ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 096I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
24. maaliskuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2020/C 96 I/01

Komission Tiedonanto vihreiden kaistojen täytäntöönpanosta terveyden suojelemiseksi ja tavaroiden ja välttämättömien palvelujen saatavuuden turvaamiseksi rajaturvallisuustoimenpiteitä varten annettujen suuntaviivojen mukaisesti

1


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

24.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CI 96/1


KOMISSION TIEDONANTO

vihreiden kaistojen täytäntöönpanosta terveyden suojelemiseksi ja tavaroiden ja välttämättömien palvelujen saatavuuden turvaamiseksi rajaturvallisuustoimenpiteitä varten annettujen suuntaviivojen mukaisesti

(2020/C 96 I/01)

Tiivistelmä

Euroopan komissio hyväksyi 16. maaliskuuta 2020 suuntaviivat rajaturvallisuustoimenpiteitä varten terveyden suojelemiseksi ja tavaroiden ja välttämättömien palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. (1) Suuntaviivoissa korostetaan periaatetta, jonka mukaan EU:n sisärajojen olisi pysyttävä avoimina tavaraliikenteelle ja olennaisten tuotteiden toimitusketjut on taattava. Tavaroiden vapaa liikkuminen etenkin hätätilanteissa ja kaikkien edun vuoksi edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat suuntaviivoja ja panevat ne täysimääräisesti täytäntöön kaikilla sisärajojen rajanylityspaikoilla. Tämän asiakirjan tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita panemaan suuntaviivat täytäntöön vihreiden kaistojen osalta. Tarkoituksena on käynnistää koko EU:n kattava yhteistyöprosessi, jolla varmistetaan, että kaikki rahti, mukaan luettuina mutta ei ainoastaan olennaiset tavarat, kuten elintarvikkeet ja lääkintätarvikkeet, pääsee määräpaikkaansa nopeasti ja ilman viivytyksiä.

Jotta voidaan huolehtia siitä, että toimitusketjut pysyvät toiminnassa koko EU:ssa, ja varmistaa tavaroiden sisämarkkinoiden toimivuus, jäsenvaltioita kehotetaan aina, kun sisärajoilla on käytössä tai otettu käyttöön rajatarkastuksia, nimeämään välittömästi kaikki asiaankuuluvat Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) kuuluvat sisärajojen ylityspaikat ”vihreiden kaistojen” rajanylityspaikoiksi maakuljetuksia (maantiet ja rautatiet), merikuljetuksia ja lentokuljetuksia varten. Tarpeen vaatiessa ne voivat nimetä tällaisia rajanylityspaikkoja lisääkin.

Rajan ylittämiseen tällaisissa vihreiden kaistojen rajanylityspaikoissa saisi kuljetustyöntekijöille tehtävät raja- ja terveystarkastukset mukaan luettuina kulua enintään 15 minuuttia. Vihreiden kaistojen rajanylityspaikkojen olisi oltava avoinna kaikille tavarankuljetusajoneuvoille riippumatta niiden kuljettamasta tavarasta.

Jäsenvaltioiden olisi välittömästi poistettava väliaikaisesti kaikki alueellaan voimassa olevat maanteiden käyttöä koskevat rajoitukset (viikonloppu- tai yöajoa taikka tiettyjä sektoreita jne. koskevat ajokiellot) maanteiden tavarakuljetusten ja kuljetustyöntekijöiden tarvittavan vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi.

Kuljetustyöntekijöiden olisi voitava ylittää sisärajat riippumatta kansallisuudestaan ja asuinpaikastaan. Sellaisista rajoituksista kuin kuljetustyöntekijöiden matkustusrajoituksista ja pakollisesta karanteenista olisi luovuttava, mikä ei kuitenkaan rajoita toimivaltaisten viranomaisten valtaa toteuttaa tartuntariskin minimoimiseksi oikeasuhteisia ja erityisesti mukautettuja toimenpiteitä.

1.

