32001D0258

2001/258/EY: Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio

Virallinen lehti nro L 093 , 03/04/2001 s. 0038 - 0039


Neuvoston päätös,

tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001,

Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio

(2001/258/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen, joka koskee niitä perusteita ja menettelyjä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, jäljempänä "sopimus".

(2) Sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta 19 päivänä tammikuuta 2001, edellytyksin, että sopimus tehdään myöhempänä ajankohtana, 19 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti.

(3) Sopimus olisi nyt hyväksyttävä.

(4) On myös tarpeen laatia yksityiskohtaiset säännöt sopimuksen tiettyjen määräysten soveltamiseksi.

(5) Sopimuksella perustetaan sekakomitea, jolla on päätöksentekovaltuudet tietyillä aloilla, ja siten on tarpeen määrittää, kuka edustaa yhteisöä tässä komiteassa.

(6) Lisäksi on tarpeen määrätä menettelystä, joka koskee yhteisön kannan hyväksymistapaa.

(7) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen antamiseen ja soveltamiseen.

(8) Tanskan asemaa koskevan, edellä mainittuihin perussopimuksiin liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen antamiseen eikä päätös siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, hyväksytään täten yhteisön puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimittämään henkilö, jolla on valtuudet tallettaa Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 14 artiklassa mainittu hyväksymisasiakirja sen ilmaisemiseksi, että yhteisö suostuu noudattamaan sopimusta.

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 3 artiklalla perustetussa sekakomiteassa.

4 artikla

1. Yhteisön kannan sekakomiteassa sen työjärjestyksen hyväksymiseksi sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan edellyttämällä tavalla ilmaisee komissio kuultuaan neuvoston nimittämää erikoiskomiteaa.

2. Kaikkien muiden sekakomitean päätösten osalta yhteisön kannan hyväksyy neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M-I. Klingvall

(1) Ehdotus annettu 31. tammikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) Lausunto annettu 14. helmikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).