ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 39

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
1. helmikuu 2019


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan järjestelmäriskikomitea

2019/C 39/01 EJRK/2018/8

Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus, annettu 5 päivänä joulukuuta 2018, makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta annetun suosituksen EJRK/2015/2 muuttamisesta (EJRK/2018/8)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 39/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9139 – Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9228 – Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9148 – Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 39/07

Euron kurssi

13

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2019/C 39/08

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen ( 1 )

14

2019/C 39/09

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

15

2019/C 39/10

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen ( 1 )

16

2019/C 39/11

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

17


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 39/12

Erityinen ehdotuspyyntö – EACEA/02/2019 – Korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja 2014–2020

18

 

Euroopan investointipankki

2019/C 39/13

Ehdotuspyyntö – Uudet ajattelutavat, jotka muuttavat maailmaa: EIP-instituutin Sosiaaliset innovaatiot -ideakilpailu 2019

20

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 39/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

21

2019/C 39/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

23


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

SUOSITUKSET

Euroopan järjestelmäriskikomitea

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/1


EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2018,

makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta annetun suosituksen EJRK/2015/2 muuttamisesta

(EJRK/2018/8)

(2019/C 39/01)

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan sekä 16 ja 18 artiklan,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (2) ja erityisesti sen 458 artiklan 8 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 20 päivänä tammikuuta 2011 annetun Euroopan järjestelmäriskikomitean päätöksen EJRK/2011/1 (3) ja erityisesti sen 18–20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansallisten makrovakauspoliittisten toimenpiteiden tehokkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tärkeää täydentää unionin lainsäädännön mukaista pakollista vastavuoroisuutta vapaaehtoisella vastavuoroisuudella.

(2)

Makrovakauspoliittisten toimenpiteiden vapaaehtoista vastavuoroisuutta koskevan kehyksen, joka on vahvistettu Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksessa EJRK/2015/2 (4), tavoitteena on, että samanlaisiin riskityyppeihin sovellettaisiin samoja makrovakauspoliittisia toimenpiteitä rahoituspalvelujen tarjoajan juridiseen muotoon ja sijaintiin katsomatta.

(3)

Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksessa EJRK/2017/4 (5) suositellaan, että asianomainen aktivoiva viranomainen tekee toimittaessaan vastavuoroisuuspyynnön Euroopan järjestelmäriskikomitealle (EJRK) ehdotuksen sovellettavan olennaisuuskynnyksen enimmäistasosta, jonka alittavalla tasolla katsotaan, että kyseessä olevat makrovakausriskit eivät vaikuta yksittäiseen rahoituspalvelujen tarjoajaan olennaisella tavalla sillä lainkäyttöalueella, jossa asianomainen aktivoiva viranomainen soveltaa kyseistä makrovakauspoliittista toimenpidettä. EJRK voi tarvittaessa ehdottaa tästä poikkeavaa kynnystä.

(4)

Yleisenä periaatteena aktivoivan viranomaisen odotetaan tekevän yhteistyötä toimenpidettä vastavuoroisesti toteuttavien viranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että vastavuoroinen toteutus tapahtuu tehokkaasti ja tuloksellisesti.

(5)

Alkaen 1 päivästä heinäkuuta 2018 ranskalaisiin maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (G-SII-laitokset) ja muihin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (O-SII-laitokset) sovelletaan varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin korkeimmalla konsolidointitasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohdan mukaisesti suurten asiakasriskien rajoitusta, joka on 5 prosenttia hyväksyttävästä pääomasta suhteessa hyvin velkaantuneisiin suuriin yrityksiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Ranskassa.

(6)

Haut Conseil de stabilité financière (rahoitusjärjestelmän vakaudesta vastaava korkea neuvosto) EJRK:lle asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 8 kohdan nojalla esittämästä pyynnöstä ja i) ja estääkseen kielteisten rajat ylittävien vaikutusten syntymisen siinä muodossa, että toimintaa siirrettäisiin suosiollisimmille alueille ja sääntelyeroja käytetäisiin hyväksi sen seurauksena, että Ranskan asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan i alakohdan mukaisesti soveltama makrovakauspoliittinen toimenpide pannaan täytäntöön, ii) viestittääkseen muille markkinaosapuolille systeemisestä riskistä, joka liittyy Ranskassa kotipaikan omaavien suurten yritysten lisääntyneeseen velkaantumiseen ja c) muissa jäsenvaltioissa olevien systeemisesti merkittävien laitosten häiriönsietokyvyn lisäämiseksi, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvosto on päättänyt sisällyttää tämän toimenpiteen niiden makrovakauspoliittisten toimenpiteiden luetteloon, joiden vastavuoroista toteuttamista suositetaan suosituksen EJRK/2015/2 mukaisesti.

(7)

Koska Haut Conseil de stabilité fanancièren aktivoimaa toimenpidettä sovelletaan korkeimmalla konsolidointitasolla ja koska suosituksen C 2 mukaisesti suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat samaa toimenpidettä kuin aktivoiva viranomainen, olisi oltava mahdollistaa toteuttaa vastavuoroinen soveltaminen samalla konsolidointitasolla. Lisäksi toimenpiteen soveltaminen yksittäisen laitoksen tasolla voisi johtaa siihen, että ulkopuolelle jätetään laitoksia, joilla on konsolidointitasolla suuria keskitettyjä asiakasriskejä, jotka liittyvät hyvin velkaantuneisiin yrityksiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Ranskassa, mikä saattaisi luoda kannustimen sääntelyerojen hyväksikäytölle. Tästä syystä olennaisuuskynnystä olisi tässä tapauksessa pokkeuksellisesti sovellettava konsolidoinnin perusteella.

(8)

Tästä syystä suositusta EJRK/2015/2 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

MUUTOKSET

Muutetaan suositusta EJRK/2015/2 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 jaksossa olevan suosituksen C 1 kohta seuraavasti:

”1.

Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset toteuttavat vastavuoroisesti muiden asianomaisten viranomaisten hyväksymiä makrovakauspoliittisia toimenpiteitä, joiden vastavuoroista toteuttamista EJRK on suositellut. Suosituksena on, että seuraavat toimenpiteet, jotka kuvataan tarkemmin liitteessä, toteutetaan vastavuoroisesti:

Viro:

1 prosentin järjestelmäriskipuskurikanta, jota sovelletaan direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan mukaisesti kaikkien Virossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten kotimaisiin vastuisiin;

Suomi:

15 prosentin alaraja lainojen keskimääräiselle riskipainolle niiden asuntolainojen osalta, joiden vakuutena on Suomessa sijaitsevia asuinkiinteistöjä, sovellettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan vi alakohdan mukaisesti luottolaitoksiin, joilla on toimilupa Suomessa ja jotka käyttävät sisäisten luottoluokitusten menetelmää lakisääteisiä pääomavaatimuksia laskettaessa;

Belgia:

luottolaitoksiin, joilla on toimilupa Belgiassa ja jotka käyttävät sisäisen luottoluokituksen menetelmää lakisääteisiä pääomavaatimuksia laskettaessa, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan vi alakohdan nojalla riskipainon korotusta sellaisten vähittäisvastuiden osalta, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta, ja korotus koostuu seuraavista osatekijöistä:

a)

kiinteämääräisestä viiden prosenttiyksikön suuruisesta riskipainon korotuksesta, ja

b)

suhteellisesta riskipainon korotuksesta, joka sisältää riskipainojen vastuilla painotetun keskiarvon 33 prosentin suuruisen osuuden, jota sovelletaan sellaisiin vähittäisvastuisiin, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta.

Ranska

asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien rajoituksen tiukennus viiteen prosenttiin hyväksyttävästä pääomasta; tiukennus koskee vastuita liittyen Ranskassa sääntömääräisen kotipaikan omaaviin hyvin velkaantuneisiin suuriin yrityksiin ja sitä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohdan mukaisesti maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (G-SII-laitokset) ja muihin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (O-SII-laitokset) varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin korkeimmalla konsolidointitasolla.”;

2)

Liite korvataan tämän suosituksen liitteellä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä joulukuuta 2018.

Francesco MAZZAFERRO

EJRK:n sihteeristön päällikkö

EJRK:n hallintoneuvoston puolesta.


(1)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  EUVL C 58, 24.2.2011, s. 4.

(4)  Euroopan järjestelmäkomitean suositus EJRK/2015/2, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta (EUVL C 97, 12.3.2016, s. 9).

(5)  Euroopan järjestelmäkomitean suositus EJRK/2017/4, annettu 20 päivänä lokakuuta 2017, makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta annetun suosituksen EJRK/2015/2 muuttamisesta (EUVL C 431, 15.12.2017, s. 1).


LIITE

Korvataan suosituksen EJRK/2015/2 liite seuraavasti:

”Liite

Viro

1 prosentin järjestelmäriskipuskurikanta, jota sovelletaan direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan mukaisesti kaikkien Virossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten kotimaisiin vastuisiin

I   Toimenpiteen kuvaus

1.

Viron toimenpide on 1 prosentin järjestelmäriskipuskurikanta, jota sovelletaan direktiivin 2013/36/EU 133 artiklan mukaisesti kaikkien Virossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten kotimaisiin vastuisiin.

II   Vastavuoroisuus

2.

Jos jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin 2013/36/EY 134 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä, suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset toteuttavat direktiivin 2013/36/EU 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastavuoroisesti Viron toimenpiteen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten niihin vastuisiin, jotka sijaitsevat Virossa. Tässä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan suosituksen C 3 kohdassa täsmennettyä määräaikaa.

3.

Jos jäsenvaltiot eivät ole saattaneet direktiivin 2013/36/EY 134 artiklaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset toteuttavat suosituksen C 2 kohdan mukaisesti vastavuoroisesti Viron toimenpiteen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten niihin vastuisiin, jotka sijaitsevat Virossa. Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset hyväksyvät vastaavan toimenpiteen kuuden kuukauden kuluessa.

Suomi

Luottolaitoskohtainen 15 prosentin alaraja, joka koskee lainojen keskimääräistä riskipainoa niiden asuntolainojen osalta, joiden vakuutena on Suomessa sijaitsevia asuinkiinteistöjä, ja jota sovelletaan luottolaitoksiin, jotka käyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan vi alakohdan mukaista sisäisten luottoluokituksen menetelmää (Internal Ratings Based (IRB) Approach) (jäljempänä ’IRB-luottolaitokset’)

I   Toimenpiteen kuvaus

1.

Suomen toimenpide, jota sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan vi alakohdan mukaisesti, koostuu luottolaitoskohtaisesta IRB-luottolaitoksiin salkkutasolla sovellettavasta 15 prosentin alarajasta, joka koskee lainojen keskimääräistä riskipainoa niiden asuntolainojen osalta, joiden vakuutena on Suomessa sijaitsevia asuinkiinteistöjä.

II   Vastavuoroisuus

2.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 5 kohdan mukaisesti suosituksena on, että asianomaisten jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset toteuttavat vastavuoroisesti Suomen toimenpiteen ja soveltavat sitä IRB-luottolaitosten asuntolainasalkkuihin, joiden vakuutena on Suomessa sijaitsevia asuinkiinteistöjä ja joita ovat laskeneet liikkeeseen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneet Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet. Tässä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan suosituksen C 3 kohdassa täsmennettyä määräaikaa.

3.

Lisäksi suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset toteuttavat vastavuoroisesti Suomen toimenpiteen ja soveltavat sitä IRB-luottolaitosten asuntolainasalkkuihin, joiden vakuutena on Suomessa sijaitsevia asuinkiinteistöjä ja joita niiden lainkäyttöalueelle perustetut luottolaitokset tarjoavat suoraan maasta toiseen. Tässä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan suosituksen C 3 kohdassa täsmennettyä määräaikaa.

4.

Suosituksen C 2 kohdan mukaisesti suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat EJRK:tä kuultuaan sellaisia lainkäyttöalueellaan käytettävissä olevia makrovakauspoliittisia toimenpiteitä, jotka vaikutukseltaan parhaiten vastaavat edellä mainittua vastavuoroisesti toteutettavaksi suositeltavaa toimenpidettä, ja muun muassa hyväksyvät direktiivin 2013/36/EU VII osaston 2 luvun IV jaksossa säädettyjä valvontatoimenpiteitä ja -valtuuksia. Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset hyväksyvät vastaavan toimenpiteen neljän kuukauden kuluessa.

III   Olennaisuuskynnys

5.

Toimenpidettä täydentää 1 miljardin euron olennaisuuskynnys, joka koskee vastuita asuntolainamarkkinoilla Suomessa ja joka ohjaa vastavuoroisuutta toteuttavien jäsenvaltioiden mahdollista de minimis -periaatteen soveltamista.

6.

Suosituksen EJRK/2015/2 2.2.1 jakson mukaisesti asianomaisen jäsenvaltion relevantit viranomaiset voivat toimenpiteen vastavuosoisesta soveltamisesta vapauttaa sellaisia yksittäisiä IRB-luottolaitoksia, joiden kohdalla sellaisten asuntolainojen salkut, joiden vakuutena on Suomessa olevaa asunto-omaisuutta, alittaa 1 miljardin suuruisen olennaisuuskynnyksen. Tällaisessa tapauksessa asianomaisten viranomaisten olisi tarkasteltava riskien olennaisuutta, ja suosituksena on, että toimenpidettä sovelletaan vastavuoroisesti kun IRB-luottolaitos ylittää 1 miljardin olennaisuuskynnyksen.

7.

Jos asianomaisissa muissa jäsenvaltioissa ei ole toimiluvan saaneita IRB-luottolaitoksia, joilla on Suomessa sijaitsevia sivukonttoreita tai jotka tarjoavat rahoituspalveluja suoraan Suomessa, ja joiden Suomen asuntomarkkinoihin liittyvät vastuut ovat vähintään 1 miljardia euroa, asianomaiset viranomaiset kyseisissä jäsenvaltioissa voivat suosituksen EJRK/2015/2 2.2.1 jakson mukaisesti päättää olla toteuttamatta vastavuoroisuutta. Tällaisessa tapauksessa asianomaisten viranomaisten olisi tarkasteltava riskien olennaisuutta, ja suosituksena on, että toimenpidettä sovelletaan vastavuoroisesti kun IRB-luottolaitos ylittää 1 miljardin olennaisuuskynnyksen.

Belgia

Luottolaitoksiin, joilla on toimilupa Belgiassa ja jotka käyttävät sisäisen luottoluokituksen menetelmää, asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan vi alakohdan nojalla sovellettava riskipainon korotus sellaisten vähittäisvastuiden osalta, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta. Korotus koostuu kahdesta osatekijästä:

a)

kiinteämääräisestä viiden prosenttiyksikön suuruisesta riskipainon korotuksesta, ja

b)

suhteellisesta riskipainon korotuksesta, joka sisältää riskipainojen vastuilla painotetun keskiarvon 33 prosentin suuruisen osuuden, jota sovelletaan sellaisiin vähittäisvastuisiin, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta.

I   Toimenpiteen kuvaus

1.

Belgian toimenpide, jota sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan vi alakohdan nojalla luottolaitoksiin, joilla on toimilupa Belgiassa ja jotka käyttävät sisäisen luottoluokituksen menetelmää, koostuu riskipainon korotuksesta sellaisten vähittäisvastuiden osalta, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta, ja se sisältää kaksi osatekijää:

a)

Ensimmäinen osatekijä sisältää riskipainon korotuksen viidellä prosenttiyksiköllä sellaisten vähittäisvastuiden osalta, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta, ja se saadaan laskemalla riskipainon korotuksen toinen osa b kohdan mukaisesti.

b)

Toinen osatekijä sisältää riskipainojen vastuilla painotetun keskiarvon 33 prosentin suuruisen osuuden, jota sovelletaan sellaisiin vähittäisvastuisiin, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta. Riskipainojen vastuilla painotettu keskiarvo on yksittäisten lainojen riskipainojen keskiarvo, joka lasketaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 154 artiklan mukaisesti, painotettuna asianomaisella vastuuarvolla.

II   Vastavuoroisuus

2.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 5 kohdan mukaisesti suosituksena on, että asianomaisten jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset toteuttavat vastavuoroisesti Belgian toimenpiteen soveltamalla sitä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten Belgiassa sijaitseviin sivuliikkeisiin, jotka käyttävät sisäisen luottoluokituksen menetelmää, suosituksen C 3 kohdassa täsmennetyssä määräajassa.

3.

Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset toteuttavat vastavuoroisesti Belgian toimenpiteen soveltamalla sitä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneisiin luottolaitoksiin, jotka käyttävät sisäisen luottoluokituksen menetelmää ja joilla on suoria vähittäisvastuita, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta. Suosituksen C 2 kohdan mukaisesti suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat suosituksen C 3 kohdassa täsmennetyssä määräajassa samaa toimenpidettä kuin aktivoiva viranomainen on toteuttanut Belgiassa.

4.

Jos samaa makrovakauspoliittista toimenpidettä ei ole käytettävissä asianomaisten viranomaisten lainkäyttöalueella, suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat EJRK:tä kuultuaan sellaisia lainkäyttöalueellaan käytettävissä olevia makrovakauspoliittisia toimenpiteitä, jotka vaikutukseltaan parhaiten vastaavat edellä mainittua vastavuoroisesti toteutettavaksi suositeltavaa toimenpidettä, ja muun muassa hyväksyvät direktiivin 2013/36/EU VII osaston 2 luvun IV jaksossa säädettyjä valvontatoimenpiteitä ja -valtuuksia. Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset hyväksyvät vastaavan toimenpiteen viimeistään neljän kuukauden kuluessa tämän suosituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

III   Olennaisuuskynnys

5.

Toimenpidettä täydentää 2 miljardin euron laitoskohtainen olennaisuuskynnys, joka ohjaa toimenpidettä vastavuoroisesti toteuttavien asianomaisten viranomaisten mahdollista de minimis -periaatteen soveltamista.

6.

Suosituksen EJRK/2015/2 2.2.1 jakson mukaisesti asianomaisen jäsenvaltion asianomaiset viranomaiset voivat vapauttaa vastavuoroisuudesta yksittäisiä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita luottolaitoksia, jotka käyttävät sisäisen luottoluokituksen menetelmää ja joiden vähittäisvastuut, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta, ovat epäolennaisia ja jäävät alle 2 miljardin euron olennaisuuskynnyksen. Kun sovelletaan olennaisuuskynnystä, asianomaisten viranomaisten pitäisi seurata vastuiden olennaisuutta, ja suosituksena on, että Belgian toimenpidettä sovelletaan aikaisemmin vapautettuihin yksittäisiin jäsenvaltiossa toimiluvan saaneisiin luottolaitoksiin, jos 2 miljardin euron olennaisuuskynnys ylittyy.

7.

Jos ei ole yhtään luottolaitosta, jolla on toimilupa asianomaisissa jäsenvaltioissa ja sivuliikkeitä Belgiassa tai jolla on suoria vähittäisvastuita, joiden vakuutena on Belgiassa sijaitsevaa kiinteää asunto-omaisuutta, sekä joka käyttää sisäisen luottoluokituksen menetelmää ja jolla on vähintään 2 miljardin euron vastuut Belgian asuinkiinteistömarkkinoilla, asianomaisten jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset voivat suosituksen EJRK/2015/2 2.2.1 jakson nojalla päättää, ettei vastavuoroisuutta toteuteta Belgian toimenpiteen osalta. Tässä tapauksessa asianomaisten viranomaisten pitäisi seurata vastuiden olennaisuutta, ja suosituksena on, että ne toteuttavat vastavuoroisuuden Belgian toimenpiteen osalta, jos sisäisen luottoluokituksen menetelmää käyttävä luottolaitos ylittää 2 miljardin euron kynnyksen.

8.

Suosituksen EJRK/2015/2 2.2.1 jakson mukaisesti 2 miljardin euron olennaisuuskynnys on suositeltu enimmäiskynnyksen taso. Vastavuoroisuuden toteuttavat asianomaiset viranomaiset saavat siis suositellun kynnyksen soveltamisen sijasta asettaa lainkäyttöalueilleen matalamman kynnyksen, jos se on asianmukaista, tai toteuttaa vastavuoroisuuden toimenpiteen osalta ilman olennaisuuskynnystä.

Ranska

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien rajoituksen tiukennus viiteen prosenttiin hyväksyttävästä pääomasta; tiukennus koskee vastuita liittyen Ranskassa sääntömääräisen kotipaikan omaaviin hyvin velkaantuneisiin suuriin yrityksiin ja sitä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohdan mukaisesti maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (G-SII-laitokset) ja muihin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (O-SII-laitokset) varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin korkeimmalla konsolidointitasollatasolla

I   Toimenpiteen kuvaus

1.

Ranskan toimenpide, jota sovelletaan asetuksen (EU) N:o 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohdan mukaisesti varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin korkeimmalla konsolidointitasolla (ei siis alakonsolidointiryhmän tasolla) G-SII-laitoksiin ja O-SII-laitoksiin, merkitsee suurten asiakasriskien rajoituksen tiukentamista viiteen prosenttiin hyväksyttävästä pääomasta siten, että tiukennusta sovelletaan vastuisiin, jotka liittyvät Ranskassa sääntömääräisen kotipaikan omaaviin hyvin velkaantuneisiin suuriin yrityksiin.

2.

Yrityksellä tarkoitetaan yksityisoikeudellisia luonnollisia tai juridisia henkilöitä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Ranskassa ja jotka yksittäisen laitoksen tasolla ja korkeimmalla konsolidointitasolla kuuluvat yrityssektoriin, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (1) liitteessä A olevassa 2.45 kohdassa.

3.

Toimenpidettä sovelletaan vastuisiin, jotka liittyvät Ranskassa kotipaikan omaaviin yrityksiin sekä vastuisiin, jotka liittyvät yrityskokonaisuuksiin, seuraavasti:

a)

Sellaisten yritysten osalta, jotka kuuluvat yrityskokonaisuuteen, jonka sääntömääräinen kotipaikka korkeimmalla konsolidointitasolla on Ranskassa, toimenpidettä sovelletaan yhteenlaskettuihin nettomääräisiin vastuisiin, jotka liittyvät kokonaisuuteen ja kaikkiin kokonaisuuteen kuuluviin yhteisöihin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisesti,

b)

sellaisten yritysten osalta, jotka kuuluvat yrityskokonaisuuteen, jonka sääntömääräinen kotipaikka korkeimmalla konsolidointitasolla on Ranskan ulkopuolella, toimenpidettä sovelletaan seuraavien nettomääräisten vastuiden yhteismäärään:

i)

vastuut liittyen yrityksiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Ranskassa,

ii)

vastuut liittyen Ranskassa tai ulkomailla oleviin yrityksiin, joihin i kohdassa tarkoitetuilla yrityksillä on asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa tarkoitettu suora tai välillinen määräysvalta, ja

iii)

vastuut liittyen Ranskassa tai ulkomailla oleviin yrityksiin, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti riippuvaisia i kohdassa tarkoitetuista yrityksistä.

Näin ollen toimenpidettä ei sovelleta sellaisiin yrityksiin, joilla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa Ranskassa, ja jotka eivät ole Ranskassa sääntömääräisen kotipaikan omaavan yrityksen tytäryhtiöitä tai suoran tai välillisen määräysvallan alaisia tai Ranskassa sääntömääräisen kotipaikan omaavasta yrityksestä taloudellisesti riippuvaisia.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimenpidettä sovelletaan sen jälkeen, kun huomioon on otettu luottoriskin vähentäminen ja vapautukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 399–403 artiklan mukaisesti.

4.

G-SII-laitoksen tai O-SII-laitoksen on pidettävä Ranskassa sääntömääräisen kotipaikan omaavaa yritystä suurena, jos yritykseen tai 3 kohdassa tarkoitettuun yrityskokonaisuuteen liittyvä alkuperäinen riski on 300 miljoonaa euroa tai suurempi. Alkuperäisen riskin määrä lasketaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 389 ja 390 artiklan perusteella ennen kuin huomioon on otettu luottoriskin vähentäminen ja vapautukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 399–403 artiklan mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (2) 9 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten mukaisesti.

5.

Yritys katsotaan hyvin velkaantuneeksi, jos sen vähimmäisomavaraisuusaste on enemmän kuin 100 prosenttia ja rahoituskulujen hoitokate on alle kolme korkeimmalla konsolidointitasolla laskettuna seuraavasti:

a)

Omavaraisuusaste on kokonaisvelan, josta on vähennetty käteisvarat, ja oman pääoman välinen suhde, ja

b)

rahoituskulujen hoitokate on toisaalta arvonlisäyksen, johon on lisätty toiminta-avustukset ja vähennetty i) henkilöstömenot ii) toimintaan liittyvät verot ja tullit, iii) muut tavanomaiset nettotoimintakustannukset, joista on vähennetty nettokulut ja vastaavat maksut, sekä iv) poistot ja kuoletukset, sekä toisaalta korkojen ja vastaavien maksujen välinen suhde.

Asteet lasketaan sovellettavien standardien mukaisesti määritettyjen kirjanpitoaggregaattien perusteella, siten kun ne on esitetty yrityksen taseessa, jonka laillistettu tilintarkastaja on tarvittaessa vahvistanut.

II   Vastavuoroisuus

6.

Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset toteuttavat vastavuoroisesti Ranskan toimenpiteen soveltamalla sitä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kotimaassa toimiluvan saaneisiin G-SII-laitoksiin ja O-SII-laitoksiin varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin korkeimmalla konsolidointitasolla.

7.

Jos samaa makrovakauspoliittista toimenpidettä ei ole käytettävissä asianomaisten viranomaisten lainkäyttöalueella suosituksen C 2 mukaisesti, suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset soveltavat EJRK:tä kuultuaan sellaisia lainkäyttöalueellaan käytettävissä olevia makrovakauspoliittisia toimenpiteitä, jotka vaikutukseltaan parhaiten vastaavat edellä mainittua vastavuoroisesti toteutettavaksi suositeltavaa toimenpidettä. Suosituksena on, että asianomaiset viranomaiset hyväksyvät vastaavan toimenpiteen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tämän suosituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

III   Olennaisuuskynnys

8.

Toimenpidettä täydentää yhdistetty olennaisuuskynnys, joka ohjaa toimenpidettä vastavuoroisesti toteuttavien asianomaisten viranomaisten mahdollista de minimis -periaatteen soveltamista; kynnys koostuu seuraavista osista:

a)

2 miljardin euron kynnysarvo, jota sovelletaan jäsenvaltiossa toimiluvan saaneisiin G-SII-laitoksiin ja O-SII-laitoksiin varovaisuusperiaatteen mukaisen konsololidoinnin korkeimmalla konsolidointitasolla Ranskan yrityssektoriin liittyvien alkuperäisten riskien kokonaismäärän osalta,

b)

300 miljoonan euron kynnysarvo, jota sovelletaan a kohdassa mainitun kynnyksen saavuttaneisiin tai ylittäviin jäsenvaltiossa toimiluvan saaneisiin G-SII-laitoksiin ja O-SII-laitoksiin seuraavien riskien osalta

i)

yksittäinen alkuperäinen riski, joka liittyy Ranskassa sääntömääräisen kotipaikan omaavaan yritykseen,

ii)

sellaisten alkuperäisten riskien yhteismäärä, jotka liittyvät yrityskokonaisuuteen, jonka sääntömääräinen kotipaikka korkeimmalla konsolidointitasolla on Ranskassa; laskettuna 3 kohdan a alakohdan mukaisesti,

iii)

sellaisten alkuperäisten riskien yhteismäärä, jotka liittyvät sääntömääräisen kotipaikan Ranskassa omaaviin yrityksiin, jotka kuuluvat yrityskokonaisuuteen, jonka sääntömääräinen kotipaikka korkeimmalla konsolidointitasolla on Ranskan ulkopuolella, sen mukaisesti mitä on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä VIII olevissa lomakkeissa C 28.00 ja C 29.00,

c)

kynnysarvo, jonka suuruus on 5 prosenttia G-SII-laitosten ja O-SII-laitosten hyväksyttävästä pääomasta korkeimmalla konsolidointitasolla, jota sovelletaan b kohdassa täsmennettyihin riskeihin sen jälkeen kun huomioon on otettu luottoriskin vähentäminen ja vapautukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 399–403 artiklan mukaisesti.

Edellä b ja c kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja sovelletaan siihen katsomatta onko kyseessä oleva yhteisö tai yritys hyvin velkaantunut vai eikö.

Edellä a ja b kohdassa tarkoitettu alkuperäisen riskin määrä lasketaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 389 ja 390 artiklan perusteella ennen kuin huomioon on otettu luottoriskin vähentäminen ja vapautukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 399–403 artiklan mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten mukaisesti.

9.

Suosituksen EJRK/2015/2 2.2.1 kohdan mukaisesti, kyseessä olevien jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset voivat vapauttaa asianomaisen viranomaisen kotimaassa toimiluvan saaneita G-SII-laitoksia ja O-SII-laitoksia varovaisen konsolidoinnin periaatteen mukaisella korkeimmalla konsolidointitasolla, edellyttäen että 8 kohdassa tarkoitettua yhdistettyä olennaisuuskynnystä ei rikota. Olennaisuuskynnystä soveltaessaan asianomaisten viranomaisten pitäisi seurata kotimaassaan toimiluvan saaneiden G-SII-laitosten ja O-SII laitosten sellaisten vastuiden olennaisuutta, jotka liittyvät Ranskan yrityssektoriin sekä kotimaassaan toimiluvan saaneiden G-SII-laitosten ja O-SII-laitosten vastuiden keskittymistä suuriin yrityksiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Ranskassa; suosituksena on, että Ranskan toimenpidettä sovelletaan aikaisemmin vapautettuihin G-SII-laitoksiin ja O-SII-laitoksiin varovaisen konsolidoinnin periaatteen mukaisella korkeimmalla konsolidointitasolla, kun 8 kohdassa tarkoitettu yhdistetty olennaisuuskynnys rikotaan. Asianomaisia viranomaisia kehotetaan myös viestittämään niiden lainkäyttöalueella olevilla markkinaosapuolille systeemisestä riskistä, joka liittyy Ranskassa kotipaikan omaavien suurten yritysten lisääntyneeseen velkaantumiseen.

10.

Jos kyseessä olevassa jäsenvaltiossa ei ole toimiluvan saaneita G-SII-laitoksia tai O-SII laitoksia, joilla on 8 kohdassa tarkoitetun olennaisuuskynnyksen ylittäviä vastuita liittyen Ranskan yrityssektoriin, kyseessä olevan jäsenvaltion asianomaiset viranomaiset voivat asetuksen EJRK/201572 2.2.1 kohdan perusteella päättää olla soveltamatta Ranskan toimenpidettä. Tässä tapauksessa asianomaisten viranomaisten pitäisi seurata kotimaassaan toimiluvan saaneiden G-SII-laitosten ja O-SII-laitosten sellaisten vastuiden olennaisuutta, jotka liittyvät Ranskan yrityssektoriin sekä kotimaassaan toimiluvan saaneiden G-SII-laitosten ja O-SII-laitosten vastuiden keskittymistä suuriin yrityksiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Ranskassa; suosituksena on, että ne soveltavat Ranskan toimenpidettä vastavuoroisesti, kun G-SII-laitos tai O-SII laitos varovaisen konsolidoinnin periaatteen mukaisella korkeimmalla konsolidointitasolla ylittää 8 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn olennaisuuskynnyksen. Asianomaisia viranomaisia kehotetaan myös viestittämään niiden lainkäyttöalueella olevilla markkinaosapuolille systeemisestä riskistä, joka liittyy Ranskassa kotipaikan omaavien suurten yritysten lisääntyneeseen velkaantumiseen

11.

Suosituksen EJRK/2015/2 2.2.1 jakson mukaisesti 8 kohdassa tarkoitettu yhdistetty olennaisuuskynnys on suositeltu enimmäiskynnyksen taso. Vastavuoroisuuden toteuttavat asianomaiset viranomaiset saavat siis suositellun kynnyksen soveltamisen sijasta asettaa lainkäyttöalueilleen matalamman kynnyksen, jos se on asianmukaista, tai toteuttaa vastavuoroisuuden toimenpiteen osalta ilman olennaisuuskynnystä.
”.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/10


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9139 – Haier/Candy)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/02)

Komissio päätti 13. joulukuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9139. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/10


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/03)

Komissio päätti 21. tammikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9135. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/11


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/04)

Komissio päätti 22. tammikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9176. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/11


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9228 – Denso/Aisin/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/05)

Komissio päätti 23. tammikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9228. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/12


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9148 – Univar/Nexeo)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/06)

Komissio päätti 23. tammikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9148. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/13


Euron kurssi (1)

31. tammikuuta 2019

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1488

JPY

Japanin jeniä

124,81

DKK

Tanskan kruunua

7,4657

GBP

Englannin puntaa

0,87578

SEK

Ruotsin kruunua

10,3730

CHF

Sveitsin frangia

1,1409

ISK

Islannin kruunua

137,20

NOK

Norjan kruunua

9,6623

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,760

HUF

Unkarin forinttia

315,88

PLN

Puolan zlotya

4,2736

RON

Romanian leuta

4,7271

TRY

Turkin liiraa

5,9689

AUD

Australian dollaria

1,5787

CAD

Kanadan dollaria

1,5109

HKD

Hongkongin dollaria

9,0137

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6607

SGD

Singaporen dollaria

1,5459

KRW

Etelä-Korean wonia

1 277,58

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,2420

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7010

HRK

Kroatian kunaa

7,4238

IDR

Indonesian rupiaa

15 980,38

MYR

Malesian ringgitiä

4,6988

PHP

Filippiinien pesoa

59,843

RUB

Venäjän ruplaa

75,1113

THB

Thaimaan bahtia

35,883

BRL

Brasilian realia

4,2041

MXN

Meksikon pesoa

21,8999

INR

Intian rupiaa

81,6860


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/14


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/08)

Jäsenvaltio

Suomi

Reitti

Helsinki–Pori

Julkisen palvelun velvoitteiden voimaantulopäivä

1. elokuuta 2019

Osoite, jossa mahdolliset julkisen palvelun velvoitteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla maksutta

Lisätietoja:

Porin kaupunki

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Puhelin +358 447019228

Faksi +358 26349417

Sähköposti: tarjous@pori.fi

Internet-osoite:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/15


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus

Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/09)

Jäsenvaltio

Suomi

Reitti

Pori–Helsinki

Sopimuksen voimassaoloaika

1. elokuuta 2019–23. joulukuuta 2022

Määräaika tarjousten jättämiselle

61 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta

Osoite, jossa tarjouspyynnön teksti ja julkiseen tarjouskilpailuun ja mahdolliset julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla maksutta

Lisätietoja:

Porin kaupunki

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

P. +358 447019228

Faksi: +358 26349417

Sähköposti: tarjous@pori.fi

Internetosoite:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/16


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/10)

Jäsenvaltio

Ranska

Reitti

Ajaccio–Pariisi (Orly)

Ajaccio–Marseille

Ajaccio–Nizza

Bastia–Pariisi (Orly)

Bastia–Marseille

Bastia–Nizza

Calvi–Pariisi (Orly)

Figari–Pariisi (Orly)

Calvi–Marseille

Calvi–Nizza

Figari–Marseille

Figari–Nizza

Julkisen palvelun velvoitteiden alkuperäinen voimaantulopäivä

Tammikuu 1986

Muutosten voimaantulopäivä

25. maaliskuuta 2020

Osoite, jossa mahdolliset julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (Korsikan alueparlamentin 20. joulukuuta 2018 ja 31. tammikuuta 2019 tekemät päätökset sellaisten uusien julkisen palvelujen velvoitteiden hyväksymisestä, jotka koskevat säännöllistä lentoliikennettä toisaalta Pariisin (Orly), Marseillen ja Nizzan ja toisaalta Ajaccion, Bastian, Calvin ja Figarin välillä, sekä julkisen palvelun siirtämistä koskevan periaatteen hyväksymisestä Korsikan julkisen palvelun lentoliikenteen harjoittamisen osalta)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

Puhelin: +33 495237130

Faksi: +33 495201631

Sähköposti: jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/17


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus

Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/11)

Jäsenvaltio

Ranska

Reitti

Ajaccio–Pariisi (Orly) (erä nro 1)

Ajaccio–Marseille (erä nro 2)

Ajaccio–Nizza (erä nro 3)

Bastia–Pariisi (Orly) (erä nro 4)

Bastia–Marseille (erä nro 5)

Bastia–Nizza (erä nro 6)

Calvi–Pariisi (Orly) (erä nro 7)

Figari–Pariisi (Orly) (erä nro 8)

Calvi – Marseille ja Calvi – Nizza (erä nro 9)

Figari – Marseille ja Figari – Nizza (erä nro 10)

Sopimuksen voimassaoloaika

25.3.2020–31.12.2023

Hakemusten ja tarjousten jättämisen määräaika

8. huhtikuuta 2019 (klo 16.00 paikallista aikaa)

Osoite, josta tarjouspyynnön teksti ja kaikki julkiseen tarjouskilpailuun ja julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Office des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

France

Sähköposti: contact@otc-corse.fr

Puhelin +33 495237130

Faksi +33 495201631

Hankkijaprofiili: www.achatpublic.com


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/18


ERITYINEN EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/02/2019

Korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja 2014–2020

(2019/C 39/12)

1.   Johdanto

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1288/2013 (1), annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” ja päätösten N:o 1719/2006/EY, N:o 1720/2006/EY ja N:o 1298/2008/EY kumoamisesta.

2.   Tavoitteet ja kuvaus

Korkea-asteen koulutusta koskevassa Erasmus-peruskirjassa (ECHE) vahvistetaan yleinen laatukehys niille eurooppalaisille ja kansainvälisille yhteistyötoimille, joita korkea-asteen oppilaitos (HEI) voi Erasmus+ ohjelman puitteissa toteuttaa. Kaikilta jäljempänä olevassa luettelossa mainituissa maissa sijaitsevilta korkea-asteen oppilaitoksilta edellytetään komission myöntämää korkea-asteen koulutusta koskevaa Erasmus-peruskirjaa, jos ne haluavat hakea ohjelman mukaista oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta ja/tai innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävää yhteistyötä sekä osallistua niihin. Muissa maissa sijaitsevilta korkea-asteen oppilaitoksilta kyseistä peruskirjaa ei edellytetä, vaan laatukehys vahvistetaan korkea-asteen oppilaitosten välisin sopimuksin. Peruskirja myönnetään koko Erasmus+ ohjelman ajaksi. Peruskirjan toteuttamista seurataan, ja Euroopan komissio voi peruuttaa sen, jos peruskirjassa vahvistettuja periaatteita ja sitoumuksia rikotaan.

3.   Tukikelpoiset hakijat

Johonkin seuraavista maista sijoittautuneet korkea-asteen oppilaitokset voivat hakea korkea-asteen koulutusta koskevaa Erasmus-peruskirjaa:

Euroopan unionin jäsenvaltiot;

Efta- jaa Eta-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja);

EU:n ehdokasmaat (Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki).

Kansalliset viranomaiset nimittävät hakijoiden joukosta ne korkea-asteen oppilaitokset (2), joiden voidaan niiden alueella katsoa voivan osallistua Erasmus+ ohjelman mukaista oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta ja/tai innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävään yhteistyöhön.

4.   Määräaika hakemusten jättämiselle ja valintatulosten alustava julkistamispäivämäärä

Asianmukaisesti täytetty sähköinen hakemuslomake on jätettävä sähköisesti viimeistään klo 12.00 (keskipäivällä Brysselin aikaa, Keski-Euroopan aika), 29. maaliskuu 2019.

Valintatulosten alustava julkistamispäivä on 25. lokakuuta 2019.

5.   Lisätiedot

Erasmus+ ohjelmaa koskevat tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteessa: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Hakemukset on toimitettava koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston ohjeiden mukaisesti. Ne löytyvät seuraavasta osoitteesta:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  EUVL L 347/50, 20.12.2013.

(2)  Erasmus+ asetuksen toisen artiklan määritelmän mukaan, ’korkeakoululla’ tarkoitetaan

a)

mitä tahansa korkeakoulua, joka kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti tarjoaa tunnustettuja tutkintoja tai muita tunnustettuja korkea-asteen tutkintoja, riippumatta siitä, mitä nimitystä tällaisesta oppilaitoksesta käytetään;

b)

kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaista oppilaitosta, joka tarjoaa korkea-asteen ammatillista koulutusta.


Euroopan investointipankki

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/20


Ehdotuspyyntö

Uudet ajattelutavat, jotka muuttavat maailmaa: EIP-instituutin Sosiaaliset innovaatiot -ideakilpailu 2019

(2019/C 39/13)

EIP-instituutti järjestää kahdeksannen Sosiaaliset innovaatiot -ideakilpailunsa

Social Innovation Tournament (SIT) -ideakilpailu edistää innovatiivisia ideoita ja palkitsee uusia ratkaisutapoja, joiden kautta voidaan saada aikaan yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Ideoitavat hankkeet voivat liittyä moniin eri osa-alueisiin koulutuksesta ja terveydenhuollosta työllisyyden parantamiseen sekä uusiin menetelmiin, järjestelmiin ja prosesseihin. Kaikki hankkeet kilpailevat kahdesta palkinnosta yleisessä kategoriassa, minkä lisäksi kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin (myös kiertotalouteen) liittyvät hankkeet kilpailevat kahdesta palkinnosta erityiskategoriassa. Kummankin kategorian voittajaehdotus saa palkintona 50 000 euroa ja toiseksi tullut ehdotus 20 000 euroa.

Seuraa meitä Facebookissa: www.facebook.com/EibInstitute

Lisätietoja kilpailusta ja tarkemmat ohjeet innovatiivisen ehdotuksen tekemiseen löytyvät osoitteesta: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/21


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/14)

1.   

Komissio vastaanotti 25. tammikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG (GreenCycle, Saksa), joka kuuluu Schwarz-konserniin

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG (NWD, Saksa), joka kuuluu WEIG-konserniin

uusi yhteisyritys (JV, Saksa).

GreenCycle ja NWD hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä JV.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

GreenCycle toimii kierrätettävien materiaalien keräämisen, kaupan ja jakelun alalla, ja se kuuluu Schwarz-konserniin, joka toimii lähinnä elintarvikkeiden vähittäismyynnin alalla maailmanlaajuisesti Lidl- ja Kaufland-liiketoimintayksiköiden kautta.

NWD toimii jätepaperin keräämisen ja kierrättämisen alalla, ja se kuuluu kansainväliseen WEIG-konserniin, joka valmistaa erityyppisiä kartonkeja.

JV ylläpitää kierrätys- ja jätemateriaalien verkkokauppa-alustaa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/23


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 39/15)

1.   

Komissio vastaanotti 25. tammikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Brussels Airport Company NV (BAC, Belgia), joka on Ontario’s Teachers Pension Plan -yhteisön (Kanada), Macquarie Group -konsernin (Australia) ja La Société Fédérale de Participations et d’Investissement / De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij -yrityksen (SFPI/FPIM, Belgia) yhteisessä määräysvallassa

Marriott International, Inc. (Marriot, Yhdysvallat)

Airhotel Belgium BVBA (Airhotel, Belgia), joka omistaa Sheraton Brussels Airport -hotellin.

BAC ja Marriott hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan Sheraton Brussels Airport -hotellissa.

Keskittymä toteutetaan hotellien hallintaa koskevan olemassa olevan sopimuksen nojalla ja ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   BAC: Zaventemissa, Belgiassa, sijaitsevan Brysselin kansainvälisen lentoaseman omistaja ja pitäjä

—   Marriott: monialainen majoitus- ja matkailuyritys, joka hallinnoi hallinnointi- ja franchise-sopimusten nojalla hotelleja ja aikaosuuskiinteistöjä

—   Airhotel: Brysselin lentoaseman alueella sijaitsevan Sheraton Brussels Airport -hotellin omistaja.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.