Covid-19-pandemia haittaa liikennettä ja liikkuvuutta Euroopassa merkittävällä tavalla. Toimitusketjua pitää Euroopassa yllä laaja tavaraliikenteen palvelujen verkosto, johon kuuluvat kaikki liikennemuodot. Jatkuvat ja keskeytymättömät maa-, meri- ja lentorahtipalvelut ovat strategisesti erittäin tärkeitä koko EU:lle. Etenkin maata pitkin kulkevat toimitusketjut – varsinkin maantiekuljetukset, joiden osuus rahtiliikenteestä on tätä nykyä 75 prosenttia – ovat kärsineet maasisärajoilla käyttöön otetuista maahantulokielloista ja/tai rajoituksista, jotka koskevat ammattikuljettajien pääsyä tiettyihin jäsenvaltioihin. Odotusajat ovat eräillä EU:n sisärajoilla olleet viime päivinä yli 24 tuntia jopa lääkintätarvikkeiden tapauksessa.

2.

Tällä tiedonannolla kehotetaan jäsenvaltioita panemaan rajaturvallisuustoimenpiteitä koskevat suuntaviivat täytäntöön täysimittaisesti kaiken EU:n sisäisen rahtiliikenteen osalta. (2) Lisäksi annetaan ohjeita suuntaviivojen kohtien 1–6, 8, 10, 11, 19 ja 22 täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan käyttöön tarvittavat toiminnalliset ja organisatoriset toimenpiteet, joita on pidettävä poikkeuksellisina ja tilapäisinä toimenpiteitä, jotka ovat voimassa, kunnes koronaviruksen leviäminen saadaan estettyä.

1.   Kuljetusten jatkumisen varmistaminen TEN-T-verkossa

3.

Euroopan laajuisella liikenneverkolla(3) joka koostuu tärkeimmistä maantie-, rautatie- ja sisävesiväylistä ja yhdistää toisiinsa satamat, lentoasemat ja multimodaaliterminaalit, on keskeinen tavaroiden liikkuvuuden varmistava rooli. On olennaista huolehtia kaikkien tavaroiden sujuvasta kulusta tässä verkossa, jotta voidaan varmasti toteuttaa tehokkaat terveydelliset vastatoimet pandemian johdosta, vakuuttaa väestölle, että toimitukset turvataan, ja lieventää viruksen vaikutusta talouteen.

4.

Jäsenvaltioiden olisi välittömästi toteutettava seuraavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarakuljetukset sujuvat esteettä koko TEN-T-verkossa.

5.

Kaikkia kuljetusajoneuvoja ja kuljettajia olisi kohdeltava syrjimättömästi, olipa lähtö- tai määräpaikka, ajoneuvon rekisteröintimaa tai kuljettajan kansallisuus mikä tahansa. Jäsenvaltioiden ei pitäisi erotella toisistaan ajoneuvoja sen perusteella, kuljettavatko ne tavaraa niiden alueella tapahtuvaa käyttöä varten vai ovatko ne pelkästään kauttakulkuliikenteessä.

6.

Jos käytössä on tai käyttöön on otettu sisärajatarkastuksia, jäsenvaltioita kehotetaan nimeämään asiaankuuluvat TEN-T-verkkoon kuuluvat sisärajojen ylityspaikat (4) ja tarpeen mukaan muita keskeisiä rajanylityspaikkoja ”vihreiden kaistojen” rajanylityspaikoiksi.

7.

Rajan ylittämiseen saisi tällaisissa vihreiden kaistojen rajanylityspaikoissa raja- ja terveystarkastuksineen kulua enintään 15 minuuttia. Jos TEN-T-verkon rajanylityspaikat ruuhkautuvat, olisi avattava lisää rajanylityspaikkoja pelkästään tavaraliikenteelle. Niiden olisi sijaittava mahdollisimman lähellä TEN-T-verkon rajanylityspaikkoja.

8.

”Vihreiden kaistojen” rajanylityspaikkojen olisi oltava avoinna kaikille tavarankuljetusajoneuvoille, mukaan luettuina kaikki raskaat ja kevyet hyötyajoneuvot sekä tapauksen mukaan junat ja vesiliikenteen alukset.

9.

Komissio ymmärtää, että jotkin jäsenvaltiot haluavat asettaa tietyt rahtityypit etusijalle tässä kriisissä. Kun otetaan huomioon toimitusketjujen monimutkaisuus ja tarve varmistaa kaikkien tavaroiden vapaa liikkuvuus, olisi kuitenkin minkä tahansa tyyppisiä tavaroita kuljettavien ajoneuvojen voitava käyttää ”vihreiden kaistojen” rajanylityspaikkoja. Komissio on valmis selvittämään tarvittaessa, tarvitaanko tiettyjen tavaraluokkien priorisoimiseksi lisätoimenpiteitä, jotka voivat perustua myös kansallisiin parhaisiin käytäntöihin. Komissio kuitenkin tähdentää, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa kaikkien tavaroiden liikkumisen turvaamiseksi. Hätäkuljetuksille olisi aina annettava etusija.

10.

”Vihreiden kaistojen” rajanylityspaikoilla muodollisuudet olisi minimoitava ja kevennettävä aivan välttämättömälle vähimmäistasolle. Kuljetusajoneuvojen kuljettajia ei pitäisi vaatia esittämään muita asiakirjoja kuin henkilöllisyystodistus ja ajokortti sekä tarvittaessa työnantajan antama vakiomallin mukainen todistus (liite 3). Asiakirjat olisi voitava toimittaa tai esittää sähköisesti.

11.

Terveystarkastus voidaan käytettävissä olevasta infrastruktuurista riippuen tehdä joko ennen sisärajaa tai sen jälkeen, jotta liikenne pysyy sujuvana. Jäsenvaltioiden olisi päällekkäisyyksien ja odotusaikojen välttämiseksi koordinoitava terveystarkastuksia niin, että ne tehdään vain yhdellä puolella rajaa. Terveystarkastuksen perustana olisi periaatteessa käytettävä kehon lämpötilan elektronista mittaamista, ellei saataville tule yhtä nopeita mutta tehokkaampia menetelmiä.

12.

Muut asiakirjojen ja rahdin tarkastukset – kuten tienvarsitarkastukset – olisi pidettävä minimissään ja enintään tavanomaisella tasolla, jotta tavarat pääsevät kulkemaan vapaasti ja lisäviivästyksiltä vältytään.

13.

Raja- ja terveystarkastukset olisi suoritettava niin, että viivästykset minimoidaan, eli kuljettajien ei niiden vuoksi pitäisi joutua poistumaan ajoneuvostaan.

14.

Liikenneministerien 18. maaliskuuta pidetyn puhelinkokouksen jälkeen perustettujen kansallisten yhteyspisteiden olisi tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että ”vihreän kaistan” rajanylityspaikat toimivat tehokkaasti. Komissio on perustanut foorumin, jolla vaihdetaan tietoja jäsenvaltioiden toteuttamista kriisiin liittyvistä liikennetoimenpiteistä. (5)

15.

Mitä tulee Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jota kohdellaan EU:n jäsenenä siirtymäkauden loppuun, samoin kuin EU:n rajanaapureina oleviin kolmansiin maihin, ETA:n jäsenvaltioihin, Sveitsiin, Länsi-Balkanin maihin ja talouksiin sekä unionin pelastuspalvelumekanismiin osallistuviin maihin (etenkin niihin, jotka kuuluvat laajennettuun TEN-T-verkkoon), näiden maiden kansallisia viranomaisia kehotetaan tekemään tiivistä yhteistyötä EU:n yhteyspisteverkoston kanssa. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta kaikki tarvittavat menettelyt saadaan täysin yhdenmukaisiksi niin, että sillä varmistetaan tavaroiden kuljetukset näihin maihin ja kauttakuljetukset EU:n (tai tämän laajemman maaryhmän) osasta toiseen. Komissio tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä liikenneyhteisön pysyvän sihteeristön kanssa helpottaakseen toimenpiteiden koordinointia ja täytäntöönpanoa EU:n ja kuuden Länsi-Balkanin maan liitettävyysohjelman maiden välillä. Rajoittamatta niiden tarkastusten tekemistä, joita sovelletaan sisämarkkinoiden, tulliunionin tai Schengen-alueen ulkorajat luonteenomaisesti ja tavanomaisesti ylittäviin tavaroihin tai kuljetustyöntekijöihin, jäsenvaltioiden olisi näillä ulkorajoilla mahdollisimman pitkälti sovellettava tässä tiedonannossa esitettyjä täytäntöönpano-ohjeita.

16.

Jäsenvaltioiden olisi kaikilla alueillaan väliaikaisesti poistettava rahtiliikenteeltä kaiken tyyppiset voimassa olevat liikennöintirajoitukset (viikonloppu- tai yöajoa taikka tiettyjä sektoreita jne. koskevat kiellot). Näiden ajokieltojen poistaminen auttaa parantamaan liikenteen sujuvuutta.

17.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että pääliikenneväylillä on kuljetustyöntekijöitä varten riittävät saniteettitilat sekä elintarvikkeita ja ateriapalveluja. Koska reittien varrella ei todennäköisesti ole käytettävissä majoitustiloja ja jotta altistumista tartunnalle voitaisiin rajoittaa, jäsenvaltioiden olisi harkittava, voisivatko ne asetuksen (EY) N:o 561/2006 (6) 14 artiklan mukaisesti kiireellisesti kumota kiellon, jonka mukaan kuljetustyöntekijät eivät saa viettää lepoaikojaan ajoneuvon ohjaamossa. Kun kyse on 30 päivää pitemmistä jaksoista ja ongelmat jatkuvat, komissio suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden pyyntöihin tällaisten poikkeusten voimassaolon jatkamiseksi.

18.

Komissio kehottaa jäsenvaltioita perustamaan turvallisia kauttakulkukäytäviä, joiden kautta yksityiset kuljettajat ja heidän matkustajansa, kuten terveydenhuolto- ja kuljetusalan työntekijät sekä kotimaahansa palaavat EU-kansalaiset kansalaisuudestaan riippumatta pääsevät suoraan ja priorisoidusti matkustamaan maan läpi tarvittavaan suuntaan TEN-T-verkkoa pitkin siten, että he noudattavat määrättyä reittiä tiukasti ja pystyvät pitämään vähimmäislepotauot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että käytössä on vähintään yksi lentoasema kotiutuslentoja ja kansainvälisiä avustuslentoja varten.

2.   Kuljetusalan työntekijöitä koskevien sääntöjen tapauskohtaisempi soveltaminen

19.

Osana yleistä pyrkimystä pitää olennaiset liikennevirrat liikkeessä jäsenvaltioiden olisi lisäksi toteutettava toimia, joilla varmistetaan vapaa liikkuvuus EU:ssa kaikille kansainväliseen liikenteeseen kaikissa liikennemuodoissa osallistuville työntekijöille, kuten kuljettajille, merenkulkijoille, luotseille, miehistöjen jäsenille, konduktööreille, kunnossapitotyöntekijöille jne.

20.

Erityisesti olisi luovuttava sellaisista säännöistä kuin oireettomien kuljetustyöntekijöiden matkustusrajoituksista ja pakollisesta karanteenista, mikä ei kuitenkaan rajoita toimivaltaisten viranomaisten valtaa toteuttaa tartuntariskin minimoimiseksi oikeasuhteisia ja erityisesti mukautettuja toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi luovuttava esimerkiksi vaatimuksista, joiden mukaan oireettomien kuljetustyöntekijöiden olisi esitettävä tarkastusta varten lääkärin antama todistus hyvästä terveydentilastaan. Tällaiset vaatimukset olisivat suhteettomia ja arvoltaan vähäisiä, kun otetaan huomioon, että oireeton tartunta on voinut tapahtua todistuksen antamisen jälkeen ja että covid-19-epidemia on jo rajoittanut mahdollisuuksia päästä lääkäriin.

21.

Työntekijöitä ei saisi estää ylittämästä sisärajaa kuljetustehtäviensä hoitamiseksi, vaan kansainvälisesti tunnustettuja ammattipätevyystodistuksia olisi pidettävä riittävinä osoittamaan, että työntekijä harjoittaa kansainvälistä liikennettä. Tällaisten todistusten olisi covid-19-epidemian aikana tilapäisesti katsottava olevan voimassa kohtuullisen ajan niiden voimassaolon päättymispäivän jälkeen.

22.

Esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että työntekijällä ei ole kansainvälisesti tunnustettua ammattipätevyystodistusta (esim. pakettiautonkuljettajat) tai todistuksen voimassaolo on jo päättynyt, jäsenvaltiot voivat edellyttää, että työntekijä esittää työnantajansa antaman todistuksen matkan vilpittömästä tarkoituksesta ja asianmukaisen henkilötodistuksen, jotta työntekijä voi ylittää sisärajan ammattiaan harjoittaessaan. Komissio on laatinut tämän avuksi vakiomuotoisen todistusmallin (liite 3).

23.

Jos kansalliset viranomaiset katsovat kuljetustyöntekijöiden terveystarkastuksen tarpeelliseksi, sen olisi periaatteessa perustuttava kehon lämpötilan elektroniseen mittaukseen. Kuljettajien lämpötilaa ei pitäisi tavallisesti tarkastaa enempää kuin kolme kertaa saman päivän aikana. Jos kuljetustyöntekijällä on kuumetta ja rajaviranomaiset katsovat, ettei hänen pitäisi antaa jatkaa matkaansa, hänellä olisi oltava mahdollisuus saada asianmukaista hoitoa. Asianomaisen jäsenvaltion olisi järjestettävä asianmukaiset tilat, joissa ajoneuvoa voidaan säilyttää tilapäisesti siihen saakka, että korvaava kuljettaja saapuu paikalle.

24.

Komissio suosittelee lisäksi toimenpiteitä, joilla tehostetaan hygieniaa lentoasemilla, satamissa, rautatieasemilla ja muissa maaliikenteen solmukohdissa. Liikenteen solmukohtiin olisi hyvä nimetä ensisijaista henkilöstöä, ja niissä olisi huolehdittava desinfioinnista jne. Lisäksi olisi noudatettava suosituksia, joilla varmistetaan kuljetustyöntekijöiden turvallisuus. Tällaisia suosituksia esitetään liitteessä 2.

25.

Jotta voidaan huolehtia siitä, että tavaroiden ja materiaalien kulku jatkuu – etenkin kun kyse on tuoreista taikka olennaisista elintarvikkeista, elävistä eläimistä ja rehusta, maatalouden tuotantopanoksista, lääkkeistä ja eläinlääkkeistä, henkilönsuojaimista, ihmisistä peräisin olevista aineista sekä teollisista tuotantopanoksista ja prosessien kunnossapidosta, kuljetustyöntekijöitä ja kriittisten ja olennaisten toimitusketjun palvelujen operaattoreita kaikissa liikennemuodoissa olisi pidettävä yhtenä niistä ensisijaisista ryhmistä, joille – tiukasti lääketieteellisten tarpeiden huomioon ottamisen jälkeen – jaetaan ja osoitetaan henkilönsuojaimia, esimerkiksi desinfiointituotteita ja käsineitä.

26.

Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä helpotettava sellaisten kuljetustekijöiden paluuta kotimaahan, joiden työsopimus on päättynyt, ja tarjottava heille tarvittavaa apua kotiin pääsemiseksi.

27.

Kaikkia edellä mainittuja periaatteita olisi sovellettava myös kolmansien maiden kansalaisiin, jos heitä olennaisesti tarvitaan sen varmistamiseksi, että rahti pääsee liikkumaan vapaasti EU:ssa ja EU:hun.

(1)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

(2)  Tässä tiedonannossa esitettyjä tavaroiden kuljetusta koskevia periaatteita sovelletaan soveltuvin osin jätteiden siirtoon, joka tapahtuu jätteiden siirrosta 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisesti (EUVL L 190, 1.7.2006, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html

(4)  Ks. liite 1 ja verkossa TEN-T-verkon maantieliikenteen sisärajanylityspaikat

(5)  https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_fi; Yhteydenotot: EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).


LIITE 1

TEN-T-verkon maantieliikenteen sisärajanylityspaikat*

Image 1


LIITE 2

Suositukset tavarankuljetuksessa toimiville kuljettajille ja asianomaisille kuljetusalan yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille covid-19-epidemian yhteydessä

Nämä suositukset eivät rajoita tarvetta noudattaa erityisiä hygieniaa, sosiaalisen kanssakäymisen vähentämistä tai muita seikkoja koskevia sääntöjä, joita kansalliset viranomaiset ovat alueellaan asettaneet.

Sosiaalisen kanssakäymisen vähentämistä olisi pidettävä sääntönä, ja kuljettajien olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä poistumista kuorma-auton ohjaamosta sosiaalisissa tarkoituksissa.

Työnantajien olisi järjestettävä kuljettajien käyttöön puhdistus-/desinfiointigeeliä ja saippuaa.

Työnantajien olisi tiedotettava kuljettajille tässä liitteessä annetuista suosituksista.

Digitaalisten asiakirjojen käyttöä olisi kannustettava, ja työnantajien olisi kaikin keinoin pyrittävä lähettämään asiakirjat yrityksille etukäteen, kun on tiedossa, että näitä asiakirjoja voidaan vaatia lastaus-/purkupaikoilla.

Ellei sosiaalista kanssakäymistä voida välttää, kuljettajien olisi käytettävä asianmukaisia suojavälineitä, kuten käsineitä.

