26.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2004,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

(2005/45/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan Sveitsin valaliiton kanssa Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen, jolla muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehty Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien määräysten osalta.

(2)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 26 päivänä lokakuuta 200420 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen (1) mukaisesti ja edellyttäen, että sopimus tehdään lopullisesti myöhemmin.

(3)

Sopimuksessa määrätään sen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Komissio vahvistaa yhteisön kannan sekakomitean päätöksiin tai suosituksiin, jotka perustuvat sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevaan 7 artiklaan.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen yhteisön puolesta (2).

4 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä helmikuuta 2005 sen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja siihen asti, kun se on tullut voimaan, mikäli pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan 4 kohdassa määritellyt täytäntöönpanotoimet hyväksytään samanaikaisesti.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMANN


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

SVEITSIN VALALIITTO, jäljempänä ’Sveitsi’,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen sekä Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välisten sopimusten päätösasiakirjoihin sisältyvän, tulevia lisäneuvotteluja koskevan yhteisen julistuksen,

KATSOVAT, että 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyssä Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa, jäljempänä ’sopimus’, oleva pöytäkirja N:o 2 olisi saatettava ajan tasalle Uruguayn kierroksen tulosten mukaisesti ja mukautettava pöytäkirjan kattamien tuotteiden osalta,

KATSOVAT, että kauppavirta olisi ylläpidettävä Sveitsin ja uusien jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionin laajentumisen jälkeen,

HALUAVAT parantaa vastavuoroista markkinoille pääsyä jalostettujen maataloustuotteiden osalta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 17 päivänä maaliskuuta 2000 kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimus seuraavasti:

1)

Korvataan sopimuksen liite I uudella liitteellä I, joka on tämän sopimuksen liitteenä 1.

2)

Korvataan sopimuksen pöytäkirja N:o 2 uudella pöytäkirjalla N:o 2, joka on tämän sopimuksen liitteenä 2.

2 artikla

Kumotaan seuraavat sopimukset tämän sopimuksen tullessa voimaan:

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 17 päivänä maaliskuuta 2000 kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2,

Euroopan komission ja Sveitsin viranomaisten välinen 29 päivänä marraskuuta 1988 päivätty kirjeenvaihto, joka koskee sellaisten Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton soveltamien hinnantasaustoimenpiteiden avoimuuden parantamiseksi tarkoitettuja järjestelyjä, jotka vaikuttavat pöytäkirjan N:o 2 soveltamisalaan kuuluvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan.

3 artikla

Tämän sopimuksen liitteet, mukaan luettuina taulukot, taulukoiden lisäykset ja pöytäkirjan N:o 2 lisäys, ovat erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1.   Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin, sekä Sveitsin alueeseen.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan myös Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueeseen niin kauan kuin tulliliitto Sveitsin kanssa jatkuu.

5 artikla

1.   Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tarvittavien sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ratifiointiprosessin ollessa käynnissä sopimuspuolet soveltavat tätä sopimusta allekirjoittamispäivää seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisestä päivästä sillä edellytyksellä, että pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan 4 kohdan mukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet on hyväksytty kyseisenä päivänä.

6 artikla

1.   Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

2.   Sopimuspuolet vahvistavat kirjeenvaihdolla maltankielisen toisinnon oikeellisuuden. Kyseinen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen kuin 1 kohdassa tarkoitetut.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

LIITE 1

”LIITE I

Luettelo sopimuksen 2 artiklan i kohdassa tarkoitetuista tuotteista:

HS-koodi

Kuvaus

2905 43

– – mannitoli

2905 44

– – D-glusitoli (sorbitoli)

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat:

3501 10

– kaseiini

ex 3501 90

– muut:

– muut kuin kaseiiniliimat

3502

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset:

– muna-albumiini (ovalbumiini):

3502 11

– – kuivattu

3502 19

– – muu

3502 20

– maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3809 10

– tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

– teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:

3823 11

– – steariinihappo

3823 12

– – öljyhappo

3823 19

– – muut

3823 70

– teolliset rasva-alkoholit

3824 60

– sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

5301

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös garnetoidut jätteet ja lumput)”

LIITE 2

PÖYTÄKIRJA N:o 2

tietyistä jalostetuista maataloustuotteista

1 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Jollei tämän pöytäkirjan määräyksistä muuta johdu, sopimuksen määräyksiä sovelletaan tämän pöytäkirjan taulukoissa I ja II lueteltuihin tuotteisiin.

