ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 230

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
30. kesäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1196/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1197/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2004 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1198/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, kesäkuussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1199/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 2497/96 mukaisesti

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1200/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tarjouskilpailun N:o 52/2004 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1201/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, Bulgariasta tai Romaniasta peräisin olevia enintään 80 kilogrammaa painavia vasikoita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1202/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, lihotettaviksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana)

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1203/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 02062991 kuuluvia tuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1204/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevia vähintään 80 ja enintään 300 kilogrammaa painavia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1205/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1206/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1207/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

52

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

2004/524/EY, Euratom:Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2004, yhden tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

55

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/525/EY:Euroopan keskuspankin päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2004, petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EKP/2004/11)

56

 

*

2004/526/EY:Euroopan keskuspankin päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/12)

61

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1166/2004, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta (EUVL L 224, 25.6.2004)

64

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1196/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

Tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 29 päivänä kesäkuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1197/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2004 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinien osalta 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 593/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alan osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/96 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 nojalla jaksolle 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2004 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu osuus.

2.   Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetusten (EY) N:o 593/2004 ja (EY) N:o 1251/96 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä tarkoitetusta kokonaismääristä 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkutta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 136, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1043/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 24).


LIITE

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 käytettävissä oleva kokonaismäärä

(t)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1198/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

kesäkuussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla 22 päivänä kesäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1431/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään tämän asetuksen liitteen mukaisesti jaksolle 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 1431/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.

2.   Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY) N:o 1431/94 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä tarkoitetusta kokonaismäärästä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliselle jaksolle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivästä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 156, 23.6.1994, s. 9, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1043/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 24).


LIITE

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolla 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 käytettävissä oleva kokonaismäärä

(t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1199/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 2497/96 mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Israelin valtion assosiointisopimuksessa ja väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla 18 päivänä joulukuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2497/96 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 2497/96 nojalla kaudeksi 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2004 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu osuus.

2.   Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY) N:o 2497/96 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä tarkoitetusta kokonaismääristä 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 338, 28.12.1996, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 361/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 15).


LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2004 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2004 käytettävissä oleva kokonaismäärä

(t)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1200/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

tarjouskilpailun N:o 52/2004 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) vahvistetaan muun muassa interventioelinten hallussa olevien, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista saatujen alkoholien varastojen myyntiä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 80 artiklan mukaisesti olisi järjestettävä tarjouskilpailuja viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin, jotta yhteisön viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin varastot pienentyisivät ja jotta yhteisössä voitaisiin toteuttaa pienimuotoisia teollisuushankkeita tai jalostaa teollisiin tarkoituksiin vietäväksi tarkoitettuja tavaroita. Jäsenvaltioiden varastoima viininvalmistuksesta peräisin oleva alkoholi muodostuu määristä, jotka on saatu viinikaupan yhteisestä järjestämisestä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista.

(3)

Myyntihinnat ja vakuudet on ilmoitettava ja maksut suoritettava euroina 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (3) mukaisesti.

(4)

On aiheellista vahvistaa tarjousten vähimmäishinnat jaoteltuina loppukäyttöluokan mukaan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Järjestetään tarjouskilpailu N:o 52/2004 EY viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin. Alkoholi on peräisin asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista, ja se on Ranskan interventioelimen hallussa.

Myytävä määrä on 100 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia. Sammioiden numerot ja varastointipaikat sekä kussakin sammiossa olevan 100 tilavuusprosentin alkoholin määrät ilmoitetaan liitteessä.

2 artikla

Myynti tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1623/200 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ja 101 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 2799/98 2 artiklan mukaisesti.

3 artikla

1.   Tarjoukset on jätettävä kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle, joka on

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Puhelin (33-5) 57 55 20 00

Teleksi 57 20 25

Faksi (33-5) 57 55 20 59,

tai lähetettävä mainitun interventioelimen osoitteeseen kirjattuna kirjeenä.

2.   Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 52/2004 CE” (Tarjous – uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin liittyvä tarjouskilpailu N:o 52/2004 EY) ja joka on toisessa, kyseiselle interventioelimelle osoitetussa kirjekuoressa.

3.   Tarjousten on oltava kyseisellä interventioelimellä viimeistään 27 päivänä heinäkuuta 2004 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

4.   Jokaisen tarjouksen mukana on oltava todiste siitä, että kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle on annettu osallistumisvakuus, joka on 4 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia.

4 artikla

Tarjousten vähimmäishinta on 8,60 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu leivontahiivan valmistukseen; 26 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu vietäväksi tarkoitettujen amiinien ja kloraalien kaltaisten kemikaalien valmistukseen; 32 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu vietäväksi tarkoitetun kölninveden valmistukseen, ja 7,50 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu muihin teollisiin käyttötarkoituksiin.

5 artikla

Näytteiden ottoa koskevat muodollisuudet on määritelty asetuksen (EY) N:o 1623/2000 98 artiklassa. Näytteiden hinta on 10 euroa litralta.

Interventioelimen on annettava kaikki tarvittavat myytävien alkoholien ominaisuuksia koskevat tiedot.

6 artikla

Suoritusvakuus on 30 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 908/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 56).

(3)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.


LIITE

TARJOUSKILPAILU N:o 52/2004 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI UUSIIN TEOLLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

Soveltamispaikka

Sammioiden numerot

Määrä hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1493/1999

artiklaan

Alkoholityyppi

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina

Ranska

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

raaka

+ 92

4

22 555

27

raaka

+ 92

10

22 310

28

raaka

+ 92

15

15 155

28

raaka

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

raaka

+ 92

37

8 100

30

raaka

+ 92

37

550

28

raaka

+ 92

36

120

28

raaka

+ 92

36

8 610

30

raaka

+ 92

36

25

27

raaka

+ 92

Yhteensä

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1201/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

Bulgariasta tai Romaniasta peräisin olevia enintään 80 kilogrammaa painavia vasikoita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

Sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/18/EY (2) ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 8 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/286/EY (3) säädetään tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta enintään 80 kilogrammaa painaville tietyistä kolmansista maista, kuten Bulgariasta ja Romaniasta peräisin oleville 178 000 elävälle nautaeläimelle (järjestysnumero 09.4598) kyseisten päätösten vastaavien pöytäkirjojen liitteissä A(b) asetetuin tietyin ehdoin. Tämän tariffikiintiön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tietyistä kolmansista maista peräisin olevia enintään 80 kilogrammaa painavia vasikoita koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä toukokuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1128/1999 (4).

(2)

Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan ja Slovakian, jotka ovat yhdessä Bulgarian ja Romanian kanssa tämän tariffikiintiön edunsaajia, sekä Kyproksen, Maltan ja Slovenian liittymisen huomioon ottamiseksi ja kunnes saadaan tulokset Bulgariaa ja Romaniaa koskevia uusia tariffimyönnytyksiä käsittelevistä neuvotteluista, tämän tariffikiintiön hallinnointia koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä on aiheellista vahvistaa, että käytettävissä oleva määrä olisi 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisen kauden osalta jaettava soveltuvalla tavalla vuoden ajalle asetuksen (EY) N:o 1254/1999 32 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(3)

Yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisten perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseksi määrät olisi vahvistettava kolmeksi kaudeksi ottaen huomioon Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevien elävien eläinten toimitukset viitekaudella eli 1 päivän heinäkuuta 2000 ja 30 päivän kesäkuuta 2003 välisenä aikana. Kun näiden kahden maan kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten lisäpöytäkirjoja koskevat neuvottelut on saatu päätökseen ja ratifioitua, uudet hallinnointisäännöt pannaan täytäntöön uusien myönnytysten voimaantulopäivänä.

(4)

Jotta voitaisiin taata aiempaa tasavertaisempi kiintiön käyttöoikeus ja varmistaa samalla, että eläinten lukumäärä hakemusta kohden on kaupallisesti kannattava, kussakin tuontitodistushakemuksessa olisi noudatettava tiettyä eläinten enimmäis- ja vähimmäismäärää.

(5)

Keinottelun välttämiseksi on aiheellista saattaa kiintiössä käytettävissä olevat määrät sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan harjoittavansa tosiasiallisesti merkittävän suuruista tuontia kolmansista maista. Tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista vaatia, että kyseiset toimijat ovat tuoneet vähintään 100 eläintä vuoden 2003 aikana, ottaen huomioon, että 100 eläimen erää voidaan pitää kaupallisesti kannattavana eränä. Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian toimijoille olisi annettava lupa jättää hakemuksia niistä maista peräisin olleen tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita vuonna 2003.

(6)

Näiden arviointiperusteiden valvonta edellyttää, että hakemus esitetään siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on kirjattu alv-rekisteriin.

(7)

Keinottelun välttämiseksi kiintiön käyttöoikeus olisi evättävä tuojilta, jotka eivät 1 päivänä tammikuuta 2004 enää harjoita elävien eläinten kauppaa, ja todistuksia ei saisi siirtää.

(8)

Olisi säädettävä, että määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea, myönnetään harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhtenäistä vähennysprosenttia soveltaen.

(9)

Järjestelmää olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tämän vuoksi olisi säädettävä erityisesti hakemusten jättämistä koskevista säännöistä sekä tiedoista, joiden on sisällyttävä hakemuksiin ja todistuksiin, tarvittaessa naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (5) sekä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (6) tiettyjä säännöksiä täydentäen.

(10)

Kiintiön moitteeton hallinnointi edellyttää kokemusten mukaan niin ikään, että todistuksenhaltija on todellinen tuoja. Tämän vuoksi tällaisen tuojan olisi osallistuttava aktiivisesti kyseisten eläinten ostoon, kuljetukseen ja tuontiin. Tästä syystä todisteen esittäminen tällaisesta toiminnasta olisi asetettava ensisijaiseksi vaatimukseksi todistukseen liittyvän vakuuden osalta.

(11)

Kiintiössä tuotuja eläimiä koskevan tiukan tilastollisen valvonnan takaamiseksi asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sallittua poikkeamaa ei sovelleta.

(12)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1128/1999 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Yhteisöön voidaan tämän asetuksen mukaisesti tuoda 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisellä kaudella 178 000 enintään 80 kilogrammaa painavaa elävää nautaeläintä, jotka kuuluvat CN-koodiin 0102 90 05 ja ovat peräisin Bulgariasta tai Romaniasta, jollei yhteisön ja kyseisten maiden välillä mahdollisesti myöhemmin neuvotelluista vähennyksistä muuta johdu.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4598.

2.   Kannettavaa tullia alennetaan 90 prosenttia.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät on jaettava kyseisessä kohdassa tarkoitetun kauden ajalle seuraavasti:

a)

5 000 elävää nautaeläintä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi kaudeksi;

b)

86 500 elävää eläintä 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 väliseksi kaudeksi;

c)

86 500 elävää eläintä 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi kaudeksi.

4.   Jos haettu määrä on jollakin 3 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulla kaudella alhaisempi kuin kyseisellä kaudella käytettävissä oleva määrä, kauden jäljellä oleva määrä lisätään seuraavan kauden käytettävissä olevaan määrään.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun kiintiön käyttäminen edellyttää, että hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka on tuontitodistushakemuksen esittämishetkellä todistettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla tuoneensa vuoden 2003 aikana vähintään 100 HS-koodiin 0102 90 kuuluvaa eläintä.

Hakijan on oltava kirjattu kansalliseen alv-rekisteriin.

2.   Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian toimijat voivat hakea tuontitodistuksia 1 kohdassa tarkoitetun niistä maista peräisin olleen tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita vuonna 2003.

3.   Todisteet tuonnista esitetään ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulliasiakirjan avulla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamat jäljennökset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Kun tällaisia jäljennöksiä hyväksytään, siitä on mainittava 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltion ilmoituksessa kunkin asiaan liittyvän hakijan osalta.

4.   Toimijat, jotka eivät 1 päivänä tammikuuta 2004 enää harjoita naudanlihan kauppaa kolmansien maiden kanssa, eivät saa jättää hakemuksia.

5.   Yritysten, joilla kullakin on 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän mukaista viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia hakemuksensa perusteena.

3 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka alv-rekisteriin hakija on merkitty.

2.   Kutakin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kautta koskevat tuontitodistushakemukset:

a)

on tehtävä vähintään 100 eläimestä,

b)

eivät saa koskea yli viittä prosenttia käytettävissä olevasta määrästä.

Jos hakemus tehdään ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua suuremmasta määrästä, ylimenevää osaa ei oteta huomioon.

3.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä kunkin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kauden ensimmäisten kymmenen työpäivän kuluessa. Ensimmäistä kautta koskevat hakemukset on kuitenkin jätettävä viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana toisena torstaina.

4.   Kukin hakija voi jättää enintään yhden hakemuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kautta kohden. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, kyseisen hakijan kaikki hakemukset hylätään.

5.   Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo hakijoista ja niiden osoitteista sekä haetuista määristä viimeistään hakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä seuraavana viidentenä työpäivänä.

