19.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2008,

kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

(2008/870/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 29 päivänä tammikuuta 2007 komission aloittamaan vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut tiettyjen muiden WTO:n jäsenten kanssa Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan yhteisöön liittymistä koskevan prosessin yhteydessä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on saattanut päätökseen neuvottelut Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan välisestä kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta. Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan välillä kirjeenvaihtona tehtävä sopimus vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen saattamisesta päätökseen Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti (2).

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa 1 artiklassa tarkoitettu kirjeenvaihtona tehtävä sopimus yhteisöä sitovasti (3).

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Kuuban tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

Genevessä 24 päivänä lokakuuta 2008

Arvoisa vastaanottaja

Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käytyjen vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella Euroopan yhteisö ja Kuuban tasavalta ovat sopineet seuraavaa:

Euroopan yhteisö sisällyttää 27 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan myönnytysluetteloonsa seuraavan muutoksen:

 

Lisätään puhdistettavaksi tarkoitettua raakaa ruokosokeria koskevan EY:n tariffikiintiön (tullinimike 1701 11 10) nykyiseen 106 925 tonnin määrään Kuuballe maakohtainen kiintiö 10 000 tonnia niin, että kiintiötulli on edelleen 98 euroa/nettotonni.

 

Markkinointivuonna 2008/2009 Kuuban maakohtainen kiintiö on 20 000 tonnia. Markkinointivuodesta 2009/2010 alkaen Kuuban maakohtainen kiintiö on 10 000 tonnia.

Kuuban tasavalta hyväksyy Euroopan yhteisön periaatteen nettouttaa tariffikiintiöt 25 jäsenvaltion EY:n GATT-velvoitteiden ja Bulgarian tasavallan ja Romanian GATT-velvoitteiden mukauttamiseksi Euroopan yhteisön hiljattain tapahtuneen laajentumisen johdosta.

Tämä sopimus tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua Kuuban tasavallalta saadun allekirjoitetun kirjeen päivämäärästä.

Euroopan yhteisön puolesta

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Genevessä 24 päivänä lokakuuta 2008

Arvoisa vastaanottaja

Viittaan seuraavaan kirjeeseenne:

”Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käytyjen vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella Euroopan yhteisö ja Kuuban tasavalta ovat sopineet seuraavaa:

Euroopan yhteisö sisällyttää 27 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan myönnytysluetteloonsa seuraavan muutoksen:

 

Lisätään puhdistettavaksi tarkoitettua raakaa ruokosokeria koskevan EY:n tariffikiintiön (tullinimike 1701 11 10) nykyiseen 106 925 tonnin määrään Kuuballe maakohtainen kiintiö 10 000 tonnia niin, että kiintiötulli on edelleen 98 euroa/nettotonni.

 

Markkinointivuonna 2008/2009 Kuuban maakohtainen kiintiö on 20 000 tonnia. Markkinointivuodesta 2009/2010 alkaen Kuuban maakohtainen kiintiö on 10 000 tonnia.

Kuuban tasavalta hyväksyy Euroopan yhteisön periaatteen nettouttaa tariffikiintiöt 25 jäsenvaltion EY:n GATT-velvoitteiden ja Bulgarian tasavallan ja Romanian GATT-velvoitteiden mukauttamiseksi Euroopan yhteisön hiljattain tapahtuneen laajentumisen johdosta.

Tämä sopimus tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua Kuuban tasavallalta saadun allekirjoitetun kirjeen päivämäärästä.”

Minulla on kunnia ilmoittaa, että hallitukseni hyväksyy edellä esitetyn sopimuksen.

Kuuban tasavallan puolesta

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image