ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 237

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
8. heinäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1245/2004, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä sopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyä neljättä pöytäkirjaa muuttavan pöytäkirjan tekemisestä

1

Pöytäkirja neljännen pöytäkirjan muuttamisesta Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä sopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1246/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1247/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 säädetyssä ohran tuontia koskevassa yhteisön tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1248/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, yhteisön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, sekä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian väliseen maataloustuotteiden kauppaan liittyviä eräitä tuonti- ja vientitodistuksia koskevista siirtymävaiheen toimenpiteistä

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1249/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, muna-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Alankomaissa

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1250/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2808/98 muuttamisesta lypsylehmäpalkkion osalta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1251/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1252/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, voin ostojen aloittamisesta eräissä jäsenvaltioissa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1253/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1210/2004 markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1254/2004, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta riisialalla

18

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/539/EY:Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2004, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2365)  ( 1 )

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1245/2004,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004,

Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä sopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyä neljättä pöytäkirjaa muuttavan pöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen sopimuksen (2) 14 artiklan mukaisesti sopimuspuolet ovat neuvotelleet mainitussa sopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyyn neljänteen pöytäkirjaan (3) tehtävistä muutoksista.

(2)

Näiden neuvottelujen päätteeksi parafoitiin 18 päivänä kesäkuuta 2003 Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä sopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyä neljättä pöytäkirjaa muuttava pöytäkirja.

(3)

Neljännen pöytäkirjan muutokset noudattavat suuntaviivoja, jotka vahvistetaan komission 23 päivänä joulukuuta 2002 antamassa tiedonannossa yhdennetystä toimintakehyksestä kolmansien maiden kanssa tehtäviä kalastuskumppanuussopimuksia varten.

(4)

Pöytäkirjassa muutetaan yhteisön kalastajien kalastusmahdollisuuksia Grönlannin talousvyöhykkeeseen kuuluvilla vesillä 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana.

(5)

Neljättä pöytäkirjaa muuttavan pöytäkirjan hyväksyminen on yhteisön edun mukaista.

(6)

Kalastusmahdollisuuksien parasta mahdollista käyttöä varten komission on tarpeen neuvotella asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa niiden kalastusmahdollisuuksien, joita jokin jäsenvaltio ei kalastusvuoden aikana ole käyttänyt, mahdollisesta siirtämisestä jollekin toiselle jäsenvaltiolle tämän pyynnöstä. Tällaisen siirron on oltava luonteeltaan tilapäinen, eikä se saisi rajoittaa kalastusmahdollisuuksien tulevaa jakamista jäsenvaltioiden kesken eikä rajoittaa elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (4) 20 artiklan 5 kohdassa jäsenvaltioille annettua toimivaltaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyä neljättä pöytäkirjaa muuttava pöytäkirja (jäljempänä ”muuttava pöytäkirja”).

Muuttavan pöytäkirjan teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Euroopan komissio voi sopia Grönlannin toimivaltaisen viranomaisen kanssa hallinnollisesta menettelystä, jolla lisenssimaksuja mukautetaan kausittain neljännen pöytäkirjan 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3 artikla

1.   Kun jollekin jäsenvaltiolle Grönlannin talousvyöhykkeeseen kuuluvilla vesillä myönnettyjen kiintiöiden ja lisenssien mukaisia kalastusmahdollisuuksia ei käytetä kokonaan, komissio, rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdassa jäsenvaltioille annettua toimivaltaa, neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa valmistellakseen kalastusmahdollisuuksien parhaan mahdollisen käytön ja erityisesti käyttämättä jääneiden kalastusmahdollisuuksien mahdollisen siirtämisen asianomaiselta jäsenvaltiolta muille jäsenvaltioille, jotka esittävät siirtämistä koskevan pyynnön.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kalastusmahdollisuuksien siirrot jäsenvaltiolta toiselle jäsenvaltiolle eivät rajoita kalastusmahdollisuuksien tulevaa jakamista jäsenvaltioiden kesken suhteellista vakautta noudattaen.

