32000D0384

2000/384/EY, EHTY: Neuvoston ja komission päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2000, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen assosioinnin perustavan Euro-Välimeri-sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 147 , 21/06/2000 s. 0001 - 0002


Neuvoston ja komission päätös,

tehty 19 päivänä huhtikuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen assosioinnin perustavan Euro-Välimeri-sopimuksen tekemisestä

(2000/384/EY, EHTY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO ja

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen kanssa, ja sen 310 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ovat kuulleet neuvoa-antavaa komiteaa ja neuvoston yksimielisen puoltavan lausunnon mukaisesti,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon(1),

sekä katsovat seuraavaa:

olisi hyväksyttävä Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1995 allekirjoitettu Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen assosioinnin perustava Euro-Välimeri-sopimus,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen assosioinnin perustava Euro-Välimeri-sopimus, siihen liitetyt pöytäkirjat sekä päätösasiakirjaan liitetty julistus.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekstit liitetään tähän päätökseen.

2 artikla

1. Päätöksen yhteisön kannasta assosiointineuvostossa ja assosiointikomiteassa tekee komission ehdotuksesta neuvosto tai tarvittaessa komissio toimien kulloinkin Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

2. Neuvoston puheenjohtaja johtaa sopimuksen 68 artiklan mukaisesti assosiointineuvostoa ja esittää siellä yhteisön kannan. Neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja johtaa assosiointikomiteaa sopimuksen 71 artiklan mukaisesti ja esittää siellä yhteisön kannan.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja suorittaa Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 85 artiklassa määrätyn tiedoksiannon. Komission puheenjohtaja suorittaa kyseisen tiedoksiannon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön puolesta.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Capoulas Santos

Komission puolesta

Puheenjohtaja

R. Prodi

(1) EYVL C 78, 18.3.1996, s. 12.