ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 212

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
12. kesäkuu 2004


Sisältö

 

Huomautus lukijoille

Sivu

 

*

Huomautus lukijalle

1

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/467/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Kyprosta ja Viroa koskevista siirtymätoimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta (EUVL L 160, 30.4.2004)

3

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/468/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Viron ja Unkarin soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta jätevettä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti käsiteltäessä kerätyn aineksen osalta (EUVL L 160, 30.4.2004)

5

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/469/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta (EUVL L 160, 30.4.2004)

7

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/470/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista (EUVL L 160, 30.4.2004)

28

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/471/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen maitoalan laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joiden sallitaan jalostaa EU:n vaatimukset täyttävää ja täyttämätöntä maitoa siirtymäajan aikana Puolassa (EUVL L 160, 30.4.2004)

31

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/472/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on Latviassa, Liettuassa ja Unkarissa myönnetty siirtymäaika (EUVL L 160, 30.4.2004)

34

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/473/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen IX lisäyksen B muuttamisesta Liettuan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon (EUVL L 160, 30.4.2004)

39

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/474/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on myönnetty siirtymäaika Puolassa (EUVL L 160, 30.4.2004)

44

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/475/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteestä tiettyjen liha- ja maitoalan laitosten tukemiseksi Sloveniassa (EUVL L 160, 30.4.2004)

47

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/476/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen B muuttamisesta tiettyjen eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien Latvian laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon (EUVL L 160, 30.4.2004)

50

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/477/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/459/EY mukauttamisesta Traces-tietojärjestelmän yksiköitä koskevaan luetteloon tehtävien lisäysten osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta (EUVL L 160, 30.4.2004)

53

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/478/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla (EUVL L 160, 30.4.2004)

60

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/479/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymäkauden toimenpiteistä eräiden uusissa jäsenvaltioissa sijaitsevien jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden osalta (EUVL L 160, 30.4.2004)

69

 

*

Oikaistaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 1/2004 (2004/480/EY), tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, sopimuksen liitteen 11 lisäyksen 5 muuttamisesta (EUVL L 160, 30.4.2004)

72

 

*

Oikaistaan päätös N:o 195 (2004/481/EY), tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta raskauteen ja synnytykseen liittyvässä sairaanhoidossa (EUVL L 160, 30.4.2004)

82

 

*

Oikaistaan päätös N:o 196 (2004/482/EY), tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta dialyysissä ja happiterapiassa olevien henkilöiden osalta (EUVL L 160, 30.4.2004)

83

 

*

Oikaistaan päätös 2004/483/EY, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisessä nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevassa sopimuksessa olevaan liitteeseen I laajentumisen vuoksi tehtävistä muutoksista (EUVL L 160, 30.4.2004)

85

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Huomautus lukijoille

12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/1


Huomautus lukijalle

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles.

Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deens, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.

PL

:

Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.


Oikaisuja

12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/3


Oikaistaan komission päätös 2004/467/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Kyprosta ja Viroa koskevista siirtymätoimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/467/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Kyprosta ja Viroa koskevista siirtymätoimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/467/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) mukaan eläinten sivutuotteiden hävittämisestä paikalla polttamalla tai hautaamalla voidaan tietyissä olosuhteissa myöntää poikkeuksia. Asetuksessa säädetään lisäksi, ettei poikkeuksia voida myöntää sellaisten eläinten osalta, joilla epäillään olevan tarttuva spongiforminen enkefalopatia (TSE) tai joilla on virallisesti vahvistettu olevan TSE-tartunta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee kalojen lajinsisäistä kierrätyskieltoa, eläimistä saatavien sivutuotteiden hautaamista ja polttamista sekä tiettyjä siirtymäkauden toimenpiteitä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 811/2003 (2) säädetään eläinten sivutuotteiden hävittämisestä paikalla polttamalla tai hautaamalla asetuksen (EY) N:o 1774/2002 nojalla myönnettävien poikkeusten täytäntöönpanosta.

(3)

Kyproksella ja Virolla ei ole 1 päivänä toukokuuta 2004 käytössä eläinten sivutuotteiden keräysjärjestelmiä, joiden ansiosta nämä kaksi uutta jäsenvaltiota voisivat noudattaa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisia eläinten sivutuotteiden hävittämistä koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi on tarpeen säätää siirtymätoimenpiteistä, joilla sallitaan Kyproksen ja Viron jatkaa eläinten sivutuotteiden paikalla polttamista tai hautaamista 1 päivään tammikuuta 2005 asti.

(4)

Siirtymäkauden aikana Kyproksen ja Viron olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen estämiseksi, että ihmisten tai eläinten terveys tai ympäristö vaarantuvat. Sen vuoksi olisi sovellettava eläinten sivutuotteiden hävittämisestä paikalla polttamalla tai hautaamalla asetuksen (EY) N:o 1774/2002 nojalla myönnettävien poikkeusten täytäntöönpanoa koskevia asetuksen (EY) N:o 811/2003 säännöksiä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, Kypros ja Viro voivat sallia omalla alueellaan eläinten sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen 1 päivään tammikuuta 2005 asti.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittu poikkeus ei koske asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua luokkaan 1 kuuluvaa ainesta.

2 artikla

Kun Kypros ja Viro sallivat paikalla polttamisen tai hautaamisen tämän päätöksen 2 artiklan mukaisesti, niiden on toteutettava asetuksen (EY) N:o 811/2003 6 ja 9 artiklassa säädettyjen täytäntöönpanoa koskevien säännösten mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet sen estämiseksi, että ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö vaarantuvat. Niiden on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan 1 päivään tammikuuta 2005.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 14.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/5


Oikaistaan komission päätös 2004/468/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Viron ja Unkarin soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta jätevettä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti käsiteltäessä kerätyn aineksen osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/468/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Viron ja Unkarin soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta jätevettä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti käsiteltäessä kerätyn aineksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/468/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (1) säädetään luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvaa ainesta käsittelevien laitosten jätevesien käsittelyä koskevista tietyistä vaatimuksista.

(2)

On aiheellista hyväksyä siirtymätoimenpiteitä, joilla helpotetaan siirtymistä tietyissä uusissa jäsenvaltioissa käytössä olevista järjestelyistä, jotka eivät ole täysin asetuksen (EY) N:o 1774/2002 vaatimusten mukaiset jäteveden käsittelyn osalta.

(3)

Tämän vuoksi Virolle olisi myönnettävä 31 päivään elokuuta 2004 asti ja Unkarille 1 päivään toukokuuta 2005 asti väliaikaisena toimenpiteenä poikkeus, jotta ne voisivat antaa toiminnanharjoittajille luvan jatkaa kansallisten sääntöjen soveltamista luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvan aineksen keräämiseen jätevettä käsiteltäessä.

(4)

Eläinten terveyteen ja kansanterveyteen kohdistuvien riskien välttämiseksi Virossa ja Unkarissa olisi pidettävä yllä asianmukaisia valvontamenetelmiä siirtymäkauden toimenpiteiden soveltamisaikana.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II olevassa IX luvussa todetaan, Viro saa jatkaa yksittäisten hyväksyntien myöntämistä enintään 31 päivään elokuuta 2004 asti ja Unkari enintään 1 päivään toukokuuta 2005 asti asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen käsittelylaitosten, muiden tilojen ja teurastamojen toiminnanharjoittajille kansallisten sääntöjen mukaisesti kyseisten sääntöjen soveltamiseksi jäteveden keräämiseen edellyttäen, että:

a)

kaikki nykyisissä järjestelmissä kyseisistä käsittelylaitoksista, tiloista ja teurastamoista talteen otettu eläinperäinen aines kerätään, kuljetetaan ja hävitetään tapauksen mukaan luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvana aineksena asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti;

b)

kansallisia sääntöjä sovelletaan ainoastaan tiloissa ja laitteisiin, jotka sovelsivat näitä sääntöjä 1 päivänä toukokuuta 2004.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen valvomiseksi, että tiloista ja laitteista vastaavat hyväksytyt toiminnanharjoittajat noudattavat 1 kohdassa asetettuja edellytyksiä.

2 artikla

1.   Toimivaltaisen viranomaisen myöntämät yksittäiset hyväksynnät, jotka koskevat jätevettä käsiteltäessä kerättyä ainetta, on välittömästi ja pysyvästi peruutettava kaikilta toiminnanharjoittajilta, tiloilta tai laitteilta, kun tässä päätöksessä esitetyt edellytykset eivät enää täyty.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on peruttava kaikki 1 artiklan 1 kohdan nojalla myönnetyt hyväksynnät Virossa viimeistään 31 päivään elokuuta 2004 mennessä ja Unkarissa viimeistään 1 päivään toukokuuta 2005 mennessä.

Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaista lopullista hyväksyntää, ellei se tarkastustensa perusteella vakuutu siitä, että 1 artiklassa tarkoitetut tilat ja laitteet ovat kaikkien kyseisen asetuksen vaatimusten mukaisia.

3.   Aines, joka ei ole tämän päätöksen vaatimusten mukaista, on hävitettävä toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

3 artikla

Viron ja Unkarin on välittömästi toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

Sitä sovelletaan 1 päivään toukokuuta 2005.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/7


Oikaistaan komission päätös 2004/469/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/469/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1690)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/469/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen, ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (1), ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen säädösten, jotka pysyvät voimassa 1 päivän toukokuuta 2004 jälkeen ja joita on liittymisen johdosta mukautettava, osalta tarvittavista mukautuksista ei määrätä vuoden 2003 liittymisasiakirjassa tai niistä määrätään, mutta niihin on tehtävä lisämukautuksia. Kaikki nämä lisämukautukset on tehtävä ennen liittymistä, jotta ne voisivat tulla voimaan liittymisestä alkaen.

(2)

Liittymisasiakirjan 57 artiklan 2 kohdan mukaan komissio hyväksyy tällaiset mukautukset tapauksissa, joissa se on antanut alkuperäisen säädöksen.

(3)

Kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle 7 joulukuuta 2001 tehdyssä komission päätöksessä (3) olevaa luetteloa on ajantasaistettava uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi, koska laajentuminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia yhteisön ulkorajoilla.

(4)

Komissio on tarkastanut kolmansien maiden vastaisiksi rajatarkastusasemiksi ehdotetut paikat uusissa jäsenvaltioissa, ja luetteloon olisi nyt lisättävä rajatarkastusasemat, jotka on perustettu ja saatu valmiiksi kyseisillä paikoilla yhteisön vaatimusten mukaisesti.

(5)

Samalla tiettyjen jäsenvaltioiden, erityisesti Italian, Itävallan ja Saksan, asema yhteisön itärajan valtioina kolmansiin maihin nähden lakkaa, ja tietyt näiden jäsenvaltioiden nykyisistä rajatarkastusasemista lakkaavat toimimasta sellaisina.

(6)

Vastaavasti päätöksessä 2001/881/EY säädettyä hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luetteloa olisi ajantasaistettava, jotta siitä käyvät ilmi uusien jäsenvaltioiden rajatarkastusasemat sekä Italian, Itävallan ja Saksan tiettyjen rajatarkastusasemien lakkauttaminen.

(7)

Komission päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luetteloon tehtävien lisäysten ja poistojen osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta 18 päivänä maaliskuuta 2004 tehty komission päätös 2004/273/EY (4) perustuu komission syyskuussa 2003 tekemiin havaintoihin alustavasta tarkastustilanteesta. Kyseisen päivämäärän jälkeen uusissa jäsenvaltioissa on saatu valmiiksi uusia rajatarkastusasemia, jotka ovat antaneet kaikki tarvittavat takeet, mistä syystä ne olisi lisättävä luetteloon.

(8)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi päätöksessä 2001/881/EY oleva luettelo olisi korvattava tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet on annettu tiedoksi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2001/881/EY liite tämän päätöksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

”ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTRO LLSTELLEN — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉES — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Nombre — Navn — Name — Ονομασία — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn

2

=

Código Animo — Animo-kode — Animo-Code — Κωδικός Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-code — Código Animo — Animo-koodi — Animo-kod

3

=

Tipo — Type — Art — Φύση — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Tyyppi — Typ

A

=

Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen — Αεροδρόμιο — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Ferrocarril — Jernbane — Schiene — Σιδηρόδρομος — Raila — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie — Järnväg

P

=

Puerto — Havn — Hafen — Λιμένας — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn

R

=

Carretera — Landevej — Straße — Οδός — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Maantie — Väg

4

=

Centro de inspección — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Inspectiecentrum — Centro de inspecção — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Productos — Produkter — Erzeugnisse — Προϊόντα — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet — Produkter

HC

=

Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All Products for human consumption — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos os produtos para consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Λοιπά προϊόντα — Other Products — Autres produits — Altri prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Sin requisitos de temperatura — ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — No temperature requirements — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen vereist — sem exigências quanto à temperatura — ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — inga krav på temperatur

T

=

Productos congelados/refrigerados — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Productos congelados — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Produits congelés — Prodotti congelati — Bevroren producten — Produtos congelados — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Productos refrigerados — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Gekoelde producten — Produtos refrigerados — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Animales vivos — Levende dyr — Lebende Tiere — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animaux vivants — Animali vivi — Levende dieren — Animais vivos — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvages — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipédes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioeläimet:naudat, siat,vuahet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur:nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Otros animales (incluidos los de zoológico) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5-6

=

Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions spéciales — Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE del Consejo (columnas 1, 4, 5 y 6) — Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας, όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE du Conseil, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1)

=

De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 97/78/CE — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19..3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2)

=

Únicamente productos embalados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da pesca — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur Tierisches Eiweiß — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Únicamente lana, cueros y pieles — Kun uld, skind og huder — NurWolle, Häute und Felle — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Apenas lã e peles — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle ubd Fischöle — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Ijslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober

(8)

=

Equinos únicamente — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Μόνον ιπποειδή — Equidaes only — Equidés uniquement — Unicamente equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel — Μόνον γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

(11)

=

Únicamente alimentos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνον αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνον νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο. — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O ), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. — Pour ”U”, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ”O”, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véanse las Decisiónes 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE (DO L 79, 17.3.2004, p. 47) de la Comisión. — Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) og 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47). — Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission (ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55) und 2004/25/EG (ABl. L 79 vom 17.3.2004, S. 47). — Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 5) και απόφαση 2004/253/EK της Επιτροπής (EE L 79 της 17.3.2004, σ. 47). — Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the Hungarian Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live animals. See Commission Decision 2003/630/EC - OJ L 218, 30.8.2003, p; 55 + 2004/253/EC – OJ L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir décisions de la Commission 2003/630/CE (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004) — Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - GU L 218 del 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – GU L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie - PB L 218 van 30.8.2003, blz. 55 + 2004/253/EG – PB L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE - JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – JO L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY - EUVL L 218, 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/EY – EUVL L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004).

