ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 473

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
24. marraskuuta 2021


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2021/C 473/01

Komission tiedonanto – Kuudes muutos valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin ja muutos Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta lyhytaikaisiin vientiluottovakuutuksiin annetun komission tiedonannon liitteeseen

1

2021/C 473/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10374 – BAIN CAPITAL / HITACHI METALS) ( 1 )

16

2021/C 473/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10280 – ABP/Slaney/Linden) ( 1 )

17


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2021/C 473/04

Euron kurssi — 23. marraskuuta 2021

18

2021/C 473/05

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

19

2021/C 473/06

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

20

2021/C 473/07

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

21

2021/C 473/08

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

22


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 473/09

Ehdotuspyyntö 2022 – EAC/A09/2021 – Erasmus+ -ohjelma

23

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 473/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10523 – Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

27

2021/C 473/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10475 – United Group / Wind Hellas) ( 1 )

29

2021/C 473/12

PÄÄTÖS MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN LOPETTAMISESTA, KUN JÄSENVALTIO ON PERUUTTANUT ILMOITUKSENSA – Valtiontuki — Puola (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107–109 artikla) – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen komission tiedonanto – Ilmoituksen peruuttaminen – Valtiontuet SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Puola – Kaukolämpöverkko – Tarnobrzeg, SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Kaukolämpöverkko – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Kaukolämpöverkko – Lesko, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Kaukolämpöverkko – Dębica, ja SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Kaukolämpöverkko – Ustrzyki Dolne ( 1 )

30

2021/C 473/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

31

2021/C 473/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M. 10504 – EQT/H&F/Zooplus) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

33


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/1


KOMISSION TIEDONANTO

Kuudes muutos valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin ja muutos Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta lyhytaikaisiin vientiluottovakuutuksiin annetun komission tiedonannon liitteeseen

(2021/C 473/01)

1.   JOHDANTO

1.

Komissio antoi 19. maaliskuuta 2020 tiedonannon ”Tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa” (1), jäljempänä ”tilapäiset puitteet”. Se hyväksyi 3. huhtikuuta 2020 ensimmäisen muutoksen. (2) Sen myötä mahdollistetaan tuki, jolla nopeutetaan covid-19:ään liittyvien tuotteiden tutkimusta, testausta ja valmistusta, suojellaan työpaikkoja ja tuetaan edelleen taloutta käynnissä olevan kriisin aikana. Toinen muutos (3) hyväksyttiin 8. toukokuuta 2020 helpottamaan edelleen pääoman ja likviditeetin saantia yrityksille, joihin kriisi on vaikuttanut. Komissio hyväksyi 29. kesäkuuta 2020 kolmannen muutoksen (4) mikro-, pien- ja startup-yritysten tukemiseksi ja yksityisten investointien kannustamiseksi. Se hyväksyi 13. lokakuuta 2020 neljännen muutoksen (5) tilapäisten puitteiden voimassaolon jatkamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että tuki kattaa osan kriisin koettelemien yritysten kattamattomista kiinteistä kustannuksista. Viides muutos hyväksyttiin 28. tammikuuta 2021. (6) Sillä jatketaan tilapäisten puitteiden voimassaoloa, mukautetaan niissä vahvistettuja tuen enimmäismääriä ja mahdollistetaan takaisinmaksettavien välineiden muuntaminen suoriksi avustuksiksi tietyin edellytyksin.

2.

Tilapäisillä puitteilla pyritään varmistamaan asianmukainen tasapaino yrityksille myönnettyjen tukitoimenpiteiden myönteisten vaikutusten ja kilpailuun ja kauppaan sisämarkkinoilla mahdollisesti kohdistuvien kielteisten vaikutusten välillä. Kohdennetulla ja oikeasuhteisella valtiontukien valvonnalla varmistetaan, että kansallisilla tukitoimenpiteillä autetaan tehokkaasti kriisistä kärsiviä yrityksiä covid-19-pandemian aikana ja rajoitetaan samalla sisämarkkinoiden kohtuuttomia vääristymiä, säilytetään sisämarkkinoiden eheys ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Tämä edistää taloudellisen toiminnan jatkuvuutta covid-19-pandemian aikana ja tarjoaa taloudelle hyvät edellytykset selviytyä kriisistä. Samalla nopeutetaan tarpeellista vihreää ja digitaalista siirtymää EU:n lainsäädännön ja unionin tavoitteiden mukaisesti.

3.

Tämä tiedonanto on tarpeen, jotta voidaan jatkaa tilapäisissä puitteissa vahvistettuja toimenpiteitä 30. kesäkuuta 2022 asti, mukauttaa kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin myönnettävän tuen enimmäismääriä meneillään olevan kriisin pitkittyneisiin taloudellisiin vaikutuksiin puuttumiseksi, mahdollistaa investointituki kestävään elpymiseen ja vakavaraisuustukeen sekä selkiyttää ja muuttaa tiettyjen tilapäisten valtiontukitoimenpiteiden edellytyksiä, joita komissio pitää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla sisämarkkinoille soveltuvina, kun otetaan huomioon covid-19-pandemian aiheuttama kaikkien jäsenvaltioiden taloudessa oleva vakava häiriö. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta lyhytaikaisiin vientiluottovakuutuksiin annetun komission tiedonannon (7), jäljempänä ”lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annettu komission tiedonanto”, liitteessä esitetyn markkinariskimaiden luettelon poistamista olisi jatkettava.

4.

Ensinnäkin komissio muistuttaa, että tilapäisten puitteiden oli määrä päättyä 31. joulukuuta 2021. Tilapäisten puitteiden mukaan komission on määrä tarkastella kyseisiä puitteita uudelleen ennen 31. joulukuuta 2021 tärkeiden kilpailu- tai taloudellisten näkökohtien perusteella.

5.

Tässä yhteydessä komissio on arvioinut, onko tilapäisten puitteiden mukaista tukea tarpeen jatkaa 31. joulukuuta 2021 jälkeen. Komissio tarkasteli erityisesti yhtäältä taloudellisen tilanteen kehittymistä covid-19-pandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa ja toisaalta tilapäisten puitteiden tarkoituksenmukaisuutta välineenä, jolla varmistetaan, että kansalliset tukitoimenpiteet auttavat tehokkaasti kriisistä kärsiviä yrityksiä pandemian aikana ja rajoittavat samalla sisämarkkinoiden kohtuuttomia vääristymiä ja varmistavat tasapuoliset toimintaedellytykset.

6.

Syksyn 2021 talousennusteen (8) mukaan BKT:n ennustetaan kasvavan 5,0 prosenttia vuonna 2021 ja 4,3 prosenttia vuonna 2022 sekä unionissa että euroalueella. Tuotannon määrän ennustetaan palaavan kriisiä edeltäneelle tasolle (2019-Q4) vuoden 2021 lopussa. Kasvunäkymiin liittyy kuitenkin edelleen suuria epävarmuustekijöitä ja riskejä, kun otetaan huomioon covid-19-tartuntojen uudelleen lisääntyminen tietyissä jäsenvaltioissa, toimitusketjujen lisääntyneet jännitteet ja energian hintojen nousu.

7.

Jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet merkittävästi tilapäisten puitteiden tarjoamia mahdollisuuksia puuttua niiden talouksiin vaikuttavaan taloudessa olevaan vakavaan häiriöön ja helpottaa tiettyjen covid-19-pandemian torjumiseen tarvittavien taloudellisten toimintojen kehittämistä.

8.

Komissio katsoo, että koska tilapäiset puitteet ovat olleet hyödyllinen väline pandemian taloudellisten seurausten lieventämisessä, tilapäisissä puitteissa vahvistettujen toimenpiteiden rajoitettu jatkaminen 30. kesäkuuta 2022 asti on jäsenvaltioilta saatu palaute huomioon ottaen tarkoituksenmukaista, jotta kansallisilla tukitoimenpiteillä voidaan auttaa tehokkaasti kriisistä kärsiviä yrityksiä pandemian aikana ja samalla säilyttää sisämarkkinoiden eheys ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset. Jatkamalla näin puitteiden voimassaoloa rajoitetusti varmistetaan myös, ettei yrityksiltä, joihin kriisi vaikuttaa edelleen, tarvitse lopettaa tarvittavaa tukea äkillisesti. Jatkaminen mahdollistaa ennemminkin koordinoidun vaiheittaisen luopumisen tuen tasosta talouden todetun elpymisen mukaan. Tätä vaiheittaista luopumista tarkasteltaessa on otettava huomioon elpymisen heterogeenisuus, sillä eri jäsenvaltioissa tietyt alat ja alueet ovat edelleen muita jäljessä. Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella komissio pitää todennäköisenä, että nykyisten 3.1–3.12 jaksossa tarkoitettujen toimenpidetyyppien jatkaminen ei ole tarpeen enää 30. kesäkuuta 2022 jälkeen. Tämä koskee erityisesti nykyisiä likviditeettitoimenpiteitä, joissa uusien kestävään elpymiseen tähtäävien ja tulevaisuuteen suuntautuvien investointitukimahdollisuuksien ja vakavaraisuustuen olisi sovelluttava elpymisvaiheeseen paremmin, jotta niillä voidaan vastata yritysten tarpeisiin ja toimintapoliittisiin tavoitteisiin, myös sisämarkkinoiden kohtuuttomien vääristymien rajoittamiseen. Komissio seuraa kuitenkin edelleen tiiviisti tilannetta ja arvioi, onko toimenpiteitä syytä jatkaa ja/tai mukauttaa tärkeiden kilpailu- tai talousnäkökohtien perusteella.

9.

Komissio katsoo myös, että 3.1 jaksossa vahvistettuja tuen enimmäismääriä on tarpeen mukauttaa tämän jatkamisen mukaisesti.

10.

Toiseksi komissio katsoo, että kun otetaan huomioon covid-19-pandemian jatkuva vaikutus ja tilapäisten puitteiden hyväksymisestä kulunut aika, tuen enimmäismääriä on tarpeen korottaa. Ne vahvistetaan kyseisten puitteiden 3.12 jaksossa, jossa mahdollistetaan kohdennettu tuki liikevaihtoa merkittävästi menettäneille yrityksille.

11.

Kolmanneksi useat jäsenvaltiot ovat tuoneet esiin tarpeen vähentää yritysten maksukyvyttömyysriskiä lisäämällä mahdollisuuksia lainojen uudelleenjärjestelyyn ja takaisinmaksettavien tukivälineiden muuntamiseen muiksi tukimuodoiksi (esim. suoriksi avustuksiksi). (9) Komissio katsoo, että näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja yritysten maksukyvyttömyysriskin lieventämiseksi on tarpeen sallia takaisinmaksettavien tukivälineiden muuntaminen muiksi tukimuodoiksi tilapäisten puitteiden 3.1 ja 3.12 jakson mukaisesti 30. kesäkuuta 2023 asti edellyttäen, että sovellettavissa jaksoissa olevia edellytyksiä noudatetaan. (10) Lisäksi komissio katsoo, että 3.1, 3.3 ja 3.12 jaksossa tarkoitetut takaisinmaksettavat välineet saattavat edellyttää rakenneuudistusta asianomaisten rahoituksen välittäjien tavanomaisten vakavaraisuuskäytäntöjen mukaisesti. Tällainen rakenneuudistus katsotaan sisämarkkinoille soveltuvaksi, jos se on saatu valmiiksi viimeistään 30. kesäkuuta 2023 ja tässä tiedonannossa määritellyin edellytyksin. Rakenneuudistuksen on erityisesti oltava sovellettavissa jaksoissa vahvistettujen edellytysten mukainen, eikä se saa johtaa alun perin myönnettyjen määrien kasvuun. (11)

12.

Lisäksi tässä tiedonannossa selvennetään, että jäsenvaltiot voivat jatkaa tilapäisten puitteiden 3.1, 3.2 ja 3.12 jakson nojalla myönnettyjen takausten voimassaoloaikaa myös puitteiden voimassaolon päättymisen jälkeen edellyttäen, että kyseisissä jaksoissa ja 3.4 jaksossa esitettyjä edellytyksiä noudatetaan. Tällaisen jatkamisen ehdoista ja edellytyksistä olisi määrättävä valtion ja luotto- tai rahoituslaitosten välisissä alkuperäisissä takaussopimuksissa. Nämä edellytykset eivät saisi jättää jäsenvaltion viranomaisille harkintavaltaa, kun takauksen voimassaoloaikaa jatketaan. Lopullisille tuensaajille on rahoituksen alkuperäisen myöntämisen yhteydessä ilmoitettava mahdollisuudesta pyytää kyseisen rahoituksen erääntymisajan pidentämistä sanotun kuitenkaan rajoittamatta luotto- tai rahoituslaitosten oikeutta hyväksyä tai hylätä pyyntö vakioperiaatteidensa ja -menettelyjensä mukaisesti. (12).

13.

Neljänneksi komissio katsoo, että unionin talouden elpyminen riippuu suurelta osin rokotusohjelmien nopeudesta ja viruksen mahdollisten muunnosten kehittymisestä sekä muista tuntemattomista tekijöistä, kuten kansainvälisen talouden tilasta sekä yritysten ja kotitalouksien kulutus- ja sijoittamiskäyttäytymisestä.

14.

Komissio muistuttaa, että riski investointien vähenemisestä kriisin seurauksena toteutui unionissa vuoden 2008 kriisin jälkeisinä vuosina yksityisen sektorin lisääntyneen velkaantuneisuuden vuoksi. Kun meneillään oleva kriisi päättyy, rahoitusvaikeudet, riskien karttaminen ja käyttämätön kapasiteetti joillakin aloilla saattavat myös jarruttaa yritysten investointeja ja siten pitkän aikavälin kasvua.

15.

On aiheellista antaa jäsenvaltioille uusia SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohtaan perustuvia vaihtoehtoja, joilla ne voivat suoraan tukea investointeja omaisuuseriin ja tarjota välineen eurooppalaisten yritysten pääomatilanteen parantamiseksi ottamalla käyttöön kestävään elpymiseen annettavaa investointitukea koskeva uusi jakso sekä vakavaraisuustukea koskeva uusi jakso. Komissio katsoo myös, että yksittäisiä ilmoituksia koskevia vaatimuksia on tarpeen soveltaa rajoitetun ajan aiempaa joustavammin elpymisen kannalta erityisen merkityksellisiin tukiohjelmiin, joihin sovelletaan erityisiä voimassa olevia suuntaviivoja.

16.

Investointituen pitäisi yhtäältä helpottaa sellaisen taloudellisen toiminnan kehittämistä, jota tarvitaan pitkän aikavälin kestävän kasvun palauttamista ja kriisin kielteisten taloudellisten vaikutusten, esimerkiksi investointivajeen pahenemisen, korjaamista varten. Sillä pitäisi myös tukea tulevaisuuden kannalta kestävämpää taloutta ja rajoittaa samalla tehokkaasti mahdollisia kilpailuun ja kauppaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

17.

Tällaisen tuen avulla myös jäsenvaltioita voidaan auttaa kehittämään erityisesti sellaisia taloudellisia toimintoja, joita tarvitaan vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden saavuttamiseksi, ja tukea elpymistä kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta siten, että tasapuoliset toimintaedellytykset säilyvät. Sillä on merkitystä myös välittömien lyhyen aikavälin kriisitoimien lopettamisessa vaiheittain, pääasiassa likviditeettituen suhteen, ja siirryttäessä edistämään talouden pidemmän aikavälin elpymistä. Tämän toimenpiteen soveltamista olisi rajoitettava 31. joulukuuta 2022 asti, jotta vauhditettujen investointimenojen toivotut vaikutukset voidaan saavuttaa.

18.

Pandemia ja jäsenvaltioiden covid-19-viruksen leviämisen torjumiseksi toteuttamat toimet aiheuttivat taloudellisen toiminnan ennennäkemättömän laajan välittömän vähenemisen erityisesti investointien suhteen. Kriisin luomien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi komissio katsoo, että tämän muutoksen 3.13 jakson säännöksiä voidaan soveltaa 1. helmikuuta 2020 jälkeen myönnettyyn tukeen, jos kaikki edellytykset täyttyvät ja erityisesti jos niillä voidaan osoittaa olevan kannustava vaikutus. Tällaisilla toimenpiteillä on pyrittävä 3.13 jaksossa esitettyyn tavoitteeseen eli tarjoamaan kannustimia, jotta kriisin vuoksi talouteen kertynyt investointivaje voidaan kuroa umpeen.

19.

Toisaalta vakavaraisuustuki on tärkeä tekijä taloudellisen toiminnan kehittämisessä monilla eri aloilla tilanteissa, joissa yritysten suhteellinen velkaantuneisuus on lisääntynyt kriisin vuoksi. Kun otetaan huomioon yleinen makrotaloudellisen velkaantuneisuuden lisääntyminen, jäsenvaltiot voivat pyrkiä helpottamaan yritysten mahdollisuuksia saada yksityisiä sijoituksia oman pääoman muodossa ja samalla rajoittaa mahdollisia kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoihin. Tällainen tuki voi olla tärkeä osatekijä talouden elpymisen lujittamisessa. Tämän tyyppistä vakavaraisuustukitoimenpidettä on syytä soveltaa pidempään, kun otetaan huomioon tukiohjelmien monimutkaisuus ja niiden perustamiseen tarvittava aika. Tämän vuoksi tämän tyyppisen toimenpiteen soveltamisaikaa olisi jatkettava 31. joulukuuta 2023 asti.

20.

Komissio tukee teknisen tuen välineen (13) kautta jäsenvaltioita sellaisten uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa, joilla pyritään kuromaan investointivajetta umpeen ja nopeuttamaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Jäsenvaltiot voivat pyytää teknisen tuen välineen kautta tukea vakavaraisuustukitoimenpiteiden suunnitteluun ja käyttöönottoon.

21.

Viidenneksi tilapäisiä puitteita sovellettaessa on ilmennyt tarve tehdä lisäselvennyksiä ja muutoksia puitteiden muihin kohtiin, erityisesti 1.3, 3.11 ja 4 jaksoon, sekä lisätä 3.13 ja 3.14 jaksoon uusia välineitä.

22.

Sen vuoksi jäsenvaltiot voivat harkita komission tilapäisten puitteiden nojalla hyväksymien voimassa olevien tukitoimenpiteiden muuttamista jatkaakseen niiden soveltamisaikaa 30. kesäkuuta 2022 asti, salliakseen tiettyjen välineiden rakenneuudistuksen tai muuntamisen 30. kesäkuuta 2023 asti, ottaakseen käyttöön investointeja tukevia uusia toimenpiteitä kestävää elpymistä varten 31. joulukuuta 2022 asti, tai sellaisten uusien toimenpiteiden hyväksymistä, joilla tarjotaan vakavaraisuustukea 31. joulukuuta 2023 asti. Jäsenvaltiot voivat myös harkita määrärahojen lisäämistä 3.12 jakson mukaisesti hyväksyttyihin nykyisiin toimenpiteisiin tai muiden muutosten tekemistä toimenpiteiden mukauttamiseksi tilapäisiin puitteisiin sellaisina kuin niitä on muutettu tällä tiedonannolla. Tähän voi sisältyä myös uusien tai olemassa olevien tukitoimenpiteiden räätälöiminen muutettujen puitteiden rajoissa aloilla, joihin kriisi vaikuttaa erityisen voimakkaasti tietyissä jäsenvaltioissa.

23.

Jäsenvaltioita, jotka suunnittelevat pidentävänsä tai muuttavansa olemassa olevia tukiohjelmia, pyydetään ilmoittamaan luettelo kaikista olemassa olevista tukitoimenpiteistä, joita ne aikovat muuttaa, ja toimittamaan tämän tiedonannon liitteessä luetellut tarvittavat tiedot. Näin komissio pystyy antamaan yhden päätöksen, joka kattaa ilmoitettujen toimenpiteiden luettelon.

24.

Komissio katsoo, että sen olisi jatkettava lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon soveltamista vuoden 2021 jälkeen, jotta mahdollistetaan koordinoitu siirtyminen tavanomaiseen markkinakäytäntöön tai tarvittaessa erityisten tukiohjelmien käyttöönotto sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Näin ollen sillä jatketaan kaikkien maiden väliaikaista poistamista lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon liitteessä esitetystä markkinariskimaiden luettelosta 31. maaliskuuta 2022 asti.

25.

Lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetussa komission tiedonannossa todetaan, että markkinariskejä ei voida kattaa jäsenvaltioiden tukemalla vientiluottovakuutuksella. Komissio totesi covid-19-pandemian seurauksena maaliskuussa 2020, että lyhytaikaisia vientiluottoja varten ei ole ylipäätään tarjolla riittävää yksityistä vakuutuskapasiteettia. Tässä yhteydessä komissio katsoi, että kaikki kaupalliset ja poliittiset riskit, jotka liittyvät lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon liitteessä lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin, ovat tilapäisesti muita kuin markkinariskejä 31. joulukuuta 2020 asti. (14) Komissio jatkoi kyseistä väliaikaista poikkeusta 13. lokakuuta 2020 antamallaan tiedonannolla 30. kesäkuuta 2021 asti ja 28. tammikuuta 2021 antamallaan tiedonannolla 31. joulukuuta 2021 asti. Nykyisen lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2021, ja se korvataan uudella tiedonannolla, jossa otetaan edelleen huomioon muuta kuin markkinariskiä koskeva kriteeri.

26.

Covid-19-pandemian aiheuttamien vaikeuksien jatkumisen vuoksi ja lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon 35 ja 36 kohdan mukaisesti komissio järjesti julkisen kuulemisen arvioidakseen lyhytaikaisten vientiluottovakuutusten saatavuutta ja määrittääkseen, voidaanko kaikkien maiden poistamista lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon liitteessä olevasta markkinariskimaiden luettelosta pitää nykyisen markkinatilanteen vuoksi perusteltuna myös 31. joulukuuta 2021 jälkeen.

27.

Kun otetaan huomioon julkisen kuulemisen tulokset sekä yleiset merkit covid-19-pandemian edelleen haitallisesta vaikutuksesta koko unionin talouteen, komissio katsoo, että poistamisen jatkaminen kolmella kuukaudella on asianmukainen ratkaisu sujuvan siirtymisen kannalta, ennen kuin kaikki liitteessä lueteltujen maiden riskit voidaan katsoa markkinariskeiksi jälleen 1. huhtikuuta 2022 alkaen. Yksityisten vakuutuksenantajien ja useiden jäsenvaltioiden kuulemisessa toimittama näyttö osoittaa, että yksityiset vakuutuksenantajat ovat alkaneet tarjota vakuutusturvaa tärkeimmillä markkinoilla toimiville viejille. Samalla saatu muu palaute viittaa siihen, ettei markkinakapasiteetti edelleenkään riitä kattamaan kaikkia taloudellisesti perusteltuja riskejä, jotka liittyvät lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon liitteessä markkinariskimaiksi luokiteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin. Komissio katsoo tämän vuoksi näissä olosuhteissa edelleen, että kaikki lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon liitteessä lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin liittyvät kaupalliset ja poliittiset riskit ovat tilapäisesti muita kuin markkinariskejä 31. maaliskuuta 2022 asti, jotta voidaan varmistaa sujuva siirtyminen tavanomaiseen markkinakäytäntöön tai tarvittaessa erityisten tukiohjelmien käyttöönotto sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2.   TILAPÄISTEN PUITTEIDEN MUUTOKSET

28.

Seuraavassa esitettävät muutokset valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin tulevat voimaan 18. marraskuuta 2021.

29.

Lisätään 14 a kohta seuraavasti:

”Komissio toteaa, että covid-19-pandemia ja sen hillitsemiseksi toteutetut toimenpiteet ovat luoneet poikkeukselliset olosuhteet monille yrityksille. Komissio selventää, että tässä ainutlaatuisessa tilanteessa ja tapauskohtaisesti voi olla perusteltua, että valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annettujen suuntaviivojen (*1), jäljempänä ”pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevat suuntaviivat”, 62–64 kohdassa tarkoitettu oma rahoitusosuus pysyy alle 50 prosentissa rakenneuudistuksen kustannuksista, kunhan se on edelleen merkittävä ja sisältää markkinaehtoista uutta lisärahoitusta. Vallitsevan tilanteen poikkeuksellisen ja odottamattoman luonteen vuoksi pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien suuntaviivojen 72 kohdan c alakohdan nojalla on mahdollista poiketa tuen ainutkertaisuuden periaatteesta, jos edelleen jatkuvat vaikeudet johtuvat covid-19-pandemiasta ja sen aiheuttamasta talouden laskusuhdanteesta eli jos kyseisestä yrityksestä on tullut vaikeuksissa oleva yritys covid-19-pandemian ja sitä seuraavan taloudellisen laskusuhdanteen vuoksi. Epäselvyyksien välttämiseksi on huomattava, että pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien suuntaviivojen muita periaatteita ja erityisesti rakenneuudistussuunnitelman tarvetta, pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttamista ja vastuunjakoa sovelletaan edelleen.”

(*1)  Komission tiedonanto (EUVL C 249, 31.7.2014, s. 1)."

30.

Korvataan 22 kohdan a alakohdassa oleva alaviite 19 seuraavasti:

31.

”(*) Tämän jakson nojalla hyväksyttyjen tukiohjelmien perusteella myönnettyä tukea, joka on maksettu takaisin ennen uuden tuen myöntämistä, ei oteta huomioon määritettäessä sitä, ylittyykö asianomainen enimmäismäärä.”

32.

Korvataan 22 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a.

Tuen kokonaismäärä on kaikkina ajankohtina enintään 2,3 miljoonaa euroa yritystä kohti. (*2) Tuki voidaan myöntää suorina avustuksina, vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksina tai muussa muodossa, kuten takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina ja pääomana, edellyttäen, että tällaisten toimenpiteiden yhteenlaskettu nimellisarvo on pienempi kuin 2,3 miljoonan euron enimmäismäärä yritystä kohti. Kaikkien käytettävien lukujen on oltava bruttomääräisiä eli ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä.

(*2)  Tämän jakson nojalla hyväksyttyjen tukiohjelmien perusteella myönnettyä tukea, joka on maksettu takaisin ennen uuden tuen myöntämistä, ei oteta huomioon määritettäessä sitä, ylittyykö asianomainen enimmäismäärä.”"

33.

Korvataan 22 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d.

Tuki myönnetään viimeistään 30. kesäkuuta 2022 (*3).

(*3)  Jos tuki myönnetään veroetuutena, sen verovelan, jonka perusteella kyseinen etu myönnetään, on oltava syntynyt viimeistään 30. kesäkuuta 2022.”"

34.

Korvataan 23 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a.

Tuen kokonaismäärä on kaikkina ajankohtina enintään 345 000 euroa kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivaa yritystä kohti (*4) tai enintään 290 000 euroa maatalouden alkutuotannon alalla toimivaa yritystä kohti (*5), (*6). Tuki voidaan myöntää suorina avustuksina, vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksina tai muussa muodossa, kuten takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina ja pääomana, edellyttäen, että tällaisten toimenpiteiden yhteenlaskettu nimellisarvo ei ylitä 345 000 euron tai 290 000 euron enimmäismäärää yritystä kohti. Kaikkien käytettävien lukujen on oltava bruttomääräisiä eli ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä.

(*4)  Määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla 27 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 (EUVL L 190, 28.6.2014, s. 45) 2 artiklan 1 kohdassa."

(*5)  Määritelty tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 25 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 (EUVL L 193, 1.7.2014, s. 1) 2 artiklan 5 kohdassa."

(*6)  Tämän jakson nojalla hyväksyttyjen tukiohjelmien perusteella myönnettyä tukea, joka on maksettu takaisin ennen uuden tuen myöntämistä, ei oteta huomioon määritettäessä sitä, ylittyykö asianomainen enimmäismäärä.”"

35.

Korvataan 23 a kohta seuraavasti:

”Jos yritys toimii useilla aloilla, joihin 22 kohdan a alakohdan ja 23 kohdan a alakohdan mukaisesti sovelletaan eri enimmäismääriä, asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava asianmukaisin keinoin, esimerkiksi erillisellä kirjanpidolla, että sovellettavaa enimmäismäärää noudatetaan kunkin toiminnan osalta ja ettei yhteenlaskettua yrityskohtaista 2,3 miljoonan euron suuruista enimmäismäärää ylitetä. Jos yritys toimii 23 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, yhteenlaskettu yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saisi ylittyä, on 345 000 euroa.”

36.

Korvataan 23 kohdassa oleva alaviite 27 seuraavasti:

”(*)

Tämän jakson nojalla hyväksyttyjen tukiohjelmien perusteella myönnettyä tukea, joka on maksettu takaisin ennen uuden tuen myöntämistä, ei oteta huomioon määritettäessä sitä, ylittyykö asianomainen enimmäismäärä.”

37.

Korvataan 23 b kohta seuraavasti:

”23 b.

Tämän tiedonannon nojalla takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina tai muina takaisinmaksettavina välineinä myönnetyt toimenpiteet voidaan muuntaa muiksi tukimuodoiksi kuten avustuksiksi edellyttäen, että muuntaminen tapahtuu viimeistään 30. kesäkuuta 2023 ja että tämän jakson edellytykset täyttyvät.”

38.

Korvataan 25 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c.

Takaus myönnetään viimeistään 30. kesäkuuta 2022.”

39.

Korvataan 25 kohdan d alakohdan johdantolause seuraavasti:

”d.

Sellaisissa lainoissa, jotka erääntyvät 30. kesäkuuta 2022 jälkeen,”

40.

Korvataan 25 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e.

Sellaisten lainojen pääoman määrä, jotka erääntyvät viimeistään 30. kesäkuuta 2022, voi olla 25 kohdan d alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, jos jäsenvaltio on toimittanut komissiolle asianmukaiset perusteet ja jos jäsenvaltio osoittaa komissiolle, että tuen oikeasuhteisuus on yhä varmistettu.”

41.

Korvataan 27 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c.

Lainasopimukset allekirjoitetaan viimeistään 30. kesäkuuta 2022, ja lainojen enimmäismaturiteetti on kuusi vuotta, jollei niitä mukauteta 27 kohdan b alakohdan mukaisesti.”

42.

Korvataan 27 kohdan d alakohdan johdantolause seuraavasti:

”d.

Sellaisissa lainoissa, jotka erääntyvät 30. kesäkuuta 2022 jälkeen,”

43.

Korvataan 27 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e.

Sellaisten lainojen pääoman määrä, jotka erääntyvät viimeistään 30. kesäkuuta 2022, voi olla 27 kohdan d alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, jos jäsenvaltio on toimittanut komissiolle asianmukaiset perusteet ja jos jäsenvaltio osoittaa komissiolle, että tuen oikeasuhteisuus on yhä varmistettu.”

44.

Lisätään 27 b kohta seuraavasti:

”27 b.

Komissio katsoo, että jos tämän jakson, 3.1 jakson tai 3.12 jakson nojalla myönnetyt takaisinmaksettavat välineet edellyttävät rakenneuudistusta, sitä pidetään yhteismarkkinoille soveltuvana edellyttäen, että se i) perustuu yksittäisen tapauksen erityistilanteen perusteelliseen taloudelliseen analyysiin, joka tehdään osana asianomaisten rahoituksen välittäjien tavanomaisia vakavaraisuuskäytäntöjä, ii) noudattaa sovellettavan jakson edellytyksiä erityisesti vähimmäisluottoriskimarginaalin ja enimmäiskeston osalta sekä (tarvittaessa) 3.4 jakson vaatimuksia, iii) ei ole suurempi kuin alun perin myönnetyn lainan määrä ja iv) on tehty viimeistään 30. kesäkuuta 2023.”

45.

Korvataan 33 kohta seuraavasti:

”33.

Tässä yhteydessä komissio katsoo, että kaikki kaupalliset ja poliittiset riskit, jotka liittyvät lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission tiedonannon liitteessä lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin, ovat tilapäisesti muita kuin markkinariskejä 31. maaliskuuta 2022 asti.”

46.

Korvataan 35 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a.

Tuki myönnetään suorina avustuksina, takaisinmaksettavina ennakkoina tai veroetuuksina viimeistään 30. kesäkuuta 2022.”

47.

Korvataan 37 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b.

Tuki myönnetään suorina avustuksina, veroetuuksina tai takaisinmaksettavina ennakkoina viimeistään 30. kesäkuuta 2022.”

48.

Korvataan 39 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b.

Tuki myönnetään suorina avustuksina, veroetuuksina tai takaisinmaksettavina ennakkoina viimeistään 30. kesäkuuta 2022.”

49.

Korvataan 41 kohta seuraavasti:

”41.

Komissio katsoo SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella sisämarkkinoille soveltuviksi tukiohjelmat, jotka koostuvat covid-19-pandemiasta erityisesti kärsineisiin yrityksiin (myös itsenäisiin ammatinharjoittajiin) sovellettavista verojen tai sosiaaliturvamaksujen tilapäisistä lykkäyksistä esimerkiksi tietyillä aloilla tai tietyillä maantieteellisillä alueilla tai kun kyseessä ovat tietynkokoiset yritykset. Tämä koskee myös toimenpiteitä, joista on säädetty vero- ja sosiaaliturvavelvoitteiden yhteydessä ja joiden tarkoituksena on helpottaa tuensaajien likviditeettiongelmia. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa erissä suoritettavien maksujen lykkäykset, paremmat mahdollisuudet käyttää verovelkojen maksusuunnitelmia, korottomien ajanjaksojen myöntäminen, verovelkojen takaisinperinnän keskeyttäminen ja nopeutetut veronpalautukset. Tuki on myönnettävä ennen 30. kesäkuuta 2022, ja lykkäyksen päättymispäivä ei saa olla myöhäisempi kuin 30. kesäkuuta 2023.”

50.

Korvataan 43 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c.

Palkkatukijärjestelmän mukaiset yksittäiset tuet myönnetään viimeistään 30. kesäkuuta 2022 sellaisten työntekijöiden palkkoja varten, jotka olisi muutoin irtisanottu covid-19-pandemiasta seuranneen liiketoiminnan keskeyttämisen tai vähenemisen vuoksi (tai itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden liiketoimintaan covid-19-pandemia on vaikuttanut kielteisesti). Edellytyksenä on, että palkkatuesta hyötyvä henkilöstö pysyy yhtäjaksoisessa työsuhteessa koko sen ajanjakson ajan, jolle tukea on myönnetty (tai että itsenäinen ammatinharjoittaja jatkaa liiketoimintaansa koko sen ajanjakson ajan, jolle tukea on myönnetty);”

51.

Korvataan 48 kohta seuraavasti:

”48.

Covid-19:ään liittyvät pääomitustoimet on myönnettävä viimeistään 30. kesäkuuta 2022.”

52.

Lisätään 77 a kohta seuraavasti:

”77 a.

Edellä esitetystä poiketen ei-pakollisten kuponkimaksujen kieltoa ei sovelleta seuraaviin:

a.

hybridipääomainstrumentit, jotka lasketaan liikkeeseen samanaikaisesti (*7) kuin covid-19:ään liittyvät hybridipääomainstrumentit, joiden etuoikeusasema on sama kuin niillä ja joiden korko on enintään 150 peruspistettä korkeampi kuin niiden kuponkikorko. Lisäksi covid-19:ään liittyvien hybridipääomainstrumenttien osuuden olisi oltava yli 20 prosenttia kaikista hybridivälineiden liikkeeseenlaskuista (*8);

b.

hybridipääomainstrumentit, jotka on laskettu liikkeeseen covid-19:ään liittyvän pääomitustoimen jälkeen edellyttäen, että kyseisistä instrumenteista saatavat tulot käytetään yksinomaan covid-19:ään liittyvien pääomitusinstrumenttien ja/tai tämän 77 a kohdan mukaisesti liikkeeseen laskettujen hybridipääomainstrumenttien lunastamiseen ja

c)

covid-19:ään liittyvät hybridipääomainstrumentit, kun valtio myy ne yksityisille sijoittajille (eli ei julkisen sektorin elimille) hintaan, joka on vähintään sama kuin hybridi-instrumentin nimellisarvo lisättynä kertyneillä maksamattomilla kuponkikoroilla, koronkorko mukaan luettuna.

Covid-19:ään liittyvistä hybridipääomainstrumenteista suoritettavat ei-pakolliset kuponkimaksut on joka tapauksessa suoritettava ennen niistä hybridipääomainstrumenteista maksettavia kuponkimaksuja, jotka hyötyvät tämän kohdan mukaisen ei-pakollisia kuponkimaksuja koskevan kiellon poistamisesta, tai samaan aikaan niiden kanssa.

Ilman, että b alakohdassa vahvistettuja lunastusmahdollisuuksia rajoitetaan, silloin, kun hybridipääomainstrumentit, joihin sovelletaan tässä kohdassa tarkoitettua ei-pakollisia kuponkimaksuja koskevaa kieltoa, lunastetaan osittain tai kokonaan, tuensaajan on joko i) lunastettava vähintään sama määrä covid-19:ään liittyviä hybridipääomainstrumentteja (*9); ii) laskettava liikkeeseen vähintään sama määrä uusia hybridipääomainstrumentteja tai iii) jos i ja ii alakohtaa ei ole täytetty kuuden kuukauden kuluessa hybridipääomainstrumentin lunastamisesta osittain tai kokonaan, korotettava jäljellä olevista covid-19:ään liittyvistä hybridipääomainstrumenteista maksettavaa korvausta takautuvasti jäljellä olevien hybridipääomainstrumenttien lunastuspäivästä alkaen. Viimeksi mainitussa tapauksessa korvauksen korotus lasketaan enimmäistasona (*10), jota lunastettujen hybridipääomainstrumenttien (*11) elinkaaren aikana voidaan soveltaa sen nimellisarvoon siten, että se on vähintään 100 peruspistettä. Lisäksi jos covid-19:ään liittyvät hybridipääomainstrumentit lunastetaan osittain tai jos liikkeeseen lasketaan uusia hybridipääomainstrumentteja, nimellismäärää, johon tätä korvauksen nousua sovelletaan, lasketaan vastaavasti.

Tätä poikkeusta sovelletaan kaikkiin edellä mainittuihin hybridipääomainstrumentteihin, jotka ovat liikkeeseen laskettuina 18. marraskuuta 2021, myös sellaisten covid-19:ään liittyvien pääomitustoimien yhteydessä, joihin komissio on antanut luvan ennen tätä päivää.

(*7)  Tämä kohdan soveltamiseksi hybridipääomainstrumentit, jotka on laskettu liikkeeseen kuuden kuukauden kuluessa covid-19:ään liittyvien hybridipääomainstrumenttien liikkeeseenlaskusta, katsotaan lasketuiksi liikkeeseen samaan aikaan kuin kyseiset instrumentit."

(*8)  Tällaiset hybridipääomainstrumentit on otettava huomioon 54 kohdan mukaisessa arvioinnissa."

(*9)  Olemassa olevien covid-19:ään liittyvien hybridipääomainstrumenttien kokonaismäärään saakka."

(*10)  Kuponkikorkojen sopimuksessa sovittujen enimmäis- ja vähimmäismäärien välinen erotus hybridi-instrumentin elinkaaren aikana."

(*11)  Jos tuensaaja lunastaa useita hybridipääomainstrumenttien eri etuoikeusluokkia eri koroilla, tätä edellytystä on sovellettava kuhunkin etuoikeusluokkaan erikseen.”"

53.

Korvataan 87 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a.

Tuki myönnetään viimeistään 30. kesäkuuta 2022, ja se kattaa 1. maaliskuuta 2020 ja 30. kesäkuuta 2022 välisenä aikana aiheutuneet kattamattomat kiinteät kustannukset, mukaan lukien osittain kyseisen ajanjakson aikana, jäljempänä ”tukikelpoisuusjakso”, aiheutuneet kustannukset.”

54.

Korvataan 87 kohdan b alakohdassa oleva alaviite 75 seuraavasti:

”(*)

Viiteajanjakso on vuoden 2019 ajanjakso riippumatta siitä, koskeeko tukikelpoisuusjakso vuotta 2020, 2021 vai 2022.”

55.

Korvataan 87 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d.

Tuen määrä on enintään 12 miljoonaa euroa yritystä kohden. (*12) Tuki voidaan myöntää suorina avustuksina, vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksina tai muussa muodossa, kuten takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina ja pääomana, edellyttäen, että tällaisten toimenpiteiden yhteenlaskettu nimellisarvo on pienempi kuin 12 miljoonan euron enimmäismäärä yritystä kohti. Kaikkien käytettävien lukujen on oltava bruttomääräisiä eli ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä.

