ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 128

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
21. maaliskuu 2022


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2022/C 128/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2022/C 128/02

Asia C-461/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.2.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen – Ruotsi) – Advania Sverige AB ja Kammarkollegiet v. Dustin Sverige AB (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2014/24/EU – 72 artikla – Hankintasopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana – Puitejärjestelyjen siirtäminen – Uusi sopimuskumppani, joka on saanut alkuperäisen sopimuskumppanin puitejärjestelyyn perustuvat oikeudet ja ottanut siitä johtuvat velvollisuudet vastattavakseen sen jälkeen, kun alkuperäinen sopimuskumppani on asetettu konkurssiin – Uuden hankintamenettelyn tarve)

2

2022/C 128/03

Asia C-515/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 3.2.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – B AG v. Finanzamt A (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 122 artikla – Polttopuun luovutuksia koskeva alennettu arvonlisäverokanta – Erottelu tuotteiden objektiivisesti todettavien ominaispiirteiden ja ominaisuuksien avulla – Erityyppiset poltettavaksi tarkoitetut puutuotteet, jotka vastaavat kuluttajien samoihin tarpeisiin ja jotka ovat keskenään kilpailevia – Verotuksen neutraalisuuden periaate)

3

2022/C 128/04

Asia C-20/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 3.2.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Frankfurt am Main – Saksa) – JW, HD, XS v. LOT Polish Airlines (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 7 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta – Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa – Käsite kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka – Palvelujen suorittamista koskeva sopimus – Lentoliikenne – Yhtenäisellä varauksella vahvistettu lentomatka, joka koostuu kahdesta tai useammasta osuudesta, joiden suorittajina on kaksi eri lentoliikenteen harjoittajaa – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – 7 artikla – Oikeus korvaukseen – Lennon ensimmäisen osuuden viivästyminen – Korvauskanne, joka on nostettu lennon ensimmäisen osuuden suorittanutta lentoliikenteen harjoittajaa vastaan kyseisen osuuden määräpaikan tuomioistuimessa)

4

2022/C 128/05

Asia C-717/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Puola) on esittänyt 26.11.2021 – Provident Polska S.A. v. VF

4

2022/C 128/06

Asia C-718/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 26.11.2021 – L.G. v. Krajowa Rada Sądownictwa

5

2022/C 128/07

Asia C-720/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 26.11.2021 – Rzecznik Praw Obywatelskich

5

2022/C 128/08

Asia C-729/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 1.12.2021 – W. Sp. z o. o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

6

2022/C 128/09

Asia C-771/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Győri Járásbiróság (Unkari) on esittänyt 14.12.2021 – JH v. Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

7

2022/C 128/10

Asia C-782/21 P: Valitus, jonka Aeris Invest Sàrl on tehnyt 15.12.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-827/17, Aeris Invest v. EKP, 6.10.2021 antamasta tuomiosta

7

2022/C 128/11

Asia C-807/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammergericht Berlin (Saksa) on esittänyt 21.12.2021 – Deutsche Wohnen SE v. Staatsanwaltschaft Berlin

8

2022/C 128/12

Asia C-823/21: Kanne 22.12.2021 – komissio v. Unkari

9

2022/C 128/13

Asia C-830/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg (Saksa) on esittänyt 23.12.2021 – Syngenta Agro GmbH v. Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

10

2022/C 128/14

Asia C-5/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 3.1.2022 – Green Network SpA v. SF, YB ja Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

10

2022/C 128/15

Asia C-27/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.1.2022 – Volkswagen Group Italia S.p.A. ja Volkswagen Aktiengesellschaft v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

11

2022/C 128/16

Asia C-54/22 P: Valitus, jonka Romania on tehnyt 27.1.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-495/19, Romania v. komissio, 10.11.2021 antamasta tuomiosta

12

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2022/C 128/17

Asia T-286/09 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Intel Corporation v. komissio (Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Mikroprosessorimarkkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen – Uskollisuusalennukset – Peittelemättömät rajoitukset – Väärinkäytöksi luonnehtiminen – Yhtä tehokkaan kilpailijan analyysi – Kokonaisstrategia – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen)

13

2022/C 128/18

Asia T-868/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – QI ym. v. komissio ja EKP (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Talous- ja rahapolitiikka – Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestely – Sopimus velkainstrumenttien vaihdosta yksinomaan eurojärjestelmän keskuspankkien hyväksi – Yksityisen sektorin osallistuminen – Yhteistoimintalausekkeet – Yksityiset velkojat – Julkiset velkojat – Vastuuseen joutuminen – Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen – SEUT 63 artiklan 1 kohta – SEUT 120 – 127 artikla ja SEUT 352 artiklan 1 kohta – Omistusoikeus – Yhdenvertainen kohtelu)

14

2022/C 128/19

Asia T-799/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Scania ym. v. komissio (Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kuorma-autonvalmistajien markkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka koskevat kuorma-autojen myyntihintaa, päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja näihin tekniikkoihin liittyvien kustannusten siirtämistä asiakkaille – Ajallisesti porrastettu sekamuotoinen menettely – Syyttömyysolettama – Puolueettomuusperiaate – Perusoikeuskirja – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkuva rikkominen – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Rikkomisen maantieteellinen laajuus – Sakko – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Täysi harkintavalta)

14

2022/C 128/20

Asia T-616/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v. komissio (Gazpromin sitoumukset) [Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinat – Päätös, jolla yrityksen yksin esittämät sitoumukset määrätään velvoittaviksi – Asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artikla – Sitoumusten asianmukaisuus alun perin väitetiedoksiannossa yksilöityihin kilpailua koskeviin huolenaiheisiin nähden – Komission luopuminen vaatimasta sitoumuksia tiettyjen alkuperäisten huolenaiheiden osalta – Hyvän hallinnon periaate – Avoimuus – Perusteluvelvollisuus – Unionin energiapolitiikan tavoitteet – Energiayhteisvastuun periaate – Harkintavallan väärinkäyttö]

15

2022/C 128/21

Asia T-740/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Taminco ja Arysta LifeScience Great Britain v. komissio (Kasvinsuojeluaineet – Tehoaine tiraami – Hyväksynnän uusimatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 1107/2009 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012 – Puolustautumisoikeudet – Menettelyllinen sääntöjenvastaisuus – Ilmeinen arviointivirhe – EFSA:n toimivalta – Oikeasuhteisuus – Ennalta varautumisen periaate – Yhdenvertainen kohtelu)

16

2022/C 128/22

Asia T-27/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Pilatus Bank ja Pilatus Holding v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – EKP:lle annetut erityiset valvontatehtävät – Luottolaitoksen toimiluvan peruuttamispäätös – Syytteen nostaminen enemmistöosakasta vastaan kolmannessa maassa – Mainetta koskeva peruste – Markkinoiden käsitys maineesta – Syyttömyysolettama – Oikeasuhteisuus – Puolustautumisoikeudet)

16

2022/C 128/23

Asia T-317/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – AMVAC Netherlands v. komissio (Kasvinsuojeluaineet – Tehoaine etoprofossi – Hyväksynnän uusimatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 1107/2009 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012 – Puolustautumisoikeudet – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeusvarmuus – Oikeasuhteisuus – Ennalta varautumisen periaate)

17

2022/C 128/24

Asia T-399/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v. komissio (Kantelun hylkääminen) (Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinat – Päätös kantelun hylkäämisestä – Unionin etua koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen – Valtion toimintaa koskeva poikkeus – Huolellisen tarkastelun vaatimus – Asetukseen (EY) N:o 773/2004 perustuvat menettelylliset oikeudet)

18

2022/C 128/25

Asia T-652/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Elevolution – Engenharia v. komissio (Julkiset hankinnat – Varainhoitoasetus – Hankintamenettelyjen ja Euroopan kehitysrahastosta rahoitettujen avustusten ulkopuolelle sulkeminen kolmen vuoden ajaksi – Perusteluvelvollisuus – Hyvän hallinnon periaate – Oikeus tulla kuulluksi – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeasuhteisuus)

18

2022/C 128/26

Asia T-849/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Leonardo v. Frontex (Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Ilmavalvontapalvelut – Kumoamiskanne – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

19

2022/C 128/27

Asia T-33/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Van Walle v. ECDC (Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – ECDC:n henkilöstö – Vuoden 2018 arviointikertomus – Sananvapaus – Perusteluvelvollisuus – Erityistä perustelua vaativa tapaus – Ilmeinen arviointivirhe – Huolenpitovelvollisuus – Oikeus tulla kuulluksi)

19

2022/C 128/28

Asia T-498/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Diego v. EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin WOOD STEP LAMINATE FLOORING rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki STEP – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Tavaroiden vapaa liikkuvuus)

20

2022/C 128/29

Asia T-536/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – LU v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Ihmisarvoista kohtelua työyhteisössä koskevat toimintaperiaatteet – Työpaikkakiusaaminen – Tutkintamenettely – Kumoamiskanne – Tutkintakomitean loppuraportti – Valmisteleva toimi – Tutkimatta jättäminen – Päätös kantelun hylkäämisestä – Asianomaiselle vastainen toimi – Tutkittavaksi ottaminen – Perusoikeuskirjan 41 artikla – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tulla kuulluksi – Perusteluvelvollisuus – Vastuu)

21

2022/C 128/30

Asia T-589/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Calzaturificio Emmegiemme Shoes v. EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin MAIMAI MADE IN ITALY rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki YAMAMAY – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Uuden näytön tutkittavaksi ottaminen – Erottamiskyvyn vaihtelevuus)

21

2022/C 128/31

Asia T-694/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Canisius v. EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin CCLABELLE VIENNA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki LABELLO – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

22

2022/C 128/32

Asia T-116/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Maternus v. EUIPO – adp Gauselmann (WILD) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki WILD – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

22

2022/C 128/33

Asia T-173/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Novelis Deutschland v. EUIPO – CU.CO. (Grilliastia) (Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää grilliastiaa – Aikaisempi kansallinen malli – Mitättömyysperuste – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 4 artikla)

23

2022/C 128/34

Asia T-202/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Vita Zahnfabrik v. EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki VITABLOCS TriLuxe forte – Aikaisempi EU-sanamerkki TRILUX – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

24

2022/C 128/35

Asia T-233/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Meta Cluster v. EUIPO (Clustermedizin) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Clustermedizin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

24

2022/C 128/36

Asia T-765/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2021 – Legakis ym. v. neuvosto (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Talous- ja rahapolitiikka – Kyproksen vakaustukiohjelma – Kyprosta koskevat 16.3.2013 ja 25.3.2013 annetut euroryhmän julkilausumat – Kyprosta koskeva 21.3.2013 annettu euroryhmän puheenjohtajan lausunto – Vastaajan virheellinen nimeäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

25

2022/C 128/37

Asia T-418/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2022 – Alauzun ym. v. komissio ja EMA (Kumoamiskanne – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle Comirnaty annetun ehdollisen myyntiluvan muuttaminen – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Valmisteleva toimi – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen – Toimi ei koske kantajia suoraan – Toimi ei koske kantajia erikseen – Muu kuin sääntelytoimi – Tutkimatta jättäminen)

25

2022/C 128/38

Asia T-40/22: Kanne 22.1.2022 – Dado Ceramica ym. v. EUIPO Italcer (Laatat)

26

2022/C 128/39

Asia T-47/22: Kanne 26.1.2022 – DDR Kultur v. EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET)

27

2022/C 128/40

Asia T-48/22: Kanne 27.1.2022 – Tšekin tasavalta v. komissio

27

2022/C 128/41

Asia T-50/22: Kanne 21.1.2022 – AL v. neuvosto ja komissio

29

2022/C 128/42

Asia T-52/22: Kanne 28.1.2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne v. EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

30

2022/C 128/43

Asia T-60/22: Kanne 28.1.2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne v. EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

31

2022/C 128/44

Asia T-65/22: Kanne 2.2.2022 – PS v. EIP

31

2022/C 128/45

Asia T-68/22: Kanne 2.2.2022 – Granini France v. EUIPO – Pichler (Joro)

32


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2022/C 128/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 119, 14.3.2022

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 109, 7.3.2022

EUVL C 95, 28.2.2022

EUVL C 84, 21.2.2022

EUVL C 73, 14.2.2022

EUVL C 64, 7.2.2022

EUVL C 51, 31.1.2022

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.2.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen – Ruotsi) – Advania Sverige AB ja Kammarkollegiet v. Dustin Sverige AB

(Asia C-461/20) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2014/24/EU - 72 artikla - Hankintasopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana - Puitejärjestelyjen siirtäminen - Uusi sopimuskumppani, joka on saanut alkuperäisen sopimuskumppanin puitejärjestelyyn perustuvat oikeudet ja ottanut siitä johtuvat velvollisuudet vastattavakseen sen jälkeen, kun alkuperäinen sopimuskumppani on asetettu konkurssiin - Uuden hankintamenettelyn tarve)

(2022/C 128/02)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta förvaltningsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Advania Sverige AB ja Kammarkollegiet

Vastapuoli: Dustin Sverige AB

Tuomiolauselma

Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisen talouden toimijan, joka alkuperäisen sopimuskumppanin konkurssiin asettamisen, joka on johtanut sen purkamiseen, jälkeen on ainoastaan saanut hankintaviranomaisen kanssa tehtyyn puitejärjestelyyn perustuvat oikeudet ja ottanut siitä johtuvat velvollisuudet vastattavakseen, on katsottava yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen seurauksena siirtyneen osittain alkuperäisen sopimuskumppanin asemaan kyseisessä säännöksessä tarkoitetussa merkityksessä.


(1)  EUVL C 414, 30.11.2020.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 3.2.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – B AG v. Finanzamt A

(Asia C-515/20) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 122 artikla - Polttopuun luovutuksia koskeva alennettu arvonlisäverokanta - Erottelu tuotteiden objektiivisesti todettavien ominaispiirteiden ja ominaisuuksien avulla - Erityyppiset poltettavaksi tarkoitetut puutuotteet, jotka vastaavat kuluttajien samoihin tarpeisiin ja jotka ovat keskenään kilpailevia - Verotuksen neutraalisuuden periaate)

(2022/C 128/03)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: B AG

Vastaaja: Finanzamt A

Tuomiolauselma

1)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 122 artiklaa on tulkittava siten, että tässä artiklassa tarkoitetulla polttopuun käsitteellä tarkoitetaan puuta, joka on objektiivisten ominaisuuksiensa mukaan tarkoitettu yksinomaan poltettavaksi.

2)

Direktiivin 2006/112 122 artiklaa on tulkittava siten, että jäsenvaltio, joka tätä artiklaa soveltamalla vahvistaa polttopuun luovutuksille alennetun arvonlisäverokannan, voi käyttää yhdistettyä nimikkeistöä rajoittaakseen sen soveltamisalan tietynlaisten polttopuiden luovutuksiin, kunhan se noudattaa verotuksen neutraalisuuden periaatetta.

3)

Verotuksen neutraalisuuden periaatetta on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, ettei kansallisen lainsäädännön mukaan muun tyyppisten polttopuiden luovutuksiin sovellettavaa alennettua arvonlisäverokantaa sovelleta puuhakkeeseen, jos keskivertokuluttajan näkökulmasta tarkasteltuna puuhaketta ei voida korvata näillä muun tyyppisillä polttopuilla, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava.


(1)  EUVL C 28, 25.1.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 3.2.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Frankfurt am Main – Saksa) – JW, HD, XS v. LOT Polish Airlines

(Asia C-20/21) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Asetus (EU) N:o 1215/2012 - 7 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta - Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa - Käsite ”kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka” - Palvelujen suorittamista koskeva sopimus - Lentoliikenne - Yhtenäisellä varauksella vahvistettu lentomatka, joka koostuu kahdesta tai useammasta osuudesta, joiden suorittajina on kaksi eri lentoliikenteen harjoittajaa - Asetus (EY) N:o 261/2004 - Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt - 7 artikla - Oikeus korvaukseen - Lennon ensimmäisen osuuden viivästyminen - Korvauskanne, joka on nostettu lennon ensimmäisen osuuden suorittanutta lentoliikenteen harjoittajaa vastaan kyseisen osuuden määräpaikan tuomioistuimessa)

(2022/C 128/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Kantajat: JW, HD, XS

Vastaaja: LOT Polish Airlines

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava siten, että kun on kyse lennosta, joka on vahvistettu yhtenäisellä varauksella koko matkalle ja joka jakautuu kahteen tai useampaan osuuteen, joilla kuljetuksen suorittajina ovat eri lentoliikenteen harjoittajat, lennon ensimmäisen osuuden määräpaikkaa ei voida pitää kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna velvoitteen täyttämispaikkana silloin, kun kyseisen osuuden suorittanutta lentoliikenteen harjoittajaa vastaan on nostettu matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 261/2004 perustuva korvauskanne pelkästään lennon ensimmäisen osuuden lähdön myöhästymisestä aiheutuneen viivästymisen vuoksi.


(1)  EUVL C 98, 22.3.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Puola) on esittänyt 26.11.2021 – Provident Polska S.A. v. VF

(Asia C-717/21)

(2022/C 128/05)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Provident Polska S.A.

Vastaaja: VF

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan sisältö, jossa vahvistetaan asunnon suojaa koskeva perusoikeus, esteenä sellaiselle kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (1) 3 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan ja erityisesti huomattavan epätasapainon käsitteen tulkinnalle, jossa sallitaan kuluttajaluottosopimuksen täyttäminen maksamalla luotto takaisin erissä, jotka elinkeinonharjoittaja perii ainoastaan kuluttajan asunnossa?


(1)  EYVL 1993, L 95, s. 29.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 26.11.2021 – L.G. v. Krajowa Rada Sądownictwa

(Asia C-718/21)

(2022/C 128/06)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: L.G.

Vastapuoli: Krajowa Rada Sądownictwa

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta esteenä kansalliselle lainsäädännölle, kuten yleisten tuomioistuinten järjestelmästä 27.7.2001 annetun lain (Dz. U. 2020, järjestysnumero 2072) 69 §:n 1 b momentin ensimmäiselle virkkeelle, jossa sellaisen ilmoituksen, jolla tuomari ilmaisee tahtonsa jatkaa tuomarinvirassa eläkeiän saavuttamisen jälkeen, tehokkuus asetetaan riippuvaiseksi toisen viranomaisen suostumuksesta?

