ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 398

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
23. marraskuuta 2020


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2020/C 398/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic) ( 1 )

1

2020/C 398/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9673 — Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor) ( 1 )

2

2020/C 398/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9559 — Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España) ( 1 )

3

2020/C 398/04

Menettelyn aloittaminen (Asia M.9730 — FCA/PSA) ( 1 )

4

2020/C 398/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9790 — Blackstone/KP1) ( 1 )

5

2020/C 398/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9967 — Kolhberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1) ( 1 )

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2020/C 398/07

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/797, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1748, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/796, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1744, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

7

2020/C 398/08

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/797 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/796 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

9

2020/C 398/09

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 101/2011 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

10

2020/C 398/10

Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/119/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 208/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

11

 

Euroopan komissio

2020/C 398/11

Euron kurssi — 20. marraskuuta 2020

12


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 398/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

13

2020/C 398/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation) ( 1 )

15

2020/C 398/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

17

2020/C 398/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9829 — Aon/Willis Towers Watson) ( 1 )

18

2020/C 398/16

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

19

2020/C 398/17

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

20

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 398/18

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

21


 

Oikaisuja

 

Oikaisu ilmoitukseen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinista valmistetun jatkojalostusfolion tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta ( EUVL C 352 I, 22.10.2020 )

32


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/01)

Komissio päätti 17. marraskuuta 2020 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32020M10000. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9673 — Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/02)

Komissio päätti 17. helmikuuta 2020 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32020M9673. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9559 — Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/03)

Komissio päätti 19. helmikuuta 2020 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32020M9559. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/4


Menettelyn aloittaminen

(Asia M.9730 — FCA/PSA)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/04)

Komissio päätti 17. kesäkuuta 2020 aloittaa menettelyn edellä mainitussa asiassa todettuaan, että ilmoitettu yrityskeskittymä herättää vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Menettelyn aloittaminen käynnistää niin sanotun toisen vaiheen tutkimuksen, joka koskee ilmoitettua yrityskeskittymää, eikä vaikuta asiassa annettavaan lopulliseen päätökseen. Menettelyn aloittamista koskeva päätös on annettu komission asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua yrityskeskittymää koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.9730 — FCA/PSA seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9790 — Blackstone/KP1)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/05)

Komissio päätti 27. heinäkuuta 2020 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32020M9790. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/6


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9967 — Kolhberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/06)

Komissio päätti 29. lokakuuta 2020 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32020M9967. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/7


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/797, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1748, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/796, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1744, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2020/C 398/07)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/797 (1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1748 (2), liitteessä sekä samasta aiheesta annetun asetuksen (EU) 2019/796 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1744 (4), liitteessä I.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt päivittää kahta edellä mainituissa liitteissä nimettyä henkilöä koskevia tietoja. Mainittujen henkilöiden luetteloon merkitsemisen perusteet esitetään kyseisten liitteiden asianomaisissa kohdissa.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2019/796 liitteessä II mainituilla verkkosivustoilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten.

Asianomaiset henkilöt voivat esittää neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät edellä mainittuihin luetteloihin. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä 15. tammikuuta 2021 mennessä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Mahdollisesti toimitetut huomautukset otetaan huomioon neuvoston säännöllisin väliajoin unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista ajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2019/797 10 artiklan mukaisesti suorittaman uudelleentarkastelun yhteydessä.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta unionin yleiseltä tuomioistuimelta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 129 I, 17.5.2019, s. 13.

(2)  EUVL L 393, 23.11.2020, s. 19

(3)  EUVL L 129 I, 17.5.2019, s. 1

(4)  EUVL L 393, 23.11.2020, s. 1


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/9


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/797 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/796 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2020/C 398/08)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvosto asetuksen (EU) 2018/1725 (1) 16 artiklan mukaisiin tietoihin:

Tämän käsittelyn oikeusperustana ovat unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annettu neuvoston päätös (YUTP) 2019/797 (2), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1748 (3), ja neuvoston asetus 2019/796 (4), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1744 (5).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on Euroopan unionin neuvosto, jota edustaa neuvoston pääsihteeristön pääosaston RELEX (ulkosuhteet) pääjohtaja. Käsittelystä vastaa pääosaston RELEX yksikkö 1C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Neuvoston pääsihteeristön tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat seuraavat:

Tietosuojavastaava

data.protection@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan päätöksen (YUTP) 2019/797, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä (YUTP) 2020/1748, ja asetuksen (EU) 2019/796, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1744, mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät päätöksessä (YUTP) 2019/797 ja asetuksessa (EU) 2019/796 säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, sekä perusteet ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerätyt henkilötiedot voidaan tarvittaessa jakaa Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa.

Rekisteröityjen oikeuksien, kuten oikeuden tutustua tietoihin sekä oikeuden pyytää oikaisua tai esittää vastaväitteitä, käyttämiseen vastataan asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli se on aloitettu.

Rekisteröidyt voivat asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeussuojakeinoja, hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUVL L 129 I, 17.5.2019, s. 13.

(3)  EUVL L 393, 23.11.2020, s. 19

(4)  EUVL L 129 I, 17.5.2019, s. 1.

(5)  EUVL L 393, 23.11.2020, s. 1


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/10


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 101/2011 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2020/C 398/09)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/72/YUTP (1) liitteessä ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 101/2011 (2) liitteessä I.

Neuvosto on saanut Tunisian viranomaisilta tietoja, joita tarkastellaan kaikkia päätöksen 2011/72/YUTP liitteessä sekä asetuksen (EU) N:o 101/2011 liitteessä I lueteltuja henkilöitä koskevien rajoittavien toimenpiteiden vuosittaisen uudelleentarkastelun yhteydessä. Asianomaisille henkilöille ilmoitetaan täten, että he voivat esittää neuvostolle 30. marraskuuta 2020 mennessä pyynnön saada itseään koskevat tiedot. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Mahdollisesti toimitetut huomautukset otetaan huomioon neuvoston säännöllisin väliajoin päätöksen 2011/72//YUTP 5 artiklan mukaisesti ja asetuksen (EU) N:o 101/2011 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti suorittaman uudelleentarkastelun yhteydessä.


(1)  EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  EUVL L 31, 5.2.2011, s. 1.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/11


Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/119/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 208/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2020/C 398/10)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi Viktor Ivanovych Ratushniakille, joka mainitaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP (1) liitteessä ja samasta asiasta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 208/2014 (2) liitteessä I.

