52001PC0328

Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (komission EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä) /* KOM/2001/0328 lopull. - COD 2000/0019 */

Virallinen lehti nro 270 E , 25/09/2001 s. 0082 - 0086


Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (komission EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä)

PERUSTELUT

Komissio antoi 10. tammikuuta 2000 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa EKT 95:tä siten, että kaikki swap-järjestelyjen (ja korkotermiinijärjestelyjen) alaiset maksut katsotaan rahoitustaloustoimiksi.

Euroopan parlamentti teki kaksi tarkistusehdotusta 15. maaliskuuta 2001 hyväksymässään lainsäädäntöpäätöslauselmassa. Tarkistuksella 1 pyritään siihen, että swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen vaikutukset otetaan huomioon liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn pohjana käytettävissä tilastotiedoissa. Tarkistuksella 2 lisätään EKT 95:en uusi liite (V), jossa määrätään, että liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa julkisen talouden alijäämän määrittelyyn käytetyssä tasapainoerässä on huomioitava swap- ja korkotermiinijärjestelyin vaihdetut korkovirrat. Mainitulle tasapainoerälle ja korkovirtojen määrille luodaan tämän vuoksi omat tunnukset.

Komissio hyväksyy Euroopan parlamentin ehdottamat tarkistukset ja esittää seuraavan muutetun ehdotuksen:

2000/0019 (COD)

Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285(1) artiklan,

ottavat huomioon komission muutetun ehdotuksen [1],

[1] EYVL C [...], [...], s. [...].

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon [2],

[2] EYVL C [...], [...], s. [...].

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä [3],

[3] EYVL C [...], [...], s. [...].

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96 [4] sisältää yhteisten standardien, määritelmien, luokittelujen ja tilinpitosääntöjen muodostaman viitekehyksen jäsenvaltioiden tilien laatimiseksi Euroopan yhteisön tilastollisia tarpeita varten, minkä avulla jäsenvaltioiden tulokset saadaan keskenään vertailukelpoisiksi.

[4] EYVL L 310, 30.1.1996, s. 1.

(2) EKT-95:ssä kuten SNA 93:ssakin swapit määritellään (5.67) siten, että ne ovat "kahden osapuolen välisiä sitoumuksia, joissa vaihdetaan samasta velkamäärästä koituvia maksuvirtoja tietyksi ajaksi ja määrätyin ehdoin", ja niissä täsmennetään, että "yleisimpiä ovat korko- ja valuuttaswapit".

(3) EKT-95:n ja SNA 93:n alkuperäisissä toisinnoissa kaikkiin swap-järjestelyihin sekä korkotermiinisopimuksiin liittyvät, sopimuspuolten välillä vaihdettavat korkovirrat on katsottu muiksi kuin rahoitustaloustoimiksi, jotka kirjataan omaisuustulojen korkoihin.

(4) Mainittu toteamus on aiheuttanut ongelmia, ja komissio katsoo tämän vuoksi tarpeelliseksi lukea kyseiset korkovirrat omaisuustuloihin kuulumattomiksi tarkistettua SNA 93:a vastaavalla tavalla.

(5) Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista kirjata nämä virrat rahoitustaloustoimiin johdannaisten kohtaan, joka EKT-95:ssä sisältyy luokkaan F.3 "Muut arvopaperit kuin osakkeet".

(6) Näiden virtojen erityinen käsittely olisi määriteltävä niiden tietojen osalta, jotka on annettu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisesti.

(7) Päätöksellä 89/382/ETY, Euratom [5] perustettua Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomiteaa ja päätöksellä 91/115/ETY [6] perustettua rahoitus-, finanssi- ja maksutasetilastoja käsittelevää komiteaa on kuultu molempien edellä mainittujen päätösten 3 artiklan mukaisesti,

[5] EYVL L 181, 28. 6. 1989, s. 47.

[6] EYVL L 59, 6. 3. 1991, s. 19. Päätöksellä 96/174/EY muutettu päätös (EYVL L 51, 1.3. 1996, s. 48).

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liite A tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

[...] [...]

LIITE

Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liite A seuraavasti:

1. Korvataan luvussa 4 oleva 4.47 kohta seuraavasti:

"4.47. Mitään maksua, joka seuraa jostakin swap-järjestelystä, ei katsota koroksi ja kirjata omaisuustuloihin (ks. 5.67.d ja 5.139.c johdannaisista).

Vastaavasti korkotermiinisopimuksia koskevia taloustoimia ei kirjata omaisuustuloihin (ks. 5.67.e)."

2. Luvussa 5:

a) korvataan 5.67.d ja e kohta seuraavasti:

" d) swapit, mutta vain jos niillä joko käydään kauppaa markkinoilla ja niille siten voidaan määritellä markkina-arvo tai jos ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella. Swapit ovat kahden osapuolen välisiä sitoumuksia, joissa vaihdetaan samasta velkamäärästä koituvia maksuvirtoja tietyksi ajaksi ja määrätyin ehdoin. Yleisimpiä ovat korkoswapit, termiineihin rinnastettavissa olevat valuuttaswapit ja valuuttaswapit (joita nimitetään myös koron- ja valuutanvaihtosopimuksiksi). Korkoswapissa vaihdetaan kahden eri perusteen mukaisia korkomaksuja, esimerkiksi kiinteäkorkoinen vaihdetaan vaihtuvakorkoiseen, vaihdetaan kaksi eri vaihtuvakorkoista keskenään, yhden valuutan mukainen kiinteä korko vaihdetaan toisen valuutan mukaiseen vaihtuvaan korkoon jne. Termiineihin rinnastettavissa olevat valuuttaswapit (mukaan luettuna kaikki termiinisopimukset) ovat valuuttatoimia, joissa käytettävä kurssi on määritelty etukäteen. Valuuttaswapeissa vaihdetaan tietty määrä kahta eri valuuttaa sekä niitä seuraavia maksuvirtoja tietyksi ajaksi ja määrätyin ehdoin. Tilinpitojärjestelmässä mitään maksuja, jotka seuraavat edellä mainituista, ei katsota omaisuustuloksi, ja kaikki suoritukset kirjataan rahoitustiliin;

e) korkotermiinisopimukset (FRA:t), mutta vain jos niillä joko käydään kauppaamarkkinoilla ja niille siten voidaan määritellä markkina-arvo tai jos ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella. Korkotermiinisopimukset ovat kahden osapuolen välisiä sitoumuksia, joissa osapuolet suojautuakseen korkovaihteluilta sopivat selvityspäivänä sovellettavasta korkotasosta, joka perustuu nimelliseen pääomaan; pääomaa ei käytännössä kuitenkaan vaihdeta. Selvityspäivänä suoritettavat maksut riippuvat sopimuskoron ja sen hetkisen markkinakoron erotuksesta. Tilinpitojärjestelmässä näitä maksuja ei katsota omaisuustuloksi, vaan ne kirjataan johdannaisiin."

b) korvataan 5.139.c ja d kohta seuraavasti:

" c) Välittäjien maksamat tai saamat palkkiot optioista, futuureista, swapeista ja muista johdannaissopimuksista käsitellään palvelumaksuina asianomaisella tilillä. Swap-sopimuksen osapuolten ei katsota tarjoavan palveluksia toisilleen, mutta kaikki swap-sopimukseen liittyvät kolmannelle osapuolelle maksetut maksut käsitellään palvelumaksuina. Kun pääomia vaihdetaan swap-sopimuksen nojalla, vastaavat virrat kirjataan perustana olevaan instrumenttiin kohdistuvana taloustoimena; muista maksuista (palkkiot pois luettuina) aiheutuvat virrat kirjataan johdannaisiin (F.34). Vaikka option myyjälle maksetun maksun voidaan käsitteellisesti katsoa sisältävän palvelumaksun, ei palvelun osuutta ole käytännössä yleensä mahdollista erottaa. Siksi koko option hinta kirjataan sen ostajalle rahoitusvarojen hankinnaksi ja myyjälle velkojen lisäykseksi;

d) Jos swap-sopimukseen liittyy pääomien vaihto kuten esimerkiksi valuuttaswappien yhteydessä, tulee ensimmäinen pääomien vaihto kirjata taloustoimena, joka kohdistuu vaihdon perustana olevaan instrumenttiin sen sijaan, että se kohdistuisi johdannaisinstrumenttiin (F.34). Mikäli sopimukseen ei liity pääomien vaihtoa, mitään taloustointa ei aluksi kirjata. Molemmissa tapauksissa tässä vaiheessa syntyvän johdannaisen arvo on aluksi nolla. Myöhemmin swapin arvo vastaa seuraavia:

1. pääoman osalta takaisinvaihdettavan määrän odotetun markkina-arvon ja sopimukseen kirjatun määrän välisen erotuksen nykyinen markkina-arvo; ja

2. muiden maksujen osalta sopimuksessa määriteltyjen tulevien virtojen nykyinen markkina-arvo.

Johdannaissopimusten arvon muutokset tulisi kirjata uudelleenarvostusten tilillä.

Pääomien takaisinvaihto tehdään swap-sopimuksessa määritellyin ehdoin ja rahoitusvarojen vaihto saattaa tapahtua muulla kuin vallitsevalla markkinahinnalla. Sopimusosapuolten väliset maksut suoritetaan sopimuksen mukaisesti. Vallitsevan markkinahinnan ja sopimushinnan välinen erotus on yhtä suuri kuin saatavan/velan purkuarvo sopimuksen päätöspäivänä, ja se kirjataan johdannaisiin (F.34) kohdistuvana taloustoimena. Sitä vastoin muut swap-järjestelyyn liittyvät virrat kirjataan johdannaisiin kohdistuvana taloustoimena tosiasiallisesti vaihdetun määrän osalta. Kaikkien johdannaisiin kohdistuvien taloustoimien tulee täsmätä koko swap-sopimuksesta sen olemassaoloaikana saatuihin uudelleenarvostusvoittoihin tai -tappioihin yhteensä. Käsittelytapa on yhdenmukainen päättymispäivänä toteutettavan option käsittelyn kanssa (ks. a yllä).

Institutionaalisten yksiköiden osalta swap- tai korkotermiinisopimus kirjataan johdannaisiin varojen puolelle, jossa sillä on varojen nettoarvo, jota positiiviset nettomaksut kasvattavat (ja päinvastoin). Silloin, kun swapilla on velan nettoarvo, se kirjataan velkojen puolelle, ja negatiiviset nettomaksut kasvattavat nettoarvoa (ja päinvastoin)."

3. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteeseen A lisätään liite V seuraavasti:

Liite V

JULKISEN TALOUDEN ALIJÄÄMÄN MÄÄRITTELY LIIALLISIA ALIJÄÄMIÄ KOSKEVAN MENETTELYN OSALTA

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93, sellaisena kuin se on muutettuna [7], 'julkisyhteisöjen alijäämällä' tarkoitetaan julkisyhteisöjen tasapainoerää "nettoluotonotto/nettoluotonanto", mukaan lukien korkovirrat, jotka perustuvat swap-sopimuksiin ja korkotermiineihin. Tästä tasapainoerästä käytetään koodia EDPB9. Korkoihin on tässä yhteydessä sisällytettävä edellä mainitut virrat ja niistä käytetään koodia EDPD41.