ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 386A

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
23. syyskuu 2021


Sisältö

Sivu

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2021/C 386 A/01

Ilmoitus avoimista kilpailuista – Teknikot ja avustajat – EPSO/AST/150/21 – Teknikot (AST 3) – Ala 1: Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot – Ala 2: Rakennusteknikot – Ala 3: Laboratorioteknikot – EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorioavustajat (AST-SC 1)

1


FI

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

23.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 386/1


ILMOITUS AVOIMISTA KILPAILUISTA

TEKNIKOT JA AVUSTAJAT

EPSO/AST/150/21 – Teknikot (AST 3)

Ala 1: Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot

Ala 2: Rakennusteknikot

Ala 3: Laboratorioteknikot

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorioavustajat (AST-SC 1)

(2021/C 386 A/01)

Rekisteröitymisen määräaika: 26. lokakuuta 2021 klo 12.00 Brysselin aikaa

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimet kilpailut laatiakseen varallaololuettelot, joista Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, EU:n tuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Euroopan alueiden komitea voivat ottaa palvelukseen uusia virkamiehiä tehtäväryhmään ” teknikot ” (AST) tai ” avustajat ” (AST-SC). Varallaololuetteloon otettavat valitaan pätevyyden arvioinnin ja valintakokeiden perusteella.

Kilpailun EPSO/AST/150/21 läpäisseet ja palvelukseen otetut hakijat työskentelevät edellä mainituilla kolmella alalla. Aloilla 1 ja 2 kilpailun EPSO/AST/150/21 läpäisseitä hakijoita otetaan palvelukseen lähinnä Brysseliin ja Luxemburgiin (Euroopan komission osalta ensisijaisesti Luxemburgiin). Alalla 3 kilpailun EPSO/AST/150/21 läpäisseitä ja kilpailun EPSO/AST-SC/11/21 läpäisseitä hakijoita otetaan palvelukseen lähinnä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen toimipaikkoihin Isprassa (IT), Karlsruhessa (DE), Pettenissä (NL) ja Geelissä (BE).

Tämä kilpailuilmoitus ja sen liitteet muodostavat näiden valintamenettelyjen oikeudellisesti sitovat puitteet.

Avointen kilpailujen yleiset säännöt ovat LIITTEESSÄ III.

Varallaololuetteloon kirjattavien kilpailun läpäisseiden hakijoiden määrä kutakin kilpailua ja alaa kohti

EPSO/AST/150/21

Ala 1:

Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot: 92

Ala 2:

Rakennusteknikot: 114

Ala 3:

Laboratorioteknikot: 20

EPSO/AST-SC/11/21

Laboratorioavustajat: 15

Tämä kilpailuilmoitus koskee kahta kilpailua, joista toinen käsittää kolme alaa. Hakija voi valita yhdessä kilpailussa vain yhden alan. Valinta on tehtävä sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä, eikä sitä ole mahdollista muuttaa sen jälkeen, kun hakija on validoinut sähköisen hakulomakkeen.

Hakija kutsutaan valintamenettelyn aikana useisiin tässä kilpailuilmoituksessa mainittuihin kokeisiin. EPSO varmistaa, että koeolosuhteet ovat toimivaltaisten terveysviranomaisten (Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus / muut kansainväliset, eurooppalaiset ja kansalliset viranomaiset) suositusten mukaiset.

TYÖTEHTÄVÄT

EPSO/AST/150/21

Ala 1: Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot

Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot vastaavat audiovisuaali-infrastruktuurien, kuten kokous- ja lähetystilojen ja -laitteistojen, suunnittelusta, teettämisestä ja konfiguroinnista sekä niihin liittyvien hankkeiden hallinnoinnista ja tarvittaessa tällaisten infrastruktuurien käytöstä ja vianmäärityksestä.

Ala 2: Rakennusteknikot

Rakennusteknikot avustavat hankehallinnossa seuraavilla aloilla: uudis- ja korjausrakentaminen, toimitilajohtaminen, erikoisteknologian käyttö (esim. lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi sekä sähkömekaniikka ja sähkötekniikka), rakenteisiin liittyvät työt ja viimeistely, rakennusten energia- ja ympäristöhallinta, työterveyden ja -turvallisuuden hallinta ja ennaltaehkäisyyn liittyvät asiat.

Ala 3: Laboratorioteknikot

Laboratorioteknikot vastaavat lähinnä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämien teknisten laitteistojen ja järjestelmien sekä laboratorioiden suunnittelusta, asentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta. Näihin kuuluu kemian, materiaalitieteen, biologian ja sähkö- ja elektroniikka-alan laboratorioita, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, konepajoja ja mekatroniikkajärjestelmiä.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorioavustajat

Laboratorioavustajat suorittavat operatiivisia tehtäviä , jotka liittyvät lähinnä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämien teknisten laitteistojen ja järjestelmien sekä laboratorioiden suunnitteluun, asentamiseen, hallintaan ja ylläpitoon. Näihin kuuluu kemian, materiaalitieteen, biologian ja sähkö- ja elektroniikka-alan laboratorioita, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, konepajoja ja mekatroniikkajärjestelmiä.

Lisätietoja tyypillisistä työtehtävistä on LIITTEESSÄ I.

HAKUKELPOISUUS

Hakijan on sähköisten hakemuslomakkeiden viimeisenä jättöpäivänä täytettävä KAIKKI seuraavat yleiset ja erityiset edellytykset:

1)    Yleiset edellytykset

Hakijalla on jonkin EU:n jäsenvaltion täydet kansalaisoikeudet.

Hakija on täyttänyt kansallisen asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

2)    Erityiset edellytykset – kielitaito

Hakijan on osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä . Näistä toisessa hakijalla on oltava vähintään perusteellinen taito (kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taso C1) ja toisessa vähintään riittävä taito (taso B2).

Edellä mainittuja vähimmäistasoja sovelletaan kaikkiin hakemuslomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja kuullun ymmärtäminen). Nämä osa-alueet vastaavat kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä mainittuja kielitaidon osa-alueita: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56

Tässä kilpailuilmoituksessa kieliin viitataan seuraavasti:

Kieli 1: kieli, jota käytetään tietokoneella tehtävissä monivalintakokeissa

Kieli 2: kieli, jota käytetään pätevyyteen perustuvassa karsinnassa (Talent Screener) ja arviointikeskusvaiheen kokeissa. Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1

EPSO-tilin kautta tapahtuvassa yhteydenpidossa EPSOn ja niiden hakijoiden välillä, jotka ovat jättäneet validoidun hakemuksen, käytetään yhtä niistä kielistä, joita hakijat ovat ilmoittaneet hakemuslomakkeessa osaavansa vähintään tasolla B2.

Kielen 2 on oltava englanti tai ranska.

Näissä kahdessa kilpailussa varallaololuetteloon otettavilla hakijoilla on oltava riittävä (vähintään tason B2) englannin tai ranskan kielen taito. Tämä vaatimus vastaa työympäristön todellisuutta, kuten jäljempänä esitetään kunkin alan osalta.

EPSO/AST/150/21, Ala 1: Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot

Englanti on audiovisuaalialalla yleisimmin käytetty kieli sekä maailmanlaajuisesti että EU:n toimielimissä. Hyvä englannin kielen taito on välttämätön silloin, kun EU:n toimielimissä työskentelevät teknikot ovat yhteydessä muiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien, Maailman kauppajärjestön tai Euroopan patenttiviraston, teknikkoihin korkean tason kokousten teknisen toteutuksen valmistelemiseksi. Näiden organisaatioiden tulkkauspalvelujen kautta tapahtuvassa viestinnässä käytetään myös englannin kieltä.

Tekniset oppaat ja standardit, laitekäsikirjat ja muut viiteasiakirjat sekä tällä alalla käytettävien laitteiden valmistajien laatimat koulutusmateriaalit ovat yleisimmin saatavilla englanniksi ja ranskaksi. Konferenssiteknikoiden kokoustilojen suunnittelussa käyttämä tietotekninen väline (Coralin) on saatavilla vain englanniksi ja ranskaksi. Ulkoiset koulutuksen tarjoajat antavat koulutusta englanniksi, kun taas vertaiskoulutus ja työpaikkakoulutus annetaan englanniksi ja ranskaksi.

