ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 202

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
7. kesäkuu 2004


Sisältö

 

Oikaisuja

Sivu

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/452/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta (EUVL L 156, 30.4.2004)

1

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/453/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta (EUVL L 156, 30.4.2004)

4

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/454/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta, viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn päätöksen 2003/858/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta (EUVL L 156, 30.4.2004)

20

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/455/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella tehdyn päätöksen 2003/322/EY mukauttamisesta Kyproksen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EUVL L 156, 30.4.2004)

31

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/456/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadassa sijaitsevien hyväksyttyjen sikojen keinosiemennysasemien osalta (EUVL L 156, 30.4.2004)

33

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/457/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (EUVL L 156, 30.4.2004)

35

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/458/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon (EUVL L 156, 30.4.2004)

39

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/459/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteestä tiettyjen maitoalan laitosten tukemiseksi Unkarissa (EUVL L 156, 30.4.2004)

55

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/460/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen A muuttamisesta Latvian tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon (EUVL L 156, 30.4.2004)

58

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/461/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta (EUVL L 156, 30.4.2004)

63

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/462/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä X olevan lisäyksen A muuttamisesta Unkarin tiettyjen liha-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvia laitoksia koskevaan luetteloon (EUVL L 156, 30.4.2004)

92

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/463/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvia laitoksia koskevaan luetteloon (EUVL L 156, 30.4.2004)

95

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/464/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteiden hyväksymisestä Latviassa sijaitseville eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelylaitoksille (EUVL L 156, 30.4.2004)

98

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Oikaisuja

7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/1


Oikaistaan komission päätös 2004/452/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/452/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1664)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/452/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 831/2002 (2) vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti voidaan myöntää oikeus yhteisön viranomaiselle toimitettujen salassapidettävien tietojen käyttöön, jotta tilastollisten päätelmien tekeminen tieteellisiä tarkoituksia varten olisi mahdollista, sekä yhteisön ja kansallisten viranomaisten yhteistyötä koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on helpottaa edellä mainitun käyttöoikeuden myöntämistä.

(2)

Asetuksessa viitataan erityisesti seuraaviin neljään merkittävään lähteeseen: Euroopan yhteisön kotitaloustiedustelu, työvoimatutkimus, yhteisön innovaatiotutkimus ja ammatillista täydennyskoulutusta koskeva kyselytutkimus.

(3)

Yhteisön viranomainen voi myöntää salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden yhteisön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti perustettujen yliopistojen ja muiden korkeakoulujen sekä yhteisön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti perustettujen tutkimuslaitosten tai -organisaatioiden palveluksessa oleville tutkijoille.

(4)

Käyttöoikeus voidaan kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan myöntää myös muiden elinten, organisaatioiden ja laitosten palveluksessa oleville tutkijoille, sen jälkeen kun tilastosalaisuutta käsittelevä komitea on antanut lausuntonsa asetuksen (EY) N:o 322/97 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(5)

Siksi on tarpeen vahvistaa kyseisten elinten luettelo käyttäen perustana arviointia, jossa otetaan huomioon useita edellytyksiä, kuten elimen ensisijainen tarkoitus, tutkimustoiminnan organisointi, käytössä olevat suojatoimenpiteet tai tutkimustulosten levittämistä koskevat järjestelyt.

(6)

Käyttöoikeuden myöntämisen kannalta on eduksi, jos voidaan osoittaa virallisen asiakirjan tai vakiintuneen maineen perusteella, että kyseinen elin tuottaa laadukkaita tutkimuksia ja asettaa ne julkisesti saataville. Toisena arviointiperusteena on se, onko elin saavuttanut vakiintuneen ja tunnustetun asema arvovaltaisena yksikkönä omassa toimintaympäristössään, kuten hyvämaineisten rahoittajien, yhteistyökumppaneiden tai osakkaiden keskuudessa.

(7)

Elimen tutkimustoiminta on toteutettava tarkoin määritellyssä yksikössä, jolla ei ole organisatorisia eikä hallinnollisia yhteyksiä elimen varsinaisiin toimintalohkoihin, ja tutkimusyksikön olisi oltava erillinen, itsenäinen yksikkö, jonka johdossa on ylempään johtoon kuuluva henkilö, joka ei ole suoraan vastuussa elimen varsinaisesta toiminnasta tai elimen toimintatarkoituksen täytäntöönpanosta.

(8)

Elimen johdon on myös annettava riittävät takeet eri näkökohdista, kuten siitä, että tutkimusyksikön henkilöstöä on kielletty antamasta toimitetuista tiedoista informaatiota yksikön ulkopuoliselle henkilöstölle lukuun ottamatta tiivistelmä- tai koostemuodossa olevia tutkimustuloksia, joiden antamiseen on tutkimusyksikön johdon lupa, ja siitä, että organisaatiossa ryhdytään vakaviin kurinpitotoimiin, jos sen henkilöstön jäsen pyytää tutkimusyksikön jäseniltä informaatiota toimitetun tiedoston yksittäisistä tietueista.

(9)

Elimen tilojen ja sen tietokonejärjestelmien fyysisestä turvallisuudesta on esitettävä selostus; datan suojaamisesta tietokonejärjestelmissä olisi annettava kuvaukset, joista käy yksityiskohtaisesti ilmi, miten käyttöoikeus luodaan ja miten luvaton käyttö estetään ja miten järjestelmiä suojataan elimen ulkopuolelta peräisin olevilta luvattomilta käyttöyrityksiltä; lisäksi olisi selostettava, miten säilytetään asiakirjat, myös paperimuodossa olevat asiakirjat, joissa on informaatiota tiedostosta.

(10)

Käyttöoikeuden perusteena ovat tieteelliset tarkoitukset, joten tulokset on annettava vapaasti ja nopeasti tiedeyhteisön käyttöön. Tiedostojen käyttö yksinomaan sisäisiä raportteja tai tarkoituksia varten olisi asetuksen (EY) N:o 831/2002 tavoitteen vastaista. Elimen on noudatettava tutkimusyksiköstä saatujen tutkimustulosten levittämisessä avointa toimintalinjaa, jonka mukaan tulokset julkaistaan asiaankuuluvissa tieteellisissä julkaisuissa ja tutkimustulokset asetetaan vapaasti saataville elimen verkkosivuille tai muille asianomaisille verkkosivuille.

(11)

Euroopan keskuspankkia (EKP) on pidettävä elimenä, joka täyttää edellä mainitut edellytykset, ja siksi se lisätään luetteloon asetuksen (EY) N:o 831/2002 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisista elimistä, organisaatioista ja laitoksista.

(12)

Luetteloa päivitetään sitä mukaa kuin muita elimiä, organisaatioita ja laitoksia on katsottava hyväksyttäviksi elimiksi.

(13)

Näiden elinten toimittamat käyttöoikeutta koskevat pyynnöt on käsiteltävä asetuksessa (EY) N:o 831/2002 vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tilastosalaisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteenä on luettelo asetuksen (EY) N:o 831/2002 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisista elimistä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Pedro SOLBES MIRA

Komission jäsen

LIITE

ELIMET, JOIDEN PALVELUKSESSA OLEVILLA TUTKIJOILLA ON OIKEUS KÄYTTÄÄ SALASSAPIDETTÄVIÄ TIETOJA TIETEELLISIIN TARKOITUKSIIN

Euroopan keskuspankki


(1)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(2)  EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7.


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/4


Oikaistaan komission päätös 2004/453/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/453/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1679)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/453/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltio, joka katsoo alueensa tai alueensa osan olevan vapaa yhdestä tai useammasta direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa tarkoitetusta taudista, voi toimittaa kyseisen direktiivin 13 artiklan mukaisesti komissiolle tautivapaushakemusta tukevat todisteet taudista vapaan aseman saamiseksi. Irlanti, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat jättäneet komissiolle tällaiset hakemukset.

(2)

Jäsenvaltio, joka laatii ohjelman yhden tai useamman direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa tarkoitetun taudin torjumiseksi, voi kyseisen direktiivin 12 artiklan mukaisesti jättää ohjelman komission hyväksyttäväksi. Irlanti, Ruotsi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat toimittaneet komissiolle tällaiset ohjelmat.

(3)

Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä 12 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 706/73 (3) säädetään, että eläinlääkintälainsäädäntöä on sovellettava näihin saariin samoilla edellytyksillä kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kun elintarvikkeita tuodaan näille saarille ja viedään näiltä saarilta yhteisöön.

(4)

On tarpeen vahvistaa vaatimukset, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä, jotta ne voidaan todistaa taudista vapaiksi, sekä perusteet, joita jäsenvaltioiden on sovellettava valvonta- ja torjuntaohjelmissa. On myös tarpeen määrittää lisätakeet, jotka vaaditaan tuotaessa eräitä kalalajeja taudista vapaille vyöhykkeille ja vyöhykkeille, joilla on valvonta- ja torjuntaohjelma. Tässä tarkoituksessa olisi otettava huomioon Maailman eläintautijärjestön (OIE) suositukset.

(5)

Tanska on toimittanut todisteet karpin kevätviremiaa (SVC) koskevasta tautivapaudesta, minkä vuoksi sitä olisi pidettävä vapaana kyseisestä taudista.

(6)

Suomi on toimittanut todisteet SVC-tautia koskevasta vapaudesta koko alueellaan ja Gyrodactylus salaris -loista ja kalojen tarttuvaa haimakuoliotautia (IPN) koskevasta vapaudesta alueensa eräissä osissa. Kyseisiä alueita olisi sen vuoksi pidettävä vapaina kyseisistä taudeista. Suomi on toimittanut myös kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) valvonta- ja torjuntaohjelman, jota sovelletaan Suomen manneralueilla. Kyseinen ohjelma olisi hyväksyttävä kyseisen taudin torjumiseksi ja taudista vapaan aseman saamiseksi.

(7)

Irlanti on toimittanut todisteita SVC- ja BKD-tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista koskevasta vapaudesta koko alueellaan, minkä vuoksi sitä olisi pidettävä vapaana kyseisistä taudeista.

(8)

Ruotsi on toimittanut todisteita SVC- ja IPN-tauteja koskevasta vapaudesta koko alueellaan, minkä vuoksi sitä olisi pidettävä vapaana kyseisistä taudeista. Ruotsi on toimittanut myös BKD-taudin valvonta- ja torjuntaohjelman, jota sovelletaan Ruotsin manneralueilla. Kyseinen ohjelma olisi hyväksyttävä kyseisen taudin torjumiseksi ja taudista vapaan aseman saamiseksi.

(9)

Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut todisteita Gyrodactylus salaris -loista koskevasta vapaudesta koko alueellaan sekä IPN-, BKD- ja SVC-tauteja koskevasta vapaudesta alueensa eräissä osissa. Kyseisiä alueita olisi sen vuoksi pidettävä vapaina kyseisistä taudeista. Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut myös SVC- ja BKD-tautien valvonta- ja torjuntaohjelman, jota sovelletaan sen alueen muihin osiin. Kyseiset ohjelmat olisi hyväksyttävä kyseisen taudin torjumiseksi ja taudista vapaan aseman saamiseksi.

(10)

Tässä päätöksessä säädettyjä lisätakeita olisi tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden kuluttua ottaen huomioon tautien valvonta- ja torjuntaohjelmista saadut kokemukset ja rokotteiden kaltaiset vaihtoehtoiset torjuntatoimenpiteet.

(11)

Komission päätöksessä 93/44/EY (4) määritellään eräille Isoon-Britanniaan, Pohjois-Irlantiin, Mansaarelle ja Guernseyhin lähetettäville kalalajeille SVC-tautia koskevat lisätakeet. Kyseinen päätös olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(12)

Komission päätös 2003/513/EY (5) on päätös eräiden yhteisön alueiden suojaamiseksi Gyrodactylus salaris -loista vastaan. Kyseiset toimenpiteet ovat olleet voimassa vuodesta 1996, ja ne ovat luonteeltaan lisätakeita eivätkä suojatoimenpiteitä. Sen vuoksi päätös 2003/513/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(13)

Päätöksissä 93/44/EY ja 2003/513/EY vahvistetut takeet olisi saatettava ajan tasalle nykyisen tieteellisen tietämyksen ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) nykysuositusten huomioon ottamiseksi.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vaatimukset, jotka alueen on täytettävä, jotta sitä voidaan pitää taudista vapaana

Vaatimukset, jotka on täytettävä, jotta aluetta voidaan pitää vapaana yhdestä tai useammasta direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa luetellusta taudista, vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä I olevassa I luvussa.

2 artikla

Taudista vapaina pidetyt alueet

Tämän päätöksen liitteessä I olevassa II luvussa lueteltuja alueita pidetään vapaina direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa luetelluista taudeista.

3 artikla

Valvonta- ja torjuntaohjelmia koskevat perusteet

Perusteet, joita jäsenvaltioiden on sovellettava yhtä tai useampaa direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa lueteltua tautia koskevassa valvonta- ja torjuntaohjelmassa, vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä II olevassa I luvussa.

4 artikla

Valvonta- ja torjuntaohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään tämän päätöksen liitteessä II olevassa II luvussa lueteltuja alueita koskevat valvonta- ja torjuntaohjelmat.

5 artikla

Lisätakeet

1.   Elävien vesiviljeltyjen kalojen, mätimunien ja sukusolujen, jotka tuodaan liitteessä I olevassa II luvussa tai liitteessä II olevassa II luvussa luetelluille alueille, on oltava liitteen III mallitodistuksen mukaisesti laaditussa terveystodistuksessa mainittujen takeiden mukaiset, joihin kuuluvat myös pakkaamista ja merkitsemistä koskevat takeet ja asiaankuuluvat erityiset lisävaatimukset, ottaen huomioon liitteen IV selittävät huomautukset.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta, jos mätimunat tuodaan liitteessä I olevassa II luvussa tai liitteessä II olevassa II luvussa luetelluille alueille ihmisravinnoksi käytettäviksi.

3.   Liitteessä V vahvistettujen vaatimusten täyttyessä olisi sovellettava edelleen lisätakeita.

6 artikla

Kuljetus

Elävät vesiviljellyt kalat, mätimunat ja sukusolut, jotka tuodaan liitteessä I olevassa II luvussa tai liitteessä II olevassa II luvussa luetelluille alueille, on kuljetettava olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveydellistä asemaa eivätkä vaaranna määräpaikan terveydellistä asemaa.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset 93/44/EY ja 2003/513/EY.

8 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee uudestaan tässä päätöksessä vahvistettuja lisätakeita viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007. Uudelleentarkastelussa on otettava huomioon tautien valvonnassa ja torjunnassa saadut kokemukset ja rokotusten kaltaisten vaihtoehtoisten torjuntatoimenpiteiden kehitys.

9 artikla

Osoittaminen

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE I

Taudista vapaa asema

I LUKU

Taudista vapaaseen asemaan liittyvät vaatimukset

A.   Taudista vapaa maa

Jäsenvaltiota pidetään taudista vapaana, jos siellä ei esiinny taudille alttiita lajeja ja jos se täyttää jäljempänä olevan 1 tai 2 kohdan edellytykset.

Jos jäsenvaltiolla on yhteinen valuma-alue yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa, se voidaan todistaa taudista vapaaksi maaksi vain, jos kaikki yhteiset valuma-alueet on todistettu taudista vapaiksi vyöhykkeiksi kaikissa kyseisissä jäsenvaltioissa.

1.

Jäsenvaltiota, jossa ei ole havaittu esiintyneen tautia viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana sen kliinisen ilmentymän kannalta suotuisista olosuhteista huolimatta, voidaan pitää taudista vapaana, jos:

1.1

tautien vastaisia perusturvaedellytyksiä on sovellettu keskeytyksettä vähintään edeltävien kymmenen vuoden ajan. Näihin tautien vastaisiin perusturvaedellytyksiin on kuuluttava vähintään seuraavat edellytykset:

a)

taudista ja myös sen epäilystä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle;

b)

maassa on otettu käyttöön havaintojärjestelmä, joka mahdollistaa taudinoireiden, uuden tautitilanteen tai selittämättömän kuolevuuden nopean tunnistamisen viljelylaitosten vesiviljellyissä eläimissä tai luonnonvaraisissa kannoissa sekä nopean ilmoittamisen toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tutkimukset voidaan aloittaa mahdollisimman pian, ja jonka ansiosta toimivaltainen viranomainen voi aloittaa tilanteen tutkimisen ja siitä raportoimisen ja jossa määrätään myös pääsystä laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan asianomaiset taudit toisistaan, sekä eläinlääkäreiden tai kalojen terveyden asiantuntijoiden kouluttamisesta havaitsemaan ja raportoimaan tautien epätavallisesta esiintymisestä. Tällaisen havaintojärjestelmän on sisällettävä ainakin seuraavaa:

i)

esimerkiksi vesiviljelylaitoksissa tai jalostuksessa työskentelevä henkilöstö tuntee hyvin luetelluille taudeille ominaiset oireet;

ii)

eläinlääkärit tai vesiviljeltyjen eläinten terveyden asiantuntijat on koulutettu tunnistamaan epäilyttävät tautitapaukset ja raportoimaan niistä;

iii)

toimivaltainen viranomainen pystyy tutkimaan taudin nopeasti ja tehokkaasti;

iv)

toimivaltaisella viranomaisella on pääsy laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan toisistaan luetellut ja uudet taudit;

1.2

luonnonvaraisissa kannoissa ei ole tietämän mukaan vahvistettu esiintyvän tartuntaa;

1.3

on otettu käyttöön kauppaan ja tuontiin sovellettavat edellytykset taudin jäsenvaltioon kulkeutumisen estämiseksi.

2.

Jäsenvaltiota, jossa viimeisin kliininen havainto taudista on tehty viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana tai jossa tartuntatilanne ennen kohdennettua seurantaa on tuntematon esimerkiksi, koska taudin kliinisen ilmentymän kannalta suotuisia olosuhteita ei ole esiintynyt, voidaan pitää taudista vapaana, jos:

2.1

se täyttää 1.1 kohdassa kuvatut tautien vastaiset perusturvaedellytykset; ja

2.2

vähintään viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana on toteutettu kohdennettua seurantaa viljelylaitoksiin, joissa on taudille alttiita lajeja, eikä taudinaiheuttajia ole havaittu. Jos maan joissakin osissa ei saada riittävästi epidemiologista tietoa ainoastaan viljelylaitosten seurannasta (silloin kun viljelylaitosten lukumäärä on vähäinen) ja tällaisissa osissa on taudille alttiiden lajien luonnonvaraisia kantoja, kyseiset luonnonvaraiset kannat on sisällytettävä kohdennettuun seurantaan. Näytteenottomenetelmien ja otoskokojen olisi oltava vähintään päätöksessä 2001/183/EY tai OIE:n vesieläinten terveyttä koskevan kansainvälisen säännöstön (International Aquatic Animal Health Code) ja vesiviljeltyjen eläinten diagnosointia koskevan käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals) asianomaisissa luvuissa vahvistettuja vastaavat. Diagnostisten menetelmien olisi oltava vähintään OIE:n vesiviljeltyjen eläinten diagnosointia koskevan käsikirjan asianomaisissa luvuissa vahvistettuja vastaavat.

B.   Taudista vapaa vyöhyke

Jonkin sellaisen jäsenvaltion, jossa esiintyy tartuntaa tai jonka tautiasema on tuntematon, alueella voidaan vahvistaa taudista vapaa vyöhyke, jos vyöhykkeellä ei esiinny mitään taudille alttiita lajeja tai jos se täyttää jäljempänä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

Tällaisiin taudista vapaisiin vyöhykkeisiin on kuuluttava yksi tai useampi kokonainen valuma-alue vesistön lähteistä mereen tai valuma-alueen osa alkulähteiltä luonnolliseen tai keinotekoiseen esteeseen, joka estää kalojen nousun alavirrasta. Toimivaltaisen viranomaisen on selkeästi rajattava tällaiset vyöhykkeet asianomaisen maan karttaan.

Jos valuma-alue sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella, se voidaan vahvistaa taudista vapaaksi vyöhykkeeksi vain, jos jäljempänä esitetyt edellytykset täyttyvät alueen kaikilla vyöhykkeillä. Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden olisi haettava vyöhykkeelle hyväksyntää.

1.

Vyöhykettä, jossa ei ole havaittu esiintyneen tautia viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana sen kliinisen ilmentymän kannalta suotuisista olosuhteista huolimatta, voidaan pitää taudista vapaana, jos:

1.1

tautien vastaisia perusturvaedellytyksiä on sovellettu keskeytyksettä vähintään edeltävien kymmenen vuoden ajan. Näihin tautien vastaisiin perusturvaedellytyksiin on kuuluttava vähintään seuraavat edellytykset:

a)

taudista ja myös sen epäilystä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle;

b)

maassa on otettu käyttöön havaintojärjestelmä, joka mahdollistaa taudinoireiden, uuden tautitilanteen tai selittämättömän kuolevuuden nopean tunnistamisen viljelylaitosten vesiviljellyissä eläimissä tai luonnonvaraisissa kannoissa sekä nopean ilmoittamisen toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tutkimukset voidaan aloittaa mahdollisimman pian, ja jonka ansiosta toimivaltainen viranomainen voi aloittaa tilanteen tutkimisen ja siitä raportoimisen ja jossa määrätään myös pääsystä laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan asianomaiset taudit toisistaan, sekä eläinlääkäreiden tai kalojen terveyden asiantuntijoiden kouluttamisesta havaitsemaan ja raportoimaan tautien epätavallisesta esiintymisestä. Tällaisen havaintojärjestelmän on sisällettävä ainakin seuraavaa:

i)

esimerkiksi vesiviljelylaitoksissa tai jalostuksessa työskentelevä henkilöstö tuntee hyvin luetelluille taudeille ominaiset oireet;

ii)

eläinlääkärit tai vesiviljeltyjen eläinten terveyden asiantuntijat on koulutettu tunnistamaan epäilyttävät tautitapaukset ja raportoimaan niistä;

iii)

toimivaltainen viranomainen pystyy tutkimaan taudin nopeasti ja tehokkaasti;

iv)

toimivaltaisella viranomaisella on pääsy laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan toisistaan luetellut ja uudet taudit;

1.2

luonnonvaraisissa kannoissa ei ole tietämän mukaan vahvistettu esiintyvän tartuntaa;

1.3

on otettu käyttöön kauppaan ja tuontiin sovellettavat edellytykset taudin vyöhykkeelle kulkeutumisen estämiseksi.

2.

Vyöhykettä, jossa viimeisin kliininen havainto taudista on tehty viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana tai jossa tartuntatilanne ennen kohdennettua seurantaa on tuntematon esimerkiksi, koska taudin kliinisen ilmentymän kannalta suotuisia olosuhteita ei ole esiintynyt, voidaan pitää taudista vapaana, jos:

2.1

se täyttää 1.1 kohdassa kuvatut tautien vastaiset perusturvaedellytykset;

2.2

vähintään viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana on toteutettu kohdennettua seurantaa viljelylaitoksiin, joissa on taudille alttiita lajeja, eikä taudinaiheuttajia ole havaittu. Jos ainoastaan viljelylaitosten seurannasta ei saada riittävästi epidemiologista tietoa (silloin kun viljelylaitosten lukumäärä on vähäinen) ja taudille alttiiden lajien luonnonvaraisia kantoja esiintyy, kyseiset luonnonvaraiset kannat on sisällytettävä kohdennettuun seurantaan. Näytteenottomenetelmien ja otoskokojen olisi oltava vähintään komission päätöksessä 2001/183/EY tai OIE:n vesieläinten terveyttä koskevan kansainvälisen säännöstön (International Aquatic Animal Health Code) ja vesiviljeltyjen eläinten diagnosointia koskevan käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals) asianomaisissa luvuissa vahvistettuja vastaavat. Diagnostisten menetelmien olisi oltava vähintään OIE:n vesiviljeltyjen eläinten diagnosointia koskevan käsikirjan asianomaisissa luvuissa vahvistettuja vastaavat.

II LUKU

Alueet, jotka on vahvistettu vapaiksi tietyistä neuvoston direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa tarkoitetuista taudeista

Tauti

Jäsenvaltio

Alue tai alueen osa

Karpin kevätviremia (SVC)

Tanska

Koko alue

Suomi

Koko alue; Vuoksen valuma-aluetta pidetään puskurivyöhykkeenä.

Irlanti

Koko alue

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta

Pohjois-Irlannin, Mansaaren, Jerseyn ja Guernseyn alueet

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Irlanti

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta

Pohjois-Irlannin, Mansaaren ja Jerseyn alueet

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Suomi

Alueen mannerosat; Vuoksen ja Kemijoen valuma-aluetta pidetään puskurivyöhykkeinä.

Ruotsi

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta

Mansaaren alue

Gyrodactylus salaris -tartunta

Suomi

Tenojoen ja Näätämönjoen valuma-alueet; Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen valuma-alueita pidetään puskurivyöhykkeinä.

Irlanti

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta

Ison-Britannian, Pohjois-Irlannin, Mansaaren, Jerseyn ja Guernseyn alueet

LIITE II

Valvonta- ja torjuntaohjelmat

I LUKU

Vähimmäisperusteet, joita on sovellettava tiettyjen direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa tarkoitettujen tautien valvomiseksi ja torjumiseksi toteutettavissa ohjelmissa

A.   Vähimmäisperusteet, joita jäsenvaltioiden on sovellettava hyväksytyssä valvonta- ja torjuntaohjelmassa, ovat seuraavat:

1.   Taudista ja myös sen epäilystä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   On otettava käyttöön havaintojärjestelmä, joka mahdollistaa asianomaiseen tautiin liittyvien oireiden nopean tunnistamisen viljelylaitosten vesiviljellyissä eläimissä tai luonnonvaraisissa kannoissa sekä nopean ilmoittamisen toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tutkimukset voidaan aloittaa mahdollisimman pian, ja jonka ansiosta toimivaltainen viranomainen voi aloittaa tilanteen tutkimisen ja siitä raportoimisen ja jossa määrätään myös pääsystä laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan asianomaiset taudit toisistaan, sekä eläinlääkäreiden tai kalojen terveyden asiantuntijoiden kouluttamisesta havaitsemaan ja raportoimaan tautien epätavallisesta esiintymisestä. Tällaisen havaintojärjestelmän on sisällettävä ainakin seuraavaa:

2.1   esimerkiksi vesiviljelylaitoksissa tai jalostuksessa työskentelevä henkilöstö tuntee hyvin luetelluille taudeille ominaiset oireet;

2.2   eläinlääkärit tai vesiviljeltyjen eläinten terveyden asiantuntijat on koulutettu tunnistamaan epäilyttävät tautitapaukset ja raportoimaan niistä;

2.3   toimivaltainen viranomainen pystyy tutkimaan taudin nopeasti ja tehokkaasti;

2.4   toimivaltaisella viranomaisella on pääsy laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan toisistaan asianomaiset taudit.

3.   On otettava käyttöön kauppaan ja tuontiin sovellettavat edellytykset taudin jäsenvaltioon kulkeutumisen estämiseksi.

4.   Viljelylaitoksissa, joissa on taudille alttiita lajeja, on sovellettava kohdennettua valvontaa. Jos maan joissakin osissa ainoastaan viljelylaitosten seurannasta ei saada riittävästi epidemiologista tietoa (silloin kun viljelylaitosten lukumäärä on vähäinen) ja tällaisissa osissa on taudille alttiiden lajien luonnonvaraisia kantoja, kyseiset luonnonvaraiset kannat on sisällytettävä kohdennettuun seurantaan. Näytteenottomenetelmien ja otoskokojen olisi oltava vähintään päätöksessä 2001/183/EY tai OIE:n vesieläinten terveyttä koskevan kansainvälisen säännöstön (International Aquatic Animal Health Code) ja vesiviljeltyjen eläinten diagnosointia koskevan käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals) asianomaisissa luvuissa vahvistettuja vastaavat. Diagnostisten menetelmien olisi oltava vähintään OIE:n vesiviljeltyjen eläinten diagnosointia koskevan käsikirjan asianomaisissa luvuissa vahvistettuja vastaavat.

5.   Valvonta- ja torjuntaohjelmia on jatkettava, kunnes liitteessä I esitetyt vaatimukset täyttyvät ja jäsenvaltiota tai sen osia voidaan pitää vapaina taudista.

6.   Komissiolle on toimitettava ennen kunkin vuoden 1 päivää toukokuuta kertomus, joka sisältää tiedot epäilytapausten, vahvistettujen tapausten, rajoitusten alaisten viljelylaitosten ja paikkojen sekä poistettujen rajoitusten lukumäärästä, sekä edeltävänä kalenterivuonna toteutetun aktiivisen valvonnan tulokset seuraavaa taulukkoa käyttäen:

Jäsenvaltio ja tauti

 

Epäilytapausten lukumäärä

 

Vahvistettujen tapausten lukumäärä

 

Rajoitusten alaisten viljelylaitosten ja paikkojen lukumäärä

 

Poistettujen rajoitusten lukumäärä

 

Monestako viljelylaitoksesta ja kalasta/kala-altaasta on otettu näyte?

 

Monestako luonnonvaraisesta kalasta/kala-altaasta on otettu näyte ja miltä valuma-alueelta?

 

Näytteenoton tulos

 

B.   Tautiepäilytapauksessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että:

1.   Tutkimuksia varten otetaan asianmukaiset näytteet kyseessä olevan taudinaiheuttajan esiintymisen vahvistamiseksi.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tuloksia odotettaessa toimivaltaisen viranomaisen on asetettava viljelylaitos viralliseen valvontaan, on toteutettava asiaankuuluvat valvontatoimenpiteet, eikä yksikään kala saa lähteä tartunnan saaneesta viljelylaitoksesta ilman viranomaisen lupaa.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa havaitaan taudinaiheuttaja tai kliinisiä taudinoireita, viranomaisen on tehtävä epitsootologinen tutkimus mahdollisen tartuntatavan määrittämiseksi ja sen tutkimiseksi, onko kaloja lähtenyt viljelylaitoksesta epäilyä edeltävänä asianomaisena ajanjaksona.

4.   Jos epitsootologinen tutkimus osoittaa, että tauti on kulkeutunut yhteen tai useampaan viljelylaitokseen tai rajaamattomaan vesialueeseen, kyseisiin alueisiin on sovellettava 1 kohdan säännöksiä, ja

4.1   kaikki samalla valuma-alueella tai rannikkoalueella sijaitsevat viljelylaitokset on asetettava viralliseen valvontaan;

4.2   viljelylaitoksesta ei saa lähteä kaloja, mätimunia eikä sukusoluja ilman viranomaisten lupaa.

5.   Kun kyseessä on laaja vesialue tai rannikkovyöhyke, viranomainen voi päättää tämän toimenpiteen rajoittamisesta suppeammalle, tartunnan saastuttamaksi epäillyn viljelylaitoksen lähellä sijaitsevalle alueelle, jos se katsoo, että kyseinen alue antaa mahdollisimman hyvät takeet taudin leviämisen ehkäisemisestä.

C.   Jos taudin esiintyminen vahvistetaan, jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

1.   Viljelylaitos tai paikka, jossa on tartunnan saaneita kaloja, asetetaan välittömästi rajoitusten alaiseksi, eläviä kaloja ei siirretä tiloihin eikä kaloja siirretä viljelylaitoksista ilman jäsenvaltion viranomaisen lupaa.

2.   Rajoitukset on pidettävä voimassa kunnes tauti on saatu hävitettyä seuraavan tai 2.2 kohdan vaatimuksia noudattamalla:

2.1   Kaikki kannat poistetaan välittömästi:

a)

teurastamalla kaikki elävät kalat viranomaisen valvonnassa, tai jos kalat ovat kasvaneet kaupalliseen kokoon eikä niissä ole kliinisiä taudinoireita, teurastamalla ne viranomaisen valvonnassa kaupan pitämistä tai ihmisravinnoksi jalostusta varten. Jälkimmäisessä tapauksessa viranomaisen on varmistettava, että kalat teurastetaan ja suolistetaan välittömästi ja että nämä toimet tehdään olosuhteissa, jotka estävät taudinaiheuttajien leviämisen. Jäsenvaltio voi taudin leviämisriskin muihin viljelylaitoksiin tai luonnonvaraisiin kantoihin huomioon ottaen tapauskohtaisesti sallia kaupallista kokoa pienempien kalojen pitämisen viljelylaitoksessa kunnes ne ovat kasvaneet kaupalliseen kokoon; ja

b)

pitämällä viljelylaitoksen tai paikan poissa toiminnasta (ja tapauksen mukaan desinfioimalla) sopivan ajanjakson kantojen poistamisen jälkeen ottaen huomioon OIE:n vesiviljeltyjen eläinten terveyttä koskevan kansainvälisen säännöstön (International Aquatic Animal Health Code) viimeisimmän painoksen 1.7 jakso.

2.2   Asteittaiset toimenpiteet tartunnan poistamiseksi tartunnan saaneiden viljelylaitosten tai paikkojen huolellisella hoidolla

a)

poistamalla ja hävittämällä kuolleet kalat ja kliinisiä taudinoireita osoittavat kalat sekä pyytämällä sellaiset kalat, joissa ei ole kliinisiä taudinoireita, kunnes jokainen paikassa sijaitseva epidemiologinen yksikkö, joka on saanut tartunnan, on tyhjennetty kaloista ja desinfioitu; tai

b)

poistamalla ja hävittämällä kuolleet kalat ja kliinisiä taudinoireita osoittavat kalat, jos paikasta ei voida poistaa kaloja ja/tai desinfioida paikkaa sen luonteen vuoksi (esimerkiksi jokiverkosto tai laaja järvi).

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tartunnan saaneissa tiloissa esiintyvän taudin nopean hävittämisen edistämiseksi sallia, että kaloja, joissa ei ole kliinisiä taudinoireita, kuljetetaan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa muihin kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitseviin viljelylaitoksiin tai muille sen alueille, joilla ei ole taudista vapaata asemaa eikä hyväksyttyä valvonta- ja torjuntaohjelmaa.

4.   Kalat, jotka on poistettu ja käsitelty 2.1 ja 2.2 kohdassa esitettyjen toimien seurauksena, on hävitettävä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.

5.   Kalakantojen lisäämiseksi käytettävien kalojen on oltava peräisin lähteistä, jotka on todistettu vapaiksi taudeista.

6.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen taudin leviäminen muihin vesiviljeltyihin kaloihin tai luonnonvaraisiin kantoihin.

II LUKU

Alueet, joilla on tiettyjä direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa tarkoitettuja tauteja koskevat hyväksytyt valvonta- ja torjuntaohjelmat

Tauti

Jäsenvaltio

Alue tai alueen osa

Karpin kevätviremia (SVC)

Yhdistynyt kuningaskunta

Iso-Britannian alueet

Kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Suomi

Alueen mannerosat

Ruotsi

Alueen mannerosat

Yhdistynyt kuningaskunta

Iso-Britannian alueet

LIITE III

Image

Image

Image

Image

LIITE IV

Siirtoasiakirjoja ja merkintöjä koskevia selittäviä huomautuksia

a)

Siirtoasiakirjan laativat alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tämän päätöksen liitteessä I olevan mallin mukaisesti ottaen huomioon lähetykseen sisältyvät lajit ja määräpaikan terveystilanne.

b)

Kunkin siirtoasiakirjan alkuperäiskappaleen on oltava yksisivuinen ja kaksipuolinen, tai jos tarvitaan enemmän kuin yksi sivu, sen on oltava sellainen, että kahdesta tai useammasta sivusta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus siten, että sivut eivät ole erillisiä.

Kunkin sivun oikeanpuoleisessa yläkulmassa on oltava merkintä ”alkuperäiskappale” ja toimivaltaisen viranomaisen antama erityinen viitenumero. Siirtoasiakirjan kaikki sivut on numeroitava seuraavasti: sivunumero/kokonaissivumäärä.

c)

Siirtoasiakirjan alkuperäiskappale ja siirtoasiakirjassa tarkoitetut merkinnät on laadittava vähintään yhdellä määräpaikkana olevan jäsenvaltion virallisista kielistä. Jäsenvaltio voi kuitenkin tarvittaessa sallia käytettävän muita kieliä, jos mukaan liitetään virallinen käännös.

d)

Siirtoasiakirjan alkuperäiskappale on varustettava lähetyksen lastauspäivänä virallisella leimalla, ja toimivaltaisen viranomaisen nimeämän virallisen tarkastajan on allekirjoitettava se. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että neuvoston direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja todistusten myöntämistä koskevia periaatteita vastaavia periaatteita noudatetaan.

Leiman (jollei se ole kohokuvioinen) ja allekirjoituksen on oltava erivärisiä kuin todistuksen muut merkinnät.

e)

Jos siirtoasiakirjaan liitetään lisäsivuja lähetyksen osien tunnistamista varten, kyseisten lisäsivujen katsotaan olevan osa alkuperäiskappaletta. Todistuksen myöntävän virallisen tarkastajan on allekirjoitettava ja varustettava leimalla jokainen näistä sivuista.

f)

Siirtoasiakirjan alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana määräpaikkaan asti.

g)

Siirtoasiakirja on voimassa 10 päivää sen myöntämispäivästä. Jos kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa pidennetään merimatkan keston mukaan.

h)

Vesiviljeltyjä eläimiä tai niiden mätimunia tai sukusoluja ei saa kuljettaa yhdessä muiden, terveydelliseltä asemaltaan huonompien vesiviljeltyjen eläinten tai niiden mätimunien tai sukusolujen kanssa. Lisäksi niitä ei saa kuljettaa missään muissa olosuhteissa, jotka huonontavat niiden terveydellistä asemaa tai voivat vaarantaa määräpaikan terveydellistä asemaa.

LIITE V

Vähimmäisperusteet, joita on sovellettava eräitä direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan III luettelon 1 sarakkeessa tarkoitettuja tauteja koskevien lisätakeiden säilyttämiseksi direktiivin 91/67/ETY 12 ja 13 artiklan mukaisesti

A.   Jäsenvaltion on myönnetyt lisätakeet säilyttääkseen täytettävä vähintään seuraavat perusteet:

1.

Taudista ja myös sen epäilystä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.

Kaikkien taudille alttiita lajeja pitävien viljelylaitosten, joille jäsenvaltio on myöntänyt taudista vapaan aseman, on oltava toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

3.

On otettava käyttöön havaintojärjestelmä, joka mahdollistaa asianomaiseen tautiin liittyvien oireiden nopean tunnistamisen viljelylaitosten vesiviljellyissä eläimissä tai luonnonvaraisissa kannoissa sekä nopean ilmoittamisen toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tutkimukset voidaan aloittaa mahdollisimman pian, ja jonka ansiosta toimivaltainen viranomainen voi aloittaa tilanteen tutkimisen ja siitä raportoimisen ja jossa määrätään myös pääsystä laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan asianomaiset taudit toisistaan, sekä eläinlääkäreiden tai kalojen terveyden asiantuntijoiden kouluttamisesta havaitsemaan ja raportoimaan tautien epätavallisesta esiintymisestä. Tällaisen havaintojärjestelmän on sisällettävä ainakin seuraavaa:

3.1

esimerkiksi vesiviljelylaitoksissa tai jalostuksessa työskentelevä henkilöstö tuntee hyvin luetelluille taudeille ominaiset oireet;

3.2

eläinlääkärit tai vesiviljeltyjen eläinten terveyden asiantuntijat on koulutettu tunnistamaan epäilyttävät tautitapaukset ja raportoimaan niistä;

3.3

toimivaltainen viranomainen pystyy tutkimaan taudin nopeasti ja tehokkaasti;

3.4

toimivaltaisella viranomaisella on pääsy laboratorioihin, jotka pystyvät diagnosoimaan ja erottamaan toisistaan asianomaiset taudit.

4.

Käytössä on oltava tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluville taudeille alttiiden lajien luonnonvaraisten kantojen kauppaan, tuontiin ja hoitoon sovellettavat edellytykset asianomaisen taudin jäsenvaltioon tai sen osiin kulkeutumisen estämiseksi. Rannikkovyöhykkeiltä peräisin olevia kaloja ei saa tuoda mannervyöhykkeille ilman määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lupaa.

5.

Jos vain osa jäsenvaltiosta (eli ei koko jäsenvaltiota) on todistettu vapaaksi taudista liitteessä I olevan II luvun mukaisesti, vapaiksi todistetuilla alueilla on sovellettava kohdennettua seurantaa liitteessä II olevan I luvun A kohdan 4 alakohdan mukaisesti.

6.

Elävät vesiviljellyt kalat, mätimunat ja sukusolut, jotka tuodaan liitteessä I olevassa II luvussa tai liitteessä II olevassa II luvussa luetelluille alueille, on kuljetettava olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveydellistä asemaa eivätkä vaaranna määräpaikan terveydellistä asemaa. Kuljetus on suoritettava vedessä, jota pidetään vapaana kyseessä olevasta taudista, sillä se on otettu alkuperäviljelylaitoksen tai -paikan vesilähteestä, ja vesi vaihdetaan kuljetuksen aikana ainoastaan määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tapauksen mukaan alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa yhdessä sallimissa paikoissa.

7.

Asianomaista tautia vastaan ei saa rokottaa.

8.

Komissiolle on toimitettava ennen kunkin vuoden 1 päivää toukokuuta kertomus, joka sisältää tiedot epäilytapausten, vahvistettujen tapausten, rajoitusten alaisten tilojen ja paikkojen sekä poistettujen rajoitusten lukumäärästä, sekä edeltävänä kalenterivuonna toteutetun aktiivisen valvonnan tulokset seuraavaa taulukkoa käyttäen:

Jäsenvaltio ja tauti

 

Epäilytapausten lukumäärä

 

Vahvistettujen tapausten lukumäärä

 

Rajoitusten alaisten viljelylaitosten ja paikkojen lukumäärä

 

Poistettujen rajoitusten lukumäärä

 

Monestako viljelylaitoksesta ja kalasta/altaasta on otettu näyte?

 

Monestako luonnonvaraisesta kalasta/kala-altaasta on otettu näyte ja miltä valuma-alueelta?

 

Näytteenoton tulos

 

B.   Tautiepäilytapauksessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava seuraavaa:

1.

Tutkimuksia varten otetaan asiaan kuuluvat näytteet kyseessä olevan taudinaiheuttajan esiintymisen varmistamiseksi.

2.

Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tuloksia odotettaessa asetettava viljelylaitos viralliseen valvontaan, on toteutettava asiaankuuluvat valvontatoimenpiteet, eikä yksikään kala saa lähteä tartunnan saaneesta viljelylaitoksesta ilman viranomaisen lupaa.

3.

Jos 1 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa havaitaan taudinaiheuttaja tai kliinisiä taudinoireita, viranomaisen on tehtävä epitsootologinen tutkimus mahdollisen tartuntatavan määrittämiseksi ja sen tutkimiseksi, onko kaloja lähtenyt viljelylaitoksesta epäilyä edeltävänä asianomaisena ajanjaksona.

4.

Jos epitsootologinen tutkimus osoittaa, että tauti on kulkeutunut yhteen tai useampaan viljelylaitokseen tai rajaamattomaan vesialueeseen, kyseisiin alueisiin on sovellettava 1 kohdan säännöksiä; ja

4.1

kaikki samalla valuma-alueella tai rannikkoalueella sijaitsevat viljelylaitokset on asetettava viralliseen valvontaan;

4.2

viljelylaitoksesta ei saa lähteä kaloja, mätimunia eikä sukusoluja ilman viranomaisten lupaa.

5.

Kun kyseessä on laaja vesialue tai rannikkovyöhyke, viranomainen voi päättää tämän toimenpiteen rajoittamisesta suppeammalle, tartunnan saastuttamaksi epäillyn viljelylaitoksen lähellä sijaitsevalle alueelle, jos se katsoo, että kyseinen alue antaa mahdollisimman hyvät takeet taudin leviämisen ehkäisemisestä.

C.   Jos taudin esiintyminen vahvistetaan, jäsenvaltioiden on varmistettava seuraavaa:

1.

Viljelylaitos tai paikka, jossa on tartunnan saaneita kaloja, asetetaan välittömästi rajoitusten alaiseksi, eläviä kaloja ei siirretä tiloihin eikä kaloja siirretä tiloilta ilman jäsenvaltion viranomaisen lupaa.

2.

Rajoitukset on pidettävä voimassa kunnes tauti on saatu hävitettyä seuraavan 2.1 tai 2.2 kohdan vaatimuksia noudattamalla:

2.1

Kaikki kannat poistetaan välittömästi viljelylaitoksesta:

a)

teurastamalla kaikki elävät kalat viranomaisen valvonnassa, tai jos kalat ovat kasvaneet kaupalliseen kokoon eikä niissä ole kliinisiä taudin oireita, teurastamalla ne viranomaisen valvonnassa kaupan pitämistä tai ihmisravinnoksi jalostusta varten. Jälkimmäisessä tapauksessa viranomaisen on varmistettava, että kalat teurastetaan ja suolistetaan välittömästi ja että nämä toimet tehdään olosuhteissa, jotka estävät taudinaiheuttajien leviämisen. Jäsenvaltio voi taudin leviämisriskin muihin viljelylaitoksiin tai luonnonvaraisiin kantoihin huomioon ottaen tapauskohtaisesti sallia kaupallista kokoa pienempien kalojen pitämisen viljelylaitoksessa kunnes ne ovat kasvaneet kaupalliseen kokoon; ja

b)

pitämällä viljelylaitoksen tai paikan poissa toiminnasta ja tapauksen mukaan desinfioimalla ne sopivan ajanjakson kantojen poistamisen jälkeen ottaen huomioon OIE:n vesiviljeltyjen eläinten terveyttä koskevan kansainvälisen säännöstön (International Aquatic Animal Health Code) viimeisimmän painoksen.

2.2

Asteittaiset toimenpiteet tartunnan poistamiseksi tartunnan saaneiden viljelylaitosten tai vesien huolellisella hoidolla

a)

poistamalla ja hävittämällä kuolleet kalat ja kliinisiä taudinoireita osoittavat kalat sekä pyytämällä sellaiset kalat, joissa ei ole kliinisiä taudinoireita, kunnes jokainen paikassa sijaitseva epidemiologinen yksikkö, joka on saanut tartunnan, on tyhjennetty kaloista ja desinfioitu; tai

b)

poistamalla ja hävittämällä kuolleet kalat ja kliinisiä taudinoireita osoittavat kalat, jos paikasta ei voida poistaa kaloja ja/tai desinfioida paikkaa sen luonteen vuoksi (esimerkiksi jokiverkosto tai laaja järvi).

3.

Jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen voi tartunnan saaneissa tiloissa esiintyvän taudin nopean hävittämisen edistämiseksi sallia, että kaloja, joissa ei ole kliinisiä taudinoireita, kuljetetaan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa muihin kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitseviin viljelylaitoksiin tai muille sen alueille, joilla ei ole taudista vapaata asemaa eikä hyväksyttyä valvonta- ja torjuntaohjelmaa.

4.

Kalat, jotka on poistettu ja käsitelty 2.1 ja 2.2 kohdassa esitettyjen toimien seurauksena, on hävitettävä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.

5.

Kalakantojen lisäämiseksi käytettävien kalojen on oltava peräisin lähteistä, jotka on todistettu vapaiksi taudeista.

6.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet taudin muihin vesiviljeltyihin kaloihin tai luonnonvaraisiin kantoihin leviämisen ehkäisemiseksi.

7.

Kun jäsenvaltio on torjunut taudin mantereella sijaitsevassa viljelylaitoksessa tämän liitteen C kohdan 2.1 kohdan mukaisesti ja kun tämän liitteen B kohdan 3 kohdassa edellytetyssä epitsootologisessa tutkimuksessa todetaan, että tauti ei ole levinnyt muihin viljelylaitoksiin eikä luonnonvaraisiin kantoihin, taudista vapaa asema palautetaan välittömästi. Muutoin taudista vapaa asema voidaan palauttaa vasta, kun liitteen I vaatimukset täyttyvät.


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 24. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EYVL L 68, 15.3.1973, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1274/86 (EYVL L 107, 24.4.1986, s. 1).

(4)  EYVL L 16, 25.1.1993, s. 53. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 94/865/EY (EYVL L 352, 31.12.1994, s. 75).

(5)  EUVL L 177, 16.7.2003, s. 22.


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/20


Oikaistaan komission päätös 2004/454/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta, viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn päätöksen 2003/858/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/454/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn päätöksen 2003/858/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1680)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/454/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2003/858/EY (2) vahvistetaan erityiset eläinten terveyttä koskevat edellytykset ja mallitodistukset, joita sovelletaan kolmansiin maihin tai niiden osiin, joista jäsenvaltiot voivat tuoda viljeltäviksi tarkoitettuja eläviä kaloja, niiden mätimunia ja sukusoluja sekä ihmisravinnoksi tarkoitettuja vesiviljelystä peräisin olevia eläviä kaloja ja niistä saatavia tuotteita.

(2)

Neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission päätöksessä 2004/453/EY (3) annetaan Irlannille, Ruotsille, Suomelle, Tanskalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle lisätakeita eräiden direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevan 1 sarakkeen III luettelossa tarkoitettujen tautien osalta.

(3)

Kyseisiä takeita olisi sovellettava myös tuotaessa eläviä kaloja kolmansista maista. Kyseiset lisätakeet olisi otettava huomioon päätöksen 2003/858/EY liitteissä I, II ja III, joita olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/858/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä I.

2)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä II.

3)

Korvataan liite III tämän päätöksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE I

”LIITE I

Alueet, joista eräiden lajien viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen tuonti Euroopan yhteisöön (EY) on sallittu

Maa

Alue

Erityisvaatimukset 4

Huomautukset 5

ISO-koodi

Nimi

Koodi

Kuvaus

VHS

IHN

SVC

BKD

IPN

G. salaris

AL

Albania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

CA

Kanada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

CN

Kiinan kansantasavalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

CG

Kongo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

HR

Kroatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK6

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

JP

Japani

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

MY

Malesia (niemimaa, ainoastaan Länsi-Malesia)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

NZ

Uusi-Seelanti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

RU

Venäjän federaatio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaimaa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan karpit

TR

Turkki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

Yhdysvallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE II

”LIITE II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

LIITE III

”LIITE III

Lisätiedot

a)

Todistuksen laativat viejämaan toimivaltaiset viranomaiset tämän päätöksen liitteessä II, IV tai V olevan mallin mukaisesti ottaen huomioon kalojen käytön niiden saavuttua EY:öön.

b)

Ottaen huomioon EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan määräpaikan asema VHS-, IHN-, SVC, BKD ja IPN-taudin sekä Gyrodactylus salaris (G. salaris) -loisen osalta todistukseen on sisällytettävä asianomaiset erityiset lisävaatimukset ja täytettävä niitä koskevat kohdat.

c)

Kunkin todistuksen alkuperäiskappaleen on oltava yksisivuinen ja kaksipuolinen, tai jos tarvitaan enemmän kuin yksi sivu, todistuksen on oltava sellainen, että kahdesta tai useammasta sivusta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus siten, että sivut eivät ole erillisiä.

Kunkin sivun oikeanpuoleisessa yläkulmassa on oltava merkintä ’alkuperäiskappale’ ja toimivaltaisen viranomaisen antama erityinen viitenumero. Todistuksen kaikki sivut on numeroitava seuraavasti: sivunumero/kokonaissivumäärä

d)

Todistuksen alkuperäiskappale ja mallitodistuksessa tarkoitetut merkinnät on laadittava vähintään yhdellä sen EY:n jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka rajatarkastusasemalla tarkastus tehdään, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan EY:n jäsenvaltion virallisista kielistä. Kyseiset jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarvittaessa sallia muiden kielien käytön, jos mukaan liitetään virallinen käännös.

e)

Todistuksen alkuperäiskappale on varustettava virallisella leimalla päivänä, jona lähetys lastataan EY:öön vientiä varten, ja toimivaltaisen viranomaisen nimeämän virallisen tarkastajan on allekirjoitettava se. Viejämaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja todistusten myöntämistä koskevia periaatteita vastaavia periaatteita noudatetaan.

Leiman (jollei se ole kohokuvioinen) ja allekirjoituksen on oltava erivärisiä kuin todistuksen muut merkinnät.

f)

Jos todistukseen liitetään lisäsivuja lähetyksen osien tunnistamista varten, kyseisten lisäsivujen katsotaan olevan osa alkuperäiskappaletta. Todistuksen myöntävän virallisen tarkastajan on allekirjoitettava ja varustettava leimalla jokainen näistä sivuista.

g)

Todistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana EY:n rajatarkastusasemalle asti.

h)

Todistus on voimassa 10 päivää sen myöntämispäivästä. Jos kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa pidennetään merimatkan keston mukaan.

i)

Kaloja tai niiden mätimunia tai sukusoluja ei saa kuljettaa yhdessä sellaisten muiden kalojen tai niiden mätimunien tai sukusolujen kanssa, joita joko ei ole tarkoitettu EY:öön tai jotka ovat terveydelliseltä asemaltaan huonompia. Niitä ei myöskään saa kuljettaa muissa sellaisissa olosuhteissa, jotka muuttavat niiden terveydellistä asemaa.

j)

Elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen terveydellisen aseman osalta on kiinnitettävä huomiota taudinaiheuttajien mahdolliseen esiintymiseen vedessä. Todistuksen myöntävän viranomaisen on tämän vuoksi otettava huomioon seuraava: ’Alkuperäpaikan’ on oltava sen viljelylaitoksen sijainti, jossa elävät kalat tai niiden mätimunat tai sukusolut kasvatettiin tässä todistuksessa tarkoitettua lähetystä vastaavaan myyntikokoon.”


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 37.

(3)  EUVL L 156, 30.4.2004.

(4)  Lisätään tapauksen mukaan ’Kyllä’ tai ’Ei’, jos viejämaan toimivaltainen keskusviranomainen on hyväksynyt nimetyn viljelylaitoksen taikka rannikko- tai mannervyöhykkeen alueeksi, joka täyttää erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset – rokottamattomuuskäytäntö mukaan luettuna – tuonnissa Euroopan yhteisön vyöhykkeille tai viljelylaitoksiin, joilla on hyväksytty yhteisön ohjelma tai asema virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja/tai tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta tai karpin kevätviremiaa (SVC), kalojen bakteeriperäistä munuaistautia (BKD), kalojen tarttuvaa haimakuoliotautia (IPN) ja/tai Gyrodactylus salaris (G. salaris) -loista koskevat lisätakeet.

(5)  Jos jätetään tyhjäksi, rajoituksia ei ole. Jos maalla tai alueella on lupa viedä vain tiettyjä lajeja ja/tai mätimunia tai sukusoluja, lajit on täsmennettävä ja/tai sarakkeeseen merkittävä kommentti, kuten ’vain mätimunat’.

(6)  Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.”


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/31


Oikaistaan komission päätös 2004/455/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella tehdyn päätöksen 2003/322/EY mukauttamisesta Kyproksen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/455/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella tehdyn päätöksen 2003/322/EY mukauttamisesta Kyproksen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1682)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/455/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen säädösten, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän toukokuuta 2004 ja joita on liittymisen johdosta mukautettava, osalta tarvittavista mukautuksista ei määrätä vuoden 2003 liittymisasiakirjassa tai määrätään, mutta niihin on tehtävä lisämukautuksia. Kaikki nämä mukautukset on tehtävä ennen liittymistä, jotta niitä voitaisiin soveltaa liittymisestä alkaen.

(2)

Liittymisasiakirjan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio laatii tällaiset mukautukset tapauksissa, joissa se on antanut alkuperäisen säädöksen.

(3)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (1) säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta sallia uhanalaisten tai suojeltujen haaskalintulajien ruokinta tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella poikkeuksena kyseisessä asetuksessa vahvistettuihin, eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttöön sovellettaviin rajoituksiin.

(4)

Komission päätöksessä 2003/322/EY (2) luetellaan ne jäsenvaltiot, jotka voivat käyttää hyväkseen tätä mahdollisuutta, ne haaskalintulajit, joita voidaan ruokkia luokkaan 1 kuuluvalla aineksella, sekä ruokintaa koskevat täytäntöönpanosäännöt.

(5)

Kypros on esittänyt hakemuksen luvan saamiseksi tiettyjen haaskalintulajien ruokkimiseksi tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella ja esittänyt tyydyttävät tiedot kyseisten lajien esiintymisestä alueellaan sekä niistä turvatoimenpiteistä, joita sovelletaan ruokittaessa kyseisiä lintuja luokkaan 1 kuuluvilla eläimistä saatavilla sivutuotteilla.

(6)

Päätöstä 2003/322/EY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet on annettu tiedoksi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/322/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Haaskalintujen ruokintaa luokkaan 1 kuuluvalla aineksella koskevat täytäntöönpanosäännöt

Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros ja Portugali voivat asetuksen (EY) N:o 1774/2002 23 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla sallia kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen erikseen määriteltyä riskiainesta mahdollisesti sisältävien kuolleiden eläinten kokoruhojen käytön uhanalaisten tai suojeltujen haaskalintulajien ruokintaan tämän päätöksen liitteessä olevassa A osassa vahvistetulla tavalla.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Noudattaminen jäsenvaltioissa

Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen ja Portugalin on välittömästi toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.”

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle ja Portugalin tasavallalle.”

4)

Lisätään liitteessä olevaan A osaan seuraava f alakohta:

”f

Kyproksen osalta seuraaviin lajeihin: munkkikorppikotka (Aegypius monachus) ja hanhikorppikotka (Gyps fulvus).”

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 808/2003 (EUVL L 117, 13.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 32.


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/33


Oikaistaan komission päätös 2004/456/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadassa sijaitsevien hyväksyttyjen sikojen keinosiemennysasemien osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/456/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadassa sijaitsevien hyväksyttyjen sikojen keinosiemennysasemien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1687)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/456/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä 19 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/613/EY (2) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, Kanada mukaan luettuna, joista jäsenvaltioiden on sallittava siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti.

(2)

Kanada on pyytänyt, että päätöksen 2002/613/EY mukaisesti hyväksyttyjen keinosiemennysasemien luetteloon tehtäisiin muutoksia Kanadan maahantulopaikkojen osalta.

(3)

Kanada on toimittanut takeet direktiivissä 90/429/ETY säädettyjen asiaa koskevien vaatimusten noudattamisesta, ja maan eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet luetteloon lisättävän uuden keinosiemennysaseman yhteisöön vientiä varten.

(4)

Päätöstä 2002/613/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2002/613/EY liite V tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kolmannesta päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Muutetaan päätöksen 2002/613/EY liitteen V luetteloa Kanadan osalta seuraavasti:

a)

Poistetaan keinosiemennysasemaa N:o 4-A1-02 koskeva seuraava rivi:

CA

4-AI-02

Centre d'insémination porcin du Québec (CIPQ)

1486 rang St-André

Saint-Lambert, Québec

b)

poistetaan keinosiemennysasemaa N:o 4-A1-24 koskeva seuraava rivi:

CA

4-AI-24

Centre d'insémination C-Prim

2, Chemin Saint-Gabriel

Saint-Gabriel de Brandon, Québec

c)

lisätään seuraava rivi:

CA

7-AI-96

Hypor

Box 323

Ituna, Saskatchewan S0A 1V0


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 45. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/52/EY (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 67).


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/35


Oikaistaan komission päätös 2004/457/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/457/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1706)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2004/457/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 729/70 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

on kuullut rahastokomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklassa sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 7 päivänä heinäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1663/95 (3) 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, että komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi viitaten sovittelumenettelyn perustamisesta osaksi Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä 1 päivänä heinäkuuta 1994 tehtyyn komission päätökseen 94/442/EY (4).

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tutkinut menettelyn päätteeksi laaditun kertomuksen.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 729/70 2 ja 3 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1258/1999 2 artiklassa säädetään, että rahoitusta voidaan antaa ainoastaan yhteisön sääntöjen mukaisesti maatalousmarkkinoiden yhteisen markkinajärjestelyn osana kolmansiin maihin suuntautuvalle viennille myönnetyille vientituille ja maatalousmarkkinoiden tasapainottamiseksi tehtäville interventioille.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, että osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista ei täytä näitä edellytyksiä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta.

(5)

On syytä ilmoittaa määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi EMOTR:n tukiosastosta ja jotka eivät koske menoja, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa komissio on ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa jäsenvaltioille arvion yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä yhteisön sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

(7)

Tämä päätös ei estä komissiota määrittelemästä rahoitusseuraamuksia, joista se voi päättää yhteisöjen tuomioistuimen tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien seikkojen osalta 31 päivänä tammikuuta 2004 edelleen kesken olevissa asioissa antamien tuomioiden perusteella,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen EMOTR:n tukiosastolle ilmoittamat menot suljetaan tällä päätöksellä yhteisörahoituksen ulkopuolelle, koska ne eivät ole yhteisön sääntöjen mukaisia.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Portugalin tasavallalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

Taulukko — Oikaisut

Ala

Jäsenvaltio

Budjettikohta

Peruste

Kans. valuutta

Rahoituksen ulkopuolelle jätettävät menot

Jo tehdyt vähennykset

Päätöksen rahoitusseuraamukset

 

Hedelmät ja vihannekset

BE

1502

Yksittäinen oikaisu

EUR

637 388,15

 

637 388,15

2000–2002

 

Yht. BE

 

 

 

637 388,15

0,00

637 388,15

 

Hedelmät ja vihannekset

ES

1501

Yksittäinen oikaisu sopimustenmukaisten toimitusten laiminlyönnin vuoksi

EUR

5 253 601,00

 

5 253 601,00

1999

Hedelmät ja vihannekset

ES

1515

Oikaisu asetusten (EY) N:o 2202/96 ja (EY) N:o 1169/97 noudattamatta jättämisen vuoksi – seuraamusten soveltaminen

EUR

40 765,86

 

40 765,86

2000–2001

Julkinen varastointi

ES

3100

Kiinteämääräinen oikaisu 2 % valvonnan puutteiden vuoksi: vähävaraisimpien tuki

EUR

2 949 742,00

 

2 949 742,00

1999–2001

Peltokasvit

ES

1040- 1062, 1310, 2120– 2128

Kiinteämääräiset oikaisut 2 % lisävalvonnan puutteiden vuoksi

EUR

2 314 888,0

 

2 314 888,00

1999–2001

 

Yht. ES

 

 

 

10 558 996,86

0,00

10 558 996,86

 

Hedelmät ja vihannekset

FR

1508

Kiinteämääräiset oikaisut 10 % olennaisen valvonnan puuttumisen vuoksi / banaanien tasaustuki

EUR

20 809 485,00

 

20 809 485,00

1999–2001

Hedelmät ja vihannekset

FR

1508

Yksittäinen oikaisu 1,01 % asetuksen (ETY) N:o 404/93 noudattamatta jättämisen vuoksi – kaupan pidettävien banaanien tasaustuki

EUR

3 469 655,00

 

3 469 655,00

1999–2002

Julkinen varastointi

FR

3100

Kiinteämääräiset oikaisut 10 % olennaisen valvonnan puuttumisen vuoksi ja 2 % lisävalvonnan puutteiden vuoksi: riisi, rasvaton maito, viljat

EUR

6 206 612,00

 

6 206 612,00

1999–2000

Peltokasvit

FR

1040– 1062

Yksittäinen oikaisu suoriin tukiin oikeutettuja pinta-aloja koskevan olennaisen valvonnan puutteiden vuoksi

EUR

27 678 616,00

 

27 678 616,00

1999–2001

 

Yht. FR

 

 

 

58 164 368,00

0,00

58 164 368,00

 

Tlintarkastus

DE

4100– 4115

Varainhoitoa koskeva oikaisu – tilien varmentaminen

EUR

73 919,00

73 919,00

0,00

2001

 

Yht. DE

 

 

 

73 919,00

73 919,00

0,00

 

Hedelmät ja vihannekset

GR

1509

Kolmivuotiseen toimintaohjelmaan kuulumattomien menojen jättäminen rahoituksen ulkopuolelle

EUR

1 140 867,35

 

1 140 867,35

1999–2001

Hedelmät ja vihannekset

GR

1512

Oikaisu tuottajille kuuluvan vähimmäishinnan maksamatta jättämisen vuoksi

EUR

650 549,56

 

650 549,56

2001

Julkinen varastointi

GR

3100

Kiinteämääräinen oikaisu 2 % valvonnan puutteiden vuoksi: vähävaraisimpien tuki

EUR

669 839,00

 

669 839,00

1998–2001

Julkinen varastointi

GR

1851– 1854, 3100

Kiinteämääräinen oikaisu 5 % olennaisen valvonnan puutteiden ja viivästyneen toimituksen vuoksi: riisi

EUR

2 510 456,73

 

2 510 456,73

1999–2001

 

Yht. GR

 

 

 

4 971 712,64

0,00

4 971 712,64

 

Julkinen varastointi

IT

3100

Kiinteämääräinen oikaisu 2 % valvonnan puutteiden vuoksi: riisi

EUR

2 758 501,00

 

2 758 501,00

1999–2001

Maaseudun kehittäminen

IT

4010– 4017

Oikaisu asetuksen (EY) N:o 2075/2000 noudattamatta jättämisen vuoksi: nuoret viljelijät

EUR

19 058 682,00

 

19 058 682,00

2000–2001

 

Yht. IT

 

 

 

21 817 183,00

0,00

21 817 183,00

 

Hedelmät ja vihannekset

UK

1502

Kiinteämääräiset oikaisut 2 % olennaisen valvonnan ja lisävalvonnan puutteiden vuoksi

GBP

218 982,84

 

218 982,84

2000

Eläinpalkkiot

UK

2220– 2221, 3900

Kiinteämääräiset oikaisut 2 % valvonnan puutteiden vuoksi

GBP

2 505 130,93

 

2 505 130,93

2000–2001

Peltokasvit

UK

1040– 1060

Kiinteämääräiset oikaisut 2 % paikalla tehtävien tarkastusten puutteiden vuoksi

GBP

11 484 350,00

 

11 484 350,00

2002

 

Yht. UK

 

 

 

14 208 463,77

0,00

14 208 463,77

 

Hedelmät ja vihannekset

NL

1502

Oikaisu 2 %:n kiinteämääräisen oikaisun ylittävien menojen osalta

EUR

78 314,00

 

78 314,00

2001–2002

Eläinpalkkiot

NL

2120– 2128

Kiinteämääräiset oikaisut 10 % olennaisen valvonnan puutteiden vuoksi

EUR

1 037 614,45

 

1 037 614,45

2002–2003

 

Yht. NL

 

 

 

1 115 928,45

0,00

1 115 928,45

 

Julkinen varastointi

PT

3100

Kiinteämääräinen oikaisu 2 % valvonnan puutteiden vuoksi: vähävaraisimpien tuki

EUR

1 338 381,00

 

1 338 381,00

1998–2001

 

Yht. PT

 

 

 

1 338 381,00

0,00

1 338 381,00

 


(1)  EYVL L 94, 28.4.1970, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1287/95 (EYVL L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  EYVL L 158, 8.7.1995, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2025/2001 (EYVL L 274, 17.10.2001, s. 3).

(4)  EYVL L 182, 16.7.1994, s. 45. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/535/EY (EYVL L 193, 17.7.2001, s. 25).


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/39


Oikaistaan komission päätös 2004/458/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/458/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1709)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/458/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan (2) ja erityisesti sen liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan a alakohdassa määrätään, että terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY (3) liitteessä I, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/118/ETY (4) liitteessä I, terveyttä koskevista kysymyksistä yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (5) liitteessä A ja B, jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista 14 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/65/EY (6) liitteessä I, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (7) liitteessä B ja terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (8) liitteessä asetettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksessä B lueteltuihin Puolassa sijaitseviin laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2006, jollei tietyistä edellytyksistä muuta johdu.

(2)

Puolassa on lisäksi 200 suurikapasiteettista liha-alan laitosta, 35 maidonjalostuslaitosta ja 24 kalanjalostuslaitosta, joilla on vaikeuksia täyttää 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä direktiivin 64/433/ETY liitteessä I, direktiivin 71/118/ETY liitteessä I, direktiivin 77/99/ETY liitteessä A ja B, direktiivin 94/65/EY liitteessä I, direktiivin 92/46/ETY liitteessä B ja direktiivin 91/493/ETY liitteessä asetetut rakenteelliset vaatimukset.

(3)

Nämä 259 laitosta tarvitsevat sen vuoksi aikaa saattaakseen päätökseen direktiivien 64/433/ETY, 71/118/ETY, 77/99/ETY, 94/65/EY, 92/46/ETY ja 91/493/ETY mukaisten rakenteellisten vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat uudistukset.

(4)

Nämä 259 laitosta, jotka ovat tällä hetkellä uudistusten edistyneessä vaiheessa, ovat antaneet luotettavat takeet siitä, että niillä on tarvittavat varat jäljellä olevien puutteiden korjaamiseen lyhyen ajan kuluessa, ja ne ovat saaneet Puolan eläinlääkintäalan yleistarkastamolta puoltavan lausunnon uudistustöidensä loppuun saattamista varten.

(5)

Kunkin laitoksen puutteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat Puolan osalta saatavissa.

(6)

Puolan pyynnöstä on perusteltua myöntää näille 259 laitokselle siirtymäaika, jotta helpotetaan Puolan siirtymistä nykyisestä järjestelmästä yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaiseen järjestelmään.

(7)

Näissä 259 laitoksessa tehtävien uudistusten edistyneen vaiheen vuoksi siirtymäajan tulisi olla enintään 12 kuukauden pituinen.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut laitokset vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan a alakohtaan.

2.   Liitteessä lueteltuihin laitoksiin sovelletaan liittymisasiakirjan liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan b alakohdassa annettuja sääntöjä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Siirtymäajan piiriin kuuluvat liha-, maito- ja kala-alan laitokset

1 osa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: liha

Vaatimusten noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Tuore liha, teurastus, leikkaus

Lihavalmisteet

Jauhettu liha, raakalihavalmisteet

Kylmävarasto

1.

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno.Handlowo . Usługowe AD . POL, sp. j.,

x

x

 

 

31.01.2005

2.

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19 58 . 130 Żarów, Buków

x

 

 

 

31.10.2004

3.

04090202

Z. P. M.,”Bolan” Bolesław Wojtasik

x

x

 

 

30.04.2005

4.

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno Drobiarskie,”Sawdrob” w Gródku Z. P. M Ubojnia Drobiu w Osiu

x

 

x

 

31.10.2004

5.

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno.Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

x

x

 

 

31.10.2004

6.

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

x

x

 

 

30.04.2005

7.

04090105

P.P.M. Marwoj, sp. j., Mielcarek.Przybylski

x

 

 

 

31.01.2005

8.

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter,

x

x

x

 

31.10.2004

9.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KOMPLEKS Stępień, Panasiuk. Stępień sp.j.

x

x

 

 

31.01.2005

10.

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz,

x

x

 

 

31.01.2005

11.

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa ”MATTHIAS” Sp z o.o.

x

x

x

 

31.01.2005

12.

06080302

IMPERIAL Sp. z o.o.

x

x

 

 

31.10.2004

13.

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J.Zieliński

x

x

x

 

31.01.2005

14.

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek,sp. j.

x

x

 

 

31.04.2005

15.

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

x

x

 

 

31.01.2005

16.

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

x

x

x

 

31.10.2004

17.

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik,

x

x

 

 

31.10.2004

18.

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j., Karol Chachulski, Wincenty Chachulski,

x

x

 

 

31.10.2004

19.

10080209

P. P. H. ”Jamir” Skup,Ubój, Przetwórstwo Mięsa,

x

x

 

 

31.01.2005

20.

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno,

x

 

 

 

31.01.2005

21.

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

x

 

 

 

31.01.2005

22.

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo . Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz,

 

x

 

 

31.10.2004

23.

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”Gaik” – Andrzej Gaik,

x

x

 

 

31.10.2004

24.

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P. P. H. U. Zakład Mięsny Borowina,

x

x

 

 

31.10.2004

25.

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.,

x

x

x

 

31.01.2005

26.

10184001

Zakład Produkcji Konserw, ”Marko . Pek” sp. z o.o.

 

x

 

 

31.01.2005

27.

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,

x

x

 

 

31.10.2004

28.

10190204

Z. P. H. U. Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek,

x

x

 

 

31.10.2004

29.

10190205

Zakład Mięsno.Wędliniarski POL.MAT, sp. z o.o.,

x

x

 

 

31.10.2004

30.

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno.Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp. j.,

 

x

 

 

31.01.2005

31.

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp. j.

x

 

 

 

31.01.2005

32.

12070211

P. P. H. U.,”Markam” Andrzej Marek Skolarus

x

 

 

 

31.10.2004

33.

12070316

Zakład Produkcji Mięsno.Wędliniarskiej, Marek Florczak,

x

x

 

 

31.10.2004

34.

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski,

x

 

 

 

31.10.2004

35.

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka.

x

 

 

 

31.01.2005

36.

12100104

Zakład Usługowo.Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik,

x

 

 

 

31.10.2004

37.

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa Ireneusz Bieniek,

x

 

 

 

31.10.2004

38.

12100107

Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Sp. J., Mikulec Czesław, Janusz, Paweł

x

 

 

 

30.04.2005

39.

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon,

x

 

 

 

31.10.2004

40.

12100113

Handel Zwierzętami Rzeżnymi i Ubój ”Antocel”, Antoni Słaby,

x

 

 

 

31.01.2005

41.

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs,

x

 

 

 

31.01.2005

42.

12110201

”BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela,

x

 

x

 

31.01.2005

43.

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek,

x

 

 

 

31.01.2005

44.

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk,

x

x

x

 

31.01.2005

45.

12133807

”Lepro.Pol” Sp.j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa,

x

 

 

 

31.01.2005

46.

12620308

Zakład Garmażeryjno . Wędliniarski Stanisław Poręba,

x

x

 

 

31.10.2004

47.

14070204

Zakład Mięsny ”Nowopol” Sp. j. Odział:Garbatka Letnisko

x

x

 

 

30.04.2005

48.

14074201

RECREO Zakład Mięsny Maciej Antoniak

x

 

 

 

30.04.2005

49.

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk,

x

 

 

 

30.04.2005

50.

14230202

Ubojnia Zwierząt Gospodarczych Andrzej Kazała

x

 

 

 

30.04.2005

51.

14250104

Zakład Masarski, ”SADEŁKO” Sp. j.

x

 

 

 

30.04.2005

52.

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno. Usługowo.Handlowe ”DURO” Sp. z o.o.

x

x

 

 

31.01.2005

53.

14250213

Zakład Masarski, ”KRAWCZYK”

x

x

 

 

31.10.2004

54.

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o.

x

 

 

 

31.10.2004

55.

14340314

SOBSMAK sp. z o.o.

x

x

 

 

31.10.2004

56.

14380301

Zakłady Mięsne ”Ratyński i Synowie” Sp.j.

x

x

 

 

30.04.2005

57.

16610101

”Ubojnia” A.J.K. Matejka sp.j.,

x

 

 

 

31.10.2004

58.

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim,

x

x

 

 

31.01.2005

59.

18030102

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych P.P.M.,”Taurus” Sp. z o.o.

x

 

 

 

31.01.2005

60.

18030105

Zakład Handlowo. Produkcyjno.Przetwórczy A.Leja i wspólnicy sp.j. w Jodłowej

x

 

 

 

31.01.2005

61.

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37.550 Radymno FPH sp.j.

x

x

 

 

31.10.2004

62.

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego ”Radikal”,

x

x

 

 

31.10.2004

63.

18110208

ZPM ”Kabanos”, Sp. z o.o.,

x

 

 

 

31.01.2005

64.

18150201

ZPM H.A. Paśko sp.j.,

x

x

 

 

31.10.2004

65.

18160206

ZM ”Smak.Eko” sp. z o.o.,

x

x

 

 

30.04.2005

66.

18190204

Zakład Przetwórstwo Mięsnego Marek Leśniak

x

x

x

 

30.04.2005

67.

20070205

APIS sp. j.

x

x

 

 

30.04.2005

68.

20110104

Rolsad Sp. z o.o.,

x

 

 

 

30.04.2005

69.

20120101

P.P.H.U. „Stan”

x

 

 

 

30.04.2005

70.

22020201

Zakład Rzeźnicko Wędliniarski, W. Gierszewski

x

x

x

 

30.04.2005

71.

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

x

x

x

 

31.01.2005

72.

24030306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”Jan Bielesz” sp. z o.o.

x

x

 

 

30.04.2005

73.

24060201

Zakład Masarski ME Jędrycha,

x

x

 

 

30.04.2005

74.

24060212

Z. P. U. Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja,

x

x

 

 

31.10.2004

75.

24100315

P. H. U. ”ADAM . POL”, Adam Gajdzik ul. Rolnicza 5,

 

x

 

 

30.04.2005

76.

24150201

Zakład Rzeźniczo.Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

x

x

x

 

30.04.2005

77.

24690317

”Selgros” Sp. z o. o. Dział Produkcji Mięsa

x

 

x

 

31.10.2004

78.

24700302

Rzeźnictwo.Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej,

x

x

x

 

31.10.2004

79.

24770301

P. P.U.H. Burakowski

x

x

 

 

31.10.2004

80.

24774002

Zakłady Mięsne ”BRADO . 2” S.A w Tomicach, Oddział nr 2 Ubojnia w Tomicach

 

 

x

 

31.10.2004

81.

26020104

”POL.MIĘS” Ubojnia Zwierząt, Mirosław Kwiecień

x

 

 

 

31.10.2004

82.

26020304

”WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna

x

x

 

 

30.04.2005

83.

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego ”JANPOL” Jan i Grażyna Słomka,Sp. j.

x

x

x

 

31.10.2004

84.

26040209

Zakład Rzeźniczo.Wędliniarski, Zakład Nr 2,

x

x

x

 

31.01.2005

85.

26043804

Handel Mięsem –Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

x

 

 

 

31.10.2004

86.

26110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”Jawor” Janusz Stefański

x

x

 

 

31.01.2005

87.

28030202

ZPHU Sp.j., R. St. M. Kamińscy,

x

x

 

 

31.01.2005

88.

28030203

Zkład Przetwórstw Mięsnego Karscy Sp. j., Filia Uzdowo

x

x

x

 

31.01.2005

89.

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

x

x

x

 

31.10.2004

90.

28070202

Masarnia Matis, Sp. z o.o.

x

x

 

 

31.01.2005

91.

28120101

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Pawlicki

x

 

 

 

31.01.2005

92.

28120102

GOLDMAS Sp. j. Szafarnia,

x

 

 

 

31.01.2005

93.

28140313

BIO.LEGIZ S.A., ul. Głowackiego 28, 10 . 448 Olsztyn Zakład w Jezioranach

 

x

 

 

31.10.2004

94.

28183803

Masarnia ”Kurpianka”Sp.j.,

x

 

 

 

31.10.2004

95.

30040204

Rzeźnictwo.Wędliniarstwo Z.J. Konarczak

x

 

 

 

31.01.2005

96.

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak,

x

x

 

 

31.10.2004

97.

30170601

Drop S.A.

 

x

 

 

30.04.2005

98.

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie,

x

x

 

 

31.01.2005

99.

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk,

x

x

x

 

31.01.2005

100.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”Kompleks” Stępień, Panasiuk, Stępień Sp. J. 22-110 Ruda Huta, Leśniczówka

x

x

 

 

31.01.2005

101.

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

x

x

 

 

31.01.2005

102.

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, Hrubieszów 22-500

x

x

 

 

31.01.2005

103.

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnegow Kamionce firmy ”IMPERIAL” S.A., ul. Gospodarcza 27, 20 - 211 Lublin

x

x

 

 

31.10.2004

104.

06050201

ZPM ”MATTHIAS” Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48 23-310 Modliborzyce

x

x

x

 

31.01.2005

105.

08030201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn ul.Polna 1, 66-300 Międzyrzecz

x

 

x

 

30.04.2005

106.

12060220

Firma ”Świerczek” Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skała, ul. Rzeźnicza 1.

x

 

 

 

31.01.2005

107.

12610316

”KRAK – MIĘS” J., Naruszewicz, ul. Makuszyńskiego 2A 31-752 Kraków

x

x

 

 

30.04.2005

108.

24050201

ZPU Tadeusz Marciniszyn Pniew, ul. Pyskowicka 2, 42-120 Pyskowice

x

 

 

 

30.04.2005

109.

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

x

 

 

 

31.01.2005

110.

24704201

Firma Mięsno – Wędliniarska ”AJPI”, Filia nr.1,2,3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

x

 

 

 

31.10.2004

111.

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G.Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

x

 

 

 

31.01.2005

112.

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

x

 

 

 

30.04.2005

113.

24100202

P.P.H. „ HIT” sp. z o.o. 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48

x

 

 

 

30.04.2005

114.

30220201

Ubojnia Masarnia Folmas Sp. z o.o. Rawicz Folwark 49

x

 

 

 

31.01.2005

115.

32610201

Pomorski Przemysł Mięsny ”Agros Koszalin.S.A.” 75-209 Koszalin ul. BoWiD 1

x

x

 

 

30.04.2005

116.

0203806

”Agro - Tusz” Sp. j., A. Okaj, R. Kręgulewski, J. Głodowski,55-106 Zawonia, Tarnowiec 92 A,

x

 

 

 

30.04.2005

117.

04113801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import, Roman Zalewski, Morawy, 88-210 Dobre

x

 

 

 

30.10.2004

118.

04630201

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, „Masarnia z Ubojnią”, Czesław Hołubek 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 19

x

x

 

 

30.04.2005

119.

04010205

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Krzysztof Kotrych,Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec

x

x

 

 

30.04.2005

120.

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

x

 

 

 

30.04.2005

121.

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o. o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

x

x

 

 

31.10.2004

122.

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o. o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

x

x

 

 

30.04.2005

123.

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

x

x

 

 

31.01.2005

124.

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

 

x

 

 

31.01.2005

125.

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

x

 

x

 

31.10.2004

126.

12110202

Firma ”BATCZEW”, Stanisław Komperda, Zakład Masarski, Morawczyna 111, 34-404 Klikuszowa

x

x

 

 

30.04.2005

127.

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”Getmor” Tadeusz MroczkowskiChrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

x

x

 

 

30.10.2004

128.

14340309

”Wisapis” Zakład Mięsny – Andrzej Jurzyk, 05-200 Zielonka, ul. Bankowa 2

x

x

 

 

30.04.2005

129.

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

x

 

 

 

30.04.2005

130.

18170201

ZMs „Beef-San” S.A.w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

x

x

 

 

30.04.2005

131.

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

x

x

 

 

31.01.2005

132.

22050303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”BALERONIK” Ziegert Henryk, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II

x

x

 

 

30.04.2005

133.

22050309

GS ”SCH” Żukowo 83-330 Żukowo, ul.3-go Maja 9E

x

x

 

 

30.04.2005

134.

22060201

Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Strzelecka 30/B 83-400 Kościerzyna

x

x

x

 

30.04.2005

135.

22060203

Zakład Mięsny Gminna Spółdzielnia, ”Samopomoc Chłopska”w Karsinie ul. Długa 184, 83-440 Karasin

x

x

 

 

30.04.2005

136.

22123801

Zakład Mięsny Wiklino Dorota Jaworska, Andrzej Jaworsk, Spółka Jawna 76-200 Słupsk, Wiklino 2

x

 

 

 

30.04.2005

137.

22140301

”P i A” Sp. z o. o. 83-130 Pelplin, ul. Podgórna 8,

x

x

 

 

30.04.2005

138.

24010317

Prywatny Zakład Mięsny ”GAIK”, Sp. z o.o. 42-460 Najdziszów, ul. Topolowa 14

x

x

 

 

30.04.2005

139.

24010318

Przetwórstwo Mięsne Bogdan Szopa, 42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 21

x

x

 

 

30.04.2005

140.

24750318

P.P.U.H. „PAT- TRADE” Sp. z o.o., 41-200 Sosnoweic, ul. Kościuszkowców 16 b.

x

x

 

 

30.04.2005

141.

24750306

Zakład Rzeźniczo- Wędliniarski Bogdan Janik, 41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 14

x

x

 

 

30.04.2005

142.

24650301

Zakład Mięsny „ANTOSIK” 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 39

x

x

 

 

30.04.2005

143.

24040206

Zakład Produkcyjno – Handlowy „ADMAR” Siedlec, ul. Częstochowska 34, 42-253 Janów

 

x

 

 

30.04.2005

144.

24040203

PHP ”YABRA” Sp. z o.o. 42-297 Poraj, ul. Wschodnia 15 Zakład Przetwórstwa Mięsnego iProdukcji Konserw w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 404 42-260 Kamienica Polska

 

x

 

 

30.04.2005

145.

24640307

P.P.H.U. ”ROMAN” Eksport-Import Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kordeckiego 85/87

 

x

 

 

31.01.2005

146.

24690306

P.P.H. ”ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. ., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

x

 

 

 

31.01.2005

147.

24090304

Zakłady Mięsne ”PORAJ” Marian Pucek, 42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 11

x

x

 

 

30.04.2005

148.

24100201

Warsztat Rzeźniczo – Wędliniarski, F. Szostok 43-211 Czarków, ul. Boczna 1

x

x

x

 

30.04.2005

149.

24120102

Zakład Wędliniarski Andrzej Stania, 44-266 Świerklany, ul. Zygmunta Starego 14, Zakład Uboju Zwierząt w Jankowicach, ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice

x

 

 

 

30.04.2005

150.

24080201

RSP ”PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

x

x

 

 

30.04.2005

151.

24130301

Zakłady Mięsne Ryszard Wojtacha, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 9/11

 

x

 

 

31.01.2005

152.

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr.1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

x

 

 

 

30.10.2004

153.

24150304

PPUH ”JANTAR” Sp. z o.o. Zakład Masarniczy 44-370 Pszów, ul. Ks. Skwary 3

 

x

 

 

30.10.2004

154.

24150103

PPH ”ROMA” Romana Leks- Krzanowska 44-361 Syrynia ul. 3 Maja 74

x

 

 

 

30.04.2005

155.

24080307

Z.P.M. ”KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

 

x

 

 

30.10.2004

156.

24780302

WarsztatWędliniarski, ”Myrcik” Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 28-30

 

x

 

 

30.10.2004

157.

24164003

P.P.H.U. ”JAN*M*JAN” s.c., 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 13

 

x

 

 

31.01.2005

158.

24080305

Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek 43-178 Ornontowice, ul. Leśna 2

x

x

 

 

30.04.2005

159.

28010103

Zakład Mięsny Bekon ul. Prusa 2, 11-210 Sępopol

x

 

 

 

30.04.2005

160.

30050303

Waldi Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97

x

x

x

 

30.04.2005

161.

30050202

Zakład Mięsno Wedliniarslki Paweł Matysiak, 62-067 Rakoniewice, Garbary 2a

x

x

 

 

31.01.2005

162.

30050212

Waldi ZPM Sp.j Rzeźnia Ptaszkowi, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

x

 

 

 

31.10.2004

163.

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

x

x

x

 

31.01.2005

164.

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5.

x

 

 

 

31.10.2004

165.

30280102

PPH ROMEX Pachela Łęgowo, Rzeźnia Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 14

x

 

 

 

31.01.2005

166.

30020207

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

x

x

 

 

31.01.2005

167.

32040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

x

x

 

 

31.01.2005

168.

32040202

ZPM Grupa ”Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

x

x

 

 

31.01.2005

169.

32150201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Elżbieta i Stanisław Zimorodzcy 78-400 Szczecinek Dalęcino 41A

x

x

 

 

30.04.2005

Tuore siipikarjanliha – Lihavalmisteet

170.

04010501

Zakład Przemysłu Mięsnego ”Dróbalex” s.c. w Rudnikach

x

x

 

 

31.01.2005

171.

10143902

F.H. ”Alma” Ubój i Dzielenie Drobiu w Cieniach

x

 

 

 

30.04.2005

172.

12100401

PPH Drobeksan w Nowym Sączu Ubojnia Drobiu

x

 

 

 

31.01.2005

173.

14323901

Ejko E. Kolczyńska, J. Kolczyński w Radonicach

x

 

 

 

31.10.2004

174.

16064301

Ubojnia i Handel Drobiem ”Ko - Ko” Sp.j. w Świerczowie

x

 

 

 

31.01.2005

175.

16610501

Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu

x

x

 

 

30.04.2005

176.

20110501

Spółdzielnia Producentów Drobiu ”Eko-Gril” w Sokółce

x

 

 

 

31.10.2004

177.

24063903

”Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

x

 

 

 

31.10.2004

178.

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hybro sp. z o.o. w Katowicach

x

 

 

 

30.04.2005

179.

28070503

Zakład Drobiarski ”Lech Drob” w Zalewie

x

 

 

 

31.10.2004

180.

30180601

Drop S.A. W Ostrowiu Wlkp.

x

x

 

 

31.01.2005

181.

10010501

PPHU ”Kusy”, Przetwórstwo Mięsne, Spółka Jawna, 97-400 Bełchatów, Korczew 6a

x

x

 

 

30.04.2005

182.

10050501

Grupa Producentów Drobiu, ”BOBROWNIKI” Sp. z o.o., Bobrowniki, 99-418 Bełchów

x

 

 

 

30.04.2005

183.

10100531

Zakłady Drobiarskie, ”DROB-BOGS”, Jacek Bogusławski Kaleń 5 97-320 Wolbórz

x

 

 

 

30.04.2005

184.

10160404

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Mariola Tonder 97-217 Lubochnia Dabrowa 54

x

 

 

 

30.04.2005

185.

22053901

Ubojnia Drobiu Jerzy Piotrowski, Pępowo ul.Gdańska 118 83-330 Żukowo

x

 

 

 

30.04.2005

186.

22053905

A&B DROB Sp. z o. o. ul. Pod Elżbietowo 9 83-330 Żukowo

x

 

 

 

30.04.2005

187.

22120501

PUH – Ubojnia Drobiu, ”Hubart”, Piotr i Maria Powęzka Bruskowo Wielkie 24 76-206 Słupsk 8

x

x

 

 

31.01.2005

188.

24010402

Ubojnia Drobiu ”Jolgus” 42-583 Bobrowniki, ul. Akacjowa 203

x

 

 

 

30.04.2005

189.

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

x

 

 

 

31.10.2004

190.

24700401

PPH ”Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

x

 

 

 

31.10.2004

191.

28090401

Zbigniew Jaworski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HASPO

x

 

 

 

31.10.2004

192.

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda, Kopanica,Jaromierz

x

 

 

 

30.04.2005

193.

30193901

Rzeźnia Drobiu Krystyna Skowrońska, Chrustowo43, Ujście

x

 

 

 

31.10.2004

194.

30290401

PPHU Indrol sp.j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

x

 

 

 

31.10.2004

195.

30210504

Ubojnia Drobiu Krystyna Hamrol, Dębienko, Stęszew

x

 

 

 

31.01.2005

196.

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

x

 

 

 

30.04.2005

Kylmävarasto

197.

16611101

Przedsiębiorstwo, Przemysłu Chłodniczego, „FRIGOPOL” S.A.

 

 

 

x

30.04.2005

198.

16611102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

 

 

 

x

30.04.2005

199.

24121101

POLARIS, Chłodnie Śląskie Sp. z o.o., Chłodnia

 

 

 

x

30.04.2005

200.

14251101

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „MAKÓW” Sp. z o. o., Chłodnia Składowa Maków, ul. Lipowa 91 26-640 Skaryszew

 

 

 

x

30.04.2005

2 osa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: maito

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Maito ja maitopohjaiset tuotteet

1.

02251601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Zgorzelcu

x

31.10.2004

2.

06071601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska; 23-200 Krasnik,

x

31.01.2005

3.

06081601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Lubartowie

x

31.01.2005

4.

06081602

Spóldzielnia Mleczarska ”Michowianka”;Michów

x

31.01.2005

5.

06641601

Zamojska Spóldzielnia Mleczarska; Zamosc

x

31.01.2005

6.

10031601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska Lask

x

30.04.2005

7.

12051604

Spóldzielnia Mleczarska w Luznej

x

31.10.2004

8.

12101602

Zaklad Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp.j.

x

31.01.2005

9.

12631604

”MLEKTAR” S.A.

x

31.01.2005

10.

14021601

Ciechanowska Spóldzielnia Mleczarska w Ciechanowie

x

30.04.2005

11.

14031601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Garwolinie

x

30.04.2005

12.

14091601

”Mleko” spólka z o.o. w Lipsku

x

31.01.2005

13.

14151602

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska, Zaklad Produkcyjny Ostroleka

x

30.04.2005

14.

16091601

”JAL” Zaklad Produkcyjno Uslugowy Sp.j.

x

31.10.2004

15.

24091601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Myszkowie

x

31.01.2005

16.

28621604

”Olmlek” Sp. z o.o., Olsztyn

x

31.01.2005

17.

02113602

Bukowsko Grodziska SM ZP w Buku

x

30.04.2005

18.

30641601

Mleczarnia Naramowice Sp.z o.o. w Poznaniu

x

30.04.2005

19.

32091601

Spóldzielnia Mleczarska ”Mlekosz” w Koszalinie Serownia w Bobolicach

x

30.04.2005

20.

32611601

Spóldzielnia Mleczarska ”Mlekosz” Zaklad Mleczarski w Koszalinie

x

30.04.2005

21.

04041602

Spóldzielnia Mleczarska w Listwie, 86-230 Lisewo ul. Chelminska 48

x

30.04.2005

22.

04141602

Spóldzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

x

31.01.2005

23.

10081603

Lódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddzial Produkcyjny Puczniew

x

31.04.2005

24.

10111602

Spóldzielnia Mleczarska 99-220 Wartkowice ul.Spóldzielcza 3

x

30.04.2005

25.

12071601

OSM w Limanowej Ul. Starodworska 6 Zaklad produkcyjny Limanowa

x

31.03.2005

26.

12071603

OSM w Limanowej Zaklad Produkcyjny Tymbark

x

30.04.2005

27.

16011603

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Brzegu Oddzial Produkcyjny w Lewinie, Brzeskim ul.Marii Konopnickiej 1, 49-340 Lewin Brzeski

x

30.04.2005

28.

22011601

Zaklad Produkcyjno-Handlowy ”SER-MILK” J. Kazubska, S. Kazubski, Zielin 1, 77-235 Trzebielino

x

30.04.2005

29.

22051601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska 83-300 Kartuzy ul. Msciwoja II1

x

30.04.2005

30.

30631601

OSM Rawicz Zaklad Produkcyjno Handlowy w Lesznie

x

31.10.2004

31.

32011601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska, 78—200 Bialogard, ul. Chocimska 2

x

30.04.2005

32.

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyla 78-445 Lubowo, ul. Strzelecka 5

x

30.04.2005

33.

32161601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska, 78—200 Bialogard. Topialnia Serów Rabino

x

30.04.2005

34.

06141601

Spóldzielnia Mleczarska ”Kurów”, 24—170 Kurów, ul. I-ej Armii Wojska Polskiego 66

x

30.04.2005

35.

14361601

Rolnicza Spóldzielnia Mleczarska ”Rolmlecz” w Radomiu, Zaklad Mleczarski w Zwoleniu, ul. Pulawska 88, 26-700 Zwolen

x

30.04.2005

3 osa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: kala

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Kala ja kalatuotteet

1.

02251801

Firma Produkcyjno Handlowa ”HELENA”

x

30.09.2004

2.

06621801

P.P.H. ”AMIKA” Zaklad Przetwórstwa Rybnego

x

31.01.2005

3.

14251802

PPH ”MARK” M.K. Szczesny

x

31.10.2004

4.

22021802

R.M. Jacek Schomburg Zaklad w Brusach

x

30.04.2005

5.

24091801

”SONA”, Sp. z o.o.

x

30.04.2005

6.

26611801

PPH ”HORN”, Sp. z o.o.

x

31.10.2004

7.

28141802

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w likwidacji Przetwórnia Ryb w Rusi

x

31.10.2004

8.

32161803

Zaklad Przetwórstwa Spozywczego ”SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

x

30.04.2005

9.

32161807

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ”HEST”

x

31.10.2004

10.

02641801

”REX” P. P. H. i U. Przetwórnia Artykulów Spozywczych i Ryb, Roman Boniewski, ul. Lanowa 2, 52-311 Wroclaw

x

30.04.2005

11.

12061804

Zaklad Przetwórstwa Rybnego ”KRAK — FISH”, Marek Piekara, Antoni Solecki, S.J. Poskwitów 136

x

31.01.2005

12.

22051804

Handel i Przetwórstwo Ryb ”Belona”, Helena Wenta ul. Piwna 21 83-340 Sierakowice

x

30.04.2005

13.

22061801

Rybolówstwo Morskie, Jacek Schomburg, z siedziba w Helu Zaklad w Karsinie, ul. Dluga 29, 83-440 Karsin

x

30.04.2005

14.

22081811

PHU Przetwórstwo Rybne BOJA, 84-300 Lebork, ul. Majkowskiego 2

x

30.04.2005

15.

22111820

Zaklad Rybny ”ARPOL” 84—120 Wladyslawowo, ul. Portowa 5

x

30.04.2005

16.

22111844

Przetwórstwo Ryb oraz Handel Obwozny Halina Szymanska 84-120 Wladyslawowo, ul. Rózy Wiatrów 24

x

30.04.2005

17.

22141803

Przetwórnia Ryb ”Kamila” Kolonia Ostrowicka 83-135 Mala Karczma

x

30.04.2005

18.

22151804

”REDRYB” mgr Helena Truszkowska, 84-240 Reda, ul. Spóldzielcza 13

x

30.04.2005

19.

22151805

Firma Produkcyjno-Handlowa ”MAS”, Warszkowo Mlyn, 84-106 Lesniewo

x

30.04.2005

20.

22151814

DanPol fish Sp.z o.o., ul. Robakowska 75, 84-241 Goscicino

x

30.04.2005

21.

32151801

”Rybpol” Spólka Jawna 78-422 Gwda Wielka, Strazacko

x

30.04.2005

22.

06621801

Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowe ”AMIKA” Zaklad Przetwórstwa Rybnego 22-100 Chelm ul. Rejowiecka 169

x

31.01.2005

23.

24141801

”ADMIRAL” Sp. z o.o. 43-143 Ledziny, ul. Pokoju 20

x

31.10.2004

24.

24141802

”BIG _ FISH” Sp. z o.o. Zaklad Produkcyjny, 43-143 Ledziny, ul. Pokoju 5

x

31.01.2005


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktiivi sellaisena kuin se on vuoden 2003 liittymisasiakirjalla muutettuna.

(4)  EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(5)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 807/2003.

(6)  EYVL L 368, 31.12,1994, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(8)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/55


Oikaistaan komission päätös 2004/459/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteestä tiettyjen maitoalan laitosten tukemiseksi Unkarissa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/459/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

siirtymätoimenpiteestä tiettyjen maitoalan laitosten tukemiseksi Unkarissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1711)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/459/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan (2) ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkarissa 21 maidonjalostuslaitoksella on vaikeuksia täyttää 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (3) liitteessä B asetetut rakenteelliset vaatimukset.

(2)

Nämä 21 laitosta tarvitsevat sen vuoksi aikaa saattaakseen päätökseen direktiivin 92/46/ETY mukaisten rakenteellisten vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat uudistukset.

