32003D0781

2003/781/YUTP: Neuvoston päätös 2003/781/YUTP, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välillä Puolan asevoimien osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin (EUF) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

Virallinen lehti nro L 285 , 01/11/2003 s. 0043 - 0043


Neuvoston päätös 2003/781/YUTP,

tehty 29 päivänä syyskuuta 2003,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välillä Puolan asevoimien osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin (EUF) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 27 päivänä tammikuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/92/YUTP(1) Euroopan unionin sotilasoperaatiosta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

(2) Yhteisen toiminnan 8 artiklan mukaan kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisessa sopimuksessa.

(3) Korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut 18 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri on neuvotellut Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välisen sopimuksen Puolan asevoimien osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin (EUF) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

(4) Tämä sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välinen sopimus Puolan asevoimien osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin (EUF) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Frattini

(1) EUVL L 34, 11.2.2003, s. 26.