautojen rinotrakeiitin osalta Maailman eläintautijärjestön vertailulaboratorioissa, jotka mainitaan diagnostisten testien ja rokotteiden standardeja käsittelevässä käsikirjassa (4).

(8)

Yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa on ilmennyt ongelmia niiden eläinten osalta, jotka ovat peräisin jäsenvaltioista, joilla on eri tilanne naudan tarttuvan rinotrakeiitin osalta.

(9)

Selvyyden ja toimenpiteiden kielellisen yhtenäisyyden varmistamiseksi on aiheellista koota yhteen päätökseen Saksan ohjelman hyväksyntä ja naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevat lisätakeet sekä kumota päätös 2004/215/EY.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä I olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa lueteltujen jäsenvaltioiden esittämät naudan 1-tyypin herpesvirusinfektion (BHV1), jäljempänä ”naudan tarttuva rinotrakeiitti” valvonta- ja hävittämisohjelmat liitteessä I olevan taulukon toisessa sarakkeessa luetelluilla kyseisten jäsenvaltioiden alueilla.

2 artikla

1.   Muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta tulevien jalostus- ja tuotantonautaeläinten, joiden määräpaikkana on jokin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai niiden alueista, on täytettävä vähintään seuraavat lisätakeet:

a)

niiden alkuperätilalla ei ole virallisten tietojen mukaan viimeisten 12 kuukauden aikana tehty kliinisiä tai patologisia havaintoja naudan tarttuvasta rinotrakeiitista;

b)

ne ovat olleet eristyksissä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtämistä, ja tänä aikana yhdessäkään samoissa eristystiloissa olleessa nautaeläimessä ei ole esiintynyt naudan tarttuvan rinotrakeiitin kliinisiä oireita;

c)

niille ja kaikille muille samoissa eristystiloissa oleville nautaeläimille on tehty aikaisintaan 21 päivän kuluttua eristyksen alkamisesta otetusta verinäytteestä serologinen testi, jonka tulokset ovat negatiiviset ja jolla jäljitetään seuraavia vasta-aineita:

i)

rokotettujen nautaeläinten tapauksessa BHV1:n gE-glykoproteiinin vasta-aineita; tai

ii)

rokottamattomien nautaeläinten tapauksessa koko BHV1:n vasta-aineita.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sellaisten nautaeläinten lähettämisen liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitseville tiloille, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

a)

eläimet ovat peräisin joistakin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista, ja ne tulevat BHV1-infektiosta vapailta tiloilta, jotka täyttävät vähintään liitteessä III vahvistetut vaatimukset;

b)

eläimet on tarkoitettu lihan tuotantoon, ja ne täyttävät seuraavat edellytykset:

i)

eläimet

ovat peräisin liitteessä III määritellyiltä BHV1-infektiosta vapailta tiloilta, tai

ovat rokotettujen ja säännöllisesti uudelleen rokotettujen emien jälkeläisiä, tai

on rokotettu ja säännöllisesti uudelleen rokotettu gE-poistetulla rokotteella valmistajan ohjeiden mukaisesti, tai

ovat alkuperäjäsenvaltiossa antaneet negatiivisen tuloksen 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi suoritetussa serologisessa testissä, joka on tehty lähettämistä edeltäneiden 14 päivän aikana otetusta verinäytteestä; ja

ii)

eläimet kuljetetaan ilman että ne joutuvat kosketuksiin sellaisten eläinten kanssa, joiden terveydentila on heikompi, liitteessä I luetellussa kohdejäsenvaltiossa sijaitsevalle tilalle, jonka BHV1-tilannetta ei tunneta, jolla eläimet lihotetaan hyväksytyn kansallisen hävittämisohjelman mukaisesti sisätiloissa ja jolta eläimet voidaan kuljettaa ainoastaan suoraan teurastamoon;

c)

eläimet ovat peräisin tiloilta, joilla kaikki yli 15 kuukauden ikäiset eläimet on rokotettu ja säännöllisesti uudelleen rokotettu ja joilla kaikki yli 9 kuukauden ikäiset eläimet ovat antaneet negatiivisen tuloksen serologisessa testissä BHV1:n gE-glykoproteiinin vasta-aineiden jäljittämiseksi enintään 12 kuukauden välein, ja eläimet on testattu negatiivisin tuloksin 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi verinäytteestä, joka on otettu lähettämistä edeltäneiden 14 päivän aikana;

d)

eläimet ovat peräisin liitteessä III määritellyiltä BHV1-infektiosta vapailta tiloilta, jotka sijaitsevat jäsenvaltiossa, jossa naudan tarttuva rinotrakeiitti on pakollisesti ilmoitettava tauti, eikä viiden kilometrin säteellä kyseisistä tiloista ole tehty kliinisiä tai patologisia havaintoja BHV1-infektiosta viimeisten 30 päivän aikana, ja eläimet on testattu negatiivisin tuloksin 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi verinäytteestä, joka on otettu lähettämistä edeltäneiden 14 päivän aikana.

3.   Teuraseläimiksi tarkoitetut nautaeläimet, jotka tulevat muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta ja joiden määräpaikkana on jokin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai niiden alueista, on kuljetettava suoraan määräpaikkana olevaan teurastamoon tai hyväksyttyyn keräyskeskukseen, josta ne on siirrettävä teurastamoon teurastettaviksi direktiivin 64/432/ETY 7 artiklan toisen luetelmakohdan mukaisesti.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen nautaeläinten mukana olevan, direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevan mallin 1 mukaisen terveystodistuksen C jakson 4 kohtaan on merkittävä seuraavat tiedot:

a)

ensimmäinen luetelmakohta: ”naudan tarttuva rinotrakeiitti”;

b)

toinen luetelmakohta: ”komission päätöksen 2004/558/EY 2 artiklan … kohdan … alakohta”.

3 artikla

1.   Muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta tulevien jalostus- ja tuotantonautaeläinten, joiden määräpaikkana on jokin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden alueista, joilla ei esiinny naudan tarttuvaa rinotrakeiittia, on täytettävä seuraavat lisätakeet:

a)

ne täyttävät 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt lisätakeet;

b)

niille ja 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille kaikille muille samoissa eristystiloissa oleville nautaeläimille on tehty aikaisintaan 21 päivän kuluttua eristyksen alkamisesta otetusta verinäytteestä serologinen testi, jonka tulokset ovat negatiiviset ja jolla jäljitetään koko BHV1:n vasta-aineita;

c)

niitä ei ole rokotettu naudan tarttuvan rinotrakeiitin varalta.

2.   Teuraseläimiksi tarkoitetut nautaeläimet, jotka tulevat muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta ja joiden määräpaikkana on jokin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden alueista, on kuljetettava suoraan määräpaikkana olevaan teurastamoon teurastettaviksi direktiivin 64/432/ETY 7 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen nautaeläinten mukana olevan, direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevan mallin 1 mukaisen terveystodistuksen C jakson 4 kohtaan on merkittävä seuraavat tiedot:

a)

ensimmäinen luetelmakohta: ”naudan tarttuva rinotrakeiitti”;

b)

toinen luetelmakohta: ”komission päätöksen 2004/558/EY 3 artikla”.

4 artikla

Liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta tulevien jalostus- ja tuotantonautaeläinten, joiden määräpaikkana on jokin liitteessä I tai II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden alueista, on täytettävä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt vaatimukset.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu serologinen testi koko BHV1:n vasta-aineiden jäljittämiseksi on standardoitu käyttäen perustana BHV1-testien kansainvälisiksi standardeiksi hyväksyttyjä Maailman eläintautijärjestön standardeja ”vahva positiivinen, heikko positiivinen ja negatiivinen seerumi”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2004/215/EY.

7 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 26 päivästä heinäkuuta 2004.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 21/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  EUVL L 67, 5.3.2004, s. 24.

(3)  EYVL L 16, 25.1.1993, s. 50. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2000/502/EY (EYVL L 200, 8.8.2000, s. 62).

(4)  Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4. painos, elokuu 2000.


LIITE I

Jäsenvaltio

Jäsenvaltioiden alueet, joihin sovelletaan naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevia lisätakeita direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan mukaisesti

Saksa

Kaikki alueet


LIITE II

Jäsenvaltio

Jäsenvaltioiden alueet, joihin sovelletaan naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevia lisätakeita direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan mukaisesti

Tanska

Kaikki alueet

Italia

Bolzanon maakunta

Itävalta

Kaikki alueet

Suomi

Kaikki alueet

Ruotsi

Kaikki alueet


LIITE III

BHV1-infektiosta vapaa tila

1.

Tila, jolla pidetään nautaeläimiä, on katsottava vapaaksi BHV1-infektiosta, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

1.1

tilalla ei ole viimeisten 6 kuukauden aikana tehty havaintoja epäillyistä BHV1-tapauksista, eikä yhdelläkään tilalla olevista nautaeläimistä ole BHV1-infektion kliinisiä oireita;

1.2

tilalle on tuotu nautaeläimiä ainoastaan liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa tai niiden alueilla sijaitsevilta tiloilta tai BHV1-infektiosta vapailta tiloilta, eikä yksikään tilan nautaeläimistä ole ollut kosketuksissa muiden kuin sellaisten nautaeläinten kanssa, jotka tulevat liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa tai niiden alueilla sijaitsevilta tiloilta tai BHV1-infektiosta vapailta tiloilta;

1.3

naaraspuoliset nautaeläimet keinosiemennetään ainoastaan direktiivin 88/407/ETY mukaisesti tuotetulla siemennesteellä, joka on peräisin sonneista, jotka on testattu negatiivisin tuloksin 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi, tai naaraspuoliset nautaeläimet on astutettu liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa tai niiden alueilla sijaitsevilta tiloilta tai BHV1-infektiosta vapailta tiloilta tulevilla sonneilla;

1.4

Tilalla sovelletaan vähintään yhtä seuraavista valvontajärjestelmistä:

1.4.1

kaikille yli 9 kuukauden ikäisille naaras- ja urospuolisille nautaeläimille, joita käytetään tai aiotaan käyttää jalostustarkoituksiin, on tehty negatiivisin tuloksin serologinen tutkimus kussakin tapauksessa vähintään kahdesta 5–7 kuukauden välein otetusta verinäytteestä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi;

1.4.2

serologinen tutkimus BHV1:n vasta-aineiden jäljittämiseksi on tehty negatiivisin tuloksin vähintään kahdesta erillisestä maitonäytteestä tai enintään viidestä eläimestä kerätystä maidon kokoomanäytteestä, joka on otettu 5–7 kuukauden välein kaikista maitoa tuottavista eläimistä, ja serologinen tutkimus 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi on tehty negatiivisin tuloksin vähintään kahdesta verinäytteestä, jotka on kussakin tapauksessa otettu 5–7 kuukauden välein kaikista sellaisista yli 9 kuukauden ikäisistä naaraspuolisista maitoa tuottamattomista nautaeläimistä ja kaikista urospuolisista nautaeläimistä, joita käytetään tai aiotaan käyttää jalostustarkoituksiin;

1.4.3

maitotiloilla, joilla vähintään 30 prosenttia nautaeläimistä tuottaa maitoa, serologinen tutkimus BHV1:n vasta-aineiden jäljittämiseksi on tehty negatiivisin tuloksin kussakin tapauksessa vähintään kolmesta maitonäytteestä, jotka on käytetyn testin vaatimusten mukaisesti otettu vähintään kolmen kuukauden välein enintään 50 eläimestä kerätystä kokoomanäytteestä, ja serologinen tutkimus 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi on tehty negatiivisin tuloksin kussakin tapauksessa vähintään yhdestä verinäytteestä, joka on otettu kaikista sellaisista yli 9 kuukauden ikäisistä maitoa tuottamattomista naaraspuolisista nautaeläimistä ja kaikista urospuolisista nautaeläimistä, joita käytetään tai aiotaan käyttää jalostustarkoituksiin;

1.4.4

kaikki tilalla olevat nautaeläimet ovat peräisin liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa tai niiden alueilla sijaitsevilta tiloilta tai BHV1-infektiosta vapailta tiloilta.

2.

Tilan, jolla pidetään nautaeläimiä, BHV1-infektiosta vapaa asema säilyy, jos:

2.1

edellä 1.1–1.3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät edelleen; ja

2.2

vähintään yhtä seuraavista valvontajärjestelmistä sovelletaan:

2.2.1

kaikki tilalla olevat yli 24 kuukauden ikäiset nautaeläimet ovat antaneet negatiivisen tuloksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi suoritetussa serologisessa testissä, joka on tehty enintään 12 kuukauden välein otetusta verinäytteestä;

2.2.2

serologinen tutkimus BHV1:n vasta-aineiden jäljittämiseksi on tehty negatiivisin tuloksin vähintään yhdestä erillisestä maitonäytteestä tai enintään viidestä eläimestä kerätystä maidon kokoomanäytteestä, joka on otettu 12 kuukauden välein kaikista maitoa tuottavista eläimistä, ja kaikki tilalla olevat, yli 24 kuukauden ikäiset maitoa tuottamattomat naaraspuoliset nautaeläimet ja urospuoliset nautaeläimet ovat antaneet negatiivisen tuloksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi suoritettavassa serologisessa testissä, joka on tehty enintään 12 kuukauden välein otetusta verinäytteestä;

2.2.3

maitotiloilla, joilla vähintään 30 prosenttia nautaeläimistä tuottaa maitoa, serologinen tutkimus BHV1:n vasta-aineiden jäljittämiseksi on tehty negatiivisin tuloksin vähintään kahdesta maitonäytteestä, jotka on otettu käytetyn testin vaatimusten mukaisesti enintään 50 eläimestä kerätystä kokoomanäytteestä vähintään kolmen kuukauden ja enintään 12 kuukauden välein, ja 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi suoritettava serologinen tutkimus on tehty negatiivisin tuloksin kussakin tapauksessa vähintään yhdestä verinäytteestä, joka on otettu kaikista yli 24 kuukauden ikäisistä maitoa tuottamattomista naaraspuolisista nautaeläimistä ja kaikista urospuolisista nautaeläimistä enintään 12 kuukauden välein.

3.

Tila, jolla pidetään nautaeläimiä, menettää BHV1-infektiosta vapaan aseman, jos jokin eläimistä antaa positiivisen tuloksen 2.2.1–2.2.3 kohdassa tarkoitetuissa tutkimuksissa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi.

4.

Edellä 3 kohdan mukaisesti menetetty BHV1-infektiosta vapaa asema voidaan palauttaa ainoastaan sen jälkeen, kun serologinen tutkimus negatiivisin tuloksin on tehty kussakin tapauksessa kaksi kertaa vähintään kahden kuukauden välein, alkaen aikaisintaan 30 päivän kuluttua seropositiivisten eläinten poistamisesta, mukaan luettuna 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vasta-aineiden jäljittämiseksi suoritettava serologinen tutkimus, joka on tehty kaikkien tilalla olevien nautaeläinten verinäytteistä, tai kun kyse on maitoa tuottavista nautaeläimistä, BHV1:n vasta-aineiden jäljittämiseksi on tehty tutkimus erillisistä maitonäytteistä tai enintään viidestä eläimestä kerätyistä maidon kokoomanäytteistä.


23.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004,

luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Tšekissä kaudella 2004–2006

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2134)

(ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2004/559/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

on kuullut aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komiteaa, maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komiteaa sekä kalastus- ja vesiviljelyalan komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rakennerahastojen tavoitteen 2 tarkoituksena on tukea rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellista ja sosiaalista uudelleenjärjestelyä.

(2)

Komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, että tuki todella keskitetään sitä eniten tarvitseville yhteisön alueille sopivimmalla maantieteellisellä tasolla.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdan mukaan kohdeväestön enimmäismäärä on Tšekin osalta 31 prosenttia tavoitteen 1 ulkopuolisten NUTS II -tason alueiden asukasmäärästä eli 370 000 asukasta.

(4)

Komissio vahvistaa asianomaisen jäsenvaltion kanssa tiiviissä yhteistyössä tavoite 2 -alueiden luettelon jäsenvaltioiden ehdotusten perusteella ottaen huomioon kansalliset painopisteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rakennerahastojen tavoite 2 -alueet Tšekissä 1 päivän toukokuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana esitetään liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission jäsen


(1)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

Luettelo rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Tšekissä

Kausi 2004–2006

NUTS III -tason alue

Tukikelpoiset alueet

Tukikelpoisen NUTS III -tason alueen asukasmäärä

Koko NUTS III -tason alue lukuun ottamatta seuraavia

Vain seuraavat NUTS III -tason alueen osat

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 7 kohdan säännösten mukaiset alueet

Praha

 

Kaupunginosa (kansallinen tunnus):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766