4 artikla

Yhteisön aluksen omistajan, jolle myönnetään lisenssi Grönlannin talousvyöhykkeeseen kuuluvilla vesillä kalastamiseen, on maksettava lisenssimaksu neljännen pöytäkirjan 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tämän artiklan soveltamissääntöihin, lisenssinhaku- ja myöntämismenettelyt mukaan luettuina, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklassa säädettyä menettelyä.

5 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa muuttava pöytäkirja yhteisöä sitovasti.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. CULLEN


(1)  Lausunto annettu 1. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 29, 1.2.1985, s. 9.

(3)  EYVL L 209, 2.8.2001, s. 2.

(4)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.


PÖYTÄKIRJA

neljännen pöytäkirjan muuttamisesta Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä sopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä

Sekakomitean 16–18 päivänä kesäkuuta 2003 pidetyn kokouksen seurauksena neljättä pöytäkirjaa (1) muutetaan seuraavasti 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan kalastustoimintaan 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana.

2.   Sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetut kiintiöt vahvistetaan vuosittain saatavilla olevien tieteellisten tietojen perusteella. Ne lasketaan Grönlannin suurimpien sallittujen saaliiden jäljelle jääväksi osaksi sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ja 2 artiklassa ilmoitettujen määrien vähentämisen jälkeen, mutta ne eivät saa ylittää seuraavia määriä:

(tonnia)

Laji (tonnia)

Läntinen kanta

(NAFO 0/1)

Itäinen kanta

(ICES XIV/V)

Turska

pm (2)

 

Punasimppu

0 (3)

25 500 (4)

Grönlanninpallas

1 500 (5)

9 000 (6)

Katkarapu

4 000

5 675

Ruijanpallas

200 (7)

1 000 (7)

Villakuore

 

 (8)

Lestikala

1 350

2 000

Arktinen taskurapu

1 000

 

Sivusaaliit

2 000 (9)

 

3.   Itä-Grönlannin katkarapukiintiö voidaan kalastaa Länsi-Grönlannin alueella, jos Grönlannin ja Euroopan yhteisön alusten omistajien välisiä kiintiöiden siirtoja koskevat järjestelyt on vahvistettu yrityskohtaisesti. Grönlannin maakuntahallitus sitoutuu helpottamaan sellaisia järjestelyjä. Kiintiöiden siirtoja voidaan tehdä vuosittain ainoastaan 2 000 tonnin rajoissa Länsi-Grönlannin alueilla. Yhteisön alusten kalastuksen on tapahduttava samoilla edellytyksillä kuin Grönlannin alusten omistajille myönnetyissä lisensseissä.

4.   Koekalastusta koskevat luvat voidaan myöntää enintään kuuden kuukauden koeajaksi 9 artiklan ja liitteen V mukaisesti.

5.   Kun osapuolet päätyvät siihen, että koekalastustoimenpiteillä on saavutettu myönteisiä tuloksia, Grönlannin maakuntahallitus myöntää 50 prosenttia uusien lajien kalastusmahdollisuuksista yhteisön aluksille niin kauan kuin tämä pöytäkirja on voimassa. Tähän liittyy 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen korottaminen vastaavasti.”;

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Sopimuksen 7 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut määrät vahvistetaan kullekin vuodelle seuraavasti:

(tonnia)

Laji (tonnia)

Läntinen kanta

(NAFO 0/1)

Itäinen kanta

(ICES XIV/V)

Turska

50 000 (10)

 

Punasimppu

2 500

5 000

Grönlanninpallas

4 700

4 000

Katkarapu

25 000

1 500

3)

Poistetaan 3 artikla;

4)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Sopimuspuolet edistävät muun muassa syvänmeren lajien, pääjalkaisten, venussimpukoiden ja villakuoreen (läntinen kanta) koekalastusta Grönlannin vesillä. Tässä tarkoituksessa ne käyvät neuvotteluja aina kun jompikumpi sopimuspuolista sitä pyytää ja päättävät tapauskohtaisesti kysymykseen tulevat lajit, edellytykset ja muut tekijät. Osapuolet toteuttavat koekalastusta liitteen V mukaisesti.”;

5)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuksi taloudelliseksi korvaukseksi vahvistetaan tämän pöytäkirjan voimassaoloajaksi vuosittain 42 820 000 euroa, joka maksetaan kunkin kalastusvuoden alussa.

2.   Taloudellisesta korvauksesta 31 760 679 euron osuuden katsotaan vastaavan kalastusmahdollisuuksista vastineeksi suoritettavaa määrää. Tätä määrää mukautetaan kunkin kalastusvuoden kuluessa, jos yhteisölle myönnetään lisäkiintiöitä, jotka ylittävät 1 artiklan taulukossa tarkoitetut kiintiöiden määrät. Mukautus lasketaan niiden eri lajien markkinahintojen perusteella, joille lisäkiintiöitä myönnetään.

3.   Grönlanti antaa yhteisön käyttöön 20 000 tonnin turskaekvivalentin määrän, jonka yhteisö voi käyttää lisäpyyntimahdollisuuksien hankkimiseen. Enintään 50 prosenttia tästä 2 kohdassa tarkoitetusta mukautetusta korvauksesta voi muodostua näistä turskaekvivalenteista.

4.   Sopimuksen 8 artiklassa määrättyjen lisäpyyntimahdollisuuksien jakamismenettelystä määrätään liitteessä III.

5.   Alusten omistajien suorittamia suoria lisenssimaksuja vastaava rahoitusosuus vähennetään yhteisön kokonaiskorvauksesta 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Liitteessä VI vahvistetaan aluskohtaiset lisenssimaksut kunkin lajin osalta tonnia kohden. Kalastuslisenssien myöntämistä koskevista teknisistä järjestelyistä sovitaan osapuolten välisellä hallinnollisella järjestelyllä.

6.   Grönlannin on pantava täytäntöön kalastusalan budjettituki pöytäkirjan voimassaolon kolmeksi jäljellä olevaksi vuodeksi niiden poliittisten sitoumusten mukaisesti, jotka esitettiin puheenjohtaja Prodille osoitetussa, 12 päivänä kesäkuuta 2003 päivätyssä Grönlannin pääministerin kirjeessä. Grönlannin kalastuspolitiikan uudistusstrategiaa ja tavoitteita koskevista suuntaviivoista, sellaisina kuin Grönlannin maakuntahallitus on ne riippumattomasti ja itsenäisesti määritellyt ja sisällyttänyt ohjelmiin, samoin kuin määrittelyä koskevista teknisistä yksityiskohdista ja Grönlannin kalastusalalle myönnettävän budjettituen täytäntöönpanosta ja valvonnasta päätetään Grönlannin ja Euroopan yhteisön välisellä hallinnollisella järjestelyllä. Grönlanti osoittaa 500 000 euroa Grönlannin luonnonvarainstituutin (Greenland Institute for Natural Resources) talousarvion lisäämiseen.”;

6)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Osapuolet arvioivat tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä seuraavaa sopimusta koskevien neuvottelujen valmistelemiseksi.”;

7)

Poistetaan liite I;

8)

Lisätään liite V seuraavasti:

”LIITE V

Koekalastuksen yksityiskohtainen täytäntöönpano

Grönlannin maakuntahallitus ja Euroopan komissio päättävät yhdessä Euroopan yhteisön toimijoista, sopivimmasta ajasta ja koekalastuksen täytäntöönpanoa koskevista järjestelyistä. Alusten suorittaman tutkimustoiminnan helpottamiseksi Grönlannin maakuntahallitus tarjoaa (Grönlannin luonnonvarainstituutin välityksellä) saatavilla olevia tieteellisiä ja muita perustietoja.

Grönlannin kalastusteollisuus osallistuu tiiviisti tähän toimintaan (koekalastusjärjestelyjä koskeva koordinointi ja vuoropuhelu).

Toimenpiteiden kesto: enintään kuusi kuukautta ja vähintään kolme kuukautta, ellei osapuolten suostumuksella toisin päätetä.

Koekalastustoimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavien ehdokkaiden valinta:

Euroopan komissio toimittaa Grönlannin viranomaisille koekalastuslisenssejä koskevat hakemukset. Teknisessä aineistossa on ilmoitettava

aluksen tekniset ominaisuudet,

aluksen päällystön asiantuntemus kyseisen kalastuksen suhteen,

ehdotus toimenpiteen teknisiksi muuttujiksi (pituus, pyydykset, tutkimusalueet jne.).

Grönlannin maakuntahallitus järjestää Grönlannin hallituksen ja Euroopan komission virkamiesten välisen teknisen vuoropuhelun, johon osallistuvat myös asianomaiset alusten omistajat, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.

Ennen toimenpiteen alkua alusten omistajien on toimitettava Grönlannin viranomaisille ja Euroopan komissiolle:

ilmoitus aluksella jo olevista saaliista,

toimenpiteessä käytettävien pyydysten tekniset ominaisuudet,

vakuutus kalastusta koskevien Grönlannin asetusten noudattamisesta.

Merellä toteutettavan toimenpiteen aikana asianomaisten alusten omistajien on

toimitettava Grönlannin luonnonvarainstituutille, Grönlannin viranomaisille ja Euroopan komissiolle viikoittainen raportti saaliista kutakin päivää ja nostokertaa kohden sekä kuvaus toimenpiteen teknisistä muuttujista (sijainti, syvyys, päivämäärä ja kellonaika, saaliit ja muut havainnot tai huomautukset),

ilmoitettava aluksen sijainti, nopeus ja kurssi VMS-järjestelmää käyttäen,

tattava yhden Grönlannin tieteellisen tarkkailijan tai Grönlannin viranomaisten valitseman tarkkailijan läsnäolo aluksella. Tarkkailijan tehtävänä on koota tieteellistä tietoa saaliista sekä ottaa saaliista näytteitä. Tarkkailijaa on kohdeltava aluksen päällystön jäsenenä, ja aluksen omistajan on vastattava tarkkailijan elinkustannuksista tämän aluksella olon ajan. Päätös tarkkailijoiden aluksella viettämästä ajasta sekä tulo- ja lähtösatamasta vahvistetaan yhdessä Grönlannin viranomaisten kanssa. Elleivät osapuolet yksimielisesti toisin päätä, aluksen ei koskaan edellytetä käyvän satamassa useammin kuin kerran kahdessa kuukaudessa,

luovutettava alus tarkastettavaksi sen lähtiessä Grönlannin vesiltä, jos Grönlannin viranomaiset sitä pyytävät,

taattava kalastusta koskevien Grönlannin asetusten noudattaminen.

Koekalastustoimenpiteen aikana saadut saaliit ja sivusaaliit ovat aluksen omistajan omaisuutta.

Grönlannin viranomaiset nimeävät yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on ratkaista mahdolliset ennakoimattomat ongelmat, jotka saattavat haitata koekalastuksen kehittämistä.”;

9)

Lisätään liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

Lisenssimaksut

Sovelletaan seuraavia maksuja (11):

Laji

euroa/tonni

Punasimppu

52

Grönlanninpallas

85

Katkarapu

74

Ruijanpallas

199

Villakuore

7

Lestikala

10

Arktinen taskurapu

122


(1)  EYVL L 209, 2.8.2001, s. 2.

(2)  Jos kanta elpyy, yhteisö voi kalastaa enintään 31 000 tonnia, ja tällöin 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti. Voidaan kalastaa itä- tai länsipuolelta.

(3)  Yhteisö voi marraskuun loppuun mennessä pyytää kiintiön nostamista enintään 5 500 tonnilla seuraavaksi vuodeksi, ja tällöin 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti.

(4)  Voidaan kalastaa itä- tai länsipuolelta, ja tästä määrästä enintään 20 000 tonnia voidaan kalastaa pelagisella troolilla. Pohjatroolilla ja pelagisella troolilla pyydetyt saaliit on ilmoitettava erikseen. Yhteisö voi marraskuun loppuun mennessä pyytää kiintiön nostamista enintään 47 320 tonnilla seuraavaksi vuodeksi, ja tällöin 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti.

(5)  500 tonnia voidaan kalastaa joko pohjois- tai eteläpuolelta Grönlannin viranomaisten suostumuksella.

(6)  Tätä lukua voidaan tarkistaa sopimuksen perusteella pyyntimahdollisuuksien jakamiseksi rannikkovaltioiden kesken. Kalastusta hallinnoidaan rajoittamalla samanaikaisesti kalastavien alusten lukumäärää.

(7)  Jos turskan ja punasimpun troolikalastuksen yhteydessä saatu ruijanpallaksen sivusaalis johtaa yhteisön ruijanpallaksen kiintiön ylittymiseen, Grönlannin viranomaiset esittävät ratkaisut, joilla pyritään mahdollistamaan yhteisön turskan ja punasimpun pyynnin jatkuminen kunkin kiintiön täyttymiseen asti.

(8)  7,7 prosenttia villakuoreen kauden TACista.

(9)  Viittaa turskan, merikissan, rauskun, molvan ja keilan yhdistettyihin sivusaaliisiin. Turskan sivusaalismäärät eivät saa ylittää 100:a tonnia. Voidaan kalastaa itä- tai länsipuolelta.

(10)  Voidaan kalastaa länsi- tai itäpuolelta.”;

(11)  Maksuja voidaan mukauttaa kausittain osapuolten välisillä hallinnollisilla järjestelyillä ottaen huomioon markkinoiden ja kalastusalan tilanne.”.


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1246/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

Tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7 päivänä heinäkuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

78,4

999

78,4

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

53,0

508

48,1

524

57,8

528

59,0

999

54,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,9

400

108,7

404

116,6

508

67,7

512

87,8

528

75,1

720

88,8

804

90,6

999

90,2

0808 20 50

388

101,5

512

87,6

528

84,6

999

91,2

0809 10 00

052

222,4

624

203,1

999

212,8

0809 20 95

052

312,5

400

332,5

999

322,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

624

75,4

999

97,8

0809 40 05

512

91,6

624

193,1

999

142,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1247/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 säädetyssä ohran tuontia koskevassa yhteisön tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2305/2003 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2305/2003 avataan 300 000 t suuruinen vuotuinen tariffikiintiö CN-koodiin 1003 00 kuuluvan ohran tuonnille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 5 päivänä heinäkuuta 2004 haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Näin ollen olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 5 päivänä heinäkuuta 2004 jätetyt ja komissiolle toimitetut tuontitodistushakemukset ohran tariffikiintiöön myönnetään siten, että haettuihin määriin sovelletaan vähennyskerrointa 0,120440.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7.


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1248/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

yhteisön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, sekä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian väliseen maataloustuotteiden kauppaan liittyviä eräitä tuonti- ja vientitodistuksia koskevista siirtymävaiheen toimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön sekä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian välisessä maataloustuotteiden kaupassa edellytettiin 30 päivään huhtikuuta 2004 tuonti- tai vientitodistusta. Kyseisiä todistuksia ei voida 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen käyttää tällaisessa kaupassa.

(2)

Eräitä todistuksia, joiden voimassaoloaika jatkuu 30 päivän huhtikuuta 2004 jälkeenkin, ei ole käytetty kokonaan tai osittain. Kyseisiin todistuksiin liittyviä sitoumuksia oli noudatettava asetetun vakuuden menettämisen uhalla. Koska kyseisistä sitoumuksista on tullut merkityksettömiä, on syytä sallia niiden kumoaminen ja asetettujen vakuuksien vapauttaminen.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaikkien asianomaisten hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vapautetaan tuonti- ja vientitodistuksiin ja ennakkovahvistuksen sisältäviin todistuksiin liittyvät vakuudet asianomaisen pyynnöstä, jos:

kyseisissä todistuksissa määrä-, alkuperä- tai lähtömaaksi on merkitty Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia tai Slovakia,

niiden voimassaoloaika ei ole vielä päättynyt 1 päivänä toukokuuta 2004,

niitä on kyseisenä päivämääränä käytetty vain osittain tai niitä ei ole käytetty lainkaan.