Neuvosto on saanut Ukrainan viranomaisilta tietoja, jotka otetaan huomioon rajoittavien toimenpiteiden vuotuisen uudelleentarkastelun yhteydessä. Edellä mainitulle henkilölle ilmoitetaan täten, että hän voi esittää neuvostolle 30. marraskuuta 2020 mennessä seuraavaan osoitteeseen pyynnön saada tietoonsa neuvostolla olevat hänen luetteloon merkitsemistään koskevat tiedot:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX .1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Tältä osin asianomaista henkilöä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että neuvosto tarkastelee säännöllisesti päätöksessä 2014/119/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 208/2014 olevaa luetteloon merkittyjen henkilöiden luetteloa.


(1)  EUVL L 66, 6.3.2014, s. 26.

(2)  EUVL L 66, 6.3.2014, s. 1.


Euroopan komissio

23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/12


Euron kurssi (1)

20. marraskuuta 2020

(2020/C 398/11)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1863

JPY

Japanin jeniä

123,18

DKK

Tanskan kruunua

7,4489

GBP

Englannin puntaa

0,89393

SEK

Ruotsin kruunua

10,2168

CHF

Sveitsin frangia

1,0811

ISK

Islannin kruunua

161,30

NOK

Norjan kruunua

10,6613

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

26,340

HUF

Unkarin forinttia

359,50

PLN

Puolan zlotya

4,4639

RON

Romanian leuta

4,8735

TRY

Turkin liiraa

9,0470

AUD

Australian dollaria

1,6227

CAD

Kanadan dollaria

1,5484

HKD

Hongkongin dollaria

9,1972

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7086

SGD

Singaporen dollaria

1,5934

KRW

Etelä-Korean wonia

1 323,26

ZAR

Etelä-Afrikan randia

18,2192

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7916

HRK

Kroatian kunaa

7,5665

IDR

Indonesian rupiaa

16 840,24

MYR

Malesian ringgitiä

4,8549

PHP

Filippiinien pesoa

57,206

RUB

Venäjän ruplaa

90,2622

THB

Thaimaan bahtia

35,922

BRL

Brasilian realia

6,3347

MXN

Meksikon pesoa

23,8656

INR

Intian rupiaa

87,9410


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/12)

1.   

Komissio vastaanotti 13. marraskuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Eurofiber Nederland B.V. (”Eurofiber”, Alankomaat), joka on yrityksen Antin Infrastructure Partners määräysvallassa

Vattenfall Wärme Berlin (”VWB”, Saksa), joka kuuluu Vattenfall-konserniin

Vattenfall Bitstream Infrastructure GmbH (”VBIG”, Saksa), joka kuuluu tällä hetkellä yritykseen VWB.

Eurofiber ja VWB hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä VBIG.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Eurofiber: asettaa saataville digitaalisia infrastruktuureja käyttäen omia valokuituverkkoja ja datakeskuksia

VWB: omistaa kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja sähköntuotantolaitoksia Berliinin alueella ja harjoittaa niiden toimintaa

VBIG: aikoo asentaa valokuituverkon Berliinin alueelle ja tarjota tukkutason verkkoyhteyksiä internetpalveluntarjoajille sekä verkko- ja yhteyspalveluja yritysasiakkaille.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla. (2)

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/15


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia: M.9936 — IMABARI SHIPBUILDING/JFE/IHI/JAPAN MARINE UNITED CORPORATION)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/13)

1.   

Komissio vastaanotti 11. marraskuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Imabari Shipbuilding Co., Ltd. (Imabari Shipbuilding, Japani)

Japan Marine United Corporation (JMU, Japani), joka on yritysten JFE Holdings, Inc. (JFE, Japani) ja IHI Corporation (IHI, Japani) yhteisessä määräysvallassa.

Imabari Shipbuilding hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä JMU.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Imabari Shipbuilding: Monen tyyppisten kauppa-alusten, kuten irtolastialusten, konttialusten, ajoneuvojen kuljetusalusten, nestekaasusäiliöalusten, yleisten säiliöalusten ja lauttojen kehittäminen, suunnittelu, rakentaminen, markkinointi ja korjaaminen.

JMU: Monen tyyppisten kauppa- ja sota-alusten, kuten irtolastialusten, konttialusten, ajoneuvojen kuljetusalusten, nestekaasusäiliöalusten, yleisten säiliöalusten, lauttojen ja offshore-tukialusten kehittäminen, suunnittelu, rakentaminen, tuotanto ja markkinointi.

JFE: Holdingyhtiö, jolla on osuuksia teräsalalla, koneenrakennuksessa sekä raaka-aineiden, koneiden, elektroniikan, kiinteistöjen ja elintarvikkeiden kaupassa.

IHI: Raskaan teollisuuden valmistusyritys, jolla on toimintaa seuraavilla aloilla: i) luonnonvarat, energia ja ympäristö, ii) yhteiskunnallinen infrastruktuuri ja meritekniikka, iii) teolliset järjestelmät ja yleiskäyttöiset koneet sekä iv) lentokonemoottorit ja avaruus- ja puolustusteollisuus.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9936 — IMABARI SHIPBUILDING/JFE/IHI/JAPAN MARINE UNITED CORPORATION

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/17


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/14)

1.   

Komissio vastaanotti 13. marraskuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Kanada)

Sixth Street Partners (Yhdysvallat).

CPPIB ja Sixth Street Partners hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan uudessa yhteisyrityksessä (”Clara”).

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CPPIB on Kanadaan sijoittautunut ammattimainen omaisuudenhoitoyhtiö.

Sixth Street Partners on maailmanlaajuinen pääomasijoitusyhtiö, jonka kahdeksan monipuolista ja yhteistyöhön perustuvaa investointijärjestelyä keskittyvät kasvuinvestointeihin, rinnakkaisaloihin, suoriin lainoihin, julkisiin perusstrategioihin, infrastruktuuriin, erityistilanteisiin, maatalouteen ja likvideihin luottoihin ja jonka toimipaikat ovat Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Luxemburgissa, Kiinassa ja Australiassa.

Clara on etuusperusteisten eläkejärjestelmien kaupallinen yhdistäjä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/18


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9829 — Aon/Willis Towers Watson)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/15)

1.   

Komissio vastaanotti 16. marraskuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Aon plc (Irlanti, ”Aon”)

Willis Towers Watson Public Limited Company (Irlanti, ”WTW”).

Aon hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä WTW

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Aon on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita viidellä liiketoimintasegmentillä: i) kaupalliset riskit, ii) jälleenvakuutuspalvelut, iii) eläkepalvelut, iv) terveydenhuoltopalvelut ja v) data- ja analyysipalvelut.

WTW on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita neljällä liiketoimintasegmentillä: i) inhimillinen pääoma ja etuudet, ii) yritysriskit ja välitystoiminta, iii) sijoitus-, riski- ja jälleenvakuutustoiminta ja iv) etuuksien suorittaminen ja hallinnointi.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9829 — Aon/Willis Towers Watson

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/16)

1.   

