11.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/83


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumista sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta

(2007/810/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 ja 308 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen sekä 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon asiakirjan Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen, kun komissio sai neuvotteluvaltuudet 25 päivänä huhtikuuta 2006, neuvottelut San Marinon tasavallan kanssa pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi on saatu päätökseen.

(2)

Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaan komissio on antanut neuvostolle ehdotuksen pöytäkirjaksi.

(3)

Kyseinen pöytäkirja olisi tehtävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi, jäljempänä ’pöytäkirja’.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Oikeutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja toimittaa pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetun hyväksymisasiakirjan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


PÖYTÄKIRJA

Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA SEKÄ

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’,

joita Euroopan unionin neuvosto edustaa,

sekä

EUROOPAN YHTEISÖ,

jota Euroopan unionin neuvosto myös edustaa,

sekä

SAN MARINON TASAVALTA,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevan 16 päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, joka tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002,

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, liittymisen Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007,

KATSOVAT, että uusista jäsenvaltioista tulee sopimuksen sopimuspuolia,

KATSOVAT, että liittymissopimuksessa Euroopan unionin neuvostolle annetaan valtuudet tehdä nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirja uusien jäsenvaltioiden liittymisestä sopimukseen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Uusista jäsenvaltioista tulee sopimuksen sopimuspuolia.

2 artikla

Korvataan sopimuksen nimi seuraavasti:

3 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1.   Euroopan unionin neuvosto, jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisön puolesta, ja San Marinon tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen näiden menettelyjen päätökseen saattamisesta. Hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan.

5 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymisasiakirjan tallettamispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

6 artikla

Sopimuksen ja sen liitteinä olevien julistusten tekstit laaditaan bulgarian ja romanian kielillä (1).

Ne ovat tämän pöytäkirjan liitteinä ja ne ovat yhtä todistusvoimaisia kuin tekstit, jotka on laadittu muilla sopimuksen ja sen liitteinä olevien julistusten kielillä.

7 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Bulgarian- ja romaniankieliset toisinnot julkaistaan myöhemmin Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa.