ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 279A

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
13. heinäkuu 2021


Sisältö

Sivu

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 279 A/01

Hakumenettely prosessuaalisten takeiden valvojan valitsemiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia varten — COM/2021/20062

1


FI

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

13.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 279/1


Hakumenettely prosessuaalisten takeiden valvojan valitsemiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia varten

COM/2021/20062

(2021/C 279 A/01)

Tämän hakumenettelyn tarkoitus on valita prosessuaalisten takeiden valvoja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia varten. Valvoja otetaan palvelukseen Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 5 artiklassa tarkoitetuksi erityisneuvonantajaksi.

1.   PROSESSUAALISTEN TAKEIDEN VALVOJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2223 (1) 9 a artiklalla perustetun prosessuaalisten takeiden valvojan tehtävän tarkoituksena on suojata prosessuaalisia takeita ja perusoikeuksia OLAFin tutkimusten yhteydessä ja varmistaa niiden noudattaminen.

Valvojalle voi tehdä OLAFista valituksen, joka koskee prosessuaalisten takeiden noudattamista tai OLAFin tutkimuksiin sovellettavien sääntöjen rikkomista, erityisesti prosessuaalisten vaatimusten ja perusoikeuksien rikkomista. Valvojan tehtävä on antaa suosituksia valitusten johdosta ja ehdottaa tarvittaessa ratkaisuja valituksessa esitettyihin kysymyksiin.

Valvoja antaa vuosittain kertomuksen tehtäviensä hoitamisesta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, OLAFin valvontakomitealle ja OLAFille. Hän ei saa viitata tutkittavana oleviin yksittäisiin tapauksiin, ja hänen on varmistettava tutkimusten luottamuksellisuus myös niiden päättymisen jälkeen. Valvoja raportoi valvontakomitealle kaikista suosituksiinsa liittyvistä systeemisistä ongelmista.

Valvoja hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti, myös suhteessa OLAFin valvontakomiteaan (2) ja OLAFiin, eikä hän saa tehtäviään suorittaessaan pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita keneltäkään.

Valvoja on hallinnollisesti OLAFin valvontakomitean (sen sihteeristön) yhteydessä. Valvontakomitean sihteeristö antaa valvojalle kaiken tarvittavan hallinnollisen ja oikeudellisen tuen.

Valvojan toimikausi on viisi vuotta, eikä sitä voida uusia. Toimikauden päättyessä valvoja jatkaa tehtävässään, kunnes hänen tilalleen on nimitetty uusi henkilö.

Valvojan on varattava tehtäviinsä arviolta 5–8 päivää kuukaudessa.

2.   KELPOISUUSVAATIMUKSET

Mitä edellytämme

Hakijan on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion täysivaltainen kansalainen.

Hakijalla on oltava oikeustieteen alan koulutus, joka vastaa yliopisto-opintotutkintoa.

Hakijalla on oltava vähintään kymmenen vuoden työkokemus edellä kuvattuihin valvojan tehtäviin liittyvistä tehtävistä edellä tarkoitetun pätevyyden hankkimisen jälkeen.

Hakija ei saa toimia missään kansallisen tai Euroopan tason poliittisessa tehtävässä aloittaessaan valvojana.

Hakija ei saa olla minkään EU:n toimielimen, elimen tai viraston henkilöstön jäsen aloittaessaan tehtävänsä.

Hakija ei saa olla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (3) 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun petostentorjunnan yhteistyöstä vastaavan yksikön jäsen aloittaessaan tehtävänsä.

Hakija on täysin riippumaton kansallisista elimistä tai viranomaisista aloittaessaan tehtävänsä.

Hakijan on pystyttävä antamaan takeet riippumattomuudesta ja eturistiriidattomuudesta kaikissa ammatillisissa toiminnoissa, joita saatetaan harjoittaa samanaikaisesti valvojan tehtävän kanssa.

Hakijalla on tehtävien hoitamisen edellyttämä perusteellinen kahden Euroopan unionin toimielinten virallisen kielen taito (hakijoiden olisi myös ilmoitettava muiden virallisten kielten taitotaso).

3.   VALINTAPERUSTEET

Valinta tehtävään tehdään hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja ammatillisen pätevyyden sekä laajan todistetun kokemuksen perusteella.

3.1   Ammatilliset perusteet

Hankittu ja toteen näytetty vähintään kymmenen vuoden asiantuntemus ja ammattikokemus, myös korkean tason oikeudellisista tehtävistä, prosessuaalisten takeiden alalla (mukaan lukien lakisääteiset muutoksenhakumenettelyt ja/tai valitusten käsittely);

erittäin hyvä EU-oikeuden, erityisesti EU:n hallinnollisen oikeuden, perusoikeuksien ja prosessuaalisten takeiden, tai muiden OLAFin työn kannalta merkityksellisten alojen tuntemus;

asiantuntemusta tai johtamiskokemusta OLAFin työn kannalta merkityksellisten asioiden tutkimisesta/käsittelystä, mukaan lukien eturistiriidat ja korruptio;

kokemusta valitusten tai kanteiden käsittelystä tuomioistuimissa.

3.2   Henkilöön liittyvät perusteet

Riittävä yleistietämys EU:n toimielimistä, politiikoista, oikeudellisista puitteista ja työmenetelmistä;

erittäin hyvä käsitys OLAFin toiminnasta;

riittävä käytettävissäolo, jotta valitukset voidaan käsitellä asetetuissa määräajoissa;

osoitus kiistattomasta riippumattomuudesta, puolueettomuudesta, rehellisyydestä ja lahjomattomuudesta;

kriittisen ja strategisen ajattelun taito ja erinomaiset ongelmanratkaisutaidot;

erittäin hyvät viestintätaidot, mukaan lukien ihmissuhdetaidot;

osoitus vahvasta sitoutumisesta myönteisen työympäristön ja hyvien yhteistyösuhteiden ylläpitämiseen OLAFissa ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

4.   HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakijoiden olisi ilmaistava kiinnostuksensa cvOnline-sovelluksella. (4)

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on huolellisesti tarkistettava, että hän täyttää kaikki kohdassa 2 luetellut kelpoisuusvaatimukset. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, hakemus hylätään automaattisesti.

Hakijalla on oltava rekisteröitymistä varten voimassa oleva sähköpostiosoite, jota käytetään sekä rekisteröitymisen vahvistamiseen että yhteydenpitoon hakijan kanssa menettelyn aikana. Sähköpostiosoitteen muutoksista on siksi ilmoitettava komissiolle.

Hakijan on liitettävä hakemukseensa pdf-muodossa oleva ansioluettelo ja laadittava verkossa vapaamuotoinen hakemuskirje (enintään 8 000 merkkiä). Ansioluettelo ja vapaamuotoinen hakemuskirje voidaan toimittaa millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä.

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan kaikkien osaamiensa EU-kielten taitotaso kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (5) mukaisesti.

Kun hakija on lähettänyt sähköisen rekisteröitymislomakkeen, hän saa sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että hakemus on rekisteröity. Jos hakija ei saa vahvistusviestiä, hakemus ei ole rekisteröitynyt.

Hakuprosessin etenemistä ei ole mahdollista seurata verkossa. Euroopan komissio ottaa suoraan yhteyttä hakijaan hakemuksen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Lisätietoja ja/tai apua teknisiin ongelmiin saa sähköpostitse osoitteesta HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Toiminnallisista syistä ja jotta valintamenettely saataisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti sekä hakijoiden että toimielimen edun mukaisesti, valintamenettelyssä käytetään englannin kieltä. (6)

Rekisteröitymisen määräaika

Viimeinen rekisteröitymispäivä on 9. syyskuuta 2021. Internetrekisteröityminen päättyy kyseisenä päivänä klo 12.00 Brysselin aikaa.

Internetrekisteröityminen on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä Hakemista ei pidä jättää hakuajan viimeisiin päiviin, sillä rekisteröityminen ei verkkoliikenteen ruuhkien tai internetyhteyden katkosten takia välttämättä onnistu ensi yrittämällä. Tietojen syöttäminen ei ole mahdollista sen jälkeen, kun rekisteröitymisen määräaika on päättynyt. Rekisteröitymistä määräajan jälkeen ei oteta huomioon.

5.   VALINTAMENETTELY

Euroopan komissio perustaa valintalautakunnan, joka tutkii kaikki vastaanotetut hakemukset.

Lautakunta arvioi ja vertaa kaikkien kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden pätevyyttä, kokemusta ja motivaatiota hakemusten perusteella. Lautakunta antaa lausunnon, johon sisältyy esivalintaluettelo vähintään kolmesta prosessuaalisten takeiden valvojan tehtävään soveltuvasta hakijasta.

Euroopan komissio hyväksyy esivalintaluettelon ja kuulee Euroopan parlamenttia ja neuvostoa.

Euroopan komissio nimittää prosessuaalisten takeiden valvojan.

6.   YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET

Euroopan unionin toimi- ja muut elimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa, eikä hakijoita erotella sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisen tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, omaisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautuneisuuden mukaan.

7.   RIIPPUMATTOMUUS JA SIDONNAISUUKSIA KOSKEVA ILMOITUS

Ennen työtehtävien aloittamista valvojan on annettava vakuutus, jossa hän sitoutuu toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun hyväksi. Hänen on myös ilmoitettava, ettei hänellä ole sidonnaisuuksia, joiden voidaan katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan.

Ennen tehtäviensä vastaanottamista hänen on annettava

vakuutus siitä, että hän sitoutuu toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun hyväksi;

ilmoitus kaikista muista hoitamistaan tehtävistä;

ilmoitus sidonnaisuuksista, joiden voidaan katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan;

rikosrekisteriote.

Hakemalla tehtävään hakija vahvistaa halukkuutensa antaa kyseiset ilmoitukset.

8.   PALVELUSSUHTEEN EHDOT

Valvoja nimitetään sopimuksen perusteella Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 5 artiklassa tarkoitetuksi erityisneuvonantajaksi. Erityisneuvonantajan sopimus kattaa toimikauden keston. Valvojalle maksetaan päiväkohtainen palkkio palkkaluokan AD 14 palkkatason 1 peruspalkan mukaan niiltä päiviltä, joina hän työskentelee. (7) (8) Eläkettä saavat entiset EU:n virkamiehet eivät kuitenkaan saa palkkiota. Heillä on ainoastaan oikeus matka- ja oleskelukulujen korvaukseen.

Komissio korvaa henkilöstöönsä sovellettavien säännösten mukaisesti valvojalle aiheutuneet matka- ja majoituskulut hakemuksesta, johon on liitetty tositteet, ja maksaa päivärahan muiden kustannusten kattamiseksi.

9.   SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Valvojan on pidättäytyvä tehtäviensä myötä saamiensa tietojen luvattomasta luovuttamisesta, jollei tietoja ole jo julkistettu tai jolleivät ne ole yleisesti saatavilla. Tämä velvollisuus sitoo valvojaa toimikauden päätyttyä.

Valvoja ei saa ilman komission lupaa missään oikeudellisessa menettelyssä eikä millään perusteella ilmaista tietoja, jotka hän on saanut tietoonsa tehtäviään hoitaessaan. Lupa evätään ainoastaan, jos unionin etu sitä vaatii ja jos epääminen ei voi aiheuttaa asiantuntijalle rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämä velvollisuus sitoo valvojaa toimikauden päätyttyä. (Tätä kohtaa ei sovelleta valvojaan tai entiseen valvojaan, joka todistaa Euroopan unionin tuomioistuimessa tai toimielimen kurinpitolautakunnassa asiassa, joka koskee Euroopan unionin palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä).

10.   HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Komissio huolehtii siitä, että hakijoiden henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (9). Erityistä huomiota kiinnitetään tietojen luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2223, annettu 23 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimusten vaikuttavuuden osalta (EUVL L 437, 28.12.2020, s. 49).

(2)  https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(4)  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces

(5)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(6)  Valintalautakunta varmistaa, etteivät kieltä äidinkielenään puhuvat saa aiheetonta etua.

(7)  Keskimääräinen työpäivien määrä kuukaudessa on 22.

(8)  Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuinen päivitys 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211%2801%29&from=FR

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).