Komissio vastaanotti 16. marraskuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

SK Capital Partners, LP (”SKCP”, Yhdysvallat),

Venator Materials PLC (”Venator”, Yhdistynyt kuningaskunta).

SKCP hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Venator.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

SKCP: pääomasijoitusyhtiö, joka on keskittynyt erikoismateriaali-, kemikaali- ja lääkealoille,

Venator: erilaisiin tarkoituksiin käytettävän titaanidioksidin valmistaja, joka tuottaa myös suorituskykyä edistäviä lisäaineita.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/20


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2020/C 398/17)

1.   

Komissio vastaanotti 16. marraskuuta 2020 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Goldman Sachs Group, Inc. (”Goldman Sachs”, Yhdysvallat)

Insight Venture Management LLC (”Insight”) (Yhdysvallat)

InhabitIQ Parent, LLC (”InhabitIQ”, Yhdysvallat).

Goldman Sachs hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä InhabitIQ. Keskittymä toteutetaan ostamalla InhabitIQ:n osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Goldman Sachs: maailmanlaajuinen sijoituspankkitoiminta, arvopaperit ja sijoitustenhoito. Tarjoaa maailmanlaajuisesti erilaisia pankki-, arvopaperi- ja sijoituspalveluja laajalle ja moninaiselle asiakaskunnalle.

Insight: maailmanlaajuinen riskipääoma- ja pääomasijoitustoiminta. On erikoistunut sijoituksiin, jotka tehdään kasvupääomaan, ulosostoihin sekä pääomaan fuusioita ja yrityskauppoja varten. Insight tekee sijoituksia pääasiassa teknologiasektorilla ja keskittyy kuluttajille tarkoitettuun teknologiaan sekä verkkosovelluspalveluihin (SaaS) perustuvaan ohjelmistoinfrastruktuuriin.

InhabitIQ: tarjoaa kiinteistönhoitoon tarkoitettuja ohjelmistoratkaisuja kaiken kokoisille kiinteistönhoitajille asuin-, loma- ja liikekiinteistöjen markkinoilla. Yritys tarjoaa kattavia integroituja ohjelmistoratkaisuja kaikkiin asiakkaiden työnkulkuvaiheisiin.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10032 - Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/21


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

(2020/C 398/18)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutosta koskevaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla kolmen kuukauden kuluessa julkaisupäivästä.

SUOJATUN ALKUPERÄNIMITYKSEN TAI SUOJATUN MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN TUOTE-ERITELMÄN MUUN KUIN VÄHÄISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

”Münchener Bier”

EU-nro: PGI-DE-0516-AM04 – 25.7.2019

SAN ( ) SMM (X)

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

Nimi: Verein Münchener Brauereien e.V.

Osoite: Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 München, Germany

Puhelin: +49 244184770

Faksi: +49 244184780

Sähköposti: Manfred.newrzella@muenchener-bier.de

Oikeutettu etu:

Hakija on sama kuin alkuperäinen hakija eli kyseessä olevan tuotteen tuottaja- ja jalostajayhdistys.

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Saksa

3.   Eritelmän kohta, jota / kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Merkinnät

Muut (täsmennä)

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jonka yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti

5.   Muutokset

b)   Kuvaus

1)

Tuote-eritelmän 3.2 kohta – yhtenäinen asiakirja

Haetaan lajin ja sanan ”Diät-Pils” sekä koko seuraavan kuvauksen poistamista määritetyiltä olutlaaduilta.

i)

Alkuperäinen teksti:

”’Diät Pils’

Kantavierreväkevyys (%): 8,5–9,3

Alkoholipitoisuus (til-%): 4,3–4,9

Väri (EBC): 5,0–6,5 yksikköä

Katkeruus (EBU): 26,0–30,0 yksikköä

Alhainen hiilihydraattipitoisuus, maku lievästi katkera ja kuiva.”

ii)

Uusi teksti:

Ei tekstiä!

iii)

Perustelu:

Kuudennellatoista muutosasetuksella (16. ÄndV), annettu 1 päivänä lokakuuta 2010 (BGBl. I s. 1306), kumottiin Saksan ruokavaliovalmisteita koskevan asetuksen (Verordnung über diätetische Lebensmittel, DiätV) 12 §. Kyseisen asetuksen 28 §:n 4 momentin mukaan asetuksen, sellaisena kuin se oli voimassa 8. lokakuuta 2010 asti, mukaisia diabeetikoille tarkoitettuja ruokavaliovalmisteita sai saattaa markkinoille 9. lokakuuta 2012 asti. Siirtymäkauden päättymisen jälkeen diabeetikoille tarkoitettuja ruokavaliovalmisteita, jotka eivät olleet asetuksen mukaisia, sai myydä niiden parasta ennen -päiväykseen asti. Koska siirtymäkaudet ovat päättyneet jo kauan aikaa sitten, tuotetta nimeltä ”Diät-Pils” (”kevyt pils-olut”) ei saa enää saattaa markkinoille, mistä syystä se on poistettava eritelmästä.

2)

Tuote-eritelmän 3.2 kohta – Yhtenäinen asiakirja

Pyydetään olutlaadun ja sanan ”ICE-Bier” sekä koko seuraavan kuvauksen poistamista eritelmän olutlaaduista.

i)

Alkuperäinen teksti:

”’ICE-Bier’

Kantavierreväkevyys (%): 11,2

Alkoholipitoisuus (til-%): 4,9

Väri (EBC): 6,5 yksikköä

Katkeruus (EBU): 20,0 yksikköä

Tasapainoinen, runsas, täyteläinen.”

ii)

Uusi teksti:

Ei tekstiä!

iii)

Perustelu:

Olutlaatua ”ICE-Bier” ei ole tuotettu useaan vuoteen. Perinteen ylläpitämiseksi tämä olutlaatu poistetaan eritelmästä.