(3)

Nämä 21 laitosta, jotka ovat tällä hetkellä uudistusten edistyneessä vaiheessa, ovat antaneet luotettavat takeet siitä, että niillä on tarvittavat varat jäljellä olevien puutteiden korjaamiseen kohtuullisen ajan kuluessa, ja ne ovat saaneet Unkarin eläinten terveydestä ja elintarvikkeiden valvonnasta vastaavalta osastolta puoltavan lausunnon uudistustöidensä loppuun saattamista varten.

(4)

Kunkin laitoksen puutteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat Unkarin osalta saatavissa.

(5)

Poikkeuksellisena siirtymätoimenpiteenä, Unkarin pyynnöstä, on perusteltua myöntää näille 21 laitokselle siirtymäaika, jotta helpotetaan maan siirtymistä nykyisestä järjestelmästä yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaiseen järjestelmään.

(6)

Koska tämä siirtymätoimenpide, josta ei ole sovittu laajentumisneuvottelujen yhteydessä, on luonteeltaan poikkeuksellinen, tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen ei pitäisi hyväksyä muita Unkarin esittämiä pyyntöjä siirtymätoimenpiteistä, jotka koskevat maitoa ja maitotuotteita tuottavien laitosten rakenteellisia vaatimuksia.

(7)

Uudistusten edistyneen vaiheen ja siirtymätoimenpiteen poikkeuksellisen luonteen vuoksi siirtymäajan tulisi olla enintään 12 kuukauden pituinen eikä sitä tulisi jatkaa kyseisen päivämäärän jälkeen.

(8)

On aiheellista soveltaa tämän päätöksen soveltamisalan kattamiin, siirtymäajan piiriin kuuluviin laitoksiin samoja sääntöjä, joita sovelletaan tuotteisiin, jotka ovat peräisin laitoksista, joille on myönnetty rakenteellisia vaatimuksia koskeva siirtymäaika liittymisasiakirjan asianmukaisissa liitteissä määrättyä menettelyä noudattaen.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Direktiivin 92/46/ETY liitteessä B asetettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta tämän päätöksen liitteessä lueteltuihin Unkarissa sijaitseviin laitoksiin ennen kyseisen laitoksen kohdalla mainittua päivämäärää, jollei 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista laitoksista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

niin kauan kuin tämän päätöksen liitteessä lueteltuihin laitoksiin sovelletaan 1 kohdan säännöksiä, kyseisistä laitoksista peräisin olevia tuotteita saa saattaa ainoastaan kotimarkkinoille tai käyttää jatkojalostukseen samassa laitoksessa kaupan pitämisen ajankohdasta riippumatta,

niissä on oltava erityinen terveysmerkintä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Siirtymäajan piiriin kuuluvat maitoalan laitokset

 

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: maito

Vaatimuksien noudattamisenpäivä-määrä

Laitosten toimiala

Maito ja maitopohjaiset tuotteet

1.

01501

Cheesio Kft., Véménd, Baranya

x

30.4.2005

2.

02502

Cosinus Gamma Kft. Sajtüzem, Kunszentmiklós, Bács

x

30.4.2005

3.

3503

Tejfeldolgozó és Sajtkészítő Üzem, Gyomaendrőd, Békés

x

30.4.2005

4.

04504

Abaújtej Közös Vállalat tejüzeme, Forró, Borsod

x

30.4.2005

5.

05505

BOPPE Kft., Hódmezővásárhely Csongrád

x

30.4.2005

6.

05506

Ujfalusi Mihály Bio-kecsketej üzem, Csongràd

x

30.4.2005

7.

06507

Győzelem Mgsz. Sajtüzem, Lajoskomárom, Fejér

x

30.4.2005

8.

06508

Tejmix Kft., Kápolnásnyék-Pettend, Fejér

x

30.4.2005

9.

09509

Egertej Kft., Eger, Heves

x

30.4.2005

10.

12510

Naszálytej Rt., Vác, Pest

x

30.4.2005

11.

12511

Dabastej Kft., Dabas, Pest

x

30.4.2005

12.

12512

Csipkó Istvánné tejüzeme, Pest

x

30.4.2005

13.

13513

Drávatej Kft., Barcs, Somogy

x

30.4.2005

14.

14514

Tiszatej Kft., Rakamaz, Szabolcs

x

30.4.2005

15.

14515

Farmtej Kft., Kemecse, Szabolcs

x

30.4.2005

16.

15516

Jásztej Rt., Jászapáti, Jász

x

30.4.2005

17.

15517

Kuntej Rt., Tiszafüred, Jász

x

30.4.2005

18.

16518

Dámtej Kft., Tamási, Tolna

x

30.4.2005

19.

17519

Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Körmend, Vas

x

30.4.2005

20.

18520

Gici sajt Kft., Gic, Veszprém

x

30.4.2005

21.

20521

Soma's Trade Kft., Budapest

x

30.4.2005


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/58


Oikaistaan komission päätös 2004/460/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen A muuttamisesta Latvian tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/460/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen A muuttamisesta Latvian tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1712)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/460/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan (2) ja erityisesti sen liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan a alakohdassa määrätään, että terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY (3) liitteessä I, terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/118/ETY (4) liitteessä I, terveyttä koskevista kysymyksistä yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (5) liitteessä A ja B, jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista 14 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/65/EY (6) liitteessä I, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (7) liitteessä B ja terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (8) liitteessä asetettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksessä A lueteltuihin Latviassa sijaitseviin laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2006, jollei tietyistä edellytyksistä muuta johdu.

(2)

Latviassa on lisäksi 12 suurikapasiteettista lihantuotantolaitosta, yksi siipikarjantuotantolaitos, 13 maidonjalostuslaitosta ja 13 kalanjalostuslaitosta, joilla on vaikeuksia täyttää 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä direktiivin 64/433/ETY liitteessä I, direktiivin 71/118/ETY liitteessä I, direktiivin 77/99/ETY liitteessä A ja B, direktiivin 94/65/EY liitteessä I, direktiivin 92/46/ETY liitteessä B sekä direktiivin 91/493/ETY liitteessä asetetut rakenteelliset vaatimukset.

(3)

Nämä 39 laitosta tarvitsevat sen vuoksi aikaa saattaakseen päätökseen direktiivien 64/433/ETY, 71/118/ETY, 77/99/ETY, 94/65/EY, 92/46/ETY ja 91/493/ETY mukaisten rakenteellisten vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat uudistukset.

(4)

Nämä 39 laitosta, jotka ovat tällä hetkellä uudistusten edistyneessä vaiheessa, ovat antaneet luotettavat takeet siitä, että niillä on tarvittavat varat jäljellä olevien puutteiden korjaamiseen lyhyen ajan kuluessa, ja ne ovat saaneet Latvian elintarvike- ja eläinlääkintäviranomaiselta puoltavan lausunnon uudistustöidensä loppuun saattamista varten.

(5)

Kunkin laitoksen puutteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat Latvian osalta saatavissa.

(6)

Latvian pyynnöstä on perusteltua myöntää näille 39 laitokselle siirtymäaika, jotta helpotetaan Latvian siirtymistä nykyisestä järjestelmästä yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaiseen järjestelmään.

(7)

Näissä 39 laitoksessa tehtävien uudistusten edistyneen vaiheen vuoksi siirtymäajan tulisi olla enintään 12 kuukauden pituinen.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut laitokset vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 1 kohdassa tarkoitettuun lisäykseen A.

2.   Liitteessä lueteltuihin laitoksiin sovelletaan liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 4 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan b alakohdassa annettuja sääntöjä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan edellyttäen, että Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan, ja tällöin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Siirtymäajan piiriin kuuluvat liha-, maito- ja kala-alan laitokset

1 osa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: liha

Vaatimuksien noudatta-misen päivä-määrä

Laitosten toimiala

Tuore liha, teurastus, leikkaus

Liha-valmisteet

Jauhettu liha, raakaliha-valmiste

1.

002625

Ardeks, Limited liability company, Darza street 19, Saldus, LV 3801

 

x

x

31.12.2004

2.

LV 07 G

Jelgavas galas kombinats, Holding company, Savienibas street 8, Jelgava, LV 3001

x

x

x

31.12.2004

3.

002029

Kompeksim Nakotne, Limited liability company, ”Nakotne” Gludas parish, Jelgavas district

LV 3013

x

 

 

31.12.2004

4.

LV 09 G

Lido, Limited liability company

Kengaraga street 3, Riga,

LV 1063

 

x

x

31.12.2004

5.

000054

Zalites, Farm ”Zalites”, Otanku parish, Liepajas district,

LV 3474

x

 

 

31.12.2004

6.

LV 33 G

Vilattrans, Sole proprietor enterprises, ”Silakrogs”, Ropazu parish, Rigas district, LV 2135

 

 

x

31.12.2004

7.

LV 26 G

Ruks Cesu galas kombinats, Joint Stock Company, Miera street 19, Cesis, LV 4101

 

x

x

31.12.2004

8.

005583

BLC Limited liability company

Jurkalnes street 4, Riga,

LV 1046

 

x

x

31.12.2004

9.

005579

Forevers, Limited liability company, Maskavas street 433, Riga, LV 1063

x

x

x

31.12.2004

10.

007226

Rubus, Limited liability company, ”Bunci”, Salaspils, Rigas district, LV 2219

Abelu street 4, Salaspils, Rigas district, LV 2169

x

x

x

31.12.2004

11.

001441

Savati, Limited liability company, Jurkalnes street 47a, Riga, LV 1046

 

x

x

31.12.2004

12.

007483

AIBI, Ltd, Inesu parish, Cesu district, LV 4123

x

 

 

31.12.2004

13.

LV 02 G

Balticovo, Joint Stock Company

Iecava, Bauskas district,

LV 3913

x (9)

 

 

31.12.2004

2 osa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: maito

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Maito ja maitopohjaiset tuotteet

1.

007490

Smiltenes piens Rauna's dairy plant, Holding company

Cesu street 2a, Rauna, Cesis district, LV-4131

x

31.12.2004

2.

005808

Rankas piens Jaunpiebalga's dairy plant, Holding company

Sporta street 4, Jaunpiebalga, Cesis district, LV-4125

x

31.12.2004

3.

LV 002P

Straupe, Milk co-operative association ”Pienotava”, Straupe parish, Cesis district, LV-4152

x

31.12.2004

4.

LV 005P

Valmieras piens Rujienas pienotava, Holding company

Upes street 5, Rujiena, Valmiera district, LV-4240

x

31.12.2004

5.

000530

DK Daugava, Ltd, Serene parish, Aizkraukle district, LV-5123

x

31.12.2004

6.

006697

Ozols Kalnu dairy plant, Ltd

”Briezkalni”, Nigrande parish, Saldus district, LV-3899

x

31.12.2004

7.

LV 007P

Kraslavas piens Holding company, Izvaltas street 2, Kraslava, LV-5601

x

31.12.2004

8.

002137

Latgales piens Holding company

Muitas street 3, Daugavpils,

LV-5403

x

31.12.2004

9.

LV 015P

Zemgales piens Holding company, Viestura street 14, Jelgava, LV-3001

x

31.12.2004

10.

004344

Neretas pienotava Milk co-operative association, Dzirnavu street 6, Nereta parish, Aizkraukle district, LV-5118

x

31.12.2004

11.

002864

Ludzas piensaimnieks Holding company Rupniecibas street 2, Ludza LV-5701

x

31.12.2004

12.

LV 003P

Druvas partika Holding company, Kuldigas soseja 4, Saldus parish, Saldus district

LV-3862

x

31.12.2004

13.

010934

Licisi Farm, ”Licisi”, Cenas parish, Jelgava district,

LV-3042

x

31.12.2004

3 osa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: kala

Vaatimuksien noudattamisen päivämäärä

Laitosten toimiala

Kalat ja kalatuotteet

1.

LV 72 Z

Svani, Limited liability company

x

31.12.2004

2.

LV 38 Z

Roja F.C.T., Limited liability company, ”Kroni”, Valdemarpils parish, Talsu district, LV-3260

x

31.12.2004

3.

LV 93 Z

Kurzemes partika, Limited liability company, ”Komplekss”, Kandavas parish, Tukuma district, LV-3120

x

31.12.2004

4.

LV 46 Z

Ulmes, Limited liability company, Plienciems, Engures parish, Tukuma district,

x

31.12.2004

5.

LV 04 Z

Ventspils ZKK, Joint-stock Company, Enkuru street 12, Ventspils, LV-3601

x

31.12.2004

6.

LV 48 Z

Korall Plus, Joint-stock Company, Rujienas street 31, Mazsalaca, Valmieras district, LV-4215

x

31.12.2004

7.

009432

Taimins, Limited liability company, ”Reproduktors”, Laucienas parish, Talsu district, LV-3285

x

31.12.2004

8.

LV 115 Z

Zila laguna, Limited liability company, Kalkunes street 2, Kalkunes parish, Daugavpils district, LV-5412

x

31.12.2004

9.

LV 64 Z

Ventspils zvejas osta, Limited liability company, Mednu street 40, Ventspils, LV-3601

x

31.12.2004

10.

LV 85 Z

Dunte Plus, Limited liability company, ”Varzas”, Skultes parish, Limbazu district,

LV-4025

x

31.12.2004

11.

LV 60 Z

Berzciems, Limited liability company, Berzciems, Engures parish, Tukuma district, LV-3112

x

31.12.2004

12.

LV 77 Z

Alants, Sole proprietor enterprises, ”Airi”, Lapmezciema parish, Tukuma district, LV-3118

x

31.12.2004

13.

LV 58 Z

Zvani, Limited liability company

Ezeru street 29, Talsi, LV-3201

x

31.12.2004


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(5)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella N:o (EY) 807/2003.

(6)  EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(8)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(9)  Tuoreen siipikarjanlihan tuotantolaitos.


7.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/63


Oikaistaan komission päätös 2004/461/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 156, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan päätös 2004/461/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1714)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/461/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 96/62/EY vahvistetaan oikeudellinen kehys ilmanlaadun arviointia ja hallintaa varten ja säädetään, että on annettava yksityiskohtaiset säännöt ilmanlaatua koskevien tietojen toimittamisesta.

(2)

Ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/30/EY (2) vahvistetaan raja-arvot, jotka on saavutettava tiettyyn tavoitepäivämäärään mennessä.

(3)

Neuvoston direktiivin 96/62/EY ja neuvoston direktiivin 1999/30/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta 8 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä komission päätöksessä 2001/839/EY (3) annetaan malli, jonka perusteella jäsenvaltioiden on toimitettava mainituissa direktiiveissä vaaditut tiedot ilmanlaadusta.

(4)

Ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista 16 päivänä marraskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/69/EY (4) vahvistetaan raja-arvot, jotka on saavutettava tiettyyn tavoitepäivämäärään mennessä. Ilman otsonista 12 päivänä helmikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/3/EY (5) vahvistetaan tavoitearvot, pitkän aikavälin tavoitteet, tiedotuskynnys ja varoituskynnys, joista aiheutuu tiettyjä velvoitteita. Kyseisiin direktiiveihin yhdessä direktiivin 96/92/EY kanssa sisältyy olennaisena osana vaatimus jäsenvaltioiden säännöllisesti toimittamista tiedoista, jotka ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että mainittuja velvoitteita noudatetaan.

(5)

Lisäksi direktiivin 96/62/EY 11 artiklassa mainitaan useita direktiivin 1999/30/EY, 2002/69/EY ja 2002/3/EY soveltamisalaan kuuluvia epäpuhtauksia koskevia tietoja, jotka on toimitettava vuosittain.

(6)

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista rikkidioksidille ja leijumalle 15 päivänä heinäkuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/779/ETY (6), ilmassa olevan lyijyn raja-arvosta 3 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/884/ETY (7) ja ilmanlaatustandardeista typpidioksidille 7 päivänä maaliskuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/203/ETY (8) mukaiset ilmoittamista koskevat vaatimukset kumotaan direktiivin 1999/30/EY mukaisesti 19 päivästä heinäkuuta 2001 lähtien, mutta näiden direktiivien mukaiset raja-arvot jäävät direktiivin 80/779/ETY ja direktiivin 82/884/ETY osalta voimaan vuoteen 2005 asti ja direktiivin 85/203/ETY osalta vuoteen 2010 asti, ja näiden raja-arvojen ylitykset on edelleen ilmoitettava direktiivin 1999/30/EY 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(7)

Sen varmistamiseksi, että vaaditut tiedot toimitetaan oikeassa muodossa, jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toimittavat nämä tiedot vakiomuotoisella ilmoituslomakkeella.

(8)

Päätöksessä 2001/839/EY vahvistettu lomake olisi ulotettava koskemaan myös direktiiveistä 2000/69/EY ja 2002/3/EY johtuvia vuosittaisia ilmoitusvelvoitteita, ja samalla olisi tehtävä joitakin direktiiviin 1999/30/EY liittyviä muutoksia, joilla lisätään selkeyttä ja varmistetaan kertomusten parempi arviointi.

(9)

Päätös 2001/839/EY olisi korvattava selkeyden vuoksi.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/62/EY 12 artiklan 2 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on käytettävä tämän päätöksen liitteessä vahvistettua lomaketta toimittaessaan vuosittain tietoja direktiivin 96/62/EY 11 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan sekä seuraavien säännösten mukaisesti:

direktiivin 1999/30/EY 3 artiklan 1 ja 3 kohta, 4 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohta, 6 artikla, 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta sekä 9 artiklan 6 kohta,

direktiivin 2000/69/EY 3 artiklan 1 kohta, 4 artikla ja 5 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohta,

direktiivin 2002/3/EY 3 artiklan 1 ja 2 kohta, 4 artiklan 1 ja 2 kohta, 5 artikla, 9 artiklan 1 ja 3 kohta, 10 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohdan b alakohta.

2 artikla

Kumotaan päätös 2001/839/EY.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen

LIITE

Lomake

ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY, ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista annetun neuvoston direktiivin 1999/30/EY, ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja ilman otsonista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti annettavien tietojen ilmoittamisessa käytetty lomake

JÄSENVALTIO: .................…………………………………………………………………….

YHTEYSOSOITE: ..............................………………………………………………………….

VIITEVUOSI: ..............................................................................................................................

LAADINTAPÄIVÄMÄÄRÄ: ………………………………………………………………….

Jäljempänä olevissa lomakkeissa ne tiedot, jotka jäsenvaltion on säännösten mukaan ilmoitettava, on erotettu tiedoista, joiden ilmoittaminen on vapaaehtoista. Tiedot, joiden ilmoittaminen on vapaaehtoista, on merkitty kursiivilla.

Lomakkeiden sisältämien täytettävien rivien tai sarakkeiden määrä vaihtelee yleensä tilanteen mukaan. Lomakemalleihin on tämän vuoksi merkitty vain ensimmäiset kolme täytettävää riviä tai saraketta sekä katkoviiva osoittamaan, että lomaketta voidaan tarvittaessa jatkaa.

Jäsenvaltioiden täytettäviksi tarkoitettujen lomakkeiden lisäksi mukaan on otettu joitakin taulukoita. Taulukot sisältävät tietoja, kuten vakiokoodeja, joita jäsenvaltiot eivät saa muuttaa.

