European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan C


C/2024/1083

5.2.2024

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte d’appello di Bologna (Italia) on esittänyt 26.10.2023 – Hera Comm SpA v. Falconeri Srl

(Asia C-645/23, Hera Comm)

(C/2024/1083)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte d’appello di Bologna

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hera Comm SpA

Vastapuoli: Falconeri Srl

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Kuuluuko sähköenergiasta kannettavaan valmisteveroon liittyvä lisävero, jota jäsenvaltio soveltaa tuotteeseen jo kohdistuvan valmisteveron murto-osana tai kerrannaisena, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY (1) kumoamisesta 16.12.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen muiden välillisten verojen käsitteen alaan vai onko sen katsottava olevan pelkkä valmisteveron verokannan korotus, jolloin jäsenvaltiolla olisi vapaus olla osoittamatta sitä direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 2 kohdassa edellytettyihin ”erityistarkoituksiin”?

2)

Jos sähköenergiasta kannettavaan valmisteveroon liittyvä lisävero kuuluu 16.12.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen muiden välillisten verojen käsitteen alaan, onko sitä tulkittava niin, että se täyttää edellytykset sille, että yksityinen voi vedota siihen kansallisessa tuomioistuimessa

nostaakseen kanteen sitä valmisteveroon liittyvän lisäveron alaisen tuotteen myyjää vastaan, jolle yksityinen on palauttanut välillisen veron, sillä perusteella, että jäsenvaltion myyjältä kantama vero on lainvastainen, koska se perustuu direktiivin säännöksen kanssa ristiriidassa olevaan kansallisen lain säännökseen, ja

vaatiakseen tämän jälkeen perusteettoman edun palautusta myyjältä, joka on vyöryttänyt veron sen maksettavaksi?


(1)   EUVL 2009, L 9, s. 12.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1083/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)