3)

Tuote-eritelmän 3.2 kohta – Yhtenäinen asiakirja

Pyydetään olutlaadun ja sanan ”Oktoberfestbier” sekä koko seuraavan kuvauksen poistamista eritelmän olutlaaduista.

i)

Alkuperäinen teksti:

”’Oktoberfestbier

Kantavierreväkevyys (%): 13,6–14,0

Alkoholipitoisuus (til-%): 5,3–6,6

Väri (EBC): 6,0–28,0 yksikköä

Katkeruus (EBU): 16,0–28,0 yksikköä

Vaalea, kullan- tai meripihkanvärinen tai tumma, täyteläinen, erittäin runsas, pehmeä tai maltainen, mieto humala-aromi, erittäin miedosti katkera tai voimakas hieman makea maku.”

ii)

Uusi teksti:

Ei tekstiä!

iii)

Perustelu:

Tuote ”Oktoberfestbier” ei sinänsä kuulu suojan piiriin, vaan ainoastaan SMM ”Münchener Bier”. Hakija on tällä välin jättänyt hakemuksen tuotteen ”Oktoberfestbier” erillisestä suojellusta maantieteellisestä merkinnästä. Tuotteen ”Oktoberfestbier” erillisen SMM:n hakumenettelyn yhteydessä Euroopan komissio katsoi, että nimityksen ”Oktoberfestbier” sisällyttäminen SMM:n ”Münchener Bier” kattamien oluiden luetteloon on ristiriidassa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 vaatimusten kanssa. Jotta nimitys ”Oktoberfestbier” voidaan rekisteröidä erilliseksi SMM:ksi, se ei voi enää sisältyä nimitykseen ”Münchener Bier”.

4)

Tuote-eritelmän 3.2 kohta – Yhtenäinen asiakirja

Pyydetään, että seuraava ii) alakohdan jälkeinen teksti lisätään kyseisen kohdan loppuun, olutlaatujen luettelon jälkeen määritettyjen olutlaatujen yhteenvedon jälkeen (eli kohdan ”Nähr-/Malzbier” jälkeen):

i)

Alkuperäinen teksti:

Ei tekstiä!

ii)

Uusi teksti:

”Ilmoitettuihin arvoihin sovelletaan lainsäädännön ja Baijerin toimivaltaisten elintarvikevalvontaviranomaisten hyväksymiä toleransseja. Toleranssit on otettava huomioon myös ilmoitettujen arvojen analysoinnin aikana.”

ii-2)

Uusi teksti lisätään vain eritelmään, ei yhtenäiseen asiakirjaan.

”Yhteenveto: analyyttiset ja lakisääteiset toleranssit

1.

Kantavierreväkevyys

a)

Olut, jonka kantavierreväkevyys on alhainen => +/– 0,3 p-%

b)

Hanaolut => +/– 0,3 p-%

c)

Vahva olut => +/– 0,3 p-%

d)

Vahvavierreolut => +/– 0,5 p-%

e)

Pullossa käytetty olut => +/– 0,5 p-%

2.

Alkoholipitoisuus

a)

enintään 5,5 til-% => +/– 0,5 til-%

b)

yli 5,5 til-% => +/– 1,0 til-%

3.

Väri

EBC-yksiköt => +/– 5 yksikköä

4.

Katkeruus

EBU-katkeruusyksiköt => +/– 5 yksikköä”

iii)

Perustelu:

Tutkintaviranomaiset hyväksyvät lakisääteiset ja asiaankuuluvien Baijerin elintarvikevalvontaviranomaisten tunnustamat mittaustoleranssit ja vaihtelut virheellisesti vain, jos ne on ilmoitettu tai niihin on viitattu eritelmässä.

Euroopan komissio oli kuitenkin selvästi sitä mieltä, että nämä toleranssit ovat joka tapauksessa voimassa ja niitä on noudatettava. Siksi niitä ei pidä mainita ”yhtenäisessä asiakirjassa”, vaan ne olisi ilmoitettava eritelmässä asian selventämiseksi. Jos viranomaiset katsovat, että viittaus mittaustoleransseihin on tavalla tai toisella tarpeellinen, mittaustoleranssit on ilmoitettava.

5)

3.3 kohta – Yhtenäinen asiakirja

Alkuperäinen teksti halutaan korvata ii) alakohdan jälkeen olevalla tekstillä.

i)

Alkuperäinen teksti:

”Ainesosina on oltava mallas, humala, hiiva ja vesi. Veden on oltava peräisin Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista tertiäärikauden aikaisista sorakerrostumista.”

ii)

Uusi teksti:

”Valmistuksessa noudatetaan vuonna 1487 annettua müncheniläisen oluen puhtausvaatimuksia koskevaa lakia (”Münchener Reinheitsgebot”) Saksan tilapäisen olutlain (”Vorläufiges Biergesetz”) 9 §:ssä säädetyn mukaisesti. Ainesosina on oltava mallas, humala, hiiva ja vesi.

Lisäksi veden on oltava peräisin Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista omista porakaivoista, joihin vesi saadaan tertiäärikauden aikaisesta hiekkakivestä koostuvista pohjavettä johtavista konglomeraattikerrostumista. Tällä hetkellä näiden porakaivojen syvyys on noin 140–250 metriä sijaintipaikan mukaan. Münchenin kaupungin vesi ei täytä näitä ehtoja.”

iii)

Perustelu:

Tämän rajoittaminen koskemaan vain määrällisesti merkittävintä ainesosaa ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta ja on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 tarkoituksen vastaista. Lisäksi EU:n viranomaiset ja edustajat ovat kannustaneet hakijoita ilmoittamaan kaikki ainesosat. Euroopan komissio on myös kehottanut hakijoita sisällyttämään tämän tekstin 3.3 kohtaan 3.2 kohdan sijasta, kuten alun perin vaadittiin.

Lisäksi halutaan erottautua raaka-aineen ”vesi” suhteen selvemmin muista panimoista, erityisesti sen vuoksi, että muut panimot käyttävät Münchenin kaupungin vettä, joka on peräisin eri alueilta Münchenin ulkopuolelta.

e)   Valmistusmenetelmä

Eritelmä

Pyydetään, että tämän kohdan kolmas virke korvataan toisella virkkeellä ja että sen jälkeen lisätään kaksi uutta virkettä.

i)

Alkuperäinen teksti:

”Münchenin panimot käyttävät vettä, joka on peräisin alueen sorakerrostumista ja joka saadaan omista, Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista porakaivoista. Useimmat näistä kaivoista ulottuvat tertiäärikaudelta peräisin oleviin kerrostumiin asti.”

ii)

Uusi teksti:

”Lisäksi veden on oltava peräisin Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista omista porakaivoista, joihin vesi saadaan tertiäärikauden aikaisesta hiekkakivestä koostuvista pohjavettä johtavista konglomeraattikerrostumista. Tällä hetkellä nämä porakaivot sijaitsevat noin 140–250 metrin syvyydessä sijaintipaikan mukaan. Münchenin kaupungin vesi ei täytä näitä ehtoja.”

iii)

Perustelu:

Raaka-aineeseen ”vesi” liittyvä selvennys on tehtävä koko asiakirjaan.

f)   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

1)

Yhtenäisen asiakirjan alaotsikko 2 ”Tuotteen erityisyys”, toinen kohta, ensimmäinen ja toinen virke

Pyydetään muuttamaan ensimmäisen virkkeen jälkimmäistä puoliskoa ja toista virkettä ja lisäämään niiden jälkeen uusi, kolmas virke.

i)

Alkuperäinen teksti:

”... erityisesti siitä, että Münchenin panimot käyttävät alueen tertiäärikauden aikaisista sorakerrostumista peräisin olevaa vettä, joka saadaan niiden omista, Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista, jopa 250 metrin syvyyteen ulottuvista porakaivoista.”

ii)

Uusi teksti:

”... erityisesti siitä, että Münchenin panimot käyttämä vesi on peräisin niiden Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista omista porakaivoista, joihin vesi saadaan tertiäärikauden aikaisesta hiekkakivestä koostuvista pohjavettä johtavista konglomeraattikerrostumista.

Tällä hetkellä nämä porakaivot sijaitsevat noin 140–250 metrin syvyydessä sijaintipaikan mukaan. Münchenin kaupungin vesi ei täytä näitä ehtoja.”

iii)

Perustelu:

Raaka-aineeseen ”vesi” liittyvä selvennys on tehtävä koko asiakirjaan.

2)

Eritelmä – Yhtenäisen asiakirjan alaotsikko 3 ”Syy-seuraussuhde”, kymmenes kohta (yhden virkkeen pituinen)

Pyydetään korvaamaan tämän kohdan/virkkeen kaksi sanaa eri sanalla.

i)

Alkuperäinen teksti:

”Münchner Bier -oluen maineen leviämiseen ympäri maailmaa ovat tietenkin vaikuttaneet myös kaupungin olutterassit, Oktoberfest ja aivan tavalliset oluttuvat.”

ii)

Uusi teksti:

”Münchener Bier -oluen maineen leviämiseen ympäri maailmaa ovat tietenkin vaikuttaneet myös kaupungin olutterassit, olutfestivaalit ja aivan tavalliset oluttuvat.”

iii)

Perustelu:

Jos termi ”Oktoberfest” poistetaan, ei tarvita tähän olueen liittyviä perusteluja ja viittausta sen sisältöön. Tekstiä on selvyyden vuoksi muutettava tältä osin.

3)

Eritelmä – Yhtenäisen asiakirjan alaotsikko 3 ”Syy-seuraussuhde”, kahdestoista kohta

Pyydetään poistamaan tämä kohta.

i)

Alkuperäinen teksti:

”Hevoskilpailujen yhteydessä ensimmäisen kerran vuonna 1810 järjestetty Oktoberfest on myös tapahtuma, jota jäljitellään paljon. Maailmassa järjestetään nykyisin yli 2 000 Oktoberfest-juhlaa, mutta yksikään niistä ei vedä vertoja alkuperäiselle. Münchenin Oktoberfest ja sen nimikko-olut Oktoberfestbier, jota ainoastaan müncheniläiset panimot saavat valmistaa, levittävät osaltaan Münchner Bier -oluen erinomaista mainetta ympäri maailmaa. Münchenin Oktoberfest kerää joka vuosi keskimäärin yli kuusi miljoonaa kävijää nauttimaan kaikkialla tunnettua olutta. Oktoberfest ja sen nimikko-olut Oktoberfestbier edustavat Münchenin olutkulttuuria parhaimmillaan. Alueellinen tuomioistuin (Landgericht München) antoi kerran jopa päätöksen, jonka mukaan Oktoberfest on müncheniläisen oluen juhla.”

ii)

Uusi teksti:

Ei tekstiä!

iii)

Perustelu:

Jos termi ”Oktoberfest” poistetaan, ei tarvita tähän olueen liittyviä perusteluja ja viittausta sen sisältöön. Tekstiä on selvyyden vuoksi muutettava tältä osin.

4)

Eritelmä – Yhtenäisen asiakirjan alaotsikko 3 ”Syy-seuraussuhde”, 21 kohta, toinen virke

Pyydetään poistamaan toisesta virkkeestä yhdeksän sanaa.

i)

Alkuperäinen teksti:

”Selvää kieltään puhuvat myös erityisesti tunnetun Oktoberfest-oluen (nimi, jota ainoastaan müncheniläispanimot saavat käyttää) viimeisten 30 vuoden ajan jatkuvasti kasvaneet vientiluvut.”

ii)

Uusi teksti:

”Selvää kieltään puhuvat myös viimeisten 30 vuoden ajan jatkuvasti kasvaneet vientiluvut.”

iii)

Perustelu:

Jos termi ”Oktoberfest” poistetaan, ei tarvita tähän olueen liittyviä perusteluja ja viittausta sen sisältöön. Tekstiä on selvyyden vuoksi muutettava tältä osin.

5)

Eritelmä – Yhtenäisen asiakirjan alaotsikko 3 ”Syy-seuraussuhde”, 21 kohta, kolmas ja neljäs virke

Pyydetään poistamaan nämä virkkeet.

i)

Alkuperäinen teksti:

”Oktoberfest tunnetaan ympäri maailmaa müncheniläisen oluen juhlana. Kansallispukuihin ja paraatiunivormuihin sonnustautuneiden kävijöiden kulkue, avajaisseremonia ja päivittäiset selostukset juhlateltoista ovat tehneet Münchner Bier -oluesta äärimmäisen tunnetun.”

ii)

Uusi teksti:

Ei tekstiä!

iii)

Perustelu:

Jos termi ”Oktoberfest” poistetaan, ei tarvita tähän olueen liittyviä perusteluja ja viittausta sen sisältöön. Tekstiä on selvyyden vuoksi muutettava tältä osin.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”Münchener Bier”

EU-nro: PGI-DE-0516-AM04 – 25.7.2019

SAN ( ) SMM (X)

1.   Nimi (Nimet)

”Münchener Bier”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Saksa

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotetyyppi

Luokka 2.1. – Oluet

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Helles

Kantavierreväkevyys (%):

11,4–11,9

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

4,7–5,4

Väri (EBC):

5,0–8,5 yksikköä

Katkeruus (EBU):

14,0–25,0 yksikköä

Vaaleankeltainen, vaalea, maukas, puhdas, pehmeä, mieto, miellyttävä humalan aromi, maku vaihtelee kevyesti mausteisesta voimakkaan mausteiseen, raikas, miellyttävän katkera riippuen oluen valmistusmenetelmästä;

Export Hell

Kantavierreväkevyys (%):

12,5–12,8

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

5,5–6,0

Väri (EBC):

5,5–7,5 yksikköä

Katkeruus (EBU):

15,0–26,0 yksikköä

Vaaleankeltainen, kirkkaaksi käynyt, täyteläinen, maku vaihtelee miedosta täyteläisen pehmeään ja jopa voimakkaan mausteiseen, kevyt humalan aromi, lievästi katkera;

Export Dunkel

Kantavierreväkevyys (%):

12,5–13,7

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

5,0–5,9

Väri (EBC):

42,0≤60,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

15,0–24,0 yksikköä

Täyteläinen, pehmeä, joskus voimakkaankin mallasarominen, toisinaan müncheniläisen maltaan maku on hallitseva;

Pils

Kantavierreväkevyys (%):

11,5–12,5

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

4,9–5,8

Väri (EBC):

5,5–7,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

30,0–38,0 yksikköä

Hieman katkera, hieno jalostunut humalan aromi, joka tuntuu kevyenä tai voimakkaampana, kevyt, elegantti, tuore;

Alkoholfreies Weißbier

Kantavierreväkevyys (%):

3,5–8,0

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

<0,5

Väri (EBC):

8,0–21,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

7,0–19,0 yksikköä

Tyypillinen vehnäolut, poreileva, makea, täyteläinen, vaalea, kullan- tai meripihkanvärinen, hienostuneen samea luonnollisen sameasta hiivaisen sameaan, kevyt humalan aromi tai lievästi katkera;

Leichtes Weißbier

Kantavierreväkevyys (%):

7,7–8,4

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

2,8–3,2

Väri (EBC):

11,0–13,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

13,0–15,0 yksikköä

Raikas, kirpeä, poreileva, samea, tyypillinen vaalean pintahiivaoluen maku;

Kristall Weizen

Kantavierreväkevyys (%):

11,5–12,4

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

4,9–5,5

Väri (EBC):

7,5–12,5 yksikköä

Katkeruus (EBU):

12,0–16,0 yksikköä

Kirpeä, erittäin poreileva, kirkkaaksi suodatettu, kirkas, tuore, tyypillinen pintahiivaoluen aromi;

Hefeweizen Hell

Kantavierreväkevyys (%):

11,4–12,6

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

4,5–5,5

Väri (EBC):

11,0–20,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

12,0–20,0 yksikköä

Voimakkaasti käynyt, luonnollisen samea, tyypillinen pintahiivaolut, poreileva, raikas, kirpeä, tuore, toisinaan hiivainen, vehnäoluen maku;

Hefeweizen Dunkel

Kantavierreväkevyys (%):

11,6–12,4

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

4,5–5,3

Väri (EBC):

29,0–45,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

13,0–16,0 yksikköä

Luonnollisen samea, täyteläinen, mallasoluen aromi/luonne, pintahiivaoluen aromi/luonne;

Märzen

Kantavierreväkevyys (%):

13,2–14,0

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

5,3–6,2

Väri (EBC):

8,0–32,5 yksikköä

Katkeruus (EBU):

21,0–25,0 yksikköä

Erittäin täyteläinen, maukas, mieto, aromi vaihtelee altbayerisch-tyyppisestä maltaiseen, erittäin miedosti katkera;

Bockbier

Kantavierreväkevyys (%):

16,2–17,3

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

6,2–8,1

Väri (EBC):

7,5–40,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

18,0–32,5 yksikköä

Voimakkaasti käynyt, runsas, täyteläinen, maukas, pehmeä, humala-aromi vaihtelee kevyestä hieman katkeraan ja voimakkaaseen, toisinaan maussa on mausteinen vivahde;

Doppelbock

Kantavierreväkevyys (%):

18,2–18,7

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

7,2–7,7

Väri (EBC):

44,0–75,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

18,0–28,0 yksikköä

Vahva, voimakas, mausteinen, täyteläinen, maussa tuntuu mallasaromi;

Alkoholfreies Bier

Kantavierreväkevyys (%):

1,0–8,0

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

<0,5

Väri (EBC):

4,0–13,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

13,0–29,0 yksikköä

Oluttyypin mukaan kuivasta makeaan, raikas, runsas, miedosta täyteläiseen, kirkas, vaaleasta kullankeltaiseen, kevyesti mausteisesta voimakkaan mausteiseen, humala-aromi vaihtelee kevyestä selvästi voimakkaampaan;

Leichtbier

Kantavierreväkevyys (%):

7,5–7,7

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

2,7–3,2

Väri (EBC):

5,5–7,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

24,0–26,5 yksikköä

Hieman katkera hienostunut maku;

Schwarz-Bier

Kantavierreväkevyys (%):

11,3

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

4,8

Väri (EBC):

70,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

17,0 yksikköä

Kevyesti mausteinen mallasaromi;

Nähr-/Malzbier

Kantavierreväkevyys (%):

12,3–12,7

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

0,0–1,2

Väri (EBC):

65,0–90,0 yksikköä

Katkeruus (EBU):

8,0–15,0 yksikköä

Alhainen alkoholipitoisuus, hyvin miedosti käynyt, maltainen, mausteinen, erittäin kevyt humala-aromi.

Määritettyihin arvoihin sovelletaan lainsäädännön ja Baijerin toimivaltaisten elintarvikevalvontaviranomaisten hyväksymiä toleransseja. Toleranssit on otettava huomioon myös määritettyjen arvojen analyysin aikana.

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

Valmistuksessa noudatetaan vuonna 1487 annettua müncheniläisen oluen puhtausvaatimuksia koskevaa lakia (”Münchener Reinheitsgebot”) Saksan tilapäisen olutlain (”Vorläufiges Biergesetz”) 9 §:n muodossa.

Ainesosina on oltava mallas, humala, hiiva ja vesi. Lisäksi veden on oltava peräisin Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista omista porakaivoista, joihin vesi saadaan tertiäärikauden aikaisesta hiekkakivestä koostuvista pohjavettä johtavista konglomeraattikerrostumista. Tällä hetkellä nämä porakaivot sijaitsevat noin 140–250 metrin syvyydessä sijaintipaikan mukaan. Münchenin kaupungin vesi ei täytä näitä ehtoja.

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Münchener Bier -oluen valmistusprosessin on tapahduttava kokonaisuudessaan Münchenin kaupungin alueella.

Se alkaa maltaiden jauhamisella ja maseroinnilla ja päättyy varastointivaiheeseen, jonka aikana nuoren oluen hiilihappopitoisuus lisääntyy luonnollisella tavalla ja sen maku kypsyy täyteläiseksi.

