23.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/61


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2005,

vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2005/929/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä maaliskuuta 2004 komission aloittamaan neuvottelut tiettyjen muiden Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenten kanssa vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen myötä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on saattanut päätökseen neuvottelut Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välisestä kirjeenvaihtona tehtävästä, vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesta sopimuksesta. Tämä sopimus olisi sen vuoksi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta kirjeenvaihtona tehty, vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen sopimus Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välillä erityismyönnytysten peruuttamisesta luetteloiden peruuttamisen yhteydessä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan osalta niiden liittyessä Euroopan unioniin.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö(t), jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa 1 artiklassa tarkoitettu kirjeenvaihtona tehtävä sopimus yhteisöä sitovasti (1).

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. GRANT


(1)  Sopimuksen voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen, Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Bryssel, 13. joulukuuta 2005

Arvoisa vastaanottaja

Euroopan yhteisöjen (EY) ja Korean tasavallan aloitettua neuvottelut vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan luetteloiden myönnytysten muuttamiseksi niiden yhteisöön liittymisen myötä, Euroopan yhteisö ja Korean tasavalta sopivat seuraavasta saattaakseen päätökseen neuvottelut, jotka aloitettiin Euroopan yhteisön 19. tammikuuta 2004 WTO:lle antaman ilmoituksen perusteella GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Euroopan yhteisö suostuu sisällyttämään yhteisön 25 jäsenvaltion tullialueen luetteloon myönnytykset, jotka olivat mukana sen edellisessä luettelossa.

Yhteisö suostuu soveltamaan seuraavia tosiasiallisesti alhaisempia tulleja:

 

8525 40 99: alhaisempi 12,5 prosentin tulli

 

3903 19 00: alhaisempi 4 prosentin tulli

 

8521 10 30: alhaisempi 13,0 prosentin tulli

 

8527 31 91: alhaisempi 11,4 prosentin tulli

Yllä mainittuja alhaisempia tullimaksuja sovelletaan kolmen vuoden ajan tai kunnes Dohan kehitysohjelman tulosten täytäntöönpanossa saavutetaan yllämainittu tullimaksutaso riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Kohdan 8525 40 99 alhaisempaa tullia sovelletaan kuitenkin neljän vuoden ajan tai kunnes Dohan kehitysohjelman tulosten täytäntöönpanossa saavutetaan yllämainittu tullimaksutaso riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Yllä mainitut ajanjaksot alkavat täytäntöönpanon päivämäärästä.

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin Euroopan yhteisö vastaanottaa Korean tasavallalta asianmukaisesti laaditun hyväksymiskirjeen osapuolten harkinnan jälkeen niiden omien menettelyjen mukaisesti. Euroopan yhteisö sitoutuu varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että asianmukaiset täytäntöönpanotoimet astuvat voimaan viimeistään 1. tammikuuta 2006.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan yhteisön puolesta

Image

Bryssel, 13. joulukuuta 2005

Arvoisa vastaanottaja

Viittaan seuraavaan kirjeeseenne:

”Euroopan yhteisöjen (EY) ja Korean tasavallan aloitettua neuvottelut vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan luetteloiden myönnytysten muuttamiseksi niiden yhteisöön liittymisen myötä, Euroopan yhteisö ja Korean tasavalta sopivat seuraavasta saattaakseen päätökseen neuvottelut, jotka aloitettiin Euroopan yhteisön 19. tammikuuta 2004 WTO:lle antaman ilmoituksen perusteella GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Euroopan yhteisö suostuu sisällyttämään yhteisön 25 jäsenvaltion tullialueen luetteloon myönnytykset, jotka olivat mukana sen edellisessä luettelossa.

Yhteisö suostuu soveltamaan seuraavia tosiasiallisesti alhaisempia tulleja:

 

8525 40 99: alhaisempi 12,5 prosentin tulli

 

3903 19 00: alhaisempi 4 prosentin tulli

 

8521 10 30: alhaisempi 13,0 prosentin tulli

 

8527 31 91: alhaisempi 11,4 prosentin tulli

Yllä mainittuja alhaisempia tullimaksuja sovelletaan kolmen vuoden ajan tai kunnes Dohan kehitysohjelman tulosten täytäntöönpanossa saavutetaan yllämainittu tullimaksutaso riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Kohdan 8525 40 99 alhaisempaa tullia sovelletaan kuitenkin neljän vuoden ajan tai kunnes Dohan kehitysohjelman tulosten täytäntöönpanossa saavutetaan yllämainittu tullimaksutaso riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Yllä mainitut ajanjaksot alkavat täytäntöönpanon päivämäärästä.

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin Euroopan yhteisö vastaanottaa Korean tasavallalta asianmukaisesti laaditun hyväksymiskirjeen osapuolten harkinnan jälkeen niiden omien menettelyjen mukaisesti. Euroopan yhteisö sitoutuu varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että asianmukaiset täytäntöönpanotoimet astuvat voimaan viimeistään 1. tammikuuta 2006.”

Minulla on kunnia ilmoittaa hallitukseni yhteisymmärrys.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Korean tasavallan puolesta

Image