(*12)  Tämän jakson nojalla hyväksyttyjen tukiohjelmien perusteella myönnettyä tukea, joka on maksettu takaisin ennen uuden tuen myöntämistä, ei oteta huomioon määritettäessä sitä, ylittyykö asianomainen enimmäismäärä.”"

56.

Lisätään 87 a kohta seuraavasti:

”87 a.

Tämän tiedonannon nojalla takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina tai muina takaisinmaksettavina välineinä myönnetyt toimenpiteet voidaan muuntaa muiksi tukimuodoiksi kuten avustuksiksi edellyttäen, että muuntaminen tapahtuu viimeistään 30. kesäkuuta 2023 ja että tämän jakson edellytykset täyttyvät.”

57.

Lisätään jakso seuraavasti:

”3.13

Investointituki kestävää elpymistä varten

88.

Jäsenvaltiot voivat harkita yksityisten investointien tukemista kannustimena kuroakseen umpeen kriisistä aiheutunutta talouden investointivajetta. Tällaiset kannustimet voisivat helpottaa tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämistä.

89.

Komissio katsoo, että tällaiset toimenpiteet soveltuvat sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a.

Tuki myönnetään tukiohjelman perusteella. Yksittäisen tuen enimmäismäärä yritystä kohden ei periaatteessa saa olla yli yksi prosentti tällaiseen tukiohjelmaan käytettävissä olevasta kokonaisbudjetista, paitsi jäsenvaltion asianmukaisesti perustelemissa tilanteissa.

b.

Tukikelpoiset kustannukset voivat sisältää ainoastaan aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehtyjen investointien kustannuksia. Maa-alueiden hankintaan liittyvät kustannukset voidaan sisällyttää vain, jos ne ovat osa investointia tavaroiden tuotantoa tai palvelujen tarjoamista varten. Finanssi-investoinnit eivät ole tukikelpoisia.

c.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tuen investointeihin, joilla tuetaan tiettyjä talouden elpymisen kannalta erityisen merkittäviä talouden aloja. Tällaiset rajoitukset on kuitenkin ymmärrettävä laajasti, eivätkä ne saa johtaa tukikelpoisten investointien tai mahdollisten tuensaajien keinotekoiseen rajoittamiseen, mikä johtaisi tilanteeseen, jossa tuen kohteena olisi vain pieni määrä yrityksiä.

d.

Tuki-intensiteetti saa olla enintään 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Kuitenkin

i.

pienten yritysten (*13) tekemien investointien tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksikköä;

ii.

muiden keskisuurten yritysten (*14) tekemien investointien tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä tai

iii.

kun on kyse investoinneista tukialueilla, jotka täyttävät yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan edellytykset (yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan 14 kohtaa lukuun ottamatta), tuki-intensiteettiä voidaan korottaa tuen myöntämisajankohtana kyseisellä alueella voimassa olevalla tuki-intensiteetillä.

e.

Tämän jakson nojalla myönnetty nimellinen kokonaistuki saa olla enintään 10 miljoonaa euroa yritystä kohden riippumatta tukivälineestä. Tukialueilla tämän jakson nojalla yritykselle myönnetty kokonaistuki ei kuitenkaan saa ylittää tuen enimmäismäärää, joka on laskettu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan mukaisesti (lukuun ottamatta yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan 14 kohtaa) sovellettavan tukikartan perusteella, korotettuna 10 miljoonan euron nimellisellä määrällä riippumatta tukivälineestä.

f.

Julkinen tuki voidaan myöntää eri muodoissa, esimerkiksi avustuksina, joita ei makseta takaisin, verohyvityksinä tai veronmaksun lykkäyksinä, lainojen korkotukina tai takauksina. Kun kyse on takaisinmaksettavista välineistä, jäsenvaltiot voivat tarjota mahdollisuuden muuntaa ne avustuksiksi ennalta määritellyin edellytyksin, jotka on vahvistettava tukiohjelmassa ja esitettävä yksittäisissä myöntämispäätöksissä. Takaisinmaksettavat välineet, kuten lainat ja takaukset, on rajattava kestoltaan kahdeksaan vuoteen.

90.

Arvioidessaan tuen myönteisiä vaikutuksia suhteessa sen kilpailuun ja kauppaan kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin komissio ottaa erityisesti huomioon EU:n luokitusjärjestelmäasetuksen (EU) 2020/852 3 artiklan, myös ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen, sekä muut vastaavat menetelmät. Komissio katsoo olevan epätodennäköistä, että ympäristötavoitteille merkittävää haittaa aiheuttavilla investoinneilla (*15) olisi riittävästi myönteisiä vaikutuksia, jotka olisivat suuremmat kuin niiden kielteiset vaikutukset kilpailuun ja kauppaan (*16).

91.

Tämän jakson mukainen tuki voidaan lisätä ilmoitusta edellyttäviin alueellisiin investointitukiin ja se voidaan yhdistää muun tyyppisten tukien kanssa näiden tilapäisten puitteiden 20 kohdassa täsmennetyin edellytyksin. Tuen kokonaismäärä ei saa missään olosuhteissa olla yli 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Näin ollen tuen kasautuminen muiden rahoitusvajeen kattamisen mahdollistavien tukivälineiden kanssa ei ole sallittua.

92.

Tämän jakson mukaista tukea ei saa myöntää yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa (yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa (*17) tarkoitetulla tavalla) jo 31. joulukuuta 2019. Tätä ei sovelleta (yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä I annetun määritelmän mukaisiin) mikro- tai pienyrityksiin, jotka ovat olleet vaikeuksissa jo 31. joulukuuta 2019 edellyttäen, että ne eivät ole maksukyvyttömyyden vuoksi yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että ne eivät ole saaneet pelastamistukea (*18) tai rakenneuudistustukea (*19).

93.

Tämän jakson mukaista tukea voidaan myöntää 31. joulukuuta 2022 asti. Tukea ei myönnetä investointeihin, jotka on tehty ennen 1. helmikuuta 2020.

94.

Tämän jakson mukaisesti myönnetyllä tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos tuensaaja on jättänyt kirjallisen tukihakemuksen kyseiselle jäsenvaltiolle ennen kuin investointia koskevat työt ovat alkaneet.

95.

Poiketen siitä, mitä 94 kohdassa säädetään, veroetuuksien muotoisilla toimenpiteillä katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a.

toimenpiteellä vahvistetaan oikeus tukeen objektiivisin perustein ja ilman jäsenvaltion harkintavaltaa ja

b.

toimenpide on ollut hyväksyttynä ja voimassa ennen investointiin liittyvien töiden aloittamista.

96.

Kun investointitukiohjelmista myönnetään tukea yksinomaan takauksina tai lainoina tai muina takaisinmaksettavina välineinä, 89 kohdan e alakohdassa säädetystä poiketen tuen kokonaismäärä saa olla nimellisellä tasolla enintään 15 miljoonaa euroa yritystä kohden ja 89 kohdan d alakohdasta poiketen tuki-intensiteetti saa olla enintään 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Jos 89 kohdan d alakohdan i, ii tai iii alakohdan edellytyksiä sovelletaan, tätä rajaa voidaan korottaa näiden säännösten mukaisesti. Tämän kohdan mukaisten järjestelmien on oltava 25 kohdan a ja b alakohdan, 25 a kohdan ensimmäisen ja toisen virkkeen tai 27 kohdan a alakohdan tai b alakohdan ja 27 a kohdan ensimmäisen ja toisen virkkeen mukaisia. Tuki ei saa kasautua muiden tämän jakson mukaisten tukien kanssa. Lisäksi on noudatettava 29, 30 ja 31 kohtaa. Kun kyse on takauksista, niiden määrä saa olla enintään

i.

90 prosenttia lainan pääomasta, jos tappiot jakautuvat suhteessa ja samoin edellytyksin luottolaitoksen ja valtion kesken tai

ii.

35 prosenttia lainapääomasta, jos tappiot kantaa ensin valtio ja vasta sen jälkeen luottolaitokset (ensivastuutakaus) ja

iii.

kun lainan määrä pienenee ajan mittaan kummassakin edellä mainitussa tapauksessa esimerkiksi lainan takaisinmaksun alkaessa, takauksen kattaman määrän on pienennyttävä samassa suhteessa.

97.

Jäsenvaltiot voivat myös harkita ympäristö- ja energiatukea koskevien suuntaviivojen (*20) tai tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden (*21) mukaisten tukiohjelmien perustamista tai olemassa olevien ohjelmien muuttamista talouden kestävän elpymisen tukemiseksi. Komissio katsoo, että koska tavoitteena on helpottaa Euroopan talouden nopeaa elpymistä, jäsenvaltiot voivat tilapäisesti harkita sellaisten tukiohjelmien perustamista tai olemassa olevien ohjelmien muuttamista, jotka sallisivat myös kyseisten suuntaviivojen mukaisen suuremman yksittäisen tuen myöntämisen ilman, että toimenpiteistä olisi ilmoitettava erikseen. Komissio katsoo, että tällaiset tukiohjelmat tai voimassa olevien ohjelmien muutokset soveltuvat sisämarkkinoille, jos yksittäisiin ilmoituksiin sovellettavat kynnysarvot ylittyvät enintään 50 prosentilla edellyttäen, että kaikkia muita sovellettavien suuntaviivojen säännöksiä noudatetaan, komission päätös toimenpiteen hyväksymisestä tehdään ennen 1. tammikuuta 2023 ja kyseinen yksittäinen tuki myönnetään ennen 1. tammikuuta 2024.

(*13)  Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen I mukaisesti."

(*14)  Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen I mukaisesti."

(*15)  Asetuksen (EU) 2020/852 (EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13) 17 artiklan mukaisesti."

(*16)  Toimenpiteissä, jotka ovat samanlaisia kuin neuvoston hyväksymissä elpymis- ja palautumissuunnitelmissa olevat toimenpiteet, ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattamista koskevan edellytyksen katsotaan täyttyvän, koska tämä on jo tarkistettu niiden osalta."

(*17)  Sellaisina kuin ne on määritelty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa."

(*18)  Tai jos ne ovat saaneet pelastamistukea, ne ovat maksaneet lainan takaisin tai lopettaneet takauksen siihen mennessä, kun tuki myönnetään tämän tiedonannon nojalla."

(*19)  Tai jos ne ovat saaneet rakenneuudistustukea, ne eivät ole enää rakenneuudistussuunnitelman kohteena sillä hetkellä, kun tuki myönnetään tämän tiedonannon nojalla."

(*20)  Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 (EUVL C 200, 28.6.2014, s. 1)."

(*21)  Puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (EUVL C 198, 27.6.2014, s. 1.)”"

58.

Lisätään jakso seuraavasti:

”3.14

Vakavaraisuustuki

98.

Jäsenvaltiot voivat harkita talouden elpymisen tukemista vahvistamalla yritysten vakavaraisuutta. Tämä voi olla tilanne erityisesti silloin, kun yritysten velkaantumisaste on kasvanut talouskriisin vuoksi, mikä voi haitata lisäinvestointeja ja pitkän aikavälin kasvua. Tällaiset toimenpiteet olisi suunniteltava sellaisiksi, että niillä kannustetaan tekemään yksityisiä investointeja yrityksiin, joilla on kasvupotentiaalia.

99.

Komissio katsoo, että tällaiset toimenpiteet soveltuvat sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a.

Vakavaraisuustukea annetaan kannustimeksi yksityisiin sijoituksiin, jotka tehdään pääomaan, etuoikeudeltaan huonompaan velkaan tai muuhun oman pääoman luonteisen pääoman muotoon, mukaan lukien äänettömät osakkuudet tai osuuslainat.

b.

Tuki myönnetään tukiohjelman perusteella erityisille investointirahastoille julkisina takauksina tai vastaavina toimenpiteinä kannustimena investoida lopullisiin tuensaajiin. Tällaiset investoinnit on tehtävä rahoituksen välittäjien kautta sellaisina investointirahastoina, jotka periaatteessa valitaan avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä menettelyllä. Kyseisten rahastojen hoitajien palkkioiden olisi periaatteessa perustuttava koko rahaston salkun tulokseen.

c.

Tukikelpoiset lopulliset tuensaajat on rajattu pk-yrityksiin ja pieniin mid cap -yrityksiin (*22).

d.

Jos luottolaitokset toimivat rahoituksen välittäjinä tämän jakson mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden yhteydessä esimerkiksi arvopaperistamalla tällaiset sijoitukset saattaakseen ne muiden sijoittajien saataville, niiden on jaettava asianmukainen osuus riskistä. Asianmukaisena riskinjakona pidettäisiin todennäköisesti tilannetta, jossa vähintään 10 prosenttia tällaisten välineiden volyymistä säilyisi laitoksen taseessa.

e.

Tukikelpoisilla tukiohjelmilla on saatava aikaan uusia lisäsijoituksia yksityisiltä sijoittajilta. Sijoituspäätökset on tehtävä tuotto-odotusten perusteella ja niiden on pohjauduttava liiketoiminta- tai investointisuunnitelmiin, jotka osoittavat, että tukikelpoiset lopulliset tuensaajat ovat pitkällä aikavälillä elinkelpoisia yrityksiä.

f.

Kaikki yhteisösijoittajat voivat luonteestaan tai maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta sijoittaa perustettavaan investointirahastoon yhdenvertaisin ehdoin.

g.

Tuella varmistetaan, että sijoittajat kantavat asianmukaisen osuuden riskistä tuotto-odotuksiin perustuvien sijoitusten varmistamiseksi. Valtion kattamien suuririskisimpien osien kohdalla tällainen riskinjako voidaan saavuttaa rajoittamalla takauksen tai vastaavan toimenpiteen arvo enintään 30 prosenttiin perustana olevasta salkusta mukaan lukien ainoastaan pääomamäärät ilman korkoa tai mahdollisia liitännäisvastuita.

h.

Takauksen kokonaiskesto ei ole yli kahdeksan vuotta riippumatta perustana olevasta välineestä. Jos kyse on velan takauksista, se ei saa ylittää perustana olevan velkainstrumentin maturiteettia. Pääomasijoituksissa takaus ei saa kattaa sijoituksia, jotka rahoituksen välittäjä on tehnyt 101 kohdassa mainitun päivän jälkeen.

i.

Takauksen käyttöönottoon liittyy sopimuksessa määritellyt erityisedellytykset, jotka voivat olla jopa edunsaajayrityksen pakollinen konkurssiin asettaminen tai muu vastaava menettely. Osapuolten on hyväksyttävä nämä edellytykset takausta alun perin myönnettäessä. Kun on kyse pääomasijoituksille myönnetyistä takauksista, tukikelpoiset tappiot voidaan kattaa vasta rahaston purkamishetkellä ja kaikki arvopaperisijoitukset on luovutettu markkinaehdoin.

j.

Valtion ottama riski otetaan huomioon riittävässä markkinalähtöisessä tuotossa. Tällainen tuotto voi olla suora korvaus takauspalkkiona tai oikeutena osallistua tällaisilla rahastoilla kertyviin voittoihin riippuen myös instrumentin luonteesta (riippumatta siitä, onko kyse etuoikeudeltaan huonommista lainoista vai pääomasta). Se on suhteutettava lopullisten edunsaajien investointiluokkaan, katettujen instrumenttien tyypin ja myönnetyn suojan keston perusteella.

k.

Tehokkaita suojatoimia toteutetaan sen varmistamiseksi, että etu siirretään mahdollisimman pitkälti lopullisille edunsaajille.

l.

Tarjotun rahoituksen kokonaismäärä on enintään 10 miljoonaa euroa yritystä kohden.

m.

Komissio voi hyväksyä vaihtoehtoiset valinta- ja korvausmenetelmät sekä suuremmat rahoitusmäärät ja/tai keskisuuret yritykset, jos jäsenvaltio toimittaa sille asianmukaiset perustelut ja kilpailun vääristymisen rajoittamiseen liittyvät lisäedellytykset.

100.

Rahoituslaitokset eivät voi olla lopullisia edunsaajia.

101.

Tämän jakson mukaista tukea ei voi myöntää 31. joulukuuta 2023 jälkeen.

102.

Tämän jakson mukainen tuki voidaan lisätä muuhun tukeen edellyttäen, että kyseistä muuta tukea koskevia enimmäismääriä ja muita edellytyksiä noudatetaan. Tämän jakson mukaista tukea ei kuitenkaan voida myöntää yrityksille, jotka saavat tukea tämän tiedonannon 3.11 jakson nojalla.

(*22)  Sellaisena kuin se on määriteltynä valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi annettujen suuntaviivojen 52 kohdan xxvii alakohdassa, EUVL C 19, 22.1.2014, s. 4.”"

59.

Numeroidaan 88–96 kohta uudelleen 103–111 kohdaksi.

60.

Numeroidaan 90 kohta uudelleen 105 kohdaksi ja korvataan se seuraavasti:

”105.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2022 luettelot tämän tiedonannon mukaisesti hyväksyttyjen ohjelmien perusteella käyttöön otetuista toimenpiteistä.”

61.

Numeroidaan 93 kohta uudelleen 108 kohdaksi ja korvataan se seuraavasti:

”108.

Komissio soveltaa tätä tiedonantoa 19. maaliskuuta 2020 alkaen ottaen huomioon covid-19-pandemian taloudelliset vaikutukset, jotka edellyttivät välittömiä toimia. Tämän tiedonannon perusteena ovat tämänhetkiset poikkeukselliset olosuhteet, eikä sitä sovelleta siitä vahvistettujen määräpäivien jälkeen. Komissio tarkastelee tämän tiedonannon kaikkia jaksoja uudelleen ennen 30. kesäkuuta 2022 tärkeiden kilpailupoliittisten tai taloudellisten syiden vuoksi. Tarvittaessa komissio voi myös esittää selvennyksiä yksittäisiin kysymyksiin soveltamastaan lähestymistavasta.”

3.   LYHYTAIKAISISTA VIENTILUOTTOVAKUUTUKSISTA ANNETUSSA KOMISSION TIEDONANNOSSA OLEVAN MARKKINARISKIMAIDEN LUETTELON POISTAMISEN JATKAMINEN

62.

Komissio katsoo, että kaikki jäljempänä lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin liittyvät kaupalliset ja poliittiset riskit ovat tilapäisesti muita kuin markkinariskejä 31. maaliskuuta 2022 asti.

Belgia

Kypros

Slovakia

Bulgaria

Latvia

Suomi

Tšekki

Liettua

Ruotsi

Tanska

Luxemburg

Australia

Saksa

Unkari

Kanada

Viro

Malta

Islanti

Irlanti

Alankomaat

Japani

Kreikka

Itävalta

Uusi-Seelanti

Espanja

Puola

Norja

Ranska

Portugali

Sveitsi

Kroatia

Romania

Yhdistynyt kuningaskunta

Italia

Slovenia

Amerikan yhdysvallat


(1)  Komission tiedonanto, annettu 19. maaliskuuta 2020, C(2020) 1863 (EUVL C 91 I, 20.3.2020, s. 1).

(2)  Komission tiedonanto, annettu 3. huhtikuuta 2020, C(2020) 2215 (EUVL C 112 I, 4.4.2020, s. 1).

(3)  Komission tiedonanto, annettu 8. toukokuuta 2020, C(2020) 3156 (EUVL C 164, 13.5.2020, s. 3).

(4)  Komission tiedonanto, annettu 29. kesäkuuta 2020, C(2020) 4509 (EUVL C 218, 2.7.2020, s. 3).

(5)  Komission tiedonanto, annettu 13. lokakuuta 2020, C(2020) 7127 (EUVL C 340 I, 13.10.2020, s. 1).

(6)  Komission tiedonanto, annettu 28. tammikuuta 2021, C(2021) 564 (EUVL C 34, 1.2.2021, s. 6)

(7)  EUVL C 392, 19.12.2012, s. 1.

(8)  Euroopan komissio, talous- ja rahoitusasioiden pääosasto: Syksyn 2021 väliennuste (marraskuu 2021).

(9)  Ks. myös Euroopan järjestelmäriskikomitea: Prevention and management of a large number of corporate insolvencies (huhtikuu 2021).

(10)  Komissio selventää, että 13. lokakuuta 2020 annetun tiedonannon C(2020)7127 (EUVL C 340 I, 13.10.2020, s. 1), 9 kohtaa sovelletaan myös tilapäisten puitteiden 3.12 jakson nojalla myönnettyyn tukeen.