Lomakeluettelo

Lomake 1

Vastuuyksikön yhteystiedot

Lomake 2

Alueita ja taajamia koskevat tiedot

Lomake 3

Direktiivin 1999/30/EY ja 2000/69/EY mukaisissa arvioinneissa käytettävät mittausasemat ja -menetelmät

Lomake 4

Otsonin, mukaan luettuina otsoniin liittyvien typpidioksidin ja typen oksidien, arvioinnissa käytettävät mittausasemat

Lomake 5

Niiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden arvioinneissa käytettävät mittausasemat ja -menetelmät, joiden mittaamista suositellaan

Lomake 6

Muiden otsonia muodostavien yhdisteiden arvioinneissa käytettävät mittausasemat ja -menetelmät

Lomake 7

PM10- ja PM2,5-hiukkasten sekä otsonia muodostavien yhdisteiden näytteenotto- ja mittausmenetelmät: jäsenvaltioiden määrittelemät valinnaiset lisäkoodit

Lomake 8

Luettelo alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet ylittävät raja-arvot tai ylitysmarginaalilla korotetut raja-arvot, sekä alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet eivät ylitä edellä mainittuja raja-arvoja

Lomake 9

Luettelo alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet ylittävät otsonin tavoitearvot tai pitkän aikavälin tavoitteet, sekä alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet eivät ylitä edellä mainittuja arvoja ja tavoitteita

Lomake 10

Luettelo alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet ylittävät ylemmät arviointikynnykset tai alemmat arviointikynnykset, sekä alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet eivät ylitä näitä kynnyksiä, sekä täydentävää arviointia koskevat tiedot

Lomake 11

Raja-arvojen ja ylitysmarginaalilla korotettujen raja-arvojen yksittäiset ylitykset

Lomake 12

Yksittäisten ylitysten syyt: jäsenvaltion määrittelemät valinnaiset lisäkoodit

Lomake 13

Otsonikynnysten yksittäiset ylitykset

Lomake 14

Otsonin tavoitearvojen ylitykset

Lomake 15

Otsonia koskevat vuositilastot

Lomake 16

Otsonia muodostavien yhdisteiden vuosittaiset keskipitoisuudet

Lomake 17

SO2-pitoisuuksien 10 minuutin keskiarvojen seurantatiedot

Lomake 18

PM2,5-hiukkaspitoisuuksien vuorokausikeskiarvojen seurantatiedot

Lomake 19

Taulukko täydentävän arvioinnin menetelmistä ja tuloksista

Lomake 20

Lomakkeessa 19 mainittujen täydentävien arviointimenetelmien lähdeluettelo

Lomake 21

SO2-raja-arvojen luontoperäiset ylitykset

Lomake 22

Luontoperäiset SO2-lähteet: jäsenvaltioiden määrittelemät valinnaiset lisäkoodit

Lomake 23

PM10-raja-arvojen luontoperäiset ylitykset

Lomake 24

Talvihiekoituksesta johtuva PM10-raja-arvojen ylittyminen

Lomake 25

Valtioiden rajat ylittäviä epäpuhtauksia koskevat neuvottelut

Lomake 26

Direktiiveissä 80/779/ETY, 82/884/ETY ja 85/203/ETY vahvistettujen raja-arvojen ylitykset

Lomake 27

Direktiiveissä 80/779/ETY, 82/884/ETY ja 85/203/ETY vahvistettujen raja-arvojen ylitysten syyt: jäsenvaltion määrittelemät valinnaiset lisäkoodit

Luettelo taulukoista

Taulukko 1

PM10- ja PM2,5-hiukkasten sekä otsonia muodostavien yhdisteiden näytteenotto- ja mittausmenetelmät: vakiokoodit

Taulukko 2

Yksittäisten ylitysten syyt: vakiokoodit

Taulukko 3

Pitoisuuskartoissa käytettävät tilastolliset parametrit

Taulukko 4

SO2:n luontoperäiset lähteet: vakiokoodit

Taulukko 5

PM10-raja-arvon ylitysten syynä olevat luonnonilmiöt: vakiokoodit

Lomake 1.   Vastuuyksikön yhteystiedot

Vastuuyksikön nimi

 

Postiosoite

 

Yhteyshenkilön nimi

 

Yhteyshenkilön puhelinnumero

 

Yhteyshenkilön faksinumero

 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 

Mahdolliset huomautukset

 

Huomautus lomakkeeseen 1:

Jäsenvaltio täyttää vastuuyksikön tiedot ja ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan myös kansallisen tason yhteyshenkilön, johon komissio voi tarvittaessa ottaa yhteyttä tähän ilmoituslomakkeeseen liittyvissä asioissa.

Lomake 2.   Alueita ja taajamia koskevat tiedot (direktiivin 96/62/EY 5 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan b alakohta)

 

Alueet

Alueen täydellinen nimi

 

 

 

Alueen koodi

 

 

 

Alueen osalta arvioitava epäpuhtaus (arvioitavat epäpuhtaudet) ja mahdolliset erilliset suojelutavoitteet

 

 

 

Tyyppi [ag/nonag]

 

 

 

Pinta-ala (km 2 )

 

 

 

Väkiluku

 

 

 

Aluerajojen koordinaatit

 

 

 

Aluerajojen koordinaatit

 

 

 

Aluerajojen koordinaatit

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 2:

(1)

Jäsenvaltion olisi alueen nimen lisäksi annettava myös aluekohtainen aluekoodi.

(2)

Jäsenvaltion olisi ilmoitettava kunkin alueen osalta arvioitava epäpuhtaus (arvioitavat epäpuhtaudet) käyttämällä SO2:sta koodia ”S”, NO2/NOx:sta koodia ”N”, PM10-hiukkasista koodia ”P”, lyijystä koodia ”L”, bentseenistä koodia ”B”, hiilimonoksidista koodia ”C” ja otsonista koodia ”O” ja erotettava nämä koodit toisistaan puolipisteellä. Jos alueen osalta arvioidaan kaikki edellä mainitut epäpuhtaudet, tämä ilmoitetaan käyttämällä koodia ”A”. Jos alueet on erikseen määritelty terveyden, ekosysteemin tai kasvillisuuden suojelua varten, jäsenvaltion olisi käytettävä seuraavia koodeja: terveyden suojeluun tarkoitetun alueen osalta arvioitavasta SO2:sta koodia ”SH”, ekosysteemin suojeluun tarkoitetun alueen osalta arvioitavasta SO2:sta koodia ”SE”, terveyden suojeluun tarkoitetun alueen osalta arvioitavasta NO2:sta koodia ”NH” ja kasvillisuuden suojeluun tarkoitetun alueen osalta arvioitavasta NOx:sta koodia ”NV”.

(3)

Alueesta olisi ilmoitettava, onko se taajama (koodi ”ag”) vai ei (koodi ”nonag”).

(4)

Jäsenvaltiot voivat halutessaan ilmoittaa lisäksi tiedot alueen pinta-alasta ja väkiluvusta Euroopan tasolla suoritettavaa tietojen jatkokäsittelyä varten.

(5)

Jäsenvaltion olisi tietojen jatkokäsittelyä varten ilmoitettava alueen rajat vakiomuodossa (monikulmiot, jotka on ilmoitettu käyttämällä ISO 6709 -standardin mukaisia maantieteellisiä koordinaatteja eli maantieteellistä pituutta ja leveyttä). Jäsenvaltion olisi toimitettava alueista erillinen kartta (joko tiedostona tai paperilla) aluetietojen virheettömän tulkinnan helpottamiseksi. Vähimmäisvaatimuksena on, että jäsenvaltio toimittaa joko tiedot aluerajoista lomakkeella 2 tai kartan alueista.

Lomake 3.   Direktiivin 1999/30/EY (liite IX) ja 2000/69/EY (liite VII) mukaisissa arvioinneissa käytettävät mittausasemat ja -menetelmät

Mittaus-aseman koodi

Mittaus-aseman paikallinen koodi

Alueen koodi(t)

Direktiivin mukainen arviointi

Direktiivin mukainen arviointi / PM10- ja PM2,5-hiukkasten mittausmenetelmän koodi

Käytetty korjauskerroin tai -yhtälö

Mittausaseman tehtävä

SO2

NO2

NOx

Lyijy

Bentseeni

CO

PM10

PM2,5

PM10

PM2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 3:

(1)

Lomakkeessa 3 ja muissa tämän lomakesarjan lomakkeissa ”mittausaseman koodi” tarkoittaa koodia, joka on jo käytössä tietojenvaihtojärjestelmästä tehdyn päätöksen 97/101/EY mukaisessa tietojenvaihdossa. ”Mittausaseman paikallinen koodi” tarkoittaa koodia, joka on käytössä kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisellä alueella.

(2)

Jäsenvaltion on kolmannessa sarakkeessa ilmoitettava se otsonia koskeva alue, jolla mittausasema sijaitsee. Jos mittausasema sijaitsee useammalla kuin yhdellä alueella, koodit olisi erotettava toisistaan puolipisteellä.

(3)

Jäsenvaltion on sarakkeissa ”SO2”, ”NO2”, ”NOx”, ”Lyijy”, ”Bentseeni” ja ”CO” ilmoitettava, käytetäänkö mittausta direktiivin 1999/30/EY vai 2000/69/EY mukaista arviointia varten, merkitsemällä kyseiseen ruutuun ”y”, jos mittausta käytetään tähän tarkoitukseen, ja jättämällä ruutu tyhjäksi, jos näin ei ole. Sarakkeeseen NOx tehty merkintä tarkoittaa, että mittausasema sijaitsee alueella, jolla sovelletaan kasvillisuuden suojelemiseksi vahvistettua raja-arvoa. Jos mittausasema sijaitsee direktiivin 1999/30/EY liitteessä IV tarkoitettujen tiettyjen lyijyn lähteiden välittömässä läheisyydessä, jäsenvaltion on merkinnän ”y” sijasta käytettävä koodia ”SS”.

(4)

Jäsenvaltion olisi ilmoitettava sarakkeissa ”PM10” ja ”PM2,5”, käytetäänkö mittausta direktiivin 1999/30/EY mukaiseen arviointiin, ja annettava samalla tiedot käytetystä mittausmenetelmästä. Jos mittausta käytetään direktiivin mukaista arviointia varten, ruutuun merkitään mittausmenetelmän koodi (katso huomautus 5); jos mittausta ei käytetä direktiivin mukaiseen arviointiin, ruutu jätetään tyhjäksi. PM2,5-pitoisuuksien osalta ei vaadita direktiivin 96/62/EY 6 artiklan mukaista virallista arviointia.

(5)

PM10- ja PM2,5-pitoisuuksien mittaamisessa käytetty menetelmä voidaan ilmoittaa käyttämällä tässä lomakkeessa vahvistettuja vakiokoodeja (katso taulukko 1) tai jäsenvaltion määrittelemää menetelmäkoodia, joka perustuu jäsenvaltion laatimaan menetelmäkoodien selitykset sisältävään erilliseen luetteloon (katso lomake 7). Jäsenvaltio voi merkitä menetelmäkoodin selitykseksi myös viittauksen lomakkeeseen liitettyyn erilliseen asiakirjaan. Jos mittausmenetelmää on muutettu vuoden aikana, jäsenvaltion on ilmoitettava molemmat menetelmäkoodit siten, että ensimmäiseksi merkitään sen menetelmän koodi, joka oli käytössä suurimman osan vuodesta, ja tämän jälkeen toisen käytetyn menetelmän koodi, joka erotetaan ensin merkitystä koodista puolipisteellä.

(6)

Jos PM10- tai PM2,5-pitoisuuden mittauksessa ei ole käytetty direktiivin 1999/30/EY liitteen IX mukaista vertailumenetelmää, jäsenvaltion on ilmoitettava korjauskerroin, jolla mittaustuloksena saadut pitoisuudet on kerrottu tässä lomakkeessa ilmoitettujen pitoisuuksien saamiseksi, tai ilmoitettava tulosten korjaamisessa käytetty yhtälö. Jos on käytetty korjausyhtälöä, voidaan käyttää vapaamuotoista ilmoitustapaa, jossa mitattu pitoisuus merkitään koodilla ”CM” ja ilmoitettu pitoisuus koodilla ”CR” mieluimmin muodossa CR = f(CM). Jos käytetyllä menetelmällä saadut tulokset täysin vastaavat vertailumenetelmällä saatavia tuloksia ilman korjausta, jäsenvaltion on ilmoitettava tämä merkitsemällä korjauskertoimen tai -yhtälön arvoksi ”1”.

(7)

Sarakkeessa ”Mittausaseman tehtävä” ilmoitetaan, sijaitseeko mittausasema alueella, jolla sovelletaan a) raja-arvoja ihmisten terveyden suojelemiseksi, SO2-raja-arvoa ekosysteemien suojelemiseksi ja NOx-raja-arvoa kasvillisuuden suojelemiseksi (koodi ”HEV”), b) vain raja-arvoja ihmisten terveyden suojelemiseksi ja SO2-raja-arvoa ekosysteemien suojelemiseksi (koodi ”HE”), c) vain raja-arvoja ihmisten terveyden suojelemiseksi ja NOx-raja-arvoa kasvillisuuden suojelemiseksi (koodi ”HV”) tai d) vain raja-arvoja ihmisten terveyden suojelemiseksi (koodi ”H”).

Lomake 4.   Otsonin, mukaan luettuina otsoniin liittyvien typpidioksidin ja typen oksidien, arvioinnissa käytettävät mittausasemat (direktiivin 2002/3/EY liite III, IV ja VI)

Mittausaseman koodi

Mittausaseman paikallinen koodi

Alueen koodi

Mittausaseman tyyppi

Käyttö direktiivin 2002/3/EY yhteydessä

O3

NO2

NOx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 4:

(1)

Jäsenvaltion on kolmannessa sarakkeessa ilmoitettava mittausaseman sijaintialue.

(2)

Jäsenvaltion on sarakkeissa ”O3”, ”NO2” ja ”NOx” ilmoitettava, käytetäänkö mittausta direktiivin 2002/3/EY mukaista arviointia varten, merkitsemällä kyseiseen ruutuun ”y”, jos mittausta käytetään tähän tarkoitukseen, ja jättämällä ruutu tyhjäksi, jos näin ei ole. NO2-sarakkeessa ilmoitetaan direktiivin 2002/3/EY 9 artiklan 1 kohdassa mainitusta mittauksesta ja NOx-sarakkeessa direktiivin 2002/3/EY 9 artiklan 3 kohdassa mainitusta mittauksesta.

(3)

”Mittausaseman tyyppi” määritetään direktiivin 2002/3/EY liitteen IV mukaisesti. Tällöin olisi käytettävä seuraavia koodeja: ”U”=kaupunki, ”S”=esikaupunki, ”R”=maaseutu ja ”RB”=maaseututausta.

Lomake 5.   Niiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden arvioinneissa käytettävät mittausasemat ja -menetelmät, joiden mittausta suositellaan (direktiivin 2002/3/EY liite VI)

 

Mittausasemat

Mittausaseman koodi

 

 

 

Mittausaseman paikallinen koodi

 

 

 

Otsoniin sovellettava alueen koodi

 

 

 

etaani

 

 

 

etyleeni

 

 

 

asetyleeni

 

 

 

propaani

 

 

 

propeeni

 

 

 

n-butaani

 

 

 

i-butaani

 

 

 

1-buteeni

 

 

 

trans-2-buteeni

 

 

 

cis-2-buteeni

 

 

 

1,3-butadieeni

 

 

 

n-pentaani

 

 

 

i-pentaani

 

 

 

1-penteeni

 

 

 

2-penteeni

 

 

 

isopreeni

 

 

 

n-heksaani

 

 

 

i-heksaani

 

 

 

n-heptaani

 

 

 

n-oktaani

 

 

 

i-oktaani

 

 

 

bentseeni

 

 

 

tolueeni

 

 

 

etyylibentseeni

 

 

 

m+p-ksyleeni

 

 

 

o-ksyleeni

 

 

 

1,2,4-trimetyylibentseeni

 

 

 

1,2,3-trimetyylibentseeni

 

 

 

1,3,5-trimetyylibentseeni

 

 

 

formaldehydi

 

 

 

muiden hiilivetyjen kuin metaanin kokonaismäärä

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 5:

(1)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava lomakkeessa 5 kunkin mittausaseman ja kunkin direktiivin 2002/3/EY 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti arvioidun aineen osalta mittausmenetelmä käyttämällä tässä lomakkeessa vahvistettuja vakiokoodeja (katso taulukko 1) tai jäsenvaltion määrittelemää koodia (lomake 7).

(2)

Vaikka otsonia muodostavista yhdisteistä ilmoitettavien tietojen on sisällettävä ”kyseeseen tulevat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)”, lomakkeessa 5 esitetty luettelo on ainoastaan direktiivin 2002/3/EY liitteen mukainen suositus.

Lomake 6.   Muiden otsonia muodostavien yhdisteiden arvioinneissa käytettävät mittausasemat ja -menetelmät (direktiivin 2002/3/EY liite VI)

 

Mittausasemat

Mittausaseman koodi

 

 

 

Mittausaseman paikallinen koodi

 

 

 

Otsoniin sovellettava alueen koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautus lomakkeeseen 6:

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava lomakkeen 6 vasemmanpuoleisimmissa sarakkeessa muut kuin lomakkeessa 5 mainitut otsonia muodostavat yhdisteet, jotka arvioidaan direktiivin 2002/3/EY 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava lomakkeessa 6 kunkin mittausaseman ja kunkin aineen osalta mittausmenetelmä käyttämällä tässä lomakkeessa vahvistettuja vakiokoodeja (katso taulukko 1) tai jäsenvaltion määrittelemää koodia (lomake 7). Lomaketta 5 koskeva huomautus 2 koskee myös lomaketta 6.

Taulukko 1.   PM10- ja PM2,5-hiukkasten sekä otsonia muodostavien yhdisteiden näytteenotto- ja mittausmenetelmät: vakiokoodit(1)

Menetelmän koodi

Koodin selitys

M1

PM10 tai PM2,5: Beetasäteilyn absorptio

M2

PM10 tai PM2,5: Gravimetria — jatkuva mittaus

M2dxxx

PM10 tai PM2,5: Gravimetria — satunnaistetut mittaukset; xxx tarkoittaa niiden päivien lukumäärää, jolloin mittauksia on suoritettu. Esimerkki: satunnaistettu näytteenotto 180 päivänä ilmoitetaan seuraavasti: M2d180.

M3

PM10 tai PM2,5: Värähtelevä mikrovaaka

M4

Metaanittomien hiilivetyjen (NMHC) kokonaismassa: automaattinen, puolijatkuva seuranta; NMHC laskettu hiilivetyjen kokonaismassasta, josta vähennetty metaani; FID

M5

Metaanittomien hiilivetyjen (NMHC) kokonaismassa: automaattinen, puolijatkuva seuranta sen jälkeen, kun NMHC on erotettu kromatografisesti metaanista; FID

M6

Yksittäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet: automaattinen näytteenotto ja online — analyysi; näyte konsentroidaan ensin kryogeenisesti; GC/FID (MS) -detektio

M7

Yksittäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet: ilmanäytteet kerätään astiaan; offline -analyysi GC/FID (MS) -tekniikalla

M8

Yksittäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet: aktiivinen näytteenkeräys, kiinteä adsorbentti; liuotin- tai termodesorptio, jonka jälkeen offline — analyysi GC/FID (MS) -tekniikalla

M9

Yksittäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet: diffusiivinen näytteenkeräys, kiinteä adsorbentti; liuotin- tai termodesorptio, jonka jälkeen offline — analyysi GC/FID (MS) -tekniikalla

M10 (2)

Formaldehydi: näytteenkeräys DNPH:lla; hydratsonien offline — analysi HPLC-menetelmällä (UV-detektio aallonpituudella 360 nm)

M11 (1)

Formaldehydi: näytteenkeräys HMP:llä; oksatsolidiinin offline — määritys GC-NPD-menetelmällä

M12 (2)

Formaldehydi: näytteenkeräys bisulfiitilla ja kromotrooppihapolla, offline-analyysi spektrofotometrisesti (aallonpituus 580 nm)

(1)

DNPH: dinitrofenyylihydratsiini; FID: liekki-ionisaatiodetektio; GC: kaasukromatografia; HC: hiilivedyt; HMP: hydroksimetyylipiperidiini; HPLC: korkeapainenestekromatografia; MS: massaspektrometria; NMHC: hiilivedyt metaania lukuun ottamatta; NPD: typpi- ja fosforidetektori; UV: ultravioletti; VOC: haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

(2)

Näytteenotto kuplituskeräimillä: alakoodi ”IM”; aktiivinen näytteenkeräys sorbenttiin: alakoodi ”AS”; diffuusioon perustuva näytteenkeräys: alakoodi ”DI”. Esimerkki: ”M10AS”.

