6.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 261/63


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välisen puitesopimuksen tekemisestä

(2004/578/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta sopimuksen Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa.

(2)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 25 päivänä marraskuuta 2003 sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään mahdollisesti myöhemmin.

(3)

Kyseinen sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välinen sopimus yhteisön puolesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa yhteisön puolesta hyväksymisasiakirja puitesopimuksen 12 artiklan mukaisesti ilmaistakseen yhteisön suostumuksen sitoutua sopimukseen.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDOWELL


(1)  Lausunto annettu 20. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


PUITESOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välillä

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

EUROOPAN AVARUUSJÄRJESTÖ

(jäljempänä yhteisesti myös ’sopimuspuolet’),

jotka katsovat seuraavaa:

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yhteistyön päämäärä

Tämän puitesopimuksen tavoitteita ovat:

1.

Eurooppalaisen avaruuspolitiikan johdonmukainen ja asteittainen kehittäminen. Tämän politiikan avulla pyritään saamaan yhteisön politiikkaa tukevien, avaruusjärjestelmiä hyödyntävien palvelujen ja sovellusten kysyntä ja tämän kysynnän tyydyttämiseksi tarvittavien avaruusjärjestelmien ja -infrastruktuurin tarjonta kohtaamaan toisensa.

2.

Sellaisten puitteiden luominen, jotka tarjoavat yhteisen perustan ja tarvittavat toiminnalliset järjestelyt sopimuspuolten tehokasta ja molempia sopimuspuolia hyödyttävää yhteistyötä varten avaruuteen liittyvissä toimissa kummankin sopimuspuolen tehtävien ja vastuualueiden mukaisesti ja ottavat täysin huomioon sopimuspuolten institutionaaliset ja toiminnalliset puitteet. Tähän puitesopimukseen liittyvän sopimuspuolten yhteistyön tavoitteena on:

a)

turvata Euroopan mahdollisuudet avaruuden riippumattomaan ja kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen sekä varmistaa kehitys muilla strategisesti tärkeillä aloilla, jotka ovat tarpeen, jotta Euroopassa pystyttäisiin käyttämään ja soveltamaan avaruusteknologioita riippumattomasti;

b)

varmistaa, että koko eurooppalaisessa avaruuspolitiikassa otetaan erityisesti huomioon Euroopan yhteisön toteuttama yleinen politiikka;

c)

tukea yhteisön politiikkaa käyttämällä tarvittaessa avaruusteknologioita ja -infrastruktuureja sekä edistää avaruusjärjestelmien käyttöä siten, että tuetaan kestävää kehitystä, taloudellista kasvua ja työllisyyttä;

d)

optimoida asiantuntemuksen ja käytettävissä olevien voimavarojen käyttö ja lujittaa Euroopan yhteisön ja ESA:n tiivistä yhteistyötä sekä saada näin avaruusjärjestelmien tarjonta ja kysyntä kohtaamaan strategisen kumppanuuden puitteissa;

e)

lisätä tutkimuksen ja kehitystyön yhtenäisyyttä ja synergiaa siten, että voidaan optimoida Euroopassa käytettävissä olevien voimavarojen, mukaan luettuna teknisten keskusten verkosto, käyttö.

2 artikla

Yhteistyötä koskevat periaatteet

1.   Sopimuspuolten yhteistyö toteutetaan noudattaen 1 artiklassa määriteltyjä yhteisiä tavoitteita ja ottaen huomioon sopimuspuolten tehtävät ja vastuualueet sekä niiden institutionaaliset ja toiminnalliset puitteet.

2.   Kumpikin sopimuspuoli tekee sopimuksen täytäntöön panemiseksi 4 artiklan mukaisesti tarvittavat päätökset omia sisäisiä menettelyjään noudattaen.

3.   Avaruusteknologioiden ja -infrastruktuurien luonteen vuoksi sopimuspuolten on sopimuksen täytäntöönpanossa otettava huomioon niihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat.

3 artikla

Yhteistyön alat

1.   Sopimuspuolet ovat määritelleet yhteistyön aloiksi seuraavat:

tiede

teknologia

kaukokartoitus

navigointi

satelliittiviestintä

miehitetyt avaruuslennot ja mikropainovoima

kantoraketit

avaruuteen liittyvä taajuuspolitiikka.

2.   Sopimuspuolet voivat määritellä ja kehittää uusia yhteistyön aloja.

4 artikla

Täytäntöönpano

1.   Kumpikin sopimuspuoli toteuttaa tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi omien oikeuksiensa, oikeudellisten säännöstensä ja menettelyjensä mukaisesti toimet, jotka ovat tarpeen 1 artiklassa määrätyn yhteistyön päämäärän saavuttamiseksi.

2.   Tällaisten toimien tavoitteena on edesauttaa avaruutta koskevan tutkimus- ja kehitystyön ja avaruussovellusten hyödyntämistä julkisella ja yksityisellä sektorilla, edistää alaa koskevien lainsäädäntö-, sääntely- ja standardointitoimenpiteiden toteuttamista sekä rahoittaa ja toteuttaa 5 artiklan mukaisesti yhteisiä aloitteita.

3.   Kumpikin sopimuspuoli hyödyntää kunkin tarvittavan toimen yhteydessä toisen sopimuspuolen osaamista ja valmiuksia yhteistyön päämäärän saavuttamiseksi ja tarjoaa toiselle sopimuspuolelle asiantuntemustaan ja tukeaan omilla osaamisalueillaan.

5 artikla

Yhteiset aloitteet

1.   Jollei 3 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimuspuolten toteuttamat yhteiset aloitteet voivat olla seuraavanlaisia, rajoittumatta kuitenkaan näihin:

a)

ESA:n suorittama avaruuteen liittyvien Euroopan yhteisön toimien hallinnointi Euroopan yhteisön sääntöjen mukaisesti;

b)

Euroopan yhteisön osallistuminen Euroopan avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen V artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen valinnaiseen ESA:n ohjelmaan;

c)

molempien sopimuspuolten koordinoimien, täytäntöönpanemien ja rahoittamien toimien toteuttaminen;

d)

sellaisten elinten perustaminen, joiden tehtävänä on huolehtia tutkimus- ja kehittämistoimia täydentävien toimien toteuttamisesta, esimerkiksi palvelujen tarjoamisesta, operaattorien koulutuksen edistämisestä ja infrastruktuurien hallinnoinnista;

e)

selvitysten tekeminen, tieteellisten seminaarien, konferenssien, symposiumien ja työpajojen järjestäminen, tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden koulutus, laitteiden ja materiaalien vaihdon tai yhteiskäytön toteuttaminen, käyttömahdollisuuksien tarjoaminen, tutkijoiden, insinöörien tai muiden asiantuntijoiden vierailujen ja vaihdon tukeminen.

2.   Jos yhteisen aloitteen täytäntöönpano edellyttää yksityiskohtaista määrittelyä, siitä huolehditaan sopimuspuolten välillä tehtävin erityissopimuksin. Kun tällaisia erityissopimuksia käytetään, niihin olisi sisällyttävä vähintään:

a)

yleinen tehtävänmääritys;

b)

tavoitteiden kuvaus;

c)

vahvistetut käyttäjävaatimukset;

d)

työsuunnitelma;

e)

asianmukainen hallinnointisuunnitelma;

f)

sopimuspuolten tehtävät ja rahoitusvelvoitteet;

g)

teollisuuspoliittinen suunnitelma;

h)

budjettinäkökohdat;

i)

teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt, omistusoikeutta ja sen siirtämistä koskevat säännöt, täytäntöönpanoa koskevat periaatteet (mukaan luettuina äänioikeudet) sekä kolmansien osapuolien osallistumista koskevat säännöt.

Näiden erityissopimusten lisäksi sopimuspuolet laativat mahdollisimman nopeasti niitä täydentävät suuntaviivat.

3.   Kaikkeen rahoitukseen, jonka yksittäinen sopimuspuoli antaa käyttöön tehtyjen erityissopimusten mukaisesti, sovelletaan kyseiseen sopimuspuoleen sovellettavia rahoitusta koskevia säännöksiä. Euroopan yhteisöä ei missään tapauksessa sido Euroopan avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen ja erityisesti sen liitteen V mukainen ’maantieteellisen jakauman’ periaate. Sääntöjä, jotka koskevat yhteisiä aloitteita rahoittavan yksittäisen sopimuspuolen tai yhteisrahoituksen kyseessä ollessa molempien sopimuspuolten varainhoidon valvontaa ja tilintarkastuksia, on sovellettava kaikissa yhteisissä toimissa.

