32001D0197

2001/197/EY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 071 , 13/03/2001 s. 0015 - 0015


Neuvoston päätös,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2001,

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2001/197/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 ja 150 artiklan yhdessä 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 22 päivänä toukokuuta 2000 tekemällään päätöksellä komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön, Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen välisistä korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevista sopimuksista.

(2) Euroopan yhteisö ja Kanada odottavat saavansa molemminpuolista hyötyä tästä yhteistyöstä, jonka on yhteisön osalta täydennettävä jäsenvaltioiden ja Kanadan välisiä kahdenvälisiä ohjelmia ja tarjottava eurooppalaista lisäarvoa.

(3) Olisi hyväksyttävä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskeva sopimus,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskeva sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetussa sekakomiteassa toimiva Euroopan yhteisön valtuuskunta koostuu komission edustajasta, jota avustaa yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 12 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Lindh