9.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä maaliskuuta 2011,

yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välisen sopimuksen tekemisestä

(2011/719/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan, 7 kohdan, 8 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välisen sopimuksen yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä, jäljempänä ’sopimus’, sen neuvoston päätöksen mukaisesti, jolla komissiolle on annettu valtuudet aloittaa neuvottelut.

(2)

Sopimus on allekirjoitettu unionin puolesta 30 päivänä kesäkuuta 2008 sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön ja on sen seuraaja.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(5)

On tarpeen säätää menettelyistä, joiden mukaisesti unioni osallistuu sopimuksella perustettuihin yhteisiin elimiin ja joita sovelletaan joidenkin sellaisten päätösten tekemiseen, jotka koskevat erityisesti sopimuksen ja sen liitteiden muuttamista, uusien liitteiden lisäämistä, yksittäisten liitteiden irtisanomista, neuvotteluja ja riitojen ratkaisua sekä suojatoimenpiteiden hyväksymistä.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden samaa asiaa koskevia kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa tarpeen mukaan joko muutetaan tai ne irtisanotaan tämän sopimuksen tullessa voimaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään unionin puolesta Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä.

2.   Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus antaa sopimuksen 19 artiklan A kappaleessa määrätty ilmoitus sekä seuraava ilmoitus:

”Sen seurauksena, että Lissabonin sopimus on 1 päivänä joulukuuta 2009 tullut voimaan, Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se ottaa tuosta päivästä lukien vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön oikeudet ja velvollisuudet. Tämän vuoksi sopimuksen tekstissä olevat viittaukset ”Euroopan yhteisöön” on katsottava viittauksiksi ”Euroopan unioniin”.”

3 artikla

1.   Sopimuksen 3 artiklalla perustetussa kahdenvälisessä valvontakomiteassa unionia edustaa Euroopan komissio, jota avustaa Euroopan lentoturvallisuusvirasto yhdessä jäsenvaltioiden edustajina olevien ilmailuviranomaisten kanssa.

2.   Unionia edustaa sopimuksen liitteessä 1 olevassa 2.1.1 kohdassa määrätyssä hyväksyntää käsittelevässä valvontakomiteassa ja sopimuksen liitteessä 2 olevassa 3.1.1 kohdassa määrätyssä yhteisessä huoltoa käsittelevässä koordinointikomiteassa Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jota avustavat ne ilmailuviranomaiset, joita kunkin kokouksen asialista välittömästi koskee.

4 artikla

1.   Kuultuaan neuvoston nimittämää erityiskomiteaa komissio määrittää kahdenvälisessä valvontakomiteassa omaksuttavan unionin kannan seuraavien kysymysten osalta:

a)

sopimuksen 3 artiklan B kappaleessa määrättyjen kahdenvälisen valvontakomitean sisäisten hallintomenettelyjen hyväksyminen tai muuttaminen;

b)

sopimuksen 19 artiklan B kappaleen mukaisesti tehtävät sopimuksen liitteiden muutokset, jotka ovat unionin säädösten mukaisia eivätkä edellytä niiden muuttamista.

2.   Kuultuaan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskomiteaa komissio voi toteuttaa seuraavat toimet:

a)

hyväksyä suojatoimenpiteitä sopimuksen 15 artiklan B kappaleen mukaisesti;

b)

pyytää neuvotteluja sopimuksen 17 artiklan A kappaleen mukaisesti;

c)

keskeyttää toteamusten tunnustamisen tai peruuttaa tällaisen keskeytyksen sopimuksen 18 artiklan mukaisesti.

3.   Neuvosto, joka tekee päätöksensä määräenemmistöllä, vahvistaa kahdenvälisessä valvontakomiteassa omaksuttavan unionin kannan uusien liitteiden hyväksymisen osalta sopimuksen 3 artiklan C kappaleen 7 alakohdan ja 19 artiklan C kappaleen mukaisesti.

4.   Neuvosto, joka tekee päätöksensä määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja perussopimuksen määräysten mukaisesti, päättää kaikista muista sopimukseen tehtävistä muutoksista, jotka eivät kuulu 1 ja 3 kohdan soveltamisalaan, mukaan lukien yksittäisten liitteiden irtisanominen sopimuksen 19 artiklan E kappaleen mukaisesti.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden sopimuksen lisäyksessä 1 lueteltuja Yhdysvaltojen kanssa tehtyjä kahdenvälisiä sopimuksia tarpeen mukaan joko muutetaan tai ne irtisanotaan sopimuksen tullessa voimaan.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CZOMBA S.


Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön

SOPIMUS

yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä

AMERIKAN YHDYSVALLAT

ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

HALUAVAT kehittää siviili-ilmailun turvallisuuden sekä ympäristötestauksen ja -hyväksyntöjen alalla vuosikymmeniä jatkunutta transatlanttista yhteistyötä,

PYRKIVÄT parantamaan Euroopan ja Amerikan yhdysvaltojen pitkäaikaista yhteistyösuhdetta varmistaakseen siviili-ilmailun korkean turvallisuustason kaikkialla maailmassa ja vähentääkseen ilmailuteollisuudelle ja toimijoille päällekkäisestä viranomaisvalvonnasta aiheutuvaa taloudellista taakkaa,

OVAT SITOUTUNEET varmistamaan siviili-ilmailukaluston jatkuvan toimintaturvallisuuden ja ajoissa tapahtuvan käyttötietojen vaihdon,

OVAT SITOUTUNEET kehittämään kattavan, jatkuvaan tiedonvaihtoon ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvan sääntely-yhteistyöjärjestelmän siviili-ilmailun turvallisuuden sekä ympäristötestauksen ja -hyväksyntöjen alalla, ja

TUNNUSTAVAT Amerikan yhdysvalloille ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioille, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetusta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksesta, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, ja sen liitteistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa

A.

’lentokelpoisuushyväksyntä’ tarkoittaa sen toteamista, että siviili-ilmailutuotteen suunnittelu tai suunnittelun muutos täyttää sovellettavat normit tai että yksittäinen tuote on sellaisen suunnittelumallin mukainen, jonka on todettu täyttävän nämä normit, ja on turvallisessa toimintakunnossa;

B.

’ilmailuviranomainen’ tarkoittaa Euroopan unionin jäsenvaltion vastuussa olevaa valtion virastoa tai yksikköä, joka harjoittaa säänneltyjen yhteisöjen lakisääteistä valvontaa Euroopan yhteisön puolesta ja määrittää sen, täyttävätkö ne Euroopan yhteisön toimivaltaan kuuluvat sovellettavat normit, asetukset ja muut vaatimukset;

C.

’siviili-ilmailutuote’ tarkoittaa siviili-ilma-alusta, ilma-aluksen moottoria tai potkuria taikka siihen asennettavaa laitetta tai osaa;

D.

’ympäristöhyväksyntä’ tarkoittaa sen toteamista, että siviili-ilmailutuotteen suunnittelu tai suunnittelun muutos täyttää sovellettavat melu-, polttoainepäästö- ja pakokaasupäästönormit;

E.

’ympäristötestaus’ tarkoittaa prosessia, jossa arvioidaan, onko siviili-ilmailutuotteen suunnittelu tai suunnittelun muutos melua, polttoaine- tai pakokaasupäästöjä koskevien sovellettavien normien ja menettelyjen mukainen;

F.

’tekninen virasto’ tarkoittaa Yhdysvaltojen osalta liittovaltion ilmailuhallintoa (Federal Aviation Administration, FAA) ja Euroopan yhteisön osalta Euroopan lentoturvallisuusvirastoa (EASA);

G.

’huolto’ tarkoittaa seuraavista toimista yhden tai useamman suorittamista: tarkastus, peruskorjaus, korjaus tai suojaustoimi taikka siviili-ilmailutuotteen osien, materiaalien tai laitteiden vaihtamista sen varmistamiseksi, että tällainen tuote pysyy lentokelpoisena; tai aiemmin hyväksyttyjen muutostöiden tekemistä asianomaisen teknisen viraston vahvistamien vaatimusten mukaisesti;

H.

’valvonta’ tarkoittaa säännöllisesti suoritettavia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että asianmukaiset normit täyttyvät edelleen;

I.

’säännelty yhteisö’ tarkoittaa mitä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminta siviili-ilmailun turvallisuuden, ympäristötestauksen ja -hyväksyntöjen alalla kuuluu yhden osapuolen tai molempien osapuolten lainsäädäntövaltaan ja sääntelyä koskevaan toimivaltaan.

2 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

A.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on

1)

mahdollistaa teknisten virastojen ja ilmailuviranomaisten antamien vaatimustenmukaisuustoteamusten ja hyväksyntöjen vastavuoroinen tunnustaminen tämän sopimuksen liitteissä määrätyn mukaisesti;

2)

edistää lentoliikenteen korkeaa turvallisuustasoa;

3)

varmistaa korkeatasoisen sääntely-yhteistyön ja sääntelyn yhdenmukaistamisen jatkuminen Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välillä B kappaleessa tarkoitetuilla aloilla.

B.

Sopimuksen mukaisen yhteistyön soveltamisalaan kuuluvat

1)

siviili-ilmailutuotteiden lentokelpoisuushyväksyntä ja valvonta;

2)

siviili-ilmailutuotteiden ympäristötestaus ja -hyväksyntä; ja

3)

huoltotilojen hyväksyntä ja valvonta.

C.

Osapuolet voivat sopia muista yhteistyön ja hyväksynnän aloista tähän sopimukseen 19 artiklan mukaisesti tehtävällä kirjallisella muutoksella.

3 artikla

Hallinnointi

A.

Osapuolet perustavat täten kahdenvälisen valvontakomitean, jäljempänä ’valvontakomitea’, jonka tehtävänä on varmistaa, että sopimus toimii tehokkaasti, ja joka kokoontuu säännöllisin väliajoin arvioimaan sen täytäntöönpanon tehokkuutta.

B.

Valvontakomiteassa ovat edustettuina seuraavat tahot:

 

Amerikan yhdysvallat, jota edustaa liittovaltion ilmailuhallinto (FAA) (sekakomitean puheenjohtaja),

ja

 

Euroopan yhteisö, jota edustaa Euroopan komissio (sekakomitean puheenjohtaja), avustajanaan Euroopan lentoturvallisuusvirasto yhdessä ilmailuviranomaisten kanssa.

Valvontakomitea voi kutsua tiettyjen erityisalojen asiantuntijoita osallistumaan kokouksiinsa tapauskohtaisesti. Valvontakomitea voi perustaa teknisiä työryhmiä ja valvoa niiden työtä. Valvontakomitea laatii ja hyväksyy sisäiset hallintomenettelynsä. Kaikki valvontakomitean päätökset tehdään yksimielisesti siten, että kummallakin osapuolella on yksi ääni. Päätökset tehdään kirjallisina ja valvontakomiteassa olevien osapuolten edustajien on allekirjoitettava ne.

C.

Valvontakomitea voi käsitellä mitä tahansa tämän sopimuksen toimivuuteen liittyvää asiaa. Se vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä:

1)

riitojen ratkaisu 17 artiklassa täsmennetyn mukaisesti;

2)

liitteiden muuttaminen tarvittaessa 19 artiklan B kappaleen mukaisesti;

3)

toimiminen keskustelufoorumina sopimuksen täytäntöönpanon aikana esiin nousevissa kysymyksissä ja siihen mahdollisesti vaikuttavissa muutoksissa;

4)

toimiminen keskustelufoorumina yhteisistä lähentymistavoista sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin samoin kuin lentoturvallisuuden huolenaiheita koskevaa säännöllistä tiedonvaihtoa sekä ehdotettuja uusia turvallisuustoimenpiteitä ja nykyisten turvallisuustoimenpiteiden muuttamista koskevaa kuulemista varten;

5)

toimiminen foorumina molempien osapuolten asetus- ja lakiluonnoksia koskevia ennakoivia keskusteluja varten;

6)

tiedonvaihto suunnitelluista organisaatiomuutoksista;

7)

uusien liitteiden hyväksyminen tarvittaessa;

8)

tarvittaessa muiden sopimuksen muuttamista koskevien ehdotusten tekeminen osapuolille.

4 artikla

Yleiset määräykset

A.

Kumpikin osapuoli tunnustaa toisen osapuolen teknisen viraston ja Yhdysvaltojen osalta ilmailuviranomaisten vaatimustenmukaisuustoteamukset ja hyväksynnät tämän sopimuksen liitteissä esitettyjen edellytysten mukaisesti.

B.

Ellei tämän sopimuksen liitteissä muuta täsmennetä, sopimus ei edellytä osapuolten standardien tai teknisten määräysten vastavuoroista hyväksymistä tai tunnustamista.

C.

Osapuolet tunnustavat toistensa järjestelmät, joilla toimivaltaa siirretään nimetyille edustajille tai säännellyille yhteisöille, sellaisina kuin ne ovat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä, toisiansa vastaaviksi kummankin osapuolen oikeudellisten vaatimusten täyttämistä varten. Osapuolet pitävät liitteissä olevien määräysten mukaisesti näiden nimettyjen edustajien tai säänneltyjen yhteisöjen vaatimustenmukaisuustoteamuksia yhtä pätevinä kuin teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen vaatimustenmukaisuustoteamuksia. Sopimuksen voimaantulon jälkeen täytäntöön pannut toimivallan siirtojärjestelmät edellyttävät luottamusta lisääviä toimia.

D.

Osapuolet varmistavat, että niiden tekniset virastot ja ilmailuviranomaiset täyttävät tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset velvollisuutensa.

E.

Siinä tapauksessa, että suunnitteluhyväksynnän haltija siirtää hyväksyntänsä toiselle yksikölle, suunnitteluhyväksynnästä vastaava tekninen virasto ilmoittaa viipymättä siirrosta toiselle tekniselle virastolle.

F.

Tämä sopimus ja sen liitteet ovat molempia osapuolia sitovia.

5 artikla

Liitteet

A.

Sopimuksen 2 artiklan B kappaleen 1, 2 ja 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa osapuolet sopivat, että kummankin osapuolen siviili-ilmailunormit, -säännöt, -käytännöt ja -menettelyt ovat riittävän yhdenmukaisia, jotta toisen osapuolen toisen puolesta sovittujen vaatimusten mukaisesti antamien hyväksyntöjen ja vaatimustenmukaisuustoteamusten vastavuoroinen tunnustaminen liitteissä esitetyn mukaisesti on mahdollista. Osapuolet sopivat myös, että niiden siviili-ilmailujärjestelmissä on teknisiä eroja, joita käsitellään liitteissä.

B.

Sopimuksen 2 artiklan B kappaleen soveltamisalaan 2 artiklan C kappaleen mukaisesti lisätyissä asioissa osapuolet tai niiden edustajat valvontakomiteassa laativat uudet liitteet, joissa kuvataan tällaisten vaatimustenmukaisuustoteamusten ja hyväksyntöjen vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset, kun ne ovat yhtä mieltä siitä, että kummankin osapuolen siviili-ilmailunormit, -säännöt, -käytännöt ja -menettelyt soveltamisalaan lisätyillä yhteistyöalueilla ovat riittävän yhdenmukaisia, jotta toisen osapuolen toisen puolesta sovittujen vaatimusten mukaisesti antamien hyväksyntöjen ja vaatimustenmukaisuustoteamusten vastavuoroinen tunnustaminen on mahdollista.

C.

Kussakin liitteessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1)

määräykset luottamuksen luomisesta ja ylläpidosta kummankin osapuolen teknisten virastojen ja asianomaisten ilmailuviranomaisten teknisiin valmiuksiin antaa toteamuksia toisen osapuolen puolesta;

2)

menettelyt tietyn ilmailuviranomaisen antamien vaatimustenmukaisuustoteamusten ja hyväksyntöjen tunnustamisen aloittamista ja keskeyttämistä varten;

3)

osapuolten välisen vaatimustenmukaisuustoteamusten ja hyväksyntöjen tunnustamisen määritelty laajuus;

4)

määräykset teknisten virastojen välisestä teknisistä neuvotteluista;

5)

tarvittaessa määräykset yhteisistä koordinointielimistä;

6)

määräykset, joilla tekniset virastot valtuutetaan kehittämään teknisiä täytäntöönpanomenettelyjä ja sopimaan niistä.

6 artikla

Sääntely-yhteistyö ja avoimuus

A.

Tekniset virastot kehittävät ja hyväksyvät menettelyt siviili-ilmailun turvallisuuden, ympäristötestauksen ja -hyväksynnän alan sääntely-yhteistyötä varten ottaen huomioon asiaan liittyvät ohjeet osapuolten välisestä sääntely-yhteistyöstä. Näihin menettelyihin on sisällyttävä mahdollisuus, että toisen osapuolen laatiessa siviili-ilmailua koskevaa sääntelymateriaalia toisen osapuolen teknisen viraston, ilmailuviranomaisen ja teollisuuden asiantuntijoiden kanssa neuvotellaan aikaisessa vaiheessa ja he pääsevät osallistumaan sääntelymateriaalin laadintaan aina, kun se on mahdollista.

B.

Osapuolet varmistavat käytettävissä olevien varojen rajoissa transatlanttisen yhteistyön jatkumisen merkittävissä lentoturvallisuusaloitteissa tarpeen mukaan.

7 artikla

Yhteistyö laadunvarmistuksessa ja standardointitarkastuksissa

Kummankin osapuolen siviili-ilmailun turvallisuussääntelyjärjestelmien jatkuvan ymmärtämisen ja yhteensopivuuden edistämiseksi kumpikin tekninen virasto voi liitteissä säädetyn mukaisesti osallistua toisen sisäiseen laadunvarmistukseen ja standardointitarkastuksiin, jotka liittyvät akkreditointiin ja valvontaan.

8 artikla

Yhteistyö täytäntöönpanon valvonnassa

Osapuolet sopivat, jollei sovellettavista laeista ja asetuksista muuta johdu, toimivansa teknisten virastojensa tai ilmailuviranomaistensa välityksellä tarpeen mukaan vastavuoroisessa yhteistyössä ja avustavansa toisiaan kaikissa tutkimuksissa tai täytäntöönpanon valvontamenettelyissä, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien lakien tai asetusten väitettyjä tai epäiltyä rikkomista. Tämän lisäksi kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle viipymättä kaikista tutkimuksista, jos ne koskevat yhteistä etua.

9 artikla

Turvallisuustietojen vaihtaminen

Osapuolet sopivat, jollei sovellettavista laeista ja asetuksista muuta johdu,

A.

antavansa toisilleen pyynnöstä ja hyvissä ajoin niiden teknisen viraston saatavilla olevat tiedot, jotka koskevat onnettomuuksia tai vaaratilanteita, joissa on osallisena siviili-ilmailutuotteita tai säänneltyjä yhteisöjä, ja

B.

vaihtavansa muita turvallisuustietoja teknisten virastojen laatimia menettelyjä noudattaen.

10 artikla

Sovellettavat vaatimukset, menettelyt ja ohjeet

Osapuolet sopivat ilmoittavansa toisilleen kaikista tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin asioihin liittyvistä vaatimuksista, menettelyistä ja ohjeista.

11 artikla

Omistusoikeutta koskevien tietojen suoja ja tietoja koskevat pyynnöt

A.

Osapuolet tunnustavat, että säänneltyjen yhteisöjen tai osapuolen toimittamat, tähän sopimukseen liittyvät tiedot voivat sisältää teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin kuuluvia tietoja, liikesalaisuuksia, luottamuksellisia liiketietoja, omistusoikeutta koskevia tietoja tai muita tietoja, jotka ovat luottamuksellisesti kyseisen säännellyn yhteisön tai muun henkilön hallussa (rajoitettu jakelu). Kumpikaan osapuoli ei jäljennä, luovuta tai näytä tietoja, joiden jakelu on rajoitettu ainoastaan kyseisen osapuolen työntekijään, ilman sen henkilön tai yhteisön kirjallista ennakkosuostumusta, jonka etuihin rajoitettavasti jaettavan tiedon luottamuksellisuus kuuluu, jollei laissa muuta edellytetä.

B.

Sikäli kun Euroopan yhteisö jakaa rajoitetusti jaettavaa tietoa jonkin ilmailuviranomaisen tai sellaisen yhteisön kanssa, joka on valtuutettu tutkimaan siviili-ilmailualan onnettomuuksia ja vaaratilanteita, Euroopan yhteisö käsittelee tällaisia rajoitetusti jaettavia tietoja arkaluonteisina asiakirjoina ja varmistaa, ettei tällainen ilmailuviranomainen tai yhteisö jäljennä, luovuta tai näytä tällaisia tietoja kenellekään muulle kuin tällaisen ilmailuviranomaisen tai yhteisön virkailijalle ilman sen henkilön tai oikeussubjektin kirjallista ennakkosuostumusta, jonka etuihin rajoitettavasti jaettavan tiedon luottamuksellisuus kuuluu.

C.

Tämän artiklan A kappaleessa tarkoitettuja tietoja koskevat yleisön pyynnöt, myös asiakirjojen saantipyynnöt, on käsiteltävä pyynnöt vastaanottavaan osapuoleen sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Tekninen virasto, joka saa toiselta osapuolelta tai sen säännellyiltä yhteisöiltä tällaisen tietopyynnön, neuvottelee toisen osapuolen teknisen viraston kanssa ennen tietojen luovuttamista. Tekniset virastot avustavat tarvittaessa toisiansa näiden pyyntöjen täyttämisessä.

12 artikla

Soveltaminen

Jollei tämän sopimuksen liitteissä muuta määrätä, tätä sopimusta sovelletaan toisaalta Yhdysvaltojen siviili-ilmailun sääntelyjärjestelmään, sellaisena kuin sitä sovelletaan Amerikan yhdysvaltojen alueella, ja toisaalta Euroopan yhteisön siviili-ilmailun sääntelyjärjestelmään, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla ja kyseisessä perustamissopimuksessa (tai sen korvaavassa oikeudellisessa välineessä) vahvistetuin edellytyksin.

13 artikla

Esteetön pääsy

Valvontaa ja tarkastuksia varten kummankin osapuolen tekninen virasto ja ilmailuviranomaiset avustavat toisen osapuolen teknistä virastoa, jotta pääsy sen toimivaltaan kuuluviin säänneltyihin yhteisöihin olisi esteetön.

14 artikla

Maksut

Kumpikin osapuoli pyrkii varmistamaan, että maksut, joita niiden tekniset virastot perivät hakijoilta ja säännellyiltä yhteisöiltä tämän sopimuksen perusteella hyväksyntään liittyvistä palveluista ovat oikeita, kohtuullisia ja palveluja vastaavia.

15 artikla

Sääntelyvallan säilyttäminen

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita osapuolen toimivaltaa

A.

määrittää lainsäädäntö-, sääntely- ja hallintotoimenpiteillään sen suojan taso, jota se pitää tarpeellisena siviili-ilmailun turvallisuuden sekä ympäristötestauksen ja -hyväksynnän kannalta;

B.

toteuttaa kaikki asianmukaiset ja välittömät toimenpiteet poistaakseen tai vähentääkseen turvallisuuspoikkeamia. Jos kumpi tahansa osapuoli toteuttaa tällaisen toimen, joka vaikuttaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan, sen on ilmoitettava tästä tarpeen mukaan toiselle osapuolelle teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen välityksellä heti kun mahdollista ja viimeistään 15 päivää tällaisen toimen toteuttamisesta;

C.

muuttaa asetuksiaan, menettelyjään tai normejaan ja soveltaa niitä säänneltyihin yhteisöihinsä. Jos tällaiset muutokset voivat vaikuttaa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon, jompikumpi osapuoli tai sen tekninen virasto voi pyytää 17 artiklan nojalla neuvotteluja sopimuksen muuttamiseksi. Näiden neuvottelujen tuloksesta riippumatta mikään tässä sopimuksessa ei estä kyseistä osapuolta tekemästä kyseistä muutosta ja soveltamasta sitä omiin säänneltyihin yhteisöihinsä.

16 artikla

Muut sopimukset

A.

Jollei tämän sopimuksen liitteissä muuta täsmennetä, kumman tahansa osapuolen kolmansien osapuolten kanssa tekemistä sopimuksista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet eivät koske tämän sopimuksen toista osapuolta eivätkä vaikuta siihen.

B.

Tämän sopimuksen perusteella ja sen tullessa voimaan Amerikan yhdysvallat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja Euroopan komissio varmistaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla, että Euroopan unionin jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, joilla tarpeen mukaan muutetaan tai irtisanotaan Yhdysvaltojen ja yksittäisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden kahdenväliset sopimukset, jotka on lueteltu lisäyksessä 1.

C.

Jollei liitteissä muuta määrätä, sopimuksen osapuolet pitävät vaatimustenmukaisuustoteamuksia ja hyväksyntöjä, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja jotka Yhdysvallat tai jokin Euroopan unionin jäsenvaltio on hyväksynyt aiemmin jonkin lisäyksessä 1 luetellun kahdenvälisen lentoturvallisuussopimuksen tai kahdenvälisen lentokelpoisuussopimuksen nojalla, voimassa olevina luetelluissa sopimuksissa sovituin edellytyksin siihen asti, kun hyväksynnät korvataan tai perutaan.

17 artikla

Neuvottelut ja riitojen ratkaisu

A.

Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää neuvotteluja toisen osapuolen kanssa missä tahansa tähän sopimukseen liittyvässä asiassa. Toisen osapuolen on vastattava nopeasti tällaiseen pyyntöön ja aloitettava neuvottelut osapuolten sopimana ajankohtana 45 päivän kuluessa.

B.

Osapuolten teknisten virastojen on pyrittävä ratkaisemaan tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä koskevat erimielisyytensä neuvottelemalla sopimuksen liitteessä olevien määräysten mukaisesti.

C.

Jos tekniset virastot eivät saa riitojansa ratkaistua B kappaleessa määrätyllä tavalla, kumpi tahansa tekninen virasto voi viedä riidan valvontakomitean käsiteltäväksi, joka neuvottelee asiasta.

18 artikla

Toteamusten tunnustamisen keskeyttäminen

A.

Jos vaatimustenmukaisuustoteamuksia ja hyväksyntöjä koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua 17 artiklan mukaisissa neuvotteluissa, kumpi tahansa osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle aikomuksestaan keskeyttää erimielisyyden kohteena olevien vaatimustenmukaisuustoteamusten ja hyväksyntöjen tunnustaminen. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja niissä on eriteltävä keskeytyksen perusteet.

B.

Keskeytys tulee voimaan 30 päivän kuluttua ilmoituspäivästä, jollei keskeytyksen aloittanut osapuoli ennen tämän määräajan päättymistä ilmoita kirjallisesti toiselle osapuolelle ilmoituksensa peruuttamisesta. Tällainen keskeytys ei vaikuta niiden osapuolen kyseisten teknisten virastojen tai ilmailuviranomaisten antamien vaatimustenmukaisuustoteamusten, todistusten ja hyväksyntöjen voimassaoloon, jotka on annettu ennen keskeytyksen voimaantuloa. Tällainen voimaantullut keskeytys voidaan peruuttaa välittömästi osapuolten välisellä kirjeenvaihdolla.

19 artikla

Voimaantulo, muuttaminen ja irtisanominen

A.

Tämä sopimus ja sen liitteet tulevat voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat toimittaneet toisilleen diplomaattinootit, joilla ne vahvistavat saattaneensa päätökseen tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi tarvittavat menettelynsä.

B.

Sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti osapuolten yhteisellä suostumuksella. Muutokset tulevat voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat toimittaneet toisilleen diplomaattinootit, joilla ne vahvistavat saattaneensa päätökseen sopimuksen tai sen muutosten voimaan saattamiseksi tarvittavat menettelyt. Liitteitä voidaan muuttaa valvontakomitean päätöksellä.

C.

Valvontakomitean sopimuksen voimaantulon jälkeen laatima yksittäinen liite tulee voimaan, kun valvontakomitea tekee siitä päätöksen.

D.

Sopimus on voimassa siihen asti, kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Osapuolen on ilmoitettava irtisanomisesta toiselle osapuolelle kirjallisesti vähintään kuusikymmentä päivää etukäteen. Tällainen irtisanominen tarkoittaa myös sopimuksen muutosten ja kaikkien sen liitteiden irtisanomista. Irtisanominen ei vaikuta osapuolten tämän sopimuksen ja sen liitteiden edellytysten mukaisesti antamien todistusten ja muiden hyväksyntöjen voimassaoloon.

E.