2)

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta esteenä sellaiselle kansallisen säännöksen tulkinnalle, jonka mukaan tuomarin myöhässä antama ilmoitus tahdostaan jatkaa tuomarinvirassa eläkeiän saavuttamisen jälkeen on tehoton riippumatta määräajan laiminlyöntiin liittyvistä olosuhteista ja määräajan laiminlyönnin merkityksestä menettelyssä, joka koskee suostumuksen antamista tuomarin jatkamiselle virassaan?


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 26.11.2021 – Rzecznik Praw Obywatelskich

(Asia C-720/21)

(2022/C 128/07)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rzecznik Praw Obywatelskich

Vastaaja: M. M., E. M., X Bank Spółka Akcyjna

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, luettuna yhdessä SEU 4 artiklan 3 kohdan ja SEU 2 artiklan kanssa, tulkittava siten, että ne määräävät sellaisen ylimääräisen muutoksenhaun kaltaisen oikeussuojakeinon sallittavuuden, jolla puretaan lainvoimainen tuomioistuinratkaisu silloin, kun on tarpeen ”varmistaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatetta toteuttavan demokraattisen oikeusvaltion periaatteen mukaisuus”, jos kyseisen keinon käyttäminen on tarpeen unionin oikeuden tehokkuuden takaamiseksi?

2)

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, luettuna yhdessä SEU 4 artiklan 3 kohdan ja SEU 2 artiklan kanssa, tulkittava siten, että silloin kun kansallisen oikeuden säännösten perusteella on mahdollista kumota lainvoimainen tuomioistuinratkaisu tai muuttaa sitä, jos loukataan jäsenvaltion perustuslaissa säädettyjä periaatteita, käyttäen ylimääräisen muutoksenhaun kaltaista keinoa, nämä säännökset voivat olla peruste kumota lainvoimainen tuomioistuinratkaisu tai muuttaa sitä myös, jos rikotaan unionin oikeutta?

3)

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, luettuna yhdessä SEU 4 artiklan 3 kohdan ja SEU 2 artiklan kanssa, tulkittava siten, että silloin kun kansallinen tuomioistuin on rikkonut unionin oikeutta tavalla, joka johtaa – unionin oikeuden näkökulmasta – asian virheelliseen ratkaisuun, lainvoimainen tuomioistuinratkaisu voidaan kumota tai sitä voidaan muuttaa käyttäen ylimääräisen muutoksenhaun kaltaista oikeussuojakeinoa, joka asettaa tällaisen ratkaisun edellytykseksi oikeuden ”räikeän” rikkomisen?


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 1.12.2021 – W. Sp. z o. o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

(Asia C-729/21)

(2022/C 128/08)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Kantaja: W. Sp. z o. o.

Vastaaja: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko unionin arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä tulkittava siten, että tavaroista ja palveluista kannettavasta verosta 11.3.2004 annetun lain (Ustawa o podatku od towarów i usług; Dz. U. 2021, järjestysnumero 685; jäljempänä arvonlisäverolaki) 6 §:n 1 kohdan kaltaista säännöstä, jossa vapautetaan verosta yrityksen organisoidun osan luovutus sitomatta tällaisen vapautuksen soveltamista yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 19 artiklassa tarkoitettuun edellytykseen eli luovuttajan ja luovutuksensaajan väliseen oikeusseuraantoon?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymyksen vastataan myöntävästi, onko arvonlisäverolain 6 §:n 1 kohdassa tarkoitetun vapautuksen soveltamiseksi siirrettävä kaikki luovuttajan omaisuuden tällaisen organisoidun osan osatekijät ja tarkoittaako tätä koskeva muutos (erityisesti se, ettei siirretä vakuutussopimuksia eikä sopimuksia luovutetun omaisuuden hallinnoinnista), että kyseessä on tavaran verollinen luovutus?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Győri Járásbiróság (Unkari) on esittänyt 14.12.2021 – JH v. Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

(Asia C-771/21)

(2022/C 128/09)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Győri Járásbíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: JH

Vastaaja: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (1) 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittaja on velvollinen ryhtymään kohtuudella edellytettäviin toimenpiteisiin välttääkseen lennon peruuttamisen silloinkin, kun on kyse sellaisista poikkeuksellisista olosuhteista, jotka vapauttavat sen vastuusta?

2)

Jos unionin tuomioistuin vastaa ensimmäiseen kysymykseen myöntävästi, voidaanko lentoliikenteen harjoittaja velvoittaa kohtuudella edellytettävänä toimenpiteenä:

a)

palauttamaan vuoron lentämiseen tarkoitetun lentokoneen, joka on ukkosmyrskyn vuoksi reititetty uudelleen läheiselle lentokentälle, lentohenkilöstön työvuoron puitteissa niin pian kuin mahdollista ja näin lentämään kyseisen vuoron? Jos tähän vastataan myöntävästi, onko lentoliikenteen harjoittaja velvollinen toimimaan näin, vaikka se joutuisi tämän vuoksi antamaan käyttöön toisen lentokoneen ja varamiehistön, jotta lentoliikenteen harjoittajan kotikentältä lähtevät, ensin mainitulla lentokoneella lennettäviksi tarkoitetut muut vuorot voitaisiin lentää?

b)

kuljettamaan matkustajat maanteitse vuoron lentämiseen tarkoitettuun lentokoneeseen, joka on ukkosmyrskyn vuoksi reititetty uudelleen läheiselle, 140 km päässä sijaitsevalle lentokentälle, ja näin lentämään kyseisen vuoron sieltä?

c)

toimittamaan varakoneen tai kuljettamaan matkustajat maanteitse läheiselle lentokentälle toimitettuun varakoneeseen ja näin lentämään vuoron?


(1)  EUVL 2004, L 46, s. 1.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/7


Valitus, jonka Aeris Invest Sàrl on tehnyt 15.12.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-827/17, Aeris Invest v. EKP, 6.10.2021 antamasta tuomiosta

(Asia C-782/21 P)

(2022/C 128/10)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Aeris Invest Sàrl (edustajat: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos y M. Varela Suárez, abogados)

Muut osapuolet: Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio ja Banco Santander, S.A.

Vaatimukset

yleisen tuomioistuimen laajennetun kolmannen jaoston 6.10.2021 antama tuomio Aeris Invest v. EKP (T-827/17, EU:T:2021:660) on kumottava

Aeris Investin ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä, ja erityisesti Euroopan keskuspankin 7.11.2017 tekemät päätökset LS/MD/17/405, LS/MD/17/419, LS/MD/17/406, joilla evätään oikeus tutustua joukkoon asiakirjoja, jotka koskevat Banco Popular Español, S.A:n maksukyvyttömyyttä ja selvitystilaa, talletussaldoa ja Banco Popular Español, S.A:lle myönnettyä hätärahoitusta (ELA), on todettava pätemättömiksi

Euroopan keskuspankki on unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksenalaisen tuomion kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.

Ensimmäisen valitusperusteen osalta valittaja väittää, että valituksenalaisella tuomiolla rikotaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 47 artiklaa siltä osin kuin i) oikeutta tutustua asian T-628/17 yhteydessä pyydettyihin asiakirjoihin ei ole mahdollista pyytää ja ii) kyseistä asianosaista estetään käyttämästä oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, minkä lisäksi asianosaisten prosessuaalista epäyhdenvertaisuutta lisätään. Joka tapauksessa on todettava, ettei mainittu perusoikeuskirjan 47 artiklaan kohdistuva rajoitus ole perusteltu perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Toisen valitusperusteen osalta valittaja väittää, että valituksenalaisella tuomiolla rikotaan Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 4.3.2004 tehtyä Euroopan keskuspankin päätöstä 2004/258/EY (jäljempänä päätös 2004/258) (1) ja perusoikeuskirjan 47 artiklaa. Tuomiolla rikotaan erityisesti päätöksen 2004/258 1, 2 ja 6 artiklaa, koska siinä tulkitaan päätöksen 2004/258 tarkoitusta perusoikeuksien vastaisella tavalla.


(1)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammergericht Berlin (Saksa) on esittänyt 21.12.2021 – Deutsche Wohnen SE v. Staatsanwaltschaft Berlin

(Asia C-807/21)

(2022/C 128/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammergericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Deutsche Wohnen SE

Vastaaja: Staatsanwaltschaft Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EU) 2016/679 (1) 83 artiklan 4–6 kohtaa tulkittava siten, että sillä sisällytetään SEUT 101 ja SEUT 102 artiklassa tarkoitetut toiminnallinen yrityksen käsite ja funktionaalisen vastuun periaate kansalliseen oikeuteen sillä seurauksella, että hallinnollisista rikkomuksista annetun lain (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) 30 §:n perustana olevaa luonnollisen henkilön vastuuta koskevaa periaatetta laajentamalla hallinnollista seuraamusmaksua koskeva menettely voidaan toteuttaa suoraan yritystä vastaan, eikä hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisen edellytyksenä ole sen toteaminen, että luonnollinen ja yksilöity henkilö on, tarvittaessa kaikki objektiiviset ja subjektiiviset tunnusmerkit täyttämällä, tehnyt hallinnollisen rikkomuksen?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko asetuksen (EU) 2016/679 83 artiklan 4–6 kohtaa tulkittava siten, että yrityksen on työntekijänsä välityksellä pitänyt syyllistyä rikkomukseen tuottamuksellisesti (ks. perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (2) 23 artikla), vai voidaanko yritykselle lähtökohtaisesti määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu jo sille kuuluvien velvollisuuksien objektiivisesta rikkomisesta (ankara vastuu)?


(1)  Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (EUVL 2016, L 119, s. 1).

(2)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EUVL 2003, L 1, s. 1).


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/9


Kanne 22.12.2021 – komissio v. Unkari

(Asia C-823/21)

(2022/C 128/12)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár ja J. Tomkin)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Unkari ei ole noudattanut direktiivin 2013/32 (1) 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan, sellaisena kuin tätä artiklaa on tulkittu perusoikeuskirjan 18 artiklan valossa, kun se on edellyttänyt Unkarin alueella – myös sen rajoilla – olevien kolmansien maiden kansalaisilta kansainvälistä suojelua koskevan menettelyn aloittamiselta ja kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekemiseltä sitä, että nämä kääntyvät ensin kolmannessa maassa sijaitsevan Unkarin diplomaattisen edustuston puoleen siellä toimitettavaa ennakkomenettelyä varten

velvoittaa Unkarin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vuonna 2020 annetulla lailla nro LVIII Unkarissa tilapäisesti käyttöön otetun turvapaikkalainsäädännön – jonka voimassaoloa on kuitenkin tämän jälkeen jatkettu useita kertoja – mukaan vain joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki sellaiset henkilöt, jotka haluavat tehdä Unkarissa turvapaikkahakemuksen, joutuvat ensin esittämään Unkarin lähetystölle Belgradissa tai Kiovassa kirjallisen ilmoituksen aikomuksestaan hakea turvapaikkaa (jäljempänä turvapaikkailmoitus) ja voivat hakea kansainvälistä suojelua vasta saatuaan hyväksyvän vastauksen tähän turvapaikkailmoitukseen ja maahantuloluvan.

Komissio katsoo, että tämä uusi turvapaikkamenettely ei ole kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun direktiivin 2013/32 6 artiklan mukainen, sellaisena kuin sitä on tulkittu perusoikeuskirjan 18 artiklan valossa.

Direktiivin 6 artiklassa taattu oikeus päästä menettelyyn merkitsee ennen muuta sitä, että jäsenvaltion alueella – myös sen rajoilla – olevilla kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus tehdä hakemus kansainvälisen suojelun saamiseksi.

Vuonna 2020 annetun lain nro LVIII sovellettavista säännöksistä käy kuitenkin ilmi, että jos Unkarin alueella – myös sen rajoilla – olevat kolmansien maiden kansalaiset ilmaisevat tarkoituksensa turvautua kansainväliseen suojeluun, Unkarin viranomaiset eivät pidä tällaista ilmoitusta direktiivissä 2013/32 tarkoitettuna kansainvälistä suojelua koskevana hakemuksena. Hakemusta ei rekisteröidä eikä asianomaiselle myönnetä turvapaikanhakijalle kuuluvia oikeuksia. Voidakseen tehdä hakemuksen asianomaisen henkilön on sen sijaan lähdettävä Unkarin alueelta siirtyäkseen kolmanteen maahan ja käännyttävä kyseisessä valtiossa sijaitsevan Unkarin lähetystön puoleen siellä toimitettavaa ennakkomenettelyä varten.


(1)  Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg (Saksa) on esittänyt 23.12.2021 – Syngenta Agro GmbH v. Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

(Asia C-830/21)

(2022/C 128/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Syngenta Agro GmbH

Vastaaja: Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EU) N:o [54]7/2011 (1) 1 artiklaa luettuna yhdessä liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohdan kanssa tulkittava siten, että kasvinsuojeluaineen rinnakkaistuonnin tapauksessa pakkauksessa on toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa myyntiä varten ilmoitettava luvanhaltijan nimi ja osoite alkuperäjäsenvaltiossa, josta kasvinsuojeluaine on tuotu?

2)

Onko asetuksen (EU) N:o [54]7/2011 1 artiklaa luettuna yhdessä liitteessä I olevan 1 kohdan f alakohdan kanssa tulkittava siten, että kasvinsuojeluaineen rinnakkaistuonnin tapauksessa pakkauksessa on ehdottomasti ilmoitettava valmistajan alun perin antama eränumero sellaisenaan, vai sopiiko mainitun säännöksen kanssa yhteen se, että rinnakkaistuoja poistaa alkuperäisen eränumeron ja merkitsee pakkaukseen oman tunnistenumeron, mikäli rinnakkaistuoja pitää kirjanpitoa, josta käy ilmi sen käyttämien eränumeroiden vastaavuus rinnakkaistuonnin kohteena olevan kasvinsuojeluaineen luvanhaltijan eränumeroiden kanssa?


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineita koskevien merkintävaatimusten osalta 8.6.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 547/2011 (EUVL 2011, L 155, s. 176).


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 3.1.2022 – Green Network SpA v. SF, YB ja Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

(Asia C-5/22)

(2022/C 128/14)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Green Network SpA

Vastaaja: SF, YB ja Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko 13.7.2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/72/EY (1) – erityisesti sen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksia koskevan 37 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja liitteessä I – tarkoitettua unionin lainsäädäntöä tulkita siten, että se kattaa myös Italian sähkömarkkinoiden sääntelyviranomaisen (ARERA) vallan määrätä sähköalalla toimivat yhtiöt palauttamaan asiakkaille, myös niille, joiden sopimussuhde on päättynyt tai jotka ovat jättäneet laskunsa maksamatta, summan, joka vastaa maksuja, jotka asiakkaat olivat suorittaneet hallintokulujen kattamiseksi sellaisen sopimusehdon nojalla, josta sama viranomainen on määrännyt seuraamuksen?

2)

Voidaanko 13.7.2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/72/EY – erityisesti sen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksia koskevan 37 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja liitteessä I – tarkoitettua unionin lainsäädäntöä tulkita siten, että vahingonkorvaus ja maksujen palautuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan sähkömarkkinoiden asiakkaisiin, jos markkinatoimija ei saavuta sovitun kaltaista palvelun laatutasoa, kattaa myös sellaisen asiakkaiden suorittaman maksun palauttamisen, josta määrätään nimenomaisesti asiakkaiden hyväksymissä ja allekirjoittamissa sopimusehdossa ja joka ei millään tavoin liity itse palvelun laatuun vaan jota peritään taloudellisen toimijan hallintokulujen kattamiseksi?


(1)  Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY (EUVL 2009, L 211, s. 55).


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.1.2022 – Volkswagen Group Italia S.p.A. ja Volkswagen Aktiengesellschaft v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Asia C-27/22)

(2022/C 128/15)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Volkswagen Group Italia S.p.A. ja Volkswagen Aktiengesellschaft

Vastaaja: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Ennakkoratkaisukysymykset

a)

Onko direktiivin 2005/29/EY (1) täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti sopimattomista kaupallisista menettelyistä määrätyt seuraamukset luokiteltava luonteeltaan rikosoikeudellisiksi hallinnollisiksi seuraamuksiksi?

b)

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan luonteeltaan rikosoikeudellinen hallinnollinen seuraamusmaksu, joka on määrätty oikeushenkilölle sopimattomia kaupallisia menettelyjä sisältävästä kielletystä toiminnasta, voidaan oikeudenkäynnissä vahvistaa ja saattaa lainvoimaiseksi, kun sama oikeushenkilö on tällä välin saanut samoista menettelyistä toisessa jäsenvaltiossa lainvoimaisen rikostuomion ja tämä viimeksi mainittu tuomio on saanut lainvoiman ennen kuin ensin mainittua luonteeltaan rikosoikeudellista hallinnollista seuraamusmaksua koskevassa muutoksenhakuasiassa on annettu lainvoimainen ratkaisu?

c)

Voidaanko direktiivin 2005/29, erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan e alakohdan, nojalla oikeutetusti poiketa ne bis in idem -kiellosta, joka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan (joka on sittemmin sisällytetty EU-sopimukseen SEU 6 artiklan nojalla) 50 artiklassa ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artiklassa?