(11)  Tämä ei vaikuta nykyisiin mahdollisuuksiin myöntää tilapäisten puitteiden nojalla uutta tukea, jota voidaan käyttää olemassa olevien välineiden takaisinmaksuun edellyttäen, että kyseisissä puitteissa vahvistetut asiaa koskevat edellytykset täytetään. Tukea, joka on maksettu takaisin ennen uuden tuen myöntämistä tai samanaikaisesti sen kanssa, ei oteta huomioon määritettäessä sitä, ylittyykö asianomainen enimmäismäärä.

(12)  Pidentämisen ei pitäisi johtaa perustana olevassa välineessä sovellettavien korkojen tai palkkioiden nousuun (esimerkiksi lopullisen tuensaajan luottoluokituksen heikkenemisen vuoksi, vaikka kyseinen heikkeneminen tapahtuu ennen kuin pidentämistä koskevasta pyynnöstä on tehty päätös).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/240, annettu 10 päivänä helmikuuta 2021, teknisen tuen välineen perustamisesta, EUVL L 57, 18.2.2021, s. 1.

(14)  Komission tiedonanto jäsenvaltioille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta lyhytaikaisiin vientiluottovakuutuksiin annetun komission tiedonannon liitteen muuttamisesta (EUVL C 101 I, 28.3.2020, s. 1).


LIITE

Tiedot, jotka on sisällytettävä luetteloon valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa koskevien tilapäisten puitteiden nojalla hyväksytyistä olemassa olevista tukitoimenpiteistä, joiden osalta komissiolle ilmoitetaan soveltamisajan jatkamisesta, määrärahojen lisäämisestä ja/tai muista muutoksista kyseisten toimenpiteiden mukauttamiseksi tilapäisiin puitteisiin, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä tiedonannolla.

Jäsenvaltioita kehotetaan tarvittaessa yhdistämään muutosehdotuksensa käyttäen tätä luetteloa ryhmäilmoituksessa.

Luettelo olemassa olevista toimenpiteistä ja suunnittelut muutokset

Hyväksytyn toimenpiteen valtiontukinumero (1)

Nimi

Ilmoitettu muutos

(jaetaan tarvittaessa muutoksiin 1, 2, 3, jne.)

Tilapäisten puitteiden suunniteltuja muutoksia koskeva kohta

Vahvistus, ettei olemassa olevaan toimenpiteeseen ole tehty muita muutoksia

Muutoksen kansallinen oikeusperusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Jos toimenpidettä on muutettu, alkuperäisen hyväksymispäätöksen valtiontukinumero.


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/16


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10374 – BAIN CAPITAL / HITACHI METALS)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 473/02)

Komissio päätti 6. lokakuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10374. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/17


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10280 – ABP/Slaney/Linden)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 473/03)

Komissio päätti 2. heinäkuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10280. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1..


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/18


Euron kurssi (1)

23. marraskuuta 2021

(2021/C 473/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1259

JPY

Japanin jeniä

129,36

DKK

Tanskan kruunua

7,4364

GBP

Englannin puntaa

0,84185

SEK

Ruotsin kruunua

10,1330

CHF

Sveitsin frangia

1,0492

ISK

Islannin kruunua

147,60

NOK

Norjan kruunua

10,0710

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,445

HUF

Unkarin forinttia

370,91

PLN

Puolan zlotya

4,7119

RON

Romanian leuta

4,9495

TRY

Turkin liiraa

14,1306

AUD

Australian dollaria

1,5581

CAD

Kanadan dollaria

1,4324

HKD

Hongkongin dollaria

8,7744

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6241

SGD

Singaporen dollaria

1,5381

KRW

Etelä-Korean wonia

1 340,60

ZAR

Etelä-Afrikan randia

17,8490

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,1943

HRK

Kroatian kunaa

7,5240

IDR

Indonesian rupiaa

16 069,18

MYR

Malesian ringgitiä

4,7277

PHP

Filippiinien pesoa

57,119

RUB

Venäjän ruplaa

84,5002

THB

Thaimaan bahtia

37,275

BRL

Brasilian realia

6,3298

MXN

Meksikon pesoa

23,7773

INR

Intian rupiaa

83,8395


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/19


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2021/C 473/05)

Image 1

Liettuan liikkeeseen laskeman 2 euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle. (1) Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Liettua

Aihe: Dzūkija (Liettuan etnografiset alueet -sarjasta)

Kuvaus ulkoasusta: Kuva-aiheessa on vaakuna, jossa haarniskaan pukeutunut ritari pitelee oikeassa kädessään hilparia ja nojaa vasenta kättään hopeiseen balttilaiseen kilpeen. Vaakuna on palkin päällä, ja sitä kannattelee kaksi ilvestä. Palkissa roikkuu nauha, jossa on latinankielinen teksti EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS (sotaisasta heimosta uuttera kansa).

Kuvaa ympäröivät kaiverrukset LIETUVA (Liettua) ja DZŪKIJA sekä liikkeeseenlaskun vuosi (2021) ja Liettuan rahapajan tunnus. Kuva-aiheen on suunnitellut Rolandas Rimkūnas.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden arvioitu määrä: 500 000

Liikkeeseenlaskun päivämäärä: Vuoden 2021 kolmas neljännes


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/20


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2021/C 473/06)

Image 2

Suomen liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle. (1) Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Suomi

Aihe: Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta

Kuvaus ulkoasusta: Kolikon aiheena on kohokuvamuodoista rakentuva saaristolaismaisema. Kuva-aiheen alemmalla puoliskolla on meriväylä, jossa on merimerkkejä, sekä veneen keula ja kompassia pitelevä käsi. Kuva-aiheen horisontti myötäilee keskiviivaa. Horisontin yläpuolella on taivas ja pilviä. Kuva-aiheen alareunassa on puoliympyrän muodossa teksti AHVENANMAAN ITSEHALLINTO 100 VUOTTA. Kuva-aiheen yläreunassa on puoliympyrän muodossa sama teksti ruotsiksi: ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE 100 ÅR. Horisontin molemmilla puolilla tekstien välissä on vinoneliön muotoinen kohokuvio. Oikeanpuoleisen vinoneliön yläpuolella on teksti 2021 FI ja vasemmanpuoleisen vinoneliön yläpuolella Suomen rahapajan tunnus.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden arvioitu määrä:800 000

Liikkeeseenlaskun ajankohta: Syksy 2021


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/21


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2021/C 473/07)

Image 3

Portugalin liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Portugali

Aihe: Tokion olympialaiset

Kuvaus ulkoasusta: Kuva-aiheena ovat Portugalin olympiakomitean tunnukset. Neuvosto hyväksyi kuva-aiheen jo vuonna 2020, koska kolikko oli alun perin tarkoitus laskea liikkeeseen vuoden 2020 puolivälissä. Koska olympiakisoja jouduttiin kuitenkin covid-19-pandemian vuoksi siirtämään järjestettäviksi 23. heinäkuuta – 8. elokuuta 2021, Portugalin rahapaja ja olympiakomitea sopivat kolikon liikkeeseenlaskun lykkäämisestä. Sen vuoksi joitakin kirjoitusasuun liittyviä yksityiskohtia on päivitetty. Vuosi 2020 on lyhennetty kaksinumeroiseen muotoon (käyttämällä heittomerkkiä: ”Toquio’20”), jota seuraa liikkeeseenlaskuvuosi 2021. Rahapajan tunnuksen vieressä on taiteilijan nimi.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden arvioitu määrä:510 000

Liikkeeseenlaskun ajankohta: Vuoden 2021 puoliväli


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/22


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2021/C 473/08)

Image 4

Maltan liikkeeseen laskeman 2 euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Malta

Aihe: Maltan esihistorialliset Tarxienin temppelit (sarjasta Unescon maailmanperintökohteet)

Kuvaus ulkoasusta: Kuva-aiheena on yksityiskohta esihistoriallisesta rakennuksesta. Kolikon yläreunassa on kaiverrettuna teksti ”TARXIEN TEMPLES 3600 - 2500 BC”. Kuva-aiheen alapuolella on liikkeeseenlaskun toteuttavan maan nimi ”MALTA” ja sen alla liikkeeseenlaskuvuosi ”2021”.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä: 181 000

Liikkeeseenlaskun päivämäärä: Lokakuu 2021


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/23


Ehdotuspyyntö 2022 – EAC/A09/2021

Erasmus+ -ohjelma

(2021/C 473/09)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/817 (1). Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2021–2027. Erasmus+ -ohjelman tavoitteet luetellaan asetuksen 3 artiklassa.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+ -ohjelman toimet:

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus:

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Nuorten osallistumishankkeet

DiscoverEU-osallisuustoimi

Virtuaalivaihdot korkeakoulutuksen alalla ja nuorisoalalla

Avaintoimi 2 – organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö

Yhteistyöhankkeet:

Kumppanuushankkeet

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet:

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

Erasmus+ Teacher Academies -toiminto

Erasmus Mundus -toiminto

Innovaatiokumppanuudet:

Innovaatioyhteenliittymät

Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

Korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisoalan ja urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Avaintoimi 3 – tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

European Youth Together -toiminto

Jean Monnet -toiminnot:

Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla

Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla

3.   Valintakelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutta eivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden, nuorten osallistumishankkeiden sekä DiscoverEU-osallisuustoimen puitteissa.

Seuraavat maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimintoihin (2):

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ja merentakaiset maat ja alueet,

ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat:

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja,

EU:n ehdokasmaat: Turkin tasavalta, Pohjois-Makedonian tasavalta ja Serbian tasavalta (3).

Lisäksi tietyt Erasmus+ -ohjelman toimet ovat avoinna ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden organisaatioille.

Lisätietoja osallistumisesta saa vuoden 2022 Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 3 179 miljoonaa euroa:

Koulutus:

EUR

2 813,11 miljoonaa

Nuoriso:

EUR

288,13 miljoonaa

Urheilu:

EUR

51,89 miljoonaa

Jean Monnet:

EUR

25,8 miljoonaa

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, ja niitä voidaan mukauttaa, jos Erasmus+ -ohjelman vuotuista työohjelmaa muutetaan. Mahdollisia hakijoita kehotetaan tutustumaan säännöllisesti Erasmus+ -ohjelman vuotuiseen työohjelmaan ja sen muutoksiin, jotka julkaistaan osoitteessa

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fi

Sivustolta löytyvät tiedot kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimintoon varatuista määrärahoista.

