ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 236

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
7. heinäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1242/2004, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004, poikkeusten myöntämisestä uusille jäsenvaltioille eräistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä, jotka liittyvät kalastuslaivastojen viitetasoihin

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1243/2004, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1244/2004, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta varastointivuonna 2004/2005

5

 

*

Neuvoston direktiivi 2004/85/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta tiettyjen säännösten Viroon soveltamisen osalta

10

 

*

Komission direktiivi 2004/86/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2004, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi ( 1 )

12

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/536/EY:Valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuneen neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004, sen henkilön nimeämisestä, jonka se aikoo nimittää komission puheenjohtajaksi

15

 

*

2004/537/EY, Euratom:Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin nimittämisestä

16

 

*

2004/538/EY, Euratom:Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston varapääsihteerin nimittämisestä

17

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1165/2004, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Anchois de Collioure, Melon du Quercy ja Salame d'oca di Mortara) (EUVL L 224, 25.6.2004)

18

 

*

Oikaistaan oikaisu komission direktiiviin 2004/73/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran (EUVL L 216, 16.6.2004)

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1242/2004,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004,

poikkeusten myöntämisestä uusille jäsenvaltioille eräistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä, jotka liittyvät kalastuslaivastojen viitetasoihin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) 12 artiklassa säädetään, että kunkin jäsenvaltion laivastolle vahvistettavan viitetason on oltava vuosien 1997–2002 monivuotisten ohjausohjelmien laivastonosittain vahvistettujen tavoitteiden summa.

(2)

Uusilla jäsenvaltioilla ei ole asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.

(3)

Viitetasot voitaisiin vahvistaa uusille jäsenvaltioille ainoastaan niiden laivastojen liittymishetken tasoon nähden. Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet olisivat silloin kuitenkin turhia, koska kyseiset velvoitteet olisivat päällekkäisiä asetuksen 13 artiklan mukaisesta laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistoa koskevasta järjestelystä johtuvien velvoitteiden kanssa.

(4)

Näin ollen uusille jäsenvaltiolle ei ole aiheellista vahvistaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklassa säädettyjä viitetasoja eikä soveltaa kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 ja 4 kohtaa niihin, koska sillä ei ole mitään vaikutusta uusien jäsenvaltioiden laivastojen hoitoon.

(5)

Koska aika, jona nämä uudet jäsenvaltiot voivat myöntää tukea laivastojensa uudistamiseen, on lyhyt, ei ole asianmukaista vaatia näiden laivastojen supistamista asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(6)

Sen vuoksi uusille jäsenvaltioille olisi myönnettävä poikkeukset asetuksen (EY) N:o 2371/2002 asiaankuuluvista säännöksistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 säädetään, sen 11 artiklan 2 ja 4 kohtaa, 12 artiklaa ja 13 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta Tšekin tasavaltaan, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan eikä Slovakiaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. CULLEN


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.


7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1243/2004,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

Tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6 päivänä heinäkuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

62,4

508

48,1

524

59,2

528

54,6

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,7

400

105,7

404

105,9

508

69,7

512

87,5

528

74,5

720

67,8

804

92,8

999

86,6

0808 20 50

388

105,3

512

89,1

528

76,7

999

90,4

0809 10 00

052

234,0

092

165,3

624

203,7

999

201,0

0809 20 95

052

294,3

068

127,8

400

335,9

999

252,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

624

75,6

999

98,5

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

193,7

999

130,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1244/2004,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta varastointivuonna 2004/2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katso seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 9 artiklassa säädetään, että varastointia kestävien juustojen ja lampaan ja/tai vuohen maidosta valmistettujen juustojen, joiden on kypsyttävä ainakin kuusi kuukautta, yksityiseen varastointiin voidaan myöntää tukea, jos näiden juustojen hintojen kehitys ja varastotilanne osoittavat vakavaa epätasapainoa, joka voidaan poistaa tai jota voidaan vähentää kausittaisella varastoinnilla.