Samaa menetelmää käytetään alkoholittomien Münchener Bier -pinta- ja pohjahiivaoluiden valmistukseen. Valmistustavasta riippuen prosessiin kuuluu kuitenkin myös vakuumitislaus ja haihduttaminen tai haluttaessa käymisen pysäyttäminen.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Etiketissä on mainittu tuotteen nimitys ”Münchener Bier” tai ”Münchner Bier” sekä jokin 3.2 kohdassa tarkoitetuista olutlaaduista.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Münchenin kaupungin alue.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

Müncheniläispanimot ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet nimitystä ”Münchener Bier” ilman ulkopuolisten esittämiä vastaväitteitä. Pitkästä perinteestä on osoituksena muun muassa se, että jo Baijerin herttuan Ludwig II:n maarekisterissä vuodelta 1280 mainitaan Münchenin panimoiden suorittamat maksut ja luontoissuoritukset (ks. ”München und sein Bier”, Heckhorn/Wiehr, München 1989, tai Karin Hackel-Stehrin tohtorinväitöskirja – kuten edellä 4 kohdassa – sekä ”Die prewen Münchens”, Sedlmayr/Grohsmann, Nürnberg 1969, joista otteita on eritelmän liitteessä). Muita kirjallisia lähteitä on Christine Rädlingerin juhlajulkaisu ”125 Jahre Verein Münchener Brauereien e.V.” vuodelta 1996.

Myös alkoholittomilla oluilla on Münchenissä pitkät perinteet. Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeitung -lehden 17 päivänä elokuuta 1898 ilmestyneen numeron sivulla 1928 todetaan, että Baijerissa valmistetaan alkoholitonta olutta. Saman lehden 9 päivänä heinäkuuta 1898 ilmestyneen numeron sivulla 1590 viitataan müncheniläiseen alkoholittomaan olueen. Siinä kerrotaan Münchenin Praktische Brauerschule -panimokoulun omistajan Karl Michelin ponnisteluista alkoholittoman oluen saattamiseksi markkinoille (vrt. Christian Schäder: Münchener Braueindustrie 1871–1945, s. 105). Vaikka hänen silloinen hakemuksensa hylättiinkin, Münchenin panimot eivät luopuneet kokonaan ajatuksesta ja valmistivat erityisesti maailmasotien aikana ja niiden jälkeen vallinneesta raaka-ainepulasta johtuen olutta, jonka alkoholipitoisuus oli alhainen. Joka tapauksessa müncheniläiset panimot ovat valmistaneet alkoholitonta olutta ja alkoholitonta vehnäolutta keskeytyksettä jo vuodesta 1986 lähtien.

5.2   Tuotteen erityisyys

Kuluttajat yhdistävät Münchenissä tuotettuun olueen tietyn arvostuksen ja erittäin korkeaa laatua koskevat odotukset.

Laatu ei riipu yksinomaan siitä, että noudatetaan müncheniläisen oluen puhtausvaatimuksia koskevaa lakia, joka annettiin jo vuonna 1487, eli 29 vuotta aikaisemmin kuin vastaava Baijerin laki (1516), vaan erityisesti siitä, että Münchenin panimoiden käyttämä vesi on peräisin niiden omista Münchenin kaupungin alueella sijaitsevista porakaivoista, joihin vesi saadaan tertiäärikauden aikaisesta molassista koostuvista pohjavettä johtavista konglomeraattikerrostumista. Tällä hetkellä nämä porakaivot sijaitsevat noin 140–250 metrin syvyydessä sijaintipaikan mukaan. Münchenin kaupungin vesi ei täytä näitä ehtoja.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen tuotteen erityislaatuun, maineeseen tai muihin ominaisuuksiin

Münchenin alueen väestön läheinen suhde paikalliseen olueen ja siten myös tuotteen arvostus perustuvat Münchenin alueella nimenomaan kaupungin pitkään oluenvalmistusperinteeseen sekä historiallisiin tosiseikkoihin. Münchener Bier -oluen arvostus kasvoi normaalilla tavalla ensin paikallisella ja sittemmin alueellisella, kansallisella ja lopulta myös kansainvälisellä tasolla kohti todellista maailmanmainetta.

Olut on aina ollut suosittua Münchenissä. Freisingin hiippakunnan historia tuntee Kozrah-käsikirjoituksen, jossa jo vuonna 815 kerrottiin, kuinka Oberföhringin Pyhän Johanneksen kirkko annettiin vuokralle diakoni Huwetzille, jonka oli maksettava kymmenyksinä tuomiokapitulille kuormallinen olutta vuodessa.

Münchenin kaupungin maakirjassa vuodelta 1280 todetaan, että jo silloin kaupungin asukkaille myönnettiin oikeuksia oluen panemiseen.

Herttua Stefan II uudisti vuonna 1372 näitä oikeuksia ja vahvisti Münchenin ensimmäisen panimolain, jonka mukaan tavallisilla kansalaisilla oli oikeus halutessaan panna kantavierreväkevyydeltään alhaista Greußing-kaljaa. Erityisen huomionarvoista on se, että vaikka tämä oikeus oli henkilökohtainen, se oli myytävissä ja perittävissä.

Säilyvyyden parantamiseksi olueen lisättiin 1300- ja 1400-luvulla yleisesti erilaisia, toisinaan myrkyllisiäkin aineita. Siksi Münchenin maistraatti antoi vuoden 1453 paikkeilla säännöt, joiden mukaan olut ja Greußing oli keitettävä ja pantava ainoastaan ohrasta, humalasta ja vedestä ilman muita lisäaineita. Näin syntyivät tavallaan ensimmäiset oluen puhtausvaatimukset.

Baijerin herttua Albrecht IV julkaisi 30 päivänä marraskuuta 1487 Münchenissä nämä ohjeet hieman uudistetussa muodossa müncheniläisen oluen puhtausvaatimuksina. Vastedes anniskeltava olut oli valmistettava yksinomaan ohrasta, humalasta ja vedestä. Uuteen lakiin lisättiin myös oluen tarkastusmenettelyä koskeva vaatimus, joka vastaa nykyisiä laadunvalvontamenettelyjä. Siten elintarvikkeiden laatua alettiin valvoa ensimmäistä kertaa 1400-luvun loppupuolella. Müncheniläisen oluen puhtausvaatimukset ovat tae oluen korkeasta laadusta, ja Münchener Bier -oluen maine ja menestys perustuvat ensisijaisesti juuri niihin.

Vuonna 1493 herttua Georg der Reiche vahvisti vastaavanlaiset puhtausvaatimukset Ala-Baijerissa. Hänen kuolemansa ja Landshutin perimyssodan jälkeen herttua Albrecht IV:n pojat, Baijerin herttuat Wilhelm IV ja Ludwig X, julkaisivat vuonna 1516 müncheniläisen oluen puhtausvaatimukset lähes samassa muodossa kuin baijerilaisen oluen puhtausvaatimukset. Useiden lakimuutosten jälkeen ne sisällytettiin Saksan olutverolakiin vuodelta 1906 ja nykyisin voimassa olevaan olutlakiin. Näin ollen müncheniläisen oluen puhtausvaatimukset ovat edelleen voimassa.

Münchener Bier -oluen maine levisi vuosisatojen kuluessa yhä laajemmalle. Esimerkiksi 1500-luvulla hevosajurit, jotka saivat lepuuttaa panimoissa hevosiaan, veivät sitä eteenpäin. Eräässä vaiheessa tuolloin olikin jopa yksi panimo noin 250 asukasta kohti.

Müncheniläisten läheinen suhde olueen ilmenee myös siinä, että he ovat valmiita nousemaan barrikadeille sen puolesta. Esimerkiksi vuonna 1844 syntyi pieni olutsota, kun oluesta pyydettiinkin yhtäkkiä 6,5 kreutseria aikaisempien 6 kreutserin asemesta. Toukokuussa 1995 noin 25 000 ihmistä osoitti mieltään, kun Münchenin olutterassit haluttiin oikeuden päätöksellä sulkea jo kello 21.30.

Münchener Bier -oluen maineen leviämiseen ympäri maailmaa ovat tietenkin vaikuttaneet myös kaupungin olutterassit, olutfestivaalit ja aivan tavalliset oluttuvat.

Müncheniläisillä on tunnetusti lupa ja vakiintunut tapa ottaa mukaan perinteiselle olutterassille tai, kuten aiemmin sanottiin, olutkellariin omaa purtavaa.

Oluttuvista mainittakoon tässä ainoastaan maailmankuulu Hofbräuhaus. Laulu ”In München steht ein Hofbräuhaus…” sekä itse oluttupa ovat tehneet Münchener Bier -oluen tunnetuksi kaikkialla maailmassa.

Historiallisten tosiseikkojen ohella myös tekninen innovaatio on vaikuttanut ratkaisevasti Münchener Bier -oluen maineeseen.

Münchenin panimot alkoivat 1800-luvulla panna olutta aidoissa jääkellareissa. Tämä asetti niin suuria teknisiä vaatimuksia, että kellareiden suunnittelu otettiin Königliche Baugewerkeschule -panimokoulun opetusohjelmaan.

Carl von Linde kehitti vuonna 1873 müncheniläiselle Spaten-panimolle maailman ensimmäisen jäähdyttimen. Keksinnössä oli merkittävää se, että se mahdollisti tasalaatuisen oluen jatkuvan valmistuksen haluttuina määrinä säästä ja ulkoilman lämpötilasta riippumatta.

Müncheniläinen Hacker-panimo rakennutti vuosisadan vaihteessa kahteen hollantilaiseen alukseen Linden kehittämän järjestelmän mukaiset kylmätilat müncheniläisen oluen ja sen maineen viemiseksi valtameren toiselle puolelle.

Lisäksi kaikilla müncheniläispanimoilla oli jo 1800-luvulla enimmillään 90 omaa kylmävaunua oluen kuljettamiseksi rautateitse kauempana sijaitseville markkinoille. Tämä kylmäkalusto, joka toimi samalla panimoiden mainoskanavana, pystyi liikennöimään kaikkialla Euroopan tuolloin voimakkaassa laajentumisvaiheessa olleessa rautatieverkossa. Mainosefektiäkin tärkeämpää oli laadun säilyminen. Oluen säilyvyyden kannalta kylmäkuljetukset olivat suuri edistysaskel. Münchener Bier -olut saapui ulkomaisille kuluttajille korkealaatuisena, mikä puolestaan lisäsi sen mainetta. Tuolloin jatkuvasti kasvaneet vientiluvut ovat osoitus tuotteen tunnettuudesta.

Tasaisen lämpötilan ja jatkuvasti vakaan laadun varmistamiseksi monissa 1800-luvun müncheniläispanimoissa otettiin käyttöön höyrykoneet energiantuotantoa varten. Turvallisuuteen ja teknisiin ongelmiin liittyvien ratkaisujen löytämiseksi perustettiin panimoiden tuella Dampfkessel-Revisionsverein, yhdistys, jonka tehtävänä oli höyrykattiloiden tarkastaminen. Siitä kehittyi myöhemmin nykyisin kaikkialla maailmassa tunnettu Technische Überwachungsverein -tarkastuslaitos (TÜV). Näin myös turvallisuusajattelu edisti osaltaan müncheniläispanimoiden ja niiden valmistaman oluen mainetta.

Tieteellisten menetelmien kehittymistä 1800-luvulla seurasi panimoteknisten osastojen perustaminen maatalousoppilaitosten, yliopistojen sekä yksityisten tutkimus- ja oppilaitosten yhteyteen. Myös panimoalan ammattijulkaisut alkoivat kehittyä, erityisesti Münchenissä. Kaikki tämä johti siihen, että Münchenistä tuli panimoalan korkeakouluopetuksen keskus. Vielä nykyisinkin München-Weihenstephanin teknillisen korkeakoulun panimotekninen tiedekunta ja Doemens-instituutti ovat alan johtavia oppilaitoksia, joiden toiminta on muuttunut maailmanlaajuiseksi.

Kuten edellä on osoitettu, Münchener Bier -oluen maine ja tunnettuus ovat viimeisten 550 vuoden aikana levinneet yhä laajemmalle Saksaan ja Euroopan unioniin. Vientiluvut ovat kasvaneet viimeisten 30 vuoden aikana. Sponsorointi esimerkiksi Saksan kelkkailumaajoukkueen varusteissa tai Olympiahalle-areenalla on välittänyt televisiolähetysten kautta Münchener Bier -oluen nimen koko maailman yleisön tietoisuuteen. Viime vuosikymmeninä radio, televisio ja erityisesti internet ovat vaikuttaneet siihen, että yhä useammat ihmiset ympäri maailmaa ovat oppineet tuntemaan Münchener Bier -oluen. Siitä keskustellaan internetin foorumeilla ja fanklubeissa, ja müncheniläispanimoiden sivustoilla vierailee kävijöitä maailman kaikista kolkista.

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

Markenblatt, nide 7, 15 päivänä helmikuuta 2019, osa 7a-bb, s. 3197 https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41737


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.


Oikaisuja

23.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/32


Oikaisu ilmoitukseen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinista valmistetun jatkojalostusfolion tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 352 I, 22. lokakuuta 2020 )

(2020/C 398/19)

Sivulla 1, kohdassa ”1. Valitus”, ensimmäisessä alakohdassa pitää olla:

”Valituksen teki 7 päivänä syyskuuta 2020 kuusi unionin tuottajaa, jäljempänä ’valituksen tekijät’, joiden osuus alumiinista valmistetun jatkojalostusfolion kokonaistuotannosta unionissa on yli 50 prosenttia.”