Englanti ja ranska ovat tärkeimmät kielet, joita käytetään uusien konferenssi- ja audiovisuaalilaitteistojen teknisten ja toiminnallisten eritelmien laatimisessa tai olemassa olevien laitteistojen parantamisessa. Kaikissa nykyisissä audiovisuaalisten palvelujen tarjoamista sekä osto-, asennus- ja ylläpitopalveluja varten tehdyissä puitesopimuksissa käytetyt kielet ovat englanti ja ranska. Tämä tarkoittaa, että ulkopuolisten toimeksisaajien tiimit työskentelevät ainoastaan englannin tai ranskan kielellä. Kun paikallisiin palveluntarjoajiin pidetään yhteyttä, lähinnä Brysselissä, ranska on yleisin kieli.

Konferenssien ja muiden tilaisuuksien järjestäjät ja osanottajat käyttävät useimmiten englantia ja ranskaa pyytäessään apua audiovisuaali- ja konferenssiteknikoilta. Myös niiden tärkeimmät yhteystahot, kuten kokoushuoneista vastaava tekninen henkilöstö, konferenssien järjestäjät jne., käyttävät oletuskielinä englantia ja ranskaa.

Englanti ja ranska ovat myös audiovisuaali- ja konferenssipalveluja tarjoavien yksiköiden sisäisiä viestintäkieliä.

EPSO/AST/150/21, Ala 2: Rakennusteknikot

Rakennusteknikoiksi palvelukseen otettavien virkamiesten on pidettävä päivittäin yhteyttä toimeksisaajiin, ulkopuolisiin yrityksiin ja paikallisviranomaisiin pääasiassa Brysselissä ja Luxemburgissa. Näiden ulkopuolisten sidosryhmien pääasiallinen työkieli on ranska ja vähemmässä määrin englanti. Englantia käytetään esimerkiksi yhteyksissä hollanninkielisiin toimeksisaajiin ja suuriin monikansallisiin konsortioihin kuuluviin toimeksisaajiin. Ranskan kielen taito antaa rakennusteknikoille mahdollisuuden ymmärtää paikallista lainsäädäntöä ja soveltaa sitä.

Ranska ja englanti ovat tärkeimmät kielet, joita käytetään ilmaistaessa rakennusten huoltoon, ylläpitoon ja hallinnointiin liittyviä tarpeita ja laadittaessa niihin liittyviä tarjouseritelmiä.

Rakennus- ja kiinteistönhallinta-alan tekniset eritelmät, menettelyohjeet sekä kansainväliset normit ja standardit ovat saatavilla enimmäkseen englanniksi. Asiaankuuluvia palveluja koskeva työpaikka- ja vertaiskoulutus järjestetään ainoastaan ranskaksi ja englanniksi.

Englanti ja ranska ovat myös sisäisen viestinnän pääkieli infrastruktuuri- ja logistiikkapalveluja tarjoavissa yksiköissä sekä näiden yksiköiden ja asiakasyksiköiden välillä.

EPSO/AST/150/21, Ala 3: Laboratorioteknikot ja EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorioavustajat

Laboratorioteknikoiksi ja -avustajiksi palkattavat virkamiehet työskentelevät yhteisen tutkimuskeskuksen eri toimipaikoissa, jotka sijaitsevat useissa eri jäsenvaltioissa. Yksi useimmilla näistä toimipaikoista käytetyistä kielistä on vastaanottavan jäsenvaltion kieli, jota koskevaan koulutukseen kaikki uudet virkamiehet osallistuvat. Yhteisen tutkimuskeskuksen kaikissa toimipaikoissa englanti ja ranska ovat kuitenkin kaksi yleisimin käytettyä kieltä. Niitä käytetään viestinnässä eri toimipaikkojen välillä sekä yhteydenpidossa tutkimuskeskusten ja muiden EU:n toimielinten kanssa. Vaikka englantia käytetään enimmäkseen kirjallisessa viestinnässä Yhteisessä tutkimuskeskuksessa, ranskaa käytetään laajalti useissa laboratorioissa.

Sisäistä koulutusta annetaan englanniksi ja ranskaksi, ja laboratorioteknikoiden ja -avustajien käyttämät tietotekniset välineet ja laitekäsikirjat ovat saatavilla englanniksi ja ranskaksi.

Edellä mainituista syistä englannin ja/tai ranskan kielen taito mahdollistaa näiden kilpailujen kattamilla aloilla sen, että palvelukseen otetut virkamiehet ovat välittömästi toimintakykyisiä ja pystyvät hoitamaan kilpailuilmoituksen liitteessä I luetellut tekniset tehtävät ja tukitehtävät mahdollisimman tehokkaasti.

Myös tästä syystä englantia tai ranskaa on käytettävä osion ”VALINTAMENETTELY” kohdan 4 osalta pätevyyteen perustuvassa karsinnassa (Talent Screener) ja arviointikeskusvaiheen kokeissa. Lisäksi valintalautakunta käyttää Talent Screener -osiota hakijoiden keskinäiseen vertailuun. Sitä käytetään viiteasiakirjana arviointikeskusvaiheen alakohtaisessa haastattelussa. Sitä käytetään myös palvelukseenottomenettelyjen yhteydessä, jos hakija otetaan varallaololuetteloon. Tästä syystä on sekä toimiyksikön että hakijan etujen mukaista, että Talent Screener -osio täytetään kielellä 2.

3)    Erityiset edellytykset – tutkinnot, todistukset ja työkokemus

EPSO/AST/150/21

Ala 1: Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot

keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, liitteessä I mainittuihin alan 1 tehtäviin liittyvältä alalta sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus samoihin tehtäviin liittyvältä alalta

tai

keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus alalta, joka liittyy suoraan liitteessä I mainittuihin alan 1 tehtäviin.

Ala 2: Rakennusteknikot

keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, kiinteistöturvallisuuden, työturvallisuuden ja rakennusturvallisuuden, rakennustekniikan tai rakennusten energia- ja ympäristöhallinnan alalta taikka muulta liitteessä I mainittuihin alan 2 tehtäviin liittyvältä alalta sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus samoihin tehtäviin liittyvältä alalta

tai

keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus alalta, joka liittyy suoraan liitteessä I mainittuihin alan 2 tehtäviin.

Ala 3: Laboratorioteknikot

keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, liitteessä I mainittuihin alan 3 tehtäviin liittyvältä alalta sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus samoihin tehtäviin liittyvältä alalta

tai

keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus alalta, joka liittyy suoraan liitteessä I mainittuihin alan 3 tehtäviin.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorioavustajat

vähintään yhden vuoden mittainen keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, liitteessä I mainittuihin tehtäviin suoraan liittyvältä alalta

tai

keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, joka liittyy suoraan liitteessä I mainittuihin tehtäviin

tai

vähintään yhden vuoden mittainen ammatillinen koulutus (joka vastaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoa 4 – https://europa.eu/europass/fi/description-eight-eqf-levels) sekä sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Sekä koulutuksen että kokemuksen on liityttävä suoraan liitteessä I mainittuihin tehtäviin.

Esimerkkejä vähimmäiskoulutusvaatimuksista on LIITTEESSÄ IV.

VALINTAMENETTELY

1)    Hakumenettely

Hakijoiden on hakemuslomakkeen täyttämisen yhteydessä

valittava kokeita varten kieli 1 ja kieli 2

kielen 1 on oltava jokin EU:n 24 virallisesta kielestä ja

kielen 2 on oltava englanti tai ranska; kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1

vakuutettava, että he täyttävät kilpailun osallistumisedellytykset

toimitettava valitun kilpailun kannalta merkitykselliset lisätiedot (esim. tutkintotodistukset, työkokemus ja vastaukset alakohtaisiin kysymyksiin (Talent Screener), ks. jäljempänä 4 kohta).

Sähköinen hakulomake on saatavilla EU:n 24 virallisella kielellä. Hakemuslomakkeen voi Talent Screener -osiota lukuun ottamatta täyttää millä tahansa näistä kielistä. Talent Screener -osio on täytettävä kielellä 2 .

Validoimalla hakemuslomakkeen hakija vakuuttaa täyttävänsä kaikki kohdassa ”Hakukelpoisuus” esitetyt edellytykset. Kun hakija on validoinut hakulomakkeen, tietoja ei voi enää muuttaa. Hakijan on huolehdittava siitä, että hakemus on täytetty ja validoitu määräaikaan mennessä .

2)    Tietokoneella tehtävät monivalintakokeet

Jos hakijoiden määrä

ylittää tietyn kynnysarvon , jonka EPSOn johtaja nimittävänä viranomaisena määrittää, kaikki hakemuslomakkeensa määräaikaan mennessä validoineet hakijat kutsutaan tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin joko johonkin EPSOn hyväksymään testikeskukseen tai etäyhteyden välityksellä;

jää alle kynnysarvon , monivalintakokeet järjestetään arviointikeskusvaiheessa (ks. kohta 5).