(2)

Eräiden varastointia kestävien juustojen sekä Pecorino Romano-, Kefalotyri- ja Kasseri juustojen tuotannon kausiluonteisuudesta johtuvaa tilannetta vaikeuttaa se, että niiden kulutuskausi on päinvastainen niiden tuotantokauden kanssa. Lisäksi näiden juustojen tuotannon hajanaisuus pahentaa mainitusta kausiluonteisuudesta johtuvia seurauksia. Tästä syystä on aiheellista turvautua kausittaiseen varastointiin kesä- ja talvikuukausien tuotannon välistä eroa vastaavien määrien osalta.

(3)

Olisi täsmennettävä myös uusien jäsenvaltioiden osalta tukikelpoiset juustotyypit ja vahvistettava tukikelpoiset enimmäismäärät sekä sopimusten voimassaoloaika markkinoiden todellisten tarpeiden ja kyseisten juustojen säilytysmahdollisuuden perusteella. On myös täsmennettävä Irlannissa tukikelpoiset juustot, jotta voidaan täsmentää juustot, jotka saattavat aiheuttaa markkinoiden epätasapainoa.

(4)

Pecorino Romano -juuston markkinoilla on ylijäämiä ja hinta on laskenut selvästi, ja sen vuoksi on perusteltua, että tukikelpoisten juustojen määrä on aiempaa suurempi.

(5)

On tarpeen täsmentää varastointisopimuksen sisältö sekä tärkeimmät toimenpiteet, joilla varmistetaan sopimuksenalaisten juustojen tunnistaminen ja tarkastus. Tukimäärät on vahvistettava ottaen huomioon varastointikustannukset sekä tukea saavien ja muiden markkinoille tulevien juustojen välillä ylläpidettävä tasapaino. Sen vuoksi kiinteisiin kustannuksiin tarkoitettua määrää on alennettava ja rahoituskustannuksiin tarkoitettu määrä on laskettava kahden prosentin korkotason mukaan.

(6)

On suotavaa tarkentaa asiakirjoja, kirjanpitoa, tarkastustiheyttä ja tarkastusmenettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Tältä osin olisi säädettävä, että jäsenvaltiot voivat asettaa tarkastuskustannukset kokonaan tai osittain sopimuspuolen vastuulle.

(7)

Varastointitukijärjestelmän soveltamista koskevan seurannan varmistamiseksi on suotavaa, että siihen kuuluvien juustojen määriä koskevat tiedot toimitetaan komissiolle säännöllisesti.

(8)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 9 artiklassa säädetyn, eräiden juustojen yksityiselle varastoinnille varastointivuonna 2004/2005 myönnettävän yhteisön tuen (jäljempänä ”tuki”) soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”varastointierä” samantyyppisen juuston vähintään kahden tonnin suuruista määrää, joka on tuotu samana päivänä samaan varastoon;

b)

”sopimusvarastoinnin alkamispäivä” varastoon viemispäivää seuraavaa päivää;

c)

”sopimusvarastoinnin viimeinen päivä” varastosta poistamispäivää edeltävää päivää;

d)

”varastointivuosi” ajanjaksoa, jolloin juusto voi kuulua yksityisen varastoinnin järjestelmään, sellaisena kuin se on liitteessä kullekin juustotyypille määriteltynä.

3 artikla

Tukikelpoiset juustot

1.   Tukea myönnetään eräille varastointia kestäville juustoille sekä Pecorino Romano-, Kefalotyri- ja Kasseri-juustoille liitteessä määritellyin edellytyksin.

2.   Juustojen on oltava yhteisössä valmistettuja ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niihin on merkittävä lähtemättömästi yritys, jossa ne on valmistettu sekä valmistuspäivä ja -kuukausi; merkinnät voivat olla koodin muodossa;

b)

niiden on pitänyt läpäistä laatutarkastus, jonka perusteella tuotteista voidaan antaa riittävät takeet niiden luokittelemiseksi kypsyttämisen jälkeen liitteessä määriteltyihin luokkiin.

4 artikla

Varastointisopimus

1.   Juustojen yksityistä varastointia koskevat sopimukset tehdään sen jäsenvaltion interventioelimen, jonka alueelle juustot on varastoitu, sekä luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä, jäljempänä ”sopimuspuolet”.

2.   Varastointisopimus laaditaan kirjallisena sopimushakemuksen perusteella.

Tämä hakemus on toimitettava interventioelimelle 30 päivän kuluessa varastoon viemispäivästä, ja se voi koskea ainoastaan sellaisia juustoeriä, joiden varastoon viemistä koskevat toimet on saatu päätökseen. Interventioelimen on kirjattava hakemuksen vastaanottopäivä.

Jos hakemus kuitenkin saapuu interventioelimelle kymmenen työpäivän kuluessa edellä tarkoitetun määräajan päättymisestä, varastointisopimus voidaan tehdä, mutta tuen määrää alennetaan 30 prosenttia.

3.   Varastointisopimus koskee yhtä tai useampaa varastointierää, ja siinä on ilmoitettava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

juustojen määrä, johon sopimusta sovelletaan;

b)

sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät päivämäärät;

c)

tuen määrä;

d)

varastojen tunnistetiedot.

4.   Varastointisopimus on tehtävä 30 päivän kuluessa sopimushakemuksen kirjaamispäivästä.

5.   Tarkastustoimenpiteet, erityisesti 7 artiklassa tarkoitetut, on sisällytettävä toimitusehtoihin, jotka interventioelin laatii. Varastointisopimuksessa on viitattava näihin toimitusehtoihin.

5 artikla

Varastoon vieminen ja varastosta poistaminen

1.   Varastoon viemis- ja varastosta poistamisjaksot esitetään liitteessä.

2.   Varastosta poistaminen on suoritettava kokonaisina varastointierinä.

3.   Jos juustojen laatu on ensimmäisten 60 sopimusvarastointipäivän jälkeen huonontunut enemmän kuin tavanomaisesti säilytettäessä, sopimuspuolille voidaan yhden kerran varastointierää kohden antaa mahdollisuus korvata virheelliset määrät omalla kustannuksellaan.

Jos varastoinnin aikana tai varastosta poistamisen yhteydessä tehdyissä tarkastuksissa todetaan virheellisiä määriä, näistä määristä ei voida maksaa tukea. Lisäksi jäljelle jäävän tukikelpoisen erän määrän on oltava vähintään kaksi tonnia.

Toista alakohtaa sovelletaan, jos osa erästä poistetaan varastosta ennen 1 kohdassa tarkoitetun varastosta poistamisjakson alkamista tai ennen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varastoinnin vähimmäisajan päättymistä.

4.   Korvattujen määrien tuki lasketaan edellä 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa siten, että sopimusvarastoinnin ensimmäinen päivä on sopimusvarastoinnin alkamispäivä.

6 artikla

Varastointiedellytykset

1.   Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että kaikkia tukikelpoisuutta koskevia edellytyksiä noudatetaan.

2.   Sopimuspuolen tai, jäsenvaltion pyynnöstä tai sen luvalla, varastosta vastuussa olevan henkilön on annettava toimivaltaisen valvontaviranomaisen käyttöön kaikki asiakirjat, joiden avulla voidaan yksityisesti varastoitujen tuotteiden osalta varmistaa erityisesti seuraavat seikat:

a)

omistusoikeus varastoonviemishetkellä;

b)

juustojen alkuperä ja valmistuspäivä;

c)

varastoon viemispäivä;

d)

se, että tuotteet ovat varastossa, ja varaston osoite;

e)

varastosta poistamispäivä.

3.   Sopimuspuolen tai tarvittaessa varastosta vastuussa olevan henkilön on pidettävä jokaisen sopimuksen osalta varastokirjanpitoa, joka on varastossa saatavilla ja johon sisältyvät seuraavat tiedot:

a)

yksityisesti varastoitujen tuotteiden varastointierän numero;

b)

varastoon viemis- ja varastosta poistamispäivät;

c)

juustojen määrä ja paino varastointierittäin ilmoitettuna;

d)

tuotteiden sijainti varastossa.