(1)  Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/12


Valitus, jonka Romania on tehnyt 27.1.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-495/19, Romania v. komissio, 10.11.2021 antamasta tuomiosta

(Asia C-54/22 P)

(2022/C 128/16)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Valittaja: Romania (asiamiehet: E. Gane, L. Lițu ja L.-E. Bațagoi)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Unkari

Vaatimukset

todetaan, että valitus otetaan tutkittavaksi, kumotaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-495/19 antama tuomio asetuksen N:o 211/2011 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen tutkinnan osalta, annetaan asiassa T-495/19 ratkaisu, jossa päätöksen (EU) 2019/721 kumoamista koskeva kanne hyväksytään

tai

todetaan, että valitus otetaan tutkittavaksi, kumotaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-495/19 antama tuomio asetuksen N:o 211/2011 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen tutkinnan osalta ja palautetaan asia T-495/19 unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jotta se antaa uuden ratkaisun, jossa se hyväksyy kumoamiskanteen ja kumoaa päätöksen (EU) 2019/721

velvoitetaan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Romania esittää valituksensa tueksi yhden valitusperusteen, joka koskee asetuksen N:o 211/2011 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan rikkomista luettuna yhdessä SEU 5 artiklan 2 kohdan kanssa.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, jossa se rikkonut kyseistä säännöstä ja määräystä:

i)

Ensimmäiseksi niistä edellytyksistä tekemällään tulkinnalla, joiden mukaan komissio voi kieltäytyä rekisteröimästä eurooppalaista kansalaisaloitetta, erityisesti sillä, että se katsoi, että sellaisesta rekisteröinnistä voidaan kieltäytyä ainoastaan, jos on täysin poissuljettua, että komissio voi tehdä ehdotuksen unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi.

Sellainen aloite ylittää selvästi komission toimivallan, jonka perusteella se voi tehdä ehdotuksen säädökseksi, koska ehdotettujen toimenpiteiden abstraktisen tutkinnan jälkeen on olemassa vakavia epäilyksiä siitä, onko tällaisia toimenpiteitä mahdollista antaa perussopimusten perusteella.

ii)

Toiseksi tulkinnallaan, joka koskee komission mahdollisuutta rekisteröidä eurooppalainen kansalaisaloite varaumin tai ehdoin.

Komissio on velvollinen viittaamaan kaikkiin järjestäjien toimittamiin pakollisiin ja vapaaehtoisiin tietoihin, eikä se saa sivuuttaa niitä edes osaksi.


Unionin yleinen tuomioistuin

21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Intel Corporation v. komissio

(Asia T-286/09 RENV) (1)

(Kilpailu - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Mikroprosessorimarkkinat - Päätös, jossa todetaan SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen - Uskollisuusalennukset - ”Peittelemättömät” rajoitukset - Väärinkäytöksi luonnehtiminen - Yhtä tehokkaan kilpailijan analyysi - Kokonaisstrategia - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen)

(2022/C 128/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Intel Corporation, Inc. (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat A. Parr, D. Beard, ja J. Williams)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan ja M. Kellerbauer)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis ja K. Van Hove)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja E. Nasry)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus, jonka mukaan on ensisijaisesti kumottava [SEUT 102] artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä 13.5.2009 tehty komission päätös K(2009) 3726 lopullinen (asia COMP/C-3/37.990 – Intel) tai toissijaisesti poistettava kantajalle määrätty sakko tai alennettava sen määrää.

Tuomiolauselma

1)

[SEUT 102] artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä 13.5.2009 tehdyn komission päätöksen K(2009) 3726 lopullinen (asia COMP/C-3/37.990 – Intel) 1 artiklan a–e alakohta ja 2 artikla kumotaan.

2)

Päätöksen K(2009) 3726 lopullinen 3 artikla kumotaan ainoastaan siltä osin kuin se koskee tämän päätöksen 1 artiklan a–e alakohtaa.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka ovat aiheutuneet asioiden T-286/09 ja T-286/09 RENV käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja muutoksenhakuasian C-413/14 P käsittelystä unionin tuomioistuimessa, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Intel Corporation, Inc:lle ja Association for Competitive Technology, Inc:lle samojen asioiden käsittelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, kun taas Intel Corporation ja Association for Competitive Technology vastaavat kumpikin yhdestä kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

5)

Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka ovat aiheutuneet asioiden T-286/09 ja T-286/09 RENV käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja muutoksenhakuasian C-413/14 P käsittelystä unionin tuomioistuimessa.


(1)  EUVL C 220, 12.9.2009.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – QI ym. v. komissio ja EKP

(Asia T-868/16) (1)

(Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Talous- ja rahapolitiikka - Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestely - Sopimus velkainstrumenttien vaihdosta yksinomaan eurojärjestelmän keskuspankkien hyväksi - Yksityisen sektorin osallistuminen - Yhteistoimintalausekkeet - Yksityiset velkojat - Julkiset velkojat - Vastuuseen joutuminen - Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen - SEUT 63 artiklan 1 kohta - SEUT 120 – 127 artikla ja SEUT 352 artiklan 1 kohta - Omistusoikeus - Yhdenvertainen kohtelu)

(2022/C 128/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: QI ja 15 muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-P. Keppenne, L. Flynn ja T. Maxian Rusche) ja Euroopan keskuspankki (asiamiehet: K. Laurinavičius ja M. Szablewska, avustajanaan asianajaja H.-G. Kamann)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajien vaatimuksia: Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou ja J. Bauerschmidt)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus sen vahingon korvaamiseksi, jota kantajille on niiden mukaan aiheutunut pakollisen valtion velkainstrumenttien vaihdon täytäntöönpanosta Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestelyn yhteydessä vuonna 2012 yksityisten sijoittajien osallistumisen nojalla sovellettaessa yhteistoimintalausekkeita muun muassa Eurooppa-neuvoston, neuvoston, komission ja EKP:n menettelyjen ja toimien vuoksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

QI ja muut kantajat, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.

3)

Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 30, 30.1.2017.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Scania ym. v. komissio

(Asia T-799/17) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kuorma-autonvalmistajien markkinat - Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka koskevat kuorma-autojen myyntihintaa, päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja näihin tekniikkoihin liittyvien kustannusten siirtämistä asiakkaille - Ajallisesti porrastettu sekamuotoinen menettely - Syyttömyysolettama - Puolueettomuusperiaate - Perusoikeuskirja - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkuva rikkominen - Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus - Rikkomisen maantieteellinen laajuus - Sakko - Oikeasuhteisuus - Yhdenvertainen kohtelu - Täysi harkintavalta)

(2022/C 128/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Scania AB (Södertälje, Ruotsi), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Koblenz, Saksa) (edustajat: asianajajat D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner ja N. De Backer)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Farley ja L. Wildpanner)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustua vaatimus, jonka mukaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA) 53 artiklan mukaisesta menettelystä 27.9.2017 annettu komission päätös C(2017) 6467 final (asia AT.39824 – Kuorma-autot) on kumottava tai toissijaisesti kantajille mainitulla päätöksellä määrättyjen sakkojen määrää on alennettava.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Scania AB, Scania CV AB ja Scania Deutschland GmbH vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL 2018 C 42, 5.2.2018.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v. komissio (Gazpromin sitoumukset)

(Asia T-616/18) (1)

(Kilpailu - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinat - Päätös, jolla yrityksen yksin esittämät sitoumukset määrätään velvoittaviksi - Asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artikla - Sitoumusten asianmukaisuus alun perin väitetiedoksiannossa yksilöityihin kilpailua koskeviin huolenaiheisiin nähden - Komission luopuminen vaatimasta sitoumuksia tiettyjen alkuperäisten huolenaiheiden osalta - Hyvän hallinnon periaate - Avoimuus - Perusteluvelvollisuus - Unionin energiapolitiikan tavoitteet - Energiayhteisvastuun periaate - Harkintavallan väärinkäyttö)

(2022/C 128/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsova, Puola) (edustajat: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun ja P. Moskwa avocats)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Meessen ja J. Szczodrowski)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajan vaatimuksia: Liettuan tasavalta (asiamiehet: K. Dieninis ja R. Dzikovič), Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna ja M. Nowacki), Overgas Inc. (Sofia, Bulgaria) (edustajat: S. Gröss ja S. Cappellari avocats)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Gazprom PJSC (Moskova, Venäjä), Gazprom export LLC (Pietari, Venäjä) (edustajat: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker acocats ja solicitor D. O’Keeffe)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä (asia AT.39816 – Tuotantoketjun alkupään kaasutoimitukset Keski- ja Itä-Euroopassa) 24.5.2018 annettu komission päätös C(2018) 3106 final.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission, Gazprom PJSC:n ja Gazprom export LLC:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Liettuan tasavalta, Puolan tasavalta ja Overgas Inc. vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 4, 7.1.2019.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Taminco ja Arysta LifeScience Great Britain v. komissio

(Asia T-740/18) (1)

(Kasvinsuojeluaineet - Tehoaine tiraami - Hyväksynnän uusimatta jättäminen - Asetus (EY) N:o 1107/2009 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012 - Puolustautumisoikeudet - Menettelyllinen sääntöjenvastaisuus - Ilmeinen arviointivirhe - EFSA:n toimivalta - Oikeasuhteisuus - Ennalta varautumisen periaate - Yhdenvertainen kohtelu)

(2022/C 128/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Taminco BVBA (Gent, Belgia) ja Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edinburgh, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat C. Mereu ja S. Englebert)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: G. Koleva)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan kumoamaan tehoaineen tiraami hyväksynnän uusimatta jättämisestä ja tiraamia sisältävillä kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen siementen käytön ja myynnin kieltämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta 9.10.2018 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1500 (EUVL 2018, L 254, s. 1).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Taminco BVBA ja Arysta LifeScience Great Britain Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut käsiteltävän kanteen osalta.

3)

Taminco vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut välitoimimenettelyn osalta.