Kaikki ilmoitukset, myös tyhjät ilmoitukset, on lähetettävä faksilla tai sähköpostilla, ja jos hakemuksia on jätetty, on käytettävä liitteessä I olevaa mallia.

4 artikla

1.   Edellä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan komissio päättää mahdollisimman nopeasti, missä laajuudessa hakemukset voidaan hyväksyä.

2.   Jos määrät, joista 3 artiklassa tarkoitettuja hakemuksia on jätetty, ylittävät kyseisellä kaudella käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa haettuja määriä koskevan yhtenäisen vähennysprosentin.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vähennyskertoimen tulokseksi saadaan määrä, joka on pienempi kuin 100 eläintä hakemusta kohden, myöntäminen suoritetaan arpomalla 100 eläimen erissä kyseistä jäsenvaltiota kohden. Jos jäljelle jäävä erä on pienempi kuin 100 eläintä, sen katsotaan muodostavan yhden erän.

3.   Todistukset on myönnettävä mahdollisimman pian, jollei komission tekemästä hakemusten hyväksymispäätöksestä muuta johdu.

5 artikla

1.   Tuontitodistukset on myönnettävä hakemuksen jättäneen toimijan nimellä.

2.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

8 kohdassa alkuperämaa;

b)

16 kohdassa seuraava yhdistetyn nimikkeistön koodi: 0102 90 05;

c)

20 kohdassa kiintiön järjestysnumero (09.4598) ja vähintään yksi liitteessä II luetelluista merkinnöistä.

Todistuksen on velvoitettava tuontiin a alakohdassa tarkoitetusta maasta.

6 artikla

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä tuontitodistuksia ei ole mahdollista siirtää, ja ne oikeuttavat tariffikiintiöiden käyttöön ainoastaan, jos niihin merkityt nimi ja osoite ovat samat kuin todistusten mukana seuraaviin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeviin tulli-ilmoituksiin vastaanottajaksi merkityt nimi ja osoite.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 3 artiklassa säädetään, 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnettyjen tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää. Tuontitodistukset eivät saa olla voimassa 30 päivän kesäkuuta 2005 jälkeen.

3.   Tuontitodistukseen liittyvä vakuus on 20 euroa eläintä kohden, ja hakijan on asetettava vakuus todistushakemuksen jättämisen yhteydessä.

4.   Myönnetyt todistukset ovat voimassa koko yhteisön alueella.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivänä sovellettava yhteisen tullitariffin tulli kannetaan täysimääräisenä kaikista tuontitodistuksen määrät ylittävistä tuoduista määristä.

6.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 III osaston 4 jaksossa säädetään, vakuutta ei vapauteta ennen kuin on esitetty todisteet siitä, että todistuksenhaltija on kaupallisesti ja teknisesti vastannut kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta. Todisteena on esitettävä vähintään:

a)

vientimaana olevaan kolmanteen maahan sijoittautuneen myyjän tai hänen edustajansa todistuksenhaltijan nimiin laatima alkuperäinen kauppalasku ja todisteet siitä, että todistuksenhaltija on suorittanut maksun tai avannut myyjän hyväksi peruuttamattoman remburssin;

b)

todistuksenhaltijan nimiin laadittu kyseisiä eläimiä koskeva konossementti tai tarvittaessa maa- tai ilmakuljetuksen kuljetusasiakirja;

c)

IM 4-ilmoituksen kappale numero 8, jonka 8 kohdan ainoana merkintänä on todistuksenhaltijan nimi ja osoite.

7 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tulli koskee tuotuja eläimiä sen jälkeen, kun niistä on esitetty Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten liitteenä olevan pöytäkirjan nro 4 määräysten mukaisesti viejämaassa annettu EUR.1-tavaratodistus tai kun viejä on tehnyt kyseisten pöytäkirjojen määräysten mukaisen kauppalaskuilmoituksen.

8 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1128/1999. Tuontioikeushakemukset, joita olisi voitu jättää asetuksen (EY) N:o 1128/1999 mukaisesti, hylätään ilman eri toimenpiteitä.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  EUVL L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  EYVL L 135, 29.5.1999, s. 50, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1144/2003 (EUVL L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 360/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 13).

(6)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 636/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 25).


LIITE I

Faksi EY (32-2) 299 85 70

Sähköposti AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Asetuksen (EY) N:o 1201/2004 soveltaminen

Järjestysnumero: 09.4598

Image


LIITE II

5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt merkinnät

—   espanjan kielellä: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   tšekin kielellä: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   tanskan kielellä: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   saksan kielellä: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   viron kielellä: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   kreikan kielellä: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   englannin kielellä: Regulation (EC) No 1201/2004

—   ranskan kielellä: Règlement (CE) no 1201/2004

—   italian kielellä: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   latvian kielellä: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   liettuan kielellä: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   unkarin kielellä: Az 1201/2004/EK rendelet

—   hollannin kielellä: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   puolan kielellä: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   portugalin kielellä: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   slovakian kielellä: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   sloveenin kielellä: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   suomen kielellä: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   ruotsin kielellä: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1202/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

lihotettaviksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

WTO:n luettelossa CXL edellytetään, että yhteisö avaa 169 000 eläintä käsittävän vuotuisen tuontitariffikiintiön lihotettaviksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille.

(2)

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian, jäljempänä ”uudet jäsenvaltiot”, joista eräät olivat Romanian lisäksi tärkeimpiä kyseisen kiintiön toimittajamaita viimeksi kuluneina kolmena kiintiövuotena, liittymisen vuoksi WTO:ssa GATT-sopimuksen XXIV.6 artiklan mukaisesti käytävien neuvottelujen tulosten saamiseen asti on aiheellista säätää tämän tariffikiintiön hallinnointia koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä, että 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana käytettävissä olevat määrät jakautuisivat soveltuvalla tavalla vuoden mittaan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(3)

Yhteisön sekä tämän kiintiön toimittajamaiden välisten perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseksi ja markkinoiden tasapainon turvaamiseksi käytettävissä oleva määrä jaetaan neljälle vuosineljännekselle kiintiövuodeksi 2004/2005. Uudet hallinnointia koskevat säännöt pannaan täytäntöön, kun käynnissä olevat XXIV.6 artiklan mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen ja ratifioiduiksi. Säännöissä olisi otettava huomioon neuvottelujen tulokset ja avattavassa kiintiössä jo käytetyt määrät.

(4)

Jotta voitaisiin taata aiempaa tasavertaisempi kiintiön käyttöoikeus ja varmistaa samalla, että eläinten lukumäärä hakemusta kohden on kaupallisesti kannattava, kussakin tuontitodistushakemuksessa olisi noudatettava tiettyä eläinten enimmäis- ja vähimmäismäärää.

(5)

Keinottelun välttämiseksi olisi aiheellista saattaa kiintiössä käytettävissä olevat määrät sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan harjoittavansa tosiasiallisesti merkittävän suuruista tuontia kolmansista maista. Tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista vaatia, että kyseiset toimijat ovat tuoneet vähintään 100 eläintä vuoden 2003 aikana, koska 100 eläimen erää voidaan pitää kaupallisesti kannattavana eränä. Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian toimijoille olisi annettava lupa jättää hakemuksia niistä maista peräisin olleen tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita vuonna 2003.

(6)

Näiden arviointiperusteiden valvonta edellyttää, että hakemukset esitetään siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on merkitty alv-rekisteriin.

(7)

Keinottelun välttämiseksi kiintiön käyttöoikeus olisi evättävä tuojilta, jotka eivät 1 päivänä tammikuuta 2004 enää harjoita elävien nautaeläinten kauppaa, ja todistuksia ei saisi siirtää.

(8)

Olisi säädettävä, että määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea, myönnetään harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhtenäistä vähennysprosenttia soveltaen.

(9)

Järjestelmää olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tämän vuoksi olisi säädettävä erityisesti hakemusten jättämistä koskevista säännöistä sekä tiedoista, joiden on sisällyttävä hakemuksiin ja todistuksiin, tarvittaessa naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (2) sekä maataloustuotteiden tuonti, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (3) tiettyjä säännöksiä täydentäen.

(10)

Kiintiön moitteeton hallinnointi edellyttää kokemusten mukaan niin ikään, että todistuksenhaltija on todellinen tuoja. Tämän vuoksi tällaisen tuojan olisi osallistuttava aktiivisesti kyseisten eläinten ostoon, kuljetukseen ja tuontiin. Tästä syystä todisteen esittäminen tällaisesta toiminnasta olisi asetettava ensisijaiseksi vaatimukseksi todistukseen liittyvän vakuuden osalta.

(11)

Kiintiössä tuotuja eläimiä koskevan tiukan tilastollisen valvonnan varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sallittua poikkeamaa ei pitäisi soveltaa.

(12)

Tämän tariffikiintiön soveltamisen edellytyksenä ovat tuotujen eläinten erityiseen käyttötarkoitukseen liittyvät tehokkaat tarkastukset. Sen vuoksi eläinten lihotuksen on tapahduttava tuontitodistuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa.

(13)

Vakuus olisi asetettava sen takaamiseksi, että eläimiä lihotetaan vähintään 120 päivää sitä varten nimetyissä tuotantoyksiköissä. Vakuuden olisi katettava kyseisten eläinten vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä sovellettavan yhteisen tullitariffin tullin ja alennetun tullin välinen erotus.

(14)

[Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset],

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan 169 000 eläintä käsittävä tariffikiintiö CN-koodeihin 0102 90 05, 0102 90 29 tai 0102 90 49 kuuluville yhteisössä lihotettaviksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi; tariffikiintiöön sovelletaan yhteisön ja sen WTO-kumppaneiden välillä myöhemmin WTO:ssa GATT-sopimuksen XXIV.6 artiklan mukaisesti neuvoteltavia vähennyksiä.

Kyseisen tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4005.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tariffikiintiön yhteydessä sovellettava tuontitulli on 582 euroa nettotonnilta korotettuna 16 prosentin arvotullilla.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tullin soveltamisen edellytyksenä on, että tuotuja eläimiä lihotetaan tuontitodistuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa vähintään 120 päivää.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät on jaettava kyseisessä kohdassa tarkoitetun kauden ajalle seuraavasti:

a)

42 250 elävää nautaeläintä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän syyskuuta 2004 väliseksi kaudeksi;

b)

42 250 elävää nautaeläintä 1 päivän lokakuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi kaudeksi;

c)

42 250 elävää nautaeläintä 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 väliseksi kaudeksi;

d)

42 250 elävää nautaeläintä 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi kaudeksi.

4.   Jos haettu määrä on jollakin 3 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetulla kaudella alhaisempi kuin kyseisellä kaudella käytettävissä oleva määrä, kauden jäljellä oleva määrä lisätään seuraavan kauden käytettävissä olevaan määrään.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun kiintiön käyttäminen edellyttää, että hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka on tuontitodistushakemuksen esittämishetkellä todistettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla tuoneensa vuoden 2003 aikana vähintään 100 CN-koodiin 0102 90 kuuluvaa eläintä.

Hakijan on oltava kirjattu kansalliseen alv-rekisteriin.

2.   Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian toimijat voivat hakea tuontitodistuksia 1 kohdassa tarkoitetun, niistä maista peräisin olleen tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita vuonna 2003.

3.   Todisteet tuonnista esitetään ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulliasiakirjan avulla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamat jäljennökset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Kun tällaisia jäljennöksiä hyväksytään, siitä on mainittava 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltion ilmoituksessa kunkin asiaan liittyvän hakijan osalta.

4.   Toimijat, jotka eivät 1 päivänä tammikuuta 2004 enää harjoita naudanlihan kauppaa kolmansien maiden kanssa, eivät saa jättää hakemuksia.

5.   Yritysten, joilla kullakin on 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän mukaista viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia hakemuksensa perusteena.

3 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka alv-rekisteriin hakija on merkitty.

2.   Kutakin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kautta koskevat tuontitodistushakemukset:

a)

on tehtävä vähintään 100 eläimestä,

b)

eivät saa koskea yli viittä prosenttia käytettävissä olevasta määrästä.

Jos hakemus tehdään ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua suuremmasta määrästä, ylimenevää osaa ei oteta huomioon.

3.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä kunkin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kauden ensimmäisten kymmenen työpäivän kuluessa. Ensimmäistä kautta koskevat hakemukset on kuitenkin jätettävä viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana toisena torstaina.

4.   Kukin hakija voi jättää enintään yhden hakemuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kautta kohden. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, kyseisen hakijan kaikki hakemukset hylätään.

5.   Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo hakijoista ja niiden osoitteista sekä haetuista määristä viimeistään hakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä seuraavana viidentenä työpäivänä.

Kaikki ilmoitukset, myös tyhjät ilmoitukset, on lähetettävä faksitse tai sähköpostitse, ja jos hakemuksia on jätetty, on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I olevaa mallia.

4 artikla

1.   Edellä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan komissio päättää mahdollisimman nopeasti, missä määrin hakemukset voidaan hyväksyä.