(14)

=

Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relvante communautaire wetgeving. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

País: Bélgica — Land: Belgien — Land: Belgien — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Land: België — País: Bélgica — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

0 502 699

P

 

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

0 502 899

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

HC

 

Centre 3

NHC

U, E, O

Charleroi

0 503 299

A

 

HC(2)

 

Gent

0 502 999

P

 

NHC-NT(6)

 

Liège

0 503 099

A

 

HC, NHC-NT, NHC- T(FR)

U, E,O

Oostende

0 502 599

P

 

HC-T(2)

 

Oostende

0 503 199

A

Centre 1

HC(2)

 

Centre 2

 

E, O

Zeebrugge

0 502 799

P

OHCZ

HC, NHC

 

FCT

HC

 

País: Chipre — Land: Cypern — Land: Zypern — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Land: Cyprus — País: Chipre — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Larnaka

2 140 099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

2 150 099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

 

 

 

 

 

 

País: República Checa — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Land: Tsjechische Republiek — País: República Checa — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Praha-Ruzyně

2 200 099

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

 

 

 

 

 

 

País: Estonia — Land: Estland — Land: Estland — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Land: Estland — País: Estónia — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Luhamaa

2 300 199

R

 

HC, NHC

U, E

Paldiski

2 300 599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassare

2 300 499

P

 

HC — T(FR)(2)

 

 

 

 

 

 

 

País: Dinamarca — Land: Danmark — Land: Dänemark — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Land: Denemarken — País: Dinamarca — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1

0 902 299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2

0 951 699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

0 902 199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR) NHC-NT (2) (11)

E

Esbjerg

0 902 399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Fredericia

0 911 099

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Hanstholm

0 911 399

P

 

HC-T(FR) (1)(3)

 

Hirtshals

0 911 599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

Billund

0 901 799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

0 911 699

A

Centre 1

HC(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC(1)(2), NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E,O

København

0 921 699

P

 

HC(1), NHC

 

 

 

 

 

 

 

Rønne

0 941 699

P

 

HC-T(FR)(1) (2) (3)

 

Kolding

0 901 899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

0 901 999

P

 

HC-T(FR) (1)(2)(3)

 

País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

0 150 299

A

 

HC, NHC

O

Brake

0 151 599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

0 150 699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

0 150 799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

0 151 699

P

IC 1

HC-T (FR) (3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

0 151 999

A

 

HC (2), NHT-CH(2) NHC-NT(2)

O

 

 

 

 

 

 

Frankfurt/Main

0 151 099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

0 155 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

0 150 999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

0 150 899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

0 151 799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

0 152 699

P

 

HC, NHC

E

Köln

0 152 099

A

 

HC, NHC

O

Konstanz Straße

0 153 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

0 152 799

P

 

HC, NHC

U, E

Rostock

0 151 399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Schönefeld

0 150 599

A

 

HC (2), NHC (2)

U, E, O

Stuttgart

0 149 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

0 149 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

0 153 299

F

 

HC, NHC

 

País: Grecia — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Land: Griekenland — País: Grécia — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

1 006 099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Athens International Airport

1 005 599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

1 006 299

F

 

 

U, E

Kakavia

1 007 099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

1 006 399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E, O

Neos Kafkassos

1 006 399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ormenion*

1 006 699

R

 

HC(2), NHC-NT

*U, *O, *E

Peplos*

1 007 299

R

 

HC(2), NHC-NT

*U, *O,

Pireas

1 005 499

P

 

HC(2), NHC-NT,

 

Promachonas

1 006 199

F

 

 

U, E, O

Promachonas

1 006 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Thessaloniki

1 005 799

A

 

HC(2), NHC-NT,

O

Thessaloniki

1 005 699

P

 

HC(2), NHC-NT

U, E,

País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest-Ferihegy

2 400 399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Letenye

2 401 199

R

 

HC, NHC-NT

E

Nagylak (13)

2 401 699

R

 

HC, NHC,

U, E, O

Röszke

2 402 299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

2 499

R

 

HC, NHC-NT(2)

U, E

País: España — Land: Spanien — Land: Spanien — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Land: Spanje — País: Espanha — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña — Laxe

1 148 899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

1 147 599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

1 148 299

A

 

HC (2) , NHC(2)

O

Alicante

1 148 299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

1 148 399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

1 148 399

P

 

HC, NHC

 

Asturias

1 148 699

A

 

HC(2)

 

Barcelona

1 147 199

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC(2)

O

Barcelona

1 147 199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

1 148 499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

1 148 499

P

 

HC, NHC

 

Cádiz

1 147 499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

1 148 599

P

 

HC, NHC

 

Gijón

1 148 699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

1 148 199

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

1 148 799

P

Puerto Interior

HC

 

Puerto Exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

1 148 199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

1 147 899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

SFS

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Málaga

1 147 399

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

DHL

HC(2), NHC(2)

 

Málaga

1 147 399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

1 149 599

P

 

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

 

Palma de Mallorca

1 147 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Pasajes

1 147 799

P

 

HC, NHC

U, E, O

Santa Cruz de Tenerife

1 148 099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

1 148 999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

1 148 999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

1 148 899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián

1 147 799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Sevilla

1 149 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

1 149 099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

1 149 199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

1 148 099

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

1 149 699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

1 147 299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

1 147 299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

1 147 699

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

1 147 699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia-Ribeira-Caramiñal

1 149 499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

1 149 299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2) NHC-T (CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

1 149 399

A

 

HC(2)

 

País: Francia — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Χώρα: Γαλλία — Country: France — Pays: France — Paese: Francia — Land: Frankrijk — País: França — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

0 216 099

A

 

 

E

Bordeaux

0 213 399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

0 213 399

P

 

HC

 

Boulogne

0 216 299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

0 212 999

A

 

HC-T(1), HC-NT

 

Brest

0 212 999

P

 

HC, NHC

 

 

 

 

 

 

 

Châteauroux-Déols

0 213 699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau-Douarnenez

0 222 999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(1)(3)

 

Deauville

0 211 499

A

 

 

E

Divonne

0 210 199

R

 

 

U(8), E

Dunkerque

0 215 999

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Ferney-Voltaire (Genève)

0 220 199

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

La Rochelle-Rochefort

0 211 799

P

Chef de baie

HC-T(1)(3), HC-NT(3), NHC-NT(3)

 

Rochefort

HC-T(1)(3), HC-NT(3)

 

Tonnay

HC-T(1)(3), HC-NT(3)

 

Le Havre

0 217 699

P

Hangar 56

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Dugrand

HC-T(1)

 

EFBS

HC-T(1)

 

Fécamp

NHC(6)

 

Lorient

0 215 699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon-Saint-Exupéry

0 216 999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille — Port

0 211 399

P

Hangar 14

 

U, E, O

Hangar 26 - Mourepiane

NHC-NT

 

Hôtel des services publics de la Madrague

HC-T(1), HC-NT

 

Marseille — Fos-sur-Mer

0 231 399

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Marseille — Aéroport

0 221 399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes — Saint-Nazaire

0 214 499

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nantes — Saint-Nazaire

0 214 499

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nice

0 210 699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

0 229 499

A

SFS

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Réunion — Port Réunion

0 229 999

P

 

HC, NHC

 

Reunion — Roland-Garros

0 219 999

A

 

HC, NHC

O

Roissy — Charles-de-Gaulle

0 219 399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Centre SFS

HC-T(1), HC-NT

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

0 227 699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis — Bâle

0 216 899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis — Bâle

0 216 899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

0 213 599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

0 217 499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

0 213 499

P

Sète

NHC-NT

 

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

0 213 199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

O

Vatry

0 215 199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

País: Irlanda — Land: Irland — Land: Irland — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Land: Ierland — País: Irlanda — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

0802999

A

 

 

E, O

Dublin Port

0802899

P

 

HC, NHC

 

Shannon

0803199

A

 

HC(2) NHC(2)

U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

0 300 199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

0 300 199

P

 

HC

 

Bari

0 300 299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

0 303 999

A

 

HC, NHC

 

Bologna-Borgo Panigale

0 300 499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

0 303 199

F

 

 

U

Chiasso

0 300 599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

0 300 599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

0 303 299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

0 301 099

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Calata Bettolo (terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT

Porto di Voltri (Voltri)

HC, NHC-NT

Porto di Vado (Vado Ligure — Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

Ponte Paleocapa

NHC-NT (6)

 

Genova

0 301 099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

0 304 099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo - Pollein

0 302 099

R

 

HC, NHC

U, E, O

La Spezia

0 303 399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno — Pisa

0 301 399

P

Porto Commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

Livorno — Pisa

0 301 399

A

 

HC, NHC

 

Milano — Linate

0 301 299

A

 

HC, NHC

O

Milano — Malpensa

0 301 599

A

Magazzini aeroportuali

HC, NHC

U, E, O

Napoli

0 301 899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

0 301 899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

0 302 299

P

 

HC-T(3)

 

Palermo

0 301 999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

0 301 999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

0 303 499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

Setramar

NHC-NT

Docks Cereali

NHC -NT

Reggio Calabria

0 301 799

P

 

HC, NHC

O

Reggio Calabria

0 301 799

A

 

HC, NHC

 

Roma — Fiumicino

0 300 899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Aeroporti di Roma

HC, NHC

E, O

Rimini

0 304 199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

0 303 599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

0 303 699

P

 

HC, NHC

 

Torino — Caselle

0 302 599

A

 

HC, NHC

O

Trapani

0 303 799

P

 

HC

 

Trieste

0 302 699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ’O’

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC -T

 

Venezia

0 302 799

A

 

HC (2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

0 302 799

P

 

HC, NHC

 

Verona

0 302 999

A

 

HC(2) NHC(2)

 

País: Letonia — Land: Letland — Land: Lettland — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Land: Letland — País: Letónia — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Patarnieki (14)

2 973 199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Terehova (14)

2 972 299

R

 

HC, NHC-NT

 

País: Lituania — Land: Litauen — Land: Litauen — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Land: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (14)

3 001 399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (14)

3 001 899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (14)

3 002 199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (14)

3 001 199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (14)

3 001 299

R

 

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

U, E, O

Molo

3 001 699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

3 001 599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

3 002 299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (14)

3 001 799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (14)

3 002 099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (14)

3 001 499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

3 001 999

A

 

HC, NHC

O

País: Luxemburgo — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Land: Luxemburg — País: Luxemburgo — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

0 600 199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC—-NT

 

Centre3

 

U, E, O

 

 

 

Centre 4

NHC-T(CH)(2)

 

País: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Land: Malta — País: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

3 101 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

País: Países Bajos — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Land: Nederland — País: Países Baixos — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

0 401 399

A

KLM-1

HC(2), NHC

 

Aero Ground Services

HC(2), NHC

 

 

 

 

KLM-2

 

U, E, O (12)

 

 

 

Freshport

 

O(9)

Amsterdam

0 401 799

P

Daalimpex Velzen

HC-T

 

PCA

HC(2) NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T

 

Eemshaven

0 401 899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

0 402 099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

0 401 599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Moerdijk

0 402 699

P

 

HC-NT

 

Rotterdam

0 401 699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo Karimatastraat

NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

0 402 199

P

Van Bon

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

1 301 399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

1 301 399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

1 300 699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

1 300 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

1 301 599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

País: Polonia — Land: Polen — Land: Polen — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Land: Polen — País: Polónia — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (14)

2 528 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Gdynia

2 522 199

P

 

HC, NHC

U, E,O

Korczowa

2 518 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Kukuryki-Koroszczyn

2 506 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (14)

2 520 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Świnoujście

2 532 299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

2 532 199

P

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

2 514 199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E,O

País: Portugal — Land: Portugal — Land: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Land: Portugal — País: Portugal — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

1 204 499

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Faro

1 203 599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

1 203 699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

1 203 699

P

 

HC-T,

 

Horta (Açores)

1 204 299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

1 203 399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Centre 2

 

U, E

Lisboa

1 203 999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR),HC-NT, NHC-NT

 

Docapesca

HC (2)

 

Peniche

1 204 699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

1 203 799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

1 203 799

P

 

HC-T(FR)(3) NHC-T(FR)(3)

 

Porto

1 203 499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

1 204 099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

1 203 899

P

 

 

U, E

Setúbal

1 204 899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

1 204 399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

País: Eslovaquia — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Land: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Vyšné Nemecké

3 300 199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

3 300 299

F

 

HC, NHC

 

País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Obrežje

2 600 599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

País: Finlandia — Land: Finland — Land: Finnland — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Land: Finland — País: Finlândia — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

1 420 599

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Helsinki

1 410 199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

1 400 199

P

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ivalo

1 411 299

R

 

HC, NHC

 

Vaalimaa

1 410 599

R

 

HC, NHC

U, E, O

País: Suecia — Land: Sverige — Land: Schweden — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — Pays: Suède — Paese: Svezia — Land: Zweden — País: Suécia — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

1 614 299

P

 

HC(1), NHC

U, E, O

Göteborg-Landvetter

1 614 199

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Helsingborg

1 612 399

P

 

HC(1), NHC

 

Norrköping

1 605 199

A

 

 

U, E

Norrköping

1 605 299

P

 

HC(2)

 

Stockholm

1 601 199

P

 

HC(1)

 

Stockholm - Arlanda

1 601 299

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Varberg

1 613 199

P

 

NHC

E, (7)

País: Reino Unido — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Land: Verenigd Koninkrijk — País: Reino Unido — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Aberdeen

0 730 399

P

 

HC-T(FR)(1,2,3),

 

Belfast

0 740 099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

0 740 099

P

 

HC-T(1), NHC-(FR),

 

Bristol

0 711 099

P

 

HC-T(FR) (1), HC-NT, NHC-NT

 

East Midlands

0 712 199

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Falmouth

0 714 299

P

 

HC-T(1), HC-NT

 

Felixstowe

0 713 099

P

TCEF

HC-T(1), , NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

Gatwick

0 713 299

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Glasgow

0 731 099

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

O

Glasson

0 710 399

P

 

NHC-NT

 

Goole

0 714 099

P

 

NHC-NT(4)

 

Grangemouth

0 730 899

P

 

NHC-NT(4)

 

Grimsby - Immingham

0 712 299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1),

 

Centre 2

NHC-NT

Grove Wharf Wharton

0 711 599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

0 712 499

A

Centre 1

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Centre 2

HC-T(1), HC-NT,

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

0 714 199

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

Invergordon

0 730 299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

0 713 199

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT, NHC — T(FR), NHC-NT

 

Liverpool

0 712 099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT, NHC-NT

 

Luton

0 710 099

A

 

 

U, E

Manchester

0 713 799

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O(10)

 

 

 

 

 

 

Peterhead

0 730 699

P

 

HC-T(FR), (1,2,3)

 

Portsmouth

0 711 299

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Prestwick

0 731 199

A

 

 

U, E

Shoreham

0 713 499

P

 

NHC-NT(5)

 

Southampton

0 711 399

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Stansted

0 714 399

A

 

HC-NT(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge

0 713 599

P

 

NHC-NT(4)

 

Thamesport

0 711 899

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Tilbury

0 710 899

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-T (FR), NHC-NT

 

Tyne — Northshields *

0 712 999

P

 

*HC-T(1), HC-NT, NHC”

 


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 268, 24.6.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/273/EY (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 21).

(4)  EUVL L 86, 24.3.2004, s. 21.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/28


Oikaistaan komission päätös 2004/470/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/470/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1713)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/470/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/30/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan sekä liitteessä IX olevan V jakson,

on kuullut neuvoston direktiivin 96/62/EY (2) 12 artiklan 2 kohdalla perustettua komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siihen saakka kun Euroopan standardointikomitea (CEN) on laatinut PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävän referenssimenetelmän, olisi annettava ohjeet kyseisessä näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävästä väliaikaisesta referenssimenetelmästä.

(2)

Tammikuun 16 päivänä 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/37/EY (3) annetaan ohjeet kyseisestä väliaikaisesta referenssimenetelmästä.

(3)

Päätös 2003/37/EY olisi muutettava, koska sen liitteessä on puute, joka koskee kenttäolosuhteissa tapahtuvissa validointiohjelmissa käytettäviä näytteenottolaitteita. Lisäksi selkeyden parantamiseksi ja tekniikan kehittymisen huomioon ottamiseksi olisi saatettava ajan tasalle liitteessä olevia muita tietoja, jotka koskevat mittausmenetelmiä ja validointityötä.

(4)

Päätös 2003/37/EY olisi korvattava selkeyden vuoksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan tämän päätöksen liitteessä ohjeet PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävästä väliaikaisesta referenssimenetelmästä.

2 artikla

Kumotaan päätös 2003/37/EY.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen

LIITE

OHJEET DIREKTIIVISSÄ 1999/30/EY SÄÄDETTYÄ PM2,5-PITOISUUKSIEN MITTAAMISTA VARTEN

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa ilmanlaadusta vastaaville ja mittausverkkoja ylläpitäville tahoille suosituksia niiden PM2,5-hiukkasten pitoisuuksia mittaavien laitteiden valinnasta, joita edellytetään direktiivissä 1999/30/EY pienhiukkasia varten. Näitä suosituksia ei sovelleta muihin mahdollisiin tarkoituksiin, joissa mittaustavoitteet ovat erilaiset, kuten esimerkiksi tutkimustoimiin tai suuntaa antaviin mittauksiin.

Tausta ja CEN:n standardointityö

Direktiivin 1999/30/EY 5 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että perustetaan mittausasemia, joiden tehtävänä on toimittaa tietoja PM2,5-pitoisuuksista. Jäsenvaltion on päätettävä PM2,5-pitoisuuksien mittausasemien lukumäärästä ja sijainnista siten, että ne ovat edustavia kyseisen jäsenvaltion PM2,5-pitoisuuksien kannalta. Näytteenottopaikat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava PM10-hiukkasten näytteenottopaikkojen yhteyteen.” Lisäksi 7 artiklassa todetaan, että ”PM2,5-hiukkasten näytteenotossa ja mittauksessa käytettävä väliaikainen referenssimenetelmä on liitteessä IX olevan V jakson mukainen.” Liitteessä IX puolestaan todetaan, että Euroopan komissio laatii väliaikaista referenssimenetelmää koskevat ohjeet yhteistyössä direktiivin 96/62/EY 12 artiklassa tarkoitetun komitean kanssa.

