31999D0224

1999/224/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 1999, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 083 , 27/03/1999 s. 0050 - 0050


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä helmikuuta 1999,

Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (1999/224/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 m artiklan yhdessä 228 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 228 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisö ja Israel toteuttavat parhaillaan erityisiä tutkimusohjelmia yhteistä etua koskevilla aloilla,

Israelin valtio sekä Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Euro-Välimeriassosiaatiosopimuksen, jossa määrätään tieteen ja teknologian alan yhteistyösopimusta koskevista neuvotteluista,

Euroopan yhteisö ja Israelin valtio ovat tehneet tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen neljännen puiteohjelman (TTK) ajaksi,

neuvosto valtuutti 18 päivänä toukokuuta 1998 tekemällään päätöksellä komission neuvotteleman Euroopan yhteisön ja Israelin valtion tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta viidennen puiteohjelman ajaksi, ja

yhteisön ja Israelin valtion välinen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Israelin välinen valtion tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, joilla on oikeus allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön puolesta sopimuksen 13 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä helmikuuta 1999.

Neuvoston puolesta

H.-F. von PLOETZ

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 283, 12.9.1998, s. 5

(2) Lausunto annettu 11 päivänä helmikuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).