2.   Sopimuspuolet eivät saa näiden tuotteiden osalta kantaa tuontitulleja tai muita vastaavia maksuja, maatalouden maksuosat mukaan luettuina, eivätkä myöntää vientitukia tai vaikutukseltaan niitä vastaavien tullien tai maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista.

3.   Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaan, kunnes Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjaa N:o 3 voidaan soveltaa Liechtensteinin ruhtinaskuntaan.

2 artikla

Hinnantasaustoimenpiteiden soveltaminen

1.   Jotta voitaisiin ottaa huomioon taulukossa I lueteltujen tuotteiden valmistuksessa käytettävien maataloudesta saatavien raaka-aineiden kustannuserot, sopimus ei estä soveltamasta hinnantasausjärjestelyjä kyseisiin tuotteisiin; tämä tarkoittaa maatalouden maksuosien kantamista tuonnista ja vientitukien myöntämistä tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista.

2.   Jos sopimuspuoli soveltaa jalostusteollisuuden maksamaa raaka-aineiden hintaa alentavia sisäisiä toimenpiteitä, kyseiset toimenpiteet on otettava huomioon hinnantasausmääriä laskettaessa.

3 artikla

Tuontia koskevat hinnantasaustoimenpiteet

1.   Tuontia koskevia maatalouden maksuosia laskettaessa huomioon otettavat maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden perusmäärät eivät Sveitsin osalta saa ylittää vastaavan maataloudesta peräisin olevan raaka-aineen Sveitsin kotimaisen viitehinnan ja yhteisön sisäisen viitehinnan erotusta eivätkä tuontitullia, jota Sveitsi tosiasiassa soveltaa sellaisenaan tuotuihin maataloudesta peräisin oleviin raaka-aineisiin.

2.   Taulukossa I lueteltuihin tuotteisiin sovellettava Sveitsin tuontijärjestelmä on vahvistettu taulukossa IV.

3.   Jos Sveitsin kotimainen viitehinta on alempi kuin yhteisön sisäinen viitehinta, yhteisö voi soveltaa hinnantasausjärjestelyjä 2 artiklassa esitetyllä tavalla; tämä tarkoittaa maatalouden maksuosien kantamista tuonnista asetuksen (EY) N:o 1460/96, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, mukaisesti.

4 artikla

Vientiä koskevat hinnantasaustoimenpiteet

1.   Sveitsin vientituet tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittainen tai täydellinen palauttaminen tai peruuttaminen tai niistä vapauttaminen taulukossa I lueteltujen yhteisöön vietävien tuotteiden osalta eivät saa ylittää kyseisten tuotteiden valmistuksessa käytettyjen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden Sveitsin kotimaisen viitehinnan ja yhteisön sisäisen viitehinnan erotusta kerrottuna tosiasiallisesti käytetyillä määrillä. Jos Sveitsin kotimainen viitehinta on yhtä suuri tai alempi kuin yhteisön sisäinen viitehinta, Sveitsin vientituen tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaisen tai täydellisen palauttamisen tai peruuttamisen tai niistä vapauttamisen on oltava nolla.

2.   Jos Sveitsin kotimainen viitehinta on alempi kuin yhteisön sisäinen viitehinta, yhteisö voi soveltaa hinnantasausjärjestelyjä 2 artiklassa esitetyllä tavalla; tämä tarkoittaa vientitukien myöntämistä asetuksen (EY) N:o 1520/2000, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, mukaisesti tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista.

3.   Sopimuspuolet eivät saa myöntää vientitukia, tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista taulukossa I ja taulukossa II lueteltujen tuotteiden valmistuksessa käytetyn sokerin (HS-nimikkeet 1701, 1702 ja 1703) osalta.

5 artikla

Viitehinnat

1.   Edellä 3 ja 4 artiklassa mainittujen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden yhteisön sisäiset ja Sveitsin kotimaiset viitehinnat on lueteltu taulukossa III.

2.   Sopimuspuolten on säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, toimitettava sekakomitealle kaikkien sellaisten raaka-aineiden sisäiset ja kotimaiset viitehinnat, joiden osalta sovelletaan hinnantasaustoimenpiteitä. Toimitettujen sisäisten ja kotimaisten viitehintojen on oltava sopimuspuolen alueella vallitsevan todellisen hintatilanteen mukaisia. Niiden on oltava jalostusteollisuuden tavallisesti tukkukaupassa tai valmistusvaiheessa maksamia hintoja. Jos maataloudesta peräisin oleva raaka-aine on jalostusteollisuuden tai sen osan saatavilla tavallisesti sisä- ja kotimaisilla markkinoilla vallitsevaa hintaa alhaisempaan hintaan, toimitettavia sisäisiä ja kotimaisia viitehintoja on mukautettava vastaavasti.

3.   Sekakomitea vahvistaa Euroopan komission yksiköiden ja Sveitsin liittovaltion viranomaisten toimittamien tietojen perusteella sisäiset ja kotimaiset viitehinnat ja hintaerot maataloudesta peräisin oleville raaka-aineille, jotka on lueteltu taulukossa III. Taulukossa IV lueteltujen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden perusmääriä on mukautettava, jos se on tarpeellista suhteellisten etuusmarginaalien säilyttämisen osalta.

4.   Sekakomitea tarkistaa ennen tämän pöytäkirjan soveltamista niiden 3 ja 4 artiklassa mainittujen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden sisäiset ja kotimaiset hinnat, jotka on lueteltu taulukossa III.

6 artikla

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset on vahvistettu tämän pöytäkirjan lisäyksessä.

7 artikla

Muutokset

Sekakomitea voi päättää tehdä muutoksia tämän pöytäkirjan taulukoihin, taulukoiden lisäyksiin ja lisäykseen.

TAULUKKO I

Hinnantasaustoimenpiteiden alaiset tavarat

HS-nimike

Tavaran kuvaus

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

.10

– jogurtti:

ex .10

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

.90

– muu:

ex .90

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

.20

– maidosta valmistetut levitteet:

ex .20

– – rasvapitoisuus vähintään 39 mutta vähemmän kuin 75 painoprosenttia

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

.10

– margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini:

ex .10

– – enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävä

.90

– muu:

ex .90

– – enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävä

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

.10

– perunat:

ex .10

– – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

.20

– perunat:

ex .20

– hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

– pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

.11

– – maapähkinät:

ex .11

– – – maapähkinävoi

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

– kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:

.12

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat valmisteet:

ex .12

– – – maitorasvaa vähintään 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähintään 2,5 painoprosenttia, sokeria vähintään 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia sisältävät

.20

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet:

ex .20

– – maitorasvaa vähintään 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähintään 2,5 painoprosenttia, sokeria vähintään 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia sisältävät

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

.20

– tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

.90

– muut:

ex .90

– – muu kuin nestemäinen mango-chutney

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

2105

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

.10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

ex .10

– – maitorasvaa enemmän kuin 1 %, muuta rasvaa enemmän kuin 1 % tai sokereita enemmän kuin 5 % sisältävät

.90

– muut

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

ex .90

– muu kuin denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia, ja muu kuin lisättyä alkoholia sisältävä tiivistetty rypäleen puristemehu

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

.10

– kaseiini

.90

– muut:

ex .90

– – muut kuin kaseiiniliimat

TAULUKKO II

Vapaakauppatavarat

HS-nimike

Tavaran kuvaus

0501

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet

0503

Jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

10

– pehmustehöyhenet; untuvat

ex 90

– muut (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0508

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

ex 00

– muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

0509

Pesusienet, eläinperäiset

0510

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

0710

Jäädytetyt kasvikset:

40

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

90

– muut kasvikset; kasvissekoitukset:

ex 90

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

0902

Tee, myös maustettu

0903

Mate

1212

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat:

ex 20

– merilevät ja muut levät (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini)

