ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 241

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
13. heinäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1272/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1273/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä yhteisön alueilla markkinointivuonna 2004/2005

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1274/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, Slovakian kansallisista varmuusvarastoista tulevan enintään 25000 tonnin vehnämäärän ja 10000 tonnin maissimäärän myyntiin saattamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1275/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, riisin vientiä Réunioniin koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2692/89 muuttamisesta paddy- eli raakariisin interventiohinnan erotukseen markkinointivuoden lopussa sovellettavan tuen määrän korjauksen osalta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1276/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan vuosien 1998 ja 1999 sadon riisin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 204/2004 muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1277/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 37. kerran

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1278/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, Belgian lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1279/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1226/2004 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1280/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1171/2004 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1281/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/544/EY:Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004, eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta

21

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

22

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

44

 

 

Komissio

 

*

2004/545/EY:Komission päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2004, 79 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2591)  ( 1 )

66

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/546/EY:Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2004/13)

68

 

 

 

*

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1272/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

Tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12 päivänä heinäkuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

52,9

096

46,2

999

49,6

0707 00 05

052

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

81,8

999

81,8

0805 50 10

382

134,1

388

63,2

508

63,6

524

48,1

528

41,7

999

70,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

79,1

400

117,3

404

116,8

508

70,6

512

77,1

528

79,9

720

50,9

804

96,9

999

86,1

0808 20 50

052

95,0

388

106,3

512

91,9

528

67,4

999

90,2

0809 10 00

052

208,8

624

203,1

999

206,0

0809 20 95

052

325,8

068

222,3

400

352,1

999

300,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

158,5

624

75,4

999

117,0

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

170,8

999

123,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1273/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä yhteisön alueilla markkinointivuonna 2004/2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1251/1999 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että saadakseen pinta-alatukea viljelijän on suoritettava kylvöt viimeistään kyseistä sadonkorjuuta edeltävänä 31 päivänä toukokuuta.

(2)

Tämän vuoden poikkeuksellisten sääolojen vuoksi viimeisiä kylvöpäiviä ei ole eräiden viljelykasvien osalta mahdollista noudattaa Espanjassa eikä Italiassa eikä tietyillä Portugalin, Ranskan, Ruotsin ja Suomen alueilla.

(3)

Tässä tilanteessa eräiden viljelykasvien kylvöaikaa olisi markkinointivuonna 2004/2005 pidennettävä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Markkinointivuoden 2004/2005 viimeiset kylvöpäivät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä siinä mainittujen viljelykasvien ja alueiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuoden 2004/2005 pinta-alatukiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).


LIITE

Markkinointivuoden 2004/2005 viimeiset kylvöpäivät

Viljelykasvi

Jäsenvaltio

Alue

Määräaika

Soija, auringonkukka, durra, öljypellava, kuitupellava

Italia

Koko maa

15. kesäkuuta 2004

Maissi

Italia

Koko maa Lombardiaa lukuun ottamatta: alueellisessa asetuksessa N:o 15969 luetellut kunnat

15. kesäkuuta 2004

Lombardia: alueellisessa asetuksessa N:o 15969 luetellut kunnat

30. kesäkuuta 2004

Maissi, soija, auringonkukka, durra, öljypellava, kuitupellava

Portugali

Entre-Douro e Minho, Beira Litoral, Ribatejo Oeste

15. kesäkuuta 2004

Maissi, auringonkukka, durra

Espanja

Koko maa

15. kesäkuuta 2004

Maissi

Ranska

Aquitaine, Midi-Pyrénées

15. kesäkuuta 2004

Kaikki viljelykasvit

Ruotsi

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

28. kesäkuuta 2004

Kaikki viljelykasvit

Suomi

C2

21. kesäkuuta 2004

Kaikki viljelykasvit

Suomi

C2P, C3, C4

28. kesäkuuta 2004


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1274/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

Slovakian kansallisista varmuusvarastoista tulevan enintään 25 000 tonnin vehnämäärän ja 10 000 tonnin maissimäärän myyntiin saattamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden kaupan osalta toteutettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi 10 päivänä marraskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1972/2003 (1) 6 artiklan mukaisesti Slovakian viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle aikovansa saattaa kierrättämismenettelyssä markkinoille kansallisista varmuusvarastoista tulevan enintään 25 000 tonnin vehnämäärän ja 10 000 tonnin maissimäärän.

(2)

Tällaisen vehnä- ja maissimäärän myynti uhkaa häiritä yhteisön viljamarkkinoita. Näissä oloissa olisi toteutettava siirtymätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa myyntiin saattamista koskevat edellytykset, jotka vastaavat interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 28 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistettuja edellytyksiä ja joilla varmistetaan toimijoiden yhtäläisen kohtelun ja markkinaehtojen noudattaminen.

(3)

Koska varastojen mahdollinen uudelleen kokoaminen voi niin ikään häiritä yhteisön markkinoita, olisi otettava käyttöön komission hyväksyntämenettely uudelleen kokoamista koskevien järjestelyjen osalta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan siirtymäkaudeksi säännöt Slovakian viranomaisten 1 päivänä toukokuuta 2004 hallussaan pitämistä kansallisista varmuusvarastoista tulevan enintään 25 000 tonnin vehnämäärän ja 10 000 tonnin maissimäärän myyntiin saattamista ja varastojen mahdollista uudelleen kokoamista varten.

2 artikla

Slovakian varmuusvarastojen hallinnoinnista vastaava laitos, jonka yhteystiedot annetaan liitteessä, myy yhteisön markkinoilla pysyvällä tarjouskilpailulla 1 artiklassa tarkoitetun määrän 31 päivään elokuuta 2004 asti.

Tässä asetuksessa tarjouskilpailulla tarkoitetaan asianomaisten kilpailuttamista tarjouspyyntöjen avulla, jolloin sopimus tehdään sen henkilön kanssa, jonka tämän asetuksen säännösten mukainen tarjous on kaikkein edullisin.

3 artikla

Edellä 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu laitos julkaisee tarjouskilpailuilmoituksen vähintään kolme päivää ennen tarjousten jättämisen ensimmäisen määräajan päättymistä.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on oltava erityisesti:

a)

kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa jätettävien tarjousten määräaika ja osoite, johon tarjoukset toimitetaan;

b)

vähimmäismäärät, joita tarjousten on koskettava;

c)

asetettavat vakuudet ja niiden vapauttamista koskevat ehdot;

d)

kunkin erän tärkeimmät fyysiset ja tekniset ominaisuudet;

e)

varastointipaikat sekä varastoijan nimi ja osoite;

f)

maksuehdot.

Ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettävien tarjousten määräajaksi vahvistetaan tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraava viides työpäivä.

4 artikla

Voittaneessa tarjouksessa esitetyn hinnan on oltava vähintään yhtä suuri kuin varastointipaikan markkinoilla tai tarvittaessa varastointipaikkaa lähimmillä markkinoilla laadultaan vastaavan ja määrältään edustavan tuotteen osalta todettu hinta ottaen huomioon kuljetuskulut. Se ei voi olla alhaisempi kuin 108,76 euroa tonnilta.

5 artikla

Edellä 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun laitoksen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta asianomaiset voivat ennen tarjousten jättämistä arvioida myyntiin asetetun viljan laatua.

6 artikla

Edellä 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun laitoksen on viipymättä ilmoitettava kaikille tarjoajille tulokset heidän osallistumisestaan tarjouskilpailuun. Sen on lähetettävä tarjouskilpailun voittajille kolmen työpäivän kuluessa mainitusta tiedonannosta ilmoitus tarjouksen hyväksymisestä joko kirjattuna kirjeenä tai kirjallisena televiestinä.

7 artikla

Edellä 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun laitoksen on ilmoitettava myytyjen erien määrät ja keskihinnat komissiolle viimeistään tarjousten jättämisen määräajan päättymistä seuraavan viikon tiistaina.

8 artikla

Komissio hyväksyy ennakolta tässä asetuksessa tarkoitetun vehnä- ja maissivaraston mahdollista uudelleen kokoamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotta yhteisön viljamarkkinoiden häiriöt voitaisiin estää.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 293, 11.11.2003, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 735/2004 (EUVL L 114, 21.4.2004, s. 13).

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

2 artiklassa tarkoitettu Slovakian varmuusvarastojen hallinnoinnista vastaava laitos:

Administration of the State Material Reserves of the Slovak Republic

Prazska 29, 81263 Bratislava

Puh. (421) 2 57 278 287

Faksi (421) 2 57 278 306.


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1275/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

riisin vientiä Réunioniin koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2692/89 muuttamisesta paddy- eli raakariisin interventiohinnan erotukseen markkinointivuoden lopussa sovellettavan tuen määrän korjauksen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2692/89 (2) ei anneta erityisiä säännöksiä interventiohinnan erotuksen huomioon ottamiseksi markkinointivuoden lopussa.

(2)

Riisin interventiohinta ilman kuukausikorotusta muuttuu markkinointivuodesta 2004/2005 alkaen 298,35 eurosta tonnilta 150 euroon tonnilta. Kilpailun vääristymien estämiseksi interventiohinnan aleneminen on otettava huomioon määritettäessä sellaiseen vientiin tarkoitettuun riisiin, jota koskevat edellisenä markkinointivuonna myönnetyt ja edelleen markkinointivuoden 2004/2005 alussa voimassa olevat tukiasiakirjat, sovellettavan tuen määrää. Asetuksen (ETY) N:o 2692/89 4 artiklassa olisi sen vuoksi säädettävä tästä huomioon ottamisesta.

(3)

Asetus (ETY) N:o 2692/89 olisi näin ollen muutettava.

(4)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 (3) avataan tarjouskilpailu Réunioniin toimitettavan esikuoritun pitkäjyväisen B-riisin tukipalkkion määrittämiseksi.

(5)

Kyseisen tarjouskilpailun soveltamista on suotavaa jatkaa 29 päivään heinäkuuta 2004.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2692/89 4 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jos 13 artiklassa tarkoitetun tukiasiakirjan voimassaolo jatkuu markkinointivuoden lopun yli ja kun vienti tapahtuu seuraavan markkinointivuoden aikana, 9 artiklassa säädetystä menettelystä johtuvan tuen määrää mukautetaan tarvittaessa vähentämällä paddy- eli raakariisin edellisen ja uuden markkinointivuoden interventiohinnan välinen erotus ilman kuukausikorotusta.

3.   Edellä 2 kohdassa säädetty mukautus on tehtävä ottaen huomioon asetuksen N:o 467/67/ETY 1 artiklassa säädetyt muuntokurssit. Jos tästä mukautuksesta johtuvan tuen määrä on alle nolla, mainituksi määräksi tulee nolla.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1878/2003 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päivämäärä ”17 päivään kesäkuuta” päivämäärällä ”29 päivään heinäkuuta”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 261, 7.9.1989, s. 8, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1453/1999 (EYVL L 167, 2.7.1999, s. 19).

(3)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 23.


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1276/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan vuosien 1998 ja 1999 sadon riisin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 204/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 204/2004 (2) avataan pysyvä tarjouskilpailu Italian interventioelimen hallussa olevan vuosien 1998 ja 1999 sadon riisin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla.

(2)

Riisimarkkinoilla on nykytilanteessa menekkimahdollisuuksia erityisesti rikkoutuneiden riisinjyvien lisämäärille. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista lisätä asetuksen (EY) N:o 204/2004 mukaisesti myyntiin saatetun riisin määriin Italian interventioelimen hallussa oleva riisin lisämäärä.

(3)

Jotta jäljellä olevat määrät saataisiin myytyä, on syytä jatkaa asetuksella (EY) N:o 204/2004 avattua pysyvää tarjouskilpailua säätämällä uusista osittaisista tarjouskilpailuista heinä- ja elokuussa 2004.

(4)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 204/2004.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 204/2004 5 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy seuraavina tiistaina kello 12.00 (Brysselin aikaa): 2 päivä maaliskuuta 2004, 16 päivä maaliskuuta 2004, 30 päivä maaliskuuta 2004, 13 päivä huhtikuuta 2004, 27 päivä huhtikuuta 2004, 11 päivä toukokuuta 2004 ja 25 päivä toukokuuta 2004, 8 päivä kesäkuuta 2004 ja 27 päivä heinäkuuta 2004. Tarjousten jättämisen määräaika alkaa kyseessä olevan määräajan päättymistä edeltävänä keskiviikkona.

3.   Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika alkaa 4 päivänä elokuuta 2004 ja päättyy 10 päivänä elokuuta 2004 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Italian interventioelimelle:

Ente Nazionale Risi (ENR)

Piazza Pio XI, 1

I-20123 Milano

Puhelin (39-02) 885 51 11

Faksi (39-02) 86 13 72”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 204/2004 liite I tämän asetuksen liitteellä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 34, 6.2.2004, s. 23.


LIITE

LIITE I

(tonnia)

Varastointipaikka (osoite)

Varastointipaikka (tunnistuskoodi) (1)

Käytettävissä olevat määrät

Via Madonna di G. 39 – Lugo fraz. Cotignola (RA)

IT 0I 1400

4 509,600

Via S. Daniele – Camisano V.no (VI)

IT 0I 1600

17 680,945

Via Roma 128 – Casalvolone (NO)

IT 0I 2100

195,990

Via S. Giuliano 163 – Castelceriolo (AL)

IT 0I 2300

3 407,075

Via Traversagno – Mizzana (FE)

IT 0I 2700

2 914,280

Via Rognone 4 – Mede (PV)

IT 0I 3700

1 460,140

Via Elvo 64 – Salussola (VC)

IT 0I 4600

2 123,960

Via Repubblica 40 – Stroppiana (VC)

IT 0I 4700

1 432,500

Via Brede 3 – S. Martino dell'Argine (MN)

IT 0I 5000

6 316,360

Via Tasso – Polesella (RO)

IT 0I 5700

3 358,580

Via Gramsci 52 – Arquata Scrivia (AL)

IT 01 2000

4 000,000

Yhteensä

47 399,430


(1)  Kansallista tunnistuskoodia edeltää Italian ISO-koodi.


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1277/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 37. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1), ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 6 päivänä heinäkuuta 2004 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Liite I olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Christopher PATTEN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1237/2004 (EUVL L 235, 6.7.2004, s. 24).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon seuraavat:

a)

Al-Haramain (Afghanistan branch). Osoite: Afganistan.

b)

Al-Haramain (Albanian branch). Osoite: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

c)

Al-Haramain (Bangladesh branch). Osoite: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

d)

Al-Haramain (Ethiopia branch). Osoite: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.

e)

Al-Haramain (Netherlands branch) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Osoite: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Alankomaat.

2)

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:

a)

Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Syntynyt 29.4.1949.

b)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Syntynyt noin vuonna 1944 Ogadenissa (Region V) Etiopiassa. Muita tietoja: Ogadenin klaanin Reer-Abdille -haaran jäsen.


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1278/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2004 19 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2287/2003 säädetään koljakiintiöstä vuodeksi 2004 (2).

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten koljasaaliit ICES-alueiden VII, VIII ja IX ja CECAF-alueen 34.1.1 (yhteisön vesialue) vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön. Belgia on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 15 päivästä toukokuuta 2004. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten koljasaaliit ICES-alueiden VII, VIII ja IX ja CECAF-alueen 34.1.1 (yhteisön vesialue) vesillä ovat täyttäneet Belgialle vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Belgian lipun alla purjehtivilta tai Belgiassa rekisteröidyiltä aluksilta koljan kalastus ICES-alueiden VII, VIII ja IX ja CECAF-alueen 34.1.1 (yhteisön vesialue) vesillä sekä näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän koljakannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastuksen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 344, 31.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 867/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 144).


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1279/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

asetuksessa (EY) N:o 1226/2004 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1226/2004 (2). Kyseiset tuet on muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1263/2004 (3).

(2)

Koska komission käytössä tällä hetkellä olevat tiedot eroavat asetuksen (EY) N:o 1226/2004 antohetken tiedoista, kyseiset tuet olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 1226/2004 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 233, 2.7.2004, s. 9.

(3)  EUVL L 239, 9.7.2004, s. 25.


LIITE

13 PÄIVÄSTÄ HEINÄKUUTA 2004 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUKIEN MUUTETUT MÄÄRÄT

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

39,62 (1)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

39,62 (1)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

39,62 (1)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

39,62 (1)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4307

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

43,07

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

43,07

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

43,07

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4307

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1280/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

asetuksessa (EY) N:o 1171/2004 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siirappeihin ja tiettyihin muihin sellaisenaan vietäviin sokerialan tuotteisiin sovellettavat vientituet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1171/2004 (2).

(2)

Koska komissiolla tällä hetkellä käytettävissään olevat tiedot poikkeavat asetuksen (EY) N:o 1171/2004 antoajankohdan tiedoista, kyseiset tuet olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f ja g alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 1171/2004 markkinointivuodeksi 2003/2004 vahvistetut viennin yhteydessä myönnettävät tuet, ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 224, 25.6.2004, s. 30.


LIITE

SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUKIEN MUUTETUT MÄÄRÄT

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

43,07 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

43,07 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

81,83 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4307 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

43,07 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4307 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4307 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4307 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

43,07 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4307 (3)

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EYVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(2)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(3)  Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.

(4)  Määrää ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1281/2004,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 27 artiklan 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 25 päivänä kesäkuuta 2004 sovellettavat tukien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1167/2004 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1167/2004 annettujen sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tuen määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 1167/2004 vahvistetut tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Erkki LIIKANEN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 224, 25.6.2004, s. 20.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrät 13 päivästä heinäkuuta 2004

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

Valkoinen sokeri

43,07

43,07


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

13.7.2004   

FI EN EN FR FR

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004,

eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta

(2004/544/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta eläinten suojelemista kansainvälisten kuljetusten aikana koskevasta eurooppalaisesta yleissopimuksesta.

(2)

Eurooppalainen yleissopimus eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana, joka on avattu allekirjoitettavaksi 5 päivänä marraskuuta 2003, olisi allekirjoitettava, sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön puolesta tähän päätökseen liitetty eurooppalainen yleissopimus eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana (1), sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään myöhemmin.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. WALSH


(1)  Ainoastaan yleissopimuksen todistusvoimaiset eli englannin- ja ranskankieliset toisinnot ovat liitteenä.


EUROPEAN CONVENTION

for the Protection of Animals during International Transport (revised)

The Member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage,

Aware that every person has a moral obligation to respect all animals and to have due consideration for their capacity for suffering,

Motivated by the desire to safeguard the welfare of animals during transport,

Convinced that international transport is compatible with the welfare of the animals, provided that the requirements of animal welfare are met,

Considering, therefore, that where the welfare requirements of the animals cannot be met an alternative to the transport of live animals shall be implemented,

Considering, however, that in general, for reasons of animal welfare the period during which animals, including animals for slaughter, are transported should be reduced as far as possible,

Considering that loading and unloading are activities during which injuries and stress are most likely to occur,

Considering that progress in this respect may be achieved through the adoption of common provisions regarding the international transport of animals,

Have agreed as follows:

GENERAL PRINCIPLES

Article 1

Definitions

1.   ”International transport’, means any movement from one country to another, but excludes, however, journeys of less than 50 km and movements between Member States of the European Community.

2.   An ”authorised veterinarian’, means a veterinarian nominated by the competent authority.

3.   ”Person responsible for the transport of the animals’, means the person with overall control over the organisation, carrying out and completion of the whole journey, regardless of whether duties are subcontracted to other parties during transport. Such a person is usually the person who plans, makes arrangements for and defines the conditions to be met by other parties.

4.   ”Person in charge of the welfare of the animals’, means the person who has direct physical responsibility for the care of the animals during transport. Such a person may be the attendant or the driver of a vehicle if fulfilling the same role.

5.   ”Container’, means any crate, box, receptacle or other rigid container used for the transport of animals which is not self-propelled and is not a part (whether detachable or not) of a means of transport.

6.   ”Transporter’, means a natural or legal person transporting animals, either on his own account or for a third party.

Article 2

Species

1.   This Convention applies to the international transport of all vertebrate animals.

2.   With the exception of Article 4(1) and Article 9(1) and (2)(a) and (c), the provisions of this Convention do not apply:

(a)

where a single animal is accompanied by the person who is responsible for it during transport;

(b)

to the transport of pet animals accompanying their owner if not for commercial purposes.

Article 3

Application of the Convention

1.   Each Party shall apply the provisions governing the international transport of animals contained in this Convention and be responsible for effective control and supervision.

2.   Each Party shall take the necessary steps to ensure an effective system of training taking into account the provisions of the present Convention.

3.   Each Party shall endeavour to apply the relevant provisions in this Convention to animals being transported within its territory.

4.   The Parties shall provide mutual assistance in applying the provisions of the Convention, in particular by exchanging information, discussing interpretation and notifying problems.

Article 4

Main principles of the Convention

1.   Animals shall be transported in a way which safeguards their welfare, including health.

2.   As far as possible, animals shall be transported without delay to their place of destination.

3.   At control points, priority shall be given to consignments of animals.

4.   Animals shall only be detained where this is strictly necessary for their welfare or for disease control purposes. If animals are detained, appropriate arrangements shall be made for their care and, where necessary, their unloading and accommodation.

5.   Each Party shall take the necessary measures to avoid or reduce to a minimum the suffering of animals in cases where strikes or other unforeseeable circumstances impede the strict application of the provisions of this Convention in its territory. It will be guided for this purpose by the principles set out in this Convention.

6.   Nothing in this Convention shall affect the implementation of other instruments concerning sanitary and veterinary control.

7.   Nothing in this Convention shall affect the liberty of the Parties to adopt stricter measures for the protection of animals during international transport.

Article 5

Authorisation of transporters

1.   Each Party shall ensure that transporters transporting animals for commercial purposes are:

(a)

registered in a manner enabling the competent authority to identify them rapidly in the event of failure to comply with the requirements of this Convention;

(b)

covered by an authorisation valid for international transport granted by the competent authority of the Party in which the transporters are established.

2.   Each Party shall ensure that the authorisation is granted to transporters who entrust the transport of animals only to personnel who have received proper training on the provisions of this Convention.

3.   Each Party shall ensure that the abovementioned authorisation may be suspended or withdrawn where the competent authorities that granted the authorisation are informed that the transporter has repeatedly or seriously violated the provisions of this Convention.

4.   Where a Party has observed an infringement of this Convention by a transporter registered in another Party to this Convention, the former Party shall communicate details of the infringement observed to the latter.

DESIGN AND CONSTRUCTION

Article 6

Design and construction

1.   Means of transport, containers and their fittings shall be constructed, maintained and operated so as to avoid injury and suffering and to ensure the safety of the animals during transport.

2.   The means of transport or container shall be designed and constructed so as to provide animals with adequate space to stand in their natural position, except for poultry other than day-old chicks.

3.   The means of transport or container shall be designed and constructed so as to ensure:

(a)

sufficient clear space above the animals in their natural standing position for effective air circulation;

(b)

air quality and quantity appropriate to the species transported can be maintained, in particular where animals are carried in a fully enclosed space.

4.   Means of transport, containers, fittings, etc., shall be strong enough to contain the animals' weight, to prevent them escaping or falling out, to withstand stress due to movement and, where necessary, to contain partitions to protect animals from the motion of the means of transport. Fittings shall be designed for quick and easy operation.

5.   Partitions shall be of rigid construction, strong enough to withstand the weight of animals being pushed against them and designed so that they do not impede air circulation.

6.   The means of transport or containers shall be constructed and operated so as to protect animals against inclement weather and adverse changes in weather conditions.

In particular, the external roof directly above the animals shall minimise absorption and conduction of solar heat.

7.   The floor of the means of transport or container shall be anti-slip. Floors shall be designed, constructed and maintained to avoid discomfort, distress and injury to the animals and minimise leakage of urine and faeces. Materials used for floor construction shall be selected so as to minimise corrosion.

8.   The means of transport or container shall be so designed and constructed as to provide access to the animals to allow them to be inspected, and if necessary watered, fed and cared for.

9.   When animals need to be tied, appropriate equipment shall be provided in the means of transport.

10.   Containers in which animals are transported shall be clearly and visibly marked to indicate the presence of live animals, with a sign indicating the top of the container.

11.   Means of transport, containers and their fittings shall be designed and constructed to allow easy cleaning and disinfection.

PREPARATION FOR TRANSPORT

Article 7

Planning

1.   For each journey, the person responsible for the transport of the animals shall be identified so that information on the organisation, carrying out and completion of the transport can be obtained at any time during the journey.

2.   Where the intended journey time exceeds eight hours for the transport of domestic solipeds, and domestic animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species, the person responsible for the transport shall draw up a document specifying the arrangements established for the journey and in particular the following details:

(a)

identification of the transporter and means of transport;

(b)

identification of the consignment and accompanying documents (animal species, number of animals, veterinary certificates);

(c)

the place and country of departure, places of transfer, places where animals are to be unloaded and rested and the place and country of destination.

3.   The person responsible for the transport shall ensure that the intended journey complies with the respective rules of the countries of departure, transit and destination.

4.   The person in charge of the welfare of the animals shall immediately record in the document mentioned in paragraph 2 the times and places at which the animals transported have been fed, watered and rested during the journey. This document shall be made available to the competent authority upon request.

5.   No animal shall be transported unless suitable provisions are made in advance by the person responsible for the transport to safeguard its welfare throughout the journey. Where appropriate, arrangements shall be made to provide water, feed and rest, and any necessary care during the journey and on arrival at the place of destination, and to that end, appropriate notification shall be given in advance.

6.   To avoid any delay, consignments of animals shall be accompanied by appropriate documentation and, at posts where importation and transit formalities have to be completed, an appropriate person shall be notified as early as possible.

7.   The person responsible for the transport shall ensure that responsibility for the welfare of the animals during transport is clearly defined, from the time of departure to arrival at the point of destination, including loading and unloading.

Article 8

Attendants

1.   In order to ensure the necessary care of the animals throughout the journey, consignments shall be accompanied by an attendant who is in charge of the welfare of the animals. The driver can perform the functions of attendant.

2.   The attendant shall have received specific and appropriate training or have equivalent practical experience qualifying him/her to handle, transport and take care of animals, including in cases of emergency.

3.   Exceptions to the provisions of paragraph 1 may be made in the following cases:

(a)

where the person responsible for the transport of animals has appointed an agent to care for the animals at appropriate rest, water and feed points;

(b)

where animals are transported in containers which are securely fastened, adequately ventilated and, where necessary, containing enough water and feed, in dispensers which cannot be tipped over, for a journey of twice the anticipated time.

Article 9

Fitness for transport

1.   No animal shall be transported unless it is fit for the intended journey.

2.   Ill or injured animals shall not be considered fit for transport. However, this provision shall not apply to:

(a)

slightly injured or ill animals whose transport would not cause additional suffering;

(b)

animals transported for experimental or other scientific purposes approved by the relevant competent authority, if the illness or injury is part of the research programme;

(c)

the transport of animals under veterinary supervision for or following emergency treatment.

3.   Special care shall be taken with the transport of animals in advanced stages of pregnancy, those having recently given birth and very young animals:

pregnant female mammals shall not be transported during a period at least equal to 10 % of the length of gestation before giving birth, nor during at least one week after giving birth,

very young mammals shall not be transported before the navel is completely healed.

If all necessary precautions have been taken, under veterinary advice and on a case-by-case basis, exception can be made by the competent authority for registered mares with a foal at foot going to the stallion after foaling.

4.   Sedatives shall not be used unless strictly necessary to ensure the welfare of the animals and shall only be used following veterinary advice, in accordance with national legislation.

Article 10

Inspection/Certificate

1.   Before animals are loaded for international transport they shall be inspected by an authorised veterinarian of the country where the journey starts, who shall ensure that they are fit for the journey.

2.   The authorised veterinarian shall issue a certificate which identifies the animals, states that they are fit for the intended journey and, where possible, records the registration number or, where appropriate, the name or other means of identifying the means of transport and the type of transport used.

3.   In certain cases determined by agreement between the Parties concerned, the provisions of this article need not apply.

Article 11

Rest, water and feed prior to loading

1.   Animals shall be prepared for the intended journey, be accustomed to the feed to be provided and be able to use the delivery systems for water and feed. They shall be provided with water, feed and a rest period as appropriate.

2.   In order to reduce the stress of transport, due regard shall be paid to the need of certain categories of animals, such as wild animals, to become acclimatised to the mode of transport prior to the proposed journey.

3.   Mixing of animals that have not been raised together or are not accustomed to one another shall be avoided as far as possible.

LOADING AND UNLOADING

Article 12

Principles

1.   Animals shall be loaded and unloaded in such a way as to ensure that they are not caused injury or suffering.

2.   Animals shall be loaded so as to ensure that space allowances (floor area and height) and separation requirements are met in accordance with Article 17.

3.   Animals shall be loaded as close as possible to the time of departure from the place of dispatch.

4.   On arrival at their destination, the animals shall be unloaded as soon as possible, offered an adequate quantity of water and, if necessary, be fed and allowed to rest.

Article 13

Equipment and procedures

1.   Loading and unloading shall take place using a properly designed and constructed ramp, lift or loading bay except where animals are to be loaded and unloaded in purpose-built containers. Manual lifting is permissible if the animals are small enough, and even desirable in the case of young animals which might have difficulty in negotiating a ramp. All loading and unloading facilities shall be suitable for their purpose, stable and maintained in a good state of repair.

2.   All ramps and surfaces on which animals walk shall be designed and maintained so as to prevent slipping and their slope shall be minimised as far as possible. Where their slope is steeper than 10°, they shall be fitted with a system, such as provided by foot battens, which ensures that the animals climb or go down without risks or difficulties. The equipment shall be provided with side barriers if necessary.

3.   The interior of the transport unit shall be well-lit at loading so that the animals can see where they are going, depending upon the specific requirements of the species.

4.   Animals shall be loaded only into a means of transport which has been thoroughly cleaned and, where appropriate, disinfected.

5.   Goods which are being transported in the same means of transport as animals shall be positioned so that they do not cause injury, suffering or distress to the animals.

6.   When containers loaded with animals are placed one on top of the other on the means of transport, the necessary precautions shall be taken to avoid urine and faeces falling on the animals placed underneath.

Article 14

Handling

1.   Animals shall be handled calmly and gently in order to reduce unrest and agitation to a minimum, and in order to protect the animals from avoidable pain, distress and injury.

2.   Noise, harassment and the use of excessive force during loading and unloading shall be avoided. Animals shall not be struck, nor shall pressure be applied to any particularly sensitive part of the body. In particular, animals' tails shall not be crushed, twisted or broken and their eyes shall not be grasped. Animals shall not be punched or kicked.

3.   Animals themselves shall not be suspended by mechanical means, lifted or dragged by the head, ears, horns, antlers, legs, tail or fleece, or in any other painful way.

4.   Instruments intended for guiding animals shall be used on animals solely for that purpose. The use of instruments which administer electric shocks shall be avoided as far as possible. In any case, these instruments shall only be used for adult bovine animals and adult pigs which refuse to move, and only when they have room ahead of them in which to move. Shocks shall last no longer than one second, be adequately spaced, and shall only be applied to the muscles of the hindquarters. Shocks shall not be used repeatedly if the animal fails to respond.

5.   Persons handling animals shall not use prods or other implements with pointed ends. Sticks or other implements intended for guiding animals shall only be used provided they can be applied to the body of an animal without causing it injury or suffering.

Article 15

Separation

1.   Animals shall be separated during transport where injury or suffering is likely to occur if they are mixed. This shall apply in particular to:

(a)

animals of different species;

(b)

animals hostile to each other;

(c)

animals of significantly different sizes or ages;

(d)

uncastrated adult males;

(e)

tied and untied animals.

2.   The provisions of paragraph 1 shall not apply where the animals have been raised in compatible groups, are accustomed to each other, where separation will cause distress or where females are accompanied by dependent young.

TRANSPORT PRACTICES

Article 16

Floors and bedding

The floor surfaces of means of transport or containers shall be maintained so as to minimise the risk of slipping and leakage of urine and faeces. An appropriate bedding which absorbs urine and faeces and which provides an adequate resting material shall cover the floor of the means of transport or containers, unless an alternative method is used that provides at least the same advantages to the animals.

