30.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,

Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2009/481/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1932/2006 (1) muutettiin luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi Euroopan unionin ulkorajoja ylittäessään (viisumipakkoluettelo), ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (viisumivapausluettelo), annettua asetusta (EY) N:o 539/2001 (2) muun muassa siten, että Bahaman liittovaltio, jäljempänä ’Bahama’, siirrettiin viisumipakkoluettelosta viisumivapausluetteloon. Asetuksessa (EY) N:o 1932/2006 lisäksi säädetään, että viisumivapautta sovelletaan Euroopan yhteisön ja Bahaman välillä tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä.

(2)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyllä päätöksellä komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Bahaman välillä tehtävästä lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaussopimuksesta.

(3)

Sopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin 4 päivänä heinäkuuta 2008 ja ne saatiin päätökseen 16 päivänä lokakuuta 2008.

(4)

Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2008 parafoitu sopimus olisi allekirjoitettava ja siihen liitetyt julistukset olisi hyväksyttävä. Sopimusta olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen, se ei sido niitä eikä sitä sovelleta niihin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välinen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittaminen sillä varauksella, että sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta tähän päätökseen liitetyt julistukset.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta sillä varauksella, että sopimus tehdään.

4 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä (3) alkaen kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. POSPÍŠIL


(1)  EUVL L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen allekirjoittamispäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välinen

SOPIMUS

lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

sekä

BAHAMAN LIITTOVALTIO, jäljempänä ’Bahama’,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

TARKOITUKSENAAN kehittää edelleen sopimuspuolten välisiä ystävällisiä suhteita ja helpottaa matkustamista varmistamalla kansalaisilleen viisumivapaa maahantulo ja lyhytaikainen oleskelu;

OTTAVAT HUOMIOON 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1932/2006 (1), jolla muutettiin luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annettua asetusta (EY) N:o 539/2001 muun muassa siirtämällä kuusi kolmatta maata, mukaan lukien Bahama, niiden kolmansien maiden luetteloon, joiden kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän oleskellessaan lyhyen ajan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa;

OTTAVAT HUOMIOON, että asetuksen (EY) N:o 1932/2006 2 artiklassa säädetään, että viisumivapautta on sovellettava kyseisiin kuuteen maahan vasta siitä päivästä lähtien, jona Euroopan yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välinen viisumivapaussopimus tulee voimaan;

TOTEAVAT, että useiden jäsenvaltioiden kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan Bahamaan enintään kolmen tai kahdeksan kuukauden ajaksi, kun taas toisten jäsenvaltioiden kansalaisiin sovelletaan viisumipakkoa;

HALUAVAT varmistaa, että kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaista kohtelua koskevaa periaatetta noudatetaan;

OTTAVAT HUOMIOON, että henkilöt, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan lyhytaikaisen oleskelunsa aikana, eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi tämän ryhmän osalta viisumipakkoon tai siitä myönnettävään vapautukseen ja työnsaantiin sovelletaan edelleen asiaa koskevaa yhteisön oikeutta ja jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä sekä Bahaman kansallista lainsäädäntöä;

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Bahaman kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia lukuun ottamatta;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Bahaman kansalaisella’ henkilöä, jolla on Bahaman kansalaisuus;

d)

’Schengen-alueella’ aluetta, jolla ei ole sisärajoja ja joka käsittää a alakohdassa tarkoitettujen, Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueet.

3 artikla

Soveltamisala

1.   Euroopan unionin kansalaiset, joilla on jonkin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi tai virkamatkapassi, voivat tulla Bahaman alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia 4 artiklan 1 kohdassa määritetyn ajan.

Bahaman kansalaiset, joilla on Bahaman myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi tai virkamatkapassi, voivat tulla jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia 4 artiklan 2 kohdassa määritetyn ajan.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta henkilöihin, joiden matkan tarkoituksena on ansiotyön tekeminen.

Tämän henkilöryhmän osalta kukin jäsenvaltio voi erikseen päättää viisumipakon määräämisestä Bahaman kansalaisille tai sen peruuttamisesta asetuksen (EY) N:o 539/2001 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tämän henkilöryhmän osalta Bahama voi päättää kunkin jäsenvaltion kansalaisille erikseen määrättävästä viisumipakosta tai viisumivapaudesta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

3.   Tämän sopimuksen mukaista viisumivapautta sovelletaan rajoittamatta maahantulon ja lyhytaikaisen oleskelun edellytyksiä koskevan sopimuspuolten lainsäädännön soveltamista. Jäsenvaltiot ja Bahama varaavat oikeuden evätä maahantulon ja lyhytaikaisen oleskelun alueellaan, jos yksi tai useampi näistä edellytyksistä ei täyty.

4.   Viisumivapautta sovelletaan riippumatta siitä, mitä kuljetusmuotoa sopimuspuolten rajojen ylittämiseen on käytetty.

5.   Sellaisiin kysymyksiin, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, sovelletaan yhteisön oikeutta, jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä tai Bahaman kansallista lainsäädäntöä.

4 artikla

Oleskelun kesto

1.   Euroopan unionin kansalaiset voivat oleskella Bahaman alueella enintään kolmen kuukauden ajan ensimmäistä maan alueelle tulon päivää seuraavien kuuden kuukauden aikana.