(1)  EUVL C 72, 25.2.2019.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Pilatus Bank ja Pilatus Holding v. EKP

(Asia T-27/19) (1)

(Talous- ja rahapolitiikka - Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta - EKP:lle annetut erityiset valvontatehtävät - Luottolaitoksen toimiluvan peruuttamispäätös - Syytteen nostaminen enemmistöosakasta vastaan kolmannessa maassa - Mainetta koskeva peruste - Markkinoiden käsitys maineesta - Syyttömyysolettama - Oikeasuhteisuus - Puolustautumisoikeudet)

(2022/C 128/22)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta) ja Pilatus Holding Ltd. (Ta’Xbiex) (edustaja: asianajaja O. Behrends)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: E. Yoo, M. Puidokas ja A. Karpf)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis ja A. Steiblytė)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota 2.11.2018 tehty EKP:n päätös, jolla peruutettiin Pilatus Bankin toimilupa harjoittaa luottolaitostoimintaa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Pilatus Bank plc ja Pilatus Holding Ltd. vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 72, 25.2.2019.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – AMVAC Netherlands v. komissio

(Asia T-317/19) (1)

(Kasvinsuojeluaineet - Tehoaine etoprofossi - Hyväksynnän uusimatta jättäminen - Asetus (EY) N:o 1107/2009 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012 - Puolustautumisoikeudet - Ilmeinen arviointivirhe - Oikeusvarmuus - Oikeasuhteisuus - Ennalta varautumisen periaate)

(2022/C 128/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Alankomaat) (edustajat: asianajajat C. Mereu, M. Grunchard ja S. Englebert)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castilla Contreras ja A. Dawes)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus tehoaineen etoprofossi hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 28.2.2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/344 (EUVL 2019, L 62, s. 7) kumoamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

AMVAC Netherlands BV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle sekä tästä menettelystä että välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 263, 5.8.2019.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v. komissio (Kantelun hylkääminen)

(Asia T-399/19) (1)

(Kilpailu - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Keski- ja Itä-Euroopan kaasumarkkinat - Päätös kantelun hylkäämisestä - Unionin etua koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen - Valtion toimintaa koskeva poikkeus - Huolellisen tarkastelun vaatimus - Asetukseen (EY) N:o 773/2004 perustuvat menettelylliset oikeudet)

(2022/C 128/24)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsova, Puola) (edustajat: radca prawny K. Karasiewicz, , ja asianajajat T. Kaźmierczak, K. Kicun ja P. Moskwa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Ernst, G. Meessen ja J. Szczodrowski)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Gazprom PJSC (Moskova, Venäjä), Gazprom export LLC (Pietari, Venäjä) (edustajat: asianajajat J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker ja solicitor D. O’Keeffe)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota komission 17.4.2019 tekemä päätös C(2019) 3003 final, joka liittyy kantelun hylkäämiseen (asia AT.40497 – Kaasun hinta Puolassa).

Tuomiolauselma

1)

Euroopan komission 17.4.2019 tekemä päätös C(2019) 3003 final, joka liittyy kantelun hylkäämiseen (asia AT.40497 – Kaasun hinta Puolassa), kumotaan.

2)

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Gazprom PJSC ja Gazprom export LLC vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 288, 26.8.2019.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Elevolution – Engenharia v. komissio

(Asia T-652/19) (1)

(Julkiset hankinnat - Varainhoitoasetus - Hankintamenettelyjen ja Euroopan kehitysrahastosta rahoitettujen avustusten ulkopuolelle sulkeminen kolmen vuoden ajaksi - Perusteluvelvollisuus - Hyvän hallinnon periaate - Oikeus tulla kuulluksi - Ilmeinen arviointivirhe - Oikeasuhteisuus)

(2022/C 128/25)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Elevolution – Engenharia, SA (Amadora, Portugali) (edustajat: asianajajat M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncosco Ferrer ja C. García Fernández)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: I. Melo Sampaio)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kantajan sulkemisesta hankintamenettelyjen ja Euroopan kehitysrahastosta rahoitettujen avustusten ulkopuolelle kolmen vuoden ajaksi 12.7.2019 tehdyn komission päätöksen ja tätä ulkopuolelle sulkemista koskevien tietojen julkaisemisen kumoamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Elevolution – Engenharia, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelyyn liittyvät kulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 399, 25.11.2019.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Leonardo v. Frontex

(Asia T-849/19) (1)

(Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Ilmavalvontapalvelut - Kumoamiskanne - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - Tutkimatta jättäminen - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

(2022/C 128/26)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Leonardo SpA (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat M. Esposito, F. Caccioppoli ja G. Calamo)

Vastaaja: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (edustajat: asiamiehet H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras ja S. Drew, avustajinaan asianajajat M. Umbach, F. Biebuyck, V. Ost ja M. Clarich)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota 18.10.2019 päivätty hankintailmoitus FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, jonka otsikko on ”Kauko-ohjattavien ilma-alusten järjestelmä (RPAS) merialueiden keskipitkän kantaman pitkäaikaista ilmavalvontaa varten”, sellaisena kuin se on oikaistuna, sen liitteenä olevat toimet, Frontexin julkaisemat kysymykset ja vastaukset, Frontexin tiloissa 28.10.2019 järjestetyn tiedotustilaisuuden pöytäkirja, hankintasopimuksen tekopäätös sekä kaikki muut näitä edeltävät, niihin liittyvät tai niitä seuraavat toimet, ja toisaalta SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus korvata vahinko, jonka kantaja väittää kärsineensä näiden toimien johdosta.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Leonardo SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 54, 17.2.2020.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Van Walle v. ECDC

(Asia T-33/20) (1)

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - ECDC:n henkilöstö - Vuoden 2018 arviointikertomus - Sananvapaus - Perusteluvelvollisuus - Erityistä perustelua vaativa tapaus - Ilmeinen arviointivirhe - Huolenpitovelvollisuus - Oikeus tulla kuulluksi)

(2022/C 128/27)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ivo Van Walle (Järfälla, Ruotsi) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Champetier)

Vastaaja: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (asiamiehet: J. Mannheim, avustajinaan asianajajat de D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jossa kantaja vaatii vuoden 2018 arviointikertomuksen kumoamista.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ivo Van Walle vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 103, 30.3.2020.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Diego v. EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING)

(Asia T-498/20) (1)

(EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin WOOD STEP LAMINATE FLOORING rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki STEP - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Tavaroiden vapaa liikkuvuus)

(2022/C 128/28)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Dabas, Unkari) (edustaja: asianajaja P. Jalsovszky)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (asiamiehet: T. Frydendahl ja A. Folliard-Monguiral)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Forbo Financial Services AG (Baar, Sveitsi) (edustaja: asianajaja F. Kramer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.6.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 1630/2019-1), joka koskee osapuolten Forbo Financial Services ja Diego Kereskedelmi és Szolgáltató välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 339, 12.10.2020.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – LU v. EIP

(Asia T-536/20) (1)

(Henkilöstö - EIP:n henkilöstö - Ihmisarvoista kohtelua työyhteisössä koskevat toimintaperiaatteet - Työpaikkakiusaaminen - Tutkintamenettely - Kumoamiskanne - Tutkintakomitean loppuraportti - Valmisteleva toimi - Tutkimatta jättäminen - Päätös kantelun hylkäämisestä - Asianomaiselle vastainen toimi - Tutkittavaksi ottaminen - Perusoikeuskirjan 41 artikla - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tulla kuulluksi - Perusteluvelvollisuus - Vastuu)

(2022/C 128/29)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: LU (edustaja: asianajaja B. Maréchal)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: G. Faedo ja K. Carr, avustajinaan asianajajat J. Currall ja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 50 a artiklaan perustuva vaatimus yhtäältä ihmisarvoista kohtelua työyhteisössä koskevan periaatteen noudattamisesta 13.5.2020 laaditun tutkintakomitean loppuraportin ja kantajan tekemän työpaikkakiusaamista koskevan kantelun hylkäämisestä 26.5.2020 tehdyn EIP:n pääjohtajan päätöksen kumoamisesta ja toisaalta korvauksesta vahingoista, joita kantaja väittää hänelle aiheutuneen.