Ympäristöasioiden pääosasto on antanut Euroopan standardointikomitealle (CEN) tehtäväksi laatia standardoitu eurooppalainen referenssimenetelmä PM2,5-pitoisuuksien mittaamiseen. Menetelmä perustuu hiukkasten PM2,5-fraktion gravimetriseen määritykseen, ja näytteenotto tapahtuu ulkoilman olosuhteissa. CEN:n työryhmä TC 264/WG 15 aloitti standardointityön vuonna 2000. Kenttäolosuhteissa tapahtuvia validointiohjelmia on toteutettu kahdeksassa Euroopan maassa: Espanjassa, Saksassa, Alankomaissa, Itävallassa, Italiassa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kreikassa. Ohjelmat saatiin päätökseen kesällä 2003. Näin ollen lopullinen CEN:n standardoima menetelmä otettaneen käyttöön vasta vuonna 2004.

CEN:n työryhmä WG 15 testaa parhaillaan erilaisia vaihtoehtoisia gravimetriseen määritykseen käytettäviä laitteita, joissa on erityyppisiä esierottimia eurooppalaisilta valmistajilta, ja Yhdysvaltain liittovaltion käyttämää referenssinäytteenottolaitetta. Testattavina ovat seuraavat laitteet:

MINI-WRAC, suodatinkeräin; valmistaja Fraunhofer Institute for Toxicology and Aerosol Research (FhG-ITA), Saksa,

US-Federal Reference sampler, suodatinkeräin: RAAS 2.5-1, valmistaja Thermo Andersen, Yhdysvallat

Partisol FRM Model 2000, valmistaja Rupprecht and Patashnick, Yhdysvallat,

Partisol plus 2025-SCC, jatkuvatoiminen keräin; valmistaja Rupprecht and Patashnick, Yhdysvallat,

LVS-3D, suodatinkeräin, valmistaja Derenda, Saksa,

SEQ 47/50, jatkuvatoiminen keräin; valmistaja Leckel, Saksa,

HVS-DHA 80, jatkuvatoiminen keräin; valmistaja Digitel, Sveitsi.

Lisäksi CEN testaa joitakin automaattisia mittauslaitteita, joiden mittausmenetelmä perustuu beetasäteilyn absorptioon ja TEOM:ään (Tapered Element Oscillating Microbalance). Tarkoituksena on selvittää, ovatko nämä laitteet ekvivalentteja gravimetriseen määritykseen perustuvan referenssimenetelmän kanssa. Testattavia automaattisia mittauslaitteita ovat:

ADAM, menetelmänä beetasäteilyn absorptio; jatkuvatoiminen; valmistaja OPSIS, Ruotsi,

FH 62 I-R, menetelmänä beetasäteilyn absorptio; suodatinnauha; valmistaja ESM Andersen, Saksa,

BAM 1020, menetelmänä beetasäteilyn absorptio; suodatinnauha; valmistaja Met One, Yhdysvallat,

TEOM SES, syklonimenetelmä (jyrkkä erotuskäyrä); valmistaja Rupprecht and Patashnick, Yhdysvallat.

PM2,5-hiukkasten massakonsentraation mittaamisen ongelmia

PM2,5-hiukkasten massakonsentraation mittaamisessa on otettava huomioon useita ongelmia, joista osa on tiedossa PM10-mittauksissa saatujen kokemusten perusteella. Joissakin EU-maissa toteutetuissa alustavissa vertailututkimuksissa on todettu huomattavia eroja manuaalisten PM2,5-näytteenottolaitteiden antamien tulosten välillä (vaihtelu jopa ±30 %). Eri näytteenottolaitteista saatujen tulosten eroavaisuuksien syyt ovat monimutkaiset, ja ne voidaan luokitella seuraavasti:

suodattimesta johtuvat virheet, esimerkiksi näytteenoton tai suodattimen käsittelyn yhteydessä tapahtunut haihtuminen,

esierottimesta johtuvat virheet, esimerkiksi huono suunnittelu, puutteellisen virtaussäädön aiheuttamat muutokset leikkausrajassa tai hiukkasten kertyminen impaktioalustalle,

näytteenottojärjestelmästä johtuvat virheet, esimerkiksi hiukkasten kertyminen näytteenottoputkeen (erityisesti jos putki on pitkä tai kaareva).

On huomattava, että PM2,5-hiukkasten kemiallinen koostumus eroaa huomattavasti PM10-hiukkasten kemiallisesta koostumuksesta, ja varsinkin puolihaihtuvat hiukkaset (esimerkiksi ammoniumnitraatti ja orgaaniset yhdisteet) rikastuvat pieniin PM2,5-fraktioihin. PM10—PM2,5-kokoluokan hiukkaset koostuvat lähinnä inerteistä aineista, kuten muun muassa silikasta ja metallioksideista, ja näin ollen PM10-hiukkasnäytteiden keruussa havaittu puolihaihtuvien hiukkasten häviö voi olla PM2,5-mittauksissa vielä tuntuvampi.

Häviöt riippuvat olennaisesti aerosolien koostumuksesta, haihtuvien hiukkasten määrästä ilmassa sekä mahdollisista ulkoilman ja keräimen lämpötilan eroista. Tämän vuoksi häviöissä voi esiintyä tärkeitä vuodenaikaan ja maantieteelliseen sijaintiin liittyviä vaihteluja. Esimerkiksi Skandinaviassa on saatu tuloksia, joissa häviö oli kevätepisodin aikana (jolloin teiden hiekoituksesta ilmaan pääsevien hiukkasten merkitys on suuri) lähellä 0 %, kun taas Keski-Euroopassa talviepisodin aikana todettu häviö oli jopa 70 % (syynä aerosolit, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on korkea).

Tätä taustaa vasten voidaan ennakoida, että lämmitetyn näytteenottojärjestelmän keräämistä näytteistä mitatut PM2,5-massakonsentraatiot ovat huomattavasti alhaisempia kuin sellaisten järjestelmien, joiden näytteet on kerätty ulkoilman lämpötilassa.

Suositukset PM2,5-pitoisuuksien seurantaa varten

Koska CEN:n standardointityöstä ei ole vielä saatu tuloksia, PM2,5-pitoisuuksien seurantaa varten annetaan seuraavat suositukset.

Mittausmenetelmä:

Komission CEN:lle antamassa standardointitehtävässä määrätään, että standardoitavan mittausmenetelmän on perustuttava ulkoilman olosuhteissa suodattimelle kerättyjen PM2,5-hiukkasten gravimetriseen määritykseen. CEN:n työryhmä WG 15 testaa parhaillaan muita menetelmiä, kuten beetasäteilyn absorptiota ja TEOM:ää, selvittääkseen näiden menetelmien ekvivalenttisuuden gravimetrisen menetelmän kanssa.

Erityisesti PM2,5 -pitoisuuksien mittaamiseen käytettävä esierotin:

Nykyisin saatavilla on seuranta- ja tutkimustarkoituksiin kaksi esierotintyyppiä: impaktorityyppinen ja syklonityyppinen (jyrkkä erotuskäyrä). Parhaillaan CEN:n työryhmä WG 15:n testattavana on useita näitä kahta tyyppiä edustavia esierottimia. Esierottimen kokoerottelutehokkuuden tulee varmistaa, että 50 prosenttia aerodynaamiselta halkaisijaltaan 2,5 μm:n kokoisista hiukkasista kerääntyy suodattimelle.

Mittauslaitteet:

Teoria ja PM10-mittausten validoinnissa saadut kokemukset osoittavat, että PM2,5-pitoisuuksien mittaamisessa olisi vältettävä laitteita, joiden näytteenottopäätä ja/tai suodatinta lämmitetään näytteenoton aikana. Haihtuvien hiukkasten häviöiden minimoimiseksi PM2,5-mittauksiin olisi valittava laite, jossa näytteenotto tapahtuu mahdollisimman lähellä ulkoilman lämpötilaa.

Tällä hetkellä on mahdotonta esittää PM2,5-pitoisuuksien seurantaan tiettyjä laitevaihtoehtoja, koska toteutetut tutkimukset ovat tähän mennessä olleet puutteellisia ja niiden tulokset epäjohdonmukaisia. Mittauslaitteen valinnassa on suositeltavaa noudattaa huolellista harkintaa. Paras mittauslaite olisi sellainen, joka ei edellytä suuria investointeja ja jota on mahdollista mukauttaa tulevaisuudessa kehitettävien mittausvaatimusten perusteella (esimerkiksi PM2,5-pitoisuuksien mittaamisessa tulevaisuudessa käytettävän eurooppalaisen standardin, laitevalmistajien teknisten ratkaisujen tai raskasmetalleja koskevan tulevan sääntelyn perusteella).

PM2,5-mittaustulosten raportoinnissa on olennaisen tärkeää dokumentoida tietojen keruussa käytetty mittausmenetelmä kaikilta osin.


(1)  EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2001/744/EY (EYVL L 278, 23.10.2001, s. 35).

(2)  EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 12, 17.1.2003, s. 31.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/31


Oikaistaan komission päätös 2004/471/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen maitoalan laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joiden sallitaan jalostaa EU:n vaatimukset täyttävää ja täyttämätöntä maitoa siirtymäajan aikana Puolassa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/471/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

tiettyjen maitoalan laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joiden sallitaan jalostaa EU:n vaatimukset täyttävää ja täyttämätöntä maitoa siirtymäajan aikana Puolassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1717)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/471/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 24 artiklan ja liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I kohdan 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolalle on myönnetty siirtymäaika tiettyjen liittymisasiakirjan liitteessä XII olevassa lisäyksessä B lueteltujen laitosten osalta.

(2)

Puola pyytää, että 37 maidonjalostamoa, joiden sallitaan jalostaa EU:n vaatimukset täyttävää ja täyttämätöntä maitoa siirtymäajan aikana, poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä XII olevasta lisäyksestä B. Näillä laitoksilla ei ole valmiuksia luoda 6 luvun B jakson I kohdan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua järjestelyä.

(3)

On aiheellista poistaa luettelosta ne laitokset, joilla ei ole valmiuksia jalostaa EU:n vaatimukset täyttävää ja täyttämätöntä maitoa,

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet on annettu tiedoksi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I kohdan 1 kohdassa tarkoitetusta lisäyksestä B liitteessä luetellut laitokset.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Puola

N:o

Eläinlääkinnällinen numero

Laitoksen nimi

Niiden laitosten luettelosta, joiden sallitaan jalostaa EU:n vaatimukset täyttävää ja täyttämätöntä maitoa, poistettavat laitokset

1.

B114281601

ZM ”Bakoma” SA

3.

B108111601

SM Żary

4.

B104631601

Toruńska SM

8.

B114291602

OSM Kosow

9.

A 20041601

SM ”Mlekpol”

10.

B130111601

Obrzańska SM

11.

B114111604

”Onken Andex” Sp. Z o.o

12.

A 20131601

SM ”Mlekowita”

14.

B114261601

OSM Siedlce

15.

B132141601

OSM Stargard Szczecinski

16.

B120081601

Moniecka SM w Monkach

17.

A 30291601

ZPM ”MLECZ”

19.

B110051601

OSM Łowicz

20.

B106161601

SM ”Ryki”

22.

B102041601

SM ”DEMI”

23.

B104641601

Kujawska SM

25.

A 32081602

”Arla Foods” Sp. z o. O Goscino

26.

A 14221602

SM ”Mazowsze”

27.

B130621601

OSM Konin

28.

B104611601

SM ”OSOWA”

29.

A 14221601

”BELL-Polska” Sp.z o.o

31.

B114031601

OSM w Garwolinie

33.

B114021601

OSM Ciechanów

34.

A 16611601

”ZOTT- Polska” Sp.z o.o

36.

B114151603

SM Kurpie

37.

A 10171601

Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu

38.

B130271601

Mleczarnia ”TUREK” Sp.z o.o

39.

B110611601

Łódzka SM

40.

B102071601

SM ”KAMOS”

41.

A 30611601

OSM Kalisz

43.

B126131601

OSM Włoszczowa

44.

B102251601

OSM Zgorzelec

48.

B124751601

SM ”Jogser”

49.

A 10121601

OSM Radomsko

51.

B124111601

OSM Racibórz

52.

A 04111601

Proszkownia Mleka Sp.z o.o Piotrkow Kujawski

53.

A 06061601

OSM Krasnystaw


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/34


Oikaistaan komission päätös 2004/472/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on Latviassa, Liettuassa ja Unkarissa myönnetty siirtymäaika

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/472/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on Latviassa, Liettuassa ja Unkarissa myönnetty siirtymäaika

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1724)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/472/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 24 artiklan, liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan d alakohdan ja 2 kohdan d alakohdan, liitteessä IX olevan 5 luvun B jakson I alajakson d alakohdan ja liitteessä X olevan 5 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan d alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Latvialle on myönnetty siirtymäaika tiettyjen liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevissa lisäyksissä A ja B lueteltujen laitosten osalta.

(2)

Latvia pyytää, että kymmenen liha-alan laitosta, kolme maidonjalostamoa, 7 kalajalostamoa ja yksi eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevä laitos poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevista lisäyksistä A ja B. Nämä laitokset ovat lopettaneet toimintansa.

(3)

Liettualle on myönnetty siirtymäaika tiettyjen liittymisasiakirjan liitteessä IX olevassa lisäyksessä B lueteltujen laitosten osalta.

(4)

Liettua pyytää, että neljä liha-alan laitosta ja kolme kalajalostamoa poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä IX olevasta lisäyksestä B. Kolme liha-alan laitosta ja kaksi kalajalostamoa on lopettanut toimintansa. Yksi liha-alan laitos ja yksi kalajalostamo täyttävät nykyään kaikki yhteisön säännöt.

(5)

Unkarille on myönnetty siirtymäaika tiettyjen liittymisasiakirjan liitteessä X olevassa lisäyksessä A lueteltujen liha-alan laitosten osalta.

(6)

Unkari pyytää, että 26 liha-alan laitosta poistetaan lisäyksestä A. Neljä laitosta on lopettanut toimintansa, 13 teurastamoa jatkaa neuvoston direktiivin 64/433/EY (1) liitteessä II asetetut vaatimukset täyttävinä pienteurastamoina, viisi liha-alan laitosta täytti edellä mainitun direktiivin vaatimukset lopettamalla teurastustoimintansa ja lisäksi neljä liha-alan laitosta tulee täyttämään kaikki vaatimukset liittymispäivään mennessä.

(7)

On aiheellista saattaa asiaan liittyvät lisäykset ajan tasalle ja poistaa niistä laitokset, jotka ovat lopettaneet toimintansa tai jotka nykyään täyttävät kaikki yhteisön säännöt.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet on annettu tiedoksi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Latvia

1.   Poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 1 kohdassa tarkoitetusta lisäyksestä A liitteessä 1 luetellut laitokset.

2.   Poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 2 kohdassa tarkoitetusta lisäyksestä B liitteessä 2 luetellut laitokset.

2 artikla

Liettua

Poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä IX olevan 5 luvun B jakson I alajaksossa tarkoitetusta lisäyksestä B liitteessä 3 luetellut laitokset.

3 artikla

Unkari

Poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä X olevan 5 luvun B jakson 1 kohdassa tarkoitetusta lisäyksestä A liitteessä 4 luetellut laitokset.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE 1

Latvia

Maidonjalostamot

1.

AGM Agro Eksports, Akciju sabiedrība

7.

Selpils, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība

9.

Dzilna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Kalajalostamot

4.

Grif and Ko, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

5.

Unikom Investments LTD, Ltd

16.

Ozols H, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

17.

Salacgrīva 95, JSC

19.

Rojas konservi, Ltd

21.

Sabiles ADK, Ltd

23.

Randa, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Liha-alan laitokset

6.

Grāvendāles receptes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

11.

Valentīna un dēli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

17.

Praktik BBS, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

19.

Kas-Kad, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

21.

Segums, Zemnieku saimnieciba

22.

Ozols, Akciju sabiedriba

23.

Agnis, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

26.

Lauksalaca, Akciju sabiedriba

27.

Veinils, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

30.

Dragon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LIITE 2

Latvia

Eläinjätteen käsittelylaitos

2.