Ensimmäistä kohtaa sovelletaan myös todistuksiin, joiden määrä-, alkuperä- tai lähtöpaikaksi on merkitty ”KIE-maat”, jos toimija esittää toimivaltaista viranomaista tyydyttävät todisteet siitä, että kyseessä oli vienti ensimmäisessä kohdassa mainittuun jäsenvaltioon tai tuonti mainitusta jäsenvaltiosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1249/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

muna-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Alankomaissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyille Alankomaiden tuotantoalueille ilmaantuneen lintuinfluenssan vuoksi kyseiselle jäsenvaltiolle on asetettu eläinlääkinnällisiä ja kaupallisia rajoituksia 3 päivänä maaliskuuta 2003 suojatoimenpiteistä Alankomaissa vahvasti epäillyn lintuinfluenssan osalta annetussa komission päätöksessä 2003/153/EY (2). Tämän vuoksi siitosmunien kuljettaminen ja markkinoille saattaminen ovat olleet väliaikaisesti kiellettyjä Alankomaissa.

(2)

Siitosmunien vapaan liikkuvuuden rajoitukset, jotka johtuivat eläinlääkinnällisten toimenpiteiden soveltamisesta, uhkasivat häiritä vakavasti Alankomaiden siitosmunamarkkinoita. Alankomaiden viranomaiset toteuttivat markkinatukitoimenpiteitä, joita voitiin soveltaa niin kauan kuin oli ehdottomasti tarpeen ja jotka rajoittuivat siitosmuniin. Näillä toimenpiteillä varmistettiin se, että niitä siitosmunia, joita ei ollut enää mahdollista asettaa haudottavaksi, voitiin jalostaa munatuotteiksi.

(3)

Kyseisillä toimenpiteillä oli myönteinen vaikutus siitosmunamarkkinoihin ja munamarkkinoihin yleensä. Tämän vuoksi on oikeutettua pitää niitä asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklassa tarkoitettuina poikkeuksellisina markkinatukitoimenpiteinä ja myöntää niille tukea, jonka avulla voidaan korvata osa niistä taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat siitosmunien jalostamisesta munatuotteiksi.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   CN-koodiin 0407 00 19 kuuluvien siitosmunien käyttöä jalostukseen, joka toteutettiin 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2003 välillä ja josta Alankomaiden viranomaiset päättivät päätöksen 2003/153/EY soveltamisen johdosta, pidetään poikkeuksellisena markkinatukitoimenpiteenä asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artiklan perusteella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen perusteella korvausta myönnetään 0,081 euroa siitosmunaa kohti enintään 37 040 000 kappaleelle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 59, 4.3.2003, s. 32.


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1250/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 2808/98 muuttamisesta lypsylehmäpalkkion osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 (2) säädetään muun muassa lypsylehmäpalkkiosta sekä lisäpalkkion muodossa myönnettävistä lisätuista, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

(2)

Lypsylehmäpalkkio otettiin ensimmäisen kerran käyttöön maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1255/99 (3) maitoalan markkinatuen asteittaisen alentamisen vuoksi. Palkkion määrä lisääntyy vuosittain vuoteen 2007 asti. Sillä on tarkoitus korvata edellä mainittu markkinatuen alentaminen, joka toteutetaan vuosittain 1 päivänä heinäkuuta, joka on maidon markkinointivuoden ensimmäinen päivä.

(3)

Sen vuoksi on syytä vahvistaa lypsylehmäpalkkion osalta valuuttakurssin määräytymisperusteeksi sen vuoden 1 päivä heinäkuuta, jolta tukea myönnetään. Johdonmukaisuuden vuoksi olisi myös säädettävä, että samaa valuuttakurssin määräytymisperustetta sovelletaan lypsylehmäpalkkioon ja lisätukiin.

(4)

Sen vuoksi on syytä muuttaa maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla 22 päivänä joulukuuta 1998 annettu komission asetus (EY) N:o 2808/98 (4) vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2808/98 4 artiklan 1 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 7 luvussa tarkoitettujen lypsylehmäpalkkion ja lisätukien osalta valuuttakurssin määräytymisperuste on sen vuoden 1 päivä heinäkuuta, jolta tukea myönnetään.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 864/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 48).

(3)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(4)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/2003 (EUVL L 342, 30.12.2003, s. 6).


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1251/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen määrä ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1255/1999 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekijät. Tukea olisi alennettava rasvattoman maitojauheen 1 päivänä heinäkuuta 2004 tapahtuvan interventiohinnan alennuksen huomioon ottamiseksi.

(2)

Asetusta (EY) N:o 2799/1999 olisi siksi muutettava sen mukaisesti.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2799/1999 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuen määräksi vahvistetaan:

a)

3,97 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitoa, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 35,6 prosenttia;

b)

3,51 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitoa, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta alle 35,6 prosenttia;

c)

49,22 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 35,6 prosenttia;

d)

43,41 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta alle 35,6 prosenttia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1079/2004 (EUVL L 203, 8.6.2004, s. 13).


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1252/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

voin ostojen aloittamisesta eräissä jäsenvaltioissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 2 artiklassa säädetään, että komissio aloittaa interventio-ostot jäsenvaltiossa heti, hinnalla joka on 90 prosenttia interventiohinnasta kun se on todennut, että markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut kyseisessä jäsenvaltiossa alle 92 prosenttia interventiohinnasta, ja että se keskeyttää tällaiset ostot jäsenvaltiossa heti, kun markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 92 prosenttia interventiohinnasta.

(2)

Uusien jäsenvaltioiden 1 päivästä toukokuuta 2004 ilmoittamien markkinahintojen perusteella komissio on todennut, että Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian, Tšekin ja Viron hinnat ovat kahden peräkkäisen viikon ajan olleet alle 92 prosenttia interventiohinnasta. Sen vuoksi kyseisissä jäsenvaltioissa on aloitettava interventio-ostot,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aloitetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt voin ostot Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Tšekissä ja Virossa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 810/2004 (EUVL L 149, 30.4.2004, s. 138).


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1253/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

asetuksessa (EY) N:o 1210/2004 markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1210/2004 (3).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2004/2005 asetuksessa (EY) N:o 1210/2004, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 232, 1.7.2004, s. 11.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 8. heinäkuuta 2004 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1254/2004,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2004,

tuontitullien muuttamisesta riisialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisialan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (1),

ottaa huomioon nauvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista markkinointivuonna 1995/96 koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta 29 päivänä heinäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1503/96 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Riisialan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksella (EY) N:o 1220/2004 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 10 euroa tonnilta vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1220/2004 vahvistetuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1220/2004 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  EYVL L 189, 30.7.1996, s. 71. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2294/2003 (EUVL L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 232, 1.7.2004, s. 34.


LIITE I

Riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitullit

(EUR/t)

CN-koodi

Tuontimaksut (5)

Kolmannet maat (muut kuin AKT-valtiot ja Bangladesh) (3)

AKT-valtiot (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Intia ja Pakistan (6)

Egypti (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  AKT-valtioista peräisin olevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5) sekä komission asetuksen (EY) N:o 638/2003, sellaisena kuin se on muutettuna, (EYVL L 93, 10.4.2003, s. 3), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

(2)  Asetuksen (ETY) N:o 1706/98 mukaisesti maksuja ei sovelleta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin oleviin ja suoraan Réunionin merentakaiseen departementtiin tuotaviin tuotteisiin.