4.   Varastoitujen tuotteiden on oltava helposti tunnistettavissa ja käsiteltävissä sekä sopimuskohtaisesti yksilöityjä. Varastoituihin juustoihin on liitettävä erityinen merkintä.

7 artikla

Tarkastukset

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä varastoon viemisen yhteydessä tarkastuksia varmistaakseen erityisesti, että varastoidut tuotteet ovat tukikelpoisia, ja estääkseen kaikki mahdollisuudet tuotteiden korvaamiseen sopimusvarastoinnin aikana.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä ennalta ilmoittamatta pistokoetarkastus sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat varastossa. Otetun näytteen on oltava edustava, ja sen on vastattava vähintään 10:tä prosenttia siitä sopimuksen kattamasta kokonaismäärästä, jota yksityisen varastoinnin tukitoimenpide koskee.

Tämä tarkastus käsittää 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon tarkastuksen lisäksi tuotteiden painoa, tyyppiä ja tunnistamista koskevan fyysisen tarkastuksen. Fyysisiä tarkastuksia on tehtävä vähintään viidelle prosentille ennalta ilmoittamatta tehtyyn tarkastukseen kuuluvasta määrästä.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava sopimusvarastointijakson lopussa, että tuotteet ovat varastossa. Jos tuotteet kuitenkin jäävät varastoon sopimusvarastoinnin enimmäiskeston jälkeen, tämä tarkastus voidaan tehdä varastosta poistamisen yhteydessä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkastusta varten sopimuspuolen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseiset varastointierät vähintään viisi työpäivää ennen sopimusvarastointijakson päättymistä tai ennen varastosta poistamisen alkamista, jos nämä toimet toteutetaan varastointijakson aikana tai sen jälkeen.

Jäsenvaltio voi hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitettua viittä työpäivää lyhyemmän määräajan.

4.   Edellä olevan l, 2 ja 3 kohdan perusteella tehdyistä tarkastuksista on laadittava kertomus, jossa on mainittava:

a)

tarkastuspäivä;

b)

tarkastuksen kesto;

c)

toteutetut toimet.

Vastuussa olevan virkailijan on allekirjoitettava tarkastuskertomus, joka sopimuspuolen tai tarvittaessa varastosta vastuussa olevan henkilön on varmennettava allekirjoituksellaan ja jonka on oltava maksuasiakirjojen mukana.

5.   Jos yli viidessä prosentissa tarkastetusta määrästä ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, tarkastusta laajennetaan ottamalla toimivaltaisen viranomaisen määräämä suurempi näyte.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tieto tällaisista tapauksista neljän viikon kuluessa.

6.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että sopimuspuolen on vastattava kaikista tarkastuskuluista kokonaan tai osittain.

8 artikla

Varastointituet

1.   Tuen määrät vahvistetaan seuraavasti:

a)

10 euroa/tonni kiinteille kustannuksille;

b)

0,25 euroa/tonni sopimuksen mukaiselta varastointipäivältä varastointikustannuksille;

c)

sopimuksen mukaiselta varastointipäivältä rahoituskustannuksille seuraavasti:

i)

0,23 euroa/tonni varastointia kestäville juustoille;

ii)

0,28 euroa/tonni Pecorino Romano -juustoille;

iii)

0,39 euroa/tonni Kefalotyri- ja Kasseri-juustoille.

2.   Tukea ei myönnetä, jos sopimusvarastoinnin kesto on alle 60 päivää. Tuen enimmäismäärä ei voi olla suurempi kuin määrä, joka vastaa 180 päivää kestävää sopimusvarastointia.

Jos sopimuspuoli ei noudata 7 artiklan 3 kohdan toisessa tai tapauksen mukaan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua määräaikaa, tukea alennetaan 15 prosenttia ja sitä maksetaan ainoastaan jaksolta, jolta sopimuspuoli toimittaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän todisteen siitä, että juustot ovat olleet sopimusvarastoinnissa.

3.   Tuki maksetaan sopimuspuolen pyynnöstä sopimusvarastoinnin päätyttyä 120 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamispäivästä edellyttäen, että 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on tehty ja että maksuun oikeuttavia edellytyksiä on noudatettu.

Jos meneillään on kuitenkin tukikelpoisuutta koskeva hallinnollinen tutkinta, maksu suoritetaan vasta, kun tukikelpoisuus on vahvistettu.

9 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään kunkin kuukauden 10 päivänä ilmoitusta edeltävän kuukauden osalta:

a)

seuraavien juustojen määrät, joita sopimus koskee kyseisen kuukauden alussa:

varastointia kestävät juustot,

Pecorino Romano -juusto,

Kefalotyri- ja Kasseri-juusto;

b)

juustojen määrät, joille on tehty varastointisopimuksia kyseisen kuukauden aikana, a alakohdassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti jaoteltuina;

c)

juustojen määrät, joiden varastointisopimukset ovat päättyneet kyseisen kuukauden aikana, a alakohdassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti jaoteltuina;

d)

juustojen määrät, joita koskee sopimus kyseisen kuukauden lopussa, a alakohdassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti jaoteltuina.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).


LIITE

Juustoluokat

Tukikelpoiset määrät

Juustojen vähimmäisikä

Varastoon viemisjakso

Varastosta poistamisjakso

Ranskalaiset varastointia kestävät juustot:

suojattu alkuperänimitys beaufort- tai comté-tyyppisten juustojen osalta

”Label rouge” emmental grand cru -tyyppisten juustojen osalta

luokka A tai B emmental- tai gruyère-tyyppisten juustojen osalta

16 000 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Saksalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Markenkäse” tai ”Klasse fein” Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Irlantilaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Irish long keeping cheese. Emmental, special grade”

900 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Itävaltalaiset varastointia kestävät juustot:

”1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse”

1 700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Suomalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”I luokka”

1 700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Ruotsalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Puolalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio”

3 000 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Slovenialaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Liettualaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Goja/Džiugas”

700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Latvialaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Unkarilaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Hajdú”

300 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Pecorino Romano

19 000 t

90 päivää ja valmistettu 1.10.2003 jälkeen

8.7.–31.12.2004

ennen 31.3.2005

Lampaan- tai vuohenmaidosta tai niiden seoksesta valmistettu Kefalotyri ja Kasseri

2 500 t

90 päivää ja valmistettu 30.11.2003 jälkeen

8.7.–30.11.2004

ennen 31.3.2005


7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/10


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/85/EY,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta tiettyjen säännösten Viroon soveltamisen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, jäljempänä ”liittymissopimus”, ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon asiakirjan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, jäljempänä ”liittymisasiakirja” ja erityisesti sen 57 artiklan,

ottaa huomioon Viron pyynnön,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viro vetosi liittymisneuvotteluissa sähköalansa erityispiirteisiin ja pyysi siirtymäaikaa sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/92/EY (1) soveltamiselle.

(2)

Liittymisasiakirjan liitteessä VI Virolle myönnetään direktiivin 96/92/EY markkinoiden asteittaista avaamista koskevan 19 artiklan 2 kohdan soveltamiselle siirtymäaika 31 päivään joulukuuta 2008.

(3)

Liittymissopimuksen liitteenä olevassa julistuksessa nro 8 tunnustetaan lisäksi, että Viron öljyliuskealan rakenneuudistukseen liittyvä erityistilanne vaatii erityisiä toimia vuoden 2012 loppuun asti.

(4)

Direktiivi 96/92/EY on korvattu direktiivillä 2003/54/EY, joka on pantava täytäntöön 1 päivään heinäkuuta 2004 mennessä ja jolla nopeutetaan sähkömarkkinoiden avaamista.

(5)

Viro esitti 17 päivänä syyskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä pyynnön, ettei direktiivin 2003/54/EY 21 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka koskee markkinoiden avaamista muiden kuin kotitalousasiakkaiden osalta, sovellettaisi 31 päivään joulukuuta 2012 saakka. Viro ilmoitti 5 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä täydentävällä kirjeellä, että se aikoo toteuttaa kyseisen direktiivin 21 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn markkinoiden täydellisen avaamisen 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.

(6)

Viron esittämä pyyntö perustuu öljyliuskealan uskottavaan rakenneuudistussuunnitelmaan, joka ulottuu 31 päivään joulukuuta 2012.

(7)

Öljyliuske on Viron ainoa kotimainen energianlähde, ja sen kansallinen tuotanto vastaa lähes 84:ää prosenttia maailmanlaajuisesta tuotannosta. Tällä kiinteällä polttoaineella tuotetaan 90 prosenttia Virossa tuotetusta sähköstä. Alalla on siis suuri strateginen merkitys Viron energiansaannin kannalta.

(8)

Uuden poikkeuksen myöntäminen ajanjaksolle 2009–2012 takaa voimalaitosinvestointien varmuuden ja siten myös Viron energiansaannin varmuuden samalla kun se mahdollistaa näiden laitosten aiheuttamien vakavien ympäristöongelmien ratkaisemisen.

(9)

Viron pyyntöön olisi suostuttava, ja direktiiviä 2003/54/EY olisi muutettava sen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2003/54/EY 26 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Virolle myönnetään tilapäinen poikkeus 21 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisesta 31 päivään joulukuuta 2012. Viron on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sähkömarkkinoidensa avaamisen varmistamiseksi. Avaaminen toteutetaan viiteajanjaksona asteittain siten, että markkinat ovat täysin avatut 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä. Markkinoiden avaamisasteen on 1 päivänä tammikuuta 2009 oltava vähintään 35 prosenttia kulutuksesta. Viron on ilmoitettava komissiolle vuosittain vähimmäiskulutusmäärät, jotka oikeuttavat loppukäyttäjät vaatimukset täyttävän asiakkaan asemaan.”

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseiset säädöstekstit.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. CULLEN


(1)  EYVL L 27, 30.1.1997, s. 20. Direktiivi on kumottu direktiivillä 2003/54/EY (EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37).


7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/86/EY,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2004,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista 29 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY (2) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 93/93/ETY on yksi direktiivillä 2002/24/EY perustettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä. Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat direktiivin 2002/24/EY säännökset koskevat sen vuoksi direktiiviä 93/93/ETY.

(2)

Jotta koko tyyppihyväksyntäjärjestelmä toimisi asianmukaisesti, on tarpeen täsmentää ja täydentää tiettyjä direktiivin 93/93/ETY vaatimuksia.

(3)

Tätä varten on tarpeen tarkentaa, että tavarankuljetukseen tarkoitettujen luokkien L6e ja L7e nelipyörien vaihdettavien korirakenteiden massan ei katsota olevan osa kuormittamatonta massaa vaan hyötykuormaa.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava direktiiviä 93/93/ETY.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 70/156/ETY (3) 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 93/93/ETY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jos kaksi- tai kolmipyöräinen moottoriajoneuvo täyttää direktiivin 93/93/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset massojen ja mittojen osalta, jäsenvaltiot eivät 1 päivästä tammikuuta 2005 saa massoihin ja mittoihin liittyvistä syistä

a)

kieltäytyä antamasta tällaiselle ajoneuvolle EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää; tai

b)

kieltää tällaisen ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa.

2.   Jäsenvaltioiden on 1 päivästä heinäkuuta 2005 kieltäydyttävä antamasta EY tyyppihyväksyntä uusille kaksi- tai kolmipyöräisille moottoriajoneuvoille niiden massoihin tai mittoihin liittyvistä syistä, jos kyseiset ajoneuvot eivät täytä direktiivin 93/93/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimuksia.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Erkki LIIKANEN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 311, 14.12.1993, s. 76, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/78/EY (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1).

(2)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/77/EY (EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24).

(3)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/3/EY (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 36).


