9.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2009/741/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Azerbaidžanin tasavallan kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista. Näissä neuvotteluissa se on noudattanut menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Komission neuvottelema sopimus olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään lopullisesti myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus sillä edellytyksellä, että neuvosto tekee päätöksen sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen voimaantuloon saakka sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan antamaan sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen

SOPIMUS

tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

AZERBAIDŽANIN TASAVALLAN HALLITUS

(jäljempänä ’osapuolet’), jotka

TOTEAVAT, että useiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Azerbaidžanin tasavallan välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia määräyksiä,

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta monissa näkökohdissa, jotka voivat sisältyä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneilla yhteisön lentoliikenteen harjoittajilla on Euroopan yhteisön oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että ne Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Azerbaidžanin tasavallan kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, jotka ovat Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia, on saatettava täysin kyseisen oikeuden mukaisiksi, jotta Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda vankka oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, ettei niitä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Azerbaidžanin tasavallan kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräyksiä, jotka eivät ole yhteisön oikeuden vastaisia, ole syytä muuttaa tai korvata,

TOTEAVAT, että näiden neuvottelujen yhteydessä Euroopan yhteisön tarkoituksena ei ole lisätä Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin tasavallan välisen lentoliikenteen kokonaismäärää tai vaikuttaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien ja Azerbaidžanin tasavallan lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon eikä neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Tässä sopimuksessa ’jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioita.

2.   Kun jossain liitteessä I mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun jossain liitteessä I mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, tämän on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion suorittama nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset ovat ensisijaisia liitteessä II olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen niihin määräyksiin nähden, jotka koskevat kyseisen jäsenvaltion suorittamaa lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja Azerbaidžanin tasavallan lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia, ja tämän artiklan 3 kohdan määräykset ovat ensisijaisia liitteessä II olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen niihin määräyksiin nähden, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista, tilapäistä peruuttamista tai rajoittamista.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion suorittamasta nimeämisestä Azerbaidžanin tasavallan on myönnettävä asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että:

i)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti nimeävän jäsenvaltion alueelle ja sillä on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on ansiolentoluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

iii)

lentoliikenteen harjoittaja on pysyvästi jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta ja on jatkuvasti näiden valtioiden ja/tai niiden kansalaisten tosiasiallisessa määräysvallassa.

3.   Azerbaidžanin tasavalta voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

i)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti nimeävän jäsenvaltion alueelle tai sillä ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

iii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole, joko suoraan tai osake-enemmistön kautta, jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa.

Azerbaidžanin tasavalta ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää yhteisön lentoliikenteen harjoittajien välillä.

3 artikla

Viranomaisvalvontaan liittyvät oikeudet

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa c kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka viranomaisvalvonnasta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja Azerbaidžanin tasavallan välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla Azerbaidžanin tasavallalle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen kyseisen toisen jäsenvaltion toimesta sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvan myöntämiseen.

4 artikla

Lentopolttoaineen verotus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavia määräyksiä.

2.   Mikään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen sopimusten kohta ei huolimatta niissä mahdollisesti olevista päinvastaisista määräyksistä saa estää jäsenvaltioita määräämästä syrjimättömin perustein veroja, tulleja tai muita maksuja sen alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään Azerbaidžanin tasavallan nimeämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan ja toisen kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan tai jonkin toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan välillä.

3.   Mikään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen sopimusten kohta ei huolimatta niissä mahdollisesti olevista päinvastaisista määräyksistä saa estää Azerbaidžanin tasavaltaa määräämästä syrjimättömin perustein veroja, tulleja tai muita maksuja sen alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi kahden Azerbaidžanin tasavallan alueella sijaitsevan paikan välillä.

5 artikla

Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa e kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Tariffeihin, joita Azerbaidžanin tasavallan nimeämät lentoliikenteen harjoittajat perivät kokonaan Euroopan yhteisön alueella tapahtuvasta kuljetuksesta sellaisen liitteessä I mainitun sopimuksen nojalla, johon sisältyy liitteessä II olevassa e kohdassa mainittu määräys, sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

6 artikla

Sopimuksen liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

7 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Osapuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

8 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat soveltavansa sopimusta väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3.   Jäsenvaltioiden ja Azerbaidžanin tasavallan väliset sopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät vielä ole tulleet voimaan tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja joita ei sovelleta väliaikaisesti, luetellaan liitteessä I olevassa b kohdassa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tällaisiin sopimuksiin ja järjestelyihin, kun ne tulevat voimaan tai kun niitä sovelletaan väliaikaisesti.

9 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä I mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä I mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä I mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty Strasbourgissa, 7 päivänä heinäkuuta 2009 kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja azerin kielellä.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

LIITE I

Luettelo tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

a)

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka on tehty, allekirjoitettu ja/tai joita sovelletaan väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Itävallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Wienissä 4 päivänä heinäkuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Itävalta-sopimus’

Belgian kuningaskunnan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Bakussa 13 päivänä huhtikuuta 1998, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Belgia-sopimus’

Bulgarian tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Sofiassa 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Bulgaria-sopimus’

Tanskan kuningaskunnan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Kööpenhaminassa 27 päivänä huhtikuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Tanska-sopimus’, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä maaliskuuta 2004 ja 17 päivänä joulukuuta 2004 tehdyllä kirjeenvaihdolla

Saksan liittotasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Bakussa 28 päivänä heinäkuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Saksa-sopimus’, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Bakussa 28 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn Saksan liittotasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen oikaisemisesta ja täydentämisestä Bakussa 29 päivänä 1998 tehdyllä pöytäkirjalla

Ranskan tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Pariisissa 19 päivänä kesäkuuta 1997, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Ranska-sopimus’

Helleenien tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Ateenassa 5 ja 6 päivänä kesäkuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Kreikka-sopimus’