Ellei toisin ilmoiteta, hakijan on itse varattava aika monivalintakokeita varten EPSOn antamia ohjeita noudattaen. EPSO tarjoaa hakijalle yleensä useita vaihtoehtoisia päivämääriä ja koepaikkoja. Vaihtoehtoisesti hakijalle voidaan myös tarjota mahdollisuutta tehdä kokeet etäyhteyden välityksellä. Koeaika pitää varata ja kokeet suorittaa tietyn määräajan kuluessa .

Tietokoneella tehtävien monivalintakokeiden järjestelyt ovat seuraavat:

Kokeet

Kieli

Kysymykset

Kesto

Kokeiden arvostelu

Vaadittu vähimmäispistemäärä

Kielellinen päättely

Kieli 1

20 kysymystä

35 minuuttia

0–20 pistettä

10/20

Numeerinen päättely

Kieli 1

10 kysymystä

20 minuuttia

0–10 pistettä

Numeerinen + abstrakti päättely yhteensä: 10/20

Abstrakti päättely

Kieli 1

10 kysymystä

10 minuuttia

0–10 pistettä

Näiden kokeiden tarkoituksena on karsia hakijoita, joten hakijan on saatava vähintään edellä olevassa taulukossa ilmoitettu vähimmäispistemäärä. Saatuja pistemääriä ei lisätä muiden kokeiden pistemääriin hakijan kokonaispistemäärää laskettaessa.

3)    Osallistumisedellytysten tarkistus

Edellä kohdassa ”Hakukelpoisuus” esitettyjen osallistumisedellytysten täyttyminen tarkistetaan hakijoiden sähköisissä hakemuksissa ilmoittamien tietojen perusteella. EPSO tarkistaa yleisten edellytysten täyttymisen ja valintalautakunta erityisten edellytysten täyttymisen, siltä osin kuin on kyse hakijoiden sähköisten hakemusten osioissa ”Koulutus” ja ”Työkokemus” ilmoittamista tiedoista ottaen huomioon liitteessä I mainitut tehtävät.

Riippuen siitä, onko kohdassa 2 mainittu kynnysarvo ylitetty, sovelletaan jompaakumpaa seuraavista toimintatavoista:

Jos tietokoneella tehtävät monivalintakokeet on järjestetty heti valintamenettelyn alussa , valintalautakunta tarkistaa kaikista kokeista kilpailuilmoituksessa määritellyn vaaditun vähimmäispistemäärän saaneiden hakijoiden osallistumisedellytykset näissä kokeissa saatujen pistemäärien mukaisesti alenevassa järjestyksessä. Hakijoiden osallistumisedellytykset tarkistetaan, kunnes osallistumisedellytykset täyttäviä hakijoita on määrä, jonka EPSOn johtaja nimittävänä viranomaisena on vahvistanut ennen kokeita. Ainoastaan nämä hakijat kutsutaan kilpailun seuraavaan vaiheeseen. Muiden hakijoiden osallistumisedellytyksiä ei tarkisteta.

Jos tietokoneella tehtäviä monivalintakokeita ei ole järjestetty valintamenettelyn alussa , tarkistetaan kaikkien hakemuksensa määräaikaan mennessä validoineiden hakijoiden osallistumisedellytykset.

Hakijoiden todistusasiakirjat tarkistetaan myöhemmässä vaiheessa (ks. kohta 6 jäljempänä).

4)    Pätevyyteen perustuva karsinta (Talent Screener)

Jotta valintalautakunta voi arvioida ja vertailla kaikkien hakijoiden ansioita objektiivisesti ja yhdenmukaisesti, asianomaisen alan kaikkien hakijoiden on vastattava hakemuslomakkeen osiossa ”Pätevyyteen perustuva karsinta (Talent Screener)” esitettyihin kysymyksiin kielellä 2. Pätevyyteen perustuvassa karsinnassa tarkastellaan ainoastaan niiden hakijoiden tietoja, joiden on kohdan 3 mukaisesti katsottu täyttävän osallistumisedellytykset . Karsinta tehdään tarkastelemalla yksinomaan tietoja, jotka hakijat ovat ilmoittaneet hakemuksen Talent Screener -osiossa. Hakijan on siis ilmoitettava kyseisessä osiossa kaikki asiaankuuluvat tiedot, vaikka samat tiedot olisi mainittu muissakin hakemuslomakkeen osioissa. Kysymykset perustuvat liitteessä II esitettyihin valintakriteereihin.

Valintakriteerit esitetään LIITTEESSÄ II.

Pätevyyteen perustuvassa karsinnassa valintalautakunta antaa ensiksi kullekin valintakriteerille painotuksen (1–3) sen suhteellisen merkityksen perusteella. Hakijan kustakin vastauksesta annetaan 0–4 pistettä. Tämän jälkeen hakijan kustakin vastauksesta saamat pisteet kerrotaan asianomaisen kriteerin painotuksella. Saadut pistemäärät lasketaan yhteen, ja näin määritetään hakijat, joiden profiili vastaa parhaiten tehtävänkuvausta.

Ainoastaan ne hakijat, jotka ovat pätevyyteen perustuvan karsinnan (Talent Screener) perusteella saaneet parhaimpiin kuuluvan kokonaispistemäärän, kutsutaan kilpailun seuraavaan vaiheeseen.

5)    Arviointikeskusvaihe (assessment centre)

Valinnan tähän vaiheeseen kutsutaan kullakin alalla enintään kolminkertainen määrä hakijoita verrattuna varallaololuettelon kokoon. Hakijat, jotka täyttävät sähköisessä hakemuslomakkeessa ilmoittamiensa tietojen perusteella kaikki osallistumisedellytykset ja jotka ovat saaneet pätevyyteen perustuvasta karsinnasta parhaimpiin kuuluvan kokonaispistemäärän , kutsutaan yhden tai useampia päiviä kestävään arviointiin. Arviointi toteutetaan (joko henkilökohtaisesti tai etäyhteyden välityksellä) hakijan kielellä 2 , ja siinä käytetään assessment centre -menetelmää. Huom. Case-tehtävä voidaan järjestää joko jossakin EPSOn hyväksymässä testikeskuksessa tai etäyhteyden välityksellä. Lisätietoja ja -ohjeita annetaan kutsukirjeessä.

Jos kohdassa 2 kuvattuja tietokoneella tehtäviä monivalintakokeita ei ole järjestetty valintamenettelyn alussa , ne suoritetaan arviointikeskusvaiheessa joko jossakin EPSOn hyväksymässä testikeskuksessa tai etäyhteyden välityksellä.

Ellei toisin ilmoiteta, hakijan on ladattava skannatut jäljennökset todistusasiakirjoistaan EPSO-tililleen. Lisätietoja ja -ohjeita annetaan kutsukirjeessä.

Arviointikeskusvaiheessa testataan kaikkiaan seitsemää yleistä kompetenssia ja alakohtaisia kompetensseja, joita kilpailun EPSO/AST/150/21 kullakin alalla ja kilpailussa EPSO/AST-SC/11/21 edellytetään. Näitä testataan kolmella eri kokeella (case-tehtävä, tilanneosaamista kartoittava haastattelu ja alakohtainen haastattelu) seuraavien taulukoiden mukaisesti:

Kompetenssi

Koe

1.

Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky

Case-tehtävä

2.

Viestintätaidot

Case-tehtävä

3.

Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus

Case-tehtävä

4.

Oppimis- ja kehittymiskyky

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu

5.

Priorisointikyky ja järjestelmällisyys

Case-tehtävä

6.

Paineensietokyky

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu

7.

Yhteistyökyky

Tilanneosaamista kartoittava haastattelu

Vaadittu vähimmäispistemäärä : Kustakin kompetenssista voi saada enintään 10 pistettä. Yksittäisille kompetensseille ei ole asetettu vähimmäispistemäärää, mutta kokeista on saatava yhteensä vähintään 35/70 pistettä. Näissä kokeissa saadut pisteet otetaan huomioon laskettaessa lopullista yhteispistemäärää.

Kompetenssi

Koe

Kokeiden arvostelu

Vaadittu vähimmäispistemäärä

Alakohtaiset kompetenssit

Alakohtainen haastattelu

0–100

50/100

Hakijan on saatava alakohtaisesta haastattelusta vähintään edellä olevassa taulukossa mainittu vähimmäispistemäärä. Tässä kokeessa saadut pisteet otetaan huomioon laskettaessa lopullista yhteispistemäärää.

6)    Varallaololuettelo

Verrattuaan hakijoiden todistusasiakirjoja hakijoiden sähköisissä hakemuksissa ilmoittamiin tietoihin valintalautakunta laatii kahden kilpailun osalta neljä varallaololuetteloa . Niihin kirjataan enimmäismäärän mukainen määrä osallistumisedellytykset täyttäviä hakijoita, jotka ovat saaneet kaikista kokeista vaaditun vähimmäispistemäärän (enimmäispistemäärä on 170) ja joilla on arviointikeskusvaiheen jälkeen eniten pisteitä. Hakijat kirjataan varallaololuetteloihin aakkosjärjestyksessä.

Varallaololuettelot sekä varallaololuetteloihin otettujen hakijoiden kompetenssipassit, joissa valintalautakunta antaa laadullista palautetta, annetaan EU:n toimielinten käyttöön palvelukseenottomenettelyjä ja urasuunnittelua varten. Varallaololuetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi toimielimen palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita .

YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET JA ERITYISJÄRJESTELYT

EPSO pyrkii varmistamaan kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Hakijan, jonka toimintarajoite tai terveydellinen tilanne haittaa kokeisiin osallistumista, on ilmoitettava tästä hakemuslomakkeessa ja pyydettävä valintakokeita varten erityisjärjestelyjä noudattaen menettelyä, joka kuvataan tähän ilmoitukseen liitetyissä yleisissä säännöissä (kohdassa 1.3 ”Yhtäläiset mahdollisuudet ja erityisjärjestelyt”).

Lisätietoja EPSOn tasa-arvopolitiikasta ja erityisjärjestelyjen pyytämisestä on verkkosivuilla (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities).

HAKEMINEN

Hakijan on ennen hakemista luotava EPSO-tili. Hakija voi luoda vain yhden EPSO-tilin. Tätä tiliä käytetään kaikkien EPSOlle tehtävien hakemusten yhteydessä.

Hakemukset tehdään sähköisesti EPSOn verkkosivuilla osoitteessa https://epso.europa.eu/job-opportunities. Hakuaika päättyy

26. lokakuuta 2021 klo 12.00 Brysselin aikaa


LIITE I

TEHTÄVÄT

EPSO/AST/150/21

Ala 1: Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot

1.

Seuraavien konferenssi- ja audiovisuaalipalvelujen ja -laitteistojen suunnittelu, konfigurointi ja/tai asentaminen: konferenssijärjestelmät ja monikieliset tulkkausjärjestelmät; audio- ja/tai videosuoratoistolähetysten seuraamis-, käsittely-, tallennus-, jakelu ja lähetysjärjestelmät; äänestysjärjestelmät; kokoushuoneiden automaatio; paikalliset ja keskustason valvontajärjestelmät sekä kokoushuoneiden osalta tarvittava paikallinen ja keskusinfrastruktuuri; etäosallistumisjärjestelmät (video-/verkkokonferenssit).

Näihin liittyviä tehtäviä ovat myös seuraavat:

teknisten ja/tai operatiivisten eritelmien laatiminen uusien konferenssi- ja audiovisuaalilaitteistojen asentamista ja/tai olemassa olevien laitteistojen uusimista varten,

toimeksisaajien paikan päällä tekemän työn hankehallinnan ja valvonnan varmistaminen,

sen varmistaminen, että konferenssi- ja simultaanitulkkausjärjestelmät ovat kansainvälisten standardien mukaisia,

luettelon ylläpitäminen audiovisuaalilaitteista,

konferenssi- ja audiovisuaalipalveluja ja -laitteistoja koskevan koulutuksen antaminen ja tiedon jakamisen varmistaminen.

2.

Konferenssi- ja audiovisuaalipalvelujen ja -laitteistojen ohjelmoinnin, konfiguroinnin ja sujuvan toiminnan varmistaminen konferenssi-, kokous- ja lähetystiloissa.

3.

Siirrettävien audio- ja/tai videolaitteiden (esim. kamerat, näytöt, projektorit, mikrofonit, miksauspöydät ja laitekehikot) kokoaminen ja asentaminen tapahtumien yhteydessä.

4.

Konferenssi- ja audiovisuaalipalvelujen ja -laitteistojen ennaltaehkäisevän huollon ja korjausten järjestäminen, valvonta ja/tai varmistaminen sekä sähkökorjausten ja -muutosten tekeminen.

5.

Audiovisuaali- ja tietotekniikkalaitteiden kokoaminen, asentaminen ja konfigurointi tieto- ja/tai viestintäverkossa tapahtuvaa äänen- ja kuvansiirtoa varten (videokuvan ja äänen suoratoisto (streaming), videokonferenssit ym.).

6.

Tarvittaessa konferenssi- ja audiovisuaalipalvelujen ja -laitteistojen käyttö.

Ala 2: Rakennusteknikot

1.

Rakennushankkeiden ja huoltotoimien hallinnollisista ja taloudellisista näkökohdista huolehtiminen varmistamalla, että sopimusehtoja noudatetaan (muistioiden ja teknisten kuvausten laatiminen jne.).

2.

Rakennushankkeiden kaikkien teknisten vaiheiden toteuttamiseen liittyvien toimeenpano- ja valvontatehtävien hoitaminen (tarpeiden ilmaiseminen, seuraavien valvonta: toteutettavuustutkimukset, alustavat tutkimukset, hankeselvitykset, tarjouseritelmät, työt, töiden teettäminen ja hyväksyminen, valmistuminen ja takuut jne.),

3.

Kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon liittyvien toimeenpano- ja valvontatehtävien hoitaminen (tarpeiden arviointi, monivuotinen suunnittelu, tarjouskilpailut, talousarvion valvonta, urakkavalvonta, tarkastusten järjestäminen, ulkopuolisten toimeksisaajien johtaminen ja valvonta paikan päällä, teknisiä ratkaisuja koskeva neuvonta, siivous ja jätehuolto jne.).

4.

Rakennusten kulutukseen (kulutuksen seuranta, talouden suunnittelu ja organisointi) liittyvien toimeenpano- ja valvontatehtävien hoitaminen.

5.

Kiinteistöjen asennus- tai kunnostussuunnitelmiin liittyvien toimeenpano- ja valvontatehtävien hoitaminen (suunnittelu, eri ratkaisujen budjetointia koskeva neuvonta, eritelmät, tarjoukset, urakoiden valvonta, teettäminen ja hyväksyminen).

6.

Ympäristölupien, rakennuslainsäädännön noudattamisen, ympäristö- ja energiasertifioinnin sekä ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) seuranta ja päivittäminen, ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien eritelmien laatiminen.

7.

Työterveys- ja -turvallisuusasioihin ja ennaltaehkäisyyn liittyvien neuvonta- ja valvontatehtävien hoitaminen.

8.

Kiintokalusteiden ja rakennusten kunnossapitoon liittyvien toimeenpano- ja valvontatöiden koordinointi ja seuranta paikan päällä.

9.

Edellä mainitun kohdan osalta yhteydenpito asianomaisiin yksiköihin ja/tai muihin toimielimiin ja/tai ulkopuolisiin palveluntarjoajiin.

10.

Kaikkiin edellä mainittuihin toimintoihin liittyvää logistiikkaa koskevat toimeenpano- ja valvontatehtävät.

Ala 3: Laboratorioteknikot

Infrastruktuurialan laboratorioteknikot vastaavat teknisten laitteistojen ja järjestelmien sekä laboratorioiden suunnittelusta, asentamisesta, hallinnoinnista ja ylläpidosta.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat:

1.

Laboratorio- tai työpajainfrastruktuurien koordinointi ja järjestäminen, mukaan lukien loppukäyttäjien pyyntöjen muuntaminen piirustuksiksi ja/tai malleiksi kokeiluja varten.

2.

Teknisten raporttien laatiminen kilpailun alaan liittyvältä osa-alueelta.

3.

Laboratoriovälineistön ja teknisen välineistön huoltoasiakirjojen laatiminen.

4.

Teknisten eritelmien laatiminen laboratoriossa tarvittavan materiaalin hankintaa varten sekä erilaisten testauslaitteiden vertailu parhaiten sopivien laitteiden valitsemiseksi.

5.

Laboratorion toimeksisaajien toiminnan seuraaminen sen varmistamiseksi, että nämä noudattavat tilauksissa/eritelmissä esitettyjä vaatimuksia.

6.

Sen valvonta, että laboratorio-olosuhteet vastaavat sovellettavia turvallisuusvaatimuksia.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorioavustajat

Laboratorioavustajat avustavat laboratorioteknikoita erityisesti suorittamalla operatiivisia ja manuaalisia tehtäviä, jotka liittyvät teknisten laitteistojen ja järjestelmien sekä laboratorioiden suunnitteluun, asentamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat:

1.

Infrastruktuurin/työpajojen/laboratorioiden tukitoimintojen toteuttaminen.

2.

Kaavakuvien fyysinen toteuttaminen.

3.

Varastointitoimien, kuten materiaalien jakelun, varastojen seurannan ja hankintojen, toteuttaminen.

4.

Rakennusten/työpajojen/laboratorioiden tekninen ylläpito ja tarvittavat korjaukset.

LIITTEEN I loppu, paluu päätekstiin.


LIITE II

VALINTAKRITEERIT

EPSO/AST/150/21

Ala 1: Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot

Valintalautakunta ottaa pätevyyden arvioinnissa huomioon seuraavat seikat:

1.

Työkokemus liitteen I (Tehtävät) kohdassa 1 mainittujen konferenssi- ja audiovisuaalipalvelujen ja -laitteistojen suunnittelusta, konfiguroinnista ja/tai kokoamisesta

2.

Työkokemus konferenssi- ja audiovisuaalipalvelujen ja -laitteistojen ylläpidosta ja/tai niiden toimintahäiriöiden korjaamisesta

3.

Työkokemus kokoushuoneiden, konferenssisalien, luokkahuoneiden tai lähetystilojen audiovisuaalisten automaatio- ja valvontajärjestelmien ohjelmoinnista

4.

Työkokemus audio- ja/tai videolaitteiden (esim. kamerat, näytöt, projektorit, mikrofonit ja siirrettävät laitekehikot) suunnittelusta, ohjelmoinnista, konfiguroinnista ja/tai niiden toimintahäiriöiden korjaamisesta

5.

Työkokemus tiimien (myös alihankkijoiden) koordinoinnista (esim. projektipäällikkönä) ja/tai valvonnasta audiovisuaali- ja/tai konferenssialalla

6.

Työkokemus liitteen I (Tehtävät) kohdassa 5 mainittujen audiovisuaalilaitteistojen ja -palvelujen muodostamien verkkojen käytöstä, käyttöönotosta, konfiguroinnista ja vianetsinnästä.

Ala 2: Rakennusteknikot

Valintalautakunta ottaa pätevyyden arvioinnissa huomioon seuraavat seikat:

1.

Kilpailuun osallistumiseksi vaaditun työkokemuksen lisäksi työkokemus, joka liittyy suoraan alaan ja tehtäviin, jotka mainitaan liitteessä I (Tehtävät)

2.

Työkokemus erityisten tietoteknisten ohjelmistojen käytöstä rakentamisen, rakennussuunnittelun ja/tai kiinteistöjen ylläpidon alalla

3.

Yksi tai useampi muu kuin kilpailuun osallistumiseksi vaadittu tutkinto tai muuta koulutusta kilpailuun liittyvältä alalta

4.

Työkokemus ja/tai koulutus hankehallinnosta rakentamisen alalla

5.

Työkokemus ja/tai koulutus laadunvalvontamenetelmien soveltamisesta rakennustöihin

6.

Työkokemus ja/tai koulutus hankinnoista ja/tai hankehallinnosta tai sopimusten valvonnasta rakennustöiden yhteydessä

7.

Työkokemus ja/tai koulutus ympäristöasioiden hallintajärjestelmien alalta

8.

Työkokemus ja/tai virallinen koulutus terveyden ja turvallisuuden, ennaltaehkäisyn ja riskinhallinnan alalta.

Ala 3: Laboratorioteknikot

Valintalautakunta ottaa pätevyyden arvioinnissa huomioon seuraavat seikat:

1.

Työkokemus laboratorioiden ja niihin liittyvien teknisten laitteistojen ja järjestelmien suunnittelusta, asentamisesta, järjestämisestä, käytöstä ja ylläpidosta

2.

Käytännön työkokemus kemian ja/tai biologian ja/tai mekaniikan ja/tai materiaalitieteen ja/tai sähkö-/elektroniikka-alan kokeiden suorittamisesta

3.

Työkokemus menettelytapaohjeiden laatimisesta ja toteuttamisesta laboratorioympäristössä

4.

Työkokemus raporttien laatimisesta ja/tai kilpailun alaan liittyvien suoritettujen kokeiden teknisten tulosten kokoamisesta

5.

Työkokemus laitteiston kalibroinnista ennalta määritellyn menettelyn ja huoltosuunnitelman mukaisesti

6.

Työkokemus teknisten eritelmien laatimisesta laboratoriossa tarvittavien materiaalien ja testauslaitteiden valintaa ja hankintaa varten

7.

Työkokemus kokeellisen laboratorion laitteiden ja infrastruktuurin luomiseksi/muuttamiseksi/parantamiseksi tarvittavien elementtien suunnittelusta ja toteuttamisesta

8.

Työkokemus sen tarkistamisesta, että infrastruktuurit/laboratoriolaitteistot vastaavat sovellettavia turvallisuus- ja laadunvarmistusvaatimuksia.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorioavustajat

Valintalautakunta ottaa pätevyyden arvioinnissa huomioon seuraavat seikat:

1.

Työkokemus käytännön tukitehtävistä, jotka liittyvät teknisten laitteistojen ja järjestelmien fyysiseen toteuttamiseen tietyn suunnitelman ja tiettyjen eritelmien perusteella

2.

Työkokemus käytännön tukitehtävistä, jotka liittyvät kokeiden suorittamiseen

3.

Työkokemus fyysisten laitosten ja laitteistojen muokkaamisesta/parantamisesta/räätälöinnistä

4.

Työkokemus mekaanisten komponenttien käytännön valmistuksesta ja kunnossapidosta ja/tai kokoonpano- ja hitsaustekniikoista

5.

Työkokemus työstökoneiden ja/tai manipulaattorien käytöstä

6.

Käytännön työkokemus sähköisten/elektronisten piirien kokoonpanosta ja huollosta erityistarpeita varten (huollon organisointi ja suunnittelu, huollon varmistaminen, varaosat)

7.

Työkokemus käytännön tukitehtävistä, jotka liittyvät vesi- tai ilmanvaihtoinfrastruktuurijärjestelmien toteuttamiseen järjestelmäsuunnitelman ja eritelmien perusteella

8.

Työkokemus toiminnasta, jossa noudatetaan turvallisuus- ja vaarattomuuskäytäntöjä ja laatuvaatimuksia.

LIITTEEN II loppu, paluu päätekstiin.


LIITE III

AVOIMET KILPAILUT – YLEISET SÄÄNNÖT

YLEISIÄ TIETOJA

Näissä säännöissä viittauksella tiettyä sukupuolta olevaan henkilöön tarkoitetaan myös viittausta kaikkiin muuta sukupuolta oleviin henkilöihin.

Jos useampi hakija on saanut missä tahansa kilpailun vaiheessa saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikki kyseiset hakijat siirtyvät kilpailun seuraavaan vaiheeseen. Myös kaikki sellaiset hakijat, jotka muutoksenhaun jälkeen hyväksytään takaisin kilpailuun, kutsutaan seuraavaan vaiheeseen.

Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle sijalle varallaololuettelossa, kaikki kyseiset hakijat otetaan varallaololuetteloon. Varallaololuetteloon otetaan myös kaikki sellaiset hakijat, jotka on tässä menettelyn vaiheessa hyväksytty muutoksenhaun jälkeen takaisin kilpailuun.

1.   HAKUKELPOISUUS

1.1   Yleiset ja erityiset edellytykset

Yleiset ja erityiset edellytykset (mukaan lukien kielitaitovaatimukset) esitetään kunkin erikoisalan ja/tai profiilin osalta kilpailuilmoituksen kohdassa ”Hakukelpoisuus”.

Pätevyyttä, työkokemusta ja kielitaitoa koskevat erityiset edellytykset vaihtelevat sen mukaan, minkälaisesta työntekijäprofiilista on kyse. Hakijan olisi sisällytettävä hakemukseensa mahdollisimman paljon tietoa työtehtäviin liittyvästä pätevyydestään ja työkokemuksestaan (jos sitä edellytetään) tämän kilpailuilmoituksen kohdassa ”Hakukelpoisuus” esitetyn pohjalta

a)

Tutkinnot ja/tai todistukset: Sekä jäsenvaltioissa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnetyillä tutkintotodistuksilla on oltava EU:n jäsenvaltion viranomaisen, esimerkiksi opetusministeriön, hyväksyntä. Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot.

Keskiasteen jälkeisestä koulutuksesta ja teknisestä, ammatillisesta tai erikoistumiskoulutuksesta saatujen todistusten osalta hakijan on ilmoitettava opiskellut aineet ja opintojen kesto sekä se, onko kyseessä ollut kokoaikainen, osa-aikainen vai iltaopiskelu.

b)

Työkokemus (jos sitä edellytetään) otetaan huomioon vain, jos se liittyy vaadittuihin tehtäviin ja jos

kyse on ollut tosiasiallisesta työnteosta,

työstä on maksettu korvaus,

työhön on liittynyt alaisuussuhde tai kyse on ollut palvelun tarjoamisesta.

Myös seuraavat voidaan huomioida, jos ehdot täyttyvät:

vapaaehtoistyö, josta on maksettu korvaus ja jonka viikoittainen työaika ja kesto voidaan rinnastaa tavanomaiseen työhön,

harjoittelu, jos siitä on maksettu korvaus,

pakollinen asevelvollisuus, joka on suoritettu joko ennen kilpailun osallistumisedellytyksenä olevan tutkinnon suorittamista tai sen jälkeen, ajalta, joka voi olla enintään yhtä pitkä kuin laissa säädetty pakollisen asevelvollisuuden kesto siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hakija on,

äitiys-/isyys-/adoptiovapaa, jos se on pidetty työsopimuksen puitteissa,

tohtoriopinnot, myös siinä tapauksessa, että niistä ei ole maksettu korvausta, enintään kolmen vuoden ajalta, jos hakija on valmistunut tohtoriksi, ja

osa-aikatyö muutettuna tosiasialliseksi työajaksi, jolloin esimerkiksi kuuden kuukauden puolipäivätyö huomioidaan kolmen kuukauden työkokemuksena.

1.2   Todistusasiakirjat

Hakijan on valintamenettelyn eri vaiheissa esitettävä kansalaisuutensa todistava virallinen asiakirja (esim. passi tai henkilötodistus), jonka on oltava voimassa hakemuksen määräajan päättymispäivänä (kun on kyse kaksiosaisesta hakemuksesta, hakemuksen ensimmäistä osaa koskevan määräajan päättymispäivänä).

Kaikki ilmoitetut työssäolojaksot on näytettävä toteen seuraavilla alkuperäisillä asiakirjoilla tai niiden oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä:

aiempien työnantajien ja nykyisen työnantajan antamat työtodistukset, joissa mainitaan työtehtävien luonne ja vaatimustaso sekä alkamis- ja päättymispäivät ja joissa on yrityksen virallinen tunniste ja leima sekä vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus, tai

työsopimus (-sopimukset) ja työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen palkkakuitti sekä hoidettujen työtehtävien tarkka kuvaus,

(itsenäisen ammatinharjoittamisen tapauksessa, esimerkiksi yrittäjät, freelancerit tms.) laskut tai tilausvahvistukset, joissa on eritelty tehty työ, tai muut tarkoitukseen soveltuvat viralliset todistusasiakirjat,

(konferenssitulkkien osalta, jos työkokemusta edellytetään) asiakirjat, joista ilmenee nimenomaan konferenssitulkkaukseen liittyvien tulkkauspäivien määrä ja tulkkauksen lähde- ja kohdekielet.

Kielitaidosta ei yleensä vaadita todistuksia, joitakin kieliammattilaisten tai erityisosaajien kilpailuja lukuun ottamatta.

Hakijalta voidaan pyytää lisätietoja tai muita asiakirjoja missä tahansa menettelyn vaiheessa. EPSO ilmoittaa hakijoille, mitä todistusasiakirjoja tarvitaan ja milloin ne on toimitettava.

1.3   Yhtäläiset mahdollisuudet ja erityisjärjestelyt

Hakijan, jonka toimintarajoite tai terveydellinen tilanne haittaa kokeisiin osallistumista, on ilmoitettava tästä hakemuslomakkeessa ja kerrottava, millaisia erityisjärjestelyjä hän tarvitsee. Jos edellä kuvattu tilanne syntyy hakemuksen validoinnin jälkeen, hakijan on ilmoitettava siitä EPSOlle mahdollisimman pian jollakin jäljempänä esitetyllä tavalla.

Pyynnön huomioon ottaminen edellyttää lisäksi, että EPSOlle lähetetään kansallisen viranomaisen myöntämä todistus tai lääkärintodistus. EPSO tarkistaa todistusasiakirjat ja ryhtyy perustelluissa tapauksissa kohtuullisiin erityisjärjestelyihin.

Jos hakijalla on esteettömyyteen liittyviä ongelmia tai hän haluaa lisätietoja, hänen on otettava yhteyttä EPSOn esteettömyystiimiin

sähköpostitse (EPSO-accessibility@ec.europa.eu) tai

postitse osoitteeseen

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   HAKIJOIDEN ARVIOINTI

Kutakin valintamenettelyä varten nimitetään valintalautakunta, joka vertaa hakijoita ja valitsee heistä parhaat kompetenssien, soveltuvuuden ja pätevyyden perusteella tässä kilpailuilmoituksessa määriteltyjen vaatimusten pohjalta. Valintalautakunnan jäsenet päättävät kilpailun kokeiden vaikeusasteesta ja hyväksyvät niiden sisällön EPSOn ehdotusten pohjalta.

Jotta valintalautakunnan riippumattomuus säilyisi, hakijat tai valintalautakunnan ulkopuoliset henkilöt eivät saa missään tapauksessa yrittää ottaa yhteyttä sen jäseniin. Tämä ei koske koetilanteita, jotka edellyttävät hakijoiden ja valintalautakunnan jäsenten suoraa vuorovaikutusta.

Hakijoiden, jotka haluavat tuoda esiin kantansa tai puolustaa oikeuksiaan, on tehtävä tämä kirjallisesti. Valintalautakunnalle tarkoitetut viestit on osoitettava EPSOlle, joka toimittaa ne edelleen valintalautakunnalle. Muut suorat tai välilliset yhteydenotot ovat kiellettyjä ja saattavat johtaa hakijan sulkemiseen kilpailusta.

Hakijan ja valintalautakunnan jäsenen sukulaisuussuhde tai hierarkkinen suhde aiheuttaa eturistiriidan. Valintalautakuntia kehotetaan ilmoittamaan tällaisista tilanteista EPSOlle välittömästi, kun ne tulevat niistä tietoisiksi. EPSO arvioi kunkin tilanteen tapauskohtaisesti ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet. Mikäli edellä mainittuja sääntöjä ei noudateta, valintalautakunnan jäseneen voidaan kohdistaa kurinpitotoimia ja hakija voidaan sulkea kilpailusta (ks. kohta 4.4).

Valintalautakunnan jäsenten nimet julkaistaan EPSOn verkkosivuilla (www.eu-careers.eu) ennen arviointikeskus-/arviointivaihetta.

3.   YHTEYDENPITO

3.1   Yhteydenpito EPSOn kanssa

Hakijan tulee seurata säännöllisesti kilpailunsa etenemistä ja tarkistaa EPSO-tilinsä vähintään kaksi kertaa viikossa. Jos hakija ei EPSOsta johtuvan teknisen ongelman vuoksi pääse tarkistamaan tietoja EPSO-tililtään, hänen on ilmoitettava tästä EPSOlle välittömästi yksinomaan EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta.

EPSO varaa oikeuden olla toimittamatta sellaista tietoa, joka käy jo selvästi ilmi tästä kilpailuilmoituksesta, sen liitteistä tai EPSOn verkkosivuilta, mukaan lukien niiden ”Usein kysyttyä” -osio.

Hakemusta koskevissa yhteydenotoissa on mainittava EPSO-tilillä käytetty hakijan nimi, hakijanumero ja valintamenettelyn viite.

EPSO noudattaa hyvää hallintotapaa koskevien toimintasääntöjen (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_fi) periaatteita (sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä). Niiden nojalla EPSO varaa oikeuden olla vastaamatta asiattomiin (kuten toistuviin, loukkaaviin ja/tai tarkoituksettomiin) viesteihin.

3.2   Tiedonsaanti

Hakijoilla on oikeus tutustua tiettyihin itseään koskeviin tietoihin. Tämä perustuu periaatteeseen, jonka mukaan päätökset on perusteltava. Näin varmistetaan, että hylkäyspäätöksiin voidaan hakea muutosta.

Perusteluvelvollisuus on sovitettava yhteen valintalautakunnan työskentelyn luottamuksellisen luonteen kanssa, sillä työskentelyn luottamuksellisuus varmistaa valintalautakunnan riippumattomuuden ja valintamenettelyn puolueettomuuden. Luottamuksellisuuden vuoksi valintalautakunnan jäsenten näkökantoja, jotka koskevat hakijoiden yksilölliseen arviointiin tai keskinäiseen vertailuun liittyviä seikkoja, ei voida julkistaa.

Tiedonsaantioikeudet koskevat avoimeen kilpailuun osallistuvia hakijoita. EU:n lainsäädäntö, joka koskee yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin, ei anna laajempia oikeuksia kuin tässä kohdassa on määritelty.

3.2.1   Automaattisesti ilmoitettavat tiedot

Hakijoille ilmoitetaan automaattisesti EPSO-tilin kautta seuraavat tiedot yksittäisen kilpailun valintamenettelyn kunkin vaiheen jälkeen:

Monivalintakokeet: hakijan tulokset sekä taulukko, jossa esitetään numerolla/kirjaimella hakijan vastaukset ja oikeat vastaukset. Kysymyksiä ja vastauksia ei toisteta hakijoille toimitettavissa tuloksissa.

Osallistumisedellytysten tarkistus: tieto siitä, otetaanko hakijan hakemus käsiteltäväksi, ja jos ei oteta, tieto edellytyksistä, jotka eivät täyttyneet.

Talent Screener -vaihe: hakijan tulokset sekä taulukko, jossa esitetään kysymyksille annettu painotus, kustakin vastauksesta annetut pisteet sekä kokonaispisteet.

Esivalintakokeet: hakijan tulokset.

Keskivaiheen kokeet: hakijan tulokset, jos hakijaa ei kutsuta kilpailun seuraavaan vaiheeseen.

Arviointikeskus-/arviointivaihe: jos hakijaa ei ole suljettu kilpailusta, hakijan kompetenssipassi, jossa esitetään hänen kokonaispisteensä kunkin kompetenssin osalta sekä valintalautakunnan huomiot, joissa annetaan määrällistä ja laadullista palautetta hakijan suoriutumisesta arviointikeskus-/arviointivaiheen kokeissa.

EPSO ei pääsääntöisesti luovuta hakijoille lähdetekstejä tai koetehtäviä, koska näitä on tarkoitus käyttää uudelleen tulevissa kilpailuissa. Tiettyjen kokeiden tapauksessa EPSO voi kuitenkin poikkeuksellisesti julkaista lähdetekstit tai tehtävät verkkosivuillaan, jos

kokeet ovat päättyneet,

tulokset on vahvistettu ja ilmoitettu hakijoille, ja

lähdetekstejä/tehtäviä ei ole tarkoitus käyttää uudelleen tulevissa kilpailuissa.

3.2.2   Pyynnöstä annettavat tiedot

Hakija voi pyytää kirjallisissa kokeissa antamistaan vastauksista jäljennöstä, jossa ei näy korjausmerkintöjä, jos samoja kokeita ei ole tarkoitus käyttää uudelleen tulevissa kilpailuissa. Postikori- ja case-tehtävistä ei toimiteta jäljennöksiä.

Korjatut vastaukset ja pisteytyksen yksityiskohdat ovat osa valintalautakunnan luottamuksellista työskentelyä, eikä niitä paljasteta.

EPSO pyrkii antamaan hakijoille mahdollisimman paljon tietoja ottaen huomioon päätösten perusteluvelvoitteen, valintalautakuntien työskentelyn luottamuksellisen luonteen ja henkilötietojen suojelua koskevat säännöt. Kaikki tietopyynnöt arvioidaan näiden seikkojen valossa.

Kaikki tietopyynnöt on toimitettava EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona tulokset on julkaistu hakijan EPSO-tilillä.

4.   VALITUKSET JA ONGELMAT

4.1   Tekniset ja järjestelyihin liittyvät ongelmat

Jos hakija kohtaa missä tahansa valintamenettelyn vaiheessa vakavan teknisen tai muun järjestelyihin liittyvän ongelman, hänen on ilmoitettava asiasta EPSOlle, jotta asia voidaan tutkia ja sen johdosta voidaan suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Ongelmista on ilmoitettava yksinomaan EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta.

Kaikissa yhteydenotoissa on mainittava hakijan nimi (samassa muodossa kuin EPSO-tilillä), hakijanumero ja valintamenettelyn viite.

Jos ongelma ilmenee testikeskuksessa, hakijan tulee

kertoa asiasta välittömästi valvojille, jotta ongelmaan voidaan yrittää löytää ratkaisu jo testikeskuksessa. Joka tapauksessa hakijan on pyydettävä valvojia kirjaamaan valitus,

ilmoittaa asiasta EPSOlle viimeistään 3 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun hän on suorittanut kokeet, EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta ja kuvata ongelma lyhyesti.

Jos ongelma ilmenee muualla kuin testikeskuksessa (ongelma koskee esim. koeajan varaamista), hakijan tulee noudattaa EPSO-tilillä ja EPSOn verkkosivuilla annettuja ohjeita tai ilmoittaa asiasta välittömästi EPSOlle sen verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta.

Jos ongelma koskee hakemusta, hakijan tulee ilmoittaa asiasta EPSOlle välittömästi ja joka tapauksessa ennen hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta. Tiedusteluihin, jotka lähetetään vähemmän kuin 5 työpäivää ennen hakemusten jättämiselle asetetun määräajan umpeutumista, ei välttämättä ehditä vastata ennen määräaikaa.

4.2   Sisäiset uudelleentarkastelumenettelyt

4.2.1   Virhe tietokoneella tehtävien monivalintakokeiden kysymyksissä

EPSO ja valintalautakunnat valvovat koko ajan tarkoin tietokoneella tehtävissä monivalintakokeissa käytettävien kysymysten laatua.

Jos hakija on sitä mieltä, että virhe yhdessä tai useammassa monivalintakokeen tehtävässä on vaikuttanut hänen mahdollisuuksiinsa vastata, hän voi pyytää, että valintalautakunta tarkastelee näitä kysymyksiä (ns. huomiottajättämismenettelyssä).

Tässä menettelyssä valintalautakunta voi päättää mitätöidä virheellisen kysymyksen ja jakaa sille osoitetut pisteet kokeen muiden kysymysten kesken. Uudelleenlaskenta vaikuttaa ainoastaan niihin hakijoihin, joille kyseinen kysymys on esitetty. Tämän kilpailuilmoituksen asianomaisissa kohdissa ilmoitettu kokeiden pisteytys säilyy entisellään.

Monivalintakokeita koskeva valitus tehdään seuraavasti:

Menettely: Hakijan tulee ottaa yhteyttä EPSOon pelkästään EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta.

Kieli: Valitus tehdään hakijan kyseistä kilpailua varten valitsemalla kielellä 2.

Määräaika: 3 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona hakija on suorittanut tietokoneella tehtävät monivalintakokeet.

Lisätietoja: Hakijan on mainittava kysymyksen aihe (sisältö) asianomaisen kysymyksen tunnistamiseksi ja selostettava mahdollisimman tarkasti, millainen väitetty virhe on.

Jos pyyntö esitetään määräajan päättymisen jälkeen tai jos siinä ei kuvata selkeästi kysymystä ja väitettyä virhettä, pyyntöä ei oteta huomioon.

Valituksia, joissa väitetään ainoastaan, että kysymyksen käännöksessä oli ongelmia, ja joissa ei riittävän selvästi täsmennetä ongelmaa, ei oteta huomioon.

Sama uudelleentarkastelumenettely koskee postikoritehtävässä esiintyviä virheitä.

4.2.2   Uudelleentarkastelupyynnöt

Hakija voi pyytää valintalautakunnan tai EPSOn minkä tahansa sellaisen päätöksen uudelleentarkastelua, jolla vahvistetaan hakijan tulokset ja/tai määritellään, voiko hakija jatkaa kilpailun seuraavaan vaiheeseen vai karsiutuuko hän.

Uudelleentarkastelupyyntö voi perustua yhteen tai useampaan seuraavista seikoista:

Kilpailumenettelyssä on tapahtunut merkittävä virhe.

Valintalautakunta tai EPSO ei ole noudattanut henkilöstösääntöjä, kilpailuilmoitusta, kilpailuilmoituksen liitteitä ja/tai oikeuskäytäntöä.

Huom. Hakija ei voi kiistää sen arvioinnin pätevyyttä, jonka valintalautakunta antaa hakijan suoriutumisesta kokeessa tai hänen pätevyytensä ja työkokemuksensa soveltuvuudesta. Arvioinnissa on kyse valintalautakunnan suorittamasta arvottamisesta, eikä hakijan eriävä mielipide kokeidensa, kokemuksensa tai pätevyytensä arvioinnista todista, että valintalautakunta on tehnyt virheen. Tällä perusteella tehtyjä uudelleentarkastelupyyntöjä ei hyväksytä.

Uudelleentarkastelupyyntö tehdään seuraavasti:

Menettely: Hakijan tulee ottaa yhteyttä EPSOon pelkästään EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta.

Kieli: Pyyntö tehdään hakijan kyseistä kilpailua varten valitsemalla kielellä 2.

Määräaika: 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona riidanalainen päätös on julkaistu hakijan EPSO-tilillä.

Lisätietoja: Hakijan on ilmoitettava selkeästi, minkä päätöksen hän haluaa riitauttaa ja millä perusteella.

Jos pyyntö esitetään määräajan päättymisen jälkeen, sitä ei oteta huomioon.

Hakija saa vastaanottoilmoituksen 15 työpäivän kuluessa. Taho, joka teki riidanalaisen päätöksen (joko valintalautakunta tai EPSO), tarkastelee pyyntöä, tekee sen perusteella päätöksen ja lähettää hakijalle perustellun vastauksen mahdollisimman pian.

Jos vastaus on myönteinen, hakija otetaan takaisin valintamenettelyn siihen vaiheeseen, jossa hän karsiutui, riippumatta siitä, mihin vaiheeseen kilpailu on sillä välin edennyt.

4.3   Muut keinot riitauttaa päätös

4.3.1   Hallinnolliset valitukset

Avoimeen kilpailuun osallistuvilla hakijoilla on oikeus tehdä hallinnollinen valitus nimittävänä viranomaisena toimivalle EPSOn johtajalle.

Valituksen sellaisesta päätöksestä tai sellaisen päätöksen tekemättä jättämisestä, joka vaikuttaa suoraan ja välittömästi hakijan oikeudelliseen asemaan hakijana, voi tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että valintamenettelyä koskevia sääntöjä on selvästi rikottu. EPSOn johtaja ei voi kumota valintalautakunnan suorittamaa arvottamista (ks. kohta 4.2.2).

Hallinnollinen valitus tehdään seuraavasti:

Menettely: Hakijan tulee ottaa yhteyttä EPSOon pelkästään EPSOn verkkosivujen (https://epso.europa.eu/help_fi) kautta.

Kieli: Pyyntö tehdään hakijan kyseistä kilpailua varten valitsemalla kielellä 2.

Määräaika: kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun riidanalainen päätös on annettu tiedoksi, tai päivästä, jona päätös olisi pitänyt tehdä.

Lisätietoja: Hakijan on ilmoitettava selkeästi, minkä päätöksen hän haluaa riitauttaa ja millä perusteella.

Jos pyyntö esitetään määräajan päättymisen jälkeen, sitä ei oteta huomioon.

4.3.2   Kanteiden nostaminen

Avoimeen kilpailuun osallistuvilla hakijoilla on oikeus nostaa kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan sekä henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla.

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin ei voi ottaa käsiteltäväksi kanteita, jotka koskevat EPSOn tekemiä päätöksiä (ei siis valintalautakunnan päätöksiä), ellei ennen kanteen nostamista ole tehty henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallinnollista valitusta (ks. kohta 4.3.1). Erityisesti tämä käsittää kilpailuun osallistumiselle asetettuja yleisiä edellytyksiä koskevat päätökset, jotka tekee EPSO eikä valintalautakunta.

Kanne nostetaan seuraavasti:

Menettely: Ks. unionin yleisen tuomioistuimen verkkosivut (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Euroopan oikeusasiamies

Kaikilla EU:n kansalaisilla ja unionin alueella asuvilla on oikeus tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle.

Ennen oikeusasiamiehelle tehtävää kantelua on käytävä läpi asianmukaiset hallinnolliset menettelyt niissä toimielimissä ja muissa elimissä, joita asia koskee (ks. kohdat 4.1–4.3).

Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle ei pidennä määräaikaa, joka on asetettu hallinnollisten valitusten tekemiselle tai kanteiden nostamiselle.

Kantelu oikeusasiamiehelle tehdään seuraavasti:

Menettely: Ks. Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivut (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Sulkeminen valintamenettelystä

Hakija voidaan sulkea pois valintamenettelyn missä tahansa vaiheessa, jos EPSO toteaa, että hakija

on luonut useamman kuin yhden EPSO-tilin,

on tehnyt hakemukset toisensa poissulkeviin erikoisaloihin tai profiileihin,

ei täytä kaikkia osallistumisedellytyksiä,

on antanut vääriä tietoja tai tietoja, joita hän ei voi todistaa asiakirjojen avulla oikeiksi,

on jättänyt varaamatta koeajan tai osallistumatta yhteen tai useampaan kokeeseen,

on syyllistynyt vilppiin kokeiden aikana,

ei ole ilmoittanut hakemuslomakkeessa tässä kilpailuilmoituksessa vaadittuja kieliä tai ei ole ilmoittanut kyseisten kielten osalta vaadittua vähimmäistasoa (vaadittuja vähimmäistasoja),

on yrittänyt ottaa yhteyttä valintalautakunnan jäseneen kielletyllä tavalla,

on jättänyt ilmoittamatta EPSOlle mahdollisesta eturistiriidasta suhteessa valintalautakunnan jäseneen,

on toimittanut hakemuksen jollain muulla kuin tässä kilpailuilmoituksessa ilmoitetulla kielellä (muun kielen käyttö saattaa poikkeuksellisesti olla sallittua, siltä osin kuin on kyse erisnimistä ja virka- ja työnimikkeistä todistusasiakirjoissa taikka tutkintonimikkeistä), ja/tai

on allekirjoittanut kokeet, jotka arvostellaan anonymisoituina, tai tehnyt niihin tunnistamisen mahdollistavia merkintöjä.

EU:n toimielinten palvelukseen hakevien henkilöiden on osoitettava olevansa ehdottoman luotettavia. Petoksesta tai petoksen yrityksestä voi aiheutua seuraamuksia, ja tällainen toiminta voi johtaa siihen, että hakija ei enää jatkossa saa osallistua avoimiin kilpailuihin.

5.   TURVALLISUUSSELVITYS EUROOPAN KOMISSION PALVELUKSEEN OTTAMISTA VARTEN

Komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444 (1) 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikilla Euroopan komission henkilöstön jäsenillä, jotka käsittelevät arkaluonteisia ja turvallisuusluokiteltuja tietoja, jotka edellyttävät suurta luottamuksellisuutta (EU:n turvallisuusluokitellut tiedot), on oltava riittävä turvallisuusvaltuutus (EU SECRET).

Tästä syystä kilpailun läpäisseitä hakijoita voidaan pyytää suostumaan kyseisen päätöksen mukaiseen turvallisuusselvitykseen edellytyksenä palvelukseen ottamiselle tiettyihin tehtäviin Euroopan komissiossa. Tällainen edellytys ilmoitetaan selkeästi kyseistä tehtävää koskevassa hakuilmoituksessa. Kilpailun läpäisseiden hakijoiden on oltava valmiita suostumaan turvallisuusselvitykseen, jonka suorittaa sen jäsenvaltion toimivaltainen kansallinen viranomainen, jonka kansalainen hakija on. Hakijoita kehotetaan tutustumaan selvityksen sisältöön ennen tähän kilpailuun osallistumista.

LIITTEEN III loppu, paluu päätekstiin.


(1)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53)


LIITE IV

ESIMERKKEJÄ KILPAILUILMOITUSTEN PÄTEVYYSVAATIMUKSIA VASTAAVISTA VÄHIMMÄISKOULUTUSVAATIMUKSISTA JÄSENVALTIOITTAIN JA YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA JA PALKKALUOKITTAIN

Tästä linkistä pääsee kutakin esimerkkiä koskevaan helppolukuiseen versioon.

MAA

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

Keskiasteen koulutus (joka oikeuttaa keskiasteen jälkeiseen koulutukseen)

Keskiasteen jälkeinen koulutus (muu kuin yliopistotasoinen korkeampi koulutus tai vähintään kaksi vuotta kestävä lyhyt yliopistotasoinen koulutus)

Yliopistotasoinen koulutus (kesto vähintään kolme vuotta)

Yliopistotasoinen koulutus (kesto vähintään neljä vuotta)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of ”Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

LIITTEEN IV loppu, paluu päätekstiin.