Kumpi tahansa osapuoli voi sanoa irti sopimuksen yksittäisen liitteen. Yksittäisen liitteen irtisanominen tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona osapuoli vastaanottaa toiselta osapuolelta irtisanomisilmoituksen, jollei kyseistä irtisanomisilmoitusta vedetä pois. Jos yksi tai useampi liite irtisanotaan, jäljelle jäävät liitteet ovat edelleen voimassa. Osapuolten on kuitenkin neuvoteltava sopimuksen jäljellä olevan osan säilyttämisestä. Jos tästä ei päästä yksimielisyyteen, kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona osapuoli toimitti toiselle tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen.

F.

Koko sopimuksen tai minkä tahansa sen liitteen irtisanomista koskevan ilmoituksen jälkeen osapuolten on edelleen täytettävä sopimuksen tai sen liitteiden mukaiset velvollisuutensa irtisanomisen voimaantulopäivään asti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan kahtena alkuperäiskappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä. Jos kielitoisintojen välillä on eroja, englanninkielinen toisinto on todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Cъeдинeнитe aмepикaнcки щaти

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image

Lisäys 1

Maa

Kahdenväliset järjestelyt

Itävalta

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Wienissä 14. tammikuuta 1997

Sopimus maahantuotujen ilma-alusten lentokelpoisuustodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta, saatettu voimaan noottienvaihdolla Washingtonissa 30. huhtikuuta 1959

Belgia

Sopimus lentokelpoisuustodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta, saatettu voimaan noottienvaihdolla Brysselissä 12. helmikuuta 1973 ja 14. toukokuuta 1973

Tšekki

Yhdysvaltojen liittovaltion ilmailuhallinnon (FAA) ja Tšekin siviili-ilmailun tarkastuslaitoksen (CAI) toimintaohjeet suunnitteluhyväksyntää, lentokelpoisuustodistuksia, jatkuvaa lentokelpoisuutta sekä molemminpuolista yhteistyötä ja teknistä apua varten Yhdysvaltojen ja Tšekkoslovakian välisen sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 29. tammikuuta 1996

Yhdysvaltojen ja Tšekkoslovakian välinen sopimus maahantuotujen ilma-alusten lentokelpoisuustodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta, saatettu voimaan noottienvaihdolla Prahassa 1. lokakuuta 1970 ja 21. lokakuuta 1970

Tanska

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Kööpenhaminassa 6. marraskuuta 1998

Sopimus lentokelpoisuustodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta, saatettu voimaan noottienvaihdolla Washingtonissa 6. tammikuuta 1982

Suomi

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Helsingissä 2. marraskuuta 2000

Sopimus maahantuotujen siviilipurjelentokoneiden ja siviili-ilma-alusten laitteiden lentokelpoisuustodistusten molemminpuolisesta hyväksymisestä, saatettu voimaan noottienvaihdolla Washingtonissa 7. maaliskuuta 1974

Ranska

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Pariisissa 14. toukokuuta 1996

Viranomaisten väliset täytäntöönpanomenettelyt suunnitteluhyväksynnässä, tuotantotoiminnassa, vientiä varten annettavassa lentokelpoisuushyväksynnässä, suunnittelun jälkeisessä hyväksynnässä ja teknisessä avussa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 24. elokuuta 2001

Huoltoa koskevat täytäntöönpanomenettelyt Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 14. toukokuuta 1996

Saksa

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Milwaukeessa 23. toukokuuta 1996

Viranomaisten väliset täytäntöönpanomenettelyt suunnitteluhyväksynnässä, tuotantotoiminnassa, vientiä varten annettavassa lentokelpoisuushyväksynnässä, suunnittelun jälkeisessä hyväksynnässä ja teknisessä avussa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, sopimuksen tarkistus 1, allekirjoitettu 3. kesäkuuta 2002

Huoltoa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 6. kesäkuuta 1997

Irlanti

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Dublinissa 5. helmikuuta 1997

Huoltoa koskevat täytäntöönpanomenettelyt Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Irlannin hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 5. helmikuuta 1999

20. huhtikuuta 1999

Italia

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Roomassa 27. lokakuuta 1999

Viranomaisten väliset täytäntöönpanomenettelyt suunnitteluhyväksynnässä, tuotantotoiminnassa, vientiä varten annettavassa lentokelpoisuushyväksynnässä, suunnittelun jälkeisessä hyväksynnässä ja teknisessä avussa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Italian hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 4. kesäkuuta 2002

Alankomaat

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Haagissa 13. syyskuuta1995

Viranomaisten väliset täytäntöönpanomenettelyt suunnitteluhyväksynnässä, tuotantotoiminnassa, vientiä varten annettavassa lentokelpoisuushyväksynnässä, suunnittelun jälkeisessä hyväksynnässä ja teknisessä avussa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Alankomaiden hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 3. kesäkuuta 2002

Puola

Sopimus maahantuotujen ilmailualan tuotteiden lentokelpoisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta, sellaisena kuin sopimus on muutettuna; saatettu voimaan noottienvaihdolla Washingtonissa 8. marraskuuta 1976

Romania

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Bukarestissa 10. syyskuuta 2002

Sopimus maahantuotujen siviilipurjelentokoneiden lentokelpoisuustodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta, saatettu voimaan noottienvaihdolla Washingtonissa 7. joulukuuta 1976

(Huom. Yhdysvallat pyysi tämän sopimuksen irtisanomista helmikuussa 2007. Yhdysvaltojen ilmoitus ja Romanian vastaus vahvistavat irtisanomisen.)

Viranomaisten väliset täytäntöönpanomenettelyt suunnitteluhyväksynnässä, tuotantotoiminnassa, vientiä varten annettavassa lentokelpoisuushyväksynnässä, suunnittelun jälkeisessä hyväksynnässä ja teknisessä avussa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Romanian hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 24. syyskuuta 2002

Espanja

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Washingtonissa 23. syyskuuta 1999

Sopimus maahantuotujen ilma-alusten lentokelpoisuustodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta, sellaisena kuin sopimus on muutettuna; saatettu voimaan noottienvaihdolla Madridissa 23. syyskuuta 1957

Ruotsi

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Tukholmassa 9. helmikuuta 1998

Viranomaisten väliset täytäntöönpanomenettelyt suunnitteluhyväksynnässä, tuotantotoiminnassa, vientiä varten annettavassa lentokelpoisuushyväksynnässä, suunnittelun jälkeisessä hyväksynnässä ja teknisessä avussa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Ruotsin hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 3. kesäkuuta 2002

Yhdistynyt kuningaskunta

Sopimus lentoturvallisuuden edistämisestä, allekirjoitettu Lontoossa 20. joulukuuta 1995

Viranomaisten väliset täytäntöönpanomenettelyt suunnitteluhyväksynnässä, tuotantotoiminnassa, vientiä varten annettavassa lentokelpoisuushyväksynnässä, suunnittelun jälkeisessä hyväksynnässä ja teknisessä avussa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välisen lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti, allekirjoitettu 23. toukokuuta 2002

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välisen, 20. joulukuuta 1995 päivätyn lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mukaiset simulaattoreita koskevat täytäntöönpanomenettelyt, sopimuksen tarkistus 1, allekirjoitettu 6. lokakuuta 2005

LIITE 1

LENTOKELPOISUUS- JA YMPÄRISTÖHYVÄKSYNTÄ

1.   SOVELTAMISALA

1.1   Tämä liite kattaa 1) vaatimustenmukaisuustoteamusten, hyväksyntöjen ja asiakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen ja 2) teknisen avun seuraavilta osin:

a)

siviili-ilmailutuotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, lentokelpoisuus ja jatkuva lentokelpoisuus; ja

b)

melu-, polttoaine- ja pakokaasupäästöt.

1.2   Sopimuksen 4 artiklassa määrätyn mukaisesti osapuolet hyväksyvät vastavuoroisesti toistensa toteamukset, jotka on tehty teknisten virastojen tai ilmailuviranomaisten järjestelmissä, jollei tämän liitteen määräyksistä ja tapauksen mukaan teknisten virastojen sopimista täytäntöönpanomenettelyistä muuta johdu.

2.   YHTEINEN KOORDINOINTIELIN

2.1   Kokoonpano

2.1.1

Perustetaan teknisten virastojen yhteisesti johtama yhteinen tekninen koordinointielin, hyväksyntää käsittelevä valvontakomitea, joka on vastuussa kahdenväliselle valvontakomitealle. Siihen kuuluu molemmissa teknisissä virastoissa lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksynnästä, laadunhallintajärjestelmistä ja sääntöjen laadinnasta vastaavat edustajat.

2.1.2

Yhteinen johto voi kutsua ylimääräisiä osallistujia helpottamaan hyväksyntää käsittelevän valvontakomitean tehtävien hoitamista.

2.2   Tehtävät

2.2.1

Hyväksyntää käsittelevä valvontakomitea kokoontuu säännöllisin väliajoin varmistaakseen tämän liitteen toimivuuden ja täytäntöönpanon. Sen tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat:

a)

teknisten täytäntöönpanomenettelyjen kehittäminen, hyväksyminen ja tarkistaminen;

b)

tiedonvaihto merkittävistä turvallisuuskysymyksistä ja toimintasuunnitelmien laatiminen niiden hoitamiseksi;

c)

tämän liitteen yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen;

d)

teknisten virastojen vastuualueeseen kuuluvien teknisten kysymysten ratkaiseminen ja muiden sellaisten teknisten seikkojen tarkastelu, joita ei voida ratkaista alemmalla tasolla;

e)

tehokkaiden keinojen kehittäminen yhteistyöhön, avustamiseen ja tiedonvaihtoon turvallisuus- ja ympäristönormien, hyväksyntäjärjestelmien sekä laadunhallinta- ja standardointijärjestelmien aloilla;

f)

tämän liitteen lisäyksessä mainittujen ilmailuviranomaisten luettelon hallinnointi kahdenvälisen valvontakomitean päätösten mukaisesti;

g)

tätä liitettä koskevien muutosehdotusten esittäminen kahdenväliselle valvontakomitealle.

2.2.2

Hyväksyntää käsittelevä valvontakomitea raportoi ratkaisemattomista kysymyksistä kahdenväliselle valvontakomitealle ja varmistaa kahdenvälisen valvontakomitean tämän liitteen osalta tekemien päätösten täytäntöönpanon.

3.   TÄYTÄNTÖÖNPANO

3.1   Yleistä

3.1.1

Tekniset virastot laativat tämän liitteen täytäntöönpanoa varten tekniset täytäntöönpanomenettelyt, joissa otetaan huomioon osapuolten lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntäjärjestelmien erot.

3.1.2

Tämän liitteen mukaisten tehtävien hoitamiseksi kumpikin tekninen virasto ja tapauksen mukaan ilmailuviranomainen hyväksyy toisen osapuolen teknisen viraston ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisen pyynnöt, jotka koskevat toisen teknisen viraston ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisen valvontaan kuuluvien tietojen saantia.

3.2   Suunnitteluhyväksyntä

3.2.1

Niitä suunnitteluvaltion tehtäviä, joita Yhdysvaltoihin sovelletaan Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteen 8 mukaisesti, hoitaa Yhdysvaltojen tekninen virasto toimivaltaansa kuuluvien säänneltyjen yhteisöjen osalta.

3.2.2

EY:n tekninen virasto hoitaa EU:n jäsenvaltioiden puolesta niihin Chicagon yleissopimuksen liitteen 8 mukaisesti sovellettavia suunnitteluvaltion tehtäviä sen toimivaltaan kuuluvien säänneltyjen yhteisöjen osalta.

3.2.3

Tämän sopimuksen mukaista vastavuoroista tunnustamista varten

a)

EASA toimii hyväksynnän antavana viranomaisena ja hyväksyy hakemuksia ainoastaan Euroopan yhteisön alueelle sijoittautuneilta hakijoilta niiden ensimmäistä suunnitteluhyväksyntää, suunnittelumuutoksia ja korjaustietoja varten; ja

b)

FAA toimii hyväksynnän antavana viranomaisena ja hyväksyy hakemuksia ainoastaan Yhdysvaltojen alueelle sijoittautuneilta hakijoilta niiden ensimmäistä suunnitteluhyväksyntää, suunnittelumuutoksia ja korjaustietoja varten.

3.2.4

Kumpikin tekninen virasto käyttää validointimenetelmää, jolla hyväksytään

a)

ilma-aluksen ja ilma-aluksen moottoreiden, potkureiden ja laitteiden suunnittelu;

b)

lisätyyppihyväksyntätodistukset;

c)

tietyt tyyppisuunnitelmaan tehtävät merkittävät muutokset, jotka on määritelty teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä; ja

d)

melua ja päästöjä koskevat muutokset, jotka

toisen osapuolen tekninen virasto on hyväksynyt tai joita se on parhaillaan hyväksymässä suunnitteluvaltion tehtäviä hoitaessaan. Validointiprosessin, joka määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä, on perustuttava niin pitkälti kuin mahdollista toisen teknisen viraston tekemiin teknisiin arviointeihin, testeihin, tarkastuksiin ja vaatimustenmukaisuustoteamuksiin. Lentokelpoisuushyväksynnän perusteena, joka vahvistetaan ilma-aluksen, ilma-aluksen moottorin tai potkurin validointiprosessin yhteydessä, on käytettävä sovellettavia lentokelpoisuusnormeja tai -sääntöjä, jotka ovat voimassa sinä päivänä, kun hakemus esitetään suunnitteluvaltion tehtäviä hoitavalle tekniselle virastolle. Ympäristöhyväksynnän peruste vahvistetaan teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä kuvattujen hakupäivien perusteella.

3.2.5

Tekniset virastot varmistavat, että ne antavat suunnitteluun vaikuttavat toimintavaatimuksiin liittyvät tiedot tiedoksi toisilleen validointiprosessin aikana. Ilmailuviranomaiset antavat nämä tiedot EASA:n käyttöön.

3.2.6

Tekniset virastot voivat tarpeen mukaan käyttää myös yhteistä hyväksyntämenettelyä. Yhteinen hyväksyntä on vaihtoehtoinen validointitapa, kun hakija ja molemmat tekniset virastot sopivat siitä yhteisesti teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määritetyn mukaisesti. Yhteinen hyväksyntä soveltuu erityisen hyvin silloin, kun joitain uuden tuotteen osia suunnittelee toisen osapuolen alueelle sijoittautunut säännelty yhteisö. Yhteisessä hyväksynnässä oletetaan, että toisen osapuolen tekninen virasto tekee paikallisesti vaatimustenmukaisuutta koskevat näytöt ja toteamukset.

3.2.7

Koska osapuolten sääntelyjärjestelmiä pidetään muiden kuin 3.2.4 kohdassa tarkoitettujen osien, korjaussuunnitelmatietojen ja suunnitelmamuutosten osalta riittävän yhdenmukaisina, jotta erillistä tuojaosapuolen teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen hyväksyntää ei tarvita, maahantuova tekninen virasto hyväksyy osan, korjaussuunnitelmatiedot tai suunnittelumuutoksen, kun toisen osapuolen tekninen virasto on jo hyväksynyt tai muuten tunnustanut sen suunnitteluvaltion tehtäviä hoitaessaan. Teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä eritellään, milloin tarvitaan erillinen hyväksyntä maahantuovalta tekniseltä virastolta.

3.2.8

Suunnitteluhyväksyntöihin liittyvät hyväksyntälausunnot, myös melu- ja päästötasoja koskevat tiedot, on määriteltävä teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

3.2.9

Siinä tapauksessa, että suunnitteluhyväksynnän haltija siirtää hyväksyntänsä toiselle yksikölle, suunnitteluhyväksynnästä vastaava tekninen virasto ilmoittaa siirrosta viipymättä toiselle tekniselle virastolle. Tekniset virastot määrittelevät teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä menettelyt, joilla helpotetaan todistusten siirtoa osapuolten säänneltyjen yhteisöjen välillä.

3.2.10

EASA tunnustaa Yhdysvaltojen hyväksyntämenettelyt hyväksyttävänä vaihtoehtona Euroopan yhteisön vaatimuksille hakijan pätevyyden osoittamiseksi.

3.3   Jatkuva lentokelpoisuus

3.3.1

Tekniset virastot sitoutuvat ryhtymään toimiin turvallisuuden vaarantavien olosuhteiden korjaamiseksi tuotteissa, jotka ne ovat hyväksyneet. Tekniset virastot vaihtavat hyväksynnän haltijoilta saamiaan tietoja vaurioista, toimintahäiriöistä ja vioista tukeakseen toisen teknisen viraston tekemiä tutkimuksia, jotka koskevat käyttövaikeuksia tai muita mahdollisia turvallisuuskysymyksiä. Tämän tiedonvaihdon teknisten virastojen välillä katsotaan täyttävän kunkin hyväksynnän haltijan velvollisuuden ilmoittaa vaurioista, toimintahäiriöistä ja vioista toisen osapuolen tekniselle virastolle kyseisen toisen osapuolen osalta sovellettavan lain mukaisesti. Toimet turvallisuuden vaarantavien olosuhteiden korjaamiseksi ja turvallisuutta koskevien tietojen vaihto määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

3.3.2

Jollei toisen osapuolen tekninen virasto muuta ilmoita

a)

FAA hoitaa Yhdysvaltoihin Chicagon yleissopimuksen liitteen 8 mukaisesti sovellettavia, jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyviä suunnitteluvaltion tehtäviä ilma-alusten, ilma-alusten moottorien, potkurien ja laitteiden osalta tuotteen elinkaaren ajan;

b)

EASA hoitaa EU:n jäsenvaltioiden puolesta niihin Chicagon yleissopimuksen liitteen 8 mukaisesti sovellettavia jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyviä suunnitteluvaltion tehtäviä ilma-alusten, ilma-alusten moottorien, potkurien ja laitteiden osalta tuotteen elinkaaren ajan.

3.3.3

FAA hoitaa Yhdysvaltoihin Chicagon yleissopimuksen liitteen 8 mukaisesti sovellettavia tuotantovaltion tehtäviä ilma-alusten, ilma-alusten moottorien, potkurien ja laitteiden osalta sen toimivaltaan kuuluvan tuotteen elinkaaren ajan. Ilmailuviranomaiset ja tapauksen mukaan EASA hoitavat EU:n jäsenvaltioihin Chicagon yleissopimuksen liitteen 8 mukaisesti sovellettavia tuotantovaltion tehtäviä ilma-alusten, ilma-alusten moottorien, potkurien ja laitteiden osalta sen toimivaltaan kuuluvan tuotteen elinkaaren ajan. Toimet turvallisuuden vaarantavien olosuhteiden korjaamiseksi määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

3.3.4

Toisen teknisen viraston antamaan todistukseen tehtävistä haltijaa tai lentokelpoisuustilaa koskevista muutoksista on ilmoitettava viipymättä toiselle tekniselle virastolle.

3.4   Tuotanto

3.4.1

Tekniset virastot ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset myöntävät tuotantohyväksynnät, joiden perusteena on hyväksyttävä tuotannon laatu-/tarkastusjärjestelmä, niiden omaan sääntelyjärjestelmään kuuluvalle valmistajalle, joka on osallisena ilma-alusten, ilma-alusten moottorien, potkureiden, laitteiden tai osien viennissä toisen osapuolen alueelle. Näillä tuotantohyväksynnöillä varmistetaan, että ilma-alus, ilma-aluksen moottorit, potkurit, laitteet ja osat ovat maahantuovan osapuolen hyväksymän suunnittelun mukaisia, niiden toimivuus on tarvittaessa tarkastettu ja ne ovat turvallisessa käyttökunnossa vientihetkellä.

3.4.2

Koska osapuolten sääntelyjärjestelmiä pidetään tuotannon osalta riittävän yhdenmukaisena, maahantuova tekninen virasto tai ilmailuviranomainen ei anna omaa tuotantohyväksyntää viejänä toimivan osapuolen sääntelemille valmistajille.

3.4.3

Kumpikin tekninen virasto ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset tunnustavat toisen teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen tuotantohyväksynnät, joihin sisältyvät

a)

tuotantohyväksynnät, jotka myönnetään ilma-aluksen, ilma-aluksen moottorien, potkurien, laitteiden tai osien valmistukseen niiden alueella, tai tällaisten hyväksyntöjen jatkaminen; ja ilma-aluksen, ilma-aluksen moottorien, potkurien, laitteiden tai osien valmistukseen niiden alueen ulkopuolella; ja

b)

tuotantohyväksynnät, jotka myönnetään ilma-aluksen, ilma-aluksen moottorien, potkurien, laitteiden tai osien valmistukseen sellaisen lisenssisopimuksen tai soveltuvan järjestelyn perusteella, jonka valmistaja on tehnyt toisen osapuolen tai kolmannen maan alueella olevan suunnitteluhyväksynnän haltijan kanssa. Jos ilma-aluksen, ilma-aluksen moottorien tai potkurien tuotannon lisenssisopimuksessa eriytetään suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion tehtävät molempien osapuolten kesken, FAA ja EASA tai tapauksen mukaan ilmailuviranomainen sopivat työjärjestelyistä.

3.4.4

Kummankin osapuolen tekninen virasto ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset täyttävät omat sääntelyä koskevat velvoitteensa valvoa valmistajia ja valmistajan laatujärjestelmässä hyväksyttyjä toimittajia, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle, toisen osapuolen valvontajärjestelmän perusteella, kun kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

tuotantohyväksynnän haltijan valvonnasta vastaava tekninen virasto tai ilmailuviranomainen pyytää virallisesti valvonta-apua;

b)

tuotantotilojen sijaintipaikan tekninen virasto tai ilmailuviranomainen on myöntänyt tuotantotiloille lisäksi soveltamisalaltaan vastaavanlaisen tuotantohyväksynnän;

c)

toisen osapuolen tekninen virasto tai ilmailuviranomainen on halukas ja kyvykäs hoitamaan tällaisia tehtäviä resurssiensa rajoissa; ja

d)

tekniset virastot ja ilmailuviranomaiset laativat tarvittavat asiakirjat sovitun valvonta-avun yksityiskohdista.

3.4.5

Osapuolen sääntelyjärjestelmän mukaisesti toisen osapuolen alueella sijaitsevissa tiloissa valmistettujen osien osalta tekniset virastot ja ilmailuviranomaiset tunnustavat omien asiakirjojensa sijasta huolto- ja valmistustodistukset tai muut sovitut asiakirjat seuraavin edellytyksin:

a)

joko tekninen virasto tai jokin lisäyksessä luetelluista ilmailuviranomaisista, joka on kyseisten tilojen sääntelyviranomainen, on myöntänyt tuotantotiloille soveltamisalaltaan vastaavanlaisen tuotantohyväksynnän; sekä tarvittaessa

b)

sovellettava hyväksynnän haltija on antanut toimittajalleen kirjallisen luvan toimitukseen loppukäyttäjälle, jos tämä on hyväksynnän haltijan sääntelyjärjestelmässä sallittua.

3.4.6

Lisenssisopimuksella valmistettujen tuotteiden osalta tekniset virastot vahvistavat menettelyt sen varmistamiseksi, että tuotteen suunnitteluvaltion tehtäviä hoitava tekninen virasto hyväksyy kaikki lisenssinhaltijan suunnitteluun tekemät muutokset suunnitteluhyväksynnän haltijan välityksellä.

3.5   Lentokelpoisuushyväksyntä vientiä varten

3.5.1

Kummankin osapuolen tekninen virasto tai tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset tunnustavat vastavuoroisesti toisen osapuolen lentokelpoisuushyväksynnät kaikille tuotteille, kun tuote viedään osapuolen sääntelyvaltaan kuuluvalta alueelta toisen osapuolen sääntelyvaltaan kuuluvalle alueelle asianmukaisen lentokelpoisuushyväksynnän kanssa. Tekniset virastot ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset tai asianmukaisesti hyväksytyt organisaatiot antavat aina viennin yhteydessä seuraavat lentokelpoisuusasiakirjat:

a)

teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määritelty lentokelpoisuustodistus vientiä varten, kun kyseessä on uusi tai käytetty ilma-alus;

b)

joko lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai huolto- ja valmistustodistus, kun kyseessä on uusi ilma-aluksen moottori tai potkuri;

c)

huolto- ja valmistustodistus, kun kyseessä on uusi osa tai laite.

3.5.2

Uusien tuotteiden osalta tekniset virastot tai lisäyksessä eritellyt ilmailuviranomaiset (tai tarvittaessa niiden valtuutetut säännellyt yhteisöt) todistavat erityisellä lentokelpoisuutta koskevalla vientiasiakirjalla, että ilma-alus, ilma-aluksen moottori, potkuri, osa tai laite

a)

on maahantuovan teknisen viraston hyväksymän ja tyyppihyväksynnän tietolomakkeessa tai muussa suunnitteluhyväksynnässä, myös mahdollisissa lisätyyppihyväksyntätodistuksissa, eritellyn suunnittelun mukainen;

b)

on turvallisessa toimintakunnossa, mihin sisältyy maahantuovan teknisen viraston ilmoittamien lentokelpoisuusmääräysten (jos sellaisia sovelletaan) tai turvallisuustiedotteiden noudattaminen sekä asianomaisen maahantuovan ilmailuviranomaisen ilmoittamien, tuotantoa tai huoltoa koskevien pakollisten turvatoimien (jos sellaisia sovelletaan) täyttäminen;

c)

on tarvittaessa toimintatarkastettu;

d)

on merkinnöiltään tai tunnistetiedoiltaan maahantuovan teknisen viraston vaatimusten mukainen;

e)

täyttää kaikki asetetut lisävaatimukset, joista maahantuova tekninen virasto on ilmoittanut; ja

f)

että moottorin, kun on kyse uudistetusta ilma-aluksen moottorista, on uudistanut sen valmistaja.

3.5.3

Tekniset virastot tai lisäyksessä eritellyt ilmailuviranomaiset (tai tarvittaessa niiden valtuutetut säännellyt yhteisöt) tunnustavat myös käytettyjen siviili-ilma-alusten tavanomaiset tai erityiset/rajoitetut lentokelpoisuushyväksynnät, mutta ainoastaan jos on olemassa ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta ylläpitävä tyyppihyväksyntätodistuksen tai eurooppalaisen rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltija ja toisen osapuolen tekninen virasto tai ilmailuviranomainen todistaa, että ilma-alus

a)

on huollettu asianmukaisesti sen käyttöiän ajan (mistä on todisteena asianmukaiset huoltokirjat); ja

b)

täyttää 3.5.2 kohdan a–e alakohdan vaatimukset.

Käytetyn ilma-aluksen mukana seuraavat tarkastus- ja huoltokirjat täsmennetään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

3.5.4

Kaikissa lentokelpoisuusasiakirjoissa on oltava asianmukaiset hyväksyntälausunnot, jotka täsmennetään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

3.5.5

Jos viejänä toimiva tekninen virasto tai ilmailuviranomainen ei lentokelpoisuushyväksyntää tehtäessä pysty täyttämään kaikkia 3.5.2 kohdan a–f alakohdassa tai 3.5.3 kohdassa täsmennettyjä vaatimuksia, viejänä toimiva tekninen virasto tai ilmailuviranomainen

a)

ilmoittaa tästä välittömästi maahantuovalle tekniselle virastolle tai ilmailuviranomaiselle;

b)

koordinoi teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä täsmennetyn maahantuovan teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen kanssa sen, hyväksyvätkö ne vaiko eivät vaatimuksista poikkeamisen, ennen lentokelpoisuushyväksynnän päättämistä; ja

c)

dokumentoivat kaikki sallitut poikkeamat tuotetta vietäessä.

3.5.6

Tämän liitteen lisäyksessä lueteltujen tuotteiden lisäksi FAA tunnustaa edelleen tuotteet, jotka kuuluivat sopimuksen lisäyksessä 1 lueteltujen kahdenvälisten lentokelpoisuussopimusten soveltamisalaan ja jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnittelun mukaisia edellyttäen, että ne on valmistettu ja niille on annettu asianmukainen lentokelpoisuushyväksyntä ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

3.5.7

Euroopan yhteisö vaatii Yhdysvalloista tuotavilta osilta erityisen osien eurooppalaisen hyväksynnän (EPA) ainoastaan silloin, kun EASA on suunnitteluvaltio.

4.   TOTEAMUSTEN JA HYVÄKSYNTÖJEN TUNNUSTAMINEN

4.1   Toteamusten ja hyväksyntöjen tunnustamista koskevat kelpoisuusvaatimukset

4.1.1

Teknisten virastojen ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisten on vahvistettava tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvien eri toimintojen hyväksyntä- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmän on oltava dokumentoitu siten, että siihen sisältyy organisaatiorakenne, henkilöstön pätevyysvaatimukset sekä toimintojen toteuttamista koskevat sisäiset toimintaohjeet ja menettelyt.