Kuorma-auton ohjaamo olisi desinfioitava ennen kutakin uutta käyttöä (esimerkiksi, kun ajoneuvoa kuljettaa toinen kuljettaja tai liikennepaikan henkilökunnan jäsen).

Lastaus- ja purkupaikoissa:

Kuljettajien olisi lastaus- ja purkupaikoissa mahdollisuuksien mukaan pysyttävä kuorma-auton ohjaamossa.

Lastaamisen ja purkamisen suorittajina olisi mahdollisuuksien mukaan oltava tavaroiden vastaanottaja- tai lähettäjäyrityksen paikallinen henkilökunta. Jos kuljettajan edellytetään valvovan näitä toimintoja, heidän olisi pidettävä vähimmäisturvaetäisyys muihin työntekijöihin ja käytettävä saatavilla olevia suojavälineitä, kuten käsineitä.

Yrityksen olisi lähetettävä kaikki kuljetukseen liittyvät asiakirjat sähköisesti etukäteen, mikäli mahdollista. Jos lastaus-/purkupaikoissa vaihdetaan fyysisiä asiakirjoja, kuljettajien ja henkilöstön on hyvä käyttää käsineitä tai antibakteerista käsigeeliä ja pestä kätensä saippualla ja vedellä välittömästi asiakirjojen vaihtamisen jälkeen.

Tauot ja lepoajat

Kuljettajien olisi noudatettava sosiaalisen kanssakäymisen vähentämistoimia tauoillaan ja matkan aikana pitäminään lepoaikoina. Tällöin on hyvä välttää läheisiä yhteyksiä muihin ihmisiin (kuljettajiin, pysäköintihenkilöstöön jne.).

Ateriat olisi mahdollisuuksien mukaan nautittava ulkotiloissa etäällä muista ihmisistä tai kuorma-auton ohjaamossa. Jos pysähdyspaikoilla on tarjolla ateriapalveluja, ateriaa ei pidä nauttia ravintolassa tai kahviossa vaan mieluummin tilata ruokaa syötäväksi etäällä muista ihmisistä.

Tarkastuksissa ja rajajonoissa:

Pääsääntönä on, että kuljettajia ei pitäisi vaatia poistumaan kuorma-autonsa ohjaamosta tarkastusta varten.

Kun asiakirjatarkastuksissa vaihdetaan paperisia asiakirjoja, olisi noudatettava vähimmäisturvaetäisyyttä. Jos kuljettajan on täytettävä asiakirjoja, kansallisten tarkastusviranomaisten olisi annettava heidän täyttää ne kuorma-auton ohjaamossa.

Jos vaihdetaan tai tarkastetaan fyysisiä asiakirjoja, on hyvä käyttää antibakteerista käsigeeliä tai pestä kädet vedellä ja saippualla mahdollisuuksien mukaan. Kuljettajien ja henkilöstön on hyvä käyttää käsineitä tai antibakteerista käsigeeliä ja pestä kätensä saippualla ja vedellä välittömästi asiakirjojen vaihtamisen jälkeen.


LIITE 3

Kansainvälisille kuljetustyöntekijöille annettavan todistuksen malli

Image 2

Kansainvälisille kuljetustyöntekijöille annettava todistus

Täten vahvistetaan, että seuraava henkilö:

Nimi:

Syntymäaika:

Asuinpaikka:

suorittaa kansainväliseen liikenteen liittyviä toimia seuraavassa ominaisuudessa:*

raskaan tavarankuljetusajoneuvon kuljettaja

linja-auton kuljettaja

julkista liikennettä harjoittavan ilma-aluksen henkilökunnan jäsen

veturinkuljettaja

junan miehistön jäsen

konduktööri

aluksen kapteeni/päällikkö

aluksen miehistön jäsen

tiehallinnon henkilökunnan jäsen

kuljettaja, joka kuljettaa enintään 9 matkustajalle tarkoitettua ajoneuvoa, jolla kuljetetaan johonkin edellä mainituista henkilöryhmistä kuuluvia henkilöitä; kuljettaja on heidän kanssaan saman työnantajan palveluksessa ja kuljettaa matkustajia työpaikalle tai työpaikalta ja ajaa ajoneuvoa tyhjänä tällaisten kuljetusten yhteydessä

* Rastitetaan

Paikka, päiväys:

Yrityksen/toimipaikan/organisaation puolesta (Nimi ja allekirjoitus):