1402

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti täytteenä tai pehmusteena (esim. kapokki, täpeheinä ja meriheinä), myös kerrostettuina ja muuhun tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

1403

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti luudan- tai harjantekoon (esim. luutadurra, piassava, riisinjuuri ja istlekuitu), myös kimppuina tai sykkyröinä

1404

Muualle kuulumattomat kasvituotteet

10

– raa'at kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti värjäykseen tai parkitukseen

20

– puuvillalintterit

ex 90

– muut (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

1505

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini):

ex 00

– muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:

20

– kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

ex 20

– – hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

90

– muut:

ex 90

– – muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

1518

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

ex 00

– linoksiini

1520

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt

1522

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

50

– kemiallisesti puhdas fruktoosi

90

– muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja siirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta

ex 90

– – kemiallisesti puhdas maltoosi (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1804

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

1805

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

90

– muut:

ex 90

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata); palmunsydämet; jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset nimikkeen 0714 syötävät kasvinosat

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

90

– muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

ex 90

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

80

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat:

ex 00

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

– pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

11

– – maapähkinät:

ex 11

– – – maapähkinät, paahdetut

– muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

91

– – palmunsydämet

99

– – muut:

ex 99

– – – maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

– kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:

11

– – uutteet, esanssit ja tiivisteet

12

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat valmisteet:

ex 12

– – – maitorasvaa, maitoproteiineja, sokeria tai tärkkelystä sisältämättömät tai maitorasvaa vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia, sokeria vähemmän kuin 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähemmän kuin 5 painoprosenttia sisältävät

20

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet:

ex 20

– – maitorasvaa, maitoproteiineja, sokeria tai tärkkelystä sisältämättömät tai maitorasvaa vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia, sokeria vähemmän kuin 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähemmän kuin 5 painoprosenttia sisältävät

30

– paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

ex 10

– elävä eli aktiivinen hiiva (muu kuin leivontahiiva ja muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

ex 20

– kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

30

– valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

10

– soijakastike

30

– sinappijauho ja valmistettu sinappi:

ex 30

– – sinappijauho, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi; valmistettu sinappi

90

– muut:

ex 90

– – nestemäinen mango-chutney

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

ex 10

– – muut kuin maitorasvoja enemmän kuin 1 %, muita rasvoja enemmän kuin 1 % tai sokereita enemmän kuin 5 % sisältävät

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut

10

– vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

ex 90

– muut kuin vedellä laimennetut tai hiilihapotetut hedelmä- ja kasvismehut

2203

Mallasjuomat

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta:

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

20

– väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut

30

– viski

40

– rommi ja taffia

50

– gini ja genever

60

– votka

70

– liköörit

2209

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet

TAULUKKO III

EY:n sisäiset ja Sveitsin kotimaiset viitehinnat (4)

Maataloudesta peräisin oleva raaka-aine

Sveitsin kotimainen viitehinta

CHF/100 kg netto

EY:n sisäinen viitehinta

CHF/100 kg netto

Sveitsin ja EY:n viitehinnan ero

CHF/100 kg netto

Tavallinen vehnä

64,00

19,45

44,55

Durumvehnä

43,22

28,46

14,76

Ruis

58,00

15,98

42,02

Ohra

32,46

11,81

20,65

Maissi

38,97

18,87

20,10

Tavallinen vehnäjauho

105,88

27,23

78,65

Täysmaitojauhe

607,00

382,77

224,23

Rasvaton maitojauhe

481,04

295,49

185,55

Voi

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Sokeri (HS-nimikkeet 1701, 1702 ja 1703)

0,00

Munat (2)

250,75

186,70

64,05

Tuoreet perunat

42,00

21,14

20,86

Kasvirasva (3)

360,00

147,25

212,75

TAULUKKO IV

Sveitsin tuontijärjestelmä

a)

Tämän taulukon lisäyksessä lueteltujen tuotteiden tulli on nettopainon perusteella laskettu maatalouden maksuosa. Standardireseptit on esitetty lisäyksessä.

