ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 57A

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
17. helmikuu 2021


Sisältö

Sivu

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Tilintarkastustuomioistuin

2021/C 57 A/01

Avointa virkaa koskeva ilmoitus ECA/2021/1 – Johtaja – yksi virka – (Tehtäväryhmä AD, palkkaluokka 14) – Pääsihteeristö – Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut (SG1)

1


FI

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Tilintarkastustuomioistuin

17.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 57/1


AVOINTA VIRKAA KOSKEVA ILMOITUS ECA/2021/1

Johtaja – yksi virka

(Tehtäväryhmä AD, palkkaluokka 14)

Pääsihteeristö – Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut (SG1)

(2021/C 57 A/01)

 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin ulkoinen tarkastaja. Vuonna 1975 perustettu tilintarkastustuomioistuin on yksi EU:n seitsemästä toimielimestä. Tilintarkastustuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa, ja sen palveluksessa työskentelee tarkastus-, tuki- tai hallintotehtävissä noin 900 henkilöä, jotka edustavat kaikkia EU:n kansallisuuksia.

Tilintarkastustuomioistuin on kollegion muodossa toimiva elin, jolla on 27 jäsentä, yksi kustakin EU:n jäsenvaltiosta. Tarkastajamme tarkastavat, että EU:n tilinpito on luotettavaa ja että EU soveltaa varainhoitosääntöjään oikein. Lisäksi he tarkastavat, saavuttavatko EU:n toimintapolitiikat ja ohjelmat tavoitteensa ja käytetäänkö niihin osoitetut varat optimaalisesti.

Tilintarkastustuomioistuin osallistuu työnsä kautta EU:n varainhoidon parantamiseen ja edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Varoitamme riskeistä, annamme varmennuksen, tuomme esiin puutteita ja saavutuksia sekä opastamme EU:n päätöksentekijöitä ja lainsäätäjiä. Esitämme huomautuksemme ja suosituksemme Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, kansallisille hallituksille ja parlamenteille sekä suurelle yleisölle.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeristöön kuuluvan henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalvelujen osaston tehtävänä on tukea toimielintä sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Osaston tehtävänä on näin ollen varmistaa toimielimen henkilöstö- ja taloudellisten resurssien vaikuttava ja tehokas käyttö sekä varmentaa hallinnollisten ja taloushallintoon liittyvien asiakirjojen oikeellisuus.

Tehtävänsä täyttääkseen osasto käyttää henkilöstöresurssejaan vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla, toteuttaa asianomaista talousarviota sekä helpottaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimintaa järjestämällä sille luotettavia ja korkealaatuisia turvallisuuteen, kuljetukseen, postinjakeluun, tapahtumien järjestämiseen ja terveydenhuoltoon liittyviä palveluja.

MITÄ TARJOAMME

Virkaan valittava hakija otetaan palvelukseen palkkaluokkaan AD14. Peruspalkka on 14 838 euroa kuukaudessa. Peruspalkka on EU:n verotuksen alainen, ja siitä ei pidätetä kansallista veroa. Peruspalkan lisäksi voidaan henkilöstösäännöissä määritetyin edellytyksin maksaa tiettyjä etuuksia.

Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalvelujen osaston johtaja on korkea virkamies, joka vastaa seuraavista tehtävistä:

toimintapolitiikkojen laatiminen ja valvominen, osaston johtaminen ja sen toimintaa koskevien päätösten tekeminen pääsihteeristön työohjelman pohjalta

vuotuisen työohjelman laatiminen ja toteuttaminen sekä raportointi työohjelman toteuttamisesta

osaston ja pääsihteeristön henkilöstö- ja taloudellisten resurssien käytön valvonta, seuranta ja koordinointi

henkilöstöresursseihin, taloushallintoon ja palveluihin liittyvien työvälineiden käytön tehokkuuteen kohdistuva valvonta, seuranta ja koordinointi

toimielimen ja osaston edustaminen johtajan toimialaan kuuluvassa toimielinten välisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä

osaston sisäisiin valvonta- ja hallintojärjestelmiin kohdistuva laadunvalvonta

sääntöjen, säännösten ja menettelyjen noudattamisen valvonta

huolehtiminen laatunormien ja määräaikojen noudattamisesta.

Virka tarjoaa mahdollisuuden työskennellä dynaamisessa ympäristössä ja hyödyntää uusimpia teknologioita ja innovatiivisia työskentelymenetelmiä.