Myönnettävän avustuksen määrä ja hankkeiden kesto voivat vaihdella muun muassa sen mukaan, minkä tyyppisestä hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania siihen osallistuu.

Avustuksen saajat voivat ilmoittaa toiminnon tai työohjelman yhteydessä tehtyyn vapaaehtoistyöhön liittyvät avustuskelpoiset kustannukset komission päätöksessä C(2019)2646 määriteltyjen yksikkökustannusten perusteella. Yksityiskohtaiset ohjeet vapaaehtoistyöhön liittyvien kustannusten avustuskelpoisuudesta saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat on esitetty Brysselin ajassa.

Avaintoimi 1

Henkilöiden liikkuvuus korkeakoulutuksen alalla

23. helmikuuta klo 12.00

Henkilöiden liikkuvuus ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

23. helmikuuta klo 12.00

Kansainvälinen liikkuvuus, johon osallistuu ohjelmaan assosioitumattomia kolmansia maita

23. helmikuuta klo 12.00

Erasmus-akkreditoinnit ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

19. lokakuuta klo 12:00

Erasmus-akkreditoinnit nuorisoalalla

19. lokakuuta klo 12:00

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

23. helmikuuta klo 12.00

Henkilöiden liikkuvuus nuorisoalalla

4. lokakuuta klo 12:00

DiscoverEU-osallisuustoimi

4. lokakuuta klo 12:00

Virtuaalivaihdot korkeakoulutuksen alalla ja nuorisoalalla

20. syyskuuta klo 17:00


Avaintoimi 2

Kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla lukuun ottamatta eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämiä kumppanuushankkeita

23. maaliskuuta klo 12.00

Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämät kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

23. maaliskuuta klo 17.00

Kumppanuushankkeet urheilualalla

23. maaliskuuta klo 17.00

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen alalla sekä nuorisoalalla

23. maaliskuuta klo 12.00

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen alalla sekä nuorisoalalla

4. lokakuuta klo 12:00

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet urheilualalla

23. maaliskuuta klo 17.00

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

7. syyskuuta klo 17.00

Erasmus+ Teacher Academies -toiminto

7. syyskuuta klo 17.00

Erasmus Mundus -toiminto

16. helmikuuta klo 17.00

Innovaatioyhteenliittymät

15. syyskuuta klo 17.00

Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

15. maaliskuuta klo 17.00

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet

17. helmikuuta klo 17.00

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet

31. maaliskuuta klo 17.00

Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeet

7. huhtikuuta klo 17.00

Urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet

7. huhtikuuta klo 17.00

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

23. maaliskuuta klo 17.00


Avaintoimi 3

European Youth Together -toiminto

22. maaliskuuta klo 17.00


Jean Monnet -toiminnot ja -verkostot

1. maaliskuuta klo 17.00

 

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät vuoden 2022 Erasmus+ -ohjelmaoppaasta osoitteessa

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Erasmus+ -ohjelmaopas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  EYVL L 189, 28.5.2021, s. 1.

(2)  Jean Monnet -toimintoihin voivat osallistua organisaatiot kaikkialta maailmasta.

(3)  Edellyttää kahdenvälisten assosiaatiosopimusten allekirjoittamista.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/27


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10523 – Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 473/10)

1.   

Komissio vastaanotti 16. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Nordic Capital X Limited (”Nordic Capital”, Jersey)

Five Arrows Managers LLP (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Five Arrows Managers (USA) LLC (Yhdysvallat) (”Five Arrows”), jotka ovat molemmat yrityksen Rothschild & Co S.C.A. (”Rothschild”, Ranska) määräysvallassa

TA Associates Management, L.P. (”TA Associates”, Yhdysvallat)

Datix (Holdings) Limited (”RLDatix”, Yhdistynyt kuningaskunta).

Nordic Capital, Five Arrows ja TA Associates hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä RLDatix.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Nordic Capital: pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy pääasiassa terveydenhuoltoon, teknologiaan ja maksuliikenteeseen, rahoituspalveluihin, teollisuus- ja yrityspalveluihin sekä kulutustuotteisiin Pohjoismaissa ja tietyissä Pohjois-Euroopan maissa

Rothschild: rahoitusalalla maailmanlaajuisesti toimiva konsulttiyhtiö, joka neuvoo mm. fuusioissa ja yrityskaupoissa sekä strategiakysymyksissä sekä tarjoaa sijoitus- ja varainhoitoratkaisuja suurille organisaatioille, kotitalouksille, yksityishenkilöille ja hallituksille

TA Associates: investointineuvoja investoinneissa teknologia-, rahoituspalvelu-, terveydenhuolto-, kuluttaja- ja yrityspalvelualoille Pohjois-Amerikassa

RLDatix: pilvipohjaisten potilasturvallisuusteknologiaohjelmistojen tarjoaja. RLDatix hankki hiljattain yrityksen Allocate, joka tarjoaa työvoimaratkaisuja, joissa keskitytään tukemaan terveydenhuollon ammattilaisten operatiivisia ja hallinnollisia tarpeita kaikenlaisissa terveydenhuoltoympäristöissä.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla. (2)

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10523 – Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/29


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10475 – United Group / Wind Hellas)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 473/11)

1.   

Komissio vastaanotti 16. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

United Group B.V. (”United Group”, Alankomaat)

Wind Hellas (”Wind”, Kreikka).

United Group hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä Wind.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

United Group: televiestintä- ja mediapalvelujen tarjoaminen Kaakkois-Euroopassa. United Group on toiminut marraskuusta 2020 alkaen Kreikassa ja Kyproksella kokonaan omistamansa tytäryhtiön Nova Telecommunications S.M.S.A:n (aiemmin Forthnet) kautta. Kyseinen tytäryhtiö on televiestintäoperaattori, joka tarjoaa kiinteän verkon puhelinpalveluja ja laajakaistayhteyksiä Kreikassa sekä maksutelevisiopalveluita Kreikassa ja Kyproksella. United Group on viime kädessä maailmanlaajuisen pääomasijoitusyhtiön BC Partners LLP:n yksinomaisessa määräysvallassa;

Wind: matkaviestintäpalvelujen, kiinteän verkon palvelujen ja internetpalvelujen sekä vähäisessä määrin maksutelevisiopalvelujen tarjoaminen Kreikassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10475 – United Group / Wind Hellas

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/30


PÄÄTÖS MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN LOPETTAMISESTA, KUN JÄSENVALTIO ON PERUUTTANUT ILMOITUKSENSA

Valtiontuki — Puola

(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107–109 artikla)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen komission tiedonanto – Ilmoituksen peruuttaminen

Valtiontuet SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Puola – Kaukolämpöverkko – Tarnobrzeg, SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Kaukolämpöverkko – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Kaukolämpöverkko – Lesko, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Kaukolämpöverkko – Dębica, ja SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Kaukolämpöverkko – Ustrzyki Dolne

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 473/12)

Komissio on päättänyt lopettaa edellä mainittuja toimenpiteitä koskevan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muodollisen tutkintamenettelyn, joka aloitettiin 25. lokakuuta 2019 (1), koska Puola on peruuttanut ilmoituksensa 21. huhtikuuta 2020 ja 11. kesäkuuta 2021.


(1)  Komission päätös asioissa SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Puola – Kaukolämpöverkko – Tarnobrzeg, SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Kaukolämpöverkko – Ropczyce, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Kaukolämpöverkko – Lesko, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Kaukolämpöverkko – Dębica, ja SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Kaukolämpöverkko – Ustrzyki Dolne (EUVL C 411, 6.12.2019, s. 6).


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/31


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 473/13)

1.   

Komissio vastaanotti 17. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Acciaieria Arvedi S.p.A. (Acciaieria Arvedi, Italia), joka on yrityksen Finarvedi S.p.A. (Italia) määräysvallassa

Acciai Speciali Terni S.p.A. (AST, Italia)

Thyssenkrupp Stainless GmbH (Saksa), joka on AST:n määräysvallassa

Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Turkki), joka on AST:n määräysvallassa.

Acciaieria Arvedi hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksissä AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH ja Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Acciaieria Arvedi: hiiliterästuotteiden valmistus ja myynti, mukaan lukien hiiliteräskelat, hitsatut ja kylmävedetyt hiiliteräsputket ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsatut putket, sekä muut terässektorin toiminnot

AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH ja Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.: tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden, esimerkiksi kaikista teräslajeista valmistettujen vakiokokoisten tai mittatilaustyönä tehtyjen levyjen ja kelojen, hitsattujen putkien ja suorakaiteen muotoisten profiilien, valmistus, jakelu ja toimitus eri aloilla, esimerkiksi autoteollisuudessa, energiantuotannossa, terästeollisuudessa, elintarvikkeiden säilytysratkaisuissa ja rakennusalalla, käytettäviksi.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


24.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 473/33


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M. 10504 – EQT/H&F/Zooplus)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 473/14)

1.   

Komissio vastaanotti 15. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

EQT Fund Management S.à.r.l (EQT, Luxemburg), joka kuuluu EQT-konserniin (Ruotsi)

Hellman & Friedman LLC (H&F, Yhdysvallat)

Zooplus AG (Zooplus, Saksa).

H&F ja EQT hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Zooplus.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

EQT on EQT-konsernin sijoitusrahasto, jonka portfolioyhtiöt toimivat maailmanlaajuisesti monilla eri aloilla, esimerkiksi terveydenhuollossa sekä palvelujen, kulutustavaroiden, energian ja ympäristön aloilla.

H&F on maailmanlaajuisesti toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka kohdealoja ovat muun muassa ohjelmistot ja teknologia, terveydenhuolto sekä rahoitus-, kuluttaja-, vähittäis- ja muut liike-elämän palvelut.

Zooplus on lemmikkieläintarvikkeiden verkkokauppa, joka toimii useimmissa EU:n jäsenvaltioissa. Zooplusilla on useita kansallisesti ja kansainvälisesti toimivia verkkokauppoja, joissa myydään tarvikkeita koirille, kissoille, linnuille, hevosille sekä pien- ja vesieläimille. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat erityisesti lemmikkieläinten ruoka ja varusteet (esim. raapimispuut, kuljetusvälineet, lelut, hiekka ja kuivikkeet sekä herkut).

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10504 – EQT/H&F/ZOOPLUS

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.