b)

Maatalouden maksuosien laskennassa otetaan lisäyksessä lueteltujen tuotteiden osalta huomioon seuraavat maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden perusmäärät:

Maataloudesta peräisin oleva raaka-aine

Voimaantulosta lähtien sovellettava perusmäärä

Voimaantulosta kolmen vuoden kuluttua sovellettava perusmäärä

CHF/100 kg netto

CHF/100 kg netto

Tavallinen vehnä

40,00

38,00

Durumvehnä

13,00

12,00

Ruis

37,00

36,00

Ohra

18,00

18,00

Maissi

18,00

18,00

Tavallinen vehnäjauho

70,00

67,00

Täysmaitojauhe

201,00

191,00

Rasvaton maitojauhe

167,00

158,00

Voi

466,00

466,00

Sokeri (HS-nimikkeet 1701, 1702 ja 1703)

,

,

Munat

36,00

36,00

Tuoreet perunat

18,00

18,00

Kasvirasva

191,00

181,00

c)

Seuraavassa taulukossa luetellut tuotteet ovat tullittomia.

Sveitsin tullitariffin nimike

Huomautukset

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Muu kuin nestemäinen mango-chutney

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Seuraavassa taulukossa lueteltujen tuotteiden tulli vähenee nollaan kolmena yhtä suurena vuosivähennyksenä tämän pöytäkirjan tultua voimaan.

Sveitsin tullitariffin nimike

Voimaantulosta lähtien sovellettava tulli

Voimaantulosta yhden vuoden kuluttua sovellettava tulli

Voimaantulosta kahden vuoden kuluttua sovellettava tulli

CHF/100 kg brutto

CHF/100 kg brutto

CHF/100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

,

2208.9022

46,70

23,30

,

e)

Tässä taulukossa vahvistetuilla tullitariffin nimikkeillä tarkoitetaan Sveitsissä 1 päivänä tammikuuta 2002 sovellettavia tullitariffin nimikkeitä. Sen estämättä, mitä sopimuksen 12 a artiklassa määrätään, tariffinimikkeistöön myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset eivät vaikuta tämän taulukon ehtoihin.


(1)  Tuotteet, jotka hyötyvät voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 nojalla myönnetystä voin tuesta.

(2)  Määritelty kuorettomien, nestemäisten linnunmunien hinnoista kerrottuna 0,85:llä.

(3)  100 % rasvaa sisältävien kasvirasvojen hinnat (leipomoille ja elintarviketeollisuudelle).

(4)  Maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden, jotka on mainittu 3 ja 4 artiklassa ja jotka on lueteltu taulukossa III, EY:n sisäiset ja Sveitsin kotimaiset hinnat perustuvat tietoihin 1 päivältä tammikuuta 2002. Sekakomitea tarkistaa hinnat ennen tämän pöytäkirjan soveltamista.

Lisäys taulukkoon IV

Sveitsin standardireseptit

Taulukossa IV olevassa a kohdassa (Sveitsin tuontijärjestelmä) tarkoitetut standardireseptit, joita käytetään laskettaessa maatalouden maksuosia, esitetään seuraavassa taulukossa.

Sveitsin tullitariffin nimike

Huomautukset

Tavallinen vehnä

Durumvehnä

Ruis

Ohra

Maissi

Tavallinen vehnäjauho

Täysmaitojauhe

Rasvaton maitojauhe

Voi

Sokeri

Munat

Tuoreet perunat

Kasvirasva

kg raaka-ainetta/100 kg netto valmista tuotetta

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Enemmän kuin 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Rasvapitoisuus vähintään 39 mutta vähemmän kuin 75 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Rasvapitoisuus vähintään 39 mutta vähemmän kuin 75 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 20 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Enemmän kuin 8 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 8 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Enemmän kuin 8 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 8 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Enemmän kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Tavallista vehnää, ruista, ohraa, maissia tai perunoita sisältämättömät; muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Muut

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Tavallista vehnää, ruista, ohraa, maissia tai perunoita sisältämättömät; muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Muut