Tuomiolauselma

1)

LU:n tekemän työpaikkakiusaamista koskevan kantelun hylkäämisestä 26.5.2020 tehty Euroopan investointipankin (EIP) pääjohtajan päätös kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

EIP velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut


(1)  EUVL C 399, 23.11.2020.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – Calzaturificio Emmegiemme Shoes v. EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)

(Asia T-589/20) (1)

(EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin MAIMAI MADE IN ITALY rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi EU-sanamerkki YAMAMAY - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Uuden näytön tutkittavaksi ottaminen - Erottamiskyvyn vaihtelevuus)

(2022/C 128/30)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Surano, Italia) (edustaja: asianajaja R. Fragalà)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Capostagno)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa: Inticom SpA (Gallarate, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 14.7.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 1874/2018-2), joka koskee Inticomin ja Emmegiemme Shoesin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 378, 9.11.2020.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Canisius v. EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)

(Asia T-694/20) (1)

(EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin CCLABELLE VIENNA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi EU-sanamerkki LABELLO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(2022/C 128/31)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Maria Alexandra Canisius (Wien, Itävalta) (edustaja: asianajaja H. Asenbauer)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: T. Frydendahl ja D. Hanf)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Beiersdorf AG (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Fuhrmann ja V. von Bomhard)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 16.9.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 2233/2019-4), joka koskee Beiersdorfin ja Canisiusin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Maria Alexandra Canisius velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 28, 25.1.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Maternus v. EUIPO – adp Gauselmann (WILD)

(Asia T-116/21) (1)

(EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-sanamerkki WILD - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(2022/C 128/32)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Maternus GmbH (München, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Zoebisch ja R. Drozdz)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: R. Manea ja E. Markakis)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Saksa) (edustaja: asianajaja K. Mandel)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.12.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 932/2019-1), joka koskee adp Gauselmannin ja Maternusin välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Maternus GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 148, 26.4.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/23


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Novelis Deutschland v. EUIPO – CU.CO. (Grilliastia)

(Asia T-173/21) (1)

(Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää grilliastiaa - Aikaisempi kansallinen malli - Mitättömyysperuste - Yksilöllisen luonteen puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 4 artikla)

(2022/C 128/33)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Novelis Deutschland GmbH (Göttingen, Saksa) (edustaja: asianajaja U. Herberth)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: E. Markakis)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Cuki Cofresco Srl (CU.CO.) (Volpiano, Italia) (edustajat: asianajajat L. Saglietti ja E. Bianco)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 1.2.2021 tekemästä päätöksestä (asia R 1856/2019-3), joka koskee Cuki Cofrescon ja Novelis Deutschlandin välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Novelis Deutschland GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 217, 7.6.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/24


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Vita Zahnfabrik v. EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

(Asia T-202/21) (1)

(EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti - Sanamerkki VITABLOCS TriLuxe forte - Aikaisempi EU-sanamerkki TRILUX - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2022/C 128/34)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (Bad Säckingen, Saksa) (edustajat: asianajajat A. Theis ja F. Hauck)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: T. Frydendahl ja V. Ruzek)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA (Pirassununga, Brasilia) (edustaja: solicitor J. Blum)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 9.2.2021 tekemästä päätöksestä (asia R 818/2020-4), joka koskee VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicosin ja Vita Zahnfabrik H. Rauterin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 217, 7.6.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/24


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.1.2022 – Meta Cluster v. EUIPO (Clustermedizin)

(Asia T-233/21) (1)

(EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Clustermedizin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

(2022/C 128/35)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Meta Cluster GmbH (Pyrbaum, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Baumann)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (asiamiehet: A. Bosse ja D. Hanf)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 22.2.2021 tekemästä päätöksestä (asia R 2127/2020-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Clustermedizin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Meta Cluster GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 242, 21.6.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/25


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2021 – Legakis ym. v. neuvosto

(Asia T-765/14) (1)

(Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Talous- ja rahapolitiikka - Kyproksen vakaustukiohjelma - Kyprosta koskevat 16.3.2013 ja 25.3.2013 annetut euroryhmän julkilausumat - Kyprosta koskeva 21.3.2013 annettu euroryhmän puheenjohtajan lausunto - Vastaajan virheellinen nimeäminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

(2022/C 128/36)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Georgios Legakis (Palaio Faliro, Kreikka), Myrto Panagiota Legaki (Palaio Faliro), Maria Legaki (Palaio Faliro) ja Melina Legaki (Palaio Faliro) (edustaja: asianajajaV. Christianos)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, M. Balta ja E. Dumitriu-Segnana)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus sen vahingon korvaamiseksi, joka kantajille on aiheutunut 16.3.2013 ja 25.3.2013 annetuista euroryhmän julkilausumista ja 21.3.2013 annetusta euroryhmän puheenjohtajan lausunnosta.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

Georgios Legakis, Myrto Panagiota Legaki, Maria Legaki ja Melina Legaki velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 34, 2.2.2015.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/25


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.1.2022 – Alauzun ym. v. komissio ja EMA

(Asia T-418/21) (1)

(Kumoamiskanne - Ihmisille tarkoitetut lääkkeet - Ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle Comirnaty annetun ehdollisen myyntiluvan muuttaminen - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Valmisteleva toimi - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - Toimi ei koske kantajia suoraan - Toimi ei koske kantajia erikseen - Muu kuin sääntelytoimi - Tutkimatta jättäminen)

(2022/C 128/37)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Ranska) ja 774 muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan määräyksen liitteessä (edustaja: asianajaja F. Di Vizio)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: O. Beynet, L. Haasbeek ja K. Mifsud-Bonnici) ja Euroopan lääkevirasto (asiamiehet: S. Drosos, C. Schultheiss ja S. Marino)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus yhtäältä kumota komission 31.5.2021 tekemä täytäntöönpanopäätös C(2021) 4034 final, jolla muutetaan täytäntöönpanopäätöksellä C(2020) 9598 final ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle Comirnaty – COVID-19-mRNA-rokote (muunnettu nukleosidi) annettua ehdollista myyntilupaa.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Virginie Alauzun ja muut kantajat, joiden nimet mainitaan tuomion liitteessä, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 338, 23.8.2021.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/26


Kanne 22.1.2022 – Dado Ceramica ym. v. EUIPO Italcer (Laatat)

(Asia T-40/22)

(2022/C 128/38)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Dado Ceramica Srl (San Giovanni in Persiceto, Italia), Antica Ceramica Rubiera Srl (Rubiera, Italia) ja Star-Gres sp. z o.o. (Końskie, Puola) (edustajat: asianajajat A. Merlini ja F. Carpi)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Italcer SpA (Rubiera, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Yhteisömalli (Laatat) – Yhteisömalli nro 6 581 245-0013

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 10.11.2021 asiassa R 1965/2020-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hyväksyy mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen

toissijaisesti, palauttaa asian riidanalaisen päätöksen kumoamisen jälkeen EUIPO:n valituslautakuntaan asianmukaisine ohjeineen suullista menettelyä varten ja hyvin merkityksellisten uusien asiakirjojen hyväksymistä varten

velvoittaa EUIPO:n ja muun osapuolen valituslautakunnassa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 5 artiklan rikkominen.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artiklan rikkominen.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/27


Kanne 26.1.2022 – DDR Kultur v. EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET)

(Asia T-47/22)

(2022/C 128/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja I. Yeboah)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, Ranska)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan THE PLANET – Rekisteröintihakemus nro 18 096 394

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 25.11.2021 asiassa R 2385/2020-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/27


Kanne 27.1.2022 – Tšekin tasavalta v. komissio

(Asia T-48/22)

(2022/C 128/40)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek, J. Vláčil, J. Očková ja O. Serdula)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/2020 siltä osin kuin siinä jätetään rahoituksen ulkopuolelle Tšekin tasavallan vaatimat menot, joiden kokonaismäärä on 43 470 836,30 euroa, ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kanteessaan kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 17.11.2021 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/2020 (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 8168) siltä osin kuin siinä jätetään rahoituksen ulkopuolelle Tšekin tasavallan vaatimat menot, joiden kokonaismäärä on 43 470 836,30 euroa.

Kantaja esittää kanteensa tueksi kuusi kanneperustetta.

Ensiksi on kumottava rahoitusoikaisu, joka on määrätty aktiiviviljelijän aseman soveltamiseen liittyvien toteamusten johdosta. Komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 (1) 52 artiklan 1 kohtaa, kun se on määrännyt oikaisun, vaikka Tšekin tasavalta ei ole rikkonut unionin oikeutta tarkastaessaan aktiiviviljelijän asemaa. Unionin oikeudessa ei nimittäin estetä sitä, että asetuksen 1306/2013 9 artiklan 2 kohdan kolmannessa kohdassa säädetyn kahden edellytyksen tapauksessa sovelletaan maataloustoiminnasta peräisin olevien tulojen osuuden kriteeriä. Lisäksi unionin oikeudessa ei vaadita, että aktiiviviljelijän aseman tarkastamisessa otetaan huomioon niin sanotut etuyhteydessä olevat yritykset. Komissio on joka tapauksessa rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 2 kohtaa ja loukannut suhteellisuusperiaatetta, koska se on määrännyt rahoitusoikaisun, jonka määrässä ei oteta huomioon väitetyn säännöstenvastaisuuden laajuutta.

Toiseksi on kumottava rahoitusoikaisu, joka on määrätty niin sanottuun pysyvään nurmeen liittyvien toteamusten johdosta. Komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 1 kohtaa ja loukannut hyvän hallinnon periaatetta, luottamuksensuojan periaatetta ja SEUT 296 artiklan mukaista perusteluvelvollisuutta, kun se on määrännyt rahoitusoikaisun, vaikka se oli itse aikaisemmin todennut, että pysyvän nurmen toteamisjärjestelmä Tšekin tasavallassa on unionin oikeuden mukainen. Lisäksi komissio ei ole perustellut päätöstään.