Gauja AB

LIITE 3

Liettua

Suurikapasiteettiset tuoreen lihan tuotantolaitokset (teurastus)

1.

UAB ”Klaipedos mesa”

Suurikapasiteettiset lihavalmisteiden tuotantolaitokset

5.

UAB ”Klaipedos mesine”

Suurikapasiteettiset siipikarjanlihan, siipikarjanlihavalmisteiden ja siipikarjanraakalihavalmisteiden tuotantolaitokset

13.

AB ”Vienio paukstynas”

14.

AB ”Gireles paukstynas”

Kalataloustuotteiden tuotantolaitokset

1.

UAB ”Portlita”

2.

UAB ”Klaipedos mesine”

4.

Zelno im ”Grundalas”

LIITE 4

Unkari

Liha-alan tuotantolaitokset

1.

Szilágy Gábor-Vágóhíd, Feldolgozó

2.

Komárom Rt. Pontis Húsüzeme

4.

Ász, Kolbász Kft

6.

Pásztorhús Kft. Vágóhídja

8.

Aranykezű Kft. Vágóhíd és Feldolgozó

14.

Hejőhús Kft. Vágóhídja

15.

Füstöltkolbász Kolbászkészítő és Szolgáltató Kft.

16.

Fömo-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft

17.

Héjja Testvérek Kft. Vágóhíd

19.

Juhász-Hús Kft

20.

Sarud-Hús Kft.

21.

Pikker 2000 Bt. Vágóhídja

24.

Bodó és Társa Kft

26.

Dorozsmahús Kft

27.

Bereg-Hús Kft

28.

Sárvári Mezőgazdasági Rt. Vágóhíd-Húsüzem

30.

Palini Hús Rt.

32.

Hultai István Vágóhídja

34.

Bajnainé Tsa. Bt.

35.

Poszavecz József Vágóhídja

36.

Nemeshegyi Lászlóné Vágó és Húsfeldolgozó Üzeme

37.

Árvai Húsipari Kft Vágóhídja

40.

Provizio-3 Kft. Fehérvárcsurgói Vágóhíd

41.

Mészáros Ferenc Vágóhídja

43.

Adonyhús Kft

44.

Jánosháza Hús Kft. Vágóhíd-Húsüzem


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/39


Oikaistaan komission päätös 2004/473/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen IX lisäyksen B muuttamisesta Liettuan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/473/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen IX lisäyksen B muuttamisesta Liettuan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1727)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/473/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä IX olevan 5 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä IX olevan 5 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan a alakohdassa määrätään, että terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY (1) liitteessä I, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/118/ETY (2) liitteessä I, terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (3) liitteessä A ja B, jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista 14 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/65/EY (4) liitteessä I, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (5) liitteessä B ja terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (6) liitteessä asetettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta liittymisasiakirjan liitteen IX lisäyksessä B lueteltuihin Liettuassa sijaitseviin laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2006, jollei tietyistä edellytyksistä muuta johdu.

(2)

Liettuassa on lisäksi kolmekymmentäviisi suurikapasiteettista lihan tuotantolaitosta, viisi maidonjalostuslaitosta ja neljä kalanjalostuslaitosta, joilla on vaikeuksia täyttää 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä direktiivin 64/433/ETY liitteessä I, direktiivin 71/118/ETY liitteessä I, direktiivin 77/99/ETY liitteessä A ja B, direktiivin 94/65/EY liitteessä I, direktiivin 92/46/ETY liitteessä B sekä direktiivin 91/493/ETY liitteessä asetetut rakenteelliset vaatimukset.

(3)

Nämä 44 laitosta tarvitsevat sen vuoksi aikaa saattaakseen päätökseen direktiivien 64/433/ETY, 71/118/ETY, 77/99/ETY, 94/65/EY, 92/46/ETY ja 91/493/ETY mukaisten rakenteellisten vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat uudistukset.

(4)

Nämä 44 laitosta, jotka ovat tällä hetkellä uudistusten edistyneessä vaiheessa, ovat antaneet luotettavat takeet siitä, että niillä on tarvittavat varat jäljellä olevien puutteiden korjaamiseen lyhyen ajan kuluessa, ja ne ovat saaneet Liettuan valtion elintarvike- ja eläinlääkintäviranomaiselta puoltavan lausunnon uudistustöidensä loppuun saattamista varten.

(5)

Kunkin laitoksen puutteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat Liettuan osalta saatavissa.

(6)

Liettuan pyynnöstä on perusteltua myöntää näille neljällekymmenelleneljälle laitokselle siirtymäaika, jotta helpotetaan Liettuan siirtymistä nykyisestä järjestelmästä yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaiseen järjestelmään.

(7)

Näissä neljässäkymmenessäneljässä laitoksessa tehtävien uudistusten edistyneen vaiheen vuoksi siirtymäajan tulisi olla enintään 12 kuukauden pituinen.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut laitokset vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä IX olevan 5 luvun B jakson I alajaksoon.

2.   Liitteessä lueteltuihin laitoksiin sovelletaan liittymisasiakirjan liitteessä IX olevan 5 luvun B jakson I alajakson b kohdassa annettuja sääntöjä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Siirtymäajan piiriin kuuluvat liha-, maito- ja kala-alan laitokset

1 osa

 

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: liha

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Tuore liha, teurastus, leikkaus

Liha-valmiste

Jauhettu liha, raakaliha-valmiste

Kylmä-varasto

1. 4

88 01

AB ”Grabupėliai”, Grabupių km., Šilutės r., Klaipėdos aps.

x

x

x

 

30.4.2005

2.

77 23

UAB ”Jatkančių mėsinė”, Jatkančių km., Tauragės r, Tauragės aps

x

x

x

 

30.4.2005

3.

77 02

UAB ”Stragutės mėsa”, Stragutės km., Tauragės r, Tauragės aps

x

x

x

 

30.4.2005

4.

41 20

UAB ”Rukesa ir Ko”, Švenčionių g. 114, Nemenčinė, Vilniaus r.

x

x

x

 

30.4.2005

5.

01 29

UAB ”Naujasodžio mėsa”, Linkmenų g. 15, Vilniaus m.

x

x

x

 

30.4.2005

6.

16

UAB ”Alytaus mėsinė”, Pramonės g. 16, Alytaus m., Alytaus aps.

x

 

 

 

1.5.2005

7.

84 02

UAB ”Samsonas”, Striūpų km.Šakių sen., Šakių raj, Marijampolės

x

 

 

 

1.5.2005

8. 4

57 03

ŽŪB ”Antašavoscentras”, Astravų km., Kupiškio raj, Panevėžio apsk

x

 

 

 

1.5.2005

9.

87 11

ŽŪB ”Kontautėliai”, Kantautalių k., Šilalės r, Tauragės aps

x

 

 

 

1.5.2005

10.

01 33

UAB ”Stagena”, Pramonės g. 97, Vilniaus m.

x

 

 

 

1.5.2005

11.

88 19

UAB ”Aisytė”, Vilkyčių km, Šilutės r, Klaipėdos aps

x

x

x

 

1.5.2005

12.

91 01

UAB ”Kužių agroįmonė”, Kužių km., Šiaulių r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

13. 4

54 13

UAB ”Molavėna”, Beržėnų km., Kelmės r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

14.

65 23

ŽŪK ”Getautų ūkininkas”, Getautų km., Pakruojo r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

15.

32 02

UAB ”Norpa”, Šapnagių km., Akmenės r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

16.

71 16

UAB ”Ropokalnis”, Žvejų g.2, Šeduva, Radviliškio r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

17.

68 03

UAB ”Burgis”, Babrungėnų k. Babrungo sen., Plungės r., Telšių aps.

x

x

x

 

1.5.2005

18.

41 05

UAB ”Cesta”, Žemoji Riešė, Vilniaus r, Vilniaus aps

x

x

x

 

1.5.2005

19. 4

85 18

UAB ”Olkusjana”, Jašiūnų k., Šalčininkų r., Vilniaus

x

x

x

 

1.5.2005

20.

81 07

UAB ”Geras skonis”, Alionių km., Ukmergės, Vilniaus

x

x

x

 

1.5.2005

21.

49 03

UAB ”Gelombickienė ir partneriai”, Slėnio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių, Kauno

 

x

 

 

1.5.2005

22.

49 01

AB ”Kaišiadorių paukštynas”, Paukštininkų g.15, Kaišiadorių, Kauno

 

 

x

 

1.5.2005

23.

51 08

I Medžiuvienės f, ”Čečeta”, Čečetų km. K. Rūdos sen., K. Rūdos sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

24.

39 24

UAB ”Damsa”, Basanavičiaus g. 57 Kybartai, Vilkaviškio raj., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

25. 4

51 10

UAB ”Sasnelė”, Bitikų km. Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

26.

51 02

UAB ”Lavirda”, Patašinės km. Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

27.

91 08

Šlepkų ŽŪB, Gergždos km., Šiaulių r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

28.

47 26

ŽŪB ”Delikatesas”, Kudirkos g.2, Joniškio r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

29.

17

UAB ”Utenos mėsa”, Pramonės 4, Utenos m., Utenos aps.

x

x

x

 

1.5.2005

30.

34 04

UAB ”Agrogrupė”, Katlierių k., Skiemonių sen., Anykščių r. Utenos aps.

x

x

x

 

1.5.2005

31. 4

01 24

UAB ”VP MARKET”, Savanorių pr. 247, Vilniaus m.

 

x

x

 

1.5.2005

32.

21 03

UAB ”Ketonas”, Šilutės pl. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m.

 

 

 

x

1.5.2005

33.

01 02

UAB ”Olvic”, Savanorių pr.178, Vilniaus m.

 

 

 

x

1.5.2005

34.

01 34

UAB ”Šaldytuvų ūkis”, Kirtimų g. 61, Vilniaus m.

 

 

 

x

1.5.2005

35.

67 14

ŽŪK ”Mikoliškio paukštynas”, Mykoliškio k., Pasvalio r., Panevėžio aps.

x (7)

 

 

 

1.5.2005

2 osa

 

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: maito

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Maito ja maitopohjaiset tuotteet

1.

54 01 P

AB ”Kelmės pieninė”, Raseinių g.2, Kelmės m., Šiaulių a.

x

30.4.2005

2.

47 01 P

ŽŪB ”Bariūnai”, Bariūnų km., Joniškio r., Šiaulių a.

x

1.5.2005

3.

45 01 P

AB ”Ignalinos pieninė”, Taikos 20, Ignalinos m., Utenos aps.

x

1.5.2005

4.

38 01 P

AB ”Varėnos pieninė”, Basanavičiaus 54, Varėnos raj., Alyatus aps.

x

1.5.2005

5.

94 01 P

UAB ”Belvederio sūrinė”, Belvederio km., Jurbarko, Tauragės

x

1.5.2005

3 osa

 

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: kala

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Kala ja kalatuotteet

1.

55 27

UAB ”Myxum”, Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r., Klaipėdos aps.

x

30.4.2005

2.

66 25

UAB ”Lipresa”, Naujamiesčio s., Berniūnų km., Panevėžio r., Panevėžio

x

30.4.2005

3

55 31

L.Šemetulskio IĮ, Girkaliai, Kretingalė, Klaipėdos r.

x

1.5.2005

4

82 06

UAB ”Dakrija”, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.

x

1.5.2005


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 807/2003.

(4)  EYVL L 368, 31.12,1994, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(6)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(7)  Tuore siipikarjanliha.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/44


Oikaistaan komission päätös 2004/474/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on myönnetty siirtymäaika Puolassa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/474/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on myönnetty siirtymäaika Puolassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1731)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/474/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian (1) liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian (2) liittymisasiakirjan, ja erityisesti sen 24 artiklan, liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolalle on myönnetty siirtymäkausi tiettyjen liittymisasiakirjan liitteessä XII olevassa lisäyksessä B lueteltujen laitosten osalta.

(2)

Puola pyytää, että 34 liha-alan laitosta, neljä maidonjalostamoa ja kaksi kalajalostamoa poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä XII olevasta lisäyksestä B. Nämä laitokset täyttävät nykyään kaikki yhteisön säännöt.

(3)

On aiheellista saattaa asiaan liittyvät lisäykset ajan tasalle ja poistaa niistä laitokset, jotka täyttävät nykyään kaikki yhteisön säännöt.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet on annettu tiedoksi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan liittymisasiakirjan liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdassa tarkoitetusta lisäyksestä B liitteessä luetellut laitokset.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Puola

N:o

Eläinlääkinnällinen numero

Laitoksen nimi

Liha-alan laitokset

1.

02080201

P.P.H. CEES — POL spolka jawna

8.

04020204

Zakłady Miesne ”POLEMAT” Sp. zo.o

9.

04040201

Provimi Polska Holding Sp. zo.o Osnowo

18.

06020201

Masarnia B.J. Niescior

33.

08040315

Gminna Spoldzielnia ”Samopomoc Chlopska”  ”Dobroslawa” Zakład Miesny

34.

08040205

Ubojnia Dobroslawa Sp. Z o.o

68.

12100311

Handel i Skup Zywca oraz Miesa Zakład Rozbioru Labowa, Jacek Zaczyk

120.

18050304

Zakład Masarski ”Trio” Spolka jawna

123.

18110301

ZPM ”Makowski — Krzystyniak” s.j.

136.

20140204

Zakłady Mięsne ”Netter”

149.

24020310

Zakład Przetwórstwa Miesnego Handerek SJ

159.

24040205

Zakłady Miesne ”Aleksandria” Dariusz Moczarski

168.

24720306

ZMS Madej — Wrobel Sp. zo.o

173

24790211

Zakłady Mięsne ”PREZROL” Sp. z o.o.

174.

24730212

Rzeznictwo- Wędliniarstwo Antoni Wozniczka

176.

24670301

Zakład Miesny ”HAGA”

179.

24170201

Zakłady Miesne w Żywcu Wojciech Dobija

208.

30090101

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Ushugowo Handlowe GALW-MIES

211.

30090301

Masarnia Kwiatek Z. Kwiatek

220.

30180205

Zakład Masarski Tadeusz Krawiec

223.

30200207

Ubij Masarnia T.E. Kowalscy sp. j

241.

30280101

Rzeznia Adam Kotecki

244.

30300108

Rzeznictwo Janusz i Marek Golab

245.

30300114

Skup-Uboj Zwierzat Sprzedaz

255.

32110301

”Byk” spolka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

259.

32180302

Zaklad Przetwórstwa — Miesnego i Dodatkow — Masarskich s.c B. Niedzwiedzki — H. Niedzwiedzka

Siipikarjanliha-alan laitokset

4.

02640501

Wrocławskie Zakłady Drobiarskie S.A. w upadlosci

19.

12020601

PPH ”IMEX” G. Marek i S. Sala S.J.

20.

16070501

Bielickie Zakłady Drobiarskie Sp. zo.o

42.

30010401

Ubojnia Drobiu Spoldzielnia ”Adorol”

47.

30180401

”Dromico” Sp. J. Uboj i Handel Drobiem E.I. L. Jedrzejak, Dera

48.

30180402

Ubojnia Drobiu Grzegorz Tuz

50.

30260401

Ubojnia Drobiu w Nieslabinie RSp Nieslabin — Zbrudzewo

Kylmävarastot

4.

06641101

Chlodnia ”MORS” Sp. zo.o

Fish processing establishments

1.

02081802

”Doral” P. Chmielewski, R. Kalinowski, J. Sierakowski, S.j. jawna

6.

14041802

PPH ”Homar” H. Kalinowski R. Kalinowski, S.j. jawna

Maitoalan laitokset

3.

02051601

OSM Paszowice

20.

08031601

OSM Miedzyrzecz

50.

18101602

OSM w Lancucie, Oddzial Produkcyjny Bialobrzegi

93.

30061601

OSM w Jarocinie


(1)  EYVL L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EYVL L 236, 23.9.2003, s. 33.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/47


Oikaistaan komission päätös 2004/475/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteestä tiettyjen liha- ja maitoalan laitosten tukemiseksi Sloveniassa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/475/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

siirtymätoimenpiteestä tiettyjen liha- ja maitoalan laitosten tukemiseksi Sloveniassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1732)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/475/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sloveniassa neljällä suurikapasiteettisella liha-alan laitoksella ja yhdellä maidonjalostuslaitoksella on vaikeuksia täyttää 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY (1) liitteessä I, terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (2) liitteessä A ja B ja raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (3) liitteessä B asetetut rakenteelliset vaatimukset.