6 artikla

Tietojenvaihto ja neuvottelut

1.   Sopimuspuolten on neuvoteltava säännöllisesti keskenään, jotta ne voivat koordinoida toimiaan mahdollisimman täydellisesti. Kummankin sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle kaikista 3 artiklassa määriteltyjä yhteistyön aloja koskevista aloitteista, joita käsitellään niiden omassa päätöksentekoprosessissa ja jotka voivat olla merkityksellisiä toisen sopimuspuolen kannalta.

2.   Sopimuspuolten on annettava toisilleen kaikki käytössään olevat tiedot, jotka voivat olla tarpeen tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jollei sopimuspuolia koskevista säännöistä muuta johdu.

3.   Jollei toisin määrätä, sopimuspuolet eivät saa luovuttaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä annettuja tietoja kenellekään muille kuin palveluksessaan oleville tai tällaisten tietojen käsittelyyn virallisesti oikeutetuille henkilöille eivätkä käyttää niitä kaupallisiin tarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen on luvallista ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeellista tämän sopimuksen 1 artiklassa määritellyn päämäärän kannalta, ja sen on oltava ehdottoman luottamuksellista.

7 artikla

Yhteistyöhön liittyvät ulkopuoliset toimet

1.   Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen kansainvälisistä toimistaan, jotka voivat olla merkityksellisiä toisen sopimuspuolen kannalta.

2.   Kumpikin sopimuspuoli voi kansainvälisiin toimiinsa liittyvissä asioissa kuulla tarvittaessa toista osapuolta.

3.   Jos sopimuspuolet ovat tehneet 5 artiklan mukaisesti erityissopimuksen, ne toteuttavat yhteiseen toimeensa kuuluvia ulkopuolisia, kolmansiin osapuoliin liittyviä osatoimia yhdessä kyseisen erityissopimuksen mukaisesti.

8 artikla

Yhteistyötoimien koordinointi ja helpottaminen

1.   Tämän sopimuksen puitteissa toteutettavien yhteistyötoimien koordinoimiseksi ja helpottamiseksi järjestetään säännöllisesti Euroopan unionin neuvoston ja ESA:n neuvoston yhteisiä ministerikokouksia (’avaruusneuvosto’).

2.   Yhteisten kokousten tavoitteita ovat seuraavat:

a)

tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista tukevien suuntaviivojen määrittäminen ja tarvittavien toimien yksilöiminen;

b)

suositusten esittäminen erityisesti erityissopimuksiin liittyvistä keskeisistä osatekijöistä;

c)

neuvojen antaminen sopimuspuolille siitä, millä tavoin tämän sopimuksen periaatteiden mukaista yhteistyötä voitaisiin parantaa;

d)

tämän sopimuksen tehokkuuden ja toimivuuden arviointi.

3.   Yhteisiä kokouksia avustaa sihteeristö, joka laatii tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät aloitteet. Sihteeristö panee täytäntöön neuvostojen yhteisten kokousten vahvistamat suuntaviivat. Sihteeristö koostuu Euroopan yhteisöjen komission ja ESA:n toimeenpanevan elimen virkamiehistä, ja se vahvistaa oman työjärjestyksensä. Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan sihteeristölle tarvittavaa hallinnollista tukea omien sääntöjensä ja menettelyjensä mukaisesti.

4.   Sihteeristö neuvottelee säännöllisesti ja epävirallisesti Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön jäsenvaltioiden korkea-arvoisten edustajien kanssa, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuspuolten sisäisiä päätöksentekomenettelyjä.

9 artikla

Henkilöstövaihto

1.   Sopimuspuolet voivat siirtää henkilöstöään toisen sopimuspuolen palvelukseen määritellyiksi ajanjaksoiksi, jotta voidaan jakaa asiantuntemusta ja kehittää keskinäistä yhteisymmärrystä.

2.   Edellä 8 artiklassa tarkoitettu sihteeristö laatii tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännöt, joista sovitaan tähän puitesopimukseen liittyvän erityissopimuksen muodossa.

10 artikla

Suhdetoiminta

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat koordinoimaan ennalta suhdetoimintaansa sekä lehdistö- ja mediatiedottamistaan, jotka koskevat tämän sopimuksen aihepiiriin liittyviä julkisia yhteisiä toimia.

2.   Kaikkien olennaisten tiedotustoimien yhteydessä on eriteltävä ja mainittava selkeästi kummankin sopimuspuolen asema ja tehtävät.

3.   Yksityiskohtaiset järjestelyt suhdetoimintaan liittyvien toimien toteuttamiseksi tämän artiklan mukaisesti vahvistetaan yhdessä.

11 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat sopimuspuolten väliset riidat viedään ratkaistaviksi sihteeristöön, jossa niitä käsitellään suorissa neuvotteluissa.

2.   Jos riitaa ei voida ratkaista 1 kohdan mukaisesti, kumpikin osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen nimeämisestä. Toisen osapuolen on tällöin nimettävä oma välimiehensä kahden kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen välimiesten on nimettävä kolmas välimies kuukauden kuluessa.

3.   Välimiesten päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

4.   Välimiesoikeuden ratkaisut ovat lopullisia ja sopimuspuolia velvoittavia.

5.   Riidan kummankin osapuolen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet välimiesten päätösten noudattamiseksi.

12 artikla

Sopimuksen voimaantulo, voimassaoloaika, muuttaminen ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti siitä, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Tämä sopimus on voimassa neljä vuotta sen voimaantulopäivästä. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen ilman eri toimenpiteitä neljän vuoden jaksoina, jollei jompikumpi sopimuspuolista ilmoita kirjallisesti vähintään yhtä vuotta ennen jonkin voimassaolojakson päättymistä aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut toisen osapuolen lähettämän kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

3.   Tämän sopimuksen irtisanominen tai voimassaolon päättyminen ei vaikuta sopimuspuolten 5 artiklan mukaisesti tekemien erityissopimusten pätevyyteen, vaan niiden voimassaolo jatkuu kaikilta osin niiden täytäntöönpanon tai irtisanomisen ehtojen täyttymiseen saakka.

4.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella.

5.   Tällä sopimuksella ei muuteta tai korvata mitään sopimuspuolten aiemmin tekemiä keskinäisiä sopimuksia, vaan niiden voimassaolo jatkuu kaikilta osin niiden omien ehtojen ja määräysten mukaisesti.

13 artikla

Allekirjoittaminen ja todistusvoimaisuus

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de noviembre del dos mil tres.

Undærdiget i Bruxelles den femogtyvende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste november tweeduizenddrie.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte november totusenogtre.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte november totusenogtre.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

For Den europeiske union

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la Angecia Espacial Europea

For Den Europæiske Rumorganisation

Für die Europäische Weltraumorganisation

Για την Ευροωπαïκή Υπηρεσία Διαστήματος

For the European Space Agency

Euroopan avaruusjärjestön puolesta

Pour l'Angence spatiale européenne

Per l'Agenzia spaziale europea

Voor het Europees Ruimteagentschap

For Den europeiske romorganisasjon

Pela Agência Espacial Europeia

För Europeiska rymdorganisationen

Image


(1)  Neuvoston päätöslauselmat: 22. kesäkuuta 1998 (EYVL C 244, 17.7.1998, s. 1);2. joulukuuta 1999 (EYVL C 375, 24.12.1999, s. 1); 16. marraskuuta 2000 (EYVL C 371, 23.12.2000, s. 2).

(2)  ESA:n päätöslauselmat: 23. kesäkuuta 1998: ESA/C/CXXXVI/Res. 1 (lopullinen),11. toukokuuta 1999: ESA/C-M/CXLI/Res. 1 (lopullinen); ESA/C(2000)67; ESA/C-M/CXLVIII/Res. 1 (lopullinen), 16.11.2000, joka koskee Euroopan avaruusstrategiaa; ESA/C-M/CLIV/Res. 1 (lopullinen), 15.11.2001; ESA/C-M/CLXV/Res. 3 (lopullinen), 27.5.2003.