Kolmanneksi on kumottava rahoitusoikaisu, joka on määrätty tarkastusten vähimmäismäärään liittyvien toteamusten johdosta. Komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 1 kohtaa määrätessään oikaisun, koska Tšekin tasavalta on saavuttanut unionin oikeuden edellyttämän tarkastusten vähimmäismäärän. Lisäksi komissio ei ilmoittanut jo ensimmäisessä tiedoksiannossa yhtä väitettyä puutetta tarkastuksessa ja rikkoi näin ollen asetuksen N:o 908/2014 (2) 34 artiklan 2 kohtaa. Joka tapauksessa komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 2 kohtaa ja loukannut suhteellisuusperiaatetta, kun se on määrännyt rahoitusoikaisun, jonka määrässä ei oteta huomioon väitetyn säännöstenvastaisuuden laajuutta.

Neljänneksi on kumottava rahoitusoikaisu, joka on määrätty aiheettomasti suoritettujen maksujen palauttamisvaatimuksen johdosta. Komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 1 kohtaa, kun se on määrännyt oikaisun, vaikka mainituissa unionin oikeuden säännöksissä ei edellytetä järjestelmällistä tarkastusta alan tuen piiriin kuulumattomuudesta viime vuosien aikana. Joka tapauksessa komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 2 kohtaa ja loukannut suhteellisuusperiaatetta, kun se on määrännyt rahoitusoikaisun, jonka määrässä ei oteta huomioon väitetyn säännöstenvastaisuuden laajuutta.

Viidenneksi on kumottava rahoitusoikaisu, joka on määrätty hakemuksen myöhässä jättämisen johdosta. Komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 1 kohtaa, kun se on määrännyt oikaisun, koska mahdollisuus täydentää hakemuksen allekirjoitusta viiden päivän määräajassa ei vastaa asetuksen N:o 640/2014 (3) 13 artiklassa tarkoitettua hakemuksen myöhässä jättämistä.

Kuudenneksi on kumottava rahoitusoikaisu, joka on määrätty kaikkien budjettikuria koskevaan budjettikohtaan liittyvien tarkastuksen toteamusten johdosta. Komissio on rikkonut asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 2 kohtaa sekä suhteellisuusperiaatetta, koska se on laskenut tämän oikaisun virheellisesti, eikä näin ole tehty pelkästään muiden kanneperusteiden vaikutukset huomioon ottaen.


(1)  Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL L 347 20.12.2013, s. 549).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta 6.8.2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014 (EUVL 2014, L 255, s. 59).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta 11.3.2014 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (EUVL 2014, L 181, s. 48).


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/29


Kanne 21.1.2022 – AL v. neuvosto ja komissio

(Asia T-50/22)

(2022/C 128/41)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AL (edustaja: asianajaja R. Rata)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan osittain 22.10.2021 tehdyn riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä ei hyväksytä kantajan aikaisempia valituksia 3.3.2021 ja 22.3.2021 tehdyistä henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) päätöksistä ja soveltuvilta osin määräämään, että myöhemmät päätökset, joissa vahvistetaan takaisin perittävän summan täsmällinen määrä, saatetaan vastaavasti ajan tasalle

velvoittamaan vastaajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. (1)

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu huollettavana olevaan lapseen rinnastettavaa henkilöä koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä 29.4.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 4, 5, 9 ja 10 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin kantajan nettotulot on laskettu ottamalla huomioon muut lahjat/maksut hänen aikaisemmasta asepalveluksestaan ja toisen henkilön hänen äitinsä elatuksesta suorittamat maksut, minkä johdosta kyseisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklan perusteella tehdyt vähennykset ovat virheellisiä laskettaessa hänen äitinsä elatuksesta aiheutuvia kustannuksia.

2)

Toinen kanneperuste perustuu henkilöstösääntöjen 85 artiklan rikkomiseen ja ilmeiseen arviointivirheeseen huollettavana olevaan lapseen rinnastettavasta kantajan äidistä maksettavan lisän osalta, koska kantajan tarkoituksena ei ole ollut tahallisesti johtaa hallintoa harhaan niiden summien osalta, jotka hän saa aikaisemman asepalveluksensa perusteella.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu luottamuksensuojan periaatteen ja hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen huollettavana olevaan lapseen rinnastettavasta kantajan äidistä maksettavan lisän osalta, koska hallinto oli tietoinen niistä summista, jotka kantaja saa aikaisemman asepalveluksensa perusteella.

4)

Neljäs kanneperuste perustuu henkilöstösääntöjen 85 artiklan rikkomiseen ja ilmeiseen arviointivirheeseen A:sta ja B:stä ajanjaksolla 1.2.2013–30.6.2013 maksettavan lapsilisän osalta, koska ei ole olemassa mitään näyttöä siitä, että kantaja oli tietoinen sijaishuoltoajanjakson päättymisestä, ja koska kantajan tarkoituksena ei siis ollut tahallisesti johtaa hallintoa harhaan sijaishuoltoajanjakson päättymisen osalta.

5)

Viides kanneperuste perustuu henkilöstösääntöjen 85 artiklan rikkomiseen ja ilmeiseen arviointivirheeseen C:stä maksettavan lapsilisän osalta, i) kun otetaan huomioon se, että hallinnolle on esitetty näyttö siitä, että kantaja ”tosiasiallisesti huolehtii” C:stä, ja ii) koska ei ole olemassa mitään näyttöä siitä, että kantajan tarkoituksena olisi ollut tahallisesti johtaa hallintoa harhaan.


(1)  Kantaja viittaa vaatimuksissaan ”vastaajaan” (yksikössä).


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/30


Kanne 28.1.2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne v. EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

(Asia T-52/22)

(2022/C 128/42)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Ranska) (edustaja: asianajaja T. de Haan)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ambrosetti Group Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus kuviomerkin TEHA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 17 091 091

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 23.11.2021 asiassa R 837/2021-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan oikeudelliselle edeltäjälle viraston neljännessä valituslautakunnassa käydyn menettelyn osalta aiheutuneet kulut mukaan lukien

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomien


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/31


Kanne 28.1.2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne v. EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

(Asia T-60/22)

(2022/C 128/43)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Ranska) (edustaja: asianajaja T. de Haan)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ambrosetti Group Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Kuviomerkin TEHA Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 404 100

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 23.11.2021 asiassa R 839/2021-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajan oikeudelliselle edeltäjälle EUIPO:n neljännessä valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/31


Kanne 2.2.2022 – PS v. EIP

(Asia T-65/22)

(2022/C 128/44)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: PS (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 12.7.2021 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin kantajan 21.5.2021 esittämä hakemus

velvoittamaan Euroopan investointipankin maksamaan kantajalle AXA:n kanssa tehdyn vakuutussopimuksen 11 artiklan mukaisen korvauksen pysyvästä invaliditeetista enimmäismäärän mukaisesti sekä hallinnollisten määräysten 9.1.13 artiklassa tarkoitetun etuuden sekä 24 000 euron korvauksen aineettomasta vahingosta

velvoittamaan Euroopan investointipankin vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää EIP:n 12.7.2021 tekemää päätöstä, jolla hylättiin kantajan 21.5.2021 esittämä hakemus, koskevan kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta.

1)

Ensimmäinen kanneperuste koskee Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklan 1 kohdassa sekä Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 artiklassa tarkoitetun työntekijöiden sosiaaliturvan tehokkuutta koskevan perusoikeuden loukkaamista.

2)

Toinen kanneperuste koskee hyvää hallintoa koskevan oikeuden ja asiansa saamista käsitellyksi kohtuullisessa ajassa koskevan oikeuden loukkaamista sekä EIP:lle kuuluvan huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiä.


21.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/32


Kanne 2.2.2022 – Granini France v. EUIPO – Pichler (Joro)

(Asia T-68/22)

(2022/C 128/45)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Granini France (Mâcon, Ranska) (edustaja: asianajaja J. Wachsmuth)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Josef Pichler (San Leonardo in Passiria, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin Joro rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 18 136 261

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 8.11.2021 asiassa R 2336/2020-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että 19.11.2020 tehty väiteosaston päätös kumotaan siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita:

ginseng-viina; japanilaisilla luumu-uutteilla maustettu japanilainen alkoholijuoma; punaisesta ginsengistä tehty alkoholijuoma; kuorettomasta ohrasta valmistettu väkijuoma; alkoholipitoinen luumu-uutteilla maustettu tonicjuoma [umeshu]; alkoholia sisältävät cocktailsekoitukset; alkoholipitoiset maitoa sisältävät cocktailit; alkoholipitoiset cocktailit jäähdytetyn hyytelön muodossa; alkoholipitoiset hedelmäcocktailjuomat; teepohjaiset alkoholijuomat; alkoholipitoiset hiilihappojuomat, paitsi olut; valmiiksi sekoitetut alkoholijuomat; aperitiivit; ginsengjuuri- ja kiinapuunkuoriuutteita sisältävät japanilaiset makeat rypäleviinit; Sinivatukkaviini (Bokbunjaju); alkoholipitoiset hedelmäjuomat; viinistä, hedelmämehusta ja hiilihapotetusta vedestä valmistetut juomat; Hedelmäuutteet [alkoholipitoiset]

ja siten, että myös EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus 18 136 261 hylätään kyseisten tavaroiden osalta;

vaihtoehtoisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen;

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu