18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/447/YUTP,

tehty 14 päivänä maaliskuuta 2005,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä heinäkuuta 2004 yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa (1).

(2)

Yhteisen toiminnan 11 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt edellyttävät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaista sopimusta.

(3)

Neuvoston annettua 13 päivänä syyskuuta 2004 valtuutuksensa puheenjohtajavaltio neuvotteli korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea).

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välinen sopimus Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea).

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.


KÄÄNNÖS

SOPIMUS

Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

EUROOPAN UNIONI (EU)

ja

ARGENTIINAN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON:

Euroopan unionin neuvoston 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksymän yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa (1),

Argentiinan tasavallalle esitetyn kutsun osallistua EU-johtoiseen operaatioon,

onnistuneesti loppuun saatetun joukkojen muodostamisprosessin sekä EU:n operaation komentajan ja EU:n sotilaskomitean suosituksen tehdä sopimus Argentiinan tasavallan joukkojen osallistumisesta EU-johtoiseen operaatioon,

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 21 päivänä syyskuuta 2004 tekemän päätöksen BiH/1/2004 (2) Argentiinan tasavallan osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa,

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 29 päivänä syyskuuta 2004 tekemän päätöksen BiH/3/2004 osallistujien komitean perustamisesta Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten (3),

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Operaatioon osallistuminen

1.   Argentiinan tasavalta liittyy tämän sopimuksen määräysten ja mahdollisesti tarvittavien täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksyttyyn yhteiseen toimintaan 2004/570/YUTP ja kaikkiin yhteisiin toimintoihin tai päätöksiin, joilla Euroopan unionin neuvosto päättää jatkaa EU:n sotilaallista kriisinhallintaoperaatiota.

2.   Argentiinan tasavallan osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon ei vaikuta Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuuteen.

3.   Argentiinan tasavalta varmistaa, että sen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvat joukot ja henkilöstö noudattavat tehtävänsä suorittamisessa:

yhteistä toimintaa 2004/570/YUTP ja siihen mahdollisesti tehtyjä muutoksia,

operaatiosuunnitelmaa,

täytäntöönpanotoimenpiteitä.

4.   Argentiinan tasavallan operaatioon lähettämät joukot ja henkilöstö suorittavat tehtävänsä ja menettelevät yksinomaan EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation etujen mukaisesti.

5.   Argentiinan tasavalta antaa EU:n operaation komentajalle ajoissa tiedon kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista operaatioon.

2 artikla

Joukkojen asema

1.   Argentiinan tasavallan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon lähettämien joukkojen ja henkilöstön asemaan sovelletaan joukkojen asemasta Euroopan unionin ja vastaanottavan valtion välillä sovittuja määräyksiä, jos sellaiset ovat olemassa.

2.   Bosnia ja Hertsegovinan ulkopuolella sijaitseviin esikuntiin tai johtoyksiköihin lähetettyjen joukkojen ja henkilöstön asemaan sovelletaan asianomaisten esikuntien ja johtoyksiköiden ja Argentiinan tasavallan välisiä järjestelyjä.

3.   Argentiinan tasavalta käyttää lainkäyttövaltaansa EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuviin joukkoihinsa ja henkilöstöönsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa tarkoitettujen joukkojen asemaa koskevien määräysten soveltamista.

4.   Argentiinan tasavalta vastaa kaikista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumiseen liittyvien, sen joukkojen tai henkilöstön jäsenten esittämien tai niitä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta. Argentiinan tasavalta vastaa lakiensa ja asetustensa mukaisesti sellaisten, erityisesti oikeudellisten tai kurinpidollisten, menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään sen joukkoja tai henkilöstön jäsentä vastaan.

5.   Argentiinan tasavalta sitoutuu antamaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, joka koskee luopumista korvausten vaatimisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvilta valtioilta.

6.   Euroopan unioni sitoutuu varmistamaan, että sen jäsenvaltiot antavat tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, joka koskee luopumista korvausvaatimuksista Argentiinan tasavallan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumisen osalta.

3 artikla

Turvaluokitellut tiedot

1.   Argentiinan tasavalta toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU:n turvaluokitellut tiedot suojataan noudattaen 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (4) olevia Euroopan unionin neuvoston turvallisuussääntöjä sekä toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien EU:n operaation komentajan, antamia lisäohjeita.

2.   Jos EU ja Argentiinan tasavalta ovat tehneet sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen vaihtamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä, kyseisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation yhteydessä.

4 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Kaikki EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvat joukot ja henkilöstön jäsenet pysyvät täysin kansallisten viranomaistensa alaisina.

2.   Kansalliset viranomaiset siirtävät joukkojensa ja henkilöstönsä operatiivisen ja taktisen johdon ja/tai valvonnan EU:n operaation komentajalle. EU:n operaation komentajalla on oikeus siirtää toimivaltansa toiselle henkilölle.

3.   Argentiinan tasavallalla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla operaation päivittäisessä toteuttamisessa.

4.   EU:n operaation komentaja voi Argentiinan tasavaltaa kuultuaan milloin tahansa pyytää Argentiinan tasavallan osallisuuden pois vetämistä.

5.   Argentiinan tasavalta nimeää johtavan sotilasedustajan, joka edustaa sen kansallista sotilasosastoa EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa. Johtava sotilasedustaja neuvottelee EU:n joukkojen komentajan kanssa kaikista operaatioon vaikuttavista asioista ja vastaa sotilasosastonsa päivittäisestä kurinpitovalvonnasta.

5 artikla

Rahoitusnäkökohdat

1.   Argentiinan tasavalta vastaa kaikista sen operaatioon osallistumiseen liittyvistä kustannuksista, elleivät ne kuulu yhteisiin kustannuksiin sen mukaisesti, mitä säädetään tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa oikeudellisissa välineissä sekä 23 päivänä helmikuuta 2004 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2004/197/YUTP Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (5).

2.   Kuoleman, loukkaantumisen, menetyksen tai vahingon sattuessa valtiosta tai valtioista, jossa tai joissa operaatio toteutetaan, oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille Argentiinan tasavalta, jos sen on todettu olevan korvausvastuussa, maksaa korvauksia tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa joukkojen asemasta sovituissa määräyksissä, jos sellaiset ovat olemassa, vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

6 artikla

Sopimuksen täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämistä teknisistä ja hallinnollisista järjestelyistä sovitaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin sekä Argentiinan tasavallan asianmukaisten viranomaisten välillä.

7 artikla

Noudattamatta jättäminen

Mikäli osapuoli ei noudata edellä olevissa artikloissa määrättyjä velvoitteitaan, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

8 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät riidat ratkaistaan osapuolten välillä diplomaattisin keinoin.

9 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

2.   Tämä sopimus on voimassa Argentiinan tasavallan operaatioon osallistumisen ajan.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 englannin kielellä neljänä kappaleena.

Euroopan unionin puolesta

Argentiinan tasavallan puolesta


(1)  EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  EUVL L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 28.10.2004, s. 64. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä BiH/5/2004 (EUVL L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/194/EY (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68.

2 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut

LAUSUMAT

EU:n jäsenvaltioiden lausuma

”Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksyttyä EU:n yhteistä toimintaa 2004/570/YUTP soveltavat EU:n jäsenvaltiot pyrkivät omien oikeusjärjestelmiensä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan Argentiinan tasavallalle esitettävistä korvausvaatimuksista, jotka perustuvat niiden lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka ne omistavat ja jota EU:n kriisinhallintaoperaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen aiheutti Argentiinan tasavallan henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EU:n kriisinhallintaoperaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys aiheutui Argentiinan tasavallan omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän Argentiinan tasavallan lähettämän EU:n kriisinhallintaoperaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”

Argentiinan tasavallan lausuma

”Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksyttyä EU:n yhteistä toimintaa 2004/570/YUTP soveltava Argentiinan tasavalta pyrkii oman oikeusjärjestelmänsä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan muille EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistuville valtioille esitettävistä korvausvaatimuksista, jotka perustuvat sen lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka se omistaa ja jota EU:n kriisinhallintaoperaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen aiheutti henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EU:n kriisinhallintaoperaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys aiheutui EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistuvien valtioiden omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän EU:n kriisinhallintaoperaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”