LIITE

Korvataan direktiivin 93/93/ETY liitteessä oleva 1.5. kohta seuraavasti:

1.5   ’Kuormittamattomalla massalla’ tarkoitetaan

tavanomaiseen käyttöön valmiin ajoneuvon massaa seuraavin varustein:

yksinomaan kyseisen tavanomaisen käytön edellyttämät lisävarusteet,

täydelliset sähkövarusteet, mukaan lukien valmistajan toimittamat valaisimet ja merkkivalolaitteet,

lakisääteiset mittarit ja laitteet, joiden vuoksi ajoneuvon omamassa mitataan,

riittävät määrät nesteitä, jotta varmistetaan ajoneuvon kaikkien osien asianmukainen toiminta.

1.5.1   Tavarankuljetukseen ja vaihdettavilla korirakenteilla varusteltaviksi tarkoitettujen luokkien L6e ja L7e ajoneuvojen vaihdettavien korirakenteiden kokonaismassaa ei oteta huomioon määriteltäessä kuormittamatonta massaa, vaan sen katsotaan olevan osa hyötykuormaa.

Tässä tapauksessa seuraavien lisäehtojen on täytyttävä:

a)

ajoneuvon perusmallin (alusta-ohjaamorakenteinen ajoneuvo), johon edellä mainitut korirakenteet on suunniteltu asennettaviksi, on täytettävä kaikki tavarankuljetukseen tarkoitetuille luokkien L6e ja L7e nelipyörille asetetut ehdot (myös luokan L6e ajoneuvojen kuormittamattoman massan enimmäispaino 350 kg ja luokan L7e ajoneuvojen kuormittamattoman massan enimmäispaino 550 kg);

b)

korirakenteen katsotaan olevan vaihdettava, jos se voidaan poistaa alusta-ohjaamorakenteesta vaivatta ja työkaluja käyttämättä;

c)

korirakenteen osalta ajoneuvon valmistajan on ilmoitettava ilmoituslomakkeella, jonka malli esitetään direktiivin 2002/24/EY liitteessä II, suurimmat sallitut mitat, massa, painopisteen sijainnin raja-arvot ja piirustus kiinnityskohtien sijainnista.

Huom: Polttoaine ja polttoaineen/öljyn seos eivät sisälly mittaukseen, mutta akkuhapon, hydraulinesteen, jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn on sisällyttävä siihen.”.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/15


VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN KOKOONPANOSSA KOKOONTUNEEN NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004,

sen henkilön nimeämisestä, jonka se aikoo nimittää komission puheenjohtajaksi

(2004/536/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

on kokoontunut valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 214 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään José Manuel DURÃO BARROSO henkilöksi, jonka neuvosto aikoo nimittää komission puheenjohtajaksi 1 päivänä marraskuuta 2004 alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2009 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös toimitetaan Euroopan parlamentille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Puheenjohtaja

B. AHERN


7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004,

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin nimittämisestä

(2004/537/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Javier SOLANA MADARIAGA yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivaksi Euroopan unionin neuvoston pääsihteeriksi viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi 18 päivästä lokakuuta 2004 alkaen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja huolehtii tämän päätöksen ilmoittamisesta Javier SOLANA MADARIAGAlle.

Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. AHERN


7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004,

Euroopan unionin neuvoston varapääsihteerin nimittämisestä

(2004/538/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Pierre DE BOISSIEU nimitetään Euroopan unionin neuvoston varapääsihteeriksi viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi 18 päivästä lokakuuta 2004 alkaen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja huolehtii tämän päätöksen ilmoittamisesta Pierre DE BOISSIEUlle.

Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. AHERN


Oikaisuja

7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/18


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1165/2004, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Anchois de Collioure, Melon du Quercy ja Salame d'oca di Mortara)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 224, 25. kesäkuuta 2004 )

Kansilehdellä:

korvataan:

seuraavasti:


7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/18


Oikaistaan oikaisu komission direktiiviin 2004/73/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran

( Euroopan unionin virallinen lehti L 216, 16. kesäkuuta 2004 )

Sivulla 156, liitteessä 1C, koskien indeksinumeroa 613-207-00-1, taulukon sarakkeessa ”Pitoisuusrajat”, ensimmäisellä rivillä:

korvataan:

”C 50 %”

seuraavasti:

”C > 50 %”.