18.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/22


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1182/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007, hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä sekä direktiivien 2001/112/EY ja 2001/113/EY, asetusten (ETY) N:o 827/68, (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96, (EY) N:o 2826/2000, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 2202/96 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 273, 17. lokakuuta 2007 )

Sivu 25, 53 artikla (asetuksen (EY) N:o 318/2006 muuttaminen):

korvataan:

”Muutetaan asetus (EY) N:o 318/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 32 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaan sanojen ”liitteessä VII” jälkeen sanat ”tai liitteessä VIII”.

2)

Lisätään liitteen VII jälkeen liite seuraavasti:

seuraavasti:

”Muutetaan asetus (EY) N:o 318/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 32 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaan sanojen ”liitteessä VII” jälkeen sanat ”tai liitteessä VII a”.

2)

Lisätään liitteen VII jälkeen liite seuraavasti:

Sivu 25, 55 artiklan (siirtymäsäännökset) 4 kohdan viimeinen virke:

korvataan:

”Siltä osin kuin on kyse sellaisten jäsenvaltioiden tuottajaryhmittymistä, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa esitettyjä tukitasoja on sovellettava hyväksymissuunnitelmiin tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.”

seuraavasti:

”Siltä osin kuin on kyse sellaisten jäsenvaltioiden tuottajaryhmittymistä, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa esitettyjä tukitasoja on sovellettava hyväksymissuunnitelmiin tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.”