ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 83

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
5. maaliskuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 83/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2019/C 83/02

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/119/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2019/354, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 208/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/352

2

2019/C 83/03

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/119/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 208/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

3

2019/C 83/04

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/351, ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/350, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

4

2019/C 83/05

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Syyrian kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

5

 

Euroopan komissio

2019/C 83/06

Euron kurssi

6

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 83/07

Likvidaatiomenettely – Päätös yritystä Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete f.a. koskevan likvidaatiomenettelyn aloittamisesta (Ilmoituksen julkaiseminen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 280 artiklan nojalla)

7


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 83/08

Ehdotuspyynnöt, jotka liittyvät avustuksia koskevaan työohjelmaan Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen alalla Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa (2014–2020) (Komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 568)

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 83/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9254 – MUTB/CFSGAM) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

2019/C 83/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

13

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2019/C 83/13

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisen, vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen perusteella muutetun yhtenäisen asiakirjan julkaiseminen

15

2019/C 83/14

Ilmoitus HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADENILLE, jonka nimi on lisätty tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/353

19


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9226 – CommScope/ARRIS)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 83/01)

Komissio päätti 22. helmikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9226. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/2


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/119/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2019/354, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 208/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/352

(2019/C 83/02)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annettujen neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP (1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2019/354 (2), liitteessä sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 208/2014 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/352 (4), liitteessä I.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä mainitut henkilöt olisi sisällytettävä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa päätöksessä 2014/119/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 208/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä. Mainittujen henkilöiden luetteloon merkitsemisen perusteet esitetään kyseisten liitteiden asiaankuuluvissa kohdissa.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EU) N:o 208/2014 liitteessä II mainituilla verkkosivustoilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (ks. asetuksen 4 artikla).

Asianomaiset henkilöt voivat esittää neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät edellä mainittuihin luetteloihin. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä ennen 1. päivää marraskuuta 2019 seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta unionin yleiseltä tuomioistuimelta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 66, 6.3.2014, s. 26.

(2)  EUVL L 64, 5.3.2019, s. 7.

(3)  EUVL L 66, 6.3.2014, s. 1.

(4)  EUVL L 64, 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/3


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/119/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 208/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2019/C 83/03)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (1) 16 artiklan mukaisiin tietoihin:

Tämän käsittelyn oikeusperustana ovat päätös 2014/119/YUTP (2), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2019/354 (3), ja asetus (EU) N:o 208/2014 (4), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/352 (5).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on neuvoston pääsihteeristön pääosaston RELEX (ulkoasiat, laajentuminen ja pelastuspalvelu) osasto RELEX.1.C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Neuvoston pääsihteeristön tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat seuraavat:

Tietosuojavastaava

data.protection@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan päätöksen 2014/119/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä (YUTP) 2019/354, ja asetuksen (EU) N:o 208/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/352 mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät päätöksessä 2014/119/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 208/2014 säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen ja perusteluihin, ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerätyt henkilötiedot voidaan tarvittaessa jakaa Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa.

Rekisteröityjen oikeuksien, kuten oikeuden tutustua tietoihin sekä oikeuden pyytää oikaisua tai esittää vastaväitteitä, käyttämiseen vastataan asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan sen jälkeen kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli se on aloitettu.

Rekisteröidyt voivat asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu), sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeussuojakeinoja, hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja.


(1)  EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUVL L 66, 6.3.2014, s. 26.

(3)  EUVL L 64, 5.3.2019, s. 7.

(4)  EUVL L 66, 6.3.2014, s. 1.

(5)  EUVL L 64, 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/4


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/351, ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/350, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2019/C 83/04)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka nimetään Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/351 (2), liitteessä I sekä Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/350 (4), liitteessä II.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä mainitut henkilöt olisi sisällytettävä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä. Mainittujen henkilöiden nimeämisen perusteet esitetään kyseisten liitteiden asiaankuuluvissa kohdissa.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä III mainituilla verkkosivustoilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeisiin tai tiettyjen maksujen suorittamiseen (vrt. asetuksen 16 artikla).

Asianomaiset henkilöt voivat esittää neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät edellä mainittuun luetteloon. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä 29. maaliskuuta 2019 mennessä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Mahdolliset huomautukset otetaan huomioon neuvoston seuraavan, päätöksen 2013/255/YUTP 34 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti suorittaman nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luettelon uudelleentarkastelun yhteydessä.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta unionin yleiseltä tuomioistuimelta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUVL L 63 I, 4.3.2019, s. 4.

(3)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 63 I, 4.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/5


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Syyrian kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2019/C 83/05)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (1) 16 artiklan mukaisiin tietoihin.

Tämän käsittelyn oikeusperustana ovat neuvoston päätös 2013/255/YUTP (2), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/351 (3), ja asetus (EU) N:o 36/2012 (4), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/350 (5).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on neuvoston pääsihteeristön pääosaston RELEX (ulkoasiat, laajentuminen ja pelastuspalvelu) osasto RELEX.1.C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Neuvoston pääsihteeristön tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat seuraavat:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan päätöksen 2013/255/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/351, ja asetuksen (EU) N:o 36/2012, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/350, mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät päätöksessä 2013/255/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 36/2012 säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, sekä perustelut ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerätyt henkilötiedot voidaan tarvittaessa jakaa Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa.

Rekisteröityjen oikeuksien, kuten oikeuden tutustua tietoihin sekä oikeuden pyytää oikaisua tai esittää vastaväitteitä, käyttämiseen vastataan asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötietoja säilytetään viiden vuoden ajan sen jälkeen kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli sellainen oli aloitettu.

Rekisteröidyt voivat asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeussuojakeinoja, hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(3)  EUVL L 63 I, 4.3.2019, s. 4.

(4)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(5)  EUVL L 63 I, 4.3.2019, s. 1.


Euroopan komissio

5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/6


Euron kurssi (1)

4. maaliskuuta 2019

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1337

JPY

Japanin jeniä

126,91

DKK

Tanskan kruunua

7,4616

GBP

Englannin puntaa

0,85775

SEK

Ruotsin kruunua

10,5543

CHF

Sveitsin frangia

1,1352

ISK

Islannin kruunua

136,20

NOK

Norjan kruunua

9,7633

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,621

HUF

Unkarin forinttia

315,84

PLN

Puolan zlotya

4,2989

RON

Romanian leuta

4,7412

TRY

Turkin liiraa

6,1023

AUD

Australian dollaria

1,5990

CAD

Kanadan dollaria

1,5092

HKD

Hongkongin dollaria

8,8986

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6660

SGD

Singaporen dollaria

1,5361

KRW

Etelä-Korean wonia

1 276,68

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,1463

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,5985

HRK

Kroatian kunaa

7,4325

IDR

Indonesian rupiaa

16 019,18

MYR

Malesian ringgitiä

4,6204

PHP

Filippiinien pesoa

58,726

RUB

Venäjän ruplaa

74,5435

THB

Thaimaan bahtia

36,142

BRL

Brasilian realia

4,2794

MXN

Meksikon pesoa

21,9374

INR

Intian rupiaa

80,3630


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/7


Likvidaatiomenettely

Päätös yritystä Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete ”f.a.” koskevan likvidaatiomenettelyn aloittamisesta

(Ilmoituksen julkaiseminen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 280 artiklan nojalla)

(2019/C 83/07)

Vakuutusyritys

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete ”f.a.”

Hajdúnánás

Bocskai u. 45

4080

MAGYARORSZÁG/UNKARI

Päätöksen päiväys, voimaantulopäivä ja laji

31. tammikuuta 2019

Voimaantulo: 31. tammikuuta 2019

Pakkolikvidaatiopäätös, johon sisältyy selvittäjän nimeäminen

Toimivaltaiset viranomaiset

Debrecenin alueellinen tuomioistuin

Debrecen

Széchenyi utca 9

4025

MAGYARORSZÁG/UNKARI

Valvontaviranomainen

Unkarin keskuspankki

Budapest

Krisztina krt. 39

1013

MAGYARORSZÁG/UNKARI

Nimetty selvittäjä

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 78, 1. krs

1055

MAGYARORSZÁG/UNKARI

Sovellettava laki

Unkari

Vuonna 2014 annetun vakuutusyhtiölain LXXXVIII neljäs osa

Konkurssi- ja likvidaatiomenettelystä vuonna 1991 annettu laki XLIX


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/8


Ehdotuspyynnöt, jotka liittyvät avustuksia koskevaan työohjelmaan Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen alalla Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa (2014–2020)

(Komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 568)

(2019/C 83/08)

Euroopan komissioon kuuluva viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto käynnistää seuraavan ehdotuspyynnön avustusten myöntämiseksi hankkeisiin niiden painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti, jotka on määritelty Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevassa vuosien 2019–2020 työohjelmassa Verkkojen Eurooppa -välineen (2014–2020) puitteissa.

Ehdotuspyynnön aihe:

CEF-TC-2019-3: sähköinen arkistointi (eArchiving)

Valittuja ehdotuksia varten käytettävissä oleva ohjeellinen kokonaisbudjetti on 2,1 miljoonaa euroa.

Ehdotukset on jätettävä viimeistään 14. toukokuuta 2019.

Ehdotuspyyntöjä koskevat asiakirjat ovat saatavissa Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintäsivustolta:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9254 – MUTB/CFSGAM)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 83/09)

1.   

Komissio vastaanotti 25. helmikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (”MUTB”, Japani)

Colonial First State Global Asset Management group (”CFSGAM”, Australia).

MUTB hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä CFSGAM.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

MUTB on Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.:n (”MUFG”) kokonaan omistama tytäryhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti ja tarjoaa kattavan valikoiman pankkipalveluja. Maantieteellisen alueen mukaan näihin palveluihin kuuluu vähittäis-, yritys- ja investointipankkipalveluja sekä omaisuudenhoito-, myynti- ja kaupankäyntipalveluja.

CFSGAM on Commonwealth Bank of Australian (”CBA”) globaali omaisuudenhoitoyhtiö. CFSGAM tarjoaa osaketuotteita sekä kiinteätuottoisia ja vaihtoehtoisia (kiinteistöt ja infrastruktuuri) sijoitustuotteita institutionaalisille sijoittajille ja yritys- ja yksityissijoittajille. CFSGAM toimii useilla lainkäyttöalueilla (esim. Sydney, Edinburgh, Hongkong, Lontoo, New York ja Singapore). Australian ulkopuolella se tunnetaan myös nimellä First State Investments (”FSI”).

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9254 – MUTB/CFSGAM

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 83/10)

1.   

Komissio vastaanotti 21. helmikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

ArcelorMittal SA (ArcelorMittal, Luxemburg),

CLN – Coils Lamiere Nastri SpA (CLN, Italia),

ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl (AMCLN, Italia), joka on yritysten ArcelorMittal ja CLN määräysvallassa, sekä

Ilvan teräspalvelukeskukset Legarnossa ja Paderno Dugnanossa (Ilva SSCs, Italia), jotka ovat yrityksen ArcelorMittal määräysvallassa.

ArcelorMittal ja CLN hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan Ilvan teräspalvelukeskuksissa.

Keskittymä toteutetaan siirtämällä omistusoikeus ArcelorMittalilta AMCLN:lle.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   ArcelorMittal: terästuotteiden tuotanto, jakelu, markkinointi ja myynti,

—   CLN: teräksestä valmistettujen autonosien ja vanteiden tuotanto ja terästuotteiden jakelu teräspalvelukeskusten kautta Italian ulkopuolella,

—   Ilva SSCs: kaksi Legarnossa ja Paderno Dugnanossa sijaitsevaa teräspalvelukeskusta.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 83/11)

1.   

Komissio vastaanotti 22. helmikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

LG Electronics, Inc. (LGE, Etelä-Korea)

Lufthansa Technik AG (LHT, Saksa)

uusi yhteisyritys (JV, Saksa).

LGE ja LHT hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä (JV).

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   LGE: elektroniikka, mobiililaitteet ja kodinkoneet

—   LHT: moottorit, osat, ilma-alusten huolto, korjaus ja tarkastus. LHT toimii myös matkustamo- ja viihdejärjestelmien (CMS/IFE) ja niiden osien kehittämisen, suunnittelun, valmistuksen ja toimittamisen alalla.

—   JV: CMS/IFE-järjestelmien ja näyttöjärjestelmien suunnittelu, valmistus, huolto ja myynti.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 83/12)

1.   

Komissio vastaanotti 22. helmikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., joka kuuluu yhtymään Carlyle Group, L.P. (Carlyle, Yhdysvallat)

TA Associates L.P. (TA Associates, Yhdysvallat)

Wu Holdco, Inc., joka omistaa yhtymän Weiman group ja joka on viime kädessä Cortec Group Fund V, L.P.:n määräysvallassa (Weiman Group, Yhdysvallat).

Carlyle ja TA Associates hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhtymässä Weiman Group.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Carlyle on vaihtoehtoisten omaisuudenhoitopalvelujen tarjoaja, jonka hallinnoimat rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti seuraavilla neljällä liiketoimintasegmentillä: pääomasijoitukset (ulosostot ja kasvupääoma), reaaliomaisuus (kiinteistöt, infrastruktuuri, energiavarat ja uusiutuvat luonnonvarat), globaalit luotot (vipulainat, strukturoidut lainat, opportunistiset luotot, energialuotot, yksityiset luotot ja ongelmaluotot) ja ratkaisut (rahasto-osuusrahastoja koskeva ohjelma sekä siihen liittyvät yhteissijoitukset ja toissijaiset toiminnot).

TA Associates tekee rahastojen välityksellä pääomasijoituksia viidellä keskeisellä toimialalla (teknologia, rahoituspalvelut, terveydenhuolto, kulutushyödykkeet ja yrityspalvelut) Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Weiman Group on pintojen puhdistusaineiden valmistaja ja jakelija, jonka asiakkaina on kotitalouksia sekä yrityksiä, jotka tuottavat ravitsemis- ja terveydenhuoltopalveluja.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/15


Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisen, vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen perusteella muutetun yhtenäisen asiakirjan julkaiseminen

(2019/C 83/13)

Euroopan komissio on hyväksynyt tämän vähäisen muutoksen komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 (1) 6 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Tämä vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus julkaistaan komission DOOR-tietokannassa.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”ANGLESEY SEA SALT” / ”HALEN MÔN”

EU-nro: PDO-GB-0105-01068-AM01-26.3.2018

SAN ( X ) SMM ( )

1.   Nimi (nimet)

”Anglesey Sea Salt” / ”Halen Môn”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Yhdistynyt kuningaskunta

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.8 Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Anglesey Sea Salt / Halen Môn on Pohjois-Walesissa sijaitsevasta Angleseyn salmesta kerättäville suolahiutaleille annettu nimi. Kyseessä ovat kristallinvalkoiset, litteät ja pehmeät hiutaleet, jotka sisältävät yli 30:tä hivenainetta mutta eivät lainkaan lisäaineita. Lajittelun jälkeen suolahiutaleiden läpimitta on enintään 2 cm. Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolan muista erottuva ulkonäkö, rakenne, maku ja suutuntuma perustuvat sen mineraalikoostumukseen. Voimakkaan suolainen maku ja rapeus johtuvat luontaisesta kalsiumista ja magnesiumista, jotka ovat vielä jäljellä erityisen huuhtomisprosessin jälkeen. Menettely antaa Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolalle sen valkoisuuden sekä puhtaan maun ilman karvautta, jota liian suuri määrä kalsiumia saattaisi aiheuttaa.

Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolan ainutlaatuisten ominaisuuksien perustana ovat raaka-aine eli puhdas merivesi sekä suolan kiteytys- ja huuhtomismenetelmä. Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suola on lisäaineetonta merisuolaa, joka koostuu seuraavista luontaisesti esiintyvistä hivenaineista ja mineraaleista:

Koostumus

Natriumkloridi

yli 90 prosenttia painosta

Vesi

alle 4 prosenttia

Lyijy

alle 2 mg/kg

Tina

alle 200 mg/kg

Arseeni

alle 0,5 mg/kg

Elohopea

alle 0,1 mg/kg

Kadmium

alle 0,5 mg/kg

Kupari

alle 2 mg/kg

Sinkki

pieniä määriä

Magnesium

vähintään 0,2 prosenttia

Jodi

enintään 1 mg/kg

Kalsium

0,08–0,15 prosenttia

Hiutaleita tuotetaan kolmessa eri laatuluokassa eli karkeana, hienona ja jauhettuna.

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

Tasalaatuisen lopputuotteen aikaansaamiseksi kaikki tuotanto- ja valmistusprosessit toteutetaan nimetyllä alueella. Niihin kuuluvat

Meriveden pumppaus ja suodatus

Suolaveden väkevöiminen

Kiteytys

Suolakiteiden korjuu

Huuhdonta

Pakkaaminen

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Menain salmi, Anglesey, Pohjois-Wales. Menain salmi on kapea vesialue, joka erottaa Angleseyn Walesin rannikosta. Salmi ulottuu mantereen puolella rannikon lounaiskärjestä Fort Belanista (SH 115 440610) ja Angleseyn puolella saarella sijaitsevasta Abermenai Pointista (topografinen kartta OS 115, SH 443615) linjaan, joka jää Angleseyn puolella kohtaan 580740 ulottuvan aallonmurtajan ja mantereen puolella Bangorin aallonmurtajan pään (kohta 582 736) väliin. Alue kuuluu Caernarfon Harbour Trustin alaisuuteen.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

Alueen erityispiirteet perustuvat ilmasto-olosuhteisiin, vuorovesi-ilmiöön sekä raskaan teollisuuden ja vilkkaan laivaliikenteen puuttumiseen.

Tuotteen ainutlaatuisuus johtuu osittain äärimmäisestä, yli 9,5 metrin vuorovesivaihtelusta, joka merkitsee sitä, että salmen vesi vaihtuu kahdesti vuorokaudessa salmeen virtaavan nousuveden vaikutuksesta. Epätavallinen kaksi kertaa vuorokaudessa esiintyvä nousuvesi, joka johtuu Golf-virran virtaamisesta saaren ympärillä, edistää hivenainetasapainon säilymistä ja varmistaa veden vaihtumisen päivittäin.

Golf-virta tulee Atlantilta ja huuhtoo Britannian länsirannikkoa. Länsirannikko on itärannikkoa lämpimämpi, ja sen edustalla veden keskilämpötila on kesällä pinnassa 15 °C ja pohjassa 12 °C. Meriveden suolapitoisuus alueella on keskimäärin 34,25–35 promillea mutta voi nousta 36 promilleen. Tämä näkyy Anglesey sea salt- / Halen Môn -suolan vahvana makuna, joten ruoan maustamiseen tarvitaan vähemmän suolaa.

Lisäksi hiekkasärkkä ja simpukkasärkkä toimivat veden esisuodattajina, ja kasvuaikanaan simpukat ottavat merivedestä myös kalsiumia. Raaka-aineen laatu vaikuttaa suoraan merisuolan laatuun. Tuotteella on myös ainutlaatuinen huuhteluprosessi.

5.2   Tuotteen erityisyys

Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolan muista erottuva ulkonäkö, rakenne, maku ja suutuntuma perustuvat sen mineraalikoostumukseen. Suolahiutaleet ovat suuria, rapeita ja litteitä, eivät rakeisia. Maku on voimakkaan suolainen ja rakenne helposti murtuva. Huuhtominen antaa suolalle sen valkoisuuden sekä puhtaan maun ilman karvautta, jota liian suuri määrä kalsiumia saattaisi aiheuttaa.

Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolan ainutlaatuisten ominaisuuksien perustana ovat raaka-aine eli puhdas merivesi sekä menetelmä, jolla suola kiteytetään ja huuhdotaan. Kyseessä on lisäaineeton merisuola, joka koostuu luontaisesti esiintyvistä hivenaineista ja mineraaleista.

Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolalla on vakiintunut asema, ja se on elintarviketeollisuudessa suuresti arvostettu sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että koko maailmassa. Koska se on laatutuote, sitä käyttävät monet huippukokit ja gastronomit, ja se mainitaan säännöllisesti nimettynä ainesosana heidän ruokalistoillaan. Monet maineikkaat ravintolanpitäjät ja elintarvikealan yritykset pitävät kyseistä suolaa muita parempana.

Seuraavassa joitakin Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolan makua ja tuotantoaluetta ylistäviä kommentteja:

”Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolaa parempaa ei ole – sen maku on puhdas, suutuntuma täydellinen ja rakenne herkullisen rapea.”

Chris Chown

Keittiömestari ja omistaja, Plas Bodegroes, Pwllheli, Wales

”Käytän Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolaa, koska se sopii ruokafilosofiaani – hyvät raaka-aineet vaativat vain vähän vaivannäköä muuttuakseen hienoiksi aterioiksi. Anglesey Sea Salt / Halen Môn parantaa jokaista ruokalajia, johon sitä lisään.”

Jane Milton

Elintarviketeollisuusasiantuntija, bloginpitäjä ja keittiömestari

”Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suola erotetaan suurella huolella käyttäen innovatiivista menettelyä, joka säilyttää kaikki Menain salmen raikkaan virtaavan meriveden hivenaineet ja mineraalit. Anglesey Sea Salt- / Halen Môn -suolan moninainen mineraalikoostumus herkistää makuaistin kaikki osat äärimmilleen, ja siten se tuo ruoan kaikki makuvivahteet esille hyvin selvästi.”

Colin Pressdee

Ruokakirjoittaja

”Luonnonmukaisen suolan hienot hiutaleet jättävät huulille viipyvän herkullisen maun, kuin puhdas Angleseyn merivesi, josta ne on erotettu. Ne tekevät ruokahalua kiihottavaksi jokaisen ruokalajin, jossa niitä on käytetty … Kerrassaan mullistava ruoka-aine.”

Simon Majumdar

Kirjailija, ruokakirjoittaja ja TV-kasvo.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Ensimmäiset maininnat suolan valmistuksesta Angleseyn saarella ovat peräisin roomalaisajalta, ja huipussaan tuotanto oli 1700-luvun alkuvuosina. Jäänteitä suolatehtaasta on Holyheadissa, saaresta pohjoiseen sijaitsevalla ”suolasaarella” (”Salt Island” tai kymrin kielellä ”Ynys Halen”), josta on tieyhteys pääsaareen. Suolasaarelle sen nimen on antanut suolatehdas, jossa käsiteltiin merivettä merisuolan valmistamiseksi. Tehdas lopetti toimintansa 1700-luvulla, kun vuorisuolaa alettiin käyttää ”voimistamaan suolavettä”, jota pidettiin laimennettuna.

Menain salmen läpi virtaa Golf-virran puhdas vesi, eikä sen rannoilla ole suuria kaupunkeja tai raskaita teollisuuslaitoksia. Tämän lisäksi vuorovesivaihtelu on erittäin suurta, ja nousuveden vaikutuksesta salmen vesi vaihtuu kaksi kertaa vuorokaudessa. Näin meriveden hivenainetasapaino asettuu kohdalleen päivittäin ja Anglesey sea salt- / Halen Môn -suola saa luonteenomaisen makunsa ja ulkonäkönsä.

Oikea maku ja ulkonäkö saadaan aikaan käytännön koulutuksessa saavutetulla osaamisella ja asiantuntemuksella.

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  EUVL L 179, 19.6.2014, s. 17.


5.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/19


Ilmoitus HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADENILLE, jonka nimi on lisätty tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/353

(2019/C 83/14)

1.   

Neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/1693 (1) unionia pyydetään jäädyttämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) mukaisesti laaditussa luettelossa, jota YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267(1999) mukaisesti perustettu YK:n komitea säännöllisesti päivittää, mainittujen ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjen jäsenten sekä muiden niitä lähellä olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat ja muut taloudelliset resurssit.

YK:n komitean laatimassa luettelossa mainitaan

ISIL (Daesh) ja al-Qaida;

ISILiä (Daeshia) ja al-Qaidaa lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä, elimiä ja ryhmiä; sekä

oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat näiden edellä mainittuja tahoja lähellä olevien henkilöiden, yhteisöjen, elinten tai ryhmien omistuksessa tai määräysvallassa tai jotka muutoin tukevat niitä.

Muun muassa seuraavat teot tai seuraava toiminta osoittavat, että yksittäinen henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö on ”lähellä” ISILiä (Daeshia) ja al-Qaidaa:

a)

osallistuminen ISILin (Daeshin) ja al-Qaidan tai minkä tahansa niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, edistämiseen, valmisteluun tai suorittamiseen yhdessä niiden kanssa, niiden nimissä, niiden puolesta tai niitä tukien;

b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen jollekin niistä;

c)

värväystoiminta niiden puolesta; tai

d)

niiden tekojen tai toiminnan tukeminen muulla tavoin.

2.   

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 28. helmikuuta 2019 HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADENIN lisäämisen ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-pakotekomitean luetteloon.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN voi koska tahansa jättää YK:n oikeusasiamiehelle mahdollisesti asiakirjoin perustellun pyynnön harkita uudelleen päätöstä sisällyttää hänet edellä mainittuun YK:n luetteloon. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

United States of America

Puhelin: +1 2129632671

Faksi: +1 2129631300/3778

Sähköposti: ombudsperson@un.org

Lisätietoja: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

Komissio on 2 kohdassa mainitun YK:n päätöksen johdosta antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/353 (2), jolla muutetaan tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (3) liitettä I. Muutoksella, joka tehdään asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 1 kohdan nojalla, lisätään HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADENIN nimi kyseisen asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon (”liite I”).

Liitteessä I mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin sovelletaan seuraavia asetuksessa (EY) N:o 881/2002 tarkoitettuja toimenpiteitä:

1)

kyseisille henkilöille ja yhteisöille kuuluvien taikka heidän/niiden omistamien tai hallussa olevien varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa suoraan tai välillisesti heille/niille tai heidän/niiden hyväksi varoja ja muita taloudellisia resursseja (2 ja 2 a artikla); sekä

2)

kielto suoraan tai välillisesti antaa, myydä, toimittaa tai siirtää kyseisille henkilöille ja yhteisöille sotilaalliseen toimintaan liittyvää teknistä neuvontaa, apua tai koulutusta (3 artikla).

4.   

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 a artiklassa säädetään tarkastelumenettelystä, jonka mukaan luetteloon otetut voivat esittää huomautuksia luetteloon ottamisen syistä. Henkilöt ja yhteisöt, jotka on lisätty liitteeseen I täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/353, voivat tiedustella komissiolta syitä tähän. Tiedustelu on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

“Restrictive measures”

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Kyseisillä henkilöillä ja yhteisöillä on myös mahdollisuus riitauttaa täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/353 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

6.   

Liitteessä I mainituilla henkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tehdä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetelluille asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltaisille viranomaisille hakemus jäädytettyjen varojen ja muiden taloudellisten resurssien käyttämisestä asetuksen 2 a artiklassa tarkoitettuihin perustarpeisiin tai tiettyihin maksuihin.


(1)  EUVL L 255, 21.9.2016, s. 25.

(2)  EUVL L 64, 5.3. 2019, s. 5.

(3)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.