2.   Jos määrät, joista 3 artiklassa tarkoitettuja hakemuksia on jätetty, ylittävät kyseisellä kaudella käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa haettuja määriä koskevan yhtenäisen vähennysprosentin.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vähennyskertoimen tulokseksi saadaan määrä, joka on pienempi kuin 100 eläintä hakemusta kohden, myöntäminen suoritetaan arpomalla 100 eläimen erissä kyseistä jäsenvaltiota kohden. Jos jäljelle jäävä erä on pienempi kuin 100 eläintä, sen katsotaan muodostavan yhden erän.

3.   Todistukset on myönnettävä mahdollisimman pian, jollei komission tekemästä hakemusten hyväksymispäätöksestä muuta johdu.

5 artikla

1.   Tuontitodistukset on myönnettävä hakemuksen jättäneen toimijan nimellä.

2.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

8 kohdassa alkuperämaa;

b)

16 kohdassa yksi tai useampi seuraavista yhdistetyn nimikkeistön koodeista: 0102 90 05, 0102 90 29 tai 0102 90 49;

c)

20 kohdassa kiintiön järjestysnumero (09.4005) ja yksi liitteessä III luetelluista merkinnöistä.

6 artikla

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä tuontitodistuksia ei ole mahdollista siirtää, ja ne oikeuttavat tariffikiintiöiden käyttöön ainoastaan, jos niihin merkityt nimi ja osoite ovat samat kuin todistusten mukana seuraaviin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeviin tulli-ilmoituksiin vastaanottajaksi merkityt nimi ja osoite.

2.   Tuontitodistukset eivät voi olla voimassa 30 päivän kesäkuuta 2005 jälkeen.

3.   Tuontitodistukseen liittyvä vakuus on 20 euroa eläintä kohden, ja hakijan on asetettava vakuus todistushakemuksen jättämisen yhteydessä.

4.   Myönnetyt todistukset ovat voimassa koko yhteisön alueella.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen vastaanottopäivänä sovellettava yhteisen tullitariffin tulli kannetaan täysimääräisenä kaikista tuontitodistuksen määrät ylittävistä tuoduista määristä.

6.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 III osaston 4 jaksossa säädetään, vakuus vapautetaan vasta kun on esitetty todisteet siitä, että todistuksenhaltija on kaupallisesti ja logistisesti vastannut kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta. Todisteena on esitettävä vähintään

a)

vientimaana olevaan kolmanteen maahan sijoittautuneen myyjän tai hänen edustajansa todistuksenhaltijan nimiin laatima alkuperäinen kauppalasku tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja todisteet siitä, että todistuksenhaltija on suorittanut maksun tai avannut myyjän hyväksi peruuttamattoman remburssin;

b)

todistuksenhaltijan nimiin laadittu kyseisiä eläimiä koskeva konossementti tai tarvittaessa maa- tai ilmakuljetuksen kuljetusasiakirja;

c)

IM4-ilmoituksen kappale numero 8, jonka 8 kohdan ainoana merkintänä on todistuksenhaltijan nimi ja osoite.

7 artikla

1.   Tuontihetkellä tuojan on esitettävä todisteet siitä, että

a)

tuoja on antanut kirjallisen sitoumuksen siitä, että tuontitodistuksen myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetaan kuukauden kuluessa luettelo tiloista, joilla nuoret urospuoliset nautaeläimet lihotetaan;

b)

tuoja on antanut tuontitodistuksen myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vakuuden, jonka määrä vahvistetaan kunkin tukikelpoisen CN-koodin osalta liitteessä II; tuotujen eläinten lihottaminen kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 120 päivän ajan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen vastaanottopäivästä on komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (4) 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

2.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan vain, jos tuontitodistuksen myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle esitetään todiste siitä, että

a)

nuoria nautaeläimiä on lihotettu 1 kohdan mukaisesti ilmoitetulla tilalla tai ilmoitetuilla tiloilla;

b)

nuoret nautaeläimet on teurastettu vasta kun 120 päivän määräaika tuontipäivästä on päättynyt; tai

c)

nuoret nautaeläimet on teurastettu ennen kyseisen määräajan päättymistä terveyteen liittyvistä syistä tai ne ovat kuolleet sairauden tai tapaturman seurauksena.

Vakuus on vapautettava viipymättä tällaisen todisteen esittämisen jälkeen.

Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua määräaikaa ei kuitenkaan ole noudatettu, vapautettavan vakuuden määrää on vähennettävä

15 prosentilla, ja

kahdella prosentilla jäljelle jääneestä määrästä jokaista määräajan ylittävää päivää kohden.

Määriä, joita ei vapauteta, on pidettävä menetettyinä, ja ne pidätetään kannettuina tulleina.

3.   Jollei 2 kohdassa tarkoitettua todistetta esitetä 180 päivän kuluessa tuontipäivästä, vakuutta on pidettävä menetettynä, ja se pidätetään kannettuna tullina.

Jollei tällaista todistetta kuitenkaan ole toimitettu ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 180 päivän kuluessa, mutta se esitetään kuuden kuukauden kuluessa edellä mainitusta jaksosta, menetetty määrä on palautettava vähennettynä 15 prosentilla vakuuden määrästä.

8 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 360/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 636/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 25).

(4)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.


LIITE I

Faksi (32-2) 299 85 70

Sähköposti: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Asetuksen (EY) N:o 1202/2004 soveltaminen

Järjestysnumero: 09.4005

Image


LIITE II

VAKUUSMÄÄRÄT

Lihotettaviksi tarkoitetut urospuoliset nautaeläimet

(CN-koodi)

Määrä euroina eläintä kohden

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


LIITE III

5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkinnät

—   espanjaksi: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   tšekiksi: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   tanskaksi: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   saksaksi: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   viroksi: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   kreikaksi: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …1202/2004]

—   englanniksi: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   ranskaksi: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   italiaksi: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   latviaksi: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   liettuaksi: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   unkariksi: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   hollanniksi: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   puolaksi: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   portugaliksi: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   slovakiksi: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   sloveeniksi: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   suomeksi: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   ruotsiksi: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1203/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

WTO:n luettelossa CXL edellytetään, että yhteisö avaa vuotuisen 53 000 tonnin tuontikiintiön CN-koodiin 0202 kuuluvalle jäädytetylle naudanlihalle ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluville tuotteille (järjestysnumero 09.4003). Olisi vahvistettava soveltamista koskevat säännöt 1 päivänä heinäkuuta 2004 alkavaksi kiintiövuodeksi 2004/2005.

(2)

Vuoden 2003/2004 kiintiötä hallinnoitiin CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajaksi) 7 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 780/2003 (2) säännösten mukaisesti. Kyseisessä asetuksessa säädetään erityisesti tiukoista kiintiön käyttövaatimuksista kuvitteellisten toimijoiden rekisteröinnin välttämiseksi. Tuontitodistusten käyttöä koskevat tehostetut säännöt estivät myös keinottelumielessä tapahtuvaa todistusten kauppaa.

(3)

Kyseisten sääntöjen soveltamisesta saatu kokemus osoittaa kuitenkin, että eri jäsenvaltioissa ei voitu varmistaa hallinnointisääntöjen yhdenmukaista soveltamista ja että kiintiö oli edelleenkin altis toimijoiden harjoittamalle keinottelulle erityisesti asetuksessa (EY) N:o 780/2003 säädetyn osakiintiön II jakoa koskevan menettelyn vuoksi. Tämän tilanteen jatkumisen estämiseksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista ottaa käyttöön tuontitoimintaan perustuva hallinnointimenettely, jolla varmistetaan, että kiintiö jaetaan ammatillisille toimijoille, jotka voivat tuoda naudanlihaa ilman aiheetonta keinottelua.

(4)

On aiheellista määritellä etuuskohteluun oikeutetun tuonnin viitekausi, joka on tarpeeksi pitkä edustavan tuontitoiminnan esittämiseksi ja samalla riittävän äskettäinen kaupan viimeisimpien kehityssuuntausten kuvastamiseksi.

(5)

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian, jäljempänä ”uudet jäsenvaltiot”, toimijoiden olisi voitava hakea tuontitodistuksia niistä maista peräisin olleen tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita 30 päivään huhtikuuta 2004 asti.

(6)

Valvontasyistä tuontioikeushakemukset olisi jätettävä siinä jäsenvaltiossa, jonka alv-rekisteriin toimija on merkitty.

(7)

Keinottelun estämiseksi kunkin kiintiön hakijan osalta olisi vahvistettava tuontioikeuksiin liittyvä vakuus.

(8)

Jotta toimija velvoitettaisiin hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet hänelle on myönnetty, tämä velvoite olisi vahvistettava maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 (3) tarkoitetuksi ensisijaiseksi vaatimukseksi.

(9)

Tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (4) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 (5) kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 1445/95, ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(10)

Naudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi CN-koodiin 0202 kuuluvalle jäädytetylle naudanlihalle ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluville tuotteille tariffikiintiö, jonka kokonaismäärä on 53 000 tonnia luuttomana lihana ilmaistuna.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4003.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kiintiössä kannetaan yhteisen tullitariffin mukainen 20 prosentin arvotulli.

2 artikla

Tässä asetuksessa

a)

100 kilogrammaa luullista lihaa vastaa 77:ää kilogrammaa luutonta lihaa;

b)

”jäädytetyllä lihalla” tarkoitetaan lihaa, joka on yhteisön tullialueelle tuotaessa jäätyneessä tilassa siten, että sen sisälämpötila on enintään – 12 °C.

3 artikla

1.   Yhteisön toimija voi hakea tuontioikeuksia sellaisen viitemäärän perusteella, joka on CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 tai 0206 29 91 kuuluvan naudanlihan määrä, jonka toimija on tuonut tai joka on tuotu toimijan lukuun asiaan kuuluvien tullisäännösten mukaisesti 1 päivän tammikuuta 2003 ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisenä aikana.

Uusien jäsenvaltioiden toimijat voivat hakea tuontioikeuksia ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan, sellaisista maista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla kaudella harjoitetun tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita 30 päivään huhtikuuta 2004 asti.

2.   Yritysten, joilla kullakin on viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia hakemuksensa perusteena.

3.   Tuontioikeushakemukseen on liitettävä 1 kohdassa tarkoitetun tuonnin todisteeksi asianmukaisesti vahvistettu jäljennös vastaanottajalle toimitetusta vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevasta tulli-ilmoituksesta.

4 artikla

1.   Tuontioikeushakemusten on oltava sen jäsenvaltion, jonka alv-rekisteriin hakija on merkitty, toimivaltaisella viranomaisella viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana toisena perjantaina klo 13.00 Brysselin aikaa.

Haetut tuontioikeudet muodostuvat kaikista viitemääräksi 3 artiklan mukaisesti esitetyistä määristä.

2.   Tarkastettuaan jätetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana neljäntenä perjantaina 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn kiintiön mukaisten tuontioikeuksien hakijoiden luettelo, jossa on erityisesti hakijoiden nimet ja osoitteet sekä kyseisenä viitekautena tuodut kiintiökelpoisen lihan määrät.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedonannot, myös tyhjät tiedonannot, on toimitettava faksitse tai sähköpostitse liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

5 artikla

Komissio päättää mahdollisimman nopeasti, miten paljon 1 artiklan 1 kohdassa säädetyssä kiintiössä myönnetään tuontioikeuksia. Jos haetut tuontioikeudet ylittävät 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käytettävissä olevan määrän, komissio vahvistaa sovellettavan vähennyskertoimen.

6 artikla

1.   Jotta tuontioikeushakemus voitaisiin hyväksyä, siihen on liitettävä vakuus, jonka suuruus on 6 euroa 100 kilogrammalta luuttoman lihan ekvivalenttina ilmaistuna.

2.   Jos tuontioikeuksia myönnetään haettua vähemmän 5 artiklassa tarkoitetun vähennyskertoimen soveltamisen vuoksi, asetettu vakuus vapautetaan suhteellisesti viipymättä.

3.   Yhden tai useamman tuontitodistuksen hakeminen siten, että myönnetyt tuontioikeudet täyttyvät, on asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

7 artikla

1.   Myönnettyjen määrien tuonnin edellytyksenä on yhden tai useamman tuontitodistuksen esittäminen.

2.   Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on saanut tuontioikeudet 1 artiklan 1 kohdassa säädetyssä kiintiössä.

Aina kun tuontitodistus myönnetään, tuontioikeuksia vähennetään vastaavasti.

3.   Todistushakemuksissa ja todistuksessa on oltava:

a)

20 kohdassa yksi liitteessä II luetelluista merkinnöistä;

b)

16 kohdassa toinen seuraavista CN-koodiryhmistä:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

8 artikla

1.   Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen vastaanottopäivänä sovellettava yhteisen tullitariffin tulli kannetaan täysimääräisenä kaikista tuontitodistuksen määrät ylittävistä tuoduista määristä.

3.   Tuontitodistukset eivät saa olla voimassa 30 päivän kesäkuuta 2005 jälkeen.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 114, 8.5.2003, s. 8.

(3)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 636/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 25).

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 360/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 13).


LIITE I

Faksi (32 2) 299 85 70

Sähköposti: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Asetuksen (EY) N:o 1203 soveltaminen

Järjestysnumero: 09.4003

Image


LIITE II

7 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut merkinnät

—   espanjaksi: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   tšekiksi: mražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   tanskaksi: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   saksaksi: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   viroksi: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   kreikaksi: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   englanniksi: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   ranskaksi: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   italiaksi: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   latviaksi: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   liettuaksi: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   unkariksi: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   hollanniksi: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   puolaksi: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   portugaliksi: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   slovakiksi: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   sloveeniksi: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   suomeksi: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   ruotsiksi: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1204/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevia vähintään 80 ja enintään 300 kilogrammaa painavia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/18/EY (2) ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 8 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/286/EY (3) säädetään tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta vähintään 80 ja enintään 300 kilogrammaa painaville tietyistä kolmansista maista, kuten Bulgariasta ja Romaniasta peräisin oleville 153 000 elävälle nautaeläimelle (järjestysnumero 09.4537) kyseisten päätösten vastaavien pöytäkirjojen liitteissä A(b) asetetuin tietyin ehdoin. Tämän tariffikiintiön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tietyistä kolmansista maista peräisin olevien vähintään 80 ja enintään 300 kilogrammaa painavien elävien nautaeläinten tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1247/1999 (4).

(2)

Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan ja Slovakian, jotka ovat yhdessä Bulgarian ja Romanian kanssa tämän tariffikiintiön edunsaajia, sekä Kyproksen, Maltan ja Slovenian liittymisen huomioon ottamiseksi ja kunnes saadaan tulokset Bulgariaa ja Romaniaa koskevia uusia tariffimyönnytyksiä käsittelevistä neuvotteluista, tämän tariffikiintiön hallinnointia koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä on aiheellista vahvistaa, että käytettävissä oleva määrä olisi 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisen kauden osalta jaettava soveltuvalla tavalla vuoden ajalle asetuksen (EY) N:o 1254/1999 32 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla Bulgarian ja Romanian hyväksi.

(3)

Yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisten perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseksi määrät olisi vahvistettava kolmeksi kaudeksi ottaen huomioon Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevien elävien eläinten toimitukset viitekaudella eli 1 päivän heinäkuuta 2000 ja 30 päivän kesäkuuta 2003 välisenä aikana. Kun näiden kahden maan kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten lisäpöytäkirjoja koskevat neuvottelut on saatu päätökseen ja ratifioitua, uudet hallinnointisäännöt pannaan täytäntöön uusien myönnytysten voimaantulopäivänä.

(4)

Jotta voitaisiin taata aiempaa tasavertaisempi kiintiön käyttöoikeus ja varmistaa samalla, että eläinten lukumäärä hakemusta kohden on kaupallisesti kannattava, kussakin tuontitodistushakemuksessa olisi noudatettava tiettyä eläinten enimmäis- ja vähimmäismäärää.

(5)

Keinottelun välttämiseksi on aiheellista saattaa kiintiössä käytettävissä olevat määrät sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan harjoittavansa tosiasiallisesti merkittävän suuruista tuontia kolmansista maista. Tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista vaatia, että kyseiset toimijat ovat tuoneet vähintään 100 eläintä vuoden 2003 aikana, ottaen huomioon, että 100 eläimen erää voidaan pitää kaupallisesti kannattavana eränä. Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian toimijoille olisi annettava lupa jättää hakemuksia niistä maista peräisin olleen tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita vuonna 2003.

(6)

Näiden arviointiperusteiden valvonta edellyttää, että hakemus esitetään siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on kirjattu alv-rekisteriin.

(7)

Keinottelun välttämiseksi kiintiön käyttöoikeus olisi evättävä tuojilta, jotka eivät 1 päivänä tammikuuta 2004 enää harjoita elävien eläinten kauppaa, ja todistuksia ei saisi siirtää.

(8)

Olisi säädettävä, että määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea, myönnetään harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhtenäistä vähennysprosenttia soveltaen.

(9)

Järjestelmää olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tämän vuoksi olisi säädettävä erityisesti hakemusten jättämistä koskevista säännöistä sekä tiedoista, joiden on sisällyttävä hakemuksiin ja todistuksiin, tarvittaessa naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (5) sekä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (6) tiettyjä säännöksiä täydentäen.

(10)

Kiintiön moitteeton hallinnointi edellyttää kokemusten mukaan niin ikään, että todistuksenhaltija on todellinen tuoja. Tämän vuoksi tällaisen tuojan olisi osallistuttava aktiivisesti kyseisten eläinten ostoon, kuljetukseen ja tuontiin. Tästä syystä todisteen esittäminen tällaisesta toiminnasta olisi asetettava ensisijaiseksi vaatimukseksi todistukseen liittyvän vakuuden osalta.

(11)

Kiintiössä tuotuja eläimiä koskevan tiukan tilastollisen valvonnan takaamiseksi asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sallittua poikkeamaa ei sovelleta.

(12)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1247/1999 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Yhteisöön voidaan tämän asetuksen mukaisesti tuoda 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisellä kaudella 153 000 vähintään 80 ja enintään 300 kilogrammaa painavaa elävää nautaeläintä, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 tai 0102 90 49 ja ovat peräisin Bulgariasta tai Romaniasta, jollei yhteisön ja kyseisten maiden välillä mahdollisesti myöhemmin neuvotelluista vähennyksistä muuta johdu.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4537.

2.   Kannettavaa tullia alennetaan 90 prosenttia.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät on jaettava kyseisessä kohdassa tarkoitetun kauden ajalle seuraavasti:

a)

33 000 elävää nautaeläintä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi kaudeksi;

b)

60 000 elävää nautaeläintä 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 väliseksi kaudeksi;

c)

60 000 elävää nautaeläintä 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi kaudeksi.

4.   Jos haettu määrä on jollakin 3 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulla kaudella alhaisempi kuin kyseisellä kaudella käytettävissä oleva määrä, kauden jäljellä oleva määrä lisätään seuraavan kauden käytettävissä olevaan määrään.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun kiintiön käyttäminen edellyttää, että hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka on tuontitodistushakemuksen esittämishetkellä todistettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla tuoneensa vuoden 2003 aikana vähintään 100 HS-koodiin 0102 90 kuuluvaa eläintä.

Hakijan on oltava kirjattu kansalliseen alv-rekisteriin.

2.   Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian toimijat voivat hakea tuontitodistuksia 1 kohdassa tarkoitetun niistä maista peräisin olleen tuonnin perusteella, jotka olivat niille kolmansia maita vuonna 2003.

3.   Todisteet tuonnista esitetään ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulliasiakirjan avulla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamat jäljennökset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Kun tällaisia jäljennöksiä hyväksytään, siitä on mainittava 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltion ilmoituksessa kunkin asiaan liittyvän hakijan osalta.

4.   Toimijat, jotka eivät 1 päivänä tammikuuta 2004 enää harjoita naudanlihan kauppaa kolmansien maiden kanssa, eivät saa jättää hakemuksia.

5.   Yritysten, joilla kullakin on 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän mukaista viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia hakemuksensa perusteena.

3 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka alv-rekisteriin hakija on merkitty.

2.   Kutakin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kautta koskevat tuontitodistushakemukset:

a)

on tehtävä vähintään 100 eläimestä;

b)

eivät saa koskea yli viittä prosenttia käytettävissä olevasta määrästä.

Jos hakemus tehdään ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua suuremmasta määrästä, ylimenevää osaa ei oteta huomioon.

3.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä kunkin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kauden ensimmäisten kymmenen työpäivän kuluessa. Ensimmäistä kautta koskevat hakemukset on kuitenkin jätettävä viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana toisena torstaina.

4.   Kukin hakija voi jättää enintään yhden hakemuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kautta kohden. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, kyseisen hakijan kaikki hakemukset hylätään.

5.   Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo hakijoista ja niiden osoitteista sekä haetuista määristä viimeistään hakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä seuraavana viidentenä työpäivänä.

Kaikki ilmoitukset, myös tyhjät ilmoitukset, on lähetettävä faksitse tai sähköpostitse, ja jos hakemuksia on jätetty, on käytettävä liitteessä I olevaa mallia.

4 artikla

1.   Edellä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan komissio päättää mahdollisimman nopeasti, missä laajuudessa hakemukset voidaan hyväksyä.

2.   Jos määrät, joista 3 artiklassa tarkoitettuja hakemuksia on jätetty, ylittävät kyseisellä kaudella käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa haettuja määriä koskevan yhtenäisen vähennysprosentin.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vähennyskertoimen tulokseksi saadaan määrä, joka on pienempi kuin 100 eläintä hakemusta kohden, myöntäminen suoritetaan arpomalla 100 eläimen erissä kyseistä jäsenvaltiota kohden. Jos jäljelle jäävä erä on pienempi kuin 100 eläintä, sen katsotaan muodostavan yhden erän.

3.   Todistukset on myönnettävä mahdollisimman pian, jollei komission tekemästä hakemusten hyväksymispäätöksestä muuta johdu.

5 artikla

1.   Tuontitodistukset on myönnettävä hakemuksen jättäneen toimijan nimellä.

2.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

8 kohdassa alkuperämaa;

b)

16 kohdassa merkintä yhdistetyn nimikkeistön koodien seuraavasta ryhmästä: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

20 kohdassa kiintiön järjestysnumero (09.4537) ja vähintään yksi liitteessä II luetelluista merkinnöistä.

Todistuksen on velvoitettava tuontiin a alakohdassa tarkoitetusta maasta.

6 artikla

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä tuontitodistuksia ei ole mahdollista siirtää, ja ne oikeuttavat tariffikiintiöiden käyttöön ainoastaan, jos niihin merkityt nimi ja osoite ovat samat kuin todistusten mukana seuraaviin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeviin tulli-ilmoituksiin vastaanottajaksi merkityt nimi ja osoite.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 3 artiklassa säädetään, 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnettyjen tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää. Tuontitodistukset eivät saa olla voimassa 30 päivän kesäkuuta 2005 jälkeen.

3.   Tuontitodistukseen liittyvä vakuus on 20 euroa eläintä kohden, ja hakijan on asetettava vakuus todistushakemuksen jättämisen yhteydessä.

4.   Myönnetyt todistukset ovat voimassa koko yhteisön alueella.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivänä sovellettava yhteisen tullitariffin tulli kannetaan täysimääräisenä kaikista tuontitodistuksen määrät ylittävistä tuoduista määristä.

6.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 III osaston 4 jaksossa säädetään, vakuutta ei vapauteta ennen kuin on esitetty todisteet siitä, että todistuksenhaltija on kaupallisesti ja teknisesti vastannut kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta. Todisteena on esitettävä vähintään:

a)

vientimaana olevaan kolmanteen maahan sijoittautuneen myyjän tai hänen edustajansa todistuksenhaltijan nimiin laatima alkuperäinen kauppalasku tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja todisteet siitä, että todistuksenhaltija on suorittanut maksun tai avannut myyjän hyväksi peruuttamattoman remburssin;

b)

todistuksenhaltijan nimiin laadittu kyseisiä eläimiä koskeva konossementti tai tarvittaessa maa- tai ilmakuljetuksen kuljetusasiakirja;

c)

IM4-ilmoituksen kappale numero 8, jonka 8 kohdan ainoana merkintänä on todistuksenhaltijan nimi ja osoite.

7 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tulli koskee tuotuja eläimiä sen jälkeen, kun niistä on esitetty Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten liitteenä olevan pöytäkirjan nro 4 määräysten mukaisesti viejämaassa annettu EUR.1-tavaratodistus tai kun viejä on tehnyt kyseisten pöytäkirjojen määräysten mukaisen kauppalaskuilmoituksen.

8 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1247/1999. Tuontioikeushakemukset, joita olisi voitu jättää asetuksen (EY) N:o 1247/1999 mukaisesti, hylätään ilman eri toimenpiteitä.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  EUVL L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  EYVL L 150, 17.6.1999, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1144/2003 (EUVL L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 852/2003 (EUVL L 123, 17.5.2003, s. 9).

(6)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 325/2003 (EUVL L 47, 21.2.2003, s. 21).


LIITE I

Faksi (32 2) 299 85 70

Sähköposti: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Asetuksen (EY) N:o 1204/2004 soveltaminen

Järjestysnumero: 09.4537

Image


LIITE II

5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt merkinnät

—   espanjan kielellä: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   tšekin kielellä: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   tanskan kielellä: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   saksan kielellä: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   viron kielellä: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   kreikan kielellä: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   englannin kielellä: Regulation (EC) No 1204/2004

—   ranskan kielellä: Règlement (CE) no 1204/2004

—   italian kielellä: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   latvian kielellä: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   liettuan kielellä: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   unkarin kielellä: Az 1204/2004/EK rendelet

—   hollannin kielellä: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   puolan kielellä: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   portugalin kielellä: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   slovakian kielellä: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   sloveenin kielellä: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   suomen kielellä: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   ruotsin kielellä: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1205/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön viemille tuotteille voidaan myöntää vientitukea siinä määrin kuin taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi on tarpeen ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmän myötä aiemmin syntyneet kauppavirrat eivät häiriinny. Tämän vuoksi ja koska hedelmien ja vihannesten vienti on kausiluonteista, on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksella (ETY) N:o 3846/87 (3) vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden erilaiset pilaantumisominaisuudet.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon tilanne ja kehitysnäkymät toisaalta hedelmistä ja vihanneksista yhteisön markkinoilla maksettavan hinnan ja niiden saatavuuden osalta sekä toisaalta kansainvälisessä kaupassa maksettavien hintojen osalta. On myös otettava huomioon kaupan pitämisen kustannukset ja kuljetuskustannukset sekä suunnitellun viennin taloudelliset tekijät.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaan yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennin kannalta edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Yhteisiä kaupan pitämisen vaatimuksia koskeviin luokkiin ekstra, I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä, omenoita ja persikoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi avattava tarjouskilpailu ja vahvistettava tukien ohjeellinen hinta ja kyseessä olevan kauden tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan tarjouskilpailu A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi. Kyseessä olevat tuotteet, tarjousten jättöaika, ohjeelliset tukimäärät ja tuotemäärät vahvistetaan liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä myönnettyjä todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin tukikelpoisiin tuotemääriin.

3.   A3-todistusten voimassaoloaika on kolme kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1961/2001 5 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2180/2003 (EUVL L 335, 22.12.2003, s. 51).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


LIITE

TARJOUSKILPAILUN AVAAMISESTA A3-MENETTELYN MUKAISTEN VIENTITODISTUSTEN MYÖNTÄMISEKSI HEDELMÄ- JA VIHANNESALALLA (TOMAATIT, APPELSIINIT, SYÖTÄVÄKSI TARKOITETUT VIINIRYPÄLEET, OMENAT JA PERSIKAT)

Tarjousten jättöaika: 5 ja 6 päivänä heinäkuuta 2004

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

Ohjeellinen tukimäärä

(euroa/nettotonni)

Tuotemäärät

(tonnia)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87.

(2)  A-määräpaikkojen koodit määritellään asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II. Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11). Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

F03

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Sveitsiä.

F04

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko ja Costa Rica.

F08

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Bulgariaa. F09 Seuraavat määräpaikat:

F09

Seuraavat määräpaikat:

Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Romania, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia ja Montenegro, Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldavia, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia,

Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa,

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat.


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1206/2004

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004

jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maailman kauppajärjestön luettelon CXL mukaan yhteisön on avattava jalostettavaksi tarkoitetulle jäädytetylle naudanlihalle 50 700 tonnin tuontitariffikiintiö. Olisi vahvistettava soveltamista koskevat säännöt 1 päivänä heinäkuuta 2004 alkavaksi kiintiövuodeksi 2004/2005.

(2)

Tässä tariffikiintiössä tuotavan jäädytetyn naudanlihan tuontitullin määrä ja tuontiedellytykset vahvistetaan tariffi- ja tilastonimikkeistä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteen I kolmannessa osassa olevassa liitteessä 7 järjestysnumerolla 13. Jaettaessa tariffikiintiötä kahden tuontijärjestelmän välillä olisi otettava huomioon vastaavasta tuonnista aikaisemmin saatu kokemus.

(3)

Keinottelun välttämiseksi kiintiön käyttö olisi sallittava ainoastaan toimiville jalostajille, jotka harjoittavat jalostustoimintaa terveyttä koskevista kysymyksistä yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (3), 8 artiklan mukaisesti hyväksytyssä jalostuslaitoksessa, tai Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian sellaisille jalostajille, jotka on hyväksytty viemään yhteisöön lihajalosteita terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (4) mukaisesti.

(4)

Tässä tariffikiintiössä yhteisöön tapahtuvan tuonnin osalta edellytetään asetuksen (EY) N:o 1254/1999 29 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen tuontitodistuksen esittämistä. Tuontioikeuksien myöntämisen jälkeen todistukset olisi voitava myöntää hyväksyttyjen jalostajien jättämien hakemusten perusteella. Tämän asetuksen nojalla annettuihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (6) säännöksiä.

(5)

Keinottelun estämiseksi tuontitodistukset olisi myönnettävä jalostajille ainoastaan niille määrille, joiden osalta heille on myönnetty tuontioikeudet. Samasta syystä tuontioikeuksien hakemisen yhteydessä olisi myös asetettava vakuus. Myönnettyjä oikeuksia vastaavien tuontitodistusten hakemisen olisi oltava maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 (7) tarkoitettuna ensisijaisena vaatimuksena.

(6)

Jotta kiintiö tulisi käytettyä kokonaisuudessaan, tuontitodistushakemusten jättämiselle olisi vahvistettava määräaika ja olisi säädettävä niiden määrien jakamisesta uudelleen, joiden osalta ei ole jätetty todistushakemuksia kyseiseen määräaikaan mennessä. Saadun kokemuksen perusteella kyseinen jako olisi rajoitettava niihin jalostajiin, jotka ovat muuttaneet kaikki alun perin myönnetyt tuontioikeudet tuontitodistuksiksi.

(7)

Tariffikiintiön soveltaminen edellyttää tuonnin tarkkaa valvontaa sekä käyttöä ja käyttötarkoitusta koskevia tehokkaita tarkastuksia. Tämän vuoksi jalostus olisi sallittava ainoastaan tuontitodistuksessa mainitussa laitoksessa.

(8)

Olisi asetettava vakuus sen varmistamiseksi, että tuontiliha käytetään tariffikiintiövaatimusten mukaisesti. Vakuuden suuruus olisi vahvistettava ottaen huomioon tariffikiintiössä ja sen ulkopuolella sovellettavien tullien välinen ero.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi CN-koodeihin 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 tai 0206 29 91 kuuluvan ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun, luullisen lihan vastinarvona ilmaistun jäädytetyn naudanlihan 50 700 tonnin tuontitariffikiintiö (jäljempänä ”kiintiö”).

2 artikla

1.   Tässä asetuksessa ”A-luokan tuotteella” tarkoitetaan CN-koodeihin 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80 kuuluvaa jalostettua tuotetta, jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa ja jonka kollageeni/proteiinisuhde on enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20 prosenttia on vähärasvaista lihaa (muita eläimenosia kuin lihaa ja rasvaa lukuun ottamatta) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85 prosenttia kokonaisnettopainosta.

Kollageenipitoisuus tarkoittaa hydroksiproliinipitoisuutta, johon on sovellettu kerrointa 8. Hydroksiproliinipitoisuus on määritettävä ISO-menetelmällä 3496-1994.

Vähärasvaisen naudanlihan lihapitoisuus (rasvaa lukuun ottamatta) määritetään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 (8) liitteessä vahvistetulla menetelmällä.

Muita eläimenosia ovat seuraavat: pää ja sen osat (korvat mukaan luettuna), sorkat, häntä, sydän, utareet, maksa, munuaiset, kateenkorva (kateenkorvan rauhaset) ja haima, aivot, keuhkot, kurkku, pallealiha, perna, kieli, vatsapaita, selkäydin, syötäväksi kelpaava iho, sukupuolielimet (kohtu, munasarjat ja kivekset), kilpirauhaset ja aivolisäke.

Tuotteelle on tehtävä riittävä lämpökäsittely lihaproteiinien hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, jos tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin.

2.   Tässä asetuksessa ”B-luokan tuotteella” tarkoitetaan jalostettua tuotetta, jossa on muuta naudanlihaa kuin:

a)

asetuksen (EY) N:o 1254/1999 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa eriteltyjä tuotteita; tai

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita.

Jalostettua tuotetta, joka kuuluu CN-koodiin 0210 20 90 ja joka on kuivattu tai savustettu niin, että tuoreen lihan väri ja koostumus on kokonaan hävinnyt ja jonka vesi/proteiinisuhde on enintään 3,2, pidetään kuitenkin B-luokan tuotteena.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu kokonaismäärä jaetaan kahteen osaan seuraavasti:

a)

40 000 tonnia jäädytettyä naudanlihaa, joka on tarkoitettu A-luokan tuotteiden valmistukseen;

b)

10 700 tonnia jäädytettyä naudanlihaa, joka on tarkoitettu B-luokan tuotteiden valmistukseen.

2.   Kiintiön järjestysnumerot ovat:

edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun määrän osalta 09.4057,

edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määrän osalta 09.4058.

3.   Tässä kiintiössä tuotavan jäädytetyn naudanlihan tullit vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I kolmannessa osassa olevassa liitteessä 7 järjestysnumerolla 13.

4 artikla

1.   Kiintiötä koskevan tuontioikeushakemuksen voi jättää vain jokin seuraavista jalostuslaitoksista tai sen edustaja:

a)

direktiivin 77/99/ETY 8 artiklan mukaisesti hyväksytyt jalostuslaitokset, jotka ovat harjoittaneet naudanlihaa sisältävien tuotteiden jalostusta vähintään kerran aktiivisesti ”1 päivän heinäkuuta 2003” jälkeen;

b)

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian jalostuslaitokset, jotka on hyväksytty viemään yhteisöön direktiivin 72/462/ETY 4 ja 5 luvun mukaisesti ja jotka ovat harjoittaneet naudanlihaa sisältävien tuotteiden jalostusta vähintään kerran aktiivisesti 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen.

Kukin hyväksytty jalostuslaitos saa jättää kustakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä vain yhden tuontioikeushakemuksen; hakemus ei saa ylittää 10:tä prosenttia kustakin käytettävissä olevasta määrästä.

Tuontioikeushakemukset voidaan esittää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka alv-rekisteriin jalostaja on merkitty.

2.   Tuontioikeuksien hakemisen yhteydessä on asetettava vakuus, joka on kuusi euroa 100 kilogrammalta.

3.   Todiste 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä on toimitettava samanaikaisesti tuontioikeushakemuksen kanssa.

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, mitkä asiakirjat katsotaan hyväksyttäväksi todisteeksi edellä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

5 artikla

1.   A- tai B-luokan tuotteiden valmistusta koskevissa tuontioikeushakemuksissa on käytettävä luullisen lihan vastinarvoa.

Tätä kohtaa sovellettaessa 100 kilogrammaa luullista naudanlihaa vastaa 77:ää kilogrammaa luutonta naudanlihaa.

2.   A- tai B-luokan tuotteita koskevien tuontioikeushakemusten on oltava toimivaltaisella viranomaisella viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana toisena perjantaina kello 13.00 Brysselin aikaa.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana neljäntenä perjantaina luettelo hakijoista ja haetuista määristä molempien luokkien osalta sekä asianomaisten jalostuslaitosten hyväksyntänumerot.

Kaikki tiedonannot, myös tyhjät tiedonannot, on toimitettava faksina tai sähköpostina liitteissä I ja II vahvistettuja lomakkeita käyttäen.

4.   Komissio päättää mahdollisimman pian, missä laajuudessa hakemukset hyväksytään, tarvittaessa prosenttimääränä haetuista määristä.

6 artikla

1.   Sellaisen jäädytetyn naudanlihan tuonti, jonka tuontioikeudet on myönnetty 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, edellyttää tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vakuuden osalta asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensisijainen vaatimus on myönnettyjä oikeuksia vastaavien tuontitodistusten hakeminen.

Jos komissio vahvistaa 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vähennyskertoimen, asetettu vakuus vapautetaan haettujen mutta myönnetyt oikeudet ylittävien tuontioikeuksien osalta.

3.   Jalostaja voi myönnettyjen tuontioikeuksien perusteella hakea tuontitodistuksia 18 päivään helmikuuta 2005 asti.

4.   Jalostajille myönnetyt tuontioikeudet antavat oikeuden hakea tuontitodistuksia myönnettyjä oikeuksia vastaaville määrille.

Todistushakemukset voi jättää ainoastaan:

a)

siinä jäsenvaltiossa, jossa tuontioikeushakemus on jätetty;

b)

jalostaja, jolle tuontioikeudet on myönnetty, tai tällaisen jalostajan edustaja.

5.   Toimivaltaiselle viranomaiselle on tuontihetkellä asetettava vakuus sen varmistamiseksi, että jalostaja, jolle tuontioikeudet on myönnetty, jalostaa tuodun lihamäärän kokonaisuudessaan valmiiksi tuotteiksi tuontitodistushakemuksessa mainitussa laitoksessa kolmen kuukauden kuluessa tuontipäivästä.

Vakuuden määrät vahvistetaan liitteessä III.

7 artikla

Sovelletaan asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

8 artikla

1.   Todistushakemukseen ja todistukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

a)

8 kohtaan alkuperämaa;

b)

16 kohtaan jokin 1 artiklassa tarkoitetuista hyväksyttävistä CN-koodeista;

c)

20 kohtaan vähintään yksi liitteessä IV luetelluista maininnoista.

2.   Tuontitodistukset ovat voimassa 120 päivää niiden tosiasiallisesta myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Todistukset eivät kuitenkaan ole voimassa 30 päivän kesäkuuta 2005 jälkeen.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitodistuksessa ilmoitetut määrät ylittävistä tuontimääristä kannetaan vapaaseen liikkeeseen laskemispäivänä sovellettava yhteisen tullitariffin tulli täysimääräisenä.

9 artikla

1.   Määrien, joiden osalta tuontioikeuksia ei ole haettu 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai joiden osalta todistushakemuksia ei ole jätetty viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2005, tuontioikeudet jaetaan uudelleen.

Sitä varten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 25 päivänä helmikuuta 2005 tiedot niistä määristä, joista ei ole saatu hakemuksia.

2.   Komissio päättää mahdollisimman pian 1 kohdassa tarkoitettujen määrien jaosta A- ja B-luokan tuotteisiin. Sitä varten voidaan ottaa huomioon 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnettyjen tuontioikeuksien todellinen käyttö molempien luokkien osalta.

3.   Jäljellä olevat määrät voidaan myöntää ainoastaan niille jalostajille, jotka ovat hakeneet tuontitodistuksia näille jalostajille 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetyille kaikille tuontioikeuksille.

4.   Jäljellä olevien määrien tuontiin sovelletaan 4–8 artiklaa.

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa mainittu hakemuksia koskeva määräaika on kuitenkin tässä tapauksessa 18 päivä maaliskuuta 2005 ja 5 artiklan 3 kohdassa mainittu ilmoituksia koskeva määräaika 25 päivä maaliskuuta 2004.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on perustettava fyysinen ja asiakirjoihin perustuva valvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että liha jalostetaan jalostuslaitoksessa kyseisessä tuontitodistuksessa mainittuun tuoteluokkaan kuuluvaksi tuotteeksi kolmen kuukauden kuluessa tuontipäivästä.

Järjestelmään on sisällyttävä fyysisiä määrän ja laadun tarkastuksia jalostuksen alussa, sen aikana ja jalostustoimien päätyttyä. Tätä varten jalostajien on pystyttävä milloin tahansa esittämään todisteet maahantuodusta lihasta ja sen käytöstä asianmukaisten tuotannon valvonta-asiakirjojen avulla.

Toimivaltaisen viranomaisen suorittamassa tuotantotavan teknisessä tarkastuksessa lihan sulatuksen ja leikkauksen yhteydessä tapahtuva hävikki voidaan ottaa huomioon tarvittavassa määrin.

Lopputuotteen laadun tarkastamiseksi sekä jalostajan valmistusohjeen ja tuotteen koostumuksen vastaavuuden vahvistamiseksi jäsenvaltioiden on otettava edustavia näytteitä ja analysoitava kyseisiä tuotteita. Näiden toimenpiteiden kustannukset maksaa kyseinen jalostaja.

11 artikla

1.   Edellä 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan suhteessa siihen määrään, josta on seitsemän kuukauden kuluessa tuontipäivästä annettu toimivaltaista viranomaista tyydyttävä todiste siitä, että kaikki tai osa tuontilihasta on jalostettu kyseisiksi tuotteiksi kolmen kuukauden kuluessa nimettyyn laitokseen tuontipäivästä.

Jos jalostus on tapahtunut ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden määräajan päätyttyä, vakuus vapautetaan siten, että siitä vähennetään 15 prosenttia ja lisäksi kaksi prosenttia kultakin määräajan ylittävältä päivältä vakuuden jäljelle jäävästä määrästä.

Jos todiste jalostuksesta on laadittu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun seitsemän kuukauden määräajassa ja toimitetaan näitä seitsemää kuukautta seuraavien 18 kuukauden kuluessa, pidätetty määrä palautetaan vähennettynä 15 prosentilla vakuuden määrästä.

2.   Edellä 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vakuuden vapauttamattomat määrät menetetään ja pidätetään kannettuina tulleina.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2344/2003 (EUVL L 346, 31.12.2003, s. 38).

(3)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003 s. 36).

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 636/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 9).

(6)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 360/2004 (EYVL L 63, 28.2.2004, s. 13).

(7)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).

(8)  EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39.


LIITE I

Faksi (32 2) 299 85 70

Sähköposti: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Asetuksen (EY) N:o 1206/2004 5 artiklan 1 ja 2 kohta

A-luokan tuote — järjestysnumero 09.4057

Image


LIITE II

Faksi: (32 2) 299 85 70

Sähköposti: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Asetuksen (EY) N:o 1206/2004 5 artiklan 1 ja 2 kohta

B-luokan tuote — järjestysnumero 09.4058

Image


LIITE III

VAKUUDEN MÄÄRÄ (1)

(euroa/1000 nettokg)

Tuote

(CN-koodi)

A-luokan tuotteiden valmistaminen

B-luokan tuotteiden valmistaminen

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Sovellettava valuuttakurssi on vakuuden jättämistä edeltävänä päivänä voimassa ollut valuuttakurssi.


LIITE IV

8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

—   espanjaksi: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   tšekiksi: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   tanskaksi: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   saksaksi: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   viroksi: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   kreikaksi: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   englanniksi: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   ranskaksi: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   italiaksi: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   latviaksi: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   liettuaksi: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   unkariksi: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   hollanniksi: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   puolaksi: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   portugaliksi: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   slovakiksi: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   sloveeniksi: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   suomeksi: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   ruotsiksi: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1207/2004,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004,

tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1114/2004 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1114/2004 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1114/2004 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja


(1)  EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 214, 16.6.2004, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1189/2004 (EUVL L 228, 29.6.2004, s. 3).


LIITE I

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

9,06

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

29,47

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

44,23

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

44,23

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

29,47


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

15.6.2004 ja 28.6.2004 välisenä aikana

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

9,56

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(4)  Fob Duluth.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/55


EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä kesäkuuta 2004,

yhden tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

(2004/524/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 224 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 artiklan,

ottavat huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 46 artiklan 1 kohdassa määrätään muun muassa kymmenen tuomarin nimittämisestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Saman artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan näistä viiden tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2004. Nämä tuomarit valitaan arvalla. Muiden tuomareiden toimikausi puolestaan päättyy 31 päivänä elokuuta 2007.

(2)

Päätöksellä N:o 2004/490/EY, Euratom (1) nimitettiin ainoastaan neljä tuomaria ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta 2004 ja päättyy 31 päivänä elokuuta 2007. Viidennen tuomarin nimittäminen jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan.

(3)

Nyt olisi nimitettävä viides tuomari,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Verica TRSTENJAK nimitetään tuomariksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä heinäkuuta 2004 ja päättyy 31 päivänä elokuuta 2007.

2 artikla

Tämtä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2004.

A. ANDERSON

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 169, 1.5.2004, s. 23.


Euroopan keskuspankki

30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/56


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä kesäkuuta 2004,

petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

(EKP/2004/11)

(2004/525/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.3 artiklan ja 36.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston myötävaikutuksen perussäännön 47.2 artiklan viidennen luetelmakohdan mukaisesti,

ottaa huomioon EKP:n henkilöstökomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1073/1999 (jäljempänä ”OLAF-asetus”) säädetään, että Euroopan petostentorjuntavirasto (jäljempänä ”virasto”) panee vireille ja toteuttaa petostentorjuntaan liittyviä hallinnollisia tutkimuksia (jäljempänä ”sisäiset tutkimukset”) EY:n ja Euratomin perustamissopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi. OLAF-asetuksen mukaan sisäiset tutkimukset voivat koskea virkatoimintaan liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat merkitä, että tällaisten toimielinten tai elinten henkilöstöön kuuluvat ovat jättäneet noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin; sisäiset tutkimukset voivat koskea myös vastaavia tilanteita, joissa toimielinten ja elinten jäsenet, johtohenkilöt taikka henkilöstöön kuuluvat, joihin ei sovelleta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia henkilöstösääntöjä (jäljempänä ”henkilöstösäännöt”), ovat jättäneet noudattamatta velvollisuuksiaan.

(2)

EKP:ssä tällaiset virkatehtävät ja -velvollisuudet, erityisesti velvollisuudet, jotka liittyvät työtehtävissä käyttäytymiseen ja liikesalaisuuksiin, on vahvistettu a) Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa, b) Euroopan keskuspankin henkilöstösäännöissä, c) Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteessä I olevissa lyhytaikaisia työsuhteita koskevissa ehdoissa, d) Euroopan keskuspankin lyhytaikaisia työsuhteita koskevissa säännöissä; asiasta on määrätty myös e) Euroopan keskuspankin menettelytapaohjeissa (2) ja f) menettelytapaohjeissa EKP:n neuvoston jäsenille (3) (jäljempänä yhdessä ”EKP:n palvelussuhteen ehdot”).

(3)

OLAF-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että virasto ”toteuttaa toimielimissä ja elimissä sisäisiä hallinnollisia tutkimuksia” Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi sekä petosten ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi, ja 4 artiklan 6 kohdan nojalla kunkin toimielimen ja elimen on tehtävä päätös, johon ”sisältyvät erityisesti säännöt, jotka koskevat: a) toimielinten ja elinten jäsenten, virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien sekä elinten johtohenkilöiden, virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien velvollisuutta toimia yhteistyössä viraston henkilöstöön kuuluvien kanssa ja antaa heille tietoja; b) viraston henkilöstöön kuuluvien toteuttamissa sisäisissä tutkimuksissa noudatettavia menettelyjä ja takeita sisäisten tutkimusten kohteina olevien henkilöiden oikeuksista”. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti virasto voi aloittaa tutkimuksen vain riittävän vakavien epäilysten perusteella (4).

(4)

OLAF-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että sisäiset tutkimukset olisi toteutettava ottaen huomioon perustamissopimusten, erityisesti Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräykset sekä henkilöstösäännöt. Viraston toteuttamiin sisäisiin tutkimuksiin sovelletaan myös Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohtaa ja muita jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita ja perusoikeuksia, jotka yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut, kuten oikeudellisen avun luottamuksellisuutta koskevaa periaatetta (”lakiin perustuva erioikeus”).

(5)

Sisäiset tutkimukset toteutetaan OLAF-asetuksessa ja kunkin toimielimen tai elimen OLAF-asetuksen täytäntöönpanemiseksi tekemissä päätöksissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Tehdessään tätä täytäntöönpanopäätöstä EKP on velvollinen perustelemaan kaikki mahdolliset rajoitukset, jotka asetetaan sisäisille tutkimuksille EKP:lle perustamissopimuksen 105 ja 106 artiklassa annettujen erityisten tehtävien ja velvollisuuksien osalta. Tällaisilla rajoituksilla pitäisi huolehtia toisaalta siitä, että tietyt EKP:n tiedot säilyttävät luottamuksellisuutensa, sekä toisaalta siitä, että lainsäätäjän tavoite eli petostentorjunnan tehostaminen toteutuu. Näitä erityisiä tehtäviä ja velvollisuuksia lukuun ottamatta EKP:tä olisi pidettävä, myös tätä päätöstä sovellettaessa, muihin yhteisön toimielimiin ja elimiin verrattavana hallintoviranomaisena.

(6)

Poikkeustapauksissa joidenkin EKP:llä sen tehtävien hoitamiseksi olevien luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen EPK:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa. Tällöin johtokunta päättää siitä, myönnetäänkö virastolle oikeus tutustua tietoihin tai toimitetaanko virastolle kyseisiä tietoja. Pääsy myönnetään yli vuoden vanhoihin tietoihin, jotka koskevat rahapoliittisia päätöksiä tai valuuttavarantojen hoitoon ja valuuttamarkkinainterventioihin liittyviä operaatioita. Tällaista määräaikaa ei ole muilla aloilla sovellettavilla rajoituksilla, esimerkiksi rajoituksilla, jotka koskevat vakautta valvovilta viranomaisilta saatuja tietoja rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta ja tietoja nykyisten ja tulevien euroseteleiden aitoustekijöistä ja teknisistä eritelmistä. Tiedot, joiden kulkeutuminen EKP:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa, liittyvät tämän päätöksen mukaan ainoastaan tiettyihin toiminnan aloihin; on kuitenkin tarpeen mahdollistaa päätöksen mukauttaminen kaikkiin ennakoimattomiin muutoksiin sen varmistamiseksi, että EKP kykenee jatkossakin huolehtimaan sille perustamissopimuksessa annetuista tehtävistä.

(7)

Tässä päätöksessä otetaan huomioon, että EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäsenillä, jotka eivät ole samalla EKP:n johtokunnan jäseniä, on EKPJ:hin liittyvien tehtäviensä lisäksi kansallisia tehtäviä. Tällaisten kansallisten tehtävien hoitamiseen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, joka jää viraston sisäisten tutkimusten ulkopuolelle. Tätä päätöstä sovelletaan sen vuoksi ainoastaan tällaisten henkilöiden sellaisiin virkatehtäviin, joita he hoitavat EKP:n päätöksentekoelinten jäseninä. Siltä osin kuin viraston sisäiset tutkimukset mahdollisesti koskevat yleisneuvoston jäseniä, tämän päätöksen laatimisen yhteydessä on kuultu sen jäseniä.

(8)

Perussäännön 38.1 artiklan mukaan EKP:n päätöksentekoelimen jäsen tai sen henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtäviensä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. OLAF-asetuksen 8 artiklan nojalla virastoon ja sen henkilöstöön sovelletaan samoja luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevia ehtoja kuin EKP:n henkilöstöön perussäännön ja EKP:n palvelussuhteen ehtojen perusteella.

(9)

OLAF-asetuksen 6 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset avustavat kansallisten säännösten mukaisesti virastoa sen EKP:tä koskevissa tutkimuksissa. Saksan liittotasavallan hallitus ja EKP ovat allekirjoittaneet 18 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn kotipaikkasopimuksen (5), jolla pannaan täytäntöön EKP:n osalta Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja johon sisältyy määräyksiä EKP:n tilojen, arkistojen ja viestintäyhteyksien loukkaamattomuudesta sekä EKP:n johtokunnan jäsenten diplomaattisista erioikeuksista ja vapauksista.

(10)

OLAF-päätöksen 14 artiklan mukaan jokainen Euroopan yhteisöjen virkamies ja muuhun henkilöstöön kuuluva voi henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti saattaa viraston johtajan käsiteltäväksi valituksen, joka koskee viraston sisäisessä tutkimuksessa toteuttamaa hänelle vastaista toimenpidettä. Samaa menettelyä olisi sovellettava vastaavasti valituksiin, joita EKP:n henkilöstöön kuuluvat ja EKP:n päätöksentekoelinten jäsenet saattavat viraston johtajan käsiteltäviksi, ja tällaisista valituksista tehtyihin päätöksiin olisi sovellettava henkilöstösääntöjen 91 artiklaa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäseniin asioissa, jotka liittyvät heidän tehtäväänsä kyseisten EKP:n päätöksentekoelinten jäseninä,

EKP:n johtokunnan jäseniin,

kansallisten keskuspankkien hallintoelinten jäseniin ja kaikkiin kansallisten keskuspankkien henkilöstöön kuuluviin, jotka osallistuvat EKP:n johtokunnan ja EKP:n neuvoston kokouksiin varahenkilöinä, ja/tai heidän mukanaan tuleviin henkilöihin, asioissa, jotka liittyvät tämän tehtävän hoitamiseen,

(jäljempänä yhdessä ”päätöksentekoelimiin osallistuvat henkilöt”), sekä

EKP:n henkilöstöön vakituisesti tai tilapäisesti kuuluviin, joihin sovelletaan EKP:n palvelussuhteen ehtoja,

EKP:ssä muun kuin työsopimuksen perusteella työskenteleviin henkilöihin heidän tehtäviinsä EKP:ssä liittyvissä asioissa,

(jäljempänä yhdessä ”EKP:n henkilöstöön kuuluvat”).

2 artikla

Velvollisuus toimia yhteistyössä viraston kanssa

Jollei OLAF-asetuksessa vahvistetuista menettelyistä ja tässä päätöksessä annetuista säännöistä muuta johdu, päätöksentekoelimiin osallistuvat henkilöt ja EKP:n henkilöstöön kuuluvat toimivat täysimääräisesti yhteistyössä sisäistä tutkimusta toteuttavan viraston henkilöstön kanssa ja antavat kaiken tutkimusta varten tarvittavan avun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen, Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja perussäännön asiaa koskevien määräysten soveltamista.

3 artikla

Velvollisuus antaa tietoja kaikesta laittomasta toiminnasta

1.   EKP:n henkilöstöön kuuluvien on viipymättä ilmoitettava joko sisäisen tarkastuksen osaston johtajalle, oman toimialansa ylemmälle esimiehelle tai siitä toimialasta pääasiallisesti vastuussa olevalle johtokunnan jäsenelle, jota asia koskee, sellaisista tietoonsa tulleista seikoista, jotka antavat aiheen olettaa, että on tapahtunut petos, lahjontaa tai yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa, tai sellaisista virkatoimiin liittyvistä vakavista teoista, jotka vahingoittavat näitä taloudellisia etuja ja voivat merkitä, että EKP:n henkilöstöön kuuluva tai päätöksentekoelimeen osallistuva henkilö on jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin. Kyseisten henkilöiden on tämän jälkeen viipymättä toimitettava heille ilmoitetut tiedot sihteeristön ja kielipalvelujen pääosaston johtajalle. EKP:n henkilöstöön kuuluvaa ei saa kohdella millään tavoin epäoikeudenmukaisesti tai syrjivästi sen vuoksi, että hän on ilmoittanut tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja.

2.   Päätöksentekoelimiin osallistuvien henkilöiden, jotka ovat saaneet tietoonsa 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, on ilmoitettava niistä sihteeristön ja kielipalvelujen pääosaston johtajalle tai EKP:n puheenjohtajalle.

3.   Jollei 4 artiklasta muuta johdu, sihteeristön ja kielipalvelujen pääosaston johtajan tai tapauksen mukaan EKP:n puheenjohtajan on toimitettava 1 tai 2 kohdan mukaisesti saamansa tiedot viipymättä virastolle sekä ilmoitettava asiasta sisäisen tarkastuksen osastolle ja tapauksen mukaan EKP:n puheenjohtajalle.

4.   Jos EKP:n henkilöstöön kuuluvalla tai päätöksentekoelimeen osallistuvalla henkilöllä on ilmeistä näyttöä petoksesta, lahjonnasta tai 1 kohdassa tarkoitetusta muusta laittomasta toiminnasta esitetyn epäilyksen tueksi sekä samalla perusteltu syy uskoa, että tämän artiklan edellisissä kohdissa vahvistettu menettely saattaisi kyseisessä tapauksessa haitata näytön tehokasta ilmoittamista virastolle, hän voi ilmoittaa näytöstä suoraan virastolle, jolloin 4 artiklaa ei sovelleta.

4 artikla

Arkaluonteisia tietoja koskeva yhteistyö viraston kanssa

1.   Poikkeustapauksissa, joissa joidenkin EKP:llä sen tehtävien hoitamiseksi olevien luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen EPK:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa, johtokunta päättää siitä, myönnetäänkö virastolle oikeus tutustua tietoihin tai toimitetaanko virastolle kyseisiä tietoja. Tätä sääntöä sovelletaan tietoihin rahapoliittisista päätöksistä tai valuuttavarantojen hoitoon ja valuuttamarkkinainterventioihin liittyvistä operaatioista, jos nämä tiedot ovat alle vuoden vanhoja, tietoihin, jotka EKP on saanut vakautta valvovilta viranomaisilta rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta tai tietoihin euroseteleiden aitoustekijöistä ja teknisistä eritelmistä.

2.   Tällaisessa johtokunnan päätöksessä otetaan huomioon kaikki merkitykselliset seikat, kuten viraston tutkimusta varten pyytämien tietojen arkaluonteisuuden aste, tietojen merkitys tutkimuksen kannalta, epäilysten vakavuus, sellaisina kuin virasto, EKP:n henkilöstöön kuuluva tai päätöksentekoelimeen osallistuva henkilö on esittänyt epäilykset EKP:n puheenjohtajalle, ja EKP:n toiminnalle aiheutuvan riskin merkittävyys. Mikäli oikeus tutustua tietoihin evätään, päätös on perusteltava. Sellaisten tietojen osalta, jotka EKP on saanut vakautta valvovilta viranomaisilta rahoitusjärjestelmän tai yksittäisten luottolaitosten vakaudesta, johtokunta voi myöntää virastolle oikeuden tutustua tietoihin, elleivät asianomaiset valvontaviranomaiset katso, että oikeus tutustua tietoihin vaarantaa rahoitusjärjestelmän tai yksittäisen rahalaitoksen vakautta.

3.   Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa, kun on kyse EKP:n toiminnan tiettyyn erityisalaan liittyvistä tiedoista, joiden luottamuksellisuus vastaa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitetun kaltaisten tietojen luottamuksellisuutta, johtokunta voi väliaikaisesti päättää olla myöntämättä virastolle oikeutta tutustua tietoihin. Tällaiseen päätökseen sovelletaan 2 kohtaa ja se on voimassa enintään kuusi kuukautta. Tämän jälkeen virastolle on myönnettävä oikeus tutustua tietoihin, jollei EKP:n neuvosto ole tällä välin muuttanut päätöstä siten, että kyseisen kaltaiset tiedot on lisätty kuuluviksi 1 kohdan soveltamisalaan. EKP:n neuvoston on perusteltava tähän päätökseen tekemänsä muutokset.

5 artikla

EKP:ltä saatava apu sisäisten tutkimusten yhteydessä

1.   Kun viraston edustajat aloittavat sisäisen tutkimuksen EKP:ssä, EKP:n turvallisuudesta vastaava päällikkö antaa heille pääsyn EKP:n tiloihin heidän esitettyään kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja se seikka, että he kuuluvat viraston henkilöstöön, sekä viraston johtajan antaman kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenee tutkimuksen kohde. Tästä on ilmoitettava viipymättä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sisäisen tarkastuksen osaston johtajalle.

2.   Sisäisen tarkastuksen osaston johtaja avustaa virastoa sen tutkimusten käytännön järjestelyissä.

3.   EKP:n henkilöstöön kuuluvien ja päätöksentekoelimiin osallistuvien henkilöiden on annettava tutkimusta toteuttaville viraston edustajille kaikki heidän tarvitsemansa tiedot; jos näitä tietoja saatetaan kuitenkin pitää 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla arkaluonteisina, tietojen antamisesta päättää johtokunta. Sisäisen tarkastuksen osaston on talletettava kaikki toimitetut tiedot.

6 artikla

Asianomaisille ilmoittaminen

1.   Jos ilmenee, että EKP:n henkilöstöön kuuluvaan tai päätöksentekoelimeen osallistuvaan henkilöön saattaa kohdistua epäilyksiä, asianomaiselle ilmoitetaan asiasta viipymättä sillä edellytyksellä, että siitä ei aiheudu haittaa tutkimukselle. Nimeltä mainittua päätöksentekoelimeen osallistuvaa henkilöä tai henkilöstöön kuuluvaa koskevia päätelmiä ei missään tapauksessa saa tehdä tutkimuksen valmistuttua ilman, että asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi kaikista häntä koskevista seikoista. Asianomaisilla henkilöillä on oikeus pysyä vaiti, olla todistamatta itseään vastaan ja hankkia itselleen oikeudellista apua.

2.   Tapauksissa, joissa tutkimukseen liittyvistä syistä on noudatettava ehdotonta salassapitoa ja joissa on turvauduttava kansallisen lainkäyttöviranomaisen toimivaltaan kuuluviin tutkintamenetelmiin, voidaan EKP:n puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan suostumuksella lykätä rajoitetuksi ajaksi sellaisen velvoitteen noudattamista, jonka mukaan EKP:n henkilöstöön kuuluvaa tai päätöksentekoelimeen osallistuvaa henkilöä on kehotettava esittämään näkemyksensä.

7 artikla

Tiedot tutkimuksen lopettamisesta ilman jatkotoimia

Mikäli sisäisen tarkastuksen perusteella ei voida todeta, että sellaiseen EKP:n henkilöstöön kuuluvaan tai päätöksentekoelimeen osallistuvan henkilöön, johon on kohdistunut epäilyksiä, pitäisi kohdistaa jatkotoimia, sisäinen tutkimus lopetetaan ilman jatkotoimia viraston johtajan päätöksellä, ja tämä ilmoittaa asiasta asianomaiselle EKP:n henkilöstöön kuuluvalle tai päätöksentekoelimeen osallistuvalle henkilölle kirjallisesti.

8 artikla

Koskemattomuudesta luopuminen

Kansallisten poliisivoimien tai lainkäyttöviranomaisten esittämä pyyntö, joka koskee EKP:n henkilöstöön kuuluvan tai johtokunnan, EKP:n neuvoston tai yleisneuvoston jäsenen lainkäytöllisestä koskemattomuudesta luopumista mahdollisissa petoksiin, lahjontaan tai yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan liittyvissä tapauksissa, toimitetaan viraston johtajalle lausuntoa varten. EKP:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tekee ratkaisun EKP:n henkilöstöön kuuluvien koskemattomuudesta, ja EKP:n neuvosto tekee ratkaisun johtokunnan, EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston jäsenten koskemattomuudesta.

9 artikla

EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen

Muutetaan EKP:n henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja seuraavasti:

1)

Lisätään palvelussuhteen ehtojen 4 artiklan a kohdan toisen virkkeen jälkeen seuraava virke:

”Heitä sitovat petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehtyyn päätökseen EKP/2004/11 sisältyvät määräykset.”

2)

Korvataan palvelussuhteen ehtojen 5 artiklan b kohdan johdantolause seuraavasti:

”b)

Ellei petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehdyssä päätöksessä EKP/2004/11 toisin määrätä, henkilöstöön kuuluvat eivät saa ilman EKP:n johtokunnan etukäteen antamaa lupaa:”.

10 artikla

EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteen I muuttaminen

Muutetaan EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen liitteessä I olevia lyhytaikaisia työsuhteita koskevia ehtoja seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava virke 4 artiklan toisen virkkeen jälkeen:

”Heitä sitovat petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehtyyn päätökseen EKP/2004/11 sisältyvät määräykset.”

2)

Korvataan 10 artiklan b kohdan johdantolause seuraavasti:

”b)

Ellei petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien sisäisten tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tehdyssä päätöksessä EKP/2004/11 toisin määrätä, lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät eivät saa ilman EKP:n johtokunnan etukäteen antamaa lupaa:”.

11 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä kesäkuuta 2004.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2)  EYVL C 76, 8.3.2001, s. 12.

(3)  EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4)  Asia C-11/00, Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan keskuspankki, tuomio 10.7.2003, Kok. I-7147.

(5)  Bundesgesetzblatt n:o 45, 1998 (27.10.1998) ja n:o 12, 1999 (6.5.1999).


30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/61


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004,

Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä

(EKP/2004/12)

(2004/526/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 46.4 artiklan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan 1 päivänä syyskuuta 1998 tehty Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestys seuraavalla työjärjestyksellä, joka tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004:

”EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTON TYÖJÄRJESTYS

YLEISTÄ

1 artikla

Määritelmät

Tällä työjärjestyksellä täydennetään Euroopan yhteisön perustamissopimusta sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä. Tämän työjärjestyksen ilmaisuilla on sama merkitys kuin perustamissopimuksessa ja perussäännössä.

I LUKU

YLEISNEUVOSTO

2 artikla

Yleisneuvoston kokousten aika ja paikka

1.   Yleisneuvosto päättää puheenjohtajan ehdotuksesta kokoustensa ajankohdan.

2.   Puheenjohtajan on kutsuttava yleisneuvosto koolle, jos vähintään kolme yleisneuvoston jäsentä sitä pyytää.

3.   Puheenjohtaja voi myös kutsua yleisneuvoston koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

4.   Yleisneuvosto kokoontuu yleensä Euroopan keskuspankin (EKP) tiloissa.

5.   Kokouksia voidaan pitää myös puhelinneuvotteluina, ellei vähintään kolme kansallisen keskuspankin pääjohtajaa sitä vastusta.

3 artikla

Yleisneuvoston kokouksiin osallistuminen

1.   Jollei tässä työjärjestyksessä toisin määrätä, yleisneuvoston kokouksiin saavat osallistua ainoastaan sen jäsenet, johtokunnan muut jäsenet, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan yhteisöjen komission jäsen.

2.   Kunkin kansallisen keskuspankin pääjohtajan ohella kokouksiin voi yleensä osallistua yksi henkilö.

3.   Jos yleisneuvoston jäsen ei voi osallistua kokoukseen, hän voi kirjallisesti nimetä varajäsenen, joka osallistuu kokoukseen ja äänestää hänen puolestaan. Tämä kirjallinen tiedonanto on lähetettävä puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen kokousta. Varajäsenen ohella kokouksiin voi yleensä osallistua yksi henkilö.

4.   Puheenjohtaja nimittää sihteerin EKP:n henkilöstön joukosta. Sihteeri avustaa puheenjohtajaa yleisneuvoston kokousten valmistelemisessa ja laati yleisneuvoston kokouspöytäkirjan.

5.   Yleisneuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös muita henkilöitä, jos se katsoo sen aiheelliseksi.

4 artikla

Äänestäminen

1.   Yleisneuvosto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä tai heidän varajäsenistään on läsnä. Jos yleisneuvosto ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

2.   Jollei perussäännössä toisin määrätä, päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

3.   Yleisneuvosto äänestää puheenjohtajan pyynnöstä. Puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos yleisneuvoston jäsen sitä häneltä pyytää.

4.   Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisella menettelyllä, ellei vähintään kolme yleisneuvoston jäsentä sitä vastusta. Kirjallinen menettely edellyttää

i)

yleensä vähintään kymmentä työpäivää yleisneuvoston kunkin jäsenen harkintaa varten. Kiireellisessä tapauksessa, joka on perusteltava pyynnössä, aika voidaan supistaa viiteen työpäivään; ja

ii)

yleisneuvoston kunkin jäsenen henkilökohtaista allekirjoitusta; ja

iii)

kaikkien tällaisten päätösten kirjaamista yleisneuvoston seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.

5 artikla

Yleisneuvoston kokousten järjestäminen

1.   Yleisneuvosto hyväksyy jokaisen kokouksen esityslistan. Puheenjohtaja laatii alustavan esityslistan, joka lähetetään siihen liittyvine asiakirjoineen yleisneuvoston jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokouksiin, vähintään kahdeksan päivää ennen kyseistä kokousta, paitsi erittäin kiireellisissä tapauksissa, jolloin puheenjohtajan on meneteltävä olosuhteiden vaatimalla tavalla. Yleisneuvosto voi puheenjohtajan tai muun yleisneuvoston jäsenen esityksestä päättää poistaa asioita alustavalta esityslistalta tai lisätä niitä siihen. Asia on poistettava esityslistalta vähintään kolmen yleisneuvoston jäsenen sitä pyytäessä, jos siihen liittyviä asiakirjoja ei ole toimitettu yleisneuvoston jäsenille ajoissa.

2.   Yleisneuvoston kokouspöytäkirja jaetaan yleisneuvoston jäsenten hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa (tai tarvittaessa tätä aiemmin kirjallisella menettelyllä), ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja.

II LUKU

YLEISNEUVOSTON OSALLISTUMINEN EUROOPAN KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄN TEHTÄVIIN

6 artikla

Yleisneuvoston ja EKP:n neuvoston välinen suhde

1.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa tehtäviin, joihin kuuluvat erityisesti 6.2–6.8 artiklassa luetellut tehtävät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisneuvoston muita velvollisuuksia mukaan lukien perussäännön 44 artiklan mukaiset velvollisuudet.

2.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 4 ja 25.1 artiklassa tarkoitettuun EKP:n neuvoa-antavaan toimintaan.

3.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa EKP:n tilastointia koskeviin tehtäviin seuraavasti:

lujittaa yhteistyötä kaikkien Euroopan unionin kansallisten keskuspankkien välillä, minkä tarkoituksena on tukea EKP:tä tilastointia koskevissa tehtävissä,

tarvittaessa edistää kaikkien Euroopan unionin kansallisten keskuspankkien tilastotietojen keräämistä, laatimista ja jakamista koskevien sääntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaistamista, ja

esittää EKP:n neuvostolle kommentteja perussäännön 42 artiklan mukaisista suositusluonnoksista tilastoinnin alalla ennen näiden suositusten antamista.

4.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 15 artiklan mukaiseen EKP:n kertomusten laatimisvelvollisuuden täyttämiseen esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja vuosikertomuksesta ennen sen hyväksymistä.

5.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 26.4 artiklan tarkoittamaan kirjanpitosääntöjen ja toiminnasta annettavien tietojen standardisoimiseen esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja säännösluonnoksista ennen niiden hyväksymistä.

6.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 29.4 artiklan mukaisten muiden toimenpiteiden hyväksymiseen esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja tällaisista toimenpideluonnoksista ennen niiden hyväksymistä.

7.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen määrittelyyn esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja luonnoksista palvelussuhteen ehdoiksi ennen niiden hyväksymistä.

8.   Yleisneuvosto myötävaikuttaa perussäännön 47.3 artiklan mukaiseen valuuttakurssien peruuttamatonta kiinnittämistä koskevaan valmistelutyöhön esittämällä EKP:n neuvostolle kommentteja

perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisista EKP:n lausuntoluonnoksista, ja

mistä tahansa muusta EKP:n lausuntoluonnoksesta, joka koskee yhteisön säädöksiä, joita annetaan kumottaessa poikkeuksia, ja

eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdyn pöytäkirjan 10 kohdan mukaisista päätöksistä.

9.   Kun yleisneuvostoa pyydetään myötävaikuttamaan EKP:n toimintaan edellisten kohtien mukaisesti, sille on annettava tämän tekemiseen kohtuullinen aika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää. Kiireellisessä tapauksessa, joka on perusteltava pyynnössä, aika voidaan supistaa viiteen työpäivään. Puheenjohtaja voi päättää käyttää kirjallista menettelyä.

10.   Puheenjohtaja antaa yleisneuvostolle perussäännön 47.4 artiklan mukaisesti tiedon EKP:n neuvoston tekemistä päätöksistä.

7 artikla

Yleisneuvoston ja johtokunnan välinen suhde

1.   EKP:n yleisneuvostolle annetaan tilaisuus esittää johtokunnalle kommentteja ennen kuin

johtokunta panee täytäntöön EKP:n neuvoston säädökset, joihin Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 12.1 artiklan mukaisesti edellytetään yleisneuvoston myötävaikutusta,

johtokunta antaa EKP:n neuvostolta perussäännön 12.1 artiklan nojalla saamiensa toimivaltuuksien perusteella säädöksiä, jotka edellyttävät Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 12.1 artiklan mukaisesti yleisneuvoston myötävaikutusta.

2.   Kun yleisneuvostoa pyydetään esittämään tämän artiklan ensimmäisen kohdan mukaisia kommentteja, sille on annettava niiden esittämiseen kohtuullinen aika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää. Kiireellisessä tapauksessa, joka on perusteltava pyynnössä, aika voidaan supistaa viiteen työpäivään. Puheenjohtaja voi päättää käyttää kirjallista menettelyä.

8 artikla

Euroopan keskuspankkijärjestelmän komiteat

1.   Yleisneuvosto voi toimivaltaansa kuuluvissa asioissa pyytää EKP:n neuvoston Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 9 artiklan nojalla perustamilta komiteoilta selvityksiä erityisistä aiheista.

2.   Jokaisen euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki voi nimetä henkilökuntansa joukosta enintään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat komitean kokouksiin aina, kun komitea käsittelee yleisneuvoston toimivaltaan kuuluvia asioita ja kun komitean puheenjohtaja ja johtokunta katsovat sen tarpeelliseksi.

III LUKU

ERITYISET MENETTELYSÄÄNNÖT

9 artikla

Säädökset

1.   Puheenjohtaja allekirjoittaa EKP:n päätökset, jotka on tehty perussäännön 46.4 ja 48 artiklan ja tämän työjärjestyksen nojalla sekä perussäännön 44 artiklan mukaiset yleisneuvoston antamat EKP:n suositukset ja EKP:n lausunnot.

2.   Kaikille EKP:n säädöksille annetaan juokseva numero ja ne annetaan tiedoksi ja julkaistaan Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.7 artiklan mukaisesti.

10 artikla

EKP:n asiakirjojen luottamuksellisuus ja saatavuus

1.   Yleisneuvostossa ja sen toimivaltaan kuuluvia asioita käsittelevissä komiteoissa tai ryhmissä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia, jollei yleisneuvosto valtuuta puheenjohtajaa julkistamaan, mihin käsittelyssä on päädytty.

2.   Yleisneuvoston ja sen toimivaltaan kuuluvia asioita käsittelevien komiteoiden tai ryhmien laatimien asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi määrätään Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 23.2 artiklan nojalla tehdyllä EKP:n neuvoston päätöksellä.

3.   Yleisneuvoston ja sen toimivaltaan kuuluvia asioita käsittelevien komiteoiden tai ryhmien laatimat asiakirjat käsitellään ja luokitellaan Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 23.3 artiklan nojalla hallinnollisessa kiertokirjeessä annettujen sääntöjen mukaisesti. Asiakirjat ovat vapaasti käytettävissä kolmenkymmenen vuoden kuluttua, elleivät päätöksentekoelimet toisin päätä.

11 artikla

Voimassaolon päättyminen

Kun Euroopan unionin neuvosto on perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti kumonnut kaikki poikkeukset ja kun eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa edellytetyt päätökset on tehty, yleisneuvosto lakkautetaan ja tämä työjärjestys ei enää ole voimassa.”

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä kesäkuuta 2004.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


Oikaisuja

30.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/64


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1166/2004, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 224, 25. kesäkuuta 2004 )

Sivulla 18, johdanto-osan 5 kappale:

korvataan:

”Siipikarjanlihan ja munien hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa.”

seuraavasti:

”Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset.”

Sivulla 19, liitteen alaviitteessä (1):

Määräpaikkaan 02 kuuluvat maat ovat:

”02 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä”.

Määräpaikkaan 03 kuuluvat maat ovat:

”03 Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit”.