KETÄ HAEMME

I.   HAKUPERUSTEET

1.   Palvelukseenoton edellytykset

Henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti hakemuksen jättöpäivänä

hakijan on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen

hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevat lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa ja

hakija täyttää tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

2.   Koulutus

Henkilöstösääntöjen 5 artiklan mukaisesti

i)

yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus, kun yliopisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta, tai

ii)

yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus ja vähintään yhden vuoden pituinen soveltuva työkokemus, kun yliopisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta, tai

iii)

osaston edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavan tasoinen ammatillinen koulutus.

3.   Työkokemus

Edellä mainitun pätevöitymisen jälkeiseltä ajalta vähintään 18 vuoden osoitettu työkokemus, josta ainakin neljä vuotta henkilöstöhallintoa tai varainhallintaa sisältävissä tehtävissä.

4.   Kielitaito

Englanti ja ranska ovat tilintarkastustuomioistuimen viralliset työkielet, joten edellytyksenä on, että hakijat hallitsevat niistä yhden perusteellisesti ja toisen hyvin. Perusteellisesti hallitun kielen osalta vaatimuksena on vähintään C1-tason taito (kielen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen) ja toisen kielen osalta vähintään B2-tasoa vastaava hyvä taito (kielen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen).

Ohjeet kielitaidon tason määrittelyyn löytyvät verkkosivustolta

https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference

II.   VALINTAKRITEERIT

erinomainen kyky laatia ja toteuttaa strategioita sekä määritellä tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset sekä raportoida niistä

erinomainen johtamismenetelmien hallinta

erinomaiset valmiudet johtaa ja motivoida monikielisiä ja -kulttuurisia työtiimejä sekä yksilöidä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla henkilöstön valmiuksia; erinomaiset valmiudet ristiriitatilanteiden hallintaan

erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä erinomainen kyky kerätä, yhdistää ja analysoida tietoja

kokemus innovatiivisista hankkeista ja muutosten täytäntöönpanosta

sisäisen valvonnan menetelmien, välineiden ja tekniikoiden erinomainen tuntemus, mukaan lukien yritysten riskienhallinnan periaatteet ja käytännön toteutus

osoitettu kyky tehdä päätöksiä ja panna niitä täytäntöön itsenäisesti

Euroopan unionin henkilöstösääntöjen (1) ja varainhoitoasetuksen (2) tuntemus katsotaan merkittäväksi ansioksi.

VALINTAMENETTELY

Toimialapäälliköiden ja johtajien valintamenettelyjä koskevan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen 31–2015 mukaisesti perustetaan esivalintalautakunta. Se arvioi valintamenettelyyn hyväksytyt hakijat tässä ilmoituksessa mainittuja kriteereitä käyttäen.

Lautakunta arvioi ja vertailee hakemuksissa esitettyjen tietojen perusteella kaikkien valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä, työkokemusta ja taitoja. Lautakunta laatii vertailun perusteella luettelon, joka sisältää 6 (kuusi) sopivinta hakijaa (3).

Esivalintavaiheessa arviointi perustuu hakijoiden henkilökohtaisten ansioiden vertailuun, joten tässä avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa määritettyjen kriteereiden täyttäminen ei automaattisesti takaa hakijoille pääsyä menettelyn seuraavaan vaiheeseen.

Lautakunta arvioi esivalitut hakijat haastattelun sekä kirjallisen arvion perusteella (ks. edellä mainitut valintakriteerit).

Haastattelun ja kirjallisen arvion tulosten pohjalta laaditaan luettelo, jossa ilmoitetaan tehtävään parhaiten soveltuvaksi katsottu (katsotut) hakija(t).

Tilintarkastustuomioistuin tekee lautakunnan raportin perusteella päätöksen yhden hakijan nimittämisestä virkaan.

HAKEMUKSET

Hakemukset on jätettävä 17. maaliskuuta 2021 klo 12.00 mennessä (Keski-Euroopan aikaa).

Hakemukset on jätettävä käyttäen ehdottomasti sähköistä lomaketta, joka avautuu englannin- tai ranskankielisen avointa virkaa koskevan ilmoituksen lopussa olevan painikkeen kautta. Avointa virkaa koskeva ilmoitus löytyy Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Työskentelymahdollisuudet-sivustolta (ks. ”Open positions”): https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-en_US

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat (kaikki englanniksi tai ranskaksi):

Hakemuskirje (letter of motivation) (enintään kolme sivua)

ajantasainen Europass-ansioluettelo (enintään seitsemän sivua) (ks. https://europa.eu/europass/)

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ulkopuolella työskentelevät virkamiehet: kahden edellä mainitun asiakirjan lisäksi vaaditaan asiakirja, josta käyvät ilmi hakijan tehtäväryhmä, palkkaluokka sekä virka-asema.

Avoimen kilpailun läpäisseiden tai varallaololuetteloon otettujen hakijoiden on mainittava hakemuksessaan (ansioluettelo/hakemuskirje) kyseisen kilpailun tai varallaololuettelon viitenumero.

Huomatkaa, että hakemuksen arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan ansioluettelossa, hakemuskirjeessä ja mahdollisessa virka-asemaa koskevassa todistuksessa annetut tiedot.

Hakemus hylätään, jos se ei ole täysin ohjeiden mukainen.

Hakijoiden on pystyttävä pyynnöstä toimittamaan kirjalliset todisteet koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja nykyisistä tehtävistään, jos pyyntö katsotaan aiheelliseksi.

Tehtävästä kiinnostuneiden hakijoiden on täytettävä hakemus verkossa määräaikaan mennessä. Suosittelemme, että vältätte hakemuksen jättämistä vasta hakuajan viimeisten tuntien aikana. Kokemus on osoittanut, että järjestelmä saattaa ruuhkautua hakemusten määräajan lähestyessä. Tällöin voi olla vaikeaa saada hakemus toimitettua määräajassa.

PALVELUKSEENOTTOPOLITIIKKA

Tilintarkastustuomioistuin on päättänyt käynnistää Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä ”henkilöstösäännöt”) 29 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla menettelyn, jonka avulla täytetään pääsihteeristössä johtajan virka (palkkaluokka AD14). Tarkoituksena on laajentaa hakijajoukkoa, josta nimittävä viranomainen tekee valintansa.

Tilintarkastustuomioistuin edistää monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia yhtäläisten mahdollisuuksien politiikkansa ja henkilöstösääntöjen 1 d artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin hyväksyy hakemukset käsiteltäväkseen ilman minkäänlaista syrjintää ja pyrkii varmistamaan, että palvelukseen otetaan tasapuolisesti miehiä ja naisia Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan mukaisesti. Naisten määrä johtotehtävissä on vähäinen, joten tilintarkastustuomioistuin toivoo saavansa tähän tehtävään hakemuksia erityisesti naispuolisilta hakijoilta. Jos hakijoiden pätevyys tai ansiot ovat samantasoiset, tehtävään valitaan naispuolinen hakija. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii myös edistämään työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä (vamman tai liikuntarajoitteisuuden takia) voidakseen osallistua valintamenettelyyn, hänen on otettava hyvissä ajoin sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

TIETOSUOJA

Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut huolehtimaan, että hakijoiden henkilötietoja käsitellään noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (4).

Lisätietoja annetaan työpaikkailmoituksia koskevassa tietosuojaselosteessa osoitteessa

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_FI.PDF.

UUDELLEENKÄSITTELYPYYNNÖT – VALITUKSET JA MUUTOKSENHAKU – KANTELU EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE

Hakija, joka katsoo jonkin päätöksen loukkaavan hänen etuaan, voi valintamenettelyn missä tahansa vaiheessa turvautua seuraaviin keinoihin:

I.   Valintalautakunnalle esitettävä päätöksen uudelleenharkintapyyntö

Hakija voi esittää valintalautakunnan päätöstä koskevan perustellun kirjallisen uudelleenharkintapyynnön. Pyyntö on toimitettava 10 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta seuraavaan osoitteeseen: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Valitukset

Jos tilintarkastustuomioistuin on hylännyt hakijan hakemuksen, hakija voi henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla valittaa tilintarkastustuomioistuimen päätöksestä kolmen kuukauden kuluessa hylkäämispäätöksen tiedoksi antamisesta. Valitus lähetetään osoitteeseen

The Secretary-General

European Court of Auditors

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

III.   Muutoksenhaku

Hakija voi henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla hakea Euroopan unionin tuomioistuimessa muutosta päätökseen, jolla hänen valituksensa on hylätty, jos hakija katsoo kyseisen päätöksen loukkaavan hänen etuaan. Asianajajan täytyy esittää asiaa koskeva muutoksenhakupyyntö kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valitusta koskeva hylkäyspäätös on annettu tiedoksi.

IV.   Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle

Jos hakija katsoo, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole käsitellyt hänen hakemustaan asianmukaisesti, hän voi kannella siitä Euroopan oikeusasiamiehelle otettuaan ensin yhteyttä tilintarkastustuomioistuimeen riidan ratkaisemista varten. Kantelu on tehtävä kirjallisena kahden vuoden kuluessa relevanttien tosiseikkojen havaitsemisesta. Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivustolla on saatavilla sähköinen kantelulomake. Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut eivät lykkää edellä mainittuja muutoksenhakumääräaikoja.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101&qid=1612273468772&from=FI

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32 018R1046&from=FI

(3)  Edellyttäen, että valintamenettelyyn on hyväksytty riittävä määrä hakijoita.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).