Lomake 7.   PM10- ja PM2,5-hiukkasten sekä otsonia muodostavien yhdisteiden näytteenotto- ja mittausmenetelmät: jäsenvaltioiden määrittelemät valinnaiset lisäkoodit (direktiivin 1999/30/EY liite IX ja direktiivin 2002/3/EY liite VI)

Menetelmän koodi

Koodin selitys

 

 

 

 

 

 

Lomake 8.   Luettelo alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet ylittävät raja-arvot (LV) tai ylitysmarginaalilla korotetut raja-arvot (LV+MOT), sekä alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet eivät ylitä edellä mainittuja raja-arvoja (direktiivin 96/62/EY 8, 9 ja 11 artikla, direktiivin 1999/30/EY liitteet I, II, III ja IV ja direktiivin 2000/69/EY liitteet I ja II)

Lomake 8 a.   SO2-pitoisuuksien suhde SO2-raja-arvoihin alueittain

Alueen koodi

Raja-arvo terveyden suojelemiseksi (tuntikeskiarvo)

Raja-arvo terveyden suojelemiseksi (vuorokausikeskiarvo)

Raja-arvo ekosysteemien suojelemiseksi (vuosikeskiarvo)

Raja-arvo ekosysteemien suojelemiseksi (talven keskiarvo)

>LV + MOT

 £LV + MOT; >LV

 £LV

 >LV

 £LV

>LV

£LV

>LV

£LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 8 b.   NO2/NOx-pitoisuuksien suhde NO2/NOx-raja-arvoihin alueittain

Alueen koodi

Raja-arvo terveyden suojelemiseksi (tuntikeskiarvo)

Raja-arvo terveyden suojelemiseksi (vuosikeskiarvo)

Raja-arvo kasvillisuuden suojelemiseksi

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

>LV

£LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 8 c.   PM<sub>10</sub>-hiukkaspitoisuuksien suhde PM10-raja-arvoihin alueittain

Alueen koodi

Raja-arvo (vuorokausikeskiarvo) Vaihe 1

Raja-arvo (vuosikeskiarvo) Vaihe 1

Raja-arvo (vuorokausikeskiarvo) Vaihe 2

Raja-arvo (vuosikeskiarvo) Vaihe 2

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

>LV

£LV

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 8 d.   Lyijypitoisuuksien suhde lyijyn raja-arvoon alueittain

Alueen koodi

LV

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

SS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 8 e.   Bentseenipitoisuuksien suhde bentseenin raja-arvoihin alueittain

Alueen koodi

LV

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

3 art. 2 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 8 f.   Hiilimonoksidipitoisuuksien suhde hiilimonoksidin raja-arvoihin alueittain

Alueen koodi

LV

>LV + MOT

£LV + MOT; >LV

£LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 8:

(1)

Sarakkeiden otsikkokoodien selitykset:

>LV + MOT:

suurempi kuin ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo

£LV + MOT; >LV:

pienempi tai yhtä suuri kuin ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo mutta suurempi kuin raja-arvo

£LV:

pienempi tai yhtä suuri kuin raja-arvo

>LV:

suurempi kuin raja-arvo

SS:

erityisistä lähteistä johtuva, katso huomautus 7

3 artiklan 2 kohta

pidennys myönnetty, katso huomautus 8

(2)

”>LV+MOT” tarkoittaa samaa kuin ”>LV” silloin kun ylitysmarginaali on vähentynyt 0 prosenttiin. Tässä tapauksessa ei pidä käyttää saraketta ”LV+MOT; >LV”.

(3)

Tilanne kullakin alueella ilmoitetaan merkitsemällä ”y” siihen sarakkeeseen, joka vastaa tilannetta alueella.

(4)

Jos ylitys on johdettu mallintamiseen perustuvista laskelmista, koodin ”y” sijasta käytetään koodia ”m”.

(5)

Ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi vahvistettujen raja-arvojen ylitykset merkitään ainoastaan silloin, kun ne ovat esiintyneet alueilla, joilla näitä raja-arvoja sovelletaan. Mikäli alueilla ei sovelleta näitä raja-arvoja, sarakkeeseen ”£LV” merkitään ”n”.

(6)

Talven keskiarvo määritellään sen ajanjakson keskiarvoksi, joka ulottuu viitevuotta edeltävän vuoden lokakuun 1 päivästä viitevuoden maaliskuun 31 päivään.

(7)

Jos lomakkeessa 8d ilmoitettu raja-arvon ylittyminen johtuu yksinomaan ylityksestä direktiivin 1999/30/EY liitteen IV mukaisten erityisten lähteiden välittömässä läheisyydessä olevalla alueella, jäsenvaltion on ilmoitettava tämä merkitsemällä ”y” sarakkeeseen ”SS”.

(8)

Lomakkeessa 8e ”LV” viittaa direktiivin 2000/69/EY liitteessä I vahvistettuun raja-arvoon. Mikäli komissio on myöntänyt alueelle pidennyksen bentseenin raja-arvon saavuttamiseksi direktiivin 2000/69/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltion on ilmoitettava tämä merkitsemällä sarakkeeseen ”3 artiklan 2 kohta” koodi ”y”.

Lomake 9.   Luettelo alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet ylittävät otsonin tavoitearvot tai pitkän aikavälin tavoitteet, sekä alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet eivät ylitä edellä mainittuja arvoja ja tavoitteita (direktiivin 2002/3/EY liite I)

Alueen koodi

Raja-arvot terveyden suojelemiseksi

Raja-arvot kasvillisuuden suojelemiseksi

>TV

£TV; >LTO

£LTO

>TV

£TV; >LTO

£LTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 9:

Sarakkeiden otsikkokoodien selitykset:

>TV:

suurempi kuin otsonin tavoitearvo

£TV; >LTO :

pienempi tai yhtä suuri kuin tavoitearvo mutta suurempi kuin otsonin pitkän aikavälin tavoite

£LTO:

pienempi tai yhtä suuri kuin otsonin pitkän aikavälin tavoite.

(1)

Tilanne kullakin alueella ilmoitetaan merkitsemällä ”y” siihen sarakkeeseen, joka vastaa tilannetta alueella.

(2)

Jos ylitys on johdettu mallintamiseen perustuvista laskelmista, koodin ”y” sijasta käytetään koodia ”m”.

(3)

Tilannetta on arvioitava kolmen vuoden jaksoissa terveyttä koskevan tavoitearvon ja viiden vuoden jaksoissa kasvillisuutta koskevan tavoitearvon osalta.

Lomake 10.   Luettelo alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet ylittävät ylemmät arviointikynnykset (UAT) tai alemmat arviointikynnykset (LAT), sekä alueista ja taajamista, joissa pitoisuudet eivät ylitä näitä kynnyksiä, sekä täydentävää arviointia koskevat tiedot (direktiivin 96/62/EY 6 artikla, direktiivin 1999/30/EY 7 artiklan 3 kohta ja liite V, direktiivin 2000/69/EY 5 artiklan 3 kohta ja liite III sekä direktiivin 2002/3/EY 9 artiklan 1 kohta ja liite VIII)

Lomake 10 a:   SO2-pitoisuuksien suhde SO2-kynnysarvoihin alueittain sekä täydentävää arviointia koskevat aluekohtaiset tiedot

Alueen koodi

Terveyden suojelemiseksi vahvistettuun raja-arvoon liittyvä ylempi ja alempi arviointikynnys (vuorokausikeskiarvo)

Ekosysteemien suojelemiseksi vahvistettuun raja-arvoon liittyvä ylempi ja alempi arviointikynnys (talven keskiarvo)

SA

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 10 b:   NO2/NOx-pitoisuuksien suhde NO2/NOx-kynnysarvoihin alueittain sekä täydentävää arviointia koskevat aluekohtaiset tiedot

Alueen koodi

Terveyden suojelemiseksi vahvistettuun raja-arvoon liittyvä ylempi ja alempi arviointikynnys (tuntikeskiarvo)

Terveyden suojelemiseksi vahvistettuun raja-arvoon liittyvä ylempi ja alempi arviointikynnys (vuosikeskiarvo)

Kasvillisuuden suojelemiseksi vahvistettuun raja-arvoon liittyvä ylempi ja alempi arviointikynnys

SA

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 10 c:   PM10-pitoisuuksien suhde PM10-kynnysarvoihin alueittain sekä täydentävää arviointia koskevat aluekohtaiset tiedot

Alueen koodi

Ylempi ja alempi arviointikynnys (vuorokausikeskiarvo)

Ylempi ja alempi arviointikynnys (vuosikeskiarvo)

SA

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 10 d:   Lyijypitoisuuksien suhde lyijyn kynnysarvoihin alueittain sekä täydentävää arviointia koskevat aluekohtaiset tiedot

Alueen koodi

Ylempi ja alempi arviointikynnys

SA

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 10 e:   Bentseenipitoisuuksien suhde bentseenin kynnysarvoihin alueittain sekä täydentävää arviointia koskevat aluekohtaiset tiedot

Alueen koodi

Ylempi ja alempi arviointikynnys

SA

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 10 f:   Hiilimonoksidipitoisuuksien suhde hiilimonoksidin kynnysarvoihin alueittain sekä täydentävää arviointia koskevat aluekohtaiset tiedot

Alueen koodi

Ylempi ja alempi arviointikynnys

SA

>UAT

£UAT; >LAT

£LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 10 g:   Otsonin täydentävää arviointia koskevat aluekohtaiset tiedot

Alueen koodi

SA

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 10:

(1)

Sarakkeiden otsikkokoodien selitykset:

>UAT:

suurempi kuin ylempi arviointikynnys

£UAT; >LAT:

pienempi tai yhtä suuri kuin ylempi arviointikynnys mutta suurempi kuin alempi arviointikynnys

£LAT:

pienempi tai yhtä suuri kuin alempi arviointikynnys

SA:

täydentävä arviointi, katso huomautus 6

(2)

Tilanne kullakin alueella ilmoitetaan merkitsemällä ”y” siihen sarakkeeseen, joka vastaa tilannetta alueella.

(3)

Jos ylitys on johdettu mallintamiseen perustuvista laskelmista, koodin ”y” sijasta käytetään koodia ”m”.

(4)

Ekosysteemien suojelemiseksi vahvistettujen arviointikynnysten ylitykset merkitään ainoastaan silloin, kun ne ovat esiintyneet alueilla, joilla sovelletaan ekosysteemien suojelemiseksi vahvistettuja raja-arvoja.

(5)

Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen ylittyminen määritetään viitevuoden ja neljän sitä edeltäneen vuoden perusteella direktiivin 1999/30/EY liitteessä V olevan II jakson sekä direktiivin 2000/69/EY liitteessä III olevan II jakson mukaisesti.

(6)

Jäsenvaltion on ilmoitettava sarakkeessa ”SA”, onko kiinteiltä mittausasemilta saatuja tietoja täydennetty muista lähteistä saaduilla tiedoilla direktiivin 1999/30/EY 7 artiklan 3 kohdassa, direktiivin 2000/69/EY 5 artiklan 3 kohdassa ja direktiivin 2002/3/EY 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Lomake 11.   Raja-arvojen ja ylitysmarginaalilla (MOT) korotettujen raja-arvojen yksittäiset ylitykset (direktiivin 96/62/EY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta, direktiivin 1999/30/EY liitteet I, II, IV ja V ja direktiivin 2000/69 liite I ja II)

Lomake 11 a:   Terveyden suojelemiseksi vahvistetun ylitysmarginaalilla korotetun SO2-raja-arvon ylittyminen (tuntikeskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Klo

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 b:   Terveyden suojelemiseksi vahvistetun SO2-raja-arvon ylittyminen (vuorokausikeskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 c:   Ekosysteemien suojelemiseksi vahvistetun SO2-raja-arvon ylittyminen (vuosikeskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 d:   Ekosysteemien suojelemiseksi vahvistetun SO2-raja-arvon ylittyminen (talven keskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 e:   Terveyden suojelemiseksi vahvistetun ylitysmarginaalilla korotetun NO2-raja-arvon ylittyminen (tuntikeskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Klo

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 f:   Terveyden suojelemiseksi vahvistetun ylitysmarginaalilla korotetun NO2-raja-arvon ylittyminen (vuosikeskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 g:   Kasvillisuuden suojelemiseksi vahvistetun NOx-raja-arvon ylittyminen

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 h:   Ylitysmarginaalilla korotetun PM10-raja-arvon ylittyminen (vaihe 1; vuorokausikeskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 i:   Ylitysmarginaalilla korotetun PM10-raja-arvon ylittyminen (vaihe 1; vuosikeskiarvo)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 j:   Ylitysmarginaalilla korotetun lyijyn raja-arvon ylittyminen

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 k:   Ylitysmarginaalilla korotetun bentseenin raja-arvon ylittyminen

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

3 art. 2 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 11 l:   Ylitysmarginaalilla korotetun hiilimonoksidin raja-arvon ylittyminen

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Pitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 11:

(1)

Mittausaseman koodin ilmoittaminen on erittäin suositeltavaa, joskaan ei pakollista.

(2)

Ilmaus ”ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo” tarkoittaa samaa kuin ”raja-arvo” silloin, kun ylitysmarginaali on vähentynyt 0 prosenttiin.

(3)

”Kuukausi” (kk) ja ”päivämäärä” (pv) olisi ilmoitettava numerolla (1—12 ja 1—31). ”Kellonaika” olisi ilmoitettava siten, että esimerkiksi 00:00:n ja 01:00:n välille sijoittuva ajankohta merkitään ”1” jne.

(4)

Kaikki mittausasemalla mitatut ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon ylitykset ilmoitetaan, jos ylitysten kokonaismäärä on sallittua suurempi. Jos mittausasemalla mitattujen ylitysten kokonaismäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin sallittu määrä, ylityksiä ei ilmoiteta.

(5)

Ylitysten syyt voidaan ilmoittaa käyttämällä yhtä tai useampaa tässä lomakkeessa vahvistettua vakiokoodia (katso taulukko 2) tai jäsenvaltion määrittelemää syykoodia, joka perustuu jäsenvaltion laatimaan erilliseen syykoodiluetteloon (lomake 12). Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi syy, syykoodit on erotettava toisistaan puolipisteellä. Jäsenvaltio voi merkitä koodin selitykseksi myös viittauksen lomakkeeseen liitettyyn erilliseen asiakirjaan.

(6)

Mikäli komissio on myöntänyt alueelle määräaikaisen pidennyksen direktiivin 2000/69/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltion on ilmoitettava tämä merkitsemällä sarakkeeseen ”3 artiklan 2 kohta” koodi ”y”.

(7)

Jos ylitysten määrä ei ole sallittua suurempi, jäsenvaltion on merkittävä ensimmäisen rivin vasemmanpuoleiseen ruutuun ”ei ylityksiä”.

Taulukko 2.   Yksittäisten ylitysten syyt: vakiokoodit

Syykoodi

Koodin selitys

S1

Vilkkaasti liikennöity kaupunkikeskus

S2

Sijainti päätien läheisyydessä

S3

Paikallinen teollisuus sähköntuotanto mukaan luettuna

S4

Louhinta tai kaivostoiminta

S5

Kotitalouksien lämmitys

S6

Vahingosta johtunut teollisuusperäinen päästö

S7

Vahingosta johtunut muu kuin teollisuusperäinen päästö

S8

Luontoperäiset lähteet tai luonnonilmiöt

S9

Teiden talvihiekoitus

S10

Jäsenvaltion ulkopuolisista lähteistä kulkeutuneet ilman epäpuhtaudet

S11

Paikallinen huoltoasema

S12

Paikoitusalue

S13

Bentseenivarasto

Lomake 12.   Yksittäisten ylitysten syyt: jäsenvaltion määrittelemät valinnaiset lisäkoodit (direktiivin 96/62/EY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta, direktiivin 1999/30/EY liitteet I, II, IV ja V sekä direktiivin 2000/69/EY liitteet I ja II)

Syykoodi

Koodin selitys

 

 

 

 

 

 

Lomake 13.   Otsonikynnysten yksittäiset ylitykset (direktiivin 2002/3/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohta ja liite III)

Lomake 13 a:   Otsonin tiedotuskynnyksen ylitykset

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Otsonipitoisuuden suurin tuntikeskiarvo (mg/m3) ylityskautena

Syykoodi(t)

Ylityskauden alku

Niiden tuntien kokonaismäärä, joina kynnys on ylittynyt

NO2-pitoisuuden tuntikeskiarvo (mg/m3) otsonipitoisuuden ollessa korkeimmillaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 13 b:   Otsonin varoituskynnyksen ylitykset

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Otsonipitoisuuden suurin tuntikeskiarvo (mg/m3) ylityskautena

Syykoodi(t)

Ylityskauden alku

Niiden tuntien kokonaismäärä, joina kynnys on ylittynyt

NO2-pitoisuuden tuntikeskiarvo (mg/m3) otsonipitoisuuden ollessa korkeimmillaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 13 c:   Terveyden suojelemiseksi vahvistetun otsonia koskevan pitkän aikavälin tavoitteen ylitykset

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kk

Pv

Suurin päivittäinen kahdeksan tunnin keskiarvopitoisuus (mg/m3)

Syykoodi(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 13:

(1)

Syykoodit: katso huomautus 5 lomakkeeseen 11.

(2)

13 a ja 13 b: Ylityskausi on yhtenä kalenteripäivänä esiintyvä jatkuva kausi, jonka aikana kynnys jatkuvasti ylittyy. Ylityskausi ei voi sisältää yhtä kalenteripäivää enemmän tunteja. Mikäli yhtenä kalenteripäivänä esiintyy useampi ylityskausi, kukin kausi on ilmoitettava erikseen.

(3)

Vaatimus ilmoittaa typpidioksidin mittauksista on rajoitettu vähintään puoleen otsonin näytteenottopaikoista (direktiivin 2002/3/EY 9 artiklan 1 kohta).

Lomake 14.   Otsonin tavoitearvojen ylitykset (direktiivin 2002/3/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohta ja liite III)

Lomake 14 a:   Mittausasemat, joilla terveyden suojelemiseksi vahvistetut otsonin tavoitearvot ylittyvät

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Niiden päivien lukumäärä kalenterivuonna, joina nämä ylitykset esiintyivät, kolmen vuoden keskiarvoina

Jos kolmen vuoden keskiarvoja ei voida laskea täydellisten ja perättäisten vuositietojen perusteella: kalenterivuodet, jotka on otettu huomioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake 14 b:   Mittausasemat, joilla kasvillisuuden suojelemiseksi vahvistetut otsonin tavoitearvot ylittyvät

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

AOT40 (touko-heinäkuu) (mg/m3) viiden vuoden keskiarvo

Jos viiden vuoden keskiarvoja ei voida laskea täydellisten ja perättäisten vuositietojen perusteella: kalenterivuodet, jotka on otettu huomioon (vähintään kolme vuotta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautukset lomakkeeseen 14:

(1)

Tietojen on täytettävä direktiivin 2002/3/EY liitteen I osan II alaviitteissä b ja c annetut vaatimukset. Jos kolmen tai viiden vuoden keskiarvoja ei voida laskea täydellisten ja peräkkäisten vuositietojen perusteella, kukin huomioon otettu vuosi on ilmoitettava oikeanpuoleisessa sarakkeessa ja vuodet on erotettava toisistaan puolipisteellä.

(2)

Lomake 14 a: Kaikki mittausasemalla mitatut tavoitearvon ylitykset on ilmoitettava, mikäli ylitysten kokonaismäärä on sallittua suurempi. Jos mittausasemalla mitattujen ylitysten kokonaismäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin sallittu määrä, ylityksiä ei ilmoiteta.

Lomake 15.   Otsonia koskevat vuositilastot (direktiivin 2002/3/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohta ja liite III)

Alueen koodi

Mittausaseman koodi

Kasvillisuuden suojelua koskeva AOT40 (μg/m3.h)

Metsien suojelua koskeva AOT40 (μg/m3.h )

Vuosittaiset keskiarvot

Arvo

Validien tietojen lukumäärä

Arvo

Validien tietojen lukumäärä