Article 17

Space allowances (floor area and height)

1.   Animals shall be provided with adequate space to stand in their natural position in the means of transport or container. Space to lie down at the same time shall be provided unless the technical protocol or special conditions for the protection of animals require otherwise.

A technical protocol, drawn up in accordance with Article 34 of this Convention, shall determine the minimum space allowances for animals.

2.   To prevent injury by excessive movement, partitions shall be used to subdivide large groups of animals or subdivide a pen which contains fewer animals than its normal capacity, which otherwise would have too much space.

3.   Partitions shall be appropriate to the size and species of the animals, and shall be positioned, secured and maintained so as to prevent injury or suffering to the animals.

Article 18

Tying of animals

When animals are tied, the ropes, the tethers or other means used shall be strong enough not to break during normal transport conditions, and long enough to allow the animals, if necessary, to lie down and to eat and drink. They shall be designed in such a way as to eliminate any danger of strangulation or injury. Animals shall not be tied by the horns, antlers, legs, nose-rings nor be transported having their legs tied together. Animals shall be tied only with devices allowing them to be quickly released.

Article 19

Ventilation and temperature

1.   Sufficient ventilation shall be provided to ensure that the needs of the animals are fully met, taking into account in particular the number and type of the animals to be transported and the expected weather conditions during the journey.

2.   Containers shall be stowed in a way which does not impede their ventilation.

3.   Where animals are to be transported in adverse conditions of temperature and humidity, suitable arrangements shall be taken to safeguard their welfare.

Article 20

Water, feed and rest

1.   During transport, animals shall be offered water, feed and the opportunity to rest as appropriate to their species and age, at suitable intervals.

2.   A technical protocol, drawn up in accordance with Article 34 of this Convention, will determine the maximum travelling times and minimum watering and feeding intervals and resting periods.

3.   Water and feed shall be of good quality and presented to the animals in a way which minimises contamination.

Article 21

Females in lactation

Lactating females not accompanied by their offspring shall not be transported for long periods. However, where this is unavoidable, they shall be milked shortly before loading and at intervals of not more than 12 hours during the course of a journey.

Article 22

Lighting

The means of transport shall be equipped with a means of lighting, fixed or portable, sufficient for general inspection of the animals and where this is necessary during transport and for watering and feeding.

Article 23

Containers

1.   During transport and handling, containers shall always be kept upright and severe jolts or shaking shall be minimised.

2.   Containers shall be secured so as to prevent their displacement by the motion of the means of transport.

Article 24

Care during transport

The person in charge of the welfare of the animals shall take every opportunity to check them and to administer, if necessary, the appropriate care.

Article 25

Emergency and casualty care during transport

Animals that fall ill or are injured during transport shall receive first-aid care as soon as possible; if necessary, they shall be given appropriate veterinary treatment or be killed in a way which does not cause them any additional suffering.

SPECIAL PROVISIONS

Article 26

Special provisions for transport by rail

1.   Any railway wagon used in the transport of animals shall be marked to indicate the presence of live animals. Unless the animals are transported in containers, the inside walls of the railway wagon shall be of suitable material, completely smooth and fitted with rings or bars, at a suitable height, to which the animals may be attached.

2.   Where they are not transported in individual boxes, solipeds shall be tied in such a way that they are all facing the same side of the railway wagon or tied facing each other. However, foals and unbroken animals shall not be tied.

3.   Large animals shall be loaded in such a way as to allow an attendant to move between them.

4.   When assembling trains and during all other movement of railway wagons every precaution shall be taken to avoid jolting a wagon containing animals.

5.   Every opportunity shall be taken to check the animals, as provided for in Article 24 of this Convention, whenever the railway wagons stop or weather conditions change.

Article 27

Special provisions for transport by road

1.   Vehicles in which animals are transported shall be clearly and visibly marked to indicate the presence of live animals.

2.   Vehicles shall be driven in a way which ensures smooth acceleration, deceleration and turning.

3.   Vehicles shall carry suitable equipment for loading and unloading in compliance with Article 13 of this Convention.

4.   Every opportunity shall be taken to check the animals in the vehicle, as provided for in Article 24 of this Convention, whenever the vehicle stops or weather conditions change.

Article 28

Special provisions for transport by water (except roll-on/roll-off vessels)

1.   So as to ensure that the welfare requirements of the animals transported are met, the competent authority of the country where loading takes place shall inspect before loading is allowed:

(a)

purpose-built or converted livestock vessels;

(b)

arrangements on other vessels where the animals are to be transported.

2.   An alarm shall be fitted to detect any power failure in the forced ventilation system.

An adequate secondary source of power, clearly separated from the primary source, shall be provided to ensure that appropriate forced ventilation is maintained.

3.   Animals shall not be transported on open decks unless in containers or other structures, giving adequate protection from sea water.

4.   Where animals are walked on and off the vessel, suitable gangways, ramps and walkways shall be provided between the quayside and the vessel's livestock decks.

5.   Loading and unloading of animals onto or off livestock vessels shall be supervised by an authorised veterinarian.

6.   Animal accommodation, ramps and passageways shall be adequately lit at loading and unloading so that the animals can see where they are going, depending upon the specific requirements of the species.

7.   All pens, stalls and containers shall be directly accessible for both the animals and attendants.

8.   Passageways for animals shall be appropriate for the species to be transported, in particular they shall not have sharp edges, and sharp corners and protrusions shall be minimised.

9.   All parts of the vessel where animals are accommodated shall be provided with facilities which ensure effective drainage and shall be kept in a good sanitary condition.

10.   Supplies of clean, fresh water, wholesome feed and appropriate bedding, sufficient for the animals' needs and considering the length of the sea journey, shall be carried on the vessel.

11.   Reserve supplies of water, and in the case of long journeys, feed and bedding for the animals shall be carried in case of unforeseen delays.

12.   Supplies of feed and bedding shall be stored so as to ensure that they are kept in a dry state, and protected from the weather and the sea. The storage of feed and bedding shall not interfere with ventilation, lighting and drainage systems, or passageways.

13.   Drinking and feeding equipment appropriate to the number, size and species of the animals shall be provided.

14.   Provisions shall be made for isolating animals which become ill or injured during the journey.

15.   In case of emergency, it shall be possible to kill an animal in accordance with the provisions laid down in Article 25 of this Convention. To that end, a means of killing suitable to the species shall be available.

Article 29

Special provisions for transport in road vehicles or rail wagons on roll-on/roll-off vessels

1.   Where animals are transported in road vehicles or rail wagons on board roll-on/roll-off vessels, especially in the enclosed decks, special care shall be taken to ensure that sufficient ventilation is provided for the animals throughout the journey. Road vehicles and rail wagons shall be stowed so that the animals obtain maximum benefit from fresh air inlets.

2.   The person in charge of the welfare of the animals shall have access to them so that they can be inspected and, if necessary, cared for, watered and fed during the journey.

3.   Road vehicles, rail wagons and containers shall be equipped with a sufficient number of adequately designed, positioned and maintained securing points enabling them to be securely fastened to the vessel. Road vehicles, rail wagons and containers shall be secured to the ship before the start of the sea journey to prevent them being displaced by the motion of the vessel.

4.   Road vehicles and rail wagons containing animals shall only be transported on the open deck of a vessel in a position that provides adequate protection from sea water, taking account of the protection which the road vehicle or rail wagon itself provides.

5.   An alarm shall be fitted to detect any power failure in the forced ventilation system of the vessel. An adequate secondary source of power shall be provided to ensure that appropriate forced ventilation is maintained.

6.   Arrangements shall be made to supply the animals with fresh water and feed in case of unforeseen delays or if otherwise necessary.

7.   In case of emergency, if transport lasts more than two hours, it shall be possible to kill an animal in accordance with the provisions laid down in Article 25 of this Convention. To that end, a means of killing suitable to the species shall be available.

Article 30

Special provisions for transport by air

1.   No animals shall be transported in conditions where air quality, temperature and pressure cannot be maintained within an appropriate range during the entire journey.

2.   The commander shall be advised of the species, location and quantity of all live animals aboard the aircraft, together with any action required. For animals in accessible cargo compartments, the commander shall be notified of any irregularity relating to the animals as soon as possible.

3.   Animals shall be loaded in the aircraft as close as possible to the aircraft's planned time of departure.

4.   Drugs shall only be used when a specific problem exists and shall be administered by a veterinarian or by another competent person who has been instructed in their use. The commander shall be informed as soon as possible of any drugs administered in flight.

5.   In the case of emergency and where an attendant has access to the animals, in accordance with Article 25 of this Convention, a means of sedation and/or euthanasia, suitable to the species, shall be available and only used with the agreement of the commander.

6.   The attendant shall be briefed on the in-flight communication procedure prior to flight departure and be able to effectively communicate with the crew.

MULTILATERAL CONSULTATIONS

Article 31

Multilateral consultations

1.   The Parties shall, within five years from the entry into force of this Convention and every five years thereafter, or more frequently if a majority of the Parties should so request, hold multilateral consultations within the Council of Europe.

2.   These consultations shall take place at meetings convened by the Secretary-General of the Council of Europe.

3.   Each Party shall have the right to appoint one or more representatives to participate in these consultations. The Parties shall communicate the name(s) of their representative(s) to the Secretary-General of the Council of Europe at least one month before each meeting. Each Party shall have the right to vote. Each State which is Party to the Convention shall have one vote.

4.   Within the areas of its competence, the European Community, on becoming Party to the Convention, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its Member States which are Parties to this Convention; the European Community shall not exercise its right to vote in cases where the Member States concerned exercise theirs, and conversely.

5.   The Parties may seek the advice of experts. They may, on their own initiative or at the request of the body concerned, invite any international or national, governmental or non-governmental body technically qualified in the fields covered by this Convention to be represented by an observer at one or part of one of its consultations. The decision to invite such experts or bodies shall be taken by a majority of two-thirds of the votes cast.

6.   After each consultation, the Parties shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the consultation and the functioning of the Convention.

7.   Subject to the provisions of this Convention, the Parties shall draw up the rules of procedure for the consultations.

Article 32

Functions of multilateral consultations

Within the framework of multilateral consultations, the Parties shall be responsible for following the application of this Convention. They may in particular:

(a)

prepare technical protocols to this Convention in accordance with the provisions of Article 34;

(b)

suggest any necessary modifications to this Convention and examine those proposed in accordance with the provisions of Article 35;

(c)

examine, at the request of one or more Parties, questions concerning the interpretation of this Convention;

(d)

make recommendations to the Committee of Ministers concerning States to be invited to accede to this Convention.

TECHNICAL PROTOCOLS

Article 33

Object

The Parties shall adopt technical protocols to this Convention concerning space allowances (Article 17) and water, feed and rest (Article 20). They may also adopt other technical protocols with a view to establishing technical norms for the implementation of the provisions contained in this Convention.

Article 34

Adoption and entry into force

1.   A technical protocol shall be adopted by a two-thirds majority of the votes cast, and then forwarded to the Committee of Ministers for approval. After its approval, this text shall be forwarded to the Parties for acceptance.

2.   A technical protocol shall enter into force, in respect of those Parties which have accepted it, on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three Parties, including at least two Member States of the Council of Europe, have informed the Secretary-General that they have accepted it. In respect of any Party which subsequently accepts it, the protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which that Party has informed the Secretary-General of its acceptance.

3.   For the purpose of preparing technical protocols, the Parties shall follow developments in scientific research and new methods in animal transport.

Article 35

Amendments

1.   Any amendment to a technical protocol to this Convention, proposed by a Party or by the Committee of Ministers, shall be communicated to the Secretary-General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the Member States of the Council of Europe, to the European Community and to any non-Member State which has acceded to, or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 38.

2.   Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall be examined not less than six months after the date of forwarding by the Secretary-General at a multilateral consultation, where it may be adopted by a two-thirds majority of the Parties. The text adopted shall be forwarded to the Parties.

3.   On the first day of the month following the expiration of a period of 18 months after its adoption by the multilateral consultation, unless more than one-third of the Parties have notified objections, any amendment shall enter into force for those Parties which have not notified objections.

SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 36

Settlement of disputes

1.   In case of a dispute regarding the interpretation or the application of the provisions of this Convention, the competent authorities of the Parties concerned shall consult with each other. Each Party shall communicate to the Secretary-General of the Council of Europe the names and addresses of their competent authorities.

2.   If the dispute has not been settled by this means, it shall, at the request of one or other of the parties to the dispute, be referred to arbitration. Each party shall nominate an arbitrator and the two arbitrators shall nominate a referee. If one of the two parties to the dispute has not nominated its arbitrator within the three months following the request for arbitration, he shall be nominated at the request of the other party to the dispute by the President of the European Court of Human Rights. If the latter is a national of one of the parties to the dispute, this duty shall be carried out by the Vice-President of the Court or, if the Vice-President is a national of one of the parties to the dispute, by the most senior judge of the Court not being a national of one of the parties to the dispute. The same procedure shall be observed if the arbitrators cannot agree on the choice of referee.

In the event of a dispute between two Parties, one of which is a Member State of the European Community, the latter itself being a Party, the other Party shall address the request for arbitration both to the Member State and to the Community, which jointly shall notify it, within three months of receipt of the request, whether the Member State or the Community, or the Member State and the Community jointly, shall be party to the dispute. In the absence of such notification within the said time limit, the Member State and the Community shall be considered as being one and the same party to the dispute for the purposes of the application of the provisions governing the constitution and procedure of the arbitration tribunal. The same shall apply when the Member State and the Community jointly present themselves as party to the dispute.

3.   The arbitration tribunal shall lay down its own procedure. Its decisions shall be taken by majority vote. Its award, which shall be based on this Convention, shall be final.

4.   The procedure for the settlement of disputes shall not apply to disputes relating to questions within the competence of the European Community or to the definition of the scope of that competence between Parties which are members of the European Community or between such members and the Community.

FINAL CLAUSES

Article 37

Signature, ratification, acceptance, approval

1.   This Convention shall be open for signature by the Member States of the Council of Europe and the European Community. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

2.   No State party to the European Convention on the Protection of Animals during International Transport, opened for signature in Paris on 13 December 1968, may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval unless it has already denounced the said Convention or denounces it simultaneously.

3.   This Convention shall enter into force six months after the date on which four States have expressed their consent to be bound by this Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraphs.

4.   Whenever, in application of the preceding two paragraphs, the denunciation of the Convention of 13 December 1968 would not become effective simultaneously with the entry into force of this Convention, a Contracting State or the European Community may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it will continue to apply the Convention of 13 December 1968 until the entry into force of this Convention.

5.   In respect of any signatory State or the European Community which subsequently expresses its consent to be bound by it, this Convention shall enter into force six months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 38

Accession of non-Member States

1.   After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any other non-Member State of the Council to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.

2.   In respect of any acceding State, this Convention shall enter into force six months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 39

Territorial clause

1.   Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2.   Any State or the European Community may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory this Convention shall enter into force six months after the date of receipt of such declaration by the Secretary-General.

3.   Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary-General. The withdrawal shall become effective six months after the date of receipt of such notification by the Secretary-General.

Article 40

Denunciation

1.   Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe.

2.   Such denunciation shall become effective six months following the date of receipt of such notification by the Secretary-General.

Article 41

Notifications

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify the Member States of the Council of Europe, the European Community and any State which has acceded or has been invited to accede to this Convention of:

(a)

any signature;

(b)

the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

(c)

any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 37 and 38;

(d)

any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at …, this … day of …, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each Member State of the Council of Europe, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.

EXPLANATORY REPORT

(as adopted by the Committee of Ministers on 11 June 2003)

The text of this Explanatory Report does not constitute an instrument providing an authoritative interpretation of the revised Convention, although it might be of such a nature as to facilitate the application of the provisions contained therein. This Convention will be open for signature in Chişinau, in November 2003, on the occasion of the 113th Session of the Committee of Ministers.

Introduction

1.

On 19 March 1996, at the first meeting of the Working Party for the preparation of their third Multilateral Consultation, the Parties to the European Convention for the protection of animals during international transport (ETS 65) recognised that the experience acquired and scientific results obtained since the opening for signature of the Convention permitted them to foresee bringing the provisions up to date and clarifying their wording in order to facilitate its implementation.

The 1968 Convention

2.

The Convention was elaborated by a Committee of experts set up by the Committee of Ministers in 1965, in reply to Recommendation 287 (1961) of the Consultative Assembly of the Council of Europe on the international transit of animals. In this Recommendation, the Consultative Assembly, ”Considering that the humane treatment of animals is one of the hallmarks of Western civilisation, but that, even in Member States of the Council of Europe, the necessary standards are not always observed’, recommended ”that the Committee of Ministers should draft, and invite the Member States to sign and ratify, a Convention for the regulation of the international transit of animals based on a draft prepared by the World Federation for the Protection of Animals, it being understood that the Convention would be open to accession by other States with the least possible formality.’

The Convention was opened for signature on 13 December 1968 and entered into force on 20 February 1970.

The Convention was amended according to the provisions of the Additional Protocol (ETS 103) which entered into force on 7 November 1989, to provide for the signature by the European Economic Community.

Revision of the Convention

3.

The revision of the provisions of the 1968 Convention was carried out taking into account the Recommendations of the Committee of Ministers Nos R (87) 17 on the transport of horses, R (88) 15 on the transport of pigs, R (90) 1 on the transport of cattle, R (90) 5 on the transport of sheep and goats, and R (90) 6 on the transport of poultry.

4.

Observers from the World Society for the Protection of Animals (WSPA), the International Air Transport Association (IATA), the European Livestock and Meat Trading Union (UECBV), already consulted for the elaboration of the initial Convention, as well as the Animal Transportation Association (AATA), the European Confederation of Agriculture (CEA), the Economic Commission for Europe (United Nations), Eurogroup for Animal Welfare and the Federation of Veterinarians of Europe (FVE), participated in the revision of the Convention.

5.

The revised Convention builds on the lessons learnt from the last 30 years of experience and scientific results made available during this period. It contains provisions designed to overcome defects and to facilitate the implementation of the principles of the Convention.

The revised Convention was built as a framework convention laying down essential principles applying to all species. It provides for technical protocols which can be amended following a simplified procedure, facilitating thereby their updating in the light of scientific evidence and experience acquired.

The revised Convention provides for the denunciation of the original Convention. The Parties are thus not simultaneously bound by contradictory undertakings.

6.

After examination and approval by the Parties to the original Convention on 18 to 20 June 2002, the draft revised Convention was submitted to the Committee of Ministers, which in turn adopted it at its 843rd meeting of the Ministers’ Deputies, on 11 June 2003.

7.

The revised Convention will be opened for signature by the Member States and the European Community in Chişinau, in November 2003.

General considerations

1.

A large proportion of the animals carried in international transport are destined for slaughter in the receiving country. For these animals, the Parties to Convention ETS 65 at a multilateral consultation (hereafter, the Parties) recognised that for animal welfare reasons, the ideal would be to restrict this traffic to carcase meat thus ensuring that the animals were slaughtered in the country of origin.

2.

For practical reasons, the Parties have endeavoured to detail the welfare requirements of the principal species only. However, they considered that humane treatment should extend to all species of animals.

3.

The Parties have not established detailed rules and procedures for all the species covered by the Convention, because of their widely differing welfare requirements.

4.

The Parties have established more detailed rules by type of transport rather than by species because the conditions which could affect the welfare of the animals transported are more dependent on the type of transport used.

5.

The Parties have considered only those questions relating directly to the welfare requirements of animals in international transport. They recognised that these provisions are also, in general, relevant for transport within the territory of a contracting Party.

6.

The Parties regarded consideration of civil responsibilities for fulfilling the provisions of the Convention as falling outside their mandate.

7.

The Parties emphasise that the provisions of the revised Convention shall not interfere with the sanitary and veterinary regulations of the Parties.

BRIEF COMMENTS ON CERTAIN PROVISIONS IN THE REVISED CONVENTION

Title

Because the word ”protection’ appears in the title, it is not thought to be necessary to emphasise that the animals concerned are live animals.

The term ”international transport’ is preferred to the word ‘transit’ which, in several languages, includes only transports passing through one or more intermediate countries and might therefore give rise to difficulties in translation.

Article 1

Definitions

Paragraph 1

It is understood that the Convention applies to transport between a Member State of the European Community and a non-Member State of the European Community as well as to a transport between two Member States of the European Community, which will transit by a non-Member State of the European Community.

Paragraphs 3 and 4

These definitions in no way prejudge civil or criminal law provisions in force at national level.

Paragraph 6

It is understood that transport can be either for commercial or non-commercial purposes.

Article 2

Species

It is understood that international transport of circus animals falls under the scope of the revised Convention.

Paragraph 1

This Convention applies to all vertebrate animals. However, some provisions may be inapplicable to certain species because of the biological characteristics of that species. Examples are the provisions on females in lactation in Article 21 of the Convention, which are not applicable to poultry, and the provisions on floors and bedding in Article 16 of the Convention, which are not applicable to fish.

Paragraph 2(b)

For the purpose of this Convention, ”pet animal’ means any animal kept or intended to be kept by man, in particular at home, for his enjoyment and as a companion. For the purpose of this Convention, horses are not considered as pet animals. For the purpose of this Convention, by ”accompanying’ is meant accessible to and under the control of its owner.

This paragraph mainly concerns dogs and cats. However, the Parties wish to draw attention to the transport of animals described as pets when in fact they were being transported for commercial purposes.

Article 3

Application of the Convention

Paragraph 2

The objective of this provision is to ensure an appropriate system of training, each Party being free to choose the method of its establishment. It was agreed that although intended for the attendant initially, it should concern all persons involved in the transport of animals. It is understood that training is an ongoing process and applies therefore to both new and experienced personnel.

Paragraph 3

While considering that the revised Convention only applies to international transport of animals, the Parties, considering that its provisions aim at protecting the welfare of the animals, recognised their relevance for transport within the territory of a contracting Party.

Article 4

Main principles of the Convention

Paragraph 3

Control points may be a border, or any other locations where any checks are carried out. This will include for example, spot checks carried out on, animals or vehicle during transport.

Paragraph 5

Strikes and similar circumstances can severely affect the welfare of animals in transport and the Parties therefore felt it necessary to refer in the revised Convention to the need to protect animals as far as possible in such circumstances; but they did not consider it appropriate to indicate how this should be done other than to specify that such action should be in accordance with the principles of the revised Convention.

Article 5

Authorisation of transporters

Paragraph 1

For the purpose of this Convention, transport for commercial purposes is not limited to transport where an immediate exchange of money, goods or services take place in connection with the actual transport.

For instance, it also includes transport which directly or indirectly involve or aim at a financial gain.

A farmer transporting his own animals to a slaughterhouse in his own vehicle is thus considered transporting animals for commercial purposes. Furthermore, a transport of sport or breeding horses to a competition, show or exhibition which does not necessarily involve prize money but which may increase the value of the horses, is also considered to be a transport for commercial purposes.

Article 6

Design and construction

Paragraph 2

It is understood that for the purpose of this Convention, ”poultry’ does not include ratites. For poultry, standing upright is not recommended as they risk falling on top of one another during transport, resulting in other welfare problems.

Article 7

Planning

Paragraph 7

This task of the person responsible for the transport of animals is particularly important when the animals change from one means of transport to another during the journey. It is also important when the animals are unloaded and later on reloaded during the same journey, for instance at resting points, and whenever the responsibility of their welfare changes from one person to another.

Article 8

Attendants

Paragraphs 1 and 2

If the driver is also the attendant, he/she must have undergone specific and appropriate training or have had equivalent practical experience.

The word ”specific’ indicates that the training must be adapted to the species being transported and the means of transport.

The Parties expressed the wish that, in the near future, all those persons referred to in this Article would have had a training period and that, in this way, reference to experience only will no longer be possible.

Paragraph 3

Even in the absence of an attendant, in accordance with Article 7(7), a person shall always be designated who would be responsible for the welfare of the animals at any time during the journey.

Article 9

Fitness for transport

Paragraph 2(b)

The term ”for experimental or scientific purposes’ is to be defined in accordance with the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (ETS 123).

Paragraph 2(c)

Emergency treatment means veterinary treatment necessarily carried out in a clinic or a hospital.

Article 10

Inspection/Certificate

Paragraph 2

It is understood that the sanitary certificate usually delivered by the authorised veterinarian will be sufficient warrant provided that all items for which provision is made in this paragraph are included. It is preferable to use a single document.

Paragraph 3

The first two paragraphs of this Article specify the provisions which should normally apply. The Parties recognised, however, that there would be certain circumstances in which these provisions might be waived in accordance with specific agreements reached between Parties. The intention is that such waiver would only be exercised where the welfare of the animals is not prejudiced. This waiver may be exercised, for example, in the case of horses for sporting purposes.

Article 13

Equipment and procedures

Paragraph 1

”Loading’ does not mean only at the time of departure, but also any loading during transport. ”Unloading’ does not mean only at the time of arrival at destination, but also any unloading during transport. The term ”properly constructed ramp’ includes the width which needs to be appropriate to the species loaded or unloaded.

Paragraph 2

When drafting the Convention, Parties considered that foot battens presented the greatest advantages from an animal welfare point of view. However, they wished to leave the way open for the development of other equivalent systems.

Article 14

Handling

Paragraph 3

This provision does not prohibit the leading of an animal, without excessive force, with a rope or head collar.

Article 15

Separation

Paragraph 1

The provision concerning hostile species takes into account the need to ensure that such animals should not be able to see, hear, or smell each other.

Article 17

Space allowances (floor area and height)

Paragraph 1 (See also comment on Article 6 paragraph 2)

It is the intention to set minimum space allowances for certain species in a technical protocol to be adopted in accordance with Article 34 of the Convention.

Article 18

Tying of animals

As a general principle, the condition of transport should be such that tying of animals is not necessary. However, it is accepted that tying the animals may be necessary in certain circumstances.

Article 20

Watering, feeding and rest

The Parties recognised that animals need to be watered and fed according to their species and age. Furthermore, the youngest animals are those which need to be fed and specially watered more frequently. It is the intention to set a limit for maximum intervals for certain species in a technical protocol to be adopted in accordance with Article 34 of the Convention.

Article 21

Females in lactation

This provision recognises the important practical problem difficulties associated with milking lactating females during transport.

Article 24

Care during transport

The Parties recognised that even if the transport unit has a seal applied for health or customs purposes, the animals must be inspected, watered and fed.

Article 25

Emergency/casualty care during transport

”First-aid care’ means appropriate care competently administered. The provision providing that animals ”be killed in a way which does not cause them any additional suffering’, means that if the person present in charge of the welfare of the animals is not competent to kill an animal of the relevant species, then he or she must find a competent person to do this as soon as possible if it becomes necessary to kill an animal during transport.

Article 27

Special provisions for the transport by road

Paragraph 4

This check of the animals can be made at each rest or replacement of the driver.

Article 28

Special provisions for transport by water

Paragraph 1

It is the responsibility of the Parties to ensure that the inspection takes place, regardless of the vessel’s country of registration.

Paragraph 14

The Parties considered that the requirements of this Article should apply in all cases, but that they could often be met by providing a single spare pen.

Article 29

Special provisions for transport by rail or road vehicles on roll-on/roll-off vessels

Paragraph 6

Feed might be carried on board the vessel or in the road or rail vehicle, as agreed between the shipping company and the road or rail transporter.

Paragraphs 6 and 7

The person responsible for the transport must ensure that the arrangements referred to in those paragraphs are made.

Article 30

Special provisions for transport by air

Paragraph 1

The Parties have recognised that it was not necessary that each aircraft must be permanently equipped with sophisticated measuring equipment for air flow and quality, temperature and pressure, according to the needs of the species concerned.

Paragraph 2

The term ”commander’ means the person designated to have full responsibility and authority to secure the safety of the aircraft and all persons, goods and live animals.

Article 36

Settlement of disputes

Paragraph 1

The selection or appointment of competent authorities is entirely a matter for each Party.

Articles 37 to 41

These provisions are in line with the corresponding standard provisions included in other European conventions.

In general, the final provisions in this Convention follow the usual pattern of final clauses adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe for conventions and agreements drawn up within the Organisation.


CONVENTION EUROPÉENNE

sur la protection des animaux en transport international (révisée)

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Conscients que toute personne a l'obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir;

Motivés par le désir de sauvegarder le bien-être des animaux pendant le transport;

Convaincus que le transport international est compatible avec le bien-être des animaux dans la mesure où les exigences de bien-être de ces derniers sont satisfaites;

Considérant par conséquent que, lorsque les exigences de bien-être des animaux ne peuvent être satisfaites, une alternative au transport d'animaux vivants doit être mise en œuvre;

Considérant cependant que, d'une façon générale, pour des raisons de bien-être des animaux, la durée pendant laquelle les animaux, y compris les animaux d'abattage, sont transportés devrait être réduite autant que possible;

Considérant que les opérations de chargement et de déchargement sont celles qui risquent le plus de causer des blessures ou du stress;

Considérant qu'un progrès en cette matière peut être atteint par l'adoption de dispositions communes en matière de transports internationaux des animaux,

Sont convenus de ce qui suit:

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

Définitions

1.   On entend par ”transport international’ tout mouvement qui suppose le passage d'un pays à un autre, à l'exclusion toutefois des transports de moins de 50 kilomètres ainsi que des mouvements entre les États membres de la Communauté européenne.

2.   On entend par ”vétérinaire autorisé’ un vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

3.   On entend par ”personne responsable du transport des animaux’ la personne qui a la maîtrise de l'organisation et de la réalisation de l'ensemble du transport, que les tâches soient ou non sous-traitées par d'autres parties pendant le transport. Cette personne est habituellement celle qui planifie, prévoit les arrangements pour les autres parties et définit les conditions devant être remplies par ces dernières.

4.   On entend par ”personne chargée du bien-être des animaux’ la personne ayant la responsabilité physique directe de prendre soin des animaux pendant le transport. Cette personne peut être le convoyeur ou le conducteur d'un véhicule s'il assure les mêmes fonctions.

5.   On entend par ”conteneur’ toute caisse, boîte, tout réceptacle ou toute autre forme rigide de conteneur utilisé pour le transport d'animaux qui ne peut lui-même se déplacer et ne forme pas une partie (qu'elle soit ou non détachable) d'un moyen de transport.

6.   On entend par ”transporteur’ toute personne physique ou morale transportant des animaux soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers.

Article 2

Espèces

1.   La présente convention s'applique aux transports internationaux de tous les animaux vertébrés.

2.   À l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphes 1 et 2, points a) et c), les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas:

a)

quand un seul animal est accompagné par la personne qui en a la responsabilité durant le transport;

b)

au transport d'animaux de compagnie qui accompagnent leur maître au cours de voyages à des fins non lucratives.

Article 3

Application de la convention

1.   Chaque partie met en application les dispositions relatives aux transports internationaux des animaux contenues dans la présente convention et est responsable d'un contrôle et d'une surveillance efficaces.

2.   Chaque partie prend les mesures nécessaires pour assurer un système de formation efficace tenant compte des dispositions de la présente convention.

3.   Chaque partie s'efforce d'appliquer les dispositions pertinentes de cette convention au transport des animaux sur son territoire.

4.   Les parties s'accordent mutuellement assistance dans l'application des dispositions de la convention, en particulier par un échange d'informations, la discussion des questions d'interprétation et la notification des problèmes.

Article 4

Principes fondamentaux de la convention

1.   Les animaux doivent être transportés de façon à préserver leur bien-être et leur santé.

2.   Dans la mesure du possible, les animaux doivent être transportés sans retard jusqu'à leur lieu de destination.

3.   Aux points de contrôle, la priorité doit être accordée aux chargements d'animaux.

4.   Les animaux ne doivent être retenus que lorsque cela est strictement nécessaire pour leur bien-être ou pour des contrôles sanitaires. Si les animaux sont retenus, des dispositions appropriées doivent être prises afin que l'on puisse en prendre soin, et, si nécessaire, les décharger et les héberger.