(3)  Réunionin merentakaiseen departementtiin tuotavalta riisiltä kannettava maksu määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95, 11 artiklan 3 kohdassa.

(4)  Bangladeshistä peräisin olevan riisin, lukuun ottamatta rikkoutuneita riisinjyviä (CN-koodi 1006 40 00), tuontiin sovelletaan maksua neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3491/90 (EYVL L 337, 4.12.1990, s. 1) ja komission asetuksessa (ETY) N:o 862/91 (EYVL L 88, 9.4.1991, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyn järjestelmän mukaisesti.

(5)  MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta neuvoston päätöksen 91/482/ETY (EYVL L 263, 19.9.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)  Intiasta ja Pakistanista peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin sovelletaan 250 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 a artikla, sellaisena kuin se on muutettuna).

(7)  Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.

(8)  Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2184/96 (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 1) sekä kommission asetuksen (EY) N:o 196/97 (EYVL L 31, 1.2.1997, s. 53), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.).


LIITE II

Tuontitullien laskeminen riisialalla

 

Paddy- eli raakariisi

Indica-riisi

Japonica-riisi

Rikkoutuneet riisinjyvät

Esikuorittu

Hiottu

Esikuorittu

Hiottu

1.

Tuontitulli (EUR/t)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Laskuperusteet:

a)

Cif ARAG -hinta (EUR/t)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

FOB-hinta (EUR/t)

266,07

347,31

c)

Merirahti (EUR/t)

24,37

24,37

d)

Alkuperä

USDA ja toimijat

USDA ja toimijat

Toimijat

Toimijat


(1)  Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

8.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä heinäkuuta 2004,

lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2365)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/539/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EY) N:o 998/2003 sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2004.

(2)

Niiden toimenpiteiden lisäksi, joita on toteutettu helpottamaan siirtymistä nykyisistä vaatimuksista asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistettuihin vaatimuksiin, asetuksen täytäntöönpano edellyttää erityisesti sitä, että kaikilla eläinlääkintäviranomaisilla on käytössään passiasiakirja, että kolmansista maista tapahtuvaa tuontia varten annetaan uuden malliset tuontitodistukset ja että eläimille, jotka tulevat sellaisista kolmansista maista, joita ei ole lueteltu asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevassa C osassa, tehdään rokotuksen jälkeinen testi.

(3)

Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioiden toteuttamista toimista huolimatta vaatimuksiin liittyy vielä joitakin epävarmuustekijöitä, etenkin kun otetaan huomioon ne merkittävät ihmismäärät, jotka matkustavat lemmikkieläimineen tähän vuodenaikaan kesälomalle. Lemmikkieläinten kuljetusten vuosittainen huippusesonki saattaakin johtaa lukuisiin hallinnollisiin ongelmiin.

(4)

Näin ollen olisikin suotavaa tarvittaessa soveltaa edelleen voimassa olevia kansallisia vaatimuksia riittävän ajanjakson ajan. Tämän ajanjakson aikana lemmikkieläinten kuljetukset sallitaan joko asetuksen (EY) N:o 998/2003 mukaisesti tai sellaisten kansallisten sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 3 päivää heinäkuuta 2004. Vastaavasti lykätään komission päätöksistä 2003/803/EY (2) ja 2004/203/EY (3) poikkeamista, josta säädetään komission päätöksessä 2004/301/EY ja joka koskee koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa käytettävien todistusten ja passien muotoa.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rajoittamatta mitä asetuksen (EY) N:o 998/2003 25 artiklan toisessa kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava 1 päivään lokakuuta 2004 asti kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen lemmikkieläinlajien tuonti alueelleen niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 3 päivää heinäkuuta 2004.

2 artikla

Korvataan päätöksen 2004/301/EY 1 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2004” päivämäärällä ”1 päivää lokakuuta 2004”.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 592/2004 (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 7).

(2)  EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 65, 3.3.2004, s. 13, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/301/EY (EUVL L 98, 2.4.2004, s. 55).