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Ihmisravintona käytettävä

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Muut

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 9 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Enemmän kuin 9 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Enemmän kuin 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Korppujauhot

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Muut kuin korppujauhot

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Korppujauhot

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Muut kuin korppujauhot

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Maitorasvaa sisältämättömät tai maitorasvaa enintään 3 painoprosenttia sisältävät, muuta rasvaa sisältämättömät tai enintään 3 painoprosenttia muuta rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Maitorasvaa sisältämättömät tai maitorasvaa enintään 3 painoprosenttia sisältävät, enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia muuta rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Maitorasvaa sisältämättömät tai maitorasvaa enintään 3 painoprosenttia sisältävät, enemmän kuin 10 painoprosenttia muuta rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 7 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Enemmän kuin 7 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 13 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Enemmän kuin 13 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Enemmän kuin 20 painoprosenttia mutta enintään 35 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Enemmän kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Enemmän kuin 20 painoprosenttia mutta enintään 35 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Enemmän kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Enemmän kuin 12 painoprosenttia mutta enintään 20 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Enemmän kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Enemmän kuin 60 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Enemmän kuin 25 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 5 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Enemmän kuin 5 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Lisäys pöytäkirjaan N:o 2

Hallinnollista yhteistyötä koskevat määräykset

1.

Sopimuspuolet sopivat siitä, että hallinnollinen yhteistyö on olennaisen tärkeää tämän pöytäkirjan nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi, ja korostavat sitoutumistaan sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullien osalta ja niihin liittyvissä seikoissa.

2.

Jos sopimuspuoli on objektiivisen tiedon perusteella todennut, että hallinnollinen yhteistyö on laiminlyöty ja/tai tätä pöytäkirjaa koskeva sääntöjenvastaisuus tai petos on tapahtunut, kyseinen sopimuspuoli voi tämän lisäyksen nojalla keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) etuuskohtelun.

3.

Tässä lisäyksessä tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa:

a)

toistuvaa velvoitteiden noudattamatta jättämistä tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamiseksi;

b)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksia;

c)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä luvan hankkimisessa hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi.

Tässä lisäyksessä tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos saatetaan havaita muun muassa silloin, kun sopimuspuolen tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuonnin nopea ja ilman riittävää perustetta tapahtuva kasvu voidaan yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan objektiiviseen tietoon.

4.

Väliaikaisen keskeyttämisen soveltamisedellytykset ovat seuraavat:

a)

Sopimuspuolen, joka on objektiivisen tiedon perusteella havainnut hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnin ja/tai sääntöjenvastaisuuden tai petoksen tullien osalta ja niihin liittyvissä seikoissa, on viipymättä ilmoitettava sekakomitealle havainnostaan ja sitä koskevista objektiivisista tiedoistaan ja aloitettava sekakomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon ja objektiivisiin tuloksiin perustuvat neuvottelut, jotta saavutetaan kummankin sopimuspuolen hyväksymä ratkaisu.

b)

Kun sopimuspuolet ovat aloittaneet edellä mainitut neuvottelut sekakomiteassa eivätkä ole saavuttaneet hyväksyttävää ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen sopimuspuoli voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava sekakomitealle.

c)

Tässä lisäyksessä tarkoitetut väliaikaiset keskeytykset eivät saa kestää pidempään kuin asianomaisen sopimuspuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Niiden kesto on enintään kuusi kuukautta, ja ne voidaan uusia. Etuuskohtelun väliaikaisista keskeytyksistä on ilmoitettava sekakomitealle välittömästi niiden voimaantulon jälkeen. Keskeytyksistä neuvotellaan sekakomiteassa säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on lopettaa ne heti, kun keskeytyksen edellytykset poistuvat.

5.

Tehdessään sekakomitealle tämän lisäyksen 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen asianomaisen sopimuspuolen on julkaistava virallisessa lehdessään ilmoitus maahantuojille. Ilmoituksessa on täsmennettävä, että asianomaisen tuotteen osalta on havaittu objektiiviseen tietoon perustuva hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti ja/tai sääntöjenvastaisuus tai petos.