5.   Chaque partie prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou qu'elle puisse être réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant la stricte application des dispositions de la présente convention sur son territoire. Elle s'inspirera à cet effet des principes énoncés dans cette convention.

6.   Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments relatifs au contrôle vétérinaire et sanitaire.

7.   Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte à la faculté des parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux en transport international.

Article 5

Autorisation des transporteurs

1.   Chaque partie s'assure que les transporteurs transportant des animaux à des fins commerciales:

a)

sont enregistrés de façon à permettre à l'autorité compétente de les identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente convention;

b)

font l'objet d'une autorisation valide pour le transport international, accordée par l'autorité compétente de la partie d'établissement du transporteur.

2.   Chaque partie doit s'assurer que l'autorisation est accordée à des transporteurs qui confient le transport des animaux uniquement à un personnel ayant reçu une formation adéquate aux dispositions de cette convention.

3.   Chaque partie s'assure que l'autorisation susmentionnée peut être suspendue ou retirée lorsque les autorités compétentes ayant accordé l'autorisation sont informées que le transporteur a, de façon répétée ou gravement, enfreint aux dispositions de cette convention.

4.   Quand une partie a constaté une infraction à cette convention par un transporteur enregistré chez une autre partie à cette convention, la première devra communiquer à la seconde les détails de l'infraction constatée.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Article 6

Conception et construction

1.   Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être construits, entretenus et utilisés de telle sorte que les blessures et les souffrances soient évitées, et pour assurer la sécurité des animaux au cours du transport.

2.   Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de telle manière que les animaux disposent de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle, sauf pour les volailles à l'exception des poussins d'un jour.

3.   Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de façon à assurer:

a)

un espace libre suffisant au-dessus de la tête des animaux, lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, pour une circulation d'air efficace;

b)

le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce transportée, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des espaces entièrement clos.

4.   Les moyens de transport, conteneurs, équipements, etc., doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux, éviter qu'ils ne puissent s'en échapper ou en tomber, résister aux contraintes dues aux mouvements et disposer de séparations, lorsque cela est nécessaire, pour protéger les animaux contre les mouvements du moyen de transport. Les équipements doivent être conçus de manière à permettre des manœuvres rapides et faciles.

5.   Les séparations doivent être rigides et suffisamment solides pour supporter le poids des animaux projetés contre elles, et conçues de façon à ne pas gêner la circulation de l'air.

6.   Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être construits et utilisés de façon à protéger les animaux contre les intempéries et les variations météorologiques défavorables.

En particulier, le toit extérieur, situé directement au-dessus des animaux, doit limiter au maximum l'absorption et la conduction de la chaleur solaire.

7.   Les planchers des moyens de transport ou des conteneurs doivent être antidérapants. Les planchers doivent être conçus, construits et entretenus afin d'éviter l'inconfort, la détresse et les blessures aux animaux, et réduire au minimum les fuites d'urine et de fèces. Les matériaux utilisés pour la construction des planchers doivent être sélectionnés de façon à limiter au maximum la corrosion.

8.   Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être conçus et construits de façon à permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et, si nécessaire, de les abreuver, de les alimenter et de prendre soin d'eux.

9.   Lorsqu'il est nécessaire d'attacher les animaux, un équipement approprié doit être prévu dans le moyen de transport.

10.   Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être marqués, clairement et de manière bien visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur.

11.   Les moyens de transport, conteneurs et leurs équipements doivent être conçus et construits afin de pouvoir être nettoyés et désinfectés facilement.

PRÉPARATION AU TRANSPORT

Article 7

Planification

1.   Pour chaque voyage, la personne responsable du transport des animaux doit être identifiée afin que des informations concernant l'organisation et la réalisation du transport puissent être obtenues à tout moment pendant le voyage.

2.   Quand la durée du voyage prévu dépasse huit heures pour le transport des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, la personne responsable du transport doit établir un document qui spécifie les arrangements envisagés du voyage et en particulier les détails suivants:

a)

l'identification du transporteur et du moyen de transport;

b)

l'identification du lot et des documents d'accompagnement (espèce, nombre d'animaux, certificats vétérinaires);

c)

le lieu et le pays de départ, les lieux de transfert, les lieux où les animaux seront déchargés et pourront se reposer ainsi que le lieu et le pays de destination.

3.   La personne responsable du transport doit s'assurer que le voyage prévu est conforme aux règles respectives des pays de départ, de transit et de destination.

4.   La personne chargée du bien-être des animaux doit immédiatement enregistrer sur le document mentionné au paragraphe 2 à quels moments et en quels lieux les animaux transportés ont été nourris, abreuvés et ont pu se reposer durant le voyage. Ce document doit être à la disposition de l'autorité compétente sur sa requête.

5.   Les animaux ne peuvent être transportés que si des dispositions convenables ont été prises à l'avance par la personne responsable du transport, pour que soit assuré leur bien-être pendant toute la durée du voyage. Lorsque cela s'avère approprié, des mesures doivent être prises afin d'assurer l'abreuvement, l'alimentation et le repos, ainsi que tout soin nécessaire durant le voyage et à l'arrivée sur le lieu de destination et, à cette fin, des notifications appropriées doivent être faites à l'avance.

6.   Afin d'éviter tout retard, les chargements d'animaux doivent être accompagnés d'un ensemble de documents appropriés et une personne appropriée doit être informée aussitôt que possible aux postes où les formalités pour l'importation ou le transit d'animaux doivent être effectuées.

7.   La personne responsable du transport doit s'assurer que la responsabilité du bien-être des animaux pendant le transport est clairement définie depuis le moment du départ jusqu'à l'arrivée à destination, y compris lors du chargement et du déchargement.

Article 8

Convoyeurs

1.   Afin d'assurer les soins nécessaires aux animaux tout au long du voyage, les chargements doivent être accompagnés par un convoyeur qui est chargé d'assurer le bien-être des animaux. Le chauffeur peut exercer les fonctions de convoyeur.

2.   Le convoyeur doit avoir suivi une formation spécifique et appropriée ou bénéficier d'une expérience pratique équivalente qui le qualifie pour manipuler, transporter et prendre soin des animaux, y compris en cas d'urgence.

3.   Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être faites dans les cas suivants:

a)

la personne responsable du transport des animaux a chargé un mandataire de prendre soin des animaux aux points d'abreuvement, d'alimentation et de repos appropriés;

b)

les animaux sont transportés dans des conteneurs solidement fixés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à celle prévue.

Article 9

Aptitude au transport

1.   Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport.

2.   Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas:

a)

aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire;

b)

aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches;

c)

aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement.

3.   Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux:

les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une période correspondant au moins à 10 % de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas;

les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant que l'ombilic soit complètement cicatrisé.

Si toutes les précautions nécessaires ont été prises, sur des conseils vétérinaires et au cas par cas, une exception peut-être faite par l'autorité compétente pour les juments suitées enregistrées qui sont menées à l'étalon, après avoir pouliné.

4.   Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale.

Article 10

Inspection/Certificat

1.   Avant leur chargement en vue d'un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire autorisé du pays où commence le voyage, qui assure leur aptitude au voyage prévu.

2.   Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignés l'identification des animaux, leur aptitude au voyage prévu et, dans la mesure du possible, l'immatriculation ou, le cas échéant, le nom ou un autre moyen d'identification du moyen de transport et le type de transport utilisé.

3.   Dans certains cas déterminés par arrangement entre les parties intéressées, les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées.

Article 11

Repos, abreuvement, alimentation avant le chargement

1.   Les animaux doivent être préparés pour le voyage prévu, être accoutumés à la nourriture qui leur sera fournie et être capables d'utiliser les systèmes de distribution d'eau et d'aliments. Ils doivent, de façon appropriée, être abreuvés, alimentés et disposer d'une période de repos.

2.   Afin de réduire le stress du transport, le besoin de certaines catégories d'animaux — par exemple les animaux sauvages — d'être acclimatés au moyen de transport avant le voyage prévu doit être pris en compte.

3.   Le mélange d'animaux qui n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qui ne sont pas accoutumés les uns aux autres doit être évité dans la mesure du possible.

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

Article 12

Principes

1.   Les animaux doivent être chargés et déchargés de façon à éviter les blessures ou les souffrances.

2.   Les animaux doivent être chargés de façon à assurer que l'espace disponible (surface au sol et hauteur) et les exigences de séparation soient satisfaites en accord avec l'article 17.

3.   Les animaux doivent être chargés le plus tard possible avant le départ du lieu d'expédition.

4.   À l'arrivée au point de destination, les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible, recevoir de l'eau en quantité adéquate et, si nécessaire, être alimentés et pouvoir se reposer.

Article 13

Équipement et procédures

1.   Le chargement et le déchargement doivent se faire en utilisant une rampe, un ascenseur ou un box de chargement conçu de manière appropriée, sauf lorsque les animaux doivent être chargés et déchargés dans des conteneurs construits à cette fin. Le levage manuel est admis si les animaux sont suffisamment petits, et même souhaitable dans le cas de jeunes animaux qui pourraient éprouver des difficultés à franchir une rampe. Tous les équipements de chargement et de déchargement doivent être adaptés à l'usage prévu, être stables et maintenus en bon état de fonctionnement.

2.   Toutes les rampes et surfaces parcourues par les animaux doivent être conçues et entretenues de façon à prévenir les glissades, et leur pente doit être réduite autant que possible. Lorsque leur pente est supérieure à 10°, elles doivent être pourvues d'un système tel que des lattes transversales, qui permet d'assurer que les animaux grimpent ou descendent sans danger ou difficultés. L'équipement doit être pourvu de protections latérales si nécessaire.

3.   Suivant les besoins des espèces considérées, l'intérieur du moyen de transport doit être bien éclairé, lors du chargement, de sorte que les animaux puissent voir où ils se dirigent.

4.   Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés.

5.   Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que des animaux doivent être placées de façon à ne pas causer de blessure, de souffrances ou de détresse aux animaux.

6.   Lorsque les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux sont superposés dans le moyen de transport, des mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter les écoulements d'urine ou de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs.

Article 14

Traitement des animaux

1.   Les animaux doivent être traités avec calme et ménagement afin de réduire au minimum leur inquiétude et leur agitation, et pour les protéger des douleurs, de la détresse et des blessures qui peuvent être évitées.

2.   Le bruit, le harcèlement et l'utilisation d'une force excessive doivent être évités pendant le chargement et le déchargement. Les animaux ne doivent pas être frappés et aucune pression ne doit être exercée sur une partie particulièrement sensible de leur corps. En particulier, il ne faut pas leur comprimer, leur tordre ou leur briser la queue, ni leur attraper les yeux. Il ne faut pas leur donner de coups de poing, ni de coups de pied.

3.   Les animaux eux-mêmes ne doivent pas être suspendus par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les oreilles, les cornes, les bois, les pattes, la queue ou la toison ou par toute autre méthode douloureuse.

4.   Les instruments destinés à guider les animaux doivent être utilisés exclusivement à cet effet. L'utilisation d'appareils administrant des décharges électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne peuvent être utilisés que sur des bovins et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont devant eux de l'espace pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, ils doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués qu'aux muscles de l'arrière-train. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.

5.   Les personnes manipulant des animaux ne doivent pas utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus. Des bâtons ou autres instruments servant de guide ne doivent être utilisés que s'ils ne sont pas susceptibles de causer des blessures ou des souffrances lorsqu'ils entrent en contact avec le corps d'un animal.

Article 15

Séparation

1.   Les animaux doivent être séparés pendant le transport si le fait de les laisser ensemble est susceptible d'aboutir à des blessures ou à des souffrances. Cela s'applique en particulier:

a)

aux animaux d'espèces différentes;

b)

aux animaux hostiles les uns aux autres;

c)

aux animaux ayant des différences significatives de taille ou d'âge;

d)

aux mâles adultes non castrés;

e)

aux animaux attachés et non attachés.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de détresse ou lorsqu'il s'agit de femelles accompagnées de petits qui dépendent d'elles.

PRATIQUES DE TRANSPORT

Article 16

Planchers et litière

La surface du sol du moyen de transport ou du conteneur doit être entretenue de façon à minimiser les risques de glissades et les fuites d'urine et de fèces. Une litière appropriée qui absorbe l'urine et les fèces et qui constitue un matériau approprié pour le repos, doit recouvrir le plancher du moyen de transport ou du conteneur, à moins qu'une méthode alternative présentant au moins les mêmes avantages pour les animaux soit utilisée.

Article 17

Espace disponible (surface au sol et hauteur)

1.   Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire.

Un protocole technique, établi conformément à l'article 34 de la présente convention, fixera l'espace minimal disponible.

2.   Afin d'éviter les blessures dues aux mouvements excessifs, des séparations doivent être utilisées pour subdiviser les grands groupes d'animaux ou pour subdiviser un parc contenant moins d'animaux que sa capacité normale, qui autrement auraient trop de place.

3.   Les séparations doivent être appropriées à la taille et à l'espèce des animaux, être disposées, fixées et entretenues afin de prévenir les blessures ou les souffrances des animaux.

Article 18

Attache des animaux

Lorsque les animaux sont attachés, les liens, les licols ou autres moyens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se rompre dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de s'abreuver et de se nourrir, et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois, les pattes, les boucles nasales et ne doivent pas être transportés avec les pattes liées ensemble. Les animaux ne doivent être attachés qu'au moyen de systèmes permettant de les libérer rapidement.

Article 19

Aération et température

1.   Une aération suffisante pour répondre pleinement aux besoins des animaux doit être assurée, compte tenu notamment du nombre et du type d'animaux à transporter, et des conditions météorologiques attendues pendant le voyage.

2.   Les conteneurs doivent être chargés de façon à ne pas gêner leur aération.

3.   Lorsque les animaux doivent être transportés dans des conditions de températures et d'humidité susceptibles de les affecter, des dispositions appropriées doivent être prises afin de protéger leur bien-être.

Article 20

Abreuvement, alimentation et repos

1.   Au cours du transport, les animaux doivent être approvisionnés en eau et en aliments, et bénéficier de périodes de repos, de manière appropriée à leur espèce et à leur âge, à des intervalles convenables.

2.   Un protocole technique, établi conformément à l'article 34 de la présente convention, fixera les durées maximales de voyage et les intervalles minimaux d'abreuvement et d'alimentation, et les périodes minimales de repos.

3.   L'eau et les aliments doivent être de bonne qualité et être présentés aux animaux de façon à limiter les contaminations.

Article 21

Femelles en lactation

Les femelles en lactation qui ne sont pas accompagnées de leurs petits ne doivent pas être transportées pendant de longues périodes. Cependant, si cela ne peut être évité, elles doivent être traites peu de temps avant le chargement et à intervalles ne dépassant pas douze heures au cours du voyage.

Article 22

Lumière

Les moyens de transport doivent être équipés d'une source de lumière, fixe ou portative, d'une puissance suffisante pour permettre un examen général des animaux, et lorsque cela est nécessaire pendant le transport, ainsi que pour l'abreuvement et l'alimentation.

Article 23

Conteneurs

1.   Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum.

2.   Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter d'être déplacés par les mouvements du moyen de transport.

Article 24

Soins pendant le transport

La personne chargée du bien-être des animaux doit profiter de chaque occasion pour les examiner et leur prodiguer, si cela est nécessaire, les soins appropriés.

Article 25

Traitement des urgences/accidents pendant le transport

Les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport doivent recevoir les premiers soins dès que possible; si nécessaire, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié ou être mis à mort en leur évitant toute souffrance supplémentaire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 26

Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer

1.   Tout wagon servant au transport des animaux doit indiquer la présence d'animaux vivants. Sauf si les animaux sont transportés dans des conteneurs, les parois intérieures doivent être construites dans un matériau approprié, dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable auxquels les animaux peuvent être attachés.

2.   Lorsqu'ils ne sont pas transportés dans des boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit de manière à faire face à la même paroi du wagon, soit en vis-à-vis. Cependant, les poulains et les animaux non débourrés ne doivent pas être attachés.

3.   Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.

4.   Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.

5.   Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux, conformément à l'article 24 de la présente convention, chaque fois que le wagon est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.

Article 27

Dispositions spéciales concernant le transport par route

1.   Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants.

2.   Les véhicules doivent être conduits de façon à ce que les accélérations, décélérations et virages soient effectués en douceur.

3.   Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et le déchargement, conformément à l'article 13 de la présente convention.

4.   Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux à bord du véhicule, conformément à l'article 24 de la présente convention, chaque fois que le véhicule est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.

Article 28

Dispositions spéciales concernant le transport par eau (à l'exception des navires transrouliers)

1.   Afin de s'assurer que les exigences de bien-être des animaux transportés sont satisfaites, l'autorité compétente du pays où le chargement a lieu doit inspecter avant que le chargement soit autorisé:

a)

les navires destinés au transport du bétail et ceux convertis à cet effet;

b)

les arrangements prévus sur les autres navires où des animaux seront transportés.

2.   Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée.

Une source de courant supplémentaire adéquate, clairement séparée de la source primaire, doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.

3.   Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts ouverts, sauf dans des conteneurs ou dans d'autres structures assurant une protection satisfaisante contre l'eau de mer.

4.   Lorsque des animaux sont montés à bord et descendus du navire, des passerelles, des rampes et des passages appropriés doivent être prévus entre le quai et les ponts réservés au bétail.

5.   Le chargement et le déchargement des animaux dans ou hors des navires doivent être supervisés par un vétérinaire autorisé.

6.   Lors du chargement et du déchargement, les installations pour animaux, les rampes et les passages doivent être éclairés de façon adéquate, en fonction des exigences de l'espèce concernée, afin que les animaux puissent voir où ils vont.

7.   Tous les boxes, stalles et conteneurs doivent être directement accessibles à la fois pour les animaux et les convoyeurs.

8.   Les passages pour les animaux doivent être appropriés pour les espèces transportées; ils ne doivent notamment pas comporter de côtés tranchants, et les angles aigus et les parties saillantes doivent être réduits au maximum.

9.   Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs permettant un écoulement des eaux efficace et être maintenues en bon état sanitaire.

10.   De l'eau douce propre, des aliments sains et de la litière appropriée, en quantités suffisantes pour les besoins des animaux et tenant compte de la durée du voyage en mer, doivent être transportés à bord du navire.

11.   Des réserves d'eau et, dans les cas de longs voyages, d'aliments et de litière pour les animaux doivent être transportées pour les cas de retards imprévus.

12.   La nourriture et la litière doivent être stockées de façon à assurer qu'elles restent sèches et protégées des intempéries et de la mer. Le stockage des aliments et de la litière ne doit pas gêner l'aération, l'éclairage et les systèmes de drainage, ou les passages.

13.   Des équipements pour l'abreuvement et l'alimentation appropriés au nombre, à la taille et à l'espèce des animaux doivent être prévus.

14.   Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler les animaux qui tombent malades ou se blessent au cours du transport.

15.   En cas d'urgence, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention. À cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.

Article 29

Dispositions spéciales concernant le transport effectué dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers

1.   Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers, en particulier sur des ponts fermés, des mesures particulières doivent être prises pour assurer une aération suffisante pour les animaux pendant tout le voyage. Les véhicules routiers et wagons doivent être rangés de façon à ce que les animaux bénéficient d'une arrivée maximale d'air non vicié.

2.   La personne chargée du bien-être des animaux doit avoir accès à eux afin que ceux-ci puissent être inspectés et, si nécessaire, soignés, abreuvés et nourris pendant le voyage.

3.   Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer, afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.

4.   Les véhicules routiers et les wagons contenant des animaux ne doivent être transportés sur le pont ouvert d'un navire que s'ils sont positionnés de manière à être adéquatement protégés de l'eau de mer, en tenant compte de la protection apportée par le véhicule routier ou le wagon lui-même.

5.   Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée du navire. Une source de courant supplémentaire adéquate doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.

6.   Des mesures doivent être prises pour fournir aux animaux de l'eau douce et des aliments en cas de retards imprévus ou dans d'autres circonstances si cela est nécessaire.

7.   En cas d'urgence, si le transport dure plus de deux heures, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention. À cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.

Article 30

Dispositions concernant le transport par air

1.   Aucun animal ne doit être transporté dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression ne peuvent être maintenues à des niveaux appropriés pendant l'ensemble du voyage.

2.   Le commandant de bord doit être informé de l'espèce, de la localisation et du nombre d'animaux vivants à bord de l'avion, ainsi que de toute action requise. Pour les animaux situés dans des compartiments accessibles, le commandant de bord doit être informé de toute irrégularité concernant les animaux le plus rapidement possible.

3.   Les animaux doivent être chargés à bord de l'avion le plus tard possible avant le moment du départ prévu pour l'avion.

4.   Des médicaments ne doivent être utilisés que lorsque survient un problème particulier et ils doivent être administrés par un vétérinaire ou par une autre personne compétente ayant reçu des instructions sur leur utilisation. Le commandant de bord doit être informé le plus rapidement possible de toute administration de médicaments pendant le vol.

5.   En cas d'urgence et lorsqu'un convoyeur a accès aux animaux, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention, un moyen de sédation et/ou euthanasie approprié à l'espèce doit être disponible et n'être utilisé qu'avec l'accord du commandant de bord.

6.   Avant le départ de l'avion, le convoyeur doit être informé des procédures de communication pendant le vol et être capable de communiquer effectivement avec l'équipage.

CONSULTATIONS MULTILATÉRALES

Article 31

Consultations multilatérales

1.   Les parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette convention et tous les cinq ans par la suite, ou plus fréquemment, si une majorité des parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe.

2.   Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3.   Toute partie a le droit de désigner un ou plusieurs représentants pour participer à ces consultations. Les parties communiquent le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moins un mois avant chaque réunion. Chaque partie dispose d'un droit de vote. Tout État partie à la convention a une voix.

4.   Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté européenne, dès l'instant où celle-ci devient partie à la convention, exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la présente convention; la Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur, et réciproquement.

5.   Les parties peuvent rechercher les conseils d'experts. Elles peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'organe concerné, inviter un organe international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la convention, qui sera représenté par un observateur à une ou partie d'une de leurs consultations. La décision d'inviter des experts ou des organes est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

6.   Après chaque consultation, les parties soumettent au comité des ministres du Conseil de l'Europe, un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la convention.

7.   Sous réserve des dispositions de la présente convention, les parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Article 32

Fonctionnement des consultations multilatérales

Dans le cadre des consultations multilatérales, les parties sont responsables du suivi de l'application de la convention. Elles peuvent en particulier:

a)

préparer des protocoles techniques à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 34;

b)

suggérer toute modification nécessaire de la présente convention et examiner celles proposées, conformément aux dispositions de l'article 35;

c)

examiner, à la demande d'une ou de plusieurs parties, les questions concernant l'interprétation de la présente convention;

d)

faire des recommandations au comité des ministres concernant des États à inviter à adhérer à la présente convention.

PROTOCOLES TECHNIQUES

Article 33

Objet

Les parties adoptent des protocoles techniques à la présente convention concernant l'espace dont doivent disposer les animaux (article 17) et l'abreuvement, l'alimentation et le repos (article 20). Elles peuvent adopter également d'autres protocoles techniques en vue d'établir des normes techniques pour la mise en œuvre de dispositions contenues dans cette convention.

Article 34

Adoption et entrée en vigueur

1.   Un protocole technique est adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées et, ensuite, transmis au comité des ministres pour approbation. Après cette approbation, ce texte est communiqué aux parties pour acceptation.

2.   Un protocole technique entre en vigueur, à l'égard des parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois parties, dont au moins deux États membres du Conseil de l'Europe, auront fait part au secrétaire général de l'acceptation de ce texte. À l'égard de toute partie qui l'accepte ensuite, le protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle la partie a fait part au secrétariat général de son acceptation.

3.   Pour la préparation des protocoles techniques, les parties suivent les développements dans la recherche scientifique et les nouvelles méthodes de transport des animaux.

Article 35

Amendements

1.   Tout amendement à un protocole technique à la présente convention, proposé par une partie ou par le comité des ministres, est communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 38.

2.   Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le secrétaire général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des parties. Le texte adopté est communiqué aux parties.

3.   Le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de dix-huit mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, à moins qu'un tiers des parties n'aient notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des parties n'ayant notifié aucune objection.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 36

Règlement des différends

1.   En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention, les autorités compétentes des parties concernées procéderont à des consultations mutuelles. Chacune des parties notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de ses autorités compétentes.

2.   Si le différend n'a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties au différend, à un arbitrage. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent un surarbitre. Si l'une des deux parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les trois mois qui suivent la demande d'arbitrage, il sera nommé à la requête de l'autre partie au différend par le président de la Cour européenne des droits de l'Homme. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette fonction sera assurée par le vice-président de la Cour ou, si ce dernier est ressortissant de l'une des parties au différend, par le plus ancien des juges à la Cour qui ne sont pas ressortissants de l'une des parties au différend. Il sera procédé de la même manière si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un surarbitre.

En cas de différend entre deux parties dont l'une est un État membre de la Communauté européenne, elle-même partie, l'autre partie adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'État membre ou la Communauté, ou l'État membre et la Communauté conjointement, se constituent parties au différend. À défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'État membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'État membre et la Communauté se constituent conjointement parties au différend.

3.   Le tribunal arbitral fixera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Sa sentence, qui sera basée sur la présente convention, est définitive.

4.   La procédure de règlement des différends ne s'applique pas aux différends relatifs aux questions qui relèvent de la compétence de la Communauté européenne ou qui concernent la définition de l'étendue de cette compétence, entre des parties qui sont membres de la Communauté européenne ou entre ces membres et la Communauté.

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Signature, ratification, acceptation, approbation

1.   La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et à celle de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2.   Aucun État partie à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1968, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sans avoir auparavant dénoncé ladite convention ou la dénoncer simultanément.

3.   La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre États auront exprimé leur consentement à être liés par la présente convention, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

4.   Si, en application des deux paragraphes précédents, la dénonciation de la convention du 13 décembre 1968 ne devient pas effective au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, un État contractant ou la Communauté européenne peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il continuera à appliquer la convention du 13 décembre 1968 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention.

5.   Pour tout État signataire ou pour la Communauté européenne qui aura exprimé ultérieurement son consentement à être lié par elle, la présente convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 38

Adhésion d'États non membres

1.   Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au comité des ministres.

2.   Pour tout État adhérant, la présente convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 39

Clause territoriale

1.   Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.

2.   Tout État ou la Communauté européenne peut à tout autre moment, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La présente convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3.   Toute déclaration, faite en vertu des deux paragraphes précédents en ce qui concerne un territoire désigné dans la déclaration, peut être retirée par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 40

Dénonciation

1.   Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2.   Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 41

Notifications

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à tout État ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente convention:

a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c)

toute date d'entrée en vigueur de la présente convention, conformément aux articles 37 et 38;

d)

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à […], le […], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout État invité à adhérer à la présente convention.

RAPPORT EXPLICATIF

(tel qu'adopté par le comité des ministres le 11 juin 2003)

Le texte de ce rapport explicatif ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la convention révisée, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. La convention révisée sera ouverte à la signature à Chişinau, en novembre 2003, à l'occasion de la 113e session du comité des ministres du Conseil de l'Europe.

Introduction

1.

Le 19 mars 1996, lors de la première réunion du groupe de travail pour la préparation de leur troisième consultation multilatérale, les parties à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (STE 65) ont reconnu que l’expérience acquise et les résultats scientifiques obtenus depuis l’ouverture à la signature de la convention permettaient d’envisager une actualisation de ses dispositions et une clarification de leur libellé afin d’en faciliter la mise en œuvre.

La convention de 1968

2.

La convention a été élaborée par un comité d’experts constitué par le comité des ministres en 1965, en réponse à la recommandation 287 (1961) de l’assemblée consultative du Conseil de l’Europe relative aux transports internationaux d’animaux. Dans cette recommandation, l’assemblée consultative ”considérant que le traitement humain des animaux constitue l’une des caractéristiques de la civilisation occidentale, mais que, même dans les États membres du Conseil de l’Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées’, a recommandé au comité des ministres ”d’élaborer une convention relative à la réglementation des transports internationaux d’animaux, fondée sur le projet préparé par la Fédération mondiale pour la protection des animaux, et d’inviter les États membres à signer et à ratifier cette convention, étant entendu que celle-ci serait ouverte à l’adhésion d’autres États avec le moins de formalités possible.’.

La convention a été ouverte à la signature le 13 décembre 1968 et est entrée en vigueur le 20 février 1970.

La convention a été révisée conformément aux dispositions du protocole additionnel (STE 103), entré en vigueur le 7 novembre 1989, afin de prévoir la signature de la Communauté économique européenne.

Révision de la convention

3.

La révision des dispositions de la convention de 1968 a été effectuée en tenant compte des recommandations du comité des ministres no R (87) 17 sur le transport des chevaux, R (88) 15 sur le transport des porcs, R (90) 1 sur le transport des bovins, R (90) 5 sur le transport des moutons et des chèvres, et R (90) 6 sur le transport des volailles.

4.

Des observateurs de la Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA), de l’Association du transport aérien international (IATA), de l’Union européenne des commerces du bétail et de la viande (UECBV), qui avaient été consultés pour l’élaboration de la convention initiale, ainsi que l’Association pour le transport des animaux (AATA), la Confédération européenne de l’agriculture (CEA), la Commission économique pour l’Europe (Nations unies), l’Eurogroup pour le bien-être animal et la Fédération vétérinaire européenne (FVE), ont participé aux travaux de révision de la convention.

5.

La convention révisée tire la leçon de trente années d’expérience de mise en œuvre de la convention initiale et des résultats scientifiques obtenus pendant cette période. Elle contient des dispositions destinées à remédier aux lacunes et faciliter la mise en application des principes de la convention.

La convention révisée a été conçue comme une convention cadre établissant les principes essentiels s’appliquant à toutes les espèces. Elle prévoit des protocoles techniques dont la procédure d’amendement est simplifiée, facilitant ainsi leur actualisation à la lumière des résultats scientifiques et de l’expérience acquise.

La convention révisée prévoit la dénonciation de la convention initiale. Les parties ne sont donc pas liées simultanément par des engagements contradictoires.

6.

Après examen et approbation par les parties à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international les 18, 19 et 20 juin 2002, le projet de convention révisée a été soumis au comité des ministres qui l’a, à son tour, adopté lors de la 843e réunion des délégués des ministres, le 11 juin 2003.

7.

La convention révisée sera ouverte à la signature des États membres et de la Communauté européenne, à Chişinau, en novembre 2003.

Considérations générales

1.

Une grande proportion des animaux en transport international est destinée à l’abattage dans le pays importateur. Pour ces animaux, les parties à la convention STE 65 réunies en consultation multilatérale (ci-après: ”les parties’) ont reconnu que, pour des raisons de bien-être animal, la solution idéale serait de limiter ce transport à la viande des animaux abattus, garantissant ainsi un abattage des animaux dans leur pays d’origine.

2.

En raison de considérations d’ordre pratique, les parties se sont concentrées uniquement sur la précision des exigences de bien-être des principales espèces. Toutefois, elles ont estimé que le traitement respectueux des animaux devait s’appliquer à toutes les espèces animales.

3.

Les parties n’ont pas établi des règles détaillées pour tous les animaux visés par la convention en raison des différences de précautions à observer pour la protection des diverses espèces animales.

4.

Les parties ont établi des règles plus détaillées par type de transport plutôt que par espèce, car les conditions qui pourraient affecter le bien-être des animaux transportés dépendent en règle générale du type de transport utilisé.

5.

Les parties se sont limitées à des questions portant directement sur les exigences de la protection des animaux en transport international. Elles ont reconnu que ces dispositions sont en général aussi pertinentes pour le transport à l’intérieur du territoire d'une partie contractante.

6.

Les parties ont estimé que les considérations sur la responsabilité civile découlant des règles de la convention révisée ne relèvent pas de leur compétence.

7.

Les parties ont souligné que les dispositions de la convention révisée ne portent pas atteinte aux réglementations sanitaires et vétérinaires des parties.