4.1.2

Kunkin teknisen viraston ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisen on osoitettava tuntevansa riittävästi toisen järjestelmää lentokelpoisuus- ja ympäristövaatimusten, niihin liittyvän käytännön ja ohjeistuksen, menettelyjen ja organisaatiorakenteen osalta.

4.1.3

Kumpikin tekninen virasto ja tapauksen mukaan ilmailuviranomainen varmistaa, että henkilöstö on riittävän pätevää ja että sillä on tarvittavat tiedot, kokemus ja koulutus tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen.

4.1.4

Järjestelmistä on tehtävä sisäisen laadun tarkastuksia tai akkreditointi- tai standardointitarkastuksia. Teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määritellään teknisten virastojen säännöllisin väliajoin tapahtuva osallistuminen toistensa sisäisen laadun tarkastuksiin tai akkreditointi- tai standardointitarkastuksiin, myös 4.2.3 kohdassa kuvattuihin ilmailuviranomaiseen kohdistuviin tarkastuksiin, molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi toistensa järjestelmiä kohtaan. Teknisten virastojen ja ilmailuviranomaisten on sallittava tällaiset tarkastukset ja varmistettava, että säännellyt yhteisöt mahdollistavat pääsyn molemmille teknisille virastoille.

4.2   Teknisten virastojen ja ilmailuviranomaisten pätevyys

4.2.1

Jollei teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määritellä mitään muita ehtoja, teknisten virastojen katsotaan täyttävän luottamuksen lisäämiseen tähtäävien toimien jälkeen 4.1.1–4.1.3 kohdassa täsmennetyt vaatimukset. Lentokelpoisuushyväksynnän osalta luottamuksen lisäämiseen tähtäävät toimet on toteutettu, mistä todisteena on tämän liitteen sisällyttäminen sopimukseen. Ympäristöhyväksynnän osalta luottamuksen lisäämiseen tähtäävät toimet määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

4.2.2

Tämän liitteen lisäyksessä luetellaan ilmailuviranomaiset, jotka täyttävät 4.1.1–4.1.3 kohdan vaatimukset tuotanto- ja lentokelpoisuushyväksynnän tehtävien osalta, ja niiden toiminta-alat.

4.2.3

Jos Euroopan yhteisö EASA:n standardointitarkastuksen jälkeen määrittää, että muut ilmailuviranomaiset täyttävät 4.1.1–4.1.3 kohdassa täsmennetyt vaatimukset, tekniset virastot noudattavat teknisten täytäntöönpanomenettelyjen jaksossa 1 luonnosteltua menettelyä. Kun prosessi on saatu päätökseen, tekniset virastot ehdottavat, jos ne pitävät esitettyä sopivana, kahdenväliselle valvontakomitealle lisäyksen muuttamista, mukaan luettuna ilmailuviranomaisen toiminta-alan muuttaminen.

4.2.4

Jos tekninen virasto katsoo, ettei toisen teknisen viraston tai jonkin ilmailuviranomaisen tekninen pätevyys ole enää riittävä, tekniset virastot neuvottelevat asiasta ja ehdottavat toimintasuunnitelmaa ja mahdollisia luottamusta lisääviä toimia puutteiden korjaamiseksi. Jos jompikumpi tekninen virasto vastaavasti uskoo, että jonkin ilmailuviranomaisen toteamusten tai hyväksyntöjen tunnustaminen olisi keskeytettävä, tekniset virastot neuvottelevat asiasta. Jos luottamusta ei saada palautettua molempien hyväksymillä keinoilla, kumpi tahansa tekninen virasto voi viedä asian kahdenvälisen valvontakomitean käsiteltäväksi. Jos ongelmaa ei saada ratkaistua molempien hyväksymillä keinoilla, kumpi tahansa osapuoli voi antaa toiselle osapuolelle ilmoituksen sopimuksen 18 artiklan A kappaleen mukaisesti.

4.2.5

Tekniset virastot neuvottelevat vastaavasti myös silloin, kun jompikumpi tekninen virasto ehdottaa sellaisen ilmailuviranomaisen aseman palauttamista, jonka kahdenvälinen valvontakomitea on aiemmin poistanut lisäyksestä tai jonka toteamukset tai hyväksynnät on keskeytetty.

5.   YHTEYDENPITO

Kaiken teknisten virastojen ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisten välisen yhteydenpidon, asiakirjat mukaan luettuina, on tapahduttava englannin kielellä. Tekniset virastot voivat tapauskohtaisesti sopia poikkeuksista vaatimustenmukaisuushyväksyntää koskevien tietojen osalta.

6.   TEKNISET NEUVOTTELUT

Tekniset virastot sopivat ratkaisevansa tämän liitteen täytäntöönpanoon liittyvät asiat neuvottelemalla. Tekniset virastot pyrkivät kaikin tavoin ratkaisemaan asiat mahdollisimman alhaisella teknisellä tasolla teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyillä menettelyillä ennen asian viemistä kahdenvälisen valvontakomitean käsiteltäväksi.

7.   TEKNINEN APU

7.1   Pyynnöstä ja molemminpuolisesta sopimuksesta kumpikin tekninen virasto tai tapauksen mukaan ilmailuviranomainen antaa teknistä apua toisen osapuolen tekniselle virastolle tai tapauksen mukaan ilmailuviranomaiselle hyväksynnässä ja jatkuvan lentokelpoisuuden valvontatehtävissä, jotka liittyvät suunnitteluun, tuotantoon, lentokelpoisuuteen ja ympäristöhyväksyntään toisen alueella. Avunantamisprosessia kuvataan teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

7.2   Tekniset virastot tai ilmailuviranomaiset voivat kieltäytyä tällaisen teknisen avun antamisesta, kun niillä ei ole siihen resursseja, koska tuote ei kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan tai laitos ei kuulu sääntelyn piiriin.

7.3   Teknistä apua annettaessa sitä antava tekninen virasto tai tapauksen mukaan ilmailuviranomainen soveltaa oman osapuolensa sääntelyjärjestelmää ja menettelyjä, jolleivät tekniset virastot tai tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset muuta sovi. Teknistä apua, johon kuuluvat vaatimustenmukaisuustarkastukset, testien valvonta ja vaatimustenmukaisuuden määrittäminen, voivat antaa hyväksytyt/valtuutetut organisaatiot. Siinä tapauksessa, ettei Euroopan yhteisön hyväksymällä organisaatiolla ole näitä oikeuksia tuotantohyväksynnässään, ilmailuviranomaiset voivat antaa tällaista apua suoraan tai laajentaa oikeudet koskemaan kyseistä organisaatiota. Siinä tapauksessa, ettei Euroopan yhteisön hyväksymällä organisaatiolla ole näitä oikeuksia suunnitteluhyväksynnässään, EASA voi antaa tällaista apua suoraan tai laajentaa oikeudet koskemaan kyseistä organisaatiota.

7.4   Teknistä apua voidaan pyytää myös sellaisten käytettyjen ilma-alusten maahantuontiin, jotka on alun perin viety Yhdysvalloista tai Euroopan yhteisöstä. Kummankin osapuolen tekninen virasto tai tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset avustavat toisen osapuolen teknistä virastoa tai tapauksen mukaan ilmailuviranomaista tietojen saamiseksi ilma-aluksen kokoonpanosta sen lähtiessä valmistajalta.

8.   TUTKIMUKSESTA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTATOIMESTA ILMOITTAMINEN

Kummankin osapuolen tekninen virasto ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisen osapuolen tekniselle virastolle ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisille omista tutkimuksistaan tai täytäntöönpanon valvontatoimista, jotka voivat koskea 1) tuotetta tai säänneltyä yhteisöä lentokelpoisuus- tai ympäristöhyväksynnän osalta tai 2) teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen toimea, joka ei näyttäisi olevan tämän liitteen mukainen. Tekniset virastot ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset tekevät yhteistyötä sellaisen tiedon jakamisessa, jota tarvitaan tällaisiin tutkimuksiin tai täytäntöönpanon valvontatoimiin sekä niiden loppuun saattamiseen.

Lisäys

LENTOKELPOISUUS JA YMPÄRISTÖHYVÄKSYNTÄ

TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI TUNNUSTETUT EASA:n, ILMAILUVIRANOMAISEN JA YHDYSVALTOJEN TUOTTEET, NIIHIN LIITTYVÄT VIENTIASIAKIRJAT JA TEKNISEN AVUN TOIMET

Euroopan yhteisön tekninen virasto

Tuotteet, vientiasiakirjat ja teknisen avun toimet

EASA

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu EASA:n tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti (3.4.3 kohta) ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake.

Uudet moottorit ja potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu EASA:n antaman tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake (huolto- ja valmistustodistus).

Seuraavat EASA:n antaman tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään (Supplemental Type Certificate, STC), lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Suunnittelutiedot (vaatimustenmukaisuusilmoitukset) ja testien valvonta.

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.


Ilmailuviranomainen luetellussa EU:n jäsenvaltiossa

Tuotteet, vientiasiakirjat ja teknisen avun toimet

Itävalta

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet pienlentokoneet, VLA-ilma-alukset sekä purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Itävallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Itävallan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Itävallan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Itävallan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Itävallan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet moottorit ja potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Itävallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Itävallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Itävallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Belgia

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Belgian lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Belgian huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Belgian lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Belgian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Uudet miehitetyt ilmapallot, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu EASA:n osan 21 alaluvun F tai Belgian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Belgian lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Seuraavat Belgian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Tšekki

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet pienlentokoneet, VLA-ilma-alukset ja purjelentokoneet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Tšekin tasavallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Tšekin tasavallan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet miehitetyt ilmapallot, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Tšekin tasavallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Tšekin tasavallan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet ilmalaivat, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Tšekin tasavallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Tšekin tasavallan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Tšekin tasavallan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Tšekin tasavallan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Tšekin tasavallan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet moottorit ja potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Tšekin tasavallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Tšekin tasavallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Tšekin tasavallan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Tanska

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Tanskan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Tanskan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Tanskan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Tanskan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Tanskan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Suomi

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Suomen lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Suomen huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Suomen lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Suomen tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Suomen tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Ranska

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet lentokoneet, helikopterit, VLA-ilma-alukset ja purjelentokoneet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Ranskan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Ranskan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet miehitetyt ilmapallot, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu EASA:n osan 21 alaluvun F tai Ranskan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Ranskan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Ranskan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Ranskan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Ranskan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet moottorit ja potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Ranskan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Ranskan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Ranskan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Ranskassa Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnällä valmistettujen osien ranskalaisten asiakirjojen tunnustaminen

EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus, tunnustetaan sellaisten osien osalta, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän haltijan laatujärjestelmässä tuotantohyväksynnän haltijan Ranskassa sijaitsevan toimittajan tiloissa, jos toimittajalla on myös samaa osaa koskeva Ranskan tuotanto-organisaation hyväksyntä.

Saksa

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet lentokoneet, helikopterit, VLA-ilma-alukset, purjelentokoneet ja moottoroidut purjelentokoneet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Saksan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Saksan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet miehitetyt ilmapallot, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Saksan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Saksan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet ilmalaivat, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Saksan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Saksan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Saksan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Saksan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Saksan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27-lomakkeessa.

Uudet moottorit ja potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Saksan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Saksan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Saksan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Saksassa Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnällä valmistettujen osien saksalaisten asiakirjojen tunnustaminen

EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus, tunnustetaan sellaisten osien osalta, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän haltijan laatujärjestelmässä tuotantohyväksynnän haltijan Saksassa sijaitsevan toimittajan tiloissa, jos toimittajalla on myös samaa osaa koskeva Saksan tuotanto-organisaation hyväksyntä.

Italia

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet lentokoneet, helikopterit ja VLA-ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Italian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Italian lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Italian lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Italian huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Italian lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Italian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Italian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Italiassa Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnällä valmistettujen osien italialaisten asiakirjojen tunnustaminen

EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus, tunnustetaan sellaisten osien osalta, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän haltijan laatujärjestelmässä tuotantohyväksynnän haltijan Italiassa sijaitsevan toimittajan tiloissa, jos toimittajalla on myös samaa osaa koskeva Italian tuotanto-organisaation hyväksyntä.

Liettua

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Liettuan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Liettuan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu EASA:n osan 145 mukaisesti – tai osan M mukaisesti, jos se on pantu täytäntöön –, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Liettuan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Liettuan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Liettuan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat edellä lueteltuihin tuotteisiin.

Luxemburg

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu EASA:n osan 145 mukaisesti – tai osan M mukaisesti, jos se on pantu täytäntöön –, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Luxemburgin lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Seuraavat Luxemburgin tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

Alankomaat

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Alankomaiden lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Alankomaiden huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Alankomaiden lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Alankomaiden tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Alankomaiden tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Puola

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet lentokoneet, helikopterit, VLA-ilma-alukset ja purjelentokoneet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Puolan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Puolan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Puolan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Puolan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Puolan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet moottorit ja potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Puolan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Puolan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Puolan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat edellä lueteltuihin puolalaisiin tuotteisiin;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Portugali

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu EASA:n osan 145 mukaisesti – tai osan M mukaisesti, jos se on pantu täytäntöön –, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Portugalin lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Seuraavat Portugalin tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Romania

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet purjelentokoneet, moottoripurjelentokoneet ja VLA-ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Romanian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Romanian lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Romanian lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Romanian huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Romanian lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Seuraavat Romanian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Slovakia

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Seuraavat Slovakian tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

Espanja

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet lentokoneet ja VLA-ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Espanjan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Espanjan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Espanjan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Espanjan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Espanjan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet miehitetyt ilmapallot, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Espanjan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Espanjan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Espanjan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Espanjan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Ruotsi

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Ruotsin lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Ruotsin huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Ruotsin lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Ruotsin tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Ruotsin tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa Yhdysvaltoihin

Uudet pienlentokoneet ja VLA-ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdistyneen kuningaskunnan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Yhdistyneen kuningaskunnan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet ilmalaivat, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdistyneen kuningaskunnan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Yhdistyneen kuningaskunnan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet miehitetyt ilmapallot, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdistyneen kuningaskunnan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Yhdistyneen kuningaskunnan lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka huollettu tapauksen mukaan EASA:n osan 145 tai osan M mukaisesti, kun niiden mukana seuraa EASA 27 -lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten tai ennen 28. syyskuuta 2008 annettu Yhdistyneen kuningaskunnan lentokelpoisuustodistus vientiä varten. Jos asiaa koskevia osan M määräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön, sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan huoltovaatimuksia, jotka on ilmoitettava Yhdistyneen kuningaskunnan lentokelpoisuustodistuksessa vientiä varten tai EASA 27 -lomakkeessa.

