31996D0091

96/91/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 1996, Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen VII artiklan muutoksen hyväksymisestä

Virallinen lehti nro L 021 , 27/01/1996 s. 0069 - 0070


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä tammikuuta 1996,

Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen VII artiklan muutoksen hyväksymisestä (96/91/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä 228 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

Gdanskissa 13 päivänä syyskuuta 1973 allekirjoitettu Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskeva yleissopimus on muutettu yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden edustajien kokouksessa Varsovassa 11 päivänä marraskuuta 1982 allekirjoitetulla pöytäkirjalla,

yhteisö liittyi Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevaan yleissopimukseen 18 päivänä maaliskuuta 1984 (3),

Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission kahdennessakymmenennessä kokouksessa on neuvoteltu kyseisen yleissopimuksen VII artiklan muuttamisesta sopimuspuolten rahoitusosuuksien ja niille sopimuksen mukaisesti myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien lähentämiseksi,

ehdotettu muutos tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun talteenottajavaltion hallitus on saanut ilmoituksen siitä, että kaikki sopimuspuolet ovat hyväksyneet muutoksen, ja

yleissopimuksen mukaisesti yhteisölle myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien perusteella on yhteisön edun mukaista hyväksyä ehdotettu muutos,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen VII artiklan muutos.

Muutoksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilö, jolla on valtuudet antaa yhteisön hyväksyminen tiedoksi talteenottajavaltion hallitukselle yleissopimuksen XVI artiklan mukaisesti.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 1996.

Neuvoston puolesta

W. LUCCHETTI

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 252, 28.9.1995, s. 8

(2) Lausunto annettu 15. joulukuuta 1995 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL N:o L 237, 26.8.1983, s. 4