BREFS COMMENTAIRES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RÉVISÉE

Titre

Le mot ”protection’ apparaissant dans le titre, il n’a pas été jugé nécessaire de préciser que les animaux visés sont des animaux vivants.

L’expression ”transport international’ a été préférée à l’expression ”transit’ qui, dans plusieurs langues ne s’applique qu’à la traversée d’un ou de plusieurs pays intermédiaires et, pour cette raison, pourrait causer des difficultés de traduction.

Article 1

Définitions

Paragraphe 1

Il est entendu que la convention s’applique dans le cas d’un transport entre un État membre de la Communauté européenne et un État non-membre de la Communauté européenne ainsi que dans celui d’un transport entre États membres de la Communauté européenne transitant par un État non-membre de la Communauté européenne.

Paragraphes 3 et 4

Ces définitions ne préjugent en rien des dispositions en matière de droit civil ou pénal en vigueur au niveau national.

Paragraphe 6

Il est entendu qu’il peut s’agir d’un transport à des fins commerciales ou non-commerciales.

Article 2

Espèces

Il est entendu que le transport international des animaux de cirque entre dans le champ d’application de la convention révisée.

Paragraphe 1

La convention s’applique à tous les animaux vertébrés. Toutefois, certaines dispositions peuvent être inapplicables pour certaines espèces en raison de leurs caractéristiques biologiques. Par exemple, la disposition de l’article 21 de la convention concernant les femelles en lactation, ne s’applique pas aux volailles, et les dispositions de l’article 16 de la convention concernant les planchers et litière ne s’appliquent pas aux poissons.

Paragraphe 2, point b)

Pour les besoins de cette convention, on entend par ”animal de compagnie’ tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. Pour les besoins de cette convention, les chevaux ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie. Pour les besoins de cette convention, on entend par ”accompagnent’, accessible à son propriétaire et sous le contrôle de ce dernier.

Ce paragraphe concerne essentiellement les chiens et les chats. Les parties ont souhaité cependant attirer l’attention sur le transport d’animaux décrits comme animaux de compagnie alors qu’ils sont transportés à des fins commerciales.

Article 3

Application de la convention

Paragraphe 2

L’objectif de cette disposition est d’assurer l’existence d’un système de formation approprié, chaque partie restant libre de la méthode choisie pour sa mise en place. Il est convenu que bien que la formation s’adresse initialement aux convoyeurs, elle devrait concerner toutes les personnes impliquées dans le transport d’animaux. Il est entendu que la formation est un processus continu qui s’applique donc au nouveau personnel comme au personnel expérimenté.

Paragraphe 3

Tout en reconnaissant que la convention révisée ne s’applique qu’au transport international d’animaux, les parties ont considéré que les dispositions de la convention révisée ont pour but la protection du bien-être des animaux au cours du transport. En conséquence, elles ont reconnu leur pertinence également dans le cas de transports à l’intérieur du territoire d'une partie contractante.

Article 4

Dispositions principales de la convention

Paragraphe 3

Les points de contrôle peuvent être une frontière ou tout autre endroit où un contrôle est effectué. Cela comprend, par exemple, les contrôles ponctuels effectués sur les animaux ou le véhicule pendant le transport.

Paragraphe 5

Les grèves et autres circonstances analogues peuvent affecter le bien-être des animaux transportés; c’est pourquoi les parties ont jugé opportun de mentionner, dans la convention révisée, la nécessité de protéger autant que possible ces animaux dans ce cas. Elles n’ont pas jugé utile d’indiquer la manière de procéder, mais se sont contentées de rappeler les principes de la convention révisée.

Article 5

Autorisation des transporteurs

Paragraphe 1

Pour les besoins de la présente convention, les transports à des fins commerciales ne sont pas limités à ceux faisant l’objet d’un échange immédiat d’argent, de biens ou de services.

Ainsi sont inclus les transports impliquant directement, indirectement ou ayant pour but un gain financier.

Un éleveur transportant ses propres animaux vers un abattoir dans son propre véhicule est ainsi considéré comme transportant les animaux à des fins commerciales. En outre, le transport de chevaux élevés pour le sport ou la reproduction, vers une compétition, un spectacle ou une exposition n’impliquant pas nécessairement un gain financier mais pouvant accroître la valeur des chevaux, est également considéré comme un transport à des fins commerciales.

Article 6

Conception et construction

Paragraphe 2

Il est entendu qu’aux fins de cette convention, le terme ”volailles’ ne s’applique pas aux ratites. Pour les volailles, la position debout n’est pas recommandée, les animaux risquant de tomber les uns sur les autres lors du transport, avec pour conséquences d’autres problèmes de bien-être.

Article 7

Planification

Paragraphe 7

Cette tâche de la personne responsable du transport est particulièrement importante lorsque les animaux changent de moyen de transport au cours du voyage. Elle est également importante lorsque les animaux sont déchargés et plus tard rechargés au cours du même transport, par exemple aux points d’arrêts, et lorsque la responsabilité de leur bien-être change d’une personne à une autre.

Article 8

Convoyeurs

Paragraphes 1 et 2

Si le chauffeur assure les fonctions de convoyeur, il doit avoir suivi une formation spécifique et appropriée ou bénéficier d’une expérience pratique équivalente.

Le terme ”spécifique’ indique que la formation doit être adaptée à l’espèce transportée et au moyen de transport.

Les parties ont souhaité que dans un avenir proche, toutes les personnes auxquelles il est fait référence dans cet article, aient bénéficié d’une formation et qu’ainsi, il ne soit plus possible de se baser uniquement sur une expérience pratique.

Paragraphe 3

Même en l’absence d’un convoyeur, en accord avec l’article 7, paragraphe 7, une personne ayant la responsabilité du bien-être des animaux doit toujours être désignée à tout moment pendant le transport.

Article 9

Aptitude au transport

Paragraphe 2, point b)

L’expression ”à des fins de recherches expérimentales ou à d’autres fins scientifiques’ est à définir en accord avec la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (STE 123).

Paragraphe 2, point c)

Il est entendu par traitement d’urgence, un traitement vétérinaire devant être effectué dans une clinique ou un hôpital.

Article 10

Inspection/Certificat

Paragraphe 2

Il est entendu que le certificat sanitaire habituellement délivré par le vétérinaire autorisé sera suffisant à condition que toutes les indications prévues par la disposition de ce paragraphe y soient portées. Il est préférable de n’utiliser qu’un seul document.

Paragraphe 3

Les deux premiers paragraphes de cet article établissent les dispositions normalement applicables. Toutefois, les parties ont reconnu qu’en certaines circonstances, ces dispositions ne devaient pas être appliquées en vertu des arrangements particuliers conclus entre des parties. L’intention est que cette faculté soit utilisée à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour les animaux. Cette faculté peut être accordée, par exemple pour les chevaux de compétition.

Article 13

Équipement et procédures

Paragraphe 1

Le ”chargement’ n’est pas uniquement celui effectué au point de départ, mais également tout chargement en cours de transport. Le ”déchargement’ n’est pas uniquement celui effectué à l’arrivée à destination, mais également tout déchargement en cours de transport. L’expression ”rampe conçue de manière appropriée’ couvre également la largeur qui doit être appropriée pour l’espèce chargée ou déchargée.

Paragraphe 2

Au moment de l’élaboration de la convention, les parties ont estimé que les lattes transversales présentaient les meilleurs avantages du point de vue du bien-être animal. Cependant, elles ont souhaité laisser la possibilité de développer de nouveaux systèmes équivalents.

Article 14

Traitement des animaux

Paragraphe 3

Cette disposition n’exclut pas la possibilité de mener un animal sans force excessive au moyen d’une corde ou d’un licol.

Article 15

Séparation

Paragraphe 1

La disposition concernant les espèces hostiles entre elles, tient compte de la nécessité d’empêcher ces animaux de se voir, de s’entendre ou de se sentir.

Article 17

Espace disponible (surface au sol et hauteur)

Paragraphe 1

(voir également commentaire relatif à l’article 6, paragraphe 2)

Il est prévu de définir les normes d’espace minimal, pour certaines espèces, dans un protocole technique qui sera adopté en accord avec l’article 34 de la convention.

Article 18

Attache des animaux

D’une façon générale, les conditions de transport devraient être telles qu’il ne soit pas nécessaire d’attacher les animaux. Toutefois, il est accepté que, dans certaines circonstances, il puisse être nécessaire d’attacher les animaux.

Article 20

Abreuvement, alimentation et repos

Les parties ont reconnu que les animaux devaient être abreuvés et alimentés en fonction de leur espèce et de leur âge. En outre, les jeunes animaux ont besoin d’être alimentés et surtout abreuvés plus fréquemment. Il est prévu de fixer des intervalles de temps maximaux pour certaines espèces dans un protocole technique qui sera adopté en accord avec l’article 34 de la convention.

Article 21

Femelles en lactation

Cette disposition reconnaît les difficultés pratiques importantes que présente la traite des femelles en lactation, pendant le transport.

Article 24

Soins pendant le transport

Les parties ont reconnu que même dans le cas de transport scellé pour des raisons sanitaires ou de douane, les animaux devaient être inspectés, abreuvés et alimentés.

Article 25

Traitement des urgences/accidents de transport

Par ”premiers soins’ on entend, des soins appropriés administrés avec compétence. La disposition prévoyant que les animaux soient ”mis à mort en leur évitant toute souffrance supplémentaire’ signifie que si la personne présente en charge du bien-être des animaux n’est pas compétente pour mettre à mort un animal de l’espèce concernée, elle doit alors trouver une personne compétente pour cela le plus rapidement possible s’il devient nécessaire de tuer un animal au cours du transport.

Article 27

Dispositions spéciales concernant le transport par route

Paragraphe 4

Cet examen des animaux peut être effectué à chaque repos ou changement de conducteur.

Article 28

Dispositions spéciales concernant le transport par eau

Paragraphe 1

La responsabilité des parties est d’assurer, quel que soit le pays où le bateau est enregistré, que l’inspection ait lieu.

Paragraphe 14

Les parties considèrent que cette disposition doit être respectée en tout état de cause, mais qu’il est possible dans bien des cas de s’y conformer en prévoyant un box individuel supplémentaire.

Article 29

Dispositions spéciales concernant le transport effectué par des wagons ou véhicules routiers chargés sur des navires transrouliers

Paragraphe 6

Les aliments peuvent se trouver soit sur le navire soit dans le camion ou le wagon selon l’accord établi entre la compagnie maritime et le transporteur routier ou ferroviaire.

Paragraphes 6 et 7

La personne responsable du transport des animaux doit assurer que les arrangements auxquels il est fait référence dans ces paragraphes sont effectués.

Article 30

Dispositions concernant le transport par air

Paragraphe 1

Les parties ont reconnu qu’il n’était pas nécessaire de disposer d’un équipement permanent sophistiqué pour mesurer dans chaque avion en fonction des besoins de l’espèce transportée, les données relatives à la circulation et qualité de l’air, à la température et à la pression.

Paragraphe 2

On entend par ”commandant de bord’ la personne désignée comme ayant l’autorité et la responsabilité d’assurer la sécurité de l’avion et des personnes, des biens et des animaux vivants à bord.

Article 36

Règlement des différends

Paragraphe 1

Le choix ou la désignation des autorités compétentes relève de la compétence de chaque partie concernée.

Articles 37 à 41

Ces dispositions sont en accord avec les dispositions standard correspondantes d’autres conventions européennes.

Les dispositions finales de cette convention suivent le modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe, tel qu'adopté par le comité des ministres.


Komissio

13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/66


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä heinäkuuta 2004,

79 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2591)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/545/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (1) (radiotaajuuspäätös) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvostolle ja Euroopan parlamentille 15. syyskuuta 2003 antamassaan tiedonannossa Turvallisia ja älykkäitä ajoneuvoja tieto- ja viestintätekniikan avulla (2) komissio ilmaisi aikomuksensa parantaa tieturvallisuutta Euroopassa; tämä aikomus kehittyi eSafety-aloitteeksi. Parannuksiin voidaan päästä varsinkin käyttämällä uutta tiedonsiirtotekniikkaa ja tieliikenteen älykkäitä turvajärjestelmiä, kuten autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita (Short-Range Radar, SRR). Myös neuvosto peräänkuulutti tieturvallisuudesta 5. joulukuuta 2003 antamissaan päätelmissä (3) ajoneuvoturvallisuuden parantamista edistämällä elektronisten turvajärjestelmien kaltaista uutta teknologiaa.

(2)

Lyhyen kantaman tutkalaitteiden nopea ja koordinoitu kehittäminen ja käyttöönotto yhteisössä edellyttää, että niitä varten saadaan viipymättä ja pysyvästi käyttöön yhdenmukaistetut radiotaajuudet, jotta alan teollisuus voi luottavaisin mielin tehdä tarvittavat investoinnit.

(3)

Tällaista yhdenmukaistamista silmällä pitäen komissio antoi 5. elokuuta 2003 Euroopan telehallintojen neuvottelukunnalle CEPTille päätöksen 676/2002/EY 4 artiklan 2 kohdan nojalla toimeksi (4) määritellä tarvittavat radiotaajuudet ja helpottaa näin autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden koordinoitua käyttöönottoa.

(4)

Toimeksiannon pohjalta CEPT on sähköisen viestinnän komiteansa kautta yksilöinyt 79 GHz:n taajuusalueen sopivimmaksi taajuusalueeksi lyhyen kantaman tutkajärjestelmien pitkän aikavälin jatkuvaa kehittämistä ja käyttöä varten. Sähköisen viestinnän komitean mukaan kyseisen taajuusalueen käytössä periaatteena olisi oltava häiriöttömyys ja suojaamattomuus Kansainvälisen teleliiton radio-ohjesäännön ja sähköisen viestinnän komitean päätöksessään 19. maaliskuuta 2004 esittämien teknisten ehtojen mukaisesti.

(5)

Pysyvän pitkän aikavälin taajuusalueen osoittamista lyhyen kantaman tutkajärjestelmille koskevan CEPTille annetun toimeksiannon tulokset ovat hyväksyttäviä ja ne olisi määrättävä sovellettaviksi yhteisössä, jotta voitaisiin varmistaa tämän alan sisämarkkinoiden synnyn ja toiminnan edellytyksenä olevien radiotaajuuksien saatavuus ja tehokas käyttö. Näin ollen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien toiminta 79 GHz:n taajuusalueella olisi sallittava mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 1. tammikuuta 2005 mennessä, jotta alan teollisuus lähtisi kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan kyseisellä taajuusalueella toimivia SRR-laitteita.

(6)

Lyhyen kantaman tutkajärjestelmissä on asianmukaisesti kiinnitettävä huomiota käyttäjään ja muihin henkilöihin kohdistuviin terveysvaikutuksiin ja otettava erityisesti huomioon väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta 12 päivänä heinäkuuta 1999 annettu neuvoston suositus 1999/519/EY (5) sekä radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY (6) 3 artiklan 1 kohdan a alakohta.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ehdot 79 GHz:n taajuusalueen saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita varten.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

”79 GHz:n taajuusalueella” tarkoitetaan 77 gigahertsin ja 81 gigahertsin välistä taajuuskaistaa;

b)

”autojen lyhyen kantaman tutkalaitteilla” tarkoitetaan laitteita, joiden avulla toteutetaan tieajoneuvoihin tutkatoiminteita törmäysten ehkäisyä ja liikenneturvallisuussovelluksia varten;

c)

”häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteella” tarkoitetaan, että taajuuskaistan muille käyttäjille ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, eikä voida olettaa suojaa muista kyseisellä taajuusalueella toimivista järjestelmistä aiheutuvilta haitallisilta häiriöiltä.

3 artikla

Kyseinen 79 GHz:n taajuusalue on osoitettava autojen lyhyen kantaman tutkalaitteille ja sen on oltava niiden käytettävissä häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivään tammikuuta 2005 mennessä.

Suurin keskimääräinen spektrin tehotiheys on – 3dBm/MHz EIRP (effective isotropic radiated power) huipputeholla 55 dBm EIRP.