Uudet moottorit ja potkurit, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdistyneen kuningaskunnan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Uudet laitteet, jotka ovat FAA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdistyneen kuningaskunnan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus tai ennen 28. syyskuuta 2005 annettu JAA 1 -lomake.

Seuraavat Yhdistyneen kuningaskunnan tuotanto-organisaation hyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat FAA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle FAA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa EASA 1 -lomake tai JAA 1 -lomake, joka on annettu ennen 28. syyskuuta 2005):

varaosat tuotteen ja/tai laitteen suunnitteluvaltiosta riippumatta;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun EASA toimii EU:n hakijan suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona. Jos muutososat liittyvät EASA:n lisätyyppihyväksyntään, lisätyyppihyväksynnän on kuuluttava teknisten täytäntöönpanomenettelyjen soveltamisalaan;

muutososat mihin tahansa tuotteeseen, jossa suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltio on Yhdysvallat ja osat valmistetaan yhdysvaltalaisen suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella (suunnitteluvaltion ja tuotantovaltion erottaminen).

FAA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnällä valmistettujen osien Yhdistyneen kuningaskunnan antamien asiakirjojen tunnustaminen

EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus, tunnustetaan sellaisten osien osalta, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän haltijan laatujärjestelmässä tuotantohyväksynnän haltijan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan toimittajan tiloissa, jos toimittajalla on myös samaa osaa koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan tuotanto-organisaation hyväksyntä.


Yhdysvaltojen tekninen virasto

Tuotteet, vientiasiakirjat ja teknisen avun toimet

FAA

Tuotteet ja niihin liittyvät vientiasiakirjat, jotka tunnustetaan tuonnissa EU:hun

Uudet ilma-alukset, jotka ovat EASA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa FAA:n 8130-4-lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet miehitetyt ilmapallot, jotka ovat EASA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa FAA:n 8130-4-lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet ilmalaivat, jotka ovat EASA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa FAA:n 8130-4-lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Käytetyt ilma-alukset, jotka ovat EASA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on huollettu FAA:n hyväksymässä järjestelmässä (so. 14 CFR osat 43, 65, 121, 125, 135, 145 tai 129.14), kun niiden mukana seuraa FAA:n 8130-4-lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet ja uudistetut moottorit ja potkurit, jotka ovat EASA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa FAA:n 8130-4-lomake, lentokelpoisuustodistus vientiä varten.

Uudet laitteet, jotka ovat EASA:n hyväksymän suunnitelman mukaisia, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän mukaisesti ja joiden mukana seuraa FAA:n 8130-3-lomake, huolto- ja valmistustodistus.

Seuraavat Yhdysvaltojen tuotantohyväksynnän mukaisesti valmistetut uudet osat, jotka ovat EASA:n hyväksymien suunnittelutietojen mukaisia ja jotka saa asentaa tuotteeseen tai laitteeseen, jolle EASA on antanut suunnitteluhyväksynnän (ja mukana seuraa FAA:n 8130-3-lomake, huolto- ja valmistustodistus):

varaosat tuotteeseen ja/tai laitteeseen, myös EASA:n suunnitteluhyväksynnän haltijan lisenssisopimuksella valmistamat osat;

muutososat suunnittelun muutoksiin, kun FAA toimii suunnittelun muutoksen suunnitteluvaltiona tai osat valmistetaan EASA:n suunnitteluhyväksynnän haltijalle lisenssisopimuksella;

teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määritellyt PMA-vara- ja muutososat, kun niiden mukana seuraa FAA:n 8130-3-lomake ja asianmukaiset hyväksyntälausunnot.

EASA:n puolesta tehtävät teknisen avun toimet

Suunnittelutiedot (vaatimustenmukaisuusilmoitukset) ja testien valvonta.

Teknisenä apuna toteutettava tuotannon valvonta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

LIITE 2

HUOLTO

1.   TAVOITE JA SOVELTAMISALA

Osapuolet ovat arvioineet toistensa normit ja järjestelmät, jotka liittyvät siviili-ilmailutuotteiden huoltoa harjoittavien korjaamojen/huolto-organisaatioiden hyväksyntään. Sopimuksen 4 artiklan A kappaleen mukaisesti tämä liite kattaa vaatimustenmukaisuustoteamusten, hyväksyntöjen ja asiakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen sekä teknisen avun korjaamojen/huolto-organisaatioiden hyväksynnän ja valvonnan osalta tämän liitteen lisäyksissä eritellyn mukaisesti. Mikään tässä liitteessä ei rajoita osapuolen toimivaltaa toimia sopimuksen 15 artiklan mukaisesti.

2.   MÄÄRITELMÄT

2.1   ”Peruskorjaus” tarkoittaa prosessia, jolla varmistetaan siviili-ilmailutuotteiden olevan täysin tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan tai laitevalmistajan jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeissa tai viranomaisen hyväksymissä tai tunnustamissa tiedoissa vahvistettujen sovellettavien huoltotoleranssien mukaisia.

Tuotetta ei voida pitää peruskorjattuna, ellei sitä ole vähintään purettu, puhdistettu, tarkastettu, tarvittaessa korjattu, koottu uudelleen ja testattu edellä eriteltyjen tietojen mukaisesti.

2.2   ”Muutostyö” tarkoittaa siviili-ilmailutuotteen rakenteen, kokoonpanon, toiminnan, ympäristöominaisuuksien tai käyttörajoitusten muuttamista.

2.3   ”FAA:n hyväksymä tieto” tarkoittaa FAA:n pääjohtajan tai tämän nimeämän edustajan hyväksymiä tietoja, liitteen 1 mukaan vastavuoroisesti hyväksyttävät EY:n suunnittelutiedot mukaan luettuina.

2.4   ”EASA:n hyväksymä tieto” tarkoittaa EY:n teknisen viraston tai kyseisen teknisen viraston hyväksymän organisaation hyväksymiä tietoja, liitteen 1 mukaan vastavuoroisesti hyväksyttävät Yhdysvaltojen suunnittelutiedot mukaan luettuina.

2.5   ”Erityisehdot” tarkoittavat niitä joko Yhdysvaltojen Code of Federal Regulations -säännöstön 14 osissa 43 ja 145, jäljempänä 14 CFR:n osa 43 tai 145, tai komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteessä II, jäljempänä EASA:n osa 145, olevia vaatimuksia, joiden ei ole määräysten mukaisten huoltojärjestelmien vertailussa todettu olevan molemmille järjestelmille yhteisiä ja jotka ovat niin merkittäviä, että ne on otettava huomioon.

3.   YHTEINEN KOORDINOINTIELIN

3.1   Kokoonpano

3.1.1

Perustetaan EASA:n organisaatiohyväksynnöistä vastaavan johtajan ja FAA:n ilmailumääräyksistä vastaavan johtajan yhteisesti johtama yhteinen huoltoa käsittelevä koordinointikomitea, joka on vastuussa kahdenväliselle valvontakomitealle. Siihen kuuluu molemmista teknisistä virastoista huoltotoiminnasta, laadunhallintajärjestelmistä ja määräysten antamisesta vastaavat asianomaiset edustajat.

3.1.2

Yhteinen johto voi kutsua ylimääräisiä osallistujia helpottamaan yhteisen huoltoa käsittelevän koordinointikomitean tehtävien hoitamista.

3.2   Tehtävät

3.2.1

Yhteinen huoltoa käsittelevä koordinointikomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa varmistaakseen tämän liitteen toimivuuden ja täytäntöönpanon. Sen tehtäviin kuuluvat seuraavat:

a)

tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvissa prosesseissa käytettävien yksityiskohtaisten ohjeiden kehittäminen, hyväksyminen ja tarkistaminen;

b)

tiedonvaihto merkittävistä turvallisuuskysymyksistä ja toimintasuunnitelmien laatiminen niiden hoitamiseksi;

c)

tämän liitteen jatkuvan soveltamisen varmistaminen;

d)

teknisten virastojen vastuualueeseen kuuluvien teknisten kysymysten ratkaiseminen ja muiden sellaisten teknisten kysymysten tarkastelu, joita ei voida ratkaista alemmalla tasolla;

e)

siirtymää, yhteistyötä, avunantoa ja tiedonvaihtoa varten annettavien yksityiskohtaisten ohjeiden kehittäminen, hyväksyminen ja tarkistaminen sekä osallistuminen toinen toisensa sisäisiin laatuauditointeihin ja standardointi- ja otantatarkastuksiin, jotka liittyvät huoltotoimintaan, laadunhallintaan ja standardointijärjestelmiin;

f)

tämän liitteen lisäyksessä 2 mainittujen ilmailuviranomaisten luettelon ylläpito kahdenvälisen valvontakomitean päätösten mukaisesti;

g)

tätä liitettä koskevien muutosehdotusten esittäminen kahdenväliselle valvontakomitealle.

3.2.2

Yhteinen huoltoa käsittelevä koordinointikomitea raportoi ratkaisemattomista kysymyksistä kahdenväliselle valvontakomitealle ja varmistaa kahdenvälisen valvontakomitean tämän liitteen osalta tekemien päätösten täytäntöönpanon.

4.   TÄYTÄNTÖÖNPANO

4.1   Jollei tämän liitteen ehdoista muuta johdu, osapuolet sopivat teknisten virastojensa hyväksyvän toisen teknisen viraston tai tapauksen mukaan ilmailuviranomaisten omien vaatimustensa noudattamisen toteamiseksi tekemät korjaamojen/huolto-organisaatioiden tarkastukset ja valvonnan perusteeksi todistusten antamiselle ja niiden voimassaolon jatkamiselle.

4.2   Teknisen viraston tämän liitteen nojalla antama todistus ei saa ylittää toisen teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen antamassa todistuksessa olevien luokitusten ja rajoitusten soveltamisalaa.

4.3   FAA-todistukset

4.3.1

Sanotun rajoittamatta FAA:n pääjohtajan harkintavaltaa 14 CFR:n osan 145 mukaisesti, huolto-organisaatiolle on annettava FAA-todistus ja toimintaspesifikaatiot, jos tämän liitteen lisäyksessä 2 mainittu ilmailuviranomainen on antanut sille huoltotoimintaa koskevan hyväksynnän komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen II mukaisesti, jos se täyttää tässä liitteessä olevat ehdot, lisäyksessä 1 olevat FAA:n erityisehdot mukaan luettuina, ja ilmailuviranomainen on antanut FAA:lle hyväksyntää koskevan suosituksen tai valtuutuksen.

4.3.2

FAA-todistus kattaa ainoastaan lisäyksessä 2 mainituissa jäsenvaltioissa sijaitsevat kiinteät lisätoimipisteet. Lisäyksessä 2 mainitun ilmailuviranomaisen on valvottava kaikkia kiinteitä lisätoimipisteitä.

4.3.3

FAA-todistus kattaa ainoastaan linjahuoltopaikat, jotka sijaitsevat EU:n jäsenvaltiossa ja joita jokin lisäyksessä 2 mainittu ilmailuviranomainen valvoo.

4.4   EASA-todistukset

4.4.1

Korjaamolle on annettava EASA-todistus, jonka yksityiskohdat ovat lisäyksessä 4, jos FAA on antanut sille huoltotoimintaa koskevan hyväksynnän 14 CFR:n osan 145 mukaisesti, jos se täyttää tässä liitteessä olevat ehdot, lisäyksessä 1 olevat EASA:n erityisehdot mukaan luettuina, ja FAA on antanut EASA:lle hyväksyntää koskevan suosituksen tai valtuutuksen, paitsi jos EASA:n pääjohtaja katsoo, ettei tämä ole tarpeen EU:n jäsenvaltiossa rekisteröityjen tai suunniteltujen ilmailualan tuotteiden tai näihin tuotteisiin asennettujen osien huoltoa tai muuttamista varten taikka EASA:n voimavarat eivät riitä hakemuksen käsittelyyn.

4.4.2

EASA-todistus kattaa ainoastaan Yhdysvaltojen alueella sijaitsevat linjahuoltopaikat.

4.5   Tekniset virastot ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset

a)

antavat FAA:lle suosituksia tai valtuutuksia korjaamojen hyväksyntää varten ja EASA:lle huolto-organisaatioiden hyväksyntää varten;

b)

valvovat sitä, että huolto-organisaatiot Euroopan yhteisössä ja korjaamot Yhdysvalloissa noudattavat jatkuvasti tässä liitteessä kuvattuja vaatimuksia, ja raportoivat asiasta;

c)

tapauksen mukaan tunnustavat tai hyväksyvät hakijan organisaation käsikirjaan toimittaman täydennyksen, jonka on todettu olevan lisäyksen 1 mukainen;

d)

noudattavat lisäyksessä 3 täsmennettyjä menettelyjä.

4.6   Kummankin osapuolen tekninen virasto tai tapauksen mukaan ilmailuviranomainen antaa pyynnöstä teknistä apua huoltotoiminnassa toisen osapuolen tekniselle virastolle tai tapauksen mukaan ilmailuviranomaiselle tämän liitteen tavoitteen edistämiseksi. Tekniset virastot tai ilmailuviranomaiset voivat kieltäytyä tällaisen teknisen avun antamisesta, kun niillä ei ole siihen resursseja, koska huoltotoiminta ei kuulu tämän liitteen soveltamisalaan tai laitos ei kuulu sääntelyn piiriin. Apua voidaan antaa muun muassa seuraavilla aloilla:

a)

tutkimusten tekeminen tai niistä raportoiminen pyynnöstä;

b)

tietojen hankkiminen ja toimittaminen raportteja varten pyynnöstä.

4.7   Tekniset virastot voivat sopimuksen 15 artiklan B kappaleen mukaisesti tehdä itsenäisesti korjaamojen/huolto-organisaatioiden tarkastuksia, kun sitä edellyttävät erityiset turvallisuuden huolenaiheet.

4.8   Osapuolet sopivat, että siviili-ilmailutuotteille voidaan suorittaa toisen osapuolen viranomaisvalvonnassa huolto- tai muutostöitä ja että toisen osapuolen viranomaisvalvonnassa oleva korjaamo/huolto-organisaatio voi palauttaa tuotteen käyttöön, kun se on hyväksytty tämän liitteen määräysten mukaisesti.

4.9   Osapuolet sopivat, että ilma-aluksen tai osan huoltamiseksi hätähuolto tai muu kuin säännöllinen huolto voidaan tehdä sopimuksen 12 artiklassa määritetyn alueen ulkopuolella edellyttäen, että siihen saadaan etukäteislupa. Lupa hätähuoltoon tai satunnaiseen huoltoon annetaan yhteisen huoltoa käsittelevän koordinointikomitean määrittelemiä menettelyjä noudattaen.

4.10   Jommankumman osapuolen siviili-ilmailun organisaatioihin, säännöksiin, menettelyihin tai normeihin, tekniset virastot ja ilmailuviranomaiset mukaan luettuina, tekemät muutokset voivat vaikuttaa tämän liitteen täytäntöönpanon perustaan. Sen vuoksi osapuolet antavat teknisten virastojen ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisten välityksellä toisillensa tiedon tällaisista muutossuunnitelmista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja keskustelevat siitä, missä määrin suunnitellut muutokset vaikuttavat tämän liitteen perustaan. Jos tätä liitettä päätetään sopimuksen 15 artiklan C kappaleen mukaisesti käytävissä neuvotteluissa muuttaa, osapuolet pyrkivät varmistamaan, että tämä muutos tulee voimaan samaan aikaan kuin sopimusmuutoksen aiheuttanut muutos tulee voimaan tai pannaan täytäntöön tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

5.   YHTEYDENPITO JA YHTEISTYÖ

5.1   Osapuolet vaihtavat yhteisen huoltoa käsittelevän koordinointikomitean välityksellä luettelot yhteystahoista tämän liitteen erilaisia teknisiä seikkoja varten. Luetteloa pitävät yllä tekniset virastot.

5.2   Kaiken osapuolten välisen yhteydenpidon, mukaan luettuina tässä liitteessä esitetyn mukaisesti tarkistusta tai hyväksyntää varten toimitettavat tekniset asiakirjat, on tapahduttava englannin kielellä.

5.3   Kiireellisissä tai epätavallisissa tilanteissa teknisten virastojen ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisten yhteystahot ovat yhteydessä toisiinsa ja varmistavat, että asianmukaiset välittömät toimet toteutetaan.

6.   VAATIMUSTENMUKAISUUSTOTEAMUSTEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAT KELPOISUUSVAATIMUKSET

6.1   Perusvaatimukset

6.1.1

Kummankin osapuolen tekninen virasto ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaiset esittelevät toisen osapuolen tekniselle virastolle korjaamojen/huolto-organisaatioiden viranomaisvalvontaa koskevat järjestelmänsä. Hoitaakseen korjaamojen/huolto-organisaatioiden valvontaa toisen osapuolen puolesta kummankin osapuolen teknisen viraston ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisten on annettava näyttö erityisesti siitä, että seuraavat asiat ovat toimivia ja riittäviä:

a)

lait ja määräykset;

b)

organisaatiorakenne;

c)

voimavarat, myös riittävä pätevä henkilöstö;

d)

koulutusohjelma;

e)

sisäiset toimintaperiaatteet, -prosessit ja -menettelyt;

f)

dokumentointi ja tallenteet;

g)

aktiivinen hyväksyntä- ja valvontaohjelma;

h)

toimivalta säänneltyjä yhteisöjä kohtaan.

6.2   Perusluottamus

6.2.1

Sopimuksen voimaantulohetkellä tämän liitteen lisäyksessä 2 mainitut tekniset virastot ja ilmailuviranomaiset täyttävät tämän liitteen vaatimukset sopimuksen tekemistä varten toteutettujen luottamusta lisäävien toimien jälkeen.

6.2.2

Kun yhteinen huoltoa käsittelevä koordinointikomitea toteaa, että jokin ilmailuviranomainen on läpäissyt tämän liitteen vaatimustenmukaisuuden täyttymistä koskevan arvion, se ehdottaa kahdenväliselle valvontakomitealle kyseisen ilmailuviranomaisen sisällyttämistä lisäykseen 2.

6.3   Jatkuva luottamus

6.3.1

Teknisten virastojen ja ilmailuviranomaisten on jatkuvasti voitava esittää näyttöä tehokkaasta valvonnasta 6.1.1 kohdassa kuvatulla tavalla yhteisen huoltoa käsittelevän koordinointikomitean menettelyjä noudattaen.

a)

Erityisesti teknisten virastojen ja ilmailuviranomaisten on

i)

saatava oikeus osallistua toistensa laatuauditointeihin ja standardointi- ja otantatarkastuksiin sekä vahvistettava vuotuinen otantatarkastusten aikataulu, johon sisältyvät mahdolliset muutokset olosuhteisiin mukautumiseksi;

ii)

suostuttava 6.3.1 kohdan a alakohdan i alakohdassa kuvattuihin tarkastuksiin;

iii)

varmistettava, että säännellyt yhteisöt sallivat molempien teknisten virastojen pääsyn auditointeihin ja tarkastuksiin;

iv)

annettava käyttöön raportit laatuauditoinneista ja standardointi- ja otantatarkastuksista, joita sovelletaan tähän liitteeseen;

v)

osoitettava soveltuva henkilöstö otantatarkastuksiin osallistumiseksi;

vi)

annettava käyttöön huolto-organisaation tallenteet ja tarkastusraportit, mukaan luettuina loppuun saatetut täytäntöönpanon valvontatoimet;

vii)

annettava tulkinta-apua ilmailuviranomaisen toimistossa tarkasteltaessa huolto-organisaation sisäisiä tallenteita ja asiakirjoja, jotka ovat kansallisella kielellä;

viii)

avustettava toisiaan tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisessa, ja

ix)

varmistettava, että otantatarkastukset yksilöidään ja että ne perustuvat riskianalyysiin ja objektiivisiin perusteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta teknisten virastojen harkintavaltaa.

b)

Teknisten virastojen on ilmoitettava toisilleen mahdollisimman varhain, jos tekninen virasto tai ilmailuviranomainen ei pysty täyttämään jotain tämän kohdan vaatimusta. Jos jompikumpi tekninen virasto katsoo, ettei tekninen pätevyys enää ole riittävä, teknisten virastojen on neuvoteltava asiasta ja ehdotettava toimintasuunnitelmaa, joka sisältää tarvittavat toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi.

c)

Jos tekninen virasto tai ilmailuviranomainen ei korjaa puutteita toimintasuunnitelmassa asetetussa määräajassa, kumpi tahansa tekninen virasto voi viedä asian yhteisen huoltoa käsittelevän koordinointikomitean käsiteltäväksi.

d)

Kun osapuoli aikoo keskeyttää teknisen viraston tai ilmailuviranomaisen toteamusten tai hyväksyntöjen tunnustamisen, osapuolen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle viipymättä sopimuksen 18 artiklan A kappaleen mukaisesti.

7.   TUTKIMUKSESTA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTATOIMESTA ILMOITTAMINEN

7.1   Sopimuksen 8 artiklan määräyksen mukaisesti kummankin osapuolen on teknisen virastonsa ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaistensa välityksellä ilmoitettava välittömästi toisilleen kaikista tutkimuksista ja niitä seuraavista korjaustoimista, jotka koskevat sitä, että toisen osapuolen viranomaisvalvontaan kuuluva korjaamo/huolto-organisaatio on jättänyt noudattamatta tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvia vaatimuksia, mistä voi täytäntöönpanon valvontatoimena seurata sakko tai hyväksynnän lopullinen tai määräaikainen peruuttaminen taikka rajoittaminen.

7.2   Ilmoitus on lähetettävä toisen osapuolen asianmukaiselle yhteystaholle, joka on mainittu tämän liitteen 5 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

7.3   Osapuolet säilyttävät oikeuden toteuttaa tällaisia täytäntöönpanon valvontatoimia. Joissakin tapauksissa osapuoli voi kuitenkin tarkastella toisen osapuolen toteuttamaa korjaavaa toimea. Tämän liitteen mukaista täytäntöönpanon valvontaan liittyvää kuulemista tarkastellaan yhdessä säännöllisesti yhteisessä huoltoa käsittelevässä koordinointikomiteassa.

7.4   Jos korjaamolta peruutetaan lopullisesti tai määräajaksi FAA:n 14 CFR:n osan 145 mukainen todistus tai hyväksytylle huolto-organisaatiolle komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen II nojalla annettu todistus peruutetaan lopullisesti tai määräajaksi, teknisen viraston ja tapauksen mukaan ilmailuviranomaisen on ilmoitettava toiselle tekniselle virastolle lopullisesta tai määräaikaisesta peruuttamisesta.

8.   SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

8.1   Osapuolet ovat sopineet seuraavista siirtymämääräyksistä sopimuksen lisäyksessä 1 lueteltujen Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten nojalla annettujen hyväksyntöjen osalta, jotka ovat voimassa tämän liitteen tullessa voimaan.

8.2   Riippumatta siitä, mitä sopimuksen 16 artiklan C kappaleessa määrätään, tämän sopimuksen osapuolet katsovat, että korjaamojen/huolto-organisaatioiden hyväksynnät, jotka tekninen virasto tai ilmailuviranomainen on antanut huoltotoiminnan täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti sopimuksen lisäyksessä 1 lueteltujen kahdenvälisten sopimusten nojalla ja jotka ovat voimassa tämän liitteen tullessa voimaan, ovat voimassa luetelluissa sopimuksissa sovituin ehdoin kaksi vuotta tämän liitteen voimaantulosta edellyttäen, että tällaisen hyväksynnän saanut korjaamo/huolto-organisaatio täyttää edelleen huoltotoiminnan täytäntöönpanomenettelyihin, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, sisältyneet erityisehdot siihen asti, kun ne siirtyvät tämän liitteen erityisehtoihin.

9.   SIIRTOMÄÄRÄYKSET

Osapuolet sopivat, että sellaisten lisäyksessä 2 luetelluissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien korjaamojen, jotka ovat FAA:n välittömässä valvonnassa tämän liitteen tullessa voimaan, hyväksyntöjen siirtäminen tapahtuu seuraavia siirtomääräyksiä noudattaen:

ilmailuviranomaisen on täydennettävä henkilöstönsä koulutusta sopimukseen, tähän liitteeseen ja FAA:n erityisehtoihin liittyvissä menettelyissä ennen kuin korjaamot siirretään;

kun riittävä määrä henkilöstöä on koulutettu tämän liitteen mukaisesti siirrettyjen laitosten valvontaan, FAA siirtää 14 CFR:n osan 145 mukaisesti hyväksyttyjen korjaamojen tarkastus-, seuranta- ja valvontatoimet asianmukaiselle ilmailuviranomaiselle;

siirtäminen ilmailuviranomaisille tapahtuu kahden vuoden kuluessa tämän liitteen voimaantulosta yhteisen huoltoa käsittelevän koordinointikomitean hyväksymiä menettelyjä noudattaen.

10.   MAKSUT

Maksuja peritään sopimuksen 14 artiklan ja sovellettavien viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Lisäys 1

ERITYISEHDOT

1.   YHDYSVALTOIHIN SIJOITTAUTUNEISIIN KORJAAMOIHIN SOVELLETTAVAT EASA:n ERITYISEHDOT

1.1

Saadakseen EASA:n osa 145 -hyväksynnän tämän liitteen ehtojen mukaisesti korjaamon on täytettävä kaikki seuraavat erityisehdot.

1.1.1

Korjaamon on esitettävä hakemus, jonka EASA hyväksyy muodon ja esittämistavan suhteen.

a)

Sekä EASA:n ensimmäistä hyväksyntää että sen jatkamista koskevassa hakemuksessa on oltava lausunto, jonka mukaan EASA-todistus ja/tai luokitus on tarpeen EU:n jäsenvaltiossa rekisteröityjen tai suunniteltujen ilmailualan tuotteiden tai niihin asennettujen osien huoltamista tai muuttamista varten.

b)

Korjaamon on toimitettava korjaamokäsikirjaansa lisäosa, jonka FAA on varmentanut ja hyväksynyt EASA:n puolesta. Kaikkiin lisäosan tarkistuksiin on saatava FAA:n hyväksyntä. Lisäosan sisältö on seuraava:

i)

Lisäosassa on oltava korjaamon vastuullisen johtajan vakuutus, sellaisena kuin se on määriteltynä EASA:n osan 145 nykyisessä versiossa, jossa korjaamo sitoutuu noudattamaan tätä liitettä ja lueteltuja erityisehtoja.

ii)

Yksityiskohtaiset menettelyt sellaisen riippumattoman laadunvalvontajärjestelmän toimintaa varten, jolla varmistetaan kaikkien Yhdysvaltojen alueella sijaitsevien toimipaikkojen ja linjahuoltopaikkojen valvonta.

iii)

Huoltotodisteen antamista tai käyttöönluovutuksen hyväksymistä koskevat menettelyt, jotka täyttävät ilma-alusten osalta EASA:n osan 145 ja ilma-alusten osien osalta FAA:n 8130-3-lomakkeen vaatimukset, ja kaikki muut omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan tarpeen mukaan vaatimat tiedot.

iv)

Rungon/ilma-aluksen osalta kelpuutetuille laitoksille menettelyt sen varmistamiseksi, että lentokelpoisuustodistus ja lentokelpoisuuden tarkastustodistus ovat voimassa, ennen kuin huoltotodiste annetaan.

v)

Menettelyt sen varmistamiseksi, että EASA:n vaatimuksissa määritellyt korjaukset ja muutokset tehdään EASA:n hyväksymien tietojen mukaisesti.

vi)

Menettely, jolla korjaamo varmistaa, että FAA:n hyväksymään perus- ja täydennyskoulutusohjelmaan ja siihen tehtyihin muutoksiin sisältyy inhimillisiä tekijöitä koskevaa koulutusta.

vii)

Menettelyt siviili-ilmailutuotteiden lentokelpoisuuden esteenä olevista vioista raportoimiseksi EASA:n osan 145 vaatimusten mukaisesti EASA:lle, ilma-aluksen suunnitteluorganisaatiolle sekä asiakkaalle tai lentotoiminnan harjoittajalle.

viii)

Menettelyt, joilla varmistetaan asiakkaan tai lentotoiminnan harjoittajan työtilauksen tai sopimuksen aukottomuus ja sen noudattaminen, ilmoitetut EASA:n lentokelpoisuusmääräykset ja muut ilmoitetut pakolliset ohjeet mukaan luettuina.

ix)

Käytössä olevat menettelyt sen varmistamiseksi, että toimeksisaajat noudattavat näiden täytäntöönpanomenettelyjen ehtoja; tämä tarkoittaa sitä, että käytetään EASA:n osa 145 -hyväksynnän saanutta organisaatiota tai, jos käytetään sellaista organisaatiota, jolla ei ole EASA:n osa 145 -hyväksyntää, tuotteen käyttöönluovuttava korjaamo vastaa sen lentokelpoisuuden varmistamisesta.

x)

Menettelyt, joilla mahdollistetaan kiinteän toimipaikan ulkopuolella toistuvasti tapahtuvat työt, jos tämä on tarpeellista.

xi)

Menettelyt sen varmistamiseksi, että ilma-aluksen korjaamohuoltoon on käytettävissä asianmukaiset katetut lentokonehallit.

1.2

Säilyttääkseen EASA:n osa 145 -hyväksynnän tämän liitteen ehtojen mukaisesti korjaamon on täytettävä seuraavat ehdot. FAA:n on tarkastettava, että korjaamo

a)

sallii sen, että EASA, tai FAA EASA:n puolesta, kohdistaa siihen 14 CFR:n osan 145 ja näiden erityisehtojen (eli EASA:n osan 145) vaatimusten jatkuvaa noudattamista koskevia tarkastuksia;

b)

hyväksyy sen, että EASA voi tehdä tarkastuksia ja toteuttaa täytäntöönpanon valvontatoimia minkä tahansa asiaa koskevan EY:n säädöksen ja EASA:n menettelyn mukaisesti;

c)

avustaa EASA:a tutkimuksissa tai täytäntöönpanon valvontatoimissa;

d)

täyttää edelleen 14 CFR:n osan 43 ja osan 145 sekä näiden erityisehtojen vaatimukset.

2.   EU:HUN SIJOITTAUTUNEISIIN HYVÄKSYTTYIHIN HUOLTO-ORGANISAATIOIHIN SOVELLETTAVAT FAA:n ERITYISEHDOT

2.1

Saadakseen CFR:n osa 145 -hyväksynnän tämän liitteen ehtojen mukaisesti hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden on täytettävä kaikki seuraavat erityisehdot.

2.1.1

Hyväksytyn huolto-organisaation on esitettävä hakemus, jonka FAA hyväksyy muodon ja esittämistavan suhteen.

a)

sekä ensimmäistä FAA-todistusta että sen jatkamista koskevassa hakemuksessa on oltava

i)

lausunto, jonka mukaan FAA:n korjaamotodistus ja/tai luokitus on tarpeen Yhdysvalloissa rekisteröityjen tai suunniteltujen ilmailualan tuotteiden tai ulkomailla rekisteröityjen, 14 CFR -määräysten mukaisesti käytettävien ilmailualan tuotteiden huoltamista tai muuttamista varten;

ii)

luettelo ilmailuviranomaisen hyväksymistä huoltotoiminnoista, jotka teetetään toimeksisaajilla/alihankkijoilla yhdysvaltalaisten siviili-ilmailutuotteiden huoltamiseksi;

iii)

kun kyseessä on vaarallisten aineiden kuljetus, kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki kuljetukseen osallistuvat työntekijät ovat saaneet koulutuksen vaarallisten aineiden kuljetukseen ICAO-standardien mukaisesti.

b)

Hyväksytyn huolto-organisaation on toimitettava käsikirjaansa englanninkielinen lisäosa, jonka ilmailuviranomainen on hyväksynyt ja jonka hyväksytty huolto-organisaatio säilyttää. Kun ilmailuviranomainen on lisäosan hyväksynyt, FAA:n katsotaan tunnustavan sen. Kaikkiin lisäosan tarkistuksiin on saatava ilmailuviranomaisen hyväksyntä. Huolto-organisaation käsikirjan FAA-lisäosaan on sisällyttävä seuraavat:

i)

vastuullisen johtajan allekirjoittama ja päiväämä vakuutus, jonka mukaan huolto-organisaatio sitoutuu noudattamaan tätä liitettä;

ii)

yhteenveto organisaation laatujärjestelmästä, jonka on katettava myös FAA:n erityisehdot;

iii)

huoltotodisteen antamista tai käyttöönluovutuksen hyväksymistä koskevat menettelyt, jotka täyttävät ilma-alusten osalta 14 CFR:n osan 43 ja ilma-alusten osien osalta EASA 1 -lomakkeen vaatimukset. Tähän sisältyvät 14 CFR:n jaksoissa 43.9 ja 43.11 vaaditut tiedot ja kaikki muut tiedot, jotka omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan on toimitettava tai säilytettävä tarpeen mukaan englannin kielellä.

iv)

menettelyt, joilla FAA:lle ilmoitetaan vaurioista, toimintahäiriöistä tai vioista ja epäillyistä hyväksymättömistä osista (Suspected Unapproved Parts, SUP), jotka on havaittu tai jotka on aiottu asentaa yhdysvaltalaisiin ilmailualan tuotteisiin;

v)

menettelyt, joilla FAA:lle ilmoitetaan sellaisia linjahuoltopaikkoja koskevista muutoksista, jotka

1)

sijaitsevat EU:n jäsenvaltiossa; ja

2)

huoltavat Yhdysvalloissa rekisteröityjä ilma-aluksia; ja

3)

vaikuttavat FAA:n toimintaspesifikaatioihin.

vi)

Menettelyt tämän liitteen lisäyksessä 2 olevissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden lisätoimipaikkojen kelpuuttamista ja valvontaa varten;

vii)

käytössä olevat menettelyt sen varmistamiseksi, että kaikkiin toimeksisaajille/alihankkijoille siirrettyihin toimintoihin liittyvät määräykset, joiden mukaan lähteen, jolla ei ole FAA-hyväksyntää, on palautettava tuote hyväksytylle huolto-organisaatiolle lopullista tarkastusta/testausta ja käyttöönluovutusta varten;

viii)

menettelyt FAA:lle 10 merkittävimmästä toimeksisaajasta/alihankkijasta neljännesvuosittain toimitettavia käyttöraportteja varten (ulkoistettu huoltotoiminta);

ix)

menettelyt, joilla varmistetaan, että 14 CFR:n vaatimuksissa määritellyt suuret muutostyöt tehdään FAA:n hyväksymien tietojen mukaisesti;

x)

menettelyt, joilla varmistetaan lentoyhtiön jatkuvan lentokelpoisuuden huolto-ohjelman (Continuous Airworthiness Maintenance Program, CAMP) noudattaminen, myös huollon eriyttäminen sellaisten kohteiden tarkastuksesta, joiden lentoyhtiö/asiakas katsoo vaativan tarkastusta (Required Inspection Items, RII).

xi)

menettelyt, joilla varmistetaan valmistajan huoltokäsikirjojen tai jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeiden (Instructions for Continued Airworthiness) noudattaminen, ja poikkeamisen käsittelyn osalta. Menettelyt sen varmistamiseksi, että kaikki FAA:n julkaisemat nykyiset ja sovellettavat lentokelpoisuusmääräykset (Airworthiness Directives, AD) ovat huoltohenkilöstön käytettävissä työtä suoritettaessa;

xii)

menettelyt, joilla vahvistetaan, että hyväksytyn huolto-organisaation työnjohto ja työntekijät, jotka vastaavat yhdysvaltalaisten ilmailualan tuotteiden lopputarkastuksesta ja käyttöönluovutuksesta, osaavat lukea, kirjoittaa ja ymmärtää englantia;

xiii)

menettelyt, joilla mahdollistetaan kiinteän toimipaikan ulkopuolella toistuvasti tapahtuvat työt, jos tämä on tarpeellista.

2.2

Säilyttääkseen 14 CFR:n osan 43- ja osan 145 -hyväksynnän tämän liitteen ehtojen mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation on täytettävä seuraavat ehdot. Ilmailuviranomaisen on tarkastettava, että hyväksytty huolto-organisaatio

a)

sallii sen, että FAA, tai ilmailuviranomainen FAA:n puolesta, kohdistaa siihen EASA:n osan 145 ja näiden erityisehtojen (eli 14 CFR osan 43 ja osan 145) vaatimusten jatkuvaa noudattamista koskevia tarkastuksia;

b)

antaa FAA:n toteuttaa tutkimuksia ja täytäntöönpanon valvontatoimia FAA:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

c)

avustaa tutkimuksissa tai täytäntöönpanon valvontatoimissa;

d)

täyttää edelleen EASA:n osan 145 sekä näiden erityisehtojen vaatimukset.

e)

Jos sääntöjä noudatetaan jatkuvasti, FAA voi uudistaa hyväksytyn huolto-organisaation ensimmäisen hyväksynnän 12 kuukauden kuluttua ja tämän jälkeen 24 kuukauden välein.

Lisäys 2

Tekniset virastot, joita pidetään pätevinä tämän liitteen soveltamiseksi:

 

Liittovaltion ilmailuhallinto (FAA)

 

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, EASA

Seuraavia EU:n jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisia pidetään pätevinä tämän liitteen soveltamiseksi:

 

Itävallan tasavalta

 

Belgian kuningaskunta

 

Tšekin tasavalta

 

Tanskan kuningaskunta

 

Suomen tasavalta

 

Ranskan tasavalta

 

Saksan liittotasavalta

 

Irlanti

 

Italian tasavalta

 

Luxemburgin suurherttuakunta

 

Maltan tasavalta

 

Alankomaiden kuningaskunta

 

Puolan tasavalta

 

Portugalin tasavalta

 

Espanjan kuningaskunta

 

Ruotsin kuningaskunta

 

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Lisäys 3

ILMAILUVIRANOMAISTEN MENETTELYT

FAA:n puolesta toimiva ilmailuviranomainen hoitaa seuraavat toimet sovittuja yhteisen huoltoa käsittelevän koordinointikomitean ohjeita ja menettelyjä noudattaen:

1)

Ensimmäistä huolto-organisaation hyväksyntähakemusta varten:

a)

tarkastaa hakijan FAA-todistusta varten esittämät asiakirjat;

b)

selvittää hakijalle kaikki asianmukaiset menettelyt;

c)

tarkastaa kaikki hakemusta edeltävät tiedot ja toimittaa ne FAA:lle;

d)

tarkastaa hakijan hyväksytyn huolto-organisaation käsikirjaan toimittaman FAA-lisäosan ja hyväksyy sen;

e)

suorittaa auditoinnin/tarkastuksen siitä, noudattaako hyväksytty huolto-organisaatio sovellettavia ohjeita;

f)

hyväksyy täydellisen hakemuspaketin, jossa on jäljennös valvontaraportista ja allekirjoitettu suositus FAA-hyväksyntää varten, ja toimittaa sen FAA:lle;

g)

säilyttää ajanmukaisen jäljennöksen FAA-lisäosasta.

2)

Hyväksytyn huolto-organisaation FAA-todistuksen uusimista varten:

Todistukset uusitaan ensin 12 kuukauden kuluttua ensimmäisen todistuksen saamisesta ja sen jälkeen 24 kuukauden välein.

a)

tarkastaa hakijan FAA-todistusta varten esittämät asiakirjat;

b)

varmistaa, että vaadittu toimitilatarkastus tai vaaditut toimitilatarkastukset on tehty;

c)

tarkastaa hakijan hyväksytyn huolto-organisaation käsikirjaan toimittaman FAA-lisäosan muutokset ja hyväksyy ne;

d)

antaa FAA:lle tiedon täydellisessä toimitilatarkastuksessa mahdollisesti tehdyistä havainnoista;

e)

hyväksyy täydellisen hakemuspaketin, jossa on jäljennös valvontaraportista ja allekirjoitettu suositus FAA-hyväksynnän uusimista varten, ja toimittaa sen FAA:lle.

3)

FAA-todistuksen muuttamista varten:

a)

varmistaa, että kaikista muutoksista esitetään vähintään hakemus;

b)

antaa FAA:lle raportin ja suosituksen linjahuoltopaikkojen tai kiinteiden toimipaikkojen lisäämisestä.

Lisäys 4

EASA 3 -LOMAKE – YHDYSVALTOJEN HYVÄKSYNTÄ

HYVÄKSYNTÄTODISTUS

VIITE EASA 145.XXXX

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 9 artiklan 2 kohdan säännökset sekä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä voimassa olevan kahdenvälisen sopimuksen määräykset huomioon ottaen Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) todistaa, että

 

YRITYKSEN NIMI

 

OSOITE

 

OSOITE

 

OSOITE

on hyväksytty osa 145 -huolto-organisaationa huoltamaan FAA:n Air Agency Certificate -todistuksessa ja siihen liittyvissä toimintaspesifikaatioissa lueteltuja tuotteita ja antamaan niihin liittyviä huoltotodisteita edellä olevaa viitettä käyttäen seuraavin ehdoin:

1.

Hyväksyntä koskee ainoastaan 14 CFR:n osan 145 korjaamojen Air Agency Certificate -todistuksessa ja siihen liittyvissä toimintaspesifikaatioissa täsmennettyjä seikkoja Yhdysvalloissa tehtävien töiden osalta (jollei EASA erityistapauksessa muuta sovi).

2.

Hyväksyntä ei ylitä sallittuja EASA:n osa 145 -luokituksia, jotka on eritelty asetuksessa (EY) N:o 2042/2003.

3.

Hyväksynnän edellytyksenä on 14 CFR:n osan 145 sekä huoltotoiminnan täytäntöönpanomenettelyissä täsmennettyjen erojen jatkuva noudattaminen; tähän kuuluu myös FAA:n 8130-3-lomakkeen käyttö osien huoltotodistetta/käyttöönluovutusta varten voimalaitteisiin asti.

4.

Käyttöönluovutustodistuksissa on mainittava edellä oleva EASA:n osa 145 -hyväksynnän viitenumero ja 14 CFR:n osan 145 Air Agency Certificate -todistuksen numero.

5.

Mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät, hyväksyntä on voimassa

[kahden vuoden voimassaoloaika] asti,

ellei hyväksyntää luovuteta, korvata, keskeytetä tai peruuteta.

Myöntämispäivä

Allekirjoitus

EASA:n puolesta