2.   Bahaman kansalaiset voivat oleskella Schengen-alueella enintään kolmen kuukauden ajan ensimmäisen jonkin Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion alueelle tulon päivää seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso kuuden kuukauden aikana lasketaan ottamatta huomioon mahdollista oleskelua sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei vielä sovella täysimääräisesti Schengenin säännöstöä.

Bahaman kansalaiset voivat oleskella enintään kolmen kuukauden ajan kunkin sellaisen jäsenvaltion alueella, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, ensimmäisen kyseisen jäsenvaltion alueelle tulon päivää seuraavien kuuden kuukauden aikana, riippumatta Schengen-alueella oleskelun lasketusta kestosta.

3.   Tämä sopimus ei vaikuta Bahaman ja jäsenvaltioiden mahdollisuuteen pidentää kolmen kuukauden oleskeluaikaa kansallisen lainsäädännön ja yhteisön oikeuden mukaisesti.

5 artikla

Maantieteellinen soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan tasavallan osalta ainoastaan Ranskan tasavallan Euroopassa olevaan alueeseen.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Alankomaiden kuningaskunnan osalta ainoastaan Alankomaiden kuningaskunnan Euroopassa olevaan alueeseen.

6 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Sopimuspuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja Bahaman edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan komissio.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa muutoksia tai lisäyksiä tähän sopimukseen;

c)

ratkaista riitoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Tämän sopimuksen sekä jäsenvaltioiden ja Bahaman voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten välinen suhde

Tätä sopimusta sovelletaan ensisijaisesti muihin sellaisiin kahdenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Bahaman välillä, siltä osin kuin niiden määräykset koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä.

8 artikla

Loppumääräykset

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia sisäisiä menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa edellä tarkoitetut menettelyt päätökseen.

2.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sen voimassaoloa päätetä 5 kohdan mukaisesti.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sitä varten tarvittavien sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

4.   Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen erityisesti yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen, laittomaan maahanmuuttoon tai toisen sopimuspuolen palauttamaan viisumipakkoon liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle sopimuspuolelle viimeistään kaksi kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneita syitä ei enää ole, soveltamisen keskeyttäneen sopimuspuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle sopimuspuolelle.

5.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitus on tehty.

6.   Bahama voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen vain kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

7.   Yhteisö voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai päättää sen voimassaolon vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.

Tehty Brysselissä 28. toukokuuta 2009 kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de Las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of The Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

For the Commonwealth of The Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  EUVL L 405, 30.12.2006, s. 23.


ISLANTIA, NORJAA, SVEITSIÄ JA LIECHTENSTEINIA KOSKEVA YHTEINEN JULISTUS

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 ja 26 päivänä lokakuuta 2004 tehdyistä sopimuksista.

Tämän vuoksi on toivottavaa, että Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin viranomaiset ja Bahaman viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset lyhytaikaista oleskelua koskevat viisumivapaussopimukset samoin ehdoin kuin tämä sopimus tehdään.


YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN TULKITAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUA NIIDEN HENKILÖIDEN RYHMÄÄ, JOIDEN MATKAN TARKOITUKSENA ON ANSIOTYÖN TEKEMINEN

Koska sopimuspuolet haluavat varmistaa yhteisen tulkinnan, ne sopivat, että tässä sopimuksessa niiden henkilöiden ryhmällä, joiden matkan tarkoituksena on ansiotyön tekeminen, tarkoitetaan henkilöitä, jotka tulevat toisen sopimuspuolen alueelle harjoittaakseen ammattia tai toimintaa vastikkeellisesti työntekijänä tai palveluntarjoajana.

Tämän ryhmän ulkopuolella olisi oltava:

liikemiehet, ts. henkilöt jotka matkustavat liikeneuvotteluja varten (ilman, että he työskentelevät toisen sopimuspuolen alueella),

urheilijat ja taiteilijat, jotka harjoittavat toimintaa tilapäisesti,

toimittajat, jotka ovat asuinmaansa tiedotusvälineiden lähettämiä, ja

yritysten sisäiset harjoittelijat.

Tämän julistuksen täytäntöönpanoa valvoo sekakomitea tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisen vastuunsa nojalla. Sekakomitea voi ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia sopimuspuolten kokemusten perusteella.


YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN TULKITAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN 4 ARTIKLASSA TARKOITETTUA KOLMEN KUUKAUDEN AJANJAKSOA ENSIMMÄISEN ALUEELLE TULON PÄIVÄÄ SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA

Sopimuspuolet sopivat, että tämän sopimuksen 4 artiklassa vahvistetulla enintään kolmen kuukauden ajanjaksolla ensimmäisen Bahaman alueelle tai Schengen-alueelle tulon päivää seuraavien kuuden kuukauden aikana tarkoitetaan joko yhtäjaksoista vierailua tai useita peräkkäisiä vierailuja, joiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä kolmea kuukautta kuuden kuukauden aikana.


YHTEINEN JULISTUS KANSALAISILLE SUUNNATTAVASTA VIISUMIVAPAUSSOPIMUSTA KOSKEVASTA TIEDOTUKSESTA

Sopimuspuolet toteavat, että avoimuus on tärkeää Euroopan unionin ja Bahaman kansalaisille, ja sopivat varmistavansa, että viisumivapaussopimuksen sisällöstä ja seurauksista ja siihen liittyvistä kysymyksistä, kuten maahantuloedellytyksistä, tiedotetaan kattavasti.