Yhden lyhyen kantaman tutkan toiminnasta aiheutuva suurin keskimääräinen spektrin tehotiheys ajoneuvon ulkopuolella saa olla enintään – 9 dBm/MHz EIRP.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Erkki LIIKANEN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  KOM(2003) 542.

(3)  15058/03 TRANS 307.

(4)  CEPTille annettu toimeksianto, jossa se valtuutetaan yhdenmukaistamaan radiotaajuuksien käyttöä autoissa käytettävien lyhyen kantaman tutkalaitteiden (Automotive Short-Range Radar, SRR) koordinoidun käyttöönoton helpottamiseksi EU:ssa.

(5)  EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59.

(6)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


Euroopan keskuspankki

13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/68


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2004,

eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille

(EKP/2004/13)

(2004/546/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussäännön 23 artiklan ja 43.4 artiklan mukaan Euroopan keskuspankki (EKP) ja sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, jotka ovat ottaneet euron käyttöön (jäljempänä ”rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit”) voivat luoda suhteet kolmansien maiden keskuspankkeihin ja tarvittaessa kansainvälisiin järjestöihin sekä suorittaa kaikenlaisia pankkitoimia kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

(2)

EKP:n neuvosto katsoo, että eurojärjestelmän olisi toimittava yhtenä järjestelmänä tarjotessaan näille asiakkailleen eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja, riippumatta siitä, minkä eurojärjestelmän jäsenen kautta palvelut tarjotaan. EKP:n neuvosto katsoo tämän vuoksi, että on tarpeen antaa nämä suuntaviivat muun muassa sen varmistamiseksi, että eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja aletaan tarjota yhdenmukaisia käytäntöjä ja yhtenäisiä ehtoja noudattaen, että EKP saa riittävät tiedot näistä palveluista ja että luodaan asiakkaiden kanssa tehtävien sopimusjärjestelyjen yhteisiä ominaisuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset.

(3)

EKP:n neuvoston mielestä on tarpeen vahvistaa, että kaikki eurojärjestelmän varannonhoitopalveluihin liittyvät tiedot ja asiakirjat, jotka eurojärjestelmän jäsenet ovat laatineet tai joita ne ovat vaihtaneet keskenään, ovat luottamuksellisia ja kuuluvat perussäännön 38 artiklan soveltamisalaan.

(4)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa

”kaikenlaiset pankkitoimet” sisältää eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisen kolmansien maiden keskuspankeille, kolmansille maille itselleen ja kansainvälisille järjestöille näiden keskuspankkien, maiden ja kansainvälisten järjestöjen varantojen hoitoon liittyen,

”toimivaltaisella EKP:n henkilöstöllä” tarkoitetaan EKP:ssä toimivia henkilöitä, jotka johtokunta tietyin väliajoin nimeää eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen edellyttämien tietojen toimivaltaisiksi lähettäjiksi ja vastaanottajiksi,

”keskuspankit” sisältää rahaviranomaiset,

”asiakkaalla” tarkoitetaan mitä tahansa Euroopan unionin ulkopuolista maata (mukaan lukien mikä tahansa viranomainen tai valtion elin), mitä tahansa Euroopan unionin ulkopuolista keskuspankkia tai rahaviranomaista taikka mitä tahansa kansainvälistä järjestöä, jolle eurojärjestelmän jäsen toimittaa eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja,

”eurojärjestelmän varannonhoitopalveluilla” tarkoitetaan 2 artiklassa lueteltuja varannonhoitopalveluja, joita eurojärjestelmän jäsenet voivat tarjota asiakkaille ja jotka antavat asiakkaille mahdollisuuden kattavasti hoitaa varantojaan yhden eurojärjestelmän jäsenen kautta,

”eurojärjestelmän palvelujen tarjoaja” (ESP) tarkoittaa eurojärjestelmän jäsentä, joka tarjoaa kaikkia eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja,

”yksittäisten palvelujen tarjoaja” (ISP) tarkoittaa eurojärjestelmän jäsentä, joka ei tarjoa kaikkia eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja,

”kansainvälisellä järjestöllä” tarkoitetaan mitä tahansa järjestöä, yhteisön toimielimet ja elimet pois lukien, joka on perustettu kansainvälisellä sopimuksella tai sen nojalla,

”varannoilla” tarkoitetaan asiakkaan vakuuskelpoisia euromääräisiä varoja eli käteistä ja kaikkia arvopapereita, jotka on hyväksytty EKP:n verkkosivuilla julkaistavassa ja päivittäin päivitettävässä eurojärjestelmän vakuuskelpoisten arvopaperien tietokannassa ”ykköslistan arvopapereiksi”, lukuun ottamatta ”liikkeeseenlaskijaryhmä 3:n” piiriin kuuluvia arvopapereita ja, muiden liikkeeseenlaskijaryhmien osalta, ”likviditeettiluokka IV:n” piiriin kuuluvia arvopapereita. Näissä suuntaviivoissa varantoihin ei katsota sisältyvän varoja, joita hallitaan ainoastaan sellaisten eläkkeiden ja eläkkeisiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi, jotka asiakkaalla on entistä tai nykyistä henkilökuntaa kohtaan, eikä tiettyä tarkoitusta varten osoitettuja tilejä, jotka eurojärjestelmän jäsen on avannut asiakkaalle julkisen velan uudelleenjärjestämiseksi kansainvälisten sopimusten puitteissa,

”kolmansilla mailla” tarkoitetaan EU:n ulkopuolisia maita.

2 artikla

Luettelo eurojärjestelmän varannonhoitopalveluista

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelut sisältävät seuraavat palvelut:

1)

Varantojen säilytystilit.

2)

Säilytyspalvelut:

a)

kuun lopun tiliotteet ja mahdollisuus toimittaa tiliotteita myös muina päivämäärinä asiakkaan pyynnöstä;

b)

tiliotteiden lähettäminen SWIFT:n välityksellä kaikille asiakkaille, jotka kykenevät vastaanottamaan tilitietoja SWIFT:n välityksellä, ja muita asianmukaisia keinoja käyttäen muille kuin SWIFT:tä käyttäville asiakkaille;

c)

asiakkaiden arvopapereihin liittyvien yrityskohtaisten toimien (esim. kuponkimaksut ja kuolettamiset) ilmoittaminen;

d)

yrityskohtaisten toimien tekeminen asiakkaiden puolesta;

e)

tietyin rajoituksin asiakkaiden ja ulkopuolisten edustajien välisten järjestelyjen helpottaminen automaattisten arvopapereiden lainausohjelmien käytön yhteydessä.

3)

Maksu- ja toimituspalvelut:

a)

ilman maksua/toimitus maksua vastaan -periaatteella toteutettavat maksu- ja toimituspalvelut kaikkien niiden euromääräisten arvopaperien osalta, joita varten säilytystilejä tarjotaan;

b)

kaikkien operaatioiden maksun ja toimituksen vahvistus SWIFT:tä käyttäen (tai muita asianmukaisia keinoja käyttäen SWIFT:n ulkopuolisten asiakkaiden osalta).

4)

Käteis-/sijoituspalvelut:

a)

valuutan osto/myynti asiakkaiden tileille pääomaperusteisesti ja kattaen ainakin euron oston/myynnin avistakauppana euroalueeseen kuulumattomia G10-valuuttoja vastaan;

b)

määräaikaistalletuksia koskevat palvelut edustajan välityksellä;

c)

yön yli -luottosaldot:

saldo on EUR 100 000, mitä vähäisemmän saldon osalta korkoa ei makseta,

ykköslista – asiakaskohtaisen rajallisen kiinteän määrän automaattinen sijoittaminen pääomaperusteisesti,

kakkoslista – mahdollisuus sijoittaa varoja markkinaosapuoliin edustajan välityksellä;

d)

sijoitusten toteuttaminen asiakkaiden puolesta ja heidän pysyväisohjeidensa mukaisesti sekä eurojärjestelmän palveluja noudattaen;

e)

asiakkaiden esittämien arvopaperien osto-/myyntitoimeksiantojen toteuttaminen jälkimarkkinoilla.

3 artikla

ESP:n ja ISP:n palvelut

1.   Eurojärjestelmän jäsenet ovat eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen yhteydessä joko ESP:itä tai ISP:itä.

2.   Edellä 2 artiklassa mainittujen palvelujen lisäksi kukin ESP voi myös tarjota muita varannonhoitopalveluja asiakkaille. ESP päättää tällaisista palveluista yksittäin ja tällaiset palvelut eivät kuulu näiden suuntaviivojen soveltamisalaan.

3.   ISP:hen sovelletaan näitä suuntaviivoja ja eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja koskevia vaatimuksia yhden tai useamman eurojärjestelmän varannonhoitopalvelun osalta tai ISP:n tarjoaman tällaisen palvelun osan osalta, jotka kaikki ovat osa eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen kokonaisuutta. Kukin ISP voi myös tarjota muita varannonhoitopalveluja asiakkaille ja päättää tällaisista palveluista yksittäin. Kyseiset palvelut eivät kuulu näiden suuntaviivojen soveltamisalaan.

4 artikla

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamiseen liittyvien tietojen antaminen

1.   Eurojärjestelmän jäsenten on toimitettava toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle kaikki asiaa koskevat tiedot eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta uusille ja nykyisille asiakkaille sekä ilmoitettava toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle mahdollisten asiakkaiden yhteydenotoista.

2.   Eurojärjestelmän jäsenten on pyrittävä saamaan nykyisen, uuden tai mahdollisen asiakkaan suostumus ennen tällaisen asiakkaan henkilöllisyyden paljastamista.

3.   Jos suostumusta ei saada, kyseisen eurojärjestelmän jäsenen on toimitettava toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle tarvittavat tiedot asiakkaan henkilöllisyyttä paljastamatta.

5 artikla

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisen kieltäminen tai keskeyttäminen

1.   EKP:n on pidettävä eurojärjestelmän jäsenten tiedusteluja varten luetteloa nykyisistä ja mahdollisista asiakkaista, joiden varannoille aiheutuu vaikutuksia varojen jäädyttämistä koskevasta päätöksestä tai muusta vastaavasta toimenpiteestä, jonka tekee joko EU:n jäsenvaltio Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman perusteella tai Euroopan unioni.

2.   Jos eurojärjestelmän jäsen keskeyttää eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisen asiakkailleen tai kieltäytyy näiden palvelujen tarjoamisesta uudelle asiakkaalle muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen tai päätöksen perusteella, jonka eurojärjestelmän jäsen tai jäsenvaltio, jossa eurojärjestelmän jäsen sijaitsee, on tehnyt kansallisten vaatimusten tai kansallisen edun vuoksi, palvelujen tarjoamisen keskeyttävän tai palvelujen tarjoamisesta kieltäytyvän jäsenen on viipymättä ilmoitettava tästä toimivaltaiselle EKP:n henkilöstölle. Toimivaltaisen EKP:n henkilöstön on viipymättä ilmoitettava tästä muille eurojärjestelmän jäsenille. Mikään tällainen toimenpide tai päätös ei estä muita eurojärjestelmän jäseniä tarjoamasta eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja näille asiakkaille.

3.   Kaikkiin tapauksiin, joissa kyseessä on nykyisen tai mahdollisen asiakkaan henkilöllisyyden paljastaminen 2 kohdan nojalla sovelletaan 4 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

6 artikla

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamista koskeva velvollisuus

1.   Kukin eurojärjestelmän jäsen on velvollinen tekemään kaikki sellaiset sopimusjärjestelyt asiakkaidensa kanssa, joita se pitää asianmukaisina eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamiseksi.

2.   Jollei eurojärjestelmän jäseneen sovellettavasta tai eurojärjestelmän jäsenen sopimasta erityissäännöksestä muuta johdu, eurojärjestelmän jäsen, joka tarjoaa eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja tai osaa niistä asiakkailleen, on vastuussa kaikista näistä palveluista.

7 artikla

Asiakkaiden kanssa tehtävien sopimusten yhteisiä ominaisuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset

Eurojärjestelmän jäsenet varmistavat, että 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen niiden sopimusjärjestelyt asiakkaiden kanssa ovat näiden suuntaviivojen lisäksi seuraavien yhteisiä ominaisuuksia koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia. Sopimusjärjestelyissä on

a)

mainittava, että asiakkaan vastapuolena on eurojärjestelmän jäsen, jonka kanssa kyseinen asiakas on sopinut järjestelyistä eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tai näiden osan tarjoamiseksi ja että tällaiset järjestelyt eivät sellaisinaan luo asiakkaalle oikeuksia muihin eurojärjestelmän jäseniin nähden. Tämä säännös ei estä asiakasta sopimasta järjestelyistä useamman eurojärjestelmän jäsenen kanssa;

b)

viitattava linkkeihin, joita voidaan käyttää asiakkaiden vastapuolten hallussa pitämien arvopaperien selvitykseen sekä asian kannalta merkityksellisiin riskeihin, joita sisältyy sellaisten linkkien käyttämiseen, joita ei ole hyväksytty rahapoliittisiin operaatioihin;

c)

mainittava, että tietyt eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen yhteydessä tehdyt transaktiot toteutetaan parhaan kyvyn mukaisesti;

d)

mainittava, että eurojärjestelmän jäsen voi tehdä ehdotuksia asiakkaille transaktion ajoitukseen ja toteutukseen liittyen välttääkseen ristiriidat eurojärjestelmän raha- ja valuuttakurssipolitiikan kanssa ja että kyseinen jäsen ei ole vastuussa seurauksista, joita tällaisilla ehdotuksilla voi olla asiakkaalle;

e)

mainittava, että eurojärjestelmän jäsenten asiakkailtaan eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta perimiä maksuja voidaan tarkistaa ja että tällaisesta tarkistuksesta mahdollisesti johtuvat maksujen muutokset sitovat asiakkaita asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

8 artikla

EKP:n merkitys eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen tarjoamisessa

EKP koordinoi eurojärjestelmän varannonhoitopalvelujen yleistä tarjoamista ja tähän liittyvää tiedotuksellista kokonaisuutta. Eurojärjestelmän jäsenen, josta tulee ESP tai jolla ei enää ole ESP:n asemaa, on ilmoitettava tästä EKP:lle.

9 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

10 artikla

Adressaatit

Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuville kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 1 päivänä heinäkuuta 2004.

EKP:n neuvoston puolesta

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


13.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Laajentumisesta aiheutuneen tilanteen takia jotkut virallisen lehden huhtikuun 30 päivän 2004 painokset julkaistiin yksinkertaistetussa muodossa unionin 11 silloisella virallisella kielellä.Näissä virallisissa lehdissä julkaistut asiakirjat on päätetty julkaista uudelleen oikaisuina virallisessa lehdessä perinteisessä muodossa.Tämän vuoksi näitä oikaisuja sisältävät viralliset lehdet julkaistaan vain niillä 11 kielellä, jotka olivat unionin viralliset kielet ennen laajentumista. Asiakirjojen käännökset uusien jäsenvaltioiden kieliin julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa, joka sisältää toimielinten ja Euroopan keskuspankin tekstejä 1 päivää toukokuuta 2004 edeltävältä ajalta.Alla on luettelo 30 päivänä huhtikuuta 2004 julkaistuista virallisista lehdistä ja niiden vastaavista oikaisuista.

EUVL 30. huhtikuuta 2004

Oikaistu EUVL

L 139

L 226, 25. kesäkuuta

L 144

L 199, 7. kesäkuuta

L 146

L 225, 25. kesäkuuta

L 149

L 215, 16. kesäkuuta

L 150

L 185, 24. toukokuuta

L 151

L 208, 10. kesäkuuta

L 152

L 216, 16. kesäkuuta

L 153

L 231, 30. kesäkuuta

L 154

L 189, 27. toukokuuta

L 155

L 193, 1. kesäkuuta

L 156

L 202, 7. kesäkuuta

L 157

L 195, 2. kesäkuuta

L 158

L 229, 29. kesäkuuta

L 159

L 184, 24. toukokuuta

L 160

L 212, 12. kesäkuuta

L 161

L 206, 9. kesäkuuta

L 164

L 220, 21. kesäkuuta

L 165

L 191, 28. toukokuuta

L 166

L 200, 7. kesäkuuta

L 167

L 201, 7. kesäkuuta