(2)

Nämä viisi laitosta tarvitsevat sen vuoksi aikaa saattaakseen päätökseen direktiivien 64/433/ETY, 77/99/ETY ja 92/46/ETY mukaisten rakenteellisten vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat uudistukset.

(3)

Nämä viisi laitosta, jotka ovat tällä hetkellä uudistusten edistyneessä vaiheessa tai sitoutuneet uusien laitosten toteuttamiseen, ovat antaneet luotettavat takeet siitä, että niillä on tarvittavat varat jäljellä olevien puutteiden korjaamiseen kohtuullisen ajan kuluessa, ja ne ovat saaneet Slovenian eläinlääkintähallinnolta puoltavan lausunnon uudistustöidensä loppuun saattamista varten.

(4)

Kunkin laitoksen puutteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat Slovenian osalta saatavissa.

(5)

Poikkeuksellisena siirtymätoimenpiteenä, Slovenian pyynnöstä, on perusteltua myöntää näille viidelle laitokselle siirtymäaika, jotta helpotetaan Slovenian siirtymistä nykyisestä järjestelmästä yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaiseen järjestelmään.

(6)

Koska tämä siirtymätoimenpide, josta ei ole sovittu laajentumisneuvottelujen yhteydessä, on luonteeltaan poikkeuksellinen, tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen ei pitäisi hyväksyä muita Slovenian esittämiä pyyntöjä siirtymätoimenpiteistä, jotka koskevat eläintuotteita tai maitoa ja maitotuotteita tuottavien laitosten rakenteellisia vaatimuksia.

(7)

Uudistusten edistyneen vaiheen ja siirtymätoimenpiteen poikkeuksellisen luonteen vuoksi siirtymäajan tulisi päättyä 31 päivänä joulukuuta 2004 eikä sitä tulisi jatkaa kyseisen päivämäärän jälkeen.

(8)

On aiheellista soveltaa tämän päätöksen soveltamisalan kattamiin, siirtymäajan piiriin kuuluviin laitoksiin samoja sääntöjä, joita sovelletaan tuotteisiin, jotka ovat peräisin laitoksista, joille on myönnetty rakenteellisia vaatimuksia koskeva siirtymäaika liittymisasiakirjan asianmukaisissa liitteissä määrättyä menettelyä noudattaen.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Direktiivin 64/433/ETY liitteessä I, direktiivin 77/99/ETY liitteessä A ja B ja direktiivin 92/46/ETY liitteessä B asetettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta tämän päätöksen liitteessä lueteltuihin Sloveniassa sijaitseviin laitoksiin ennen kyseisen laitoksen kohdalla mainittua päivämäärää, jollei 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista laitoksista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

niin kauan kuin tämän päätöksen liitteessä lueteltuihin laitoksiin sovelletaan 1 kohdan säännöksiä, kyseisistä laitoksista peräisin olevia tuotteita saa saattaa ainoastaan kotimarkkinoille tai käyttää jatkojalostukseen samassa laitoksessa kaupan pitämisen ajankohdasta riippumatta. Tätä sääntöä sovelletaan myös integroiduista liha-alan laitoksista peräisin oleviin tuotteisiin, jos johonkin tällaisen laitoksen osaan sovelletaan 1 kohdan säännöstä,

niissä on oltava erityinen terveysmerkintä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Siirtymäajan piiriin kuuluvat liha- ja maitoalan laitokset

1 osa

 

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: liha

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Tuore liha, teurastus, leikkaus

Lihavalmisteet

Kylmävarasto

1.

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

31.12.2004

2.

25

Mesarstvo Bobič, Škocjan

X

 

 

31.12.2004

3.

19

Meso Kamnik, Domžale

X

x

 

31.12.2004

4.

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

x

 

31.12.2004

2 osa

 

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: maito

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Maito ja maitopohjaiset tuotteet

1.

M-163

Mlekarna Planika, Kobarid

x

31.12.2004


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 3).

(3)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/50


Oikaistaan komission päätös 2004/476/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen B muuttamisesta tiettyjen eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien Latvian laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/476/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen B muuttamisesta tiettyjen eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien Latvian laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1737)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/476/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 2 kohdan d kappaleen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) liitteessä V olevaan I lukuun ja liitteessä VII olevaan I lukuun liittyviä rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksessä B lueteltuihin Latvian laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2004, ellei tietyistä edellytyksistä muuta johdu.

(2)

Edellä tarkoitetut laitokset saavat esikäsitellä, käsitellä ja varastoida ainoastaan asetuksen N:o 1774/2002 6 artiklassa määriteltyä luokkaan 3 kuuluvaa ainesta.

(3)

Asetuksella (EY) N:o 1774/2002 säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Asetus sisältää rakenteelliset vaatimukset, joita on noudatettava luokkaan 3 kuuluvaa ainesta käsittelevissä laitoksissa.

(4)

Latviassa on lisäksi kuudella eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevällä laitoksella vaikeuksia täyttää 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä V olevassa I luvussa ja liitteessä VII olevassa I luvussa asetetut rakenteelliset vaatimukset.

(5)

Nämä kuusi laitosta tarvitsevat tämän vuoksi aikaa saattaakseen päätökseen asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisten rakenteellisten vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat uudistukset.

(6)

Nämä kuusi laitosta, jotka ovat tällä hetkellä uudistusten edistyneessä vaiheessa, ovat antaneet luotettavat takeet siitä, että niillä on tarvittavat varat jäljellä olevien puutteiden korjaamiseen lyhyen ajan kuluessa, ja ne ovat saaneet Latvian elintarvike- ja eläinlääkintäviranomaiselta puoltavan lausunnon uudistustöidensä loppuun saattamista varten.

(7)

Kunkin laitoksen puutteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat Latvian osalta saatavissa.

(8)

On perusteltua myöntää näille kuudelle laitokselle Latvian pyynnöstä siirtymäaika, jotta helpotetaan maan siirtymistä nykyisestä järjestelmästä yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaiseen järjestelmään.

(9)

Koska kyseiset kuusi laitosta ovat uudistusten edistyneessä vaiheessa, siirtymäajan olisi päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2004.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tämän päätöksen liitteessä luetellut laitokset lisätään vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 2 kohdassa tarkoitettuun lisäykseen B.

2.   Liitteessä lueteltuihin laitoksiin sovelletaan liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 2 kohdan b alakohdassa määrättyjä sääntöjä.

3.   Liitteessä lueteltuihin laitoksiin sovelletaan asetukseen (EY) N:o 1774/2002 liittyviä siirtymätoimenpiteitä kunkin laitoksen osalta ilmoitettuun päivämäärään asti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Siirtymäajan piiriin kuuluvat eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevät laitokset

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Luokka, johon kuuluvan aineksen käsittely sallittu

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Luokka 3

1.

018409

Balticovo,

Holding company

Iecavas parish, Bauskas district,

LV — 3913

X

31.12.2004

2.

018675

GP Adazi,

Holding company

Adazu parish,

Rigas district,

LV — 2164

X

31.12.2004

3.

D18728

R- Soft Razotajs Ltd

”Abava”, Pures parish,

Tukuma district,

LV — 3124

X

31.12.2004

4.

018674

Putnu fabrika ”Kekava”

Holding company

Kekavas parish,

Rigas district

LV — 2123

X

31.12.2004

5.

018191

Saldus galas kombinats Ltd

Saldus parish,

Saldus district,

LV — 3862

X

31.12.2004

6.

019196

Lielzeltini Ltd

Ceraukstes parish,

Bauskas district,

LV — 3908

X

31.12.2004


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/53


Oikaistaan komission päätös 2004/477/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/459/EY mukauttamisesta Traces-tietojärjestelmän yksiköitä koskevaan luetteloon tehtävien lisäysten osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/477/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

päätöksen 2002/459/EY mukauttamisesta Traces-tietojärjestelmän yksiköitä koskevaan luetteloon tehtävien lisäysten osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1738)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/477/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjassa ei ole tehty tarvittavia mukautuksia tiettyjen säädösten osalta, jotka olisi liittymisen vuoksi mukautettava. Lisämukautukset olisi annettava ennen liittymistä, jotta niitä voidaan soveltaa liittymisestä alkaen.

(2)

Eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon käyttöönottamisesta.

(3)

Eläinlääkintäviranomaiset yhdistävästä tietokoneverkosta (Animo) 19 päivänä heinäkuuta 1991 tehdyssä komission päätöksessä 91/398/ETY (2) vahvistetaan tietokoneverkon yleisen rakenteen perusperiaatteet, yksiköt järjestelmään yhdistävän verkon periaatteet mukaan luettuina.

(4)

Animo-tietoverkon yksiköitä koskevasta luettelosta ja päätöksen 2000/287/EY kumoamisesta 4 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/459/EY (3) vahvistetaan Animo-yksiköiden luettelo ja sijaintipaikat jäsenvaltioissa.

(5)

Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/292/EY (4) edellytetään komission päätökseen 91/398/ETY perustuvan Traces-tietojärjestelmän käyttöä; järjestelmän tarkoituksena on jäljittää eläinten ja tiettyjen tuotteiden siirtoja yhteisön sisäisessä kaupassa sekä tuonnissa.

(6)

Traces-tietojärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi määriteltävä päätöksen 91/398/ETY 1 artiklassa tarkoitettujen eri yksiköiden sijaintipaikat uusissa jäsenvaltioissa.

(7)

Päätös 2002/459/EY on muutettava vastaavasti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2002/459/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakin liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

”ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: Chipre — Land: Cypern — Land: Zypern — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Land: Cyprus — País: Chipre — Maa: Kypros — Land: Cypern

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2100000

VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2103042

LEMESOS

2101417

LEFKOSIA

2106532

LARNACA

2107530

AMMOCHOSTOS

2108100

PAFOS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2140099

A

LARNAKA

2150099

P

LEMESOS

País: República Checa — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Χώρα: Τσεχία — Country: Czech Republic — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Land: Tsjechische Republiek — País: República Checa — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2200000

STATE VETERINARY ADMINISTRATION

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2200011

PRAGUE

2200021

BENESOV

2200031

CESKE BUDEJOVICE

2200032

PLZEN

2200041

KARLOVY VARY

2200042

USTI NAD LABEM

2200051

LIBEREC

2200052

HRADEC KRALOVE

2200053

PARDUBICE

2200061

JIHLAVA

2200062

BRNO

2200071

OLOMOUC

2200072

ZLIN

2200081

OSTRAVA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2200099

A

PRAGUE

País: Estonia — Land: Estland — Land: Estland — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — Pays Estonie — Paese: Estonia — Land: Estland — País: Estónia — Maa: Viro — Land: Estland

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2300000

VETERINARY AND FOOD BOARD

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2300100

TALLINN

2300200

KÄINA

2300300

EDISE

2300400

JÕGEVA

2300500

PAIDE

2300600

HAAPSALU

2300700

RAKVERE

2300800

PÕLVA

2300900

PÄRNU

2301000

RAPLA

2301100

KURESSAARE

2301200

TARTU

2301300

VALGA

2301400

VILJANDI

2301500

VÕRU

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIER — I GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2300199

R

LUHAMAA

2300499

P

PALJASSAARE

2300599

P

PALDISKI

País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2400000

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2400100

BUDAPEST

2400200

PÉCS

2400300

KECSKEMÉT

2400400

BÉKÉSCSABA

2400500

MISKOLC

2400600

SZEGED

2400700

SZÉKESFEHÉRVÁR

2400800

GYŐR

2400900

DEBRECEN

2401000

EGER

2401100

SZOLNOK

2401200

TATABÁNYA

2401300

SALGÓTARJÁN

2401400

GÖDÖLLŐ

2401500

KAPOSVÁR

2401600

NYÍREGYHÁZA

2401700

SZEKSZÁRD

2401800

SZOMBATHELY

2401900

VESZPRÉM

2402000

ZALAEGERSZEG

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2400399

A

BUDAPEST-FERIHEGY

2401199

R

LETENYE

2401699

R

NAGYLAK

2402299

R

RÖSZKE

2402799

R

ZÁHONY

País: Polonia — Land: Polen — Land: Polen — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — Pays: Pologane — Paese: Polonia — Land: Polen — País: Polónia — Maa: Puola — Land: Polen

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRALUNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2500000

GLOWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2520001

BIALYSTOK

2504001

BYDGOSZCZ

2522001

GDANSK

2524001

KATOWICE

2526001

KIELCE

2512001

KRAKOW

2518001

KROSNO

2510001

LODZ

2506001

LUBLIN

2528001

OLSZTYN

2516001

OPOLE

2530001

POZNAN

2532001

SZCZECIN

2514001

SIEDLCE

2508001

ZIELONA GORA

2502001

WROCLAW

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2528199

R

BEZLEDY

2522199

P

GDYNIA

2518199

R

KORCZOWA

2506199

R

KUKURYKI

2520199

R

KUZNICA BIALOSTOCKA

2532299

P

SWINOUJSCIE

2514199

A

WARSZAWA-OKECIE

2532199

P

SZCZECIN

País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2600000

VURS (centrala)

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2600001

CELJE

2600002

DRAVOGRAD

2600003

KOČEVJE

2600004

KOPER

2600005

KRANJ

2600006

KRŠKO

2600007

LJUBLJANA

2600008

MARIBOR

2600009

MURSKA SOBOTA

2600010

NOVA GORICA

2600011

NOVO MESTO

2600012

POSTOJNA

2600013

PTUJ

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2600599

R

OBREJE

País: Letonia — Land: Lettland — Land: Letland — Χώρα: Λετονία — Country: Latvia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Land: Lettland — País: Letónia — Maa: Latvia — Land: Letland

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2900000

PVD CENTRALAIS APARATS

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2900005

RIGA

2900004

JELGAVA

2900003

TALSI

2900001

VALMIERA

2900002

PREILI

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2972299

R

TEREHOVA

2973199

R

PATERNIEKI

País: Lituania — Land: Litauen — Land: Litauen — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Land: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Land: Litauen

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3000000

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

3000101

ALYTUS

3000201

KAUNAS

3000301

KLAIPĖDA

3000401

MARIJAMPOLĖ

3000501

PANEVĖYS

3000601

ŠIAULIAI

3000701

TAURAGĖ

3000801

TELŠIAI

3000901

UTENA

3001001

VILNIUS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3001199

R

LAVORIŠKĖS

3001299

R

MEDININKAI

3001399

F

KENA

3001499

R

ŠALČININKAI

3001599

P

MALKŲ ĮLANKOS

3001699

P

MOLO

3001799

R

PANEMUNĖ

3001899

R

KYBARTAI

3001999

A

VILNIUS

3002099

F

PAGĖGIAI

3002199

F

KYBARTAI

3002299

P

PILIES

País: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Land: Malta — País: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE CENTRALE — EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3100000

DEPARTEMENT OF VETERINARY SERVICES

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3101099

A

LUQA

País: Eslovaquia — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Land: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHE — T HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3300000

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

3300100

BANSKÁ BYSTRICA

3300200

BARDEJOV

3300300

BRATISLAVA

3300400

ČADCA

3300500

DOLNÝ KUBÍN

3300600

DUNAJSKÁ STREDA

3300700

GALANTA

3300800

HUMENNÉ

3300900

KOMÁRNO

3301000

KOŠICE-MESTO

3301100

KOŠICE-OKOLIE

3301200

LEVICE

3301300

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

3301400

LUČENEC

3301500

MARTIN

3301600

MICHALOVCE

3301700

NITRA

3301800

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

3301900

NOVÉ ZÁMKY

3302000

POPRAD

3302100

PREŠOV

3302200

PRIEVIDZA

3302300

PÚCHOV

3302400

RIMAVSKÁ SOBOTA

3302500

ROŇAVA

3302600

SENEC

3302700

SENICA NAD MYJAVOU

3302800

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

3302900

STARÁ ĽUBOVŇA

3303000

SVIDNÍK

3303100

ŠAĽA

3303200

TOPOĽČANY

3303300

TREBIŠOV

3303400

TRENČÍN

3303500

TRNAVA

3303600

VEĽKÝ KRTÍŠ

3303700

VRANOV NAD TOPĽOU

3303800

ZVOLEN

3303900

IAR NAD HRONOM

3304000

ILINA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3300199

R

VYŠNÉ NEMECKÉ

3300299

F

ČIERNA NAD TISOU”


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 221, 9.8.1991, s. 30.

(3)  EYVL L 159, 17.6.2002, s. 27, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/831/EY (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 61).

(4)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/60


Oikaistaan komission päätös 2004/478/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/478/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla

(2004/478/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 55 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 178/2002 55 artiklassa säädetään, että komissio laatii tiiviissä yhteistyössä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomaisen’) ja jäsenvaltioiden kanssa kriisinhallinnan yleissuunnitelman elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alalla.

(2)

Yleissuunnitelman luonnoksesta on kuultu elintarviketurvallisuusviranomaista, ja siitä on käyty perusteellinen keskustelu jäsenvaltioiden kanssa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean yhteydessä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä perustetaan edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 178/2002 55 artiklassa säädetty, liitteenä oleva kriisinhallinnan yleissuunnitelma elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alalla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

ELINTARVIKKEITA/REHUJA KOSKEVA KRIISINHALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

1.   Elintarvikkeita/rehuja koskevan kriisinhallinnan yleissuunnitelman soveltamisala

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 IV luvun 3 jaksossa suunnitellaan uusia riskinhallinnan menetelmiä elintarvikkeiden ja rehujen alalla: komission perustama kriisiyksikkö, johon elintarviketurvallisuusviranomainen osallistuu, sekä elintarvikkeita/rehuja koskeva kriisinhallinnan yleissuunnitelma, jossa täsmennetään erityisesti kriisin hallitsemiseksi tarvittavat käytännön menettelyt. Elintarvikkeita/rehuja koskevaa kriisinhallinnan yleissuunnitelmaa kutsutaan jäljempänä ”yleissuunnitelmaksi”.

Tämän jakson kolme artiklaa ovat yhteydessä toisiinsa:

Asetuksen 55 artiklan mukaan komissio laatii tiiviissä yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen ja jäsenvaltioiden kanssa elintarvikkeita/rehuja koskevan kriisinhallinnan yleissuunnitelman, jossa eritellään kriisitilanteet sekä kriisinhallinnassa tarvittavat käytännön menettelyt, mukaan lukien avoimuusperiaate ja tiedotusstrategia.

Asetuksen 56 artiklan mukaan komissio perustaa kriisiyksikön.

Asetuksen 57 artiklassa eritellään kriisiyksikön tehtävät.

Erityisesti asetuksen 55 artiklan mukaan yleissuunnitelmassa eritellään ne tilanteet, joihin liittyy elintarvikkeista ja rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvia välittömiä tai välillisiä riskejä, joita ei todennäköisesti voida riittävässä määrin estää, ehkäistä tai vähentää hyväksyttävälle tasolle nykyisin voimassa olevilla säännöksillä taikka 53 ja 54 artiklaa soveltamalla.

Lisäksi 56 artiklan mukaan komissio perustaa kriisiyksikön, ”jos komissio havaitsee tilanteen, johon liittyy elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuva vakava välitön tai välillinen riski, jota ei voida ehkäistä, poistaa tai vähentää nykyisin voimassa olevin säännöksin eikä hallita riittävällä tavalla pelkästään 53 ja 54 artiklaa soveltamalla”.

Sen vuoksi yleissuunnitelmassa eritellään:

kriisitilanteet,

yleissuunnitelman soveltamiseen johtava prosessi,

kriisikoordinaattorien verkoston perustaminen,

käytännön menettelyt kriisin hallitsemiseksi,

kriisiyksikön tehtävä,

kriisiyksikön käytännön toiminta (kokoonpano, toimintavälineet, toimet),

yhteys kriisiyksikön ja päätöksentekoprosessin välillä,

kriisin päättyminen,

hallintamenettelyt, kun kyseessä on mahdollisesti vakava riski,

tiedotusstrategia,

avoimuusperiaatteet.

Yleissuunnitelmassa vahvistetut hallintamenettelyt muodostavat suuntaviivat, joita sovelletaan jäsenvaltioihin, elintarviketurvallisuusviranomaiseen ja komissioon.

2.   Kriisitilanteet

2.1   Kriisitilanteet, joihin liittyy ihmisten terveydelle aiheutuva vakava välitön tai välillinen riski

Kriisitilanteita ovat tilanteet, joissa kriittiset tekijät ovat sen tasoisia, että komissio katsoo kyseisen elintarvikkeista tai rehuista aiheutuvan riskin hallinnan niin monimutkaiseksi, ettei sitä voida hallita riittävällä tavalla voimassa olevin säännöksin tai pelkästään 53 ja 54 artiklaa soveltamalla.

Saatu kokemus osoittaa, että riskitilanteet hallitaan yleensä riittävän hyvin nykyisillä menettelyillä. Näin ollen kriiseiksi katsottavia tilanteita on hyvin vähän tai vain poikkeuksellisesti.

Näitä kriittisiä tekijöitä ovat erityisesti seuraavat:

tilanteeseen liittyy ihmisten terveydelle aiheutuva vakava välitön tai välillinen riski ja/tai se käsitetään sellaiseksi tai tehdään tunnetuksi sellaisena tai voidaan käsittää sellaiseksi ja/tai tehdä tunnetuksi sellaisena

ja

riski on levinnyt tai voi levitä huomattavaan osaan elintarvikeketjua

ja

mahdollisuus riskin leviämiseen useisiin jäsenvaltioihin ja/tai kolmansiin maihin on merkittävä.

Yleissuunnitelma edellyttää kriisiyksikön perustamista, kun asiaan liittyvää välitöntä tai välillistä riskiä pidetään vakavana. Sen vuoksi yleissuunnitelmaan sisältyy lähes kaikissa tapauksissa kriisiyksikön perustaminen.

2.2   Kriisitilanteet, joihin liittyy mahdollisesti vakava riski

On tärkeää, että tässä suunnitelmassa otetaan huomioon tapaukset, joissa riski on mahdollinen mutta voi kehittyä vakavaksi riskiksi, jota ei todennäköisesti voida ehkäistä, poistaa tai vähentää nykyisin voimassa olevin säännöksin eikä pelkästään 53 ja 54 artiklaa soveltamalla. Tällaisissa tapauksissa ei perusteta kriisiyksikköä, vaan tarkoituksenmukaisilla säännöksillä hallitaan tehokkaasti tämäntyyppiset kriisit.

3.   Yleissuunnitelman soveltamiseen johtava prosessi

Tiedot, jotka mahdollisesti johtavat elintarvikkeita/rehuja koskevan kriisinhallinnan yleissuunnitelman soveltamiseen ja tarvittaessa kriisiyksikön perustamiseen, voivat olla peräisin seuraavista:

nopean hälytysjärjestelmän kautta toimitetut ilmoitukset (elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, RASFF),

jäsenvaltioista saadut tiedot (muuntyyppiset ilmoitukset, elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa annetut tiedot jne.),

elintarviketurvallisuusviranomaisen antamat tiedot,

elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) raportit,

EU:n epidemiologiselta verkostolta saadut tiedot,

kolmansista maista tai kansainvälisiltä elimiltä saadut tiedot,

tiedot mistä tahansa muista lähteistä (kuluttajaryhmät, teollisuus, muut sidosryhmät, tiedotusvälineet jne.).

Kun komissio katsoo riskejä koskevien tietojen analyysin perusteella, että 2.1 tai 2.2 kohdassa vahvistetut edellytykset voivat täyttyä, se ottaa alustavasti yhteyden asianomaisiin jäsenvaltioihin tutkiakseen tilannetta ja elintarviketurvallisuusviranomaiseen pyytääkseen tietoja kyseisestä riskistä.

Komissio määrittää kaiken saatavilla olevan asiaan liittyvän tiedon arvioinnin perusteella, täyttyvätkö 2.1 tai 2.2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

4.   Kriisikoordinaattorien verkoston perustaminen

Kukin jäsenvaltio, elintarviketurvallisuusviranomainen ja komissio nimeävät yhden kriisikoordinaattorin ja hänen varamiehensä asianmukaisella tasolla. Nimettyjen koordinaattoreiden ja varamiesten nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava komissiolle.

Komissio järjestää koordinaattoreiden kokoukset pian heidän nimeämisensä jälkeen. Ensimmäisessä kokouksessa komissio jakaa käsikirjan, joka sisältää täydellisen luettelon koordinaattoreista ja varamiehistä sekä yhteystiedot. Käsikirja sisältää myös luettelon yhteisön vertailulaboratorioista. Käytännön toimintasäännöistä keskustellaan esimerkiksi sen varmistamiseksi, että kuhunkin koordinaattoriin voidaan saada yhteys, jos kriisi toteutuu hyvin nopeasti, ja että yhteistyö riskiä koskevan tiedotusstrategian osalta on tehokasta (ks. 7 jakso). Sidosryhmiä kuullaan näiden kokousten tuloksista, jotka koskevat niiden etua.

Näiden käytännön toimintaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen avulla olisi varmistettava, että toimintaan ryhdytään nopeasti. Tarvittaessa nämä käytännön toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt liitetään yleissuunnitelmaan.

5.   Käytännön menettelyt sellaisen kriisin hallitsemiseksi, johon liittyy ihmisten terveydelle aiheutuva vakava välitön tai välillinen riski

5.1   Kriisiyksikön perustaminen

Kun komissio katsoo riskejä koskevien tietojen analyysin perusteella, että 2.1 kohdassa vahvistetut edellytykset voivat täyttyä ja erityisesti että riski on todennäköisesti vakava, se ottaa alustavasti yhteyden asianomaisiin jäsenvaltioihin tutkiakseen tilannetta ja elintarviketurvallisuusviranomaiseen pyytääkseen tietoja kyseisestä riskistä.

Komissio perustaa kaiken saatavilla olevan asiaan liittyvän tiedon arvioinnin perusteella kriisiyksikön, jos 2.1 kohdassa mainittujen edellytysten katsotaan täyttyvän.

Komissio ilmoittaa välittömästi jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle kriisiyksikön perustamisesta.

Kriisiyksikön perustamista koskevan päätöksen johdosta kaikkien asianomaisten osapuolten (komissio, elintarviketurvallisuusviranomainen, jäsenvaltiot) on sovellettava yleissuunnitelman 5, 7 ja 8 jaksoa.

5.2   Kriisiyksikön tehtävä

Kriisiyksikkö on vastuussa kaikkien asiaan liittyvien tietojen keruusta ja arvioinnista ja kriisin hallitsemiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrittämisestä.

Kriisiyksikön tehtävänä on myös tiedottaa yleisölle asianomaisista riskeistä ja niiden vuoksi toteutetuista toimenpiteistä.

Kyseessä on lisäväline, jolla varmistetaan tehokas kriisinhallinta paremman koordinoinnin ja nopean toiminnan avulla. Sen vuoksi kaikkien kriisiyksikön jäsenten on toimittava yhteistyössä kaiken saatavilla olevan asiaan liittyvän tiedon keräämiseksi ja jakamiseksi; lisäksi jäsenet tekevät yhteistyötä kerättyjen tietojen arvioimiseksi ja soveltuvan riskinhallintatavan määrittämiseksi. Kriisiyksikön kaikki jäsenet tekevät yhteistyötä myös tiedotuksen alalla ja määrittävät parhaat tavat, joilla yleisölle tiedotetaan avoimella tavalla.

Sen sijaan kriisiyksikkö ei ole vastuussa riskinhallintaa koskevien päätösten tekemisestä eikä lainsäädännön täytäntöönpanosta (valvontanäkökohdista).

Nämä käytännön menettelyt eivät korvaa menettelyjä, joita käytetään komissiolle tai jäsenvaltioille tai elintarviketurvallisuusviranomaiselle kuuluvan toimivallan puitteissa.

Näin ollen kriisinhallintaa koskevat päätökset tehdään jo voimassa olevien erityisten menettelyjen (erityisesti komiteamenettelyjen) mukaisesti.

Kukin jäsenvaltio on vastuussa virallisen valvonnan hallinnoimisesta alueellaan. Jäsenvaltioiden vahvistamat toimintasäännöt, jotka koskevat kriisitilanteissa tarpeellisten kiireellisten valvontatoimenpiteiden koordinointia, pysyvät voimassa. Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on vastuussa elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastusryhmien lähettämisestä kiireellisesti, jos se on tarpeen.

Elintarviketurvallisuusviranomainen on puolestaan vastuussa niiden menettelyjen hallinnoimisesta, jotka koskevat tieteellisen lausunnon antamista silloin, kun tiedekomitealta tai joltain sen tiedelautakunnalta pyydetään kiireellistä tieteellistä lausuntoa.

5.3   Kriisiyksikön käytännön toiminta

Kokoonpano

Kriisiyksikön kokoonpanoon kuuluvat komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen kriisikoordinaattorit (tai heidän varamiehensä), niiden jäsenvaltioiden kriisikoordinaattori(t), joita asia koskee suoraan, sekä muut edustajat komissiosta, elintarviketurvallisuusviranomaisesta ja siitä jäsenvaltiosta (niistä jäsenvaltioista), joita asia koskee suoraan. Elintarviketurvallisuusviranomainen tarjoaa tarvittavan tieteellisen ja teknisen avun.

Kriisiyksikön tehtävänä on helpottaa nopeaa ja tehokasta toimintaa. Sen jäsenet ovat mukana kriisiyksikön säännöllisissä ja kiireellisissä kokouksissa, ja heiltä vaaditaan korkean tason asiantuntemusta ja sitoutumista. Heidän on kyettävä ottamaan vastuuta, ja sen vuoksi on tarpeen nimetä henkilöitä, jotka toimivat erittäin vastuullisessa tehtävässä elintarvikkeiden/rehujen alalla.

Kriisiyksikkö voi katsoa, että muiden viranomaisten tai yksityishenkilöiden asiantuntemusta tarvitaan kriisin hallinnassa, ja pyytää näiden apua pysyvästi tai tapauskohtaisesti. Esimerkiksi yhteisön tai kansallisten vertailulaboratorioiden asiantuntijoita voidaan pyytää osallistumaan kriisiyksikköön, jos heidän laboratorioanalyyseja koskeva asiantuntemuksensa on tarpeen.

Ne henkilöt, jotka komissiossa ja elintarviketurvallisuusviranomaisessa vastaavat elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevasta tiedotuksesta, on otettava mukaan kriisiyksikön työhön.

Kriisiyksikön toimintaa koskevat käytännön menettelyt

Komission kriisikoordinaattori (tai hänen varamiehensä) toimii kriisiyksikön puheenjohtajana. Puheenjohtaja varmistaa erityisesti yhteyden kriisiyksikön työn ja päätöksentekoprosessin välillä. Häntä avustavat asianomais(t)en komission toimivaltaisen yksikön (toimivaltaisten yksiköiden) tekninen asiantuntija (tekniset asiantuntijat).

Puheenjohtaja varmistaa kriisiyksikön toiminnan sujuvuuden ja tehtävien jakamisen jäsenien kesken ottaen huomioon heidän pätevyytensä.

Mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös kriisiyksikön perustamisesta on tehty, puheenjohtaja kutsuu elintarviketurvallisuusviranomaisen koordinaattorin ja niiden jäsenvaltioiden koordinaattorit, joita kriisi koskee suoraan, kriisiyksikön ensimmäiseen kokoukseen. Koordinaattoreiden mukana voi seurata rajallinen määrä henkilöitä. Puheenjohtaja voi asettaa mukana seuraaville henkilöille enimmäismäärän.

Elintarviketurvallisuusviranomaisen koordinaattori ja jäsenvaltioiden koordinaattorit, jotka ovat mukana kriisiyksikössä, ovat vastuussa siitä, että kriisiyksikön kokouksiin osallistuvat henkilöt on valittu siten, että käytettävissä oleminen, asiantuntemus ja vastuun taso on riittävää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kriisikoordinaattori tai hänen varamiehensä osallistuu kaikkiin kokouksiin, ja heidän lisäkseen osallistujina on päteviä henkilöitä.

Elintarviketurvallisuusviranomainen on vastuussa tieteellisen ja teknisen avun tarjoamisesta, jos se on tarpeen, erityisesti siltä osin kuin on kyse tieteellisen tiedon tilasta (kaiken kyseiseen riskiin liittyvän tieteellisen tiedon keruu ja arviointi).

Kriisiyksikkö on vastuussa läheisistä yhteyksistä asianomaisiin sidosryhmiin, erityisesti silloin, kun on tarpeen jakaa tietoja.

Toimintavälineet

Komissio huolehtii kriisiyksikön kokousten sihteeristöstä (pöytäkirjat jne.) ja antaa kriisiyksikön käyttöön kaikki sen toiminnan sujuvuuden kannalta tarpeelliset henkilöresurssit ja aineelliset resurssit (erityisesti kokoustilat, viestintävälineet jne.).

Kriisiyksikkö käyttää RASFF-verkoston teknisiä välineitä tiedonvälitykseen ja -jakeluun, erityisesti jäsenvaltio(i)lle esitettäviin tietopyyntöihin ja tietojen vastaanottamiseen jäsenvaltio(i)lta.

Kriisiyksikön toimet

Edellä mainitun 57 artiklan mukaisesti kriisiyksikön toimia ovat seuraavat:

Toimet, jotka liittyvät asiaankuuluvan tieteellisen aineiston ja tiedon keruuseen, jonka ansiosta asianomainen riski on mahdollista hallita mahdollisimman tehokkaasti. Erityisesti

saatavilla oleva tieteellinen tieto jaetaan kriisiyksikön eri jäsenille,

tarvittaessa jäsenille annetaan tehtäväksi kerätä lisää tieteellistä tietoa,

tarvittaessa koordinoidaan tarpeellisia toimia tieteellisessä tiedossa esiintyvien puutteiden poistamiseksi,

tarvittaessa jäsenille annetaan tehtäväksi yhteydenotto kansainvälisiin järjestöihin, asianomaisiin sidosryhmiin ja kolmansiin maihin sen varmistamiseksi, että kaikki asiaankuuluva tieto on saatavilla ja jaetaan,

tarvittaessa kriisiyksikkö voi pyytää apua yhteisön vertailulaboratorioilta.

Tieteellisen tiedon keruuta koskevia tehtäviä osoitettaessa on otettava huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen erityisasiantuntemus ja sen näitä kysymyksiä varten jo kehittämät tieteellisen tiedon jakamiseen liittyvät mekanismit (elintarviketurvallisuusviranomaisen verkostot).

Tieteellisen tiedon keruuta koskevia tehtäviä osoitettaessa voidaan myös tarvittaessa hyödyntää muilta komission hallinnoimilta verkostoilta saatavaa apua. Näitä ovat esimerkiksi ihmisten sairauksia koskeva varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä (EWRS) tai eläintautien ilmoitusjärjestelmä (ADNS) tai tutkimuksen pääosaston hallinnoimat tutkimusalan verkostot.

Toimet, jotka liittyvät muun asiaankuuluvan tiedon keruuseen (muu kuin edellä mainittu tieteellinen tieto). Erityisesti

kaikki saatavilla oleva asiaan liittyvä tieto jaetaan (virallisten valvontatoimenpiteiden tulokset, virallisten vertailulaboratorioiden suorittamien analyysien tulokset, kolmansista maista saadut tiedot jne.),

tarvittaessa jäsenille annetaan tehtäväksi kerätä lisää tietoa,

tarvittaessa jäsenille annetaan tehtäväksi yhteydenotto kansainvälisiin järjestöihin, asianomaisiin sidosryhmiin ja kolmansiin maihin sen varmistamiseksi, että kaikki asiaankuuluva tieto on saatavilla ja jaettu.

Toimet, jotka liittyvät saatavilla olevan tiedon arviointiin. Erityisesti

jäsenien, erityisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen, jo suorittamien arviointien tai muuten saatavilla olevien arviointien jakaminen,

riskin arvioinnin organisoiminen, ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen erityistehtävä tieteellisen ja teknisen tuen antamisessa kriisiyksikölle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta pyytää elintarviketurvallisuusviranomaiselta virallista tieteellistä lausuntoa,

tarvittaessa yhteisön vertailulaboratorioiden teknisen tuen käyttäminen analyyttisissä kysymyksissä.

Toimet, jotka liittyvät niiden käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrittämiseen, joilla ihmisten terveydelle aiheutuva riski voidaan ehkäistä, poistaa tai vähentää hyväksyttävälle tasolle, ja näiden vaihtoehtojen ajantasaistaminen uuden saatavilla olevan tiedon sekä tilanteen kehittymisen perusteella. Erityisesti

kriisiyksikön jäsenten on tehtävä yhteistyötä käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrittämiseksi,

jäsenten on laadittava yhteinen asiakirja käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Asiakirjan on sisällettävä kunkin vaihtoehdon osalta perustelu vaihtoehdon yksilöimiselle, erityisesti saatavilla olevien tietojen arvioinnin tärkeimmät tulokset.

Toimet, jotka liittyvät yleisölle suunnattavan, asiaan liittyviä riskejä ja toteutettuja toimenpiteitä koskevan tiedotuksen järjestämiseen.

Tätä asiaa käsitellään tarkemmin 7 jaksossa.

On huomattava, että kriisiyksikkö voi kaikissa näissä toimissa pyytää pysyvästi tai tapauskohtaisesti tiettyjen henkilöiden apua, jos heidän asiantuntemustaan pidetään tarpeellisena.

5.4   Yhteys kriisiyksikön ja päätöksentekoprosessin välillä

Kriisinhallintatoimet

Kriisinhallintatoimiin kuuluvat kaikki toimet, jotka ovat tarpeen kyseisen riskin ehkäisemiseksi, poistamiseksi tai vähentämiseksi: osa toimista on kriisiyksikön vastuulla ja osa kuuluu komission ja/tai jäsenvaltioiden vastuualueeseen. On huomattava, että nämä toimet eivät rajoita 53 artiklan 2 kohdassa komissiolle annettua mahdollisuutta hätätilanteissa tilapäisesti toteuttaa toimenpiteitä kuultuaan kyseisiä jäsenvaltioita ja ilmoitettuaan asiasta muille jäsenvaltioille.

Vaihe 1

Komissio kutsuu kriisiyksikön koolle mahdollisimman pian sen perustamisen jälkeen.

Kriisiyksikkö toimii 5, 7 ja 8 jakson mukaisesti.

Vaihe 2

Kriisiyksikön määrittämät vaihtoehdot on ilmoitettava komissiolle, joka ilmoittaa ne välittömästi jäsenvaltioille.

Komissio valmistelee toimenpiteet, jotka toteutetaan tarvittaessa. Se voi myös pyytää elintarviketurvallisuusviranomaiselta kiireellisen tieteellisen lausunnon, jos elintarviketurvallisuusviranomaisen virallinen tieteellinen lausunto katsotaan tarpeelliseksi.

Vaihe 3

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa tarkastellaan ehdotettuja toimenpiteitä ja annetaan niistä lausunto, jos se on tarpeen.

Tarvittaessa hyväksytään kiireellisiä toimenpiteitä erityisesti asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 ja 54 artiklassa säädettyjen menettelyjen perusteella.

Kun kiireellistä tieteellistä lausuntoa pyydetään, elintarviketurvallisuusviranomainen toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lausunto annetaan mahdollisimman pian.

Pysyvät toimet, jotka on toteutettava kriisin koko keston ajan

Kriisin koko keston ajan kriisiyksikkö kerää ja arvioi jatkuvasti asiaankuuluvia tietoja ja arvioi käytettävissä olevia vaihtoehtoja uudelleen. Ajantasaistetut vaihtoehdot ilmoitetaan komissiolle ja jäsenvaltioille. Komissio voi valmistella muutettuja toimenpiteitä ja jättää ne elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tarkasteltavaksi.

Kriisin koko keston ajan elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea pitää säännöllisiä ja kiireellisiä kokouksia sen varmistamiseksi, että kaikki asiaan liittyvät tiedot jaetaan, erityisesti tiedot, jotka koskevat kaikkien tarpeellisten toimenpiteiden hyväksymistä ja kriisinhallintatoimenpiteiden täytäntöönpanon seurantaa (asianomaisten jäsenvaltioiden raportit, jotka toimitetaan elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle keskusteltavaksi).

Kriisin koko keston ajan kriisiyksikkö tiedottaa yleisölle ja sidosryhmille 7 jaksossa esitetyn tiedotusstrategian perusteella ja 8 jaksossa tarkoitettujen avoimuusperiaatteiden mukaisesti.

Yhteys kriisiyksikön ja päätöksentekoprosessin välillä

Käytännön mekanismeilla varmistetaan riittävä yhteys kriisiyksikön työn ja päätöksentekoprosessin välillä. Erityisesti pysyvälle komitealle annetaan säännöllisesti ajantasaiset tiedot kriisiyksikön työstä, ja elintarviketurvallisuusviranomainen kutsutaan pysyvän komitean kokouksiin. Kriisiyksikölle tiedotetaan jatkuvasti päätöksentekoprosessissa toteutetuista toimenpiteistä, jotta asiaan liittyviä tietoja voidaan koordinoida.

5.5   Kriisin päättyminen

Edellä mainittuja menettelyjä jatketaan, kunnes kriisiyksikkö lakkautetaan. Jos komissio katsoo kriisiyksikköä kuultuaan ja toimittuaan elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean välityksellä tiivissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että kriisiyksikkö on saanut työnsä päätökseen, koska riski on hallinnassa, se voi lakkauttaa kriisiyksikön.

5.6   Kriisin jälkiarviointi

On toteutettava kattava kriisin jälkiarviointi, johon otetaan mukaan sidosryhmät. Kriisikoordinaattoreiden kokous järjestetään kriisin päättymisen jälkeen, jotta erilaisten kriisinhallinnassa käytettyjen välineiden toimintaa voidaan parantaa kriisin jälkiarvioinnin ja saadun kokemuksen perusteella.

6.   Hallintamenettelyt, kun riski on mahdollisesti vakava

Kun riskejä koskevien tietojen analyysin perusteella katsotaan, että 2.2 kohdassa vahvistetut edellytykset voivat täyttyä, komissio ottaa alustavasti yhteyttä asianomaiseen jäsenvaltioon (asianomaisiin jäsenvaltioihin) tutkiakseen tilannetta ja elintarviketurvallisuusviranomaiseen pyytääkseen tietoja kyseisestä riskistä.

Jos komissio katsoo kaiken saatavilla olevan asiaan liittyvän tiedon arvioinnin perusteella, että 2.2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, se ilmoittaa välittömästi jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle, että yleissuunnitelman 6, 7 ja 8 jaksoa sovelletaan.

Mahdollisimman pian sen jälkeen, kun on tehty päätös yleissuunnitelman tämän jakson soveltamisesta, komissio toteuttaa seuraavat toimet:

asianmukaiset yhteydenotot jäsenvaltioihin, joita asia koskee suoraan, sekä elintarviketurvallisuusviranomaiseen, jotta niiden sisäiset kriisinhallintajärjestelmät käynnistettäisiin. Tarvittaessa olisi käynnistettävä hätätilanteita varten elintarviketurvallisuusviranomaisessa kehitetyt tieteellisen tiedon jakamista koskevat mekanismit (elintarviketurvallisuusviranomaisen verkostot),

tarvittaessa pyyntö toimivaltaisten laboratorioiden aktivoimisesta ja niiden analyysitulosten jakamisesta,

asianmukaiset yhteydenotot tai kokoukset niiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee suoraan, sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa, jotta varmistetaan kaiken asiaankuuluvan tiedon jakaminen (tieteelliset tiedot, valvontaa koskevat tiedot jne.),

tiedotustoimet (ks. 7 jakso). Jäljempänä 8 jaksossa mainittuja avoimuusperiaatteita sovelletaan.

Näitä toimia jatketaan, kunnes riski on arvioitu perusteellisemmin. Jos riski katsotaan vakavaksi ja jos komissio katsoo, että 2.1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, perustetaan kriisiyksikkö ja sovelletaan 5, 7 ja 8 jaksossa vahvistettuja menettelyjä.

Jos riski ei kehity sellaiseksi, että se katsottaisiin vakavaksi, sovelletaan tavanomaisia riskinhallintaa koskevia säännöksiä.

7.   Tiedotusstrategia

Kriisiyksikkö laatii tiedotusstrategiansa käsillä olevan tapauksen mukaisesti, jotta yleisölle tiedotettaisiin riskistä ja toteutetuista toimenpiteistä.

Tämä tiedotusstrategia kattaa kyseistä asiaa koskevan tiedotuksen sisällön ja ajoituksen, mukaan luettuina tietojen julkistamista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt.

Strategiassa otetaan huomioon kriisiyksikön kunkin jäsenen erityispätevyys ja vastuualueet, jotta voidaan järjestää koordinoitu, johdonmukainen ja avoin tiedotus yleisölle. Tätä varten vahvistetaan seuraavat käytännön toimintasäännöt:

Komissiossa elintarvikkeita ja rehuja koskevasta tiedotuksesta vastaava henkilö ja elintarviketurvallisuusviranomaisessa tiedotuksesta vastaava henkilö ovat mukana kriisiyksikön työssä.

Jäsenvaltiot, joita kriisi koskee suoraan, ja kriisiyksikön jäsenet pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että heidän tiedotuksensa on johdonmukaista kriisiyksikön koordinoiman tiedotusstrategian kanssa.

Samalla tavoin jäsenvaltiot, jotka eivät ole kriisiyksikön jäseniä, ovat mukana kriisiyksikön koordinoimassa strategiassa kriisinhallinnasta vastaavien koordinaattoreidensa välityksellä, jotta varmistetaan riskiä koskevan tiedotuksen johdonmukaisuus.

Kriisiyksikön strategian yhtenä osana on määrittää soveltuvat tiedotuskanavat, jotka on luotava tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, asianomaisten kolmansien maiden ja sidosryhmien kanssa.

Kriisiyksikön laatiman tiedotusstrategiaan on sisällytettävä mahdollisesti tarvittavat alustavat yhteydenotot sidosryhmiin, erityisesti silloin, kun julkistetaan tietoja, jotka liittyvät tiettyyn merkkiin tai kauppanimeen.

Tiedotusstrategiassa otetaan huomioon sidosryhmiä Euroopan tasolla edustavien organisaatioiden erityistehtävä tiedonvälityksessä.

Tiedotusstrategiaan kuuluu soveltuvien koordinoitujen yhteyksien luominen asianomaisiin kolmansiin maihin, jotta niille voidaan antaa selkeitä, täsmällisiä ja johdonmukaisia tietoja. Tiedotusstrategiassa määritellään myös asianmukainen tiedotus, jolla kolmansille maille ilmoitetaan kriisin päättymisestä.

Tiedotusstrategialla on varmistettava, että tiedotus on avointa 8 jaksossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Kun tiedotusta toteutetaan yleissuunnitelman 6 jakson mukaisesti, on myös varmistettava tiedotuksen tarvittava johdonmukaisuus. Kyseisessä jaksossa tarkoitetuissa yhteydenotoissa ja kokouksissa on tarvittaessa käsiteltävä tiedotusstrategiaa, joka laaditaan tämän jakson mukaisesti.

8.   Avoimuusperiaatteet

Kun kriisiyksikkö antaa tiedonannon, sen on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan avoimuuden toteutuminen niiden yleisölle tiedottamista koskevien periaatteiden mukaisesti, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 178/2002 10 artiklassa.

Yleisiä luottamuksellisuussääntöjä sovelletaan edelleen. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 52 artiklassa säädettyjä erityisiä luottamuksellisuussääntöjä sovelletaan elintarvikkeita ja rehuja koskevassa nopeassa hälytysjärjestelmässä suoritettuun tietojenvaihtoon.

Kun kriisiyksikkö tiedottaa elintarviketurvallisuusviranomaisen kriisiyksikköä varten suorittaman työn tuloksista, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 ja 39 artiklan mukaisia avoimuus- ja luottamuksellisuusperiaatteita.


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/69


Oikaistaan komission päätös 2004/479/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymäkauden toimenpiteistä eräiden uusissa jäsenvaltioissa sijaitsevien jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/479/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

siirtymäkauden toimenpiteistä eräiden uusissa jäsenvaltioissa sijaitsevien jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1743)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/479/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräillä komission päätöksessä 98/536/EY (1) mainituilla uusissa jäsenvaltioissa sijaitsevilla jäämiä tutkivilla kansallisilla vertailulaboratorioilla on vaikeuksia suorittaa 1 päivästä toukokuuta 2004 lähtien tietyt tehtävät yhdenmukaisesti elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (2) kanssa.

(2)

Nämä laboratoriot tarvitsevat rajoitetun ajanjakson erityisesti kehittääkseen analyysimenetelmiä, jotta ne olisivat täysin direktiivin 96/23/EY mukaisia.

(3)

Helpottamaan siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa voimassa olevasta järjestelmästä yhteisön eläinlääkintäsääntöjen soveltamisesta johtuvaan järjestelmään on asianmukaista myöntää näille laboratorioille siirtymäkausi, jotta ne voivat toteuttaa tarvittavia valmisteluja.

(4)

Kyseiset laboratoriot ovat antaneet luotettavat takuut siitä, että ne ovat tehneet tarvittavat sopimukset niiden muiden Euroopan yhteisössä sijaitsevien laboratorioiden kanssa, jotka suorittavat välttämättömät tehtävät kyseisenä ajanjaksona.

(5)

Kyseisten laboratorioiden valmiuden mukaan siirtymäkauden pituus olisi rajoitettava enintään 12 kuukauteen.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevassa D sarakkeessa luetellut laboratoriot voivat 1 päivään toukokuuta 2005 asti suorittaa direktiivin 96/23/EY 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tehtävät, ja B sarakkeessa luetellut laboratoriot luetellaan direktiivin 96/23/EY mukaisesti komission päätöksessä 98/536/EY.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Jäsenvaltio

(A)

Kansallinen vertailulaboratorio

(B)

Jäämäryhmä

(C)

Assosioitunut laboratorio

(D)

Tšekki

Kansallinen eläinlääkkeiden jäämistä vastaava vertailulaboratorio Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopreparatu a leciv Hudcova 56 A 62100 Brno

Ryhmä A6 (nitrofuraanit)

RIKILT — elintarviketurvallisuusinstituutti — Wageningen, Alankomaat

Viro

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Ryhmä A2, A3, B2 a) (avermektiinit)

EELA — Suomi

Ryhmä A5

LABERCA — Nantes, Ranska

Ryhmä A6 (vahvistus)

GALAB — kemianyksikkö — Saksa

Ryhmä B2 a)-levamisoli, B3e)

Elintarvike- ja eläinlääkintähallinto — Tanska

Ryhmä B3e)

Elintarvike- ja eläinlääkintähallinto — Tanska

Kypros

Εθνικό Έργαστήριο Αναφοράς για

τον έλεγχο των υπολειμμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους

Κίμωνος 44

1451 Λευκωσία

Kansallinen jäämien valvonnasta vastaava vertailulaboratorio

Valtionlaboratorio

Kimonos 44

1451, Nicosia

 

 

Latvia

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

Ryhmä B1 — hunaja

Ryhmä B3 e) — kala

EELA — Finland

Liettua

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Ryhmä B1, B3e) — kala

Ryhmät A6, B1, B2c) — hunaja

W.E.J GmbH

Stenzelring 14 b

21107 Hamburg

Saksa

Slovenia

Nacionalni veterinarski Inštitut

Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

Ryhmät A1, A3, A4, A5, A6, B2b, B2d

Chelab — Italia

Amitratsi — hunaja

Nova Gorican alueellinen kansanterveys-laboratorio (ZZV-Ng)

Elohopea — kala

Kansanterveysinstituutti — Ljubljana

Slovakia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Akademická 3

SK-94901 Nitra

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Hlinkova 1/B

SK-04001 Košice

Vahvistus ryhmille A1, A3, A4 ja A5

ISCVBM BRNO (Tšekki)

Vahvistus ryhmälle B3d)

Valtion eläinlääkintäinstituutti JIHLAVA (Tšekki)


(1)  EYVL L 251, 11.9.1998, s. 39.

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/72


Oikaistaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 1/2004 (2004/480/EY), tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, sopimuksen liitteen 11 lisäyksen 5 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 1/2004 (2004/480/EY) seuraavasti:

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2004,

tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004,

sopimuksen liitteen 11 lisäyksen 5 muuttamisesta

(2004/480/EY)

KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (jäljempänä ’maataloussopimus’) ja erityisesti sen liitteessä 11 olevan 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloussopimus tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Maataloussopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 5 olevan 1 luvun III kohta on syytä muuttaa, jotta voidaan ottaa käyttöön todistusmalli raja-alueiden laitumille vietäviä eläimiä varten,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan Euroopan yhteisön ja Sveitsin maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 5 olevan 1 luvun III kohta tämän päätöksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämän kahtena kappaleena tehdyn päätöksen allekirjoittavat molemmat puheenjohtajat tai muut henkilöt, jotka on valtuutettu toimimaan sopimuspuolten puolesta.

Päätös tulee voimaan päivänä, jona allekirjoituksista myöhempi on päivätty.

Allekirjoitettu Bernissä 28 päivänä huhtikuuta 2004

Sveitsin valaliiton puolesta

Valtuuskunnan päällikkö

Hans WYSS

Allekirjoitettu Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2004

Euroopan komission puolesta

Valtuuskunnan päällikkö

Alejandro CHECCHI LANG

LIITE

”III   Raja-alueiden laitumille vietäviä eläimiä koskevat säännöt

1.

Määritelmät:

Laiduntaminen: jäsenvaltioon tai Sveitsiin kuljetettujen eläinten laiduntaminen rajavyöhykkeellä, joka ulottuu enintään 10 kilometrin päähän rajasta. Asianmukaisesti perustelluissa erityisolosuhteissa toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tätä kauemmaksi ulottuvan laidunalueen käyttöön molemmin puolin yhteisön ja Sveitsin rajaa.

Päivälaiduntaminen: laiduntaminen niin, että kunkin päivän päätteeksi eläimet kuljetetaan takaisin jäsenvaltiossa tai Sveitsissä sijaitsevalle alkuperätilalleen.

2.

Jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä tapahtuvan laiduntamisen yhteydessä sovelletaan komission päätöksen 2001/672/EY (1) säännöksiä soveltuvin osin. Kuitenkin tämän liitteen yhteydessä päätöksen 2001/672/EY 1 artiklaa sovelletaan seuraavin muutoksin:

korvataan viittaus 1 päivän toukokuuta ja 15 päivän lokakuuta väliseen ajanjaksoon ilmaisulla ”koko kalenterivuonna”,

päätöksen 2001/672/EY 1 artiklassa tarkoitetut ja vastaavassa liitteessä mainitut Sveitsin osat ovat:

SVEITSI

Seuraavat kantonit:

Zürich

Bern

Luzern

Uri

Schwyz

Obwald

Nidwald

Glaris

Zug

Fribourg

Solothurn

Basel-Stadt

Basel-Land

Schaffhausen

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Innerrhoden

St. Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais

Neuchâtel

Genève

Jura

Eläinkulkutaudeista 27 päivänä kesäkuuta 1995 annetun asetuksen (OFE) (RS 916.401), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä huhtikuuta 2003, ja erityisesti sen 7 artiklan (rekisteröinti) sekä eläinkuljetuksia koskevasta tietopankista 18 päivänä elokuuta 1999 annetun asetuksen (RS 916.404), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 20 päivänä marraskuuta 2002, ja erityisesti sen 2 artiklan (tietopankin sisältö) mukaisesti Sveitsi antaa jokaiselle laitumelle erityisen rekisteritunnuksen, joka on rekisteröitävä kansalliseen nautoja koskevaan tietokantaan.

3.

Laiduntamisen tapahtuessa jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä lähettäjämaan virkaeläinlääkäri:

a)

ilmoittaa eläinten lähettämisestä määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle (paikallinen eläinlääkintäyksikkö) neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) 20 artiklan mukaisella eläinlääkintäviranomaisten yhteydenpitoon tarkoitetulla tietojärjestelmällä todistuksen antopäivänä ja viimeistään 24 tuntia ennen eläinten arvioitua tulopäivää;

b)

tarkastaa eläimet, joiden on oltava asianmukaisesti merkitty, 48 tunnin kuluessa ennen niiden laitumelle lähettämistä;

c)

antaa 11 alakohdassa olevan mallin mukaisen todistuksen.

4.

Määrämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa eläimet heti niiden saavuttua määrämaahan sen selvittämiseksi, täyttävätkö ne tässä liitteessä määrätyt vaatimukset.

5.

Eläinten on pysyttävä tullin valvonnassa koko laiduntamisajan.

6.

Eläinten haltijan on:

a)

annettava kirjallinen ilmoitus, jossa hän ilmoittaa suostuvansa jäsenvaltiosta tai Sveitsistä peräisin olevien haltijoiden tavoin noudattamaan tässä liitteessä annettujen määräysten mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä ja kaikkia muita paikallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä;

b)

maksettava tämän liitteen soveltamisesta johtuvat tarkastusmaksut;

c)

annettava kaikki tarvittava apu lähettäjämaan tai määrämaan viranomaisten vaatimien tulli- tai eläinlääkintätarkastusten yhteydessä.

7.

Kuljetettaessa eläimiä takaisin laidunkauden päättyessä tai aiemmin sen maan, jossa laidunpaikka sijaitsee, virkaeläinlääkäri:

a)

ilmoittaa eläinten lähettämisestä määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle (paikallinen eläinlääkintäyksikkö) direktiivin 90/425/ETY 20 artiklan mukaisella eläinlääkintäviranomaisten yhteydenpitoon tarkoitetulla tietojärjestelmällä todistuksen antopäivänä ja viimeistään 24 tuntia ennen eläinten arvioitua tulopäivää;

b)

tarkastaa eläimet, joiden on oltava asianmukaisesti merkitty, 48 tunnin kuluessa ennen niiden laitumelle lähettämistä;

c)

antaa 12 alakohdassa olevan mallin mukaisen todistuksen.

8.

Tautitapauksissa eläinlääkintäalan toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat yhteisellä sopimuksella asianmukaiset toimenpiteet.

Kyseiset viranomaiset tarkastelevat mahdollisiin kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa asia saatetaan eläinlääkintäalan sekakomitean käsiteltäväksi.

9.

Poiketen siitä, mitä laiduntamisesta määrätään 1—8 alakohdassa, kun kyseessä on päivälaiduntaminen jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä:

a)

eläimet eivät saa olla kosketuksissa minkään muun tilan eläinten kanssa;

b)

eläinten haltijan on ilmoitettava eläinlääkintäalan toimivaltaiselle viranomaiselle, jos eläimet ovat kosketuksissa jonkin toisen tilan eläimiin;

c)

jäljempänä 11 alakohdassa määriteltävä terveystodistus on esitettävä eläinlääkintäalan toimivaltaisille viranomaisille tuotaessa eläimiä ensimmäistä kertaa kunakin kalenterivuonna jäsenvaltioon tai Sveitsiin. Tämä terveystodistus on voitava esittää eläinlääkintäalan toimivaltaisille viranomaisille niiden sitä pyytäessä;

d)

edellä 2 ja 3 alakohdassa olevia määräyksiä sovelletaan vain lähetettäessä eläimiä ensimmäistä kertaa kunakin kalenterivuonna jäsenvaltioon tai Sveitsiin;

e)

edellä 7 alakohdassa olevia määräyksiä ei sovelleta;

f)

eläinten haltijan on ilmoitettava eläinlääkintäalan toimivaltaiselle viranomaiselle laiduntamisajan päättymisestä.

10.

Poiketen siitä, mitä tarkastusmaksuista määrätään lisäyksessä 5 olevan 3 luvun VI kohdan D alakohdassa, jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä tapahtuvan päivälaiduntamisen yhteydessä tarkastusmaksut peritään vain kerran kalenterivuodessa.

11.

Raja-alueiden laitumille vietäviä nautaeläimiä koskevan terveystodistuksen malli

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 235, 4.9.2001, s. 23.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/82


Oikaistaan päätös N:o 195 (2004/481/EY), tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta raskauteen ja synnytykseen liittyvässä sairaanhoidossa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös N:o 195 (2004/481/EY) seuraavasti:

PÄÄTÖS N:o 195,

tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta raskauteen ja synnytykseen liittyvässä sairaanhoidossa

(ETA:n kannalta sekä EU:n ja Sveitsin välisen sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/481/EY)

SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (1) 81 artiklan a alakohdan, jonka mukaisesti hallintotoimikunnan tehtävänä on käsitellä kaikkia hallinnollisia kysymyksiä, jotka johtuvat asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja myöhempien asetusten säännöksistä,

ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan, joka koskee muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa tilapäisen oleskelun aikana annettuja luontoisetuuksia, sellaisena kuin se on muutettuna asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja N:o 574/72 muuttamisesta oikeuksien yhdenmukaistamisen ja menettelyjen yksinkertaistamisen osalta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004 (2),

ottaa huomioon 27 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn hallintotoimikunnan päätöksen N:o 183 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta annettaessa raskauteen ja synnytykseen liittyviä etuuksia (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kesäkuun 27 päivänä 2001 tehdyn hallintotoimikunnan päätöksen N:o 183 mukaan muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa ennen 38. raskausviikkoa aloitettu raskauteen tai synnytykseen liittyvä sairaanhoito on katsottava edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetuksi välittömästi tarvittavaksi hoidoksi, jos kyseisen oleskelun tarkoituksena ei ole saada hoitoa.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan säännöksiä on muutettu 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004, ja kohdassa säädetään, että kaikilla vakuutetuilla, jotka oleskelevat muussa kuin toimivaltaisessa valtiossa, on oikeus saada lääketieteellisistä syistä välttämättömiä luontoisetuuksia oleskelun aikana ottaen huomioon etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto.

(3)

Päätös N:o 183 menettää näin ollen merkityksensä, joten se on kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Vakuutetun henkilön toimivaltainen laitos vastaa toisessa jäsenvaltiossa tilapäisen oleskelun aikana välttämättömiksi tulevien raskauteen tai synnytykseen liittyvien luontoisetuuksien kustannuksista 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti.

2.

Tämä päätös, joka korvaa 27 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn päätöksen N:o 183, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2004.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Tim QUIRKE


(1)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004.

(2)  EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 54, 25.2.2002, s. 39.


12.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/83


Oikaistaan päätös N:o 196 (2004/482/EY), tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta dialyysissä ja happiterapiassa olevien henkilöiden osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 160, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös N:o 196 (2004/482/EY) seuraavasti:

PÄÄTÖS N:o 196,

tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004,

neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta dialyysissä ja happiterapiassa olevien henkilöiden osalta

(ETA:n kannalta sekä EU:n ja Sveitsin välisen sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/482/EY)

SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (1) 81 artiklan a alakohdan, jonka mukaisesti hallintotoimikunnan tehtävänä on käsitellä kaikkia hallinnollisia kysymyksiä, jotka johtuvat asetuksen (ETY) N:o 408/71 ja myöhempien asetusten säännöksistä,

ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 a kohdan sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004 (2),

ottaa huomioon 31 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn päätöksen N:o 163 asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (3) 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta dialyysissä ja happiterapiassa olevien henkilöiden osalta,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maaliskuun 31 päivänä 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004 muutetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 a kohdan mukaan hallintotoimikunnan tehtävänä on laatia luettelo luontoisetuuksista, joista on käytännön syistä ennakolta tehtävä sopimus kyseisen henkilön ja hoidon antavan yksikön välillä, jotta näitä luontoisetuuksia voitaisiin antaa henkilön oleskellessa tilapäisesti muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa. Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää kyseisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta lääketieteellisesti turvallisissa olosuhteissa.

(2)

Asetuksen 22 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun ennakolta tehtävän sopimuksen tarkoituksena on taata vakuutetun tarvitseman hoidon jatkuminen tämän oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa.

(3)

Kun otetaan huomioon tämä tavoite, olennaisina perusteina määritettäessä luontoisetuuksia, jotka edellyttävät potilaan ja toisessa jäsenvaltiossa hoitoa antavan yksikön välillä ennakolta tehtävää sopimusta, voidaan pitää lääketieteellisen hoidon elintärkeyttä sekä sitä, että kyseistä hoitoa voi saada vain erikoistuneissa hoitoyksiköissä, ja/tai erikoistuneelta henkilöstöltä. Päätöksen liitteenä on näiden perusteiden mukaan laadittu luettelo, joka ei ole tyhjentävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Kaikista elintärkeistä lääketieteellisistä hoidoista, joita voi saada vain erikoistuneissa hoitoyksiköissä, ja/tai erikoistuneelta henkilöstöltä ja/tai laitteilla, on periaatteessa tehtävä ennakolta sopimus potilaan ja hoidon antavan yksikön välillä, jotta varmistetaan, että vakuutettu henkilö saa hoitoa oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa.

2.

Tämän päätöksen liitteenä on luettelo päätöksen 1 kohdassa tarkoitetuista hoidoista. Luettelo ei ole tyhjentävä.

3.

Tämä päätös korvaa 31. päivänä toukokuuta 1996 tehdyn päätöksen N:o 163. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2004.