Italian tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Roomassa 25 päivänä syyskuuta 1997, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Italia-sopimus’

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Bakussa 3 päivänä heinäkuuta 2001, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Luxemburg-sopimus’

Alankomaiden kuningaskunnan ja Azerbaidžanin tasavallan välinen lentoliikennesopimus, tehty Bakussa 11 päivänä heinäkuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Alankomaat-sopimus’

Puolan tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen sopimus siviililentoliikenteestä, tehty Varsovassa 26 päivänä elokuuta 1997, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Puola-sopimus’

Romanian hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Bakussa 27 päivänä maaliskuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Romania-sopimus’,

Slovakian tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Bakussa 27 päivänä lokakuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Slovakia-sopimus’

Espanjan kuningaskunnan ja Azerbaidžanin tasavallan välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Madridissa 18 päivänä marraskuuta 2004, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Espanja-sopimus’

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Kööpenhaminassa 27 päivänä huhtikuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Ruotsi-sopimus’, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä maaliskuuta 2004 ja 17 päivänä joulukuuta 2004 tehdyllä kirjeenvaihdolla

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Lontoossa 23 päivänä helmikuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimus’, sellaisena kuin se on muutettuna Bakussa 20 päivänä kesäkuuta ja 23 päivänä joulukuuta 1996 tehdyllä noottienvaihdolla ja viimeksi muutettuna Bakussa 3 – 4 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyllä yhteisymmärryspöytäkirjalla

b)

Azerbaidžanin tasavallan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä parafoidut tai allekirjoitetut lentoliikennesopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan ja joita ei sovelleta väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Tšekin tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Prahassa 3 päivänä joulukuuta 1998, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Tšekki-sopimus’

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Tallinnassa 8 päivänä marraskuuta 2002, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Viro-sopimus’

Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaidžanin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Bakussa 29 päivänä syyskuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Azerbaidžan–Suomi-sopimus’

LIITE II

Luettelo liitteessä I lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–5 artiklassa

a)

Jäsenvaltion suorittama nimeäminen:

Azerbaidžan–Itävalta-sopimuksen 3 artiklan 5 kohta

Azerbaidžan–Bulgaria-sopimuksen 3 artiklan 5 kohta

Azerbaidžan–Tšekki-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Tanska-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Viro-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Saksa-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Kreikka-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Ranska-sopimuksen 4 artiklan 3 kohta

Azerbaidžan–Italia-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Luxemburg-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Alankomaat-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Puola-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Romania-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Slovakia-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Ruotsi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Azerbaidžan–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen:

Azerbaidžan–Itävalta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Belgia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta

Azerbaidžan–Bulgaria-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Tšekki-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohta

Azerbaidžan–Tanska-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Viro-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Kreikka-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohta

Azerbaidžan–Ranska-sopimuksen 5 artiklan 1 kohta

Azerbaidžan–Suomi-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Italia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Luxemburg-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Alankomaat-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta

Azerbaidžan–Puola-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Romania-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Slovakia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Ruotsi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Azerbaidžan–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

c)

Viranomaisvalvonta:

Azerbaidžan–Itävalta-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Belgia-sopimuksen 7 artikla

Azerbaidžan–Tšekki-sopimuksen 7 artikla

Azerbaidžan–Tanska-sopimuksen 14 artikla

Azerbaidžan–Viro-sopimuksen 15 artikla

Azerbaidžan–Saksa-sopimuksen 11 a artikla

Azerbaidžan–Kreikka-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Ranska-sopimuksen 8 artikla

Azerbaidžan–Suomi-sopimuksen 13 artikla

Azerbaidžan–Italia-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Luxemburg-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Alankomaat-sopimuksen 13 artikla

Azerbaidžan–Slovakia-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Ruotsi-sopimuksen 14 artikla

d)

Lentopolttoaineen verotus:

Azerbaidžan–Itävalta-sopimuksen 7 artikla

Azerbaidžan–Belgia-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Bulgaria-sopimuksen 7 artikla

Azerbaidžan–Tšekki-sopimuksen 8 artikla

Azerbaidžan–Tanska-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Viro-sopimuksen 7 artikla

Azerbaidžan–Saksa-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Kreikka-sopimuksen 9 artikla

Azerbaidžan–Ranska-sopimuksen 11 artikla

Azerbaidžan–Suomi-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Italia-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Luxemburg-sopimuksen 8 artikla

Azerbaidžan–Alankomaat-sopimuksen 9 artikla

Azerbaidžan–Puola-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Romania-sopimuksen 9 artikla

Azerbaidžan–Espanja-sopimuksen 5 artikla

Azerbaidžan–Slovakia-sopimuksen 9 artikla

Azerbaidžan–Ruotsi-sopimuksen 6 artikla

Azerbaidžan–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 8 artikla

e)

Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä:

Azerbaidžan–Itävalta-sopimuksen 11 artikla

Azerbaidžan–Belgia-sopimuksen 13 artikla

Azerbaidžan–Bulgaria-sopimuksen 9 artikla

Azerbaidžan–Tšekki-sopimuksen 12 artikla

Azerbaidžan–Tanska-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Viro-sopimuksen 13 artikla

Azerbaidžan–Saksa-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Kreikka-sopimuksen 12 artikla

Azerbaidžan–Ranska-sopimuksen 17 artikla

Azerbaidžan–Suomi-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Italia-sopimuksen 8 artikla

Azerbaidžan–Luxemburg-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Alankomaat-sopimuksen 5 artikla

Azerbaidžan–Puola-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Romania-sopimuksen 8 artikla

Azerbaidžan–Slovakia-sopimuksen 8 artikla

Azerbaidžan–Ruotsi-sopimuksen 10 artikla

Azerbaidžan–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 7 artikla

LIITE III

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla)