ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 459

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
20. joulukuuta 2018


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 459/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9070 – Eurocar/Vicentini) ( 1 )

1

2018/C 459/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9166 – Santander Group / Hyundai Motor Company Group / JV) ( 1 )

1

2018/C 459/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9143 – CapMan / NH-Amundi / Green Investment Group / Cloud Snurran) ( 1 )

2

2018/C 459/04

Menettelyn aloittaminen (Asia M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets) ( 1 )

2

2018/C 459/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9158 – SoftBank / Toyota Motor Corporation / Monet Technologies JV) ( 1 )

3


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 459/06

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäville kansallisille asiantuntijoille maksettavien korvausten päivittäminen vuonna 2019

4

 

Euroopan komissio

2018/C 459/07

Euron kurssi

5

2018/C 459/08

Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 9. maaliskuuta 2018 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa M.8084 – Bayer/Monsanto – Esittelijä: Latvia

6

2018/C 459/09

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Asia M.8084 – Bayer/Monsanto

9

2018/C 459/10

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, keskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia M.8084 – Bayer/Monsanto) (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1709)  ( 1 )

10

2018/C 459/11

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklassa tarkoitetun tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä nimityksen Gönci kajszibarack (SMM) osalta

24

 

Tilintarkastustuomioistuin

2018/C 459/12

Erityiskertomus nro 33/2018 – Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava uhka edellyttää enemmän toimia

37

2018/C 459/13

Erityiskertomus nro 35/2018 – Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuus: lisätoimia tarvitaan

37

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2018/C 459/14

Ulkorajojen ylitystä varten vaadittavien ohjeellisten rahamäärien päivitys henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti

38

2018/C 459/15

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/399 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo julkaistun luettelon päivitys

40


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2018/C 459/16

Tuomioistuimen tuomio, annettu 17 päivänä syyskuuta 2018, asiassa E-10/17 – Nye Kystlink AS vastaan Color Group AS ja Color Line AS (ETA-sopimuksen 53 artikla – ETA-sopimuksen 54 artikla – Vastaavuusperiaate – Tehokkuusperiaate – Kansalliset säännökset vahingonkorvausvaatimusten vanhentumisajasta)

47

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 459/17

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9094 – Amcor/Bemis) ( 1 )

48


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9070 – Eurocar/Vicentini)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 459/01)

Komissio päätti 10. syyskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9070. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9166 – Santander Group / Hyundai Motor Company Group / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 459/02)

Komissio päätti 7. joulukuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9166. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9143 – CapMan / NH-Amundi / Green Investment Group / Cloud Snurran)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 459/03)

Komissio päätti 10. joulukuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9143. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/2


Menettelyn aloittaminen

(Asia M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 459/04)

Komissio päätti 11. joulukuuta 2018 aloittaa menettelyn edellä mainitussa asiassa todettuaan, että ilmoitettu yrityskeskittymä herättää vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Menettelyn aloittaminen käynnistää niin sanotun toisen vaiheen tutkimuksen, joka koskee ilmoitettua yrityskeskittymää, eikä vaikuta asiassa annettavaan lopulliseen päätökseen. Menettelyn aloittamista koskeva päätös on annettu komission asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua yrityskeskittymää koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9158 – SoftBank / Toyota Motor Corporation / Monet Technologies JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 459/05)

Komissio päätti 12. joulukuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9158. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/4


Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäville kansallisille asiantuntijoille maksettavien korvausten päivittäminen vuonna 2019

(2018/C 459/06)

Neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2007/829/EY kumoamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1027 (1) 19 artiklan 6 kohdan mukaisesti:

1.

Vahvistetaan 19 artiklassa tarkoitetun päivärahan määräksi 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen 35,13 euroa ja 140,49 euroa.

2.

Korvausasteikko 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen palvelukseenottopaikkakunnan ja asemapaikan välimatkan (kilometreinä) perusteella maksettaville korvauksille on seuraava:

Palvelukseenottopaikkakunnan ja asemapaikan välimatka (km)

Määrä euroina

0–150

0,00

> 150

90,31

> 300

160,54

> 500

260,91

> 800

421,46

> 1 300

662,30

> 2 000

792,77


(1)  EUVL L 163, 30.6.2015, s. 40.


Euroopan komissio

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/5


Euron kurssi (1)

19. joulukuuta 2018

(2018/C 459/07)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1405

JPY

Japanin jeniä

128,11

DKK

Tanskan kruunua

7,4676

GBP

Englannin puntaa

0,90318

SEK

Ruotsin kruunua

10,3393

CHF

Sveitsin frangia

1,1328

ISK

Islannin kruunua

138,80

NOK

Norjan kruunua

9,9375

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,765

HUF

Unkarin forinttia

322,90

PLN

Puolan zlotya

4,2833

RON

Romanian leuta

4,6655

TRY

Turkin liiraa

6,0860

AUD

Australian dollaria

1,5879

CAD

Kanadan dollaria

1,5332

HKD

Hongkongin dollaria

8,9241

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6630

SGD

Singaporen dollaria

1,5623

KRW

Etelä-Korean wonia

1 284,20

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,2602

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8683

HRK

Kroatian kunaa

7,4190

IDR

Indonesian rupiaa

16 471,67

MYR

Malesian ringgitiä

4,7661

PHP

Filippiinien pesoa

60,535

RUB

Venäjän ruplaa

77,0444

THB

Thaimaan bahtia

37,311

BRL

Brasilian realia

4,4515

MXN

Meksikon pesoa

22,8738

INR

Intian rupiaa

80,1160


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/6


Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 9. maaliskuuta 2018 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa M.8084 – Bayer/Monsanto

Esittelijä: Latvia

(2018/C 459/08)

Liiketoimi

1.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että liiketoimi muodostaa sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun keskittymän.

Unionin ulottuvuus

2.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että liiketoimi on sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unioninlaajuinen keskittymä.

Tuotemarkkinat ja maantieteelliset markkinat

3.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission esittämään vihannesten siementen merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmään ja erityisesti siihen, että

3.1

vihannesten siementen markkinat kattavat sekä lisensoinnin että siementen kaupallistamisen

3.2

hintavaikutusten arvioimisen kannalta merkityksellinen taso on segmenttitaso.

4.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission esittämiin suurialaisten viljelykasvien siementen merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmiin seuraavien markkinasegmenttien osalta:

4.1

rapsin toimitusketjun alkupään ja loppupään markkinat

4.2

puuvillan toimitusketjun alkupään ja loppupään markkinat

4.3

vehnän toimitusketjun alkupään ja loppupään markkinat.

5.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission esittämiin suurialaisten viljelykasvien agronomisten ominaisuuksien merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmiin seuraavien markkinasegmenttien osalta:

5.1

yksittäisten agronomisten ominaisuuksien lisensoinnin markkinat

5.2

pakkojen lisensoinnin markkinat.

6.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission esittämiin kasvinsuojeluaineiden formulaattien merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmiin seuraavien markkinasegmenttien osalta:

6.1

maatalouden valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden markkinat

6.2

muiden kuin maatalouden valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden markkinat

6.3

rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien markkinat

6.4

siemenenkäsittelyaineiden markkinat

6.5

sienitautien torjunta-aineiden markkinat

6.6

hyönteisten torjunta-aineiden markkinat

6.7

mikrobisten satoa kasvattavien tuotteiden markkinat

6.8

varroa destructoria torjuvien, mehiläisten terveyttä edistävien tuotteiden markkinat

6.9

digitaalipohjaisten agronomisten reseptien markkinat.

7.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission esittämiin määritelmiin alueista, joilla esiintyy innovointikilpailua, seuraavien määritelmien osalta:

7.1

suurialaisten viljelykasvien agronomisten ominaisuuksien innovointialueet

7.2

valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden innovointialueet

7.3

rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien innovointialueet

7.4

sienitautien torjunta-aineiden innovointialueet

7.5

hyönteisten torjunta-aineiden innovointialueet

7.6

mikrobisten satoa kasvattavien tuotteiden innovointialueet

7.7

mehiläisten terveyttä edistävien tuotteiden innovointialueet.

8.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission esittämiin merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määritelmiin seuraavien markkinoiden osalta:

8.1

vihannesten siementen markkinat

8.2

suurialaisten viljelykasvien siementen toimitusketjun alkupään ja loppupään markkinat

8.3

suurialaisten viljelykasvien agronomisten ominaisuuksien markkinat

8.4

kasvinsuojeluaineiden markkinat

8.5

digitaalipohjaisten agronomisten reseptien markkinat.

Kilpailuvaikutusten arviointi

9.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua tuote-/hintakilpailussa seuraavien osalta:

9.1

vihannesten siementen markkinat

9.2

suurialaisten viljelykasvien siementen toimitusketjun alkupään ja loppupään markkinat, etenkin rapsin (toimitusketjun loppupään markkinat) ja puuvillan (toimitusketjun alkupään markkinat) osalta

9.3

suurialaisten viljelykasvien agronomisten ominaisuuksien markkinat

9.4

maataloudessa monivuotisten viljelykasvien kohdalla käytettävien valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden markkinat

9.5

teollisessa kasvillisuuden hallinnassa muualla kuin maataloudessa käytettävien (ennen itämistä ja/tai itämisen jälkeen levitettävien ja itämisen jälkeen levitettävien) valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden markkinat

9.6

ankeroisten torjunta-aineilla tehtävän siementen käsittelyn markkinat

9.7

suurialaisia viljelykasveja varten annettavien sienitautien torjunta-aineiden digitaalipohjaisten agronomisten reseptien markkinat.

10.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua innovointikilpailussa seuraavien osalta:

10.1

suurialaisten viljelykasvien agronomiset ominaisuudet

10.2

valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet

10.3

rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmät.

11.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että liiketoimi ei olennaisesti estäisi tehokasta kilpailua johtuen osapuolten seuraavien toimintojen välisestä suhteesta:

11.1

tietyt vihannesten siementen markkinat

11.2

vehnän siementen markkinat

11.3

innovointi tietyillä lehtivaikutteisten sienitautien torjunta-aineiden markkinoilla

11.4

innovointi tietyillä lehtivaikutteisten hyönteisten torjunta-aineiden markkinoilla

11.5

hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineilla tehtävän siementen käsittelyn toimitusketjun alkupään markkinat ja käsiteltyjen siementen toimitusketjun loppupään markkinat (vertikaalinen suhde)

11.6

mikrobiset satoa kasvattavat tuotteet, sekä tuote- ja hintakilpailun että innovointikilpailun osalta

11.7

innovointi varroa destructoria torjuvien, mehiläisten terveyttä edistävien tuotteiden markkinoilla

11.8

siementen ja kasvinsuojelutuotteiden niputtaminen sekä jakelija- että kasvattajatasolla.

Korjaustoimenpiteet

12.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että luovutettavan vihannesten siementen liiketoimintayksikön luovuttaminen ratkaisee havaitut kilpailuongelmat vihannesten siementen osalta.

13.

BASF:lle luovutettavan kokonaisuuden osalta neuvoa-antava komitea (14 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä seuraavista seikoista:

13.1

Luovutettavista suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksiköistä luopuminen ratkaisee kilpailuongelmat suurialaisten viljelykasvien siementen ja agronomisten ominaisuuksien markkinoiden sekä innovointikilpailun osalta.

13.2

Luovutettavan GA-liiketoimintayksikön ja glyfosaattiin liittyvien omaisuuserien luovuttaminen ratkaisee kilpailuongelmat glyfosaatin ja glufosinaattiammoniumin osalta.

13.3

NemaStrike-omaisuuserien luovuttaminen ratkaisee siementen käsittelyyn ankeroisten torjunta-aineilla liittyvät kilpailuongelmat.

13.4

[Valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinjoihin 1, 2 ja 3] liittyvä tiedonsiirto ja lisenssit ratkaisevat kilpailuongelmat valikoimattomiin rikkakasvien torjunta-aineisiin ja rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmiin liittyvän osapuolten innovoinnin osalta.

13.5

Digitaalisen maatalouden lisenssi ratkaisee kilpailuongelmat suurialaisten viljelykasvien sienitautien torjunta-aineita koskevien digitaalipohjaisten reseptien osalta ETA:n alueella sekä markkinatestissä esiin tulleet ongelmat.

13.6

BASF näyttäisi olevan lähtökohtaisesti BASF:lle luovutettavan kokonaisuuden sopiva ostaja, edellyttäen, että asiasta tehdään lisätutkimuksia.

14.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että liiketoimi ei estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla tai niiden olennaisella osalla edellyttäen, että lopullisia sitoumuksia noudatetaan kokonaisuudessaan, että BASF hyväksytään BASF:lle luovutettavan kokonaisuuden ostajaksi ja että luovutettavan vihannesten siementen liiketoimintayksikön ostaja hyväksytään.

Soveltuvuus sisämarkkinoille

15.

Neuvoa-antava komitea (13 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että liiketoimen olisi tämän johdosta katsottava soveltuvan sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan ja ETA-sopimuksen 57 artiklan nojalla.

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/9


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

Asia M.8084 – Bayer/Monsanto

(2018/C 459/09)

1.   

Komissio vastaanotti 30. kesäkuuta 2017 sulautuma-asetuksen (2) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Bayer Aktiengesellschaft, jäljempänä ’Bayer’ tai ’ilmoituksen tekijä’, hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä Monsanto Corporation, jäljempänä ’Monsanto’, ostamalla osakkeita, jäljempänä ’liiketoimi’. Yrityksiin Bayer ja Monsanto viitataan jäljempänä yhdessä ’osapuolina’.

2.   

Ensimmäisen tutkimusvaiheen perusteella komissiolla oli vakavia epäilyjä siitä, soveltuuko liiketoimi sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan, erityisesti siltä osin, miten liiketoimi vaikuttaa kilpailuun kasvinsuojelun, siementen, agronomisten ominaisuuksien ja digitaalisen maatalouden aloilla. Komissio antoi 22. elokuuta 2017 sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen menettelyn aloittamisesta, ja ilmoituksen tekijä toimitti siitä kirjalliset huomautuksensa 4. syyskuuta 2017.

3.   

Liiketoimea koskevan toisen vaiheen tutkimuksen määräaikaa pidennettiin 19. syyskuuta 2017 ja 26. tammikuuta 2018 yhteensä 15 työpäivällä sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan nojalla.

4.   

Komissio antoi 4. lokakuuta 2017 ja 16. lokakuuta 2017 sulautuma-asetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla kaksi päätöstä, joilla lykättiin sulautuman tarkastelulle varattua määräaikaa, koska osapuolet eivät olleet toimittaneet tiettyjä pyydettyjä asiakirjoja. Ensimmäinen lykkäys alkoi 21. syyskuuta 2017 ja päättyi 13. lokakuuta 2017, ja toinen alkoi 10. lokakuuta 2017 ja päättyi 3. marraskuuta 2017; pyydetyt asiakirjat toimitettiin molemmissa tapauksissa myöhempänä mainittuna ajankohtana.

5.   

Myönsin pyynnöstä yhdistykselle Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V., säätiölle Avaaz Foundation sekä yrityksille DowDuPont Inc. ja IPES-Food oikeuden tulla kuulluiksi asiassa kolmansina osapuolina.

6.   

Komissio hyväksyi asiassa 14. joulukuuta 2017 väitetiedoksiannon, ja siitä ilmoitettiin osapuolille samana päivänä. Osapuolet vastasivat väitetiedoksiantoon 9. tammikuuta 2018. Osapuolet eivät pyytäneet tilaisuutta yksityiskohtaisempien kannanottojen esittämiseen virallisessa suullisessa kuulemisessa.

7.   

Komissio lähetti 26. tammikuuta 2018 ja 1. ja 8. helmikuuta 2018 useita asiaseikkoja koskevia kirjeitä, joiden perusteella osapuolet voivat esittää huomautuksia uusista tosiseikoista.

8.   

Osapuolet toimittivat viralliset sitoumukset 2. helmikuuta 2018, ja hieman tarkistetun version sitoumuksista 5. helmikuuta 2018. Komissio teki sitoumuksille markkinatestin 6. helmikuuta 2018. Komission tekemästä pakettia koskevasta kohdennetusta markkinatestistä saadun palautteen perusteella osapuolet toimittivat päivitetyt sitoumukset 16. helmikuuta 2018, jäljempänä ’lopulliset sitoumukset’.

9.   

Päätösluonnoksessa komissio päättelee, että lopulliset sitoumukset ovat asianmukaiset ja riittävät poistamaan tehokkaan kilpailun olennaiset esteet niillä aloilla, joilla tehokkaan kilpailun olennaisia esteitä on havaittu. Näin ollen komissio julistaa liiketoimen sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi edellyttäen, että Bayer noudattaa lopullisiin sitoumuksiin liittyviä ehtoja ja velvoitteita.

10.   

Olen tarkastellut päätösluonnosta päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että siinä käsitellään ainoastaan sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä.

11.   

Katson kaiken kaikkiaan, että menettelylliset oikeudet ovat tosiasiallisesti toteutuneet tässä asiassa.

Bryssel 12. maaliskuuta 2018.

Wouter WILS


(1)  Laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29), jäljempänä ’päätös 2011/695/EU’, 16 ja 17 artiklan mukaisesti.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (’EY:n sulautuma-asetus’) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1), jäljempänä ’sulautuma-asetus’.


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/10


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018,

keskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia M.8084 – Bayer/Monsanto)

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1709)

(ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 459/10)

Komissio antoi 21. maaliskuuta 2018 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla mahdollisesti väliaikaisena versiona englannin kielellä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1.   JOHDANTO

(1)

Päätöksessä todetaan sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen 57 artiklan nojalla yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi liiketoimi, jossa Bayer Aktiengesellschaft, jäljempänä ’Bayer’, hankkii ostamalla osakkeita Monsanto Companyn, jäljempänä ’Monsanto’ ja yhdessä Bayerin kanssa ’osapuolet’.

2.   MENETTELY

(2)

Bayer ilmoitti 14. syyskuuta 2016 hankkivansa määräysvallan Monsantossa. Bayer ilmoitti liiketoimesta komissiolle 30. kesäkuuta 2017.

(3)

Komissio totesi 22. elokuuta 2017 antamassaan päätöksessä (2), että liiketoimi herättää vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille, ja aloitti sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen menettelyn.

(4)

Perusteellinen tutkimus vahvisti alustavasti havaitut kilpailuongelmat.

(5)

Ilmoituksen tekijä toimitti 16. helmikuuta 2018 lopulliset sitoumukset, jotka tekevät liiketoimesta sisämarkkinoille soveltuvan.

(6)

Päätösluonnoksesta kuultiin jäsenvaltioita 9. maaliskuuta 2018 keskittymiä käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa, joka antoi puoltavan lausunnon. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja antoi menettelystä puoltavan lausunnon 12. maaliskuuta 2018 antamassaan kertomuksessa.

(7)

Ilmoituksen tekijä ehdotti 4. huhtikuuta 2018 toimittamassaan perustellussa pyynnössä, sellaisena kuin se on muutettuna 6. huhtikuuta 2018, lopullisten sitoumusten tarkistamista kohdissa 6.1.3 ja 6.1.5 kuvaillulla tavalla. Komissio hyväksyi lopullisten sitoumusten muuttamisen 11. huhtikuuta 2018 antamallaan päätöksellä (3).

3.   OSAPUOLET

(8)

Bayer, joka on rekisteröity Saksassa, toimii neljällä alalla, jotka ovat lääkkeet, terveys, maatalous (Bayer Crop Science) ja eläinlääkintä. Liiketoimen kilpailuvaikutukset koskevat lähinnä Bayer Crop Science -toimialaa. Bayer Crop Science toimii seuraavilla kolmella liiketoimintasegmentillä: i) kasvinsuojelu, ii) siemenet ja iii) ympäristötiede. Bayer toimii myös bioteknologioiden kehittämisen ja maatalouden digitaalisten palvelujen kehittämisen ja tarjoamisen aloilla.

(9)

Monsanto, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa, on maatalousalan yritys, joka tuottaa siemeniä ja kasvinsuojelutuotteita (keskittyen glyfosaattipohjaiseen rikkakasvien torjunta-aineeseen, jota se markkinoi tuotemerkillä Roundup). Monsanto on mukana myös maatalousbiologian tutkimuksessa. Lisäksi Monsanto tarjoaa maanviljelijöille maatalouden digitaalisia palveluja The Climate Corporation -tytäryhtiönsä kautta.

4.   UNIONIN ULOTTUVUUS

(10)

Asianomaisten yritysten yhteenlaskettu, koko maailmasta kertyvä liikevaihto on yli 5 miljardia euroa [Bayer: […] euroa; Monsanto: […] euroa]. Molempien unionin laajuinen liikevaihto on yli 250 miljoonaa euroa [Bayer: […] euroa; Monsanto: […] euroa], mutta ne eivät saavuta yli kahta kolmasosaa yhteenlasketusta unionin laajuisesta liikevaihdostaan ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi liiketoimella on sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukainen unionin laajuinen ulottuvuus.

5.   PERUSTELUT

5.1   Merkitykselliset tuotemarkkinat

(11)

Päätös koskee seuraavia aloja/markkinoita, joilla osapuolet toimivat:

a)

vihannesten siemenet (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset tosiasialliseen hinta-/tuotekilpailuun)

b)

suurialaisten viljelykasvien siemenet, mukaan luettuna rapsi, puuvilla ja vehnä (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset tosiasialliseen ja mahdolliseen hinta-/tuotekilpailuun)

c)

suurialaisten viljelykasvien agronomiset ominaisuudet (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset tosiasialliseen ja mahdolliseen hinta-/tuotekilpailuun sekä innovointikilpailuun)

d)

kasvinsuojelu, mukaan luettuna maatalouden ja muut valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset tosiasialliseen ja mahdolliseen hinta-/tuotekilpailuun sekä innovointikilpailuun) ja rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmät (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset innovointikilpailuun), siementen käsittely (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset mahdolliseen kilpailuun ja vertikaaliset vaikutukset), sienitautien torjunta-aineet (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset innovointikilpailuun), hyönteisten torjunta-aineet (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset innovointikilpailuun), mikrobiset satoa kasvattavat tuotteet (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset innovointikilpailuun), varroapunkkeja torjuvat mehiläisten terveyttä edistävät tuotteet (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset innovointikilpailuun)

e)

sienitautien torjunta-aineiden digitaalipohjaiset agronomiset reseptit suurialaisia viljelykasveja varten (horisontaaliset koordinoimattomat vaikutukset mahdolliseen hinta-/tuotekilpailuun).

5.1.1    Vihannesten siemenet

(12)

Komissio on todennut, että merkitykselliset tuotemarkkinat kattavat sekä vihannesten siementen lisensoinnin että kaupallistamisen kunkin vihanneskasvin osalta. Komissio on myös todennut, että jokainen vihanneskasvi muodostaa erilliset tuotemarkkinat mutta että ne koostuvat vahvasti eriytyneistä segmenteistä. Siksi komissio on katsonut, että on järkevää tehdä hintavaikutusten kilpailuarviointi segmenttitasolla.

(13)

Komissio on käyttänyt osapuolten ehdottamaa segmenttijakoa, joka on todettu luotettavaksi. Segmenttijako tehdään seuraavien tekijöiden perusteella: i) kasvuympäristö (avoimella pellolla, verkon ja muovin alla tai kasvihuoneessa); ii) siementyyppi (avopölytteinen tai hybridi); iii) käyttö (tuoreena tai jalostuksessa); iv) onko kasvia jalostettu perusrunkona, ja v) vihanneksen ominaisuudet (esimerkiksi vihanneksen tyyppi, koko, väri ja maku).

(14)

Komissio on todennut, että vihannesten siementen markkinat ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan kansalliset kansallisen rekisteröinnin, kansallisen jakelun ja maiden välisen heikon hintasääntelyn takia. Komissio on kuitenkin todennut myös, että jotkin muut tekijät viittaavat siihen, että vihannesten siementen markkinat voivat olla kansallisia laajemmat.

5.1.2    Suurialaisten viljelykasvien siemenet

(15)

Komissio on analysoinut niiden suurialaisten viljelykasvien markkinoita, joiden kohdalla osapuolten toiminta on päällekkäistä: rapsin, puuvillan ja vehnän.

5.1.2.1   Rapsi

(16)

Rapsiteollisuus on kaksivaiheinen teollisuudenala, joka koostuu i) uusien rapsilajikkeiden jalostamisesta ja ii) näiden lajikkeiden siementen kaupallisesta tuotannosta ja siementen myymisestä asiakkaille. Sekä Bayer että Monsanto jalostavat ja kaupallistavat uusia rapsilajikkeita kaikkialla EU:ssa sekä muualla maailmassa. Molemmilla on Euroopassa täysimittaiset jalostusohjelmat.

(17)

Komissio katsoo, että rapsin merkitykselliset tuotemarkkinat ovat seuraavat: i) ituplasman lisensoinnin markkinat uusien rapsilajikkeiden jalostamiseksi (toimitusketjun alkupää), ii) rapsilajikkeiden lisensoinnin markkinat kaupallistamistarkoituksessa (toimitusketjun alkupää) ja iii) rapsin siementen kaupallistamisen markkinat (toimitusketjun loppupää).

(18)

Komissio jättää avoimeksi, pitäisikö toimitusketjun loppupään markkinat jakaa edelleen kahden kaikkialla Euroopassa viljeltävän rapsityypin eli talvirapsin ja kevätrapsin perusteella.

(19)

Komission kanta on seuraava: i) ituplasman lisensoinnin maantieteelliset markkinat ovat EU:n laajuiset, ii) rapsilajikkeiden lisensoinnin markkinat ovat EU:n laajuiset ja iii) rapsilajikkeiden kaupallistamisen maantieteelliset markkinat ovat kansalliset.

5.1.2.2   Puuvilla

(20)

Komissio katsoo, että kilpailuanalyysin kannalta merkitykselliset markkinat ovat ne, jotka koskevat puuvillalajikkeiden lisensointia tuotantoa ja myyntiä varten. Nämä markkinat ovat maantieteellisesti EU:n laajuiset.

5.1.2.3   Vehnä

(21)

Komissio katsoo, että merkityksellisiä tuotemarkkinoita on kahdet: i) vehnälajikkeiden lisensoinnin markkinat tuotantoa ja myyntiä (mutta ei jalostusta) varten (toimitusketjun alkupää) ja ii) vehnän siementen kaupallistamisen markkinat (toimitusketjun loppupää).

(22)

Lisäksi komissio on todennut, että vehnän maantieteelliset markkinat ovat EU:n laajuiset lisensointimarkkinoiden osalta (toimitusketjun alkupää) ja kansalliset kaupallistamismarkkinoiden osalta (toimitusketjun loppupää).

5.1.3    Suurialaisten viljelykasvien agronomiset ominaisuudet

(23)

Komissio on todennut, että toimitusketjussa ennen siementen jalostusta ja kaupallistamista on seuraavat kolme erillistä agronomisten ominaisuuksien markkinatasoa: i) agronomisten ominaisuuksien tutkimuksen lisensoinnin taso, ii) yksittäisten agronomisten ominaisuuksien lisensoinnin taso ja iii) pakkojen lisensoinnin taso. Komissio katsoo, että agronomisten ominaisuuksien tutkimuksen lisensoinnin taso ei muodosta tuotemarkkinoita vaan on ennemminkin innovointialue. Toisaalta se katsoo, että pakkojen lisensoinnille ja agronomisten ominaisuuksien lisensoinnille on olemassa erilliset tuotemarkkinat.

(24)

Yksittäisten agronomisten ominaisuuksien lisensoinnin tasolla merkitykselliset tuotemarkkinat määritetään tietyn ominaisuuden, kuten resistenssin tietylle rikkakasvien torjunta-aineelle, sekä tietyn viljelykasvin perusteella. Hyönteisresistenssiin liittyvien ominaisuuksien kohdalla agronomiset ominaisuudet jaetaan edelleen sen hyönteisheimon perusteella, jota vastaan ominaisuus antaa resistenssin.

(25)

Pakkojen lisensoinnin tasolla merkitykselliset tuotemarkkinat erotetaan toisistaan viljelykasvin perusteella.

(26)

Komissio katsoo, että agronomisten ominaisuuksien lisensoinnin ja pakkojen lisensoinnin merkitykselliset tuotemarkkinat ovat maailmanlaajuiset.

5.1.4    Kasvinsuojelu

5.1.4.1   Rikkakasvien torjunta

A)   Maatalouden valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet

(27)

Valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet ovat laajavaikutteisia tuotteita, jotka tappavat sekä heinät että leveälehtiset rikkakasvit.

(28)

Komissio katsoo, että maatalouden rikkakasvien torjunta-aineiden merkitykselliset tuotemarkkinat olisi jaettava yhtäältä valikoivien ja valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden perusteella ja toisaalta valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden sisällä monivuotisten viljelykasvien (ainoa segmentti, jossa osapuolilla on merkittäviä päällekkäisyyksiä ETA:n alueella) ja yksivuotisten viljelykasvien perusteella.

(29)

Komissio katsoo myös, että kasvinsuojelun maantieteelliset tuotemarkkinat ovat kansalliset.

B)   Muut kuin maatalouden valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet

(30)

Komissio katsoo, että muiden kuin maatalouden valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden merkitykselliset tuotemarkkinat olisi jaettava i) teollisen kasvillisuuden hallinnan ja ii) nurmikko- ja koristekasvien välillä.

(31)

Lisäksi komissio katsoo, että teollisen kasvillisuuden hallinnan sisällä vesakontorjunta-aineet ja rautatiesovellukset muodostavat erilliset merkitykselliset tuotemarkkinat.

(32)

Komissio katsoo myös, että edelleen teollisen kasvillisuuden hallinnan segmentissä valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet olisi ryhmiteltävä myös niiden levittämisen ajoituksen mukaan kahteen ryhmään eli a) ennen itämistä levitettäviin tuotteisiin ja ennen itämistä ja/tai itämisen jälkeen levitettäviin tuotteisiin ja b) itämisen jälkeen levitettäviin tuotteisiin ja ennen itämistä ja/tai itämisen jälkeen levitettäviin tuotteisiin.

(33)

Komissio katsoo, että merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat kansalliset.

C)   Rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmät

(34)

Rikkakasvien torjuntajärjestelmissä yhdistetään yleensä valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet näille torjunta-aineille resistentteihin viljelykasveihin, joko tällaisten kasvien geneettisten muunnosten avulla (GM-järjestelmät) tai harvemmin käyttämällä luonnostaan resistenttejä eli muita kuin geneettisesti muunneltuja viljelykasveja (muut kuin GM-järjestelmät). GM-järjestelmistä ja muista kuin GM-järjestelmistä käytetään tässä päätöksessä yhteistä nimitystä ’rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmät’.

(35)

Komissio katsoo, että kaikki tiettyä viljelykasvia koskevat rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmät kilpailevat eriytyneillä merkityksellisillä tuotemarkkinoilla ja että vastaavat innovointialueet kattavat rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmiin liittyvän innovoinnin sekä kaikkien viljelykasvien osalta (erityisesti tutkimuksen varhaisissa vaiheissa) että jokaisen olennaisen viljelykasvin (kuten soijan, puuvillan, maissin, rapsin, riisin tai vehnän) osalta erikseen.

(36)

Komissio katsoo, että rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien innovointialueiden merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset.

5.1.4.2   Siementen käsittely

(37)

Siementen käsittely on siementen käsittelemistä (tai peittausta) erityisillä formulaateilla niiden suojaamiseksi niiden kehityksen varhaisissa vaiheissa. Siementen käsittelyllä torjutaan siis tauteja ja maaperän tai varhaiskauden hyönteisiä (siementen käsittely sienitautien ja hyönteisten torjunta-aineilla) sekä ankeroisia (siementen käsittely ankeroisten torjunta-aineilla).

(38)

Komissio katsoo, että siementen käsittely muodostaa erilliset tuotemarkkinat, ei kasvinsuojelutuotteiden erityistä levitystyyppiä. Siementen käsittely jaetaan edelleen viljelykasvin ja indikaation (esimerkiksi hyönteisten torjunta-aineet ja sienitautien torjunta-aineet) perusteella. Siementen käsittelystä ankeroisten torjunta-aineilla komissio katsoo, että kilpailuanalyysin kannalta merkitykselliset tuotemarkkinat ovat siementen viljelykasvikohtainen käsittely ankeroisten torjumiseksi.

(39)

Siementen käsittelyn toimitusketjun loppupään markkinoiden osalta tässä päätöksessä voidaan jättää avoimeksi, sisältävätkö toimitusketjun loppupään tuotemarkkinat myös käsittelemättömät siemenet.

(40)

Komissio katsoo, että siementen käsittelyn maantieteelliset tuotemarkkinat ovat kansalliset.

5.1.4.3   Sienitautien torjunta-aineet

(41)

Sienitautien torjunta-aineet ovat tauteja torjuvia maatalouskemikaaleja. Niitä käytetään estämään kasvien ja kasvituotteiden pilaantuminen sienitautien ja homeen vaikutuksesta.

(42)

Komissio on tehnyt kilpailuvaikutusten arviointinsa sienitautien torjunta-aineista kasveittain/taudeittain. Komissio katsoo myös, että sen arvion kannalta merkityksellinen innovointialue on sienitautien torjunta-aineita koskeva innovointi eri viljelykasvien/tautien tai tautiryhmien osalta.

(43)

Komissio katsoo myös, että voidaan jättää avoimeksi, muodostavatko kemialliset ja biologiset sienitautien torjunta-aineet erilliset tuotemarkkinat, koska liiketoimi ei aiheuta ongelmia sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille minkään mahdollisen markkinoiden määritelmän perusteella.

(44)

Sienitautien torjunta-aineiden maantieteelliset markkinat ovat kansalliset. Innovointialueiden maantieteellinen ulottuvuus voidaan jättää avoimeksi.

5.1.4.4   Hyönteisten torjunta-aineet

(45)

Hyönteisten torjunta-aineet on suunniteltu torjumaan hyönteisiä, jotka vahingoittavat viljely- ja erityisesti ravintokasveja. Niitä voidaan käyttää monella eri tavalla, muun muassa lehtivaikutteisina, maavaikutteisina ja peittausaineina.

(46)

Komissio on tehnyt kilpailuvaikutusten arviointinsa hyönteisten torjunta-aineista kasvi-/tuholaislajeittain. Komissio katsoo, että sen arvion kannalta merkityksellinen innovointialue on hyönteisten torjunta-aineet tuholaislajeittain.

(47)

Komissio katsoo, että voidaan jättää avoimeksi, olisiko hyönteisten torjunta-aineet jaettava edelleen biologisiin ja kemiallisiin, koska liiketoimi ei aiheuta ongelmia sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille minkään mahdollisen markkinoiden määritelmän perusteella.

(48)

Hyönteisten torjunta-aineiden maantieteelliset tuotemarkkinat ovat kansalliset, ja innovointialueiden maantieteellinen ulottuvuus voidaan jättää avoimeksi.

5.1.4.5   Mikrobiset satoa kasvattavat tuotteet

(49)

Mikrobiset tuotteet (joista käytetään myös nimeä ”biologiset” kasvinsuojelutuotteet) muodostuvat mikro-organismeista, yleensä bakteerista, viruksesta tai sienestä. Niitä voidaan käyttää suojelemaan viljelykasveja (biologiset torjunta-aineet) ja/tai parantamaan kasvien tuottavuutta ja lisääntymisnopeutta (biostimulantit ja orgaaniset lannoitteet).

(50)

Biostimulantit ja orgaaniset lannoitteet on suunniteltu parantamaan viljelykasvien terveyttä, satoa ja kuormittavien olosuhteiden sietokykyä. Toisin kuin biologiset torjunta-aineet, ne eivät toimi suoraan tuholaisia tai tauteja vastaan. Niistä käytetään myös nimitystä ’satoa kasvattavat tuotteet’.

(51)

Mikrobisten satoa kasvattavien tuotteiden tuotemarkkinoiden määritelmä sekä merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määritelmä voidaan jättää avoimeksi, koska liiketoimi ei aiheuta ongelmia sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille minkään mahdollisen markkinoiden määritelmän perusteella.

(52)

Komissio katsoo, että sen arvion kannalta merkityksellinen innovointialue on mikrobisia satoa kasvattavia tuotteita koskeva innovointi.

5.1.4.6   Mehiläisten terveys

(53)

Komissio katsoo, että varroapunkkien mehiläisyhdyskunnissa aiheuttamaa saastumista kohdennetusti torjuville tuotteille on olemassa erilliset tuotemarkkinat. Komissio katsoo myös, että markkinoiden segmentoiminen biologisten ja kemiallisten tuotteiden välillä tai tehoaineen/vaikutustavan tai levitystavan perusteella ei näyttäisi olevan perusteltua.

(54)

Komissio katsoo, että merkityksellinen innovointialue on varroa destructoria torjuvat mehiläisten terveyttä edistävät tuotteet.

(55)

Mehiläisten terveyttä edistävien tuotteiden maantieteelliset tuotemarkkinat ovat kansalliset, ja innovointialueiden maantieteellinen ulottuvuus voidaan jättää avoimeksi.

5.1.5    Digitaalipohjaiset agronomiset reseptit

(56)

Digitaalisella maataloudella tarkoitetaan tiloja koskevien tietojen ja tietämyksen keräämistä räätälöidyn neuvonnan tai yhdistelmätietojen tarjoamiseksi viljelijöille tilojen tuottavuuden lisäämiseksi. Digitaalinen maatalous on vielä lapsenkengissä mutta kehittyy nopeasti.

(57)

Digitaalisen maatalouden puitteissa digitaalipohjaisilla resepteillä tarkoitetaan tuotantopanosten (esimerkiksi kasvinsuojelutuotteiden) valitsemista ja käyttöä (esimerkiksi annostelua ja ajoitusta) koskevia suosituksia tai neuvoja, joita annetaan maantieteellisesti yhä täsmällisemmin (esimerkiksi pellon tai peltovyöhykkeen tai vielä pienemmän yksikön tasolla) viljelijän toteutettaviksi. Kyseiset suositukset tai neuvot tuottaa maataloudellinen analyysilaite, joka perustuu suureen määrään julkisia ja yksityisiä tietoja.

(58)

Komissio tekee tästä sen johtopäätöksen, että digitaalipohjaiset reseptipalvelut muodostavat digitaalisen maatalouden sisällä erillisen palveluluokan, koska i) ne edellyttävät muun muassa useampia tietokerroksia, monimutkaisempia algoritmeja ja suurempaa tehoa ja ii) ne suosittelevat viljelijöille konkreettista toimintasuunnitelmaa, joka on erittäin täsmällinen ja tarkkaan räätälöity. Komissio katsoo, että palvelut olisi segmentoitava edelleen tuotantopanosten (esimerkiksi sienitautien torjunta-aineet) ja viljelykasvien ryhmien (esimerkiksi suurialaiset viljelykasvit) perusteella.

(59)

Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden komissio katsoo olevan kansalliset, vaikka komissio arviossaan otti tarvittaessa huomioon myös laajemman maantieteellisen kontekstin.

5.2   Kilpailuvaikutusten arviointi

5.2.1    Vihannesten siemenet

(60)

Komissio on arvioinut horisontaalisia vaikutuksia hinta-/tuotekilpailuun vihannesten siementen markkinoilla. EU:ssa osapuolten toiminta on päällekkäistä 16 vihanneskasvin (esimerkiksi tomaattien ja kurkkujen) kohdalla. Jokainen kasvi on jaettu edelleen segmentteihin (esimerkiksi kasvihuoneissa kasvatettavat kirsikkatomaatit).

(61)

Vihannesten siementen hintakilpailua käydään segmentti-/maatasolla. Kilpailuvaikutusten arviointi on siksi tehtävä useiden satojen segmentti-/maayhdistelmien osalta. Näiden arvioitavien segmentti-/maayhdistelmien suuren määrän takia komissio on käyttänyt markkinaosuuteen ja keskittymisen tasoon perustuvia suodattimia (HHI ja HHI delta) määrittääkseen markkinat, joilla liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua. Tiettyjen markkinoiden osalta komissio on tehnyt perusteellisemman arvion rakenteellisten ja laadullisten tekijöiden pohjalta.

(62)

Tämän arvion perusteella komissio katsoo, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua koordinoimattomien vaikutusten takia ja/tai siksi, että sillä luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä useilla vihannesten siementen markkinoilla kaikkialla EU:ssa. Tämä koskee noin 200:aa segmentti-/maayhdistelmää.

5.2.2    Suurialaisten viljelykasvien siemenet

5.2.2.1   Rapsi

(63)

Monsanto on tällä hetkellä markkinajohtaja ETA:n alueella. Bayerin markkinaosuus talvirapsin kohdalla on noin [0–5] prosenttia sekä kaupallistamisen että jalostajien tasolla. Komissio katsoo, että mahdolliset yhdistetyt markkinaosuudet saattavat johtaa osapuolten kilpailuaseman aliarvioimiseen, etenkin kun otetaan huomioon Bayerin johtavien rapsituotteiden odotettu menestys ja sen rapsia koskeva yleisstrategia ETA:n alueella.

(64)

Bayer on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti johtava rapsialan toimija. Komission tutkimus osoitti, että ennen liiketoimea Bayerilla oli uskottavat suunnitelmat ja vahvat valmiudet tulla johtavaksi rapsialan toimijaksi EU:ssa ja että näistä suunnitelmista oli jo näkyvissä myönteisiä tuloksia. Monsanton kanssa toteutettava liiketoimi uhkaa vaarantaa nämä suunnitelmat ja aiheuttaisi todennäköisesti vahinkoa rapsialan asiakkaille.

(65)

Lisäksi komissio katsoo, että Bayerista tulee todennäköisesti vahva kilpailija kansallisilla rapsimarkkinoilla, joilla myös Monsanto on vahva.

(66)

Tästä syystä komissio päättelee, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua rapsin siementen osalta Ranskassa, Irlannissa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska se todennäköisesti poistaisi merkittävän kilpailupaineen ja vaikuttaisi koordinoimattomasti tuote- ja hintakilpailuun.

5.2.2.2   Puuvilla

(67)

Osapuolten toiminnan päällekkäisyyttä puuvillansiemeniin liittyvässä liiketoiminnassa EU:ssa esiintyy puuvillan siementen kaupallistamista varten tehtävän lisensoinnin markkinoilla (toimitusketjun alkupää).

(68)

Komissio katsoo, että liiketoimi yhdistää kaksi merkittävintä kilpailijaa EU:n markkinoilla, jotka koskevat puuvillalajikkeiden lisensointia tuotantoa ja myyntiä varten.

(69)

Osapuolten vahva asema EU:n markkinoilla, jotka koskevat puuvillalajikkeiden lisensointia tuotantoa ja myyntiä varten, johtuu niiden vahvasta maailmanlaajuisesta asemasta puuvillansiementen alalla. Markkinatutkimuksessa paljastui, että osapuolten vahvuuksiin kuuluvat niiden ituplasmapoolin laatu, niiden jalostusvalmiudet, niiden tutkimus- ja kehittämisohjelmat, niiden mahdollisuus kehittää agronomisia ominaisuuksia ja niiden valmius tavoittaa puuvilla-alan asiakkaat.

(70)

Näistä syistä komissio katsoo, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua puuvillalajikkeiden lisensoinnissa tuotantoa ja myyntiä varten EU:ssa, koska se todennäköisesti vahvistaisi määräävää asemaa tai ainakin loisi sellaisen horisontaalisten koordinoimattomien vaikutusten takia.

5.2.2.3   Vehnä

(71)

Koska kumpikaan osapuolista ei tällä hetkellä toimi vehnänsiementen kaupallistamisessa EU:ssa, komissio on arvioinut, olisivatko Bayer ja Monsanto mahdollisia kilpailijoita.

(72)

Komissio katsoo, että tällä hetkellä on erittäin todennäköistä, että Bayer [liiketoimintasuunnitelma] kasvaisi tehokkaaksi kilpailuvoimaksi. Monsanton kaupallinen vehnäalan toiminta sijoittuu Yhdysvaltoihin. Monsanton kaupallinen vehnänsiemeniin liittyvä liiketoiminta koskee yksinomaan avopölytteisiä lajikkeita. Komissio katsoo, ettei ole kovin todennäköistä, että Monsanto kasvaisi tehokkaaksi kilpailuvoimaksi Euroopassa kohtuullisen ajan kuluessa.

(73)

Lisäksi komissio katsoo, että kun otetaan huomioon Bayerin hybridivehnään keskittynyt strategia, Bayer ja Monsanto eivät olisi läheisiä kilpailijoita EU:ssa, jos Monsanto toisi markkinoille avopölytteiset lajikkeet.

(74)

Lopuksi komissio katsoo, että tällä hetkellä markkinoilla on riittävä määrä muita vehnäalan kilpailijoita, mikä ylläpitäisi riittävää kilpailupainetta liiketoimen jälkeen.

(75)

Näistä syistä komissio katsoo, että liiketoimi ei todennäköisesti estä olennaisesti tehokasta kilpailua vehnänsiementen markkinoilla Euroopassa.

5.2.3    Suurialaisten viljelykasvien agronomiset ominaisuudet

(76)

Komissio pystyy arvioimaan liiketoimen vaikutukset agronomisten ominaisuuksien lisensoinnin markkinoihin seuraavista syistä: Ensinnäkin liiketoimi vaikuttaa suoraan ja välittömästi eurooppalaisiin toimijoihin agronomisten ominaisuuksien lisensoinnin maailmanlaajuisilla toimitusketjun alkupään markkinoilla. Näillä markkinoilla liiketoimi vaikuttaa suoraan merkittäviin eurooppalaisiin siemenalan yrityksiin, jotka hankkivat lisenssejä Bayerin ja/tai Monsanton agronomisiin ominaisuuksiin. Lisäksi se vaikuttaa muihin eurooppalaisiin markkinatoimijoihin, jotka ovat osapuolten kilpailijoita.

(77)

Toiseksi muuntogeeniset ominaisuudet eivät sinänsä ole kiellettyjä Euroopassa. Itse asiassa joitakin muuntogeenisiä ominaisuuksia hyödynnetään ja muuntogeenisiä viljelykasveja kasvatetaan Euroopassa. Monsanton hyönteisresistenssiominaisuus nimeltä MON810, joka tekee maissista resistentin perhosille, on hyväksytty viljelyyn muutamissa jäsenvaltioissa, nimittäin Espanjassa, Portugalissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Kolmanneksi EU on erittäin merkittävä muuntogeenisten viljelykasvien tuoja. Osapuolten arvion mukaan muuntogeenisten viljelykasvien kokonaistuonti ETA:n alueelle on arvoltaan noin 13 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja selvästi suurin osa näistä kasveista kantaa Bayerin tai Monsanton agronomisia ominaisuuksia. Neljänneksi kaikki agronomiset ominaisuudet eivät perustu muuntogeenisyyteen. Joitakin muuhun kuin muuntogeenisyyteen perustuvia ominaisuuksia on tällä hetkellä kaupallisesti saatavilla, ja sekä Bayer että Monsanto ovat innovoijia näiden agronomisten ominaisuuksien alalla ja pitävät EU:ta merkittävänä markkina-alueena.

5.2.3.1   Tuotekilpailu

(78)

Komissio on arvioinut erityisesti Bayerin LibertyLinkin ja Monsanton Roundup Readyn välistä kilpailua maissin, rapsin, puuvillan ja soijapapujen aloilla. Soijapapujen kohdalla komissio on havainnut päällekkäisyyksiä rikkakasvien torjunta-aineresistenssiominaisuuksissa, erityisesti glyfosaattipohjaisessa torjunta-aineresistenssissä (Roundup Ready) ja glufosinaattipohjaisessa torjunta-aineresistenssissä (LibertyLink), joille on vain vähän vaihtoehtoja. Puuvillan kohdalla osapuolten tuotteet ovat päällekkäisiä rikkakasvien torjunta-aineresistenssiominaisuuksien ja hyönteisresistenssiominaisuuksien osalta, ja kilpailijat tarjoavat vain vähän vaihtoehtoja. Rapsin kohdalla komissio on havainnut päällekkäisyyttä rikkakasvien torjunta-aineresistenssiominaisuuksien osalta, ja kilpailijat luovat vain vähän painetta. Maissin kohdalla komissio tekee sen johtopäätöksen, että rikkakasvien torjunta-aineresistenssiominaisuuksien päällekkäisyys vahvistaisi Monsanton määräävää asemaa maissin rikkakasvien torjunta-aineresistenssiominaisuuksien markkinoilla.

(79)

Lisäksi komissio on havainnut horisontaalista päällekkäisyyttä pakkojen kohdalla: soijapapujen, puuvillan ja rapsin aloilla on joitakin läheisten kilpailevien tuotteiden päällekkäisyyksiä, ja kilpailijat tarjoavat usein vain vähän vaihtoehtoja.

(80)

Tämän perusteella komissio katsoo, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta hinta- ja tuotekilpailua (tosiasiallista ja mahdollista) kaikilla seuraavilla markkinoilla: i) soijapapujen resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille, ii) puuvillan resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille, iii) puuvillan hyönteisresistenssi Lep, iv) maissin resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille, v) rapsin resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille, vi) soijapavun pinotut geenit, vii) puuvillan pinotut geenit ja viii) rapsin pinotut geenit.

(81)

Liiketoimi loisi määräävän aseman alalla, joka koskee rapsin resistenssiä rikkakasvien torjunta-aineille.

5.2.3.2   Innovointikilpailu agronomisten ominaisuuksien alalla

(82)

Teollisuuden toimijat toteuttavat innovointitoimia löytääkseen ja kehittääkseen uusia agronomisia ominaisuuksia. Kun tarkastellaan sekä toimitusketjun loppupään tuotemarkkinoita että toimitusketjun alkupään teknologiamarkkinoita, innovoinnin ei pitäisi katsoa muodostavan itsenäisiä markkinoita vaan olevan toimintaa, joka ruokkii sekä toimitusketjun alkupään teknologiamarkkinoita että toimitusketjun loppupään tuotemarkkinoita. Tämä ei kuitenkaan estä komissiota arvioimasta liiketoimen vaikutusta osapuolten ja niiden kilpailijoiden innovointiin. Komissio on arvioinut innovointikilpailua, jota esiintyy innovointialueilla, jotka koostuvat viljelykasvien ja ominaisuuksien yhdistelmien ryhmistä.

(83)

Agronomisten ominaisuuksien tutkimiselle ja kehittämiselle ovat ominaisia markkinoille pääsyn ja toiminnan laajentamisen huomattavat esteet, ja rikkakasvien torjunta-aine- ja hyönteisresistenssiominaisuuksien kohdalla tutkimus ja kehittäminen on erittäin keskittynyttä: integroituja toimijoita on vain neljä. Osapuolet ovat agronomisten ominaisuuksien alalla johtavia innovoijia. Lisäksi komission patenttitiedot osoittivat, että osapuolet ovat merkittäviä innovoijia useilla innovointialueilla ja rikkakasvien ja hyönteisten torjuntaan liittyvien viljelykasvien risteytyskeksintöjen alalla.

(84)

Komissio katsoo, että liiketoimi todennäköisesti estää olennaisesti tehokasta kilpailua innovointikilpailun osalta sellaisilla alueilla, joilla osapuolten tutkimus- ja kehittämistoiminta on päällekkäistä ja osapuolet ovat läheisiä kilpailijoita ilman merkittäviä vaihtoehtoja. Nämä alueet ovat soijan resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille, hyönteisille ja ankeroisille, puuvillan resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille ja hyönteisille, rapsin resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille, vehnän muu kuin muuntogeenisyyteen perustuva resistenssi rikkakasvien torjunta-aineille ja viljelykasvien risteytystutkimus. Komissio katsoo, että liiketoimi todennäköisesti estää olennaisesti tehokasta kilpailua innovointikilpailun osalta näiden viljelykasvien rikkakasvien torjunta-aine- ja hyönteisresistenssiin liittyvän kokonaisinnovoinnin alalla poistamalla osapuolten välisen tosiasiallisen tai mahdollisen innovointikilpailun.

5.2.3.3   Monsanton määräävän aseman vahvistuminen

(85)

Monsanto on määräävässä asemassa merkityksellisillä markkinoilla mutta myös teollisuuden tasolla, koska Monsanto hyödyntää Roundup Readyn alustaa muiden viljelykasvien kohdalla. Tässä tilanteessa Bayer on yksi harvoista jäljellä olevista kilpailijoista. Samaan aikaan se on erityisen aktiivinen ja sillä on riittävät resurssit, joten se voisi haastaa Monsanton. Tätä taustaa vasten komission tutkimus on vahvistanut todennäköisen riskin, joka liittyy agronomisten ominaisuuksien alan muiden kilpailijoiden sulkemiseen markkinoilta. Komissio katsoo, että liiketoimi vahvistaisi Monsanton määräävää asemaa.

5.2.4    Kasvinsuojelu

5.2.4.1   Rikkakasvien torjunta

A)   Valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet maatalouden käyttöön ja muuhun käyttöön (koordinoimattomat vaikutukset tosiasialliseen ja mahdolliseen tuote- ja hintakilpailuun)

(86)

Monsanto myy ETA:n alueella ainoastaan glyfosaattia, lähinnä Roundup-tuotemerkillä. Glyfosaatti on eniten myyty tehoaine kasvinsuojelussa maailmanlaajuisesti (suurimmaksi osaksi siksi, että sitä käytetään rikkakasvien torjunta-aineresistentteihin viljelykasveihin), mutta myös ETA:n alueella. Monsanto kehittää myös [kehitteillä olevat tuotteet].

(87)

Bayer valmistaa ja myy ETA:n alueella valikoimattomia rikkakasvien torjunta-aineita, jotka perustuvat lähinnä tehoaine glufosinaattiin. Bayer myy myös pieniä määriä glyfosaattiformulaatteja. Tällä hetkellä Bayer suunnittelee [kehitteillä oleva tuote] tuomista markkinoille. Lisäksi Bayerilla on kehitteillä useita eri hankkeita ([valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinjat 1, 2 ja 3]), joiden kohteena on Monsanton glyfosaatti-toimilupa.

(88)

Osapuolten yhdistetyt kansalliset markkinaosuudet ovat tällä hetkellä suuret ETA:n alueella saatavilla olevien tuotteiden välisen päällekkäisyyden osalta, ja ne kasvavat kaikkien mahdollisten markkinoiden määritelmien perusteella sekä maatalouskäytön että muiden käyttötarkoitusten (esimerkiksi teollinen kasvillisuuden hallinta teillä ja rautateillä) osalta, mikä todennäköisesti johtaa koordinoimattomiin vaikutuksiin tai jopa määräävän aseman luomiseen/vahvistumiseen. Markkinatutkimus vahvisti, että vaikka osapuolten tuotteet ovat eriytyneitä, ne kilpailevat rinta rinnan kattaakseen merkittävän määrän tarpeita ja ovat läheisiä kilpailijoita, jo senkin takia, että ne ovat kaksi läheisintä enintään kolmesta valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tuottajasta ETA:n alueella.

(89)

Komissio on myös todennut, että osapuolet pyrkivät säilyttämään asemansa tai jos mahdollista jopa vahvistamaan niitä maatalouden valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden markkinoilla tuomalla markkinoille tiukasti kilpailevia tulevia tuotteita.

(90)

Komissio katsoo, että vaikka sääntelypaine näyttäisi vaikuttavan valikoimattomiin rikkakasvien torjunta-aineisiin ETA:n alueella, se ei vaikuta kaikkiin merkityksellisiin kansallisiin markkinoihin ja näyttäisi vaikuttavan eniten kilpailevaan tehoaineeseen, mikä tekee glyfosaatista ja glufosinaatista vielä tiukempia kilpailijoita.

(91)

Komissio on arvioinut myös muiden kilpailijoiden luomaa kilpailupainetta. Kaiken kaikkiaan komissio pitää epätodennäköisenä, että kilpailijat loisivat merkittävää kilpailupainetta liiketoimen jälkeen.

(92)

Näistä syistä komissio katsoo, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua suhteessa monivuotisille viljelykasveille tarkoitettuihin maatalouden valikoimattomiin rikkakasvien torjunta-aineisiin ja muihin kuin maatalouden valikoimattomiin rikkakasvien torjunta-aineisiin (ennen itämistä ja/tai itämisen jälkeen levitettäviin ja itämisen jälkeen levitettäviin teollisessa kasvillisuuden hallinnassa käytettäviin) useissa jäsenvaltioissa.

B)   Innovointi valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden alalla (koordinoimattomat vaikutukset innovointikilpailuun)

(93)

Tuleviin ja varhaisessa kehitysvaiheessa oleviin tuotteisiin liittyvän innovointikilpailun osalta tutkimus paljasti suoria päällekkäisyyksiä Monsanton [kehitteillä olevat tuotteet] (joihin kuuluu myös Sumitomon kanssa uudenlaisen PPO-kemian kehittämiseksi tehtävä yhteistyö) ja Bayerin varhaisen kehitysvaiheen hankkeen (johon kuuluvat myös [valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinjat 1, 2 ja 3]), joka on räätälöity haittaamaan glyfosaatti-toimilupaa kaikkien sen käyttötarkoitusten osalta (poltto, torjunta-aineresistenttien viljelykasvien päältäruiskutus ja monivuotiset viljelykasvit), välillä. Komission tutkimus paljasti, että osapuolet ovat merkittäviä ja läheisiä kilpailijoita valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden innovointialueella.

(94)

Komissio pitää todennäköisenä, että osapuolten kannustimet jatkaa itsenäisesti T&K-toimiaan, jotka kilpailevat tiukasti keskenään, vähenisivät liiketoimen jälkeen.

(95)

Komission tutkimuksessa havaittiin myös, että paine, jonka jäljelle jäävät kilpailijat loisivat liiketoimen jälkeen, ei olisi riittävä.

(96)

Näistä syistä komissio katsoo, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua, joka liittyy innovointiin valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden alalla, koska se todennäköisesti poistaisi merkittävän ja tiukan kilpailupaineen, mikä mahdollisesti vahingoittaisi innovointikilpailua valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden alalla yhdistämällä osapuolten innovointivalmiudet ja tuotevalikoiman kyseisellä alalla.

C)   Rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmät (koordinoimattomat vaikutukset innovointikilpailuun)

(97)

Vaikka rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmiä ei tällä hetkellä käytetä merkittävästi ETA:n alueella, koska torjunta-aineiden muuntogeeniset ominaisuudet eivät ole yleisesti hyväksyttyjä, komissio katsoo pystyvänsä arvioimaan järjestelmiä kokonaisvaltaisesti samoista syistä kuin edellä selitettiin käsiteltäessä suurialaisten viljelykasvien ominaisuuksia ja pinottuja ominaisuuksia (ks. kohdat 76–77), jotka ovat yksi tällaisten järjestelmien keskeisistä osatekijöistä.

(98)

Liiketoimi aiheuttaisi koordinoimattomia vaikutuksia innovointiin niiden riippumattomien järjestelmien alalla, joiden kohdalla Bayer ja Monsanto ovat noudattaneet samaa linjaa ja jatkaisivat sitä ilman liiketoimea, mukaan luettuna muut kuin geenimuunnoksiin perustuvat vehnän kohdalla käytettävät rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmät, joiden alalla näyttäisi [liiketoimintasuunnitelmat] toimivan vain harvoja [liiketoimintasuunnitelmat] toimijoita.

(99)

Erityisesti on huomioitava, että molemmat osapuolet työstävät lisäkerroksia, jotka perustuvat [valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinja 2] ja [valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinja 3] vaikutustapoihin, täydentääkseen eri viljelykasvien yhteydessä ja yleisesti käytettäviä rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmiään. Sekä Bayerin että Monsanton [kehitteillä oleva tuote] yhteydessä toteutetaan erittäin läheisiä rinnakkaisia toimia [valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinja 3:n vaikutustapa].

(100)

Lisäksi molemmat osapuolet ovat kehittäneet merkittävät valmiudet etsiä ja kehittää [kehitteillä oleva tuote], ja Bayer työstää tällä hetkellä [kehitteillä oleva tuote].

(101)

Komissio pitää todennäköisenä, että osapuolten kannustimet jatkaa itsenäisesti sellaisiin rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmiin liittyviä T&K-toimiaan, jotka kilpailevat tiukasti keskenään, vähenisivät liiketoimen jälkeen.

(102)

Lisäksi komissio katsoo, että kilpailijoiden innovointi loisi tällä alalla vain vähäistä painetta, koska innovointimarkkinoille pääsy on vaikeaa sekä valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden ja agronomisten ominaisuuksien – rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien keskeisten osatekijöiden – kohdalla että nimenomaan rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien kohdalla.

(103)

Komissio katsoo, että liiketoimi estäisi olennaisesti rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien innovointiin liittyvää tehokasta kilpailua, koska se poistaisi merkittävät kilpailupaineet, joita osapuolet luovat ennen liiketoimea.

5.2.4.2   Siementen käsittely

A)   Siementen käsittely ankeroisten torjunta-aineilla (mahdollinen kilpailu)

(104)

ETA:n alueella ei tällä hetkellä myydä ankeroisten torjunta-aineita siementen käsittelyyn. Molemmat osapuolet suunnittelevat tuovansa ETA:n markkinoille lähitulevaisuudessa ankeroisten torjunta-aineita siementen käsittelyyn.

(105)

Komissio katsoo osapuolten olevan merkittäviä ja läheisiä kilpailijoita ankeroisten torjunta-aineilla tehtävän [viljelykasvit] siementen käsittelyn markkinoilla kaikkialla ETA:n alueella. Markkinatutkimuksen mukaan [integrointisuunnitelmat].

(106)

Osapuolten kilpailijat ovat huomattavasti pienempiä, eikä niillä ole suurempien toimijoiden valmiuksia tai mittakaavaa ja laajuutta.

(107)

Komissio tekee tästä sen johtopäätöksen, että liiketoimi estäisi olennaisesti [viljelykasvit] siementen käsittelyyn ankeroisten torjunta-aineilla liittyvää tehokasta kilpailua kaikissa niissä ETA:n jäsenvaltioissa, joissa näitä viljelykasveja kasvatetaan, koska se todennäköisesti poistaisi merkittävän kilpailupaineen ja vaikuttaisi koordinoimattomasti tuote- ja hintakilpailuun.

B)   Siementen käsittely sienitautien ja hyönteisten torjunta-aineilla (vertikaaliset vaikutukset)

(108)

Bayer on johtava toimija siementen käsittelyssä ETA:n alueella, erityisesti maissin siementen käsittelyssä hyönteisten torjunta-aineilla. Monsanto taas ei enää toimi siementen käsittelyssä ETA:n alueella […]. Näin ollen osapuolten toiminta ei ole päällekkäistä ETA:n alueella siementen käsittelyssä sienitautien ja hyönteisten torjunta-aineilla. Liiketoimi kuitenkin luo vertikaalisen suhteen niiden siementen käsittelyn toimitusketjun alkupään markkinoiden ja (käsiteltyjen) siementen toimitusketjun loppupään markkinoiden välille, joilla sekä Bayer että Monsanto toimivat.

(109)

Siltä osin, kuin on kyse siementen käsittelystä hyönteisten torjunta-aineilla, liiketoimi vaikuttaa maissiin ja rapsiin liittyviin markkinoihin useissa jäsenvaltioissa.

(110)

Vaikka Bayerilla on vahva asema siementen käsittelyssä monilla näistä markkinoista, komissio katsoo, ettei Bayer todennäköisesti säilytä sitä, mikä johtuu i) muuttuvasta sääntelytilanteesta ja ii) siitä, että markkinoille tulee todennäköisesti hyvin pian uusia toimijoita.

(111)

Tästä syystä komissio katsoo, että liiketoimen jälkeen osapuolilla tuskin olisi mahdollisuutta ja kannustinta noudattaa strategiaa, joka johtaa tuotantopanosten sulkemiseen markkinoilta, hyönteisten torjunta-aineella käsiteltyjen maissinsiementen markkinoiden toimijoiden vahingoksi.

(112)

Lisäksi komissio katsoo, ettei osapuolilla liiketoimen jälkeen olisi merkittävää markkinavoimaa toimitusketjun loppupään markkinoilla.

(113)

Mitä tulee siementen käsittelyyn sienitautien torjunta-aineilla, Bayer toimii kaksilla toimitusketjun alkupään markkinoilla, joihin liiketoimi vaikuttaa (Itävalta ja Yhdistynyt kuningaskunta), ainoastaan sellaisten geneeristen tuotteiden jälleenmyyjänä, joita voivat tuottaa ja myydä myös muut toimittajat. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka Bayer on kyseisillä kansallisilla markkinoilla ainoa toimittaja, ETA:n tasolla on muita toimittajia, jotka voisivat tulla Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille.

5.2.4.3   Sienitautien torjunta-aineet (innovointikilpailu)

(114)

Sienitautien torjunta-aineiden kohdalla ei ETA:n alueella ole päällekkäisyyksiä, koska Monsanto ei tällä hetkellä myy mitään näistä tuotteista ETA:n alueella. Bayerin ja Monsanton väliset päällekkäisyydet rajoittuvat innovointiin.

(115)

Tutkimuksen mukaan Bayer ja Monsanto eivät ole läheisiä kilpailijoita innovoinnin alalla ja samoilla innovointialueilla toimii riittävästi kilpailijoita, jotka ylläpitäisivät riittävää kilpailupainetta liiketoimen jälkeen.

(116)

Käytettävissään olevan näytön perusteella komissio katsoo, että liiketoimi ei olennaisesti estäisi tehokasta kilpailua sienitautien torjunta-aineiden innovointikilpailun osalta.

5.2.4.4   Hyönteisten torjunta-aineet (innovointikilpailu)

(117)

Hyönteisten torjunta-aineiden tuotemarkkinoiden kohdalla ei ETA:n alueella ole päällekkäisyyksiä, koska Monsanto ei tällä hetkellä myy mitään näistä tuotteista ETA:n alueella. Bayerin ja Monsanton väliset päällekkäisyydet rajoittuvat innovointiin.

(118)

Käytettävissään olevan näytön perusteella komissio katsoo, että liiketoimi ei olennaisesti estäisi tehokasta kilpailua hyönteisten torjunta-aineiden innovoinnin osalta.

5.2.4.5   Mikrobiset satoa kasvattavat tuotteet (innovointikilpailu)

(119)

Osapuolten välillä ei ETA:n alueella tällä hetkellä ole päällekkäisyyksiä biostimulanttien tai orgaanisten lannoitteiden kohdalla, koska Bayer ei tällä hetkellä myy mitään tällaisia tuotteita ETA:n alueella.

(120)

Komissio katsoo, että vaikka ehdotettu liiketoimi yhdistää kaksi merkittävää toimijaa biologisten tuotteiden alalla, markkinoilla on edelleen useita muita toimijoita, joilla on merkittävä innovointivalmius ja mahdollisuus tuoda uusia tuotteita markkinoille.

(121)

Kaiken kaikkiaan komissio katsoo, että liiketoimi ei olennaisesti estäisi tehokasta kilpailua mikrobisten satoa kasvattavien siementenkäsittelytuotteiden alalla, ei tuote- ja hintakilpailun eikä innovointikilpailun osalta.

5.2.4.6   Mehiläisten terveys (innovointikilpailu)

(122)

Varroapunkkeja torjuvien, mehiläisten terveyttä edistävien tuotteiden markkinoiden kohdalla ei ETA:n alueella ole päällekkäisyyksiä, koska Monsanto ei tällä hetkellä myy mitään näistä tuotteista ETA:n alueella. Bayerin ja Monsanton väliset päällekkäisyydet rajoittuvat innovointiin.

(123)

Komissio katsoo, että saatavilla oleva näyttö ei riitä vahvistamaan vaaditussa määrin, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua varroapunkkeja torjuvien, mehiläisten terveyttä edistävien tuotteiden innovointikilpailun osalta ETA:n alueella.

5.2.5    Digitaalipohjaiset agronomiset reseptit

(124)

Komissio katsoo, että i) Bayer ja Monsanto ovat mahdollisia kilpailijoita suurialaisten viljelykasvien sienitautien torjunta-aineita koskevien digitaalipohjaisten reseptien antamisen markkinoilla.

(125)

Bayer [kehitteillä oleva tuote].

(126)

Monsanto on tuomassa ETA:n alueella markkinoille digitaalisen maatalousalustansa, FielViewn ja [kehitteillä oleva tuote].

(127)

Lisäksi komissio katsoo, että ii) ilman liiketoimea Bayer ja Monsanto todennäköisesti luovat toisilleen ja muille kilpailijoille merkittäviä kilpailupaineita. Monsantoa pidetään digitaalisen maatalouden maailmanlaajuisesti johtavana toimijana, ja Bayer on johtava digitaalisen maatalouden toimija Euroopassa. Molemmilla yrityksillä on laajat valmiudet, joita tarvitaan digitaalipohjaisten reseptien kehittämiseen ja parantamiseen, muun muassa mahdollisuus käyttää huomattavia yksityisiä ja kolmansien osapuolten agronomisia tietoja.

(128)

Lisäksi iii) Bayer ja Monsanto ovat verrattavissa vain harvoihin kilpailijoihin, jotka todennäköisesti eivät liiketoimen jälkeen luo riittävästi kilpailupainetta suurialaisten viljelykasvien sienitautien torjunta-aineita koskevien digitaalipohjaisten reseptien osalta ETA:n alueella.

(129)

Komissio katsoo myös, että iv) digitaaliselle maataloudelle, myös digitaalipohjaisille resepteille, on tyypillistä ensimmäisen toimijan etu ja että v) liiketoimen jälkeen Bayerin innovointitoiminta digitaalisen maatalouden alalla todennäköisesti keskeytetään kokonaan tai osittain.

(130)

Tästä syystä komissio katsoo, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua digitaalipohjaisten agronomisten reseptien osalta merkittävän kilpailupaineen poistuessa markkinoilta, erityisesti suurialaisten viljelykasvien sienitautien torjunta-aineita koskevien digitaalipohjaisten reseptien antamisen markkinoilta kaikissa ETA:n jäsenvaltioissa, joissa osapuolet [kehitteillä oleva tuote].

5.2.6    Siementen ja kasvinsuojelutuotteiden integroiminen (monialakeskittymälle tunnusomaiset vaikutukset)

(131)

Bayer on maailmanlaajuisesti johtava toimija kasvinsuojelualalla, kun taas Monsanto on maailmanlaajuisesti johtava toimija agronomisten ominaisuuksien, siementen ja digitaalisen maatalouden aloilla. Komissio teki yksityiskohtaisen arvion siitä, miten todennäköisesti liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua ETA:n alueella sellaisten monialakeskittymälle tunnusomaisten vaikutusten takia, jotka johtaisivat kilpailijoiden sulkemiseen markkinoilta, mikä johtuisi erityisesti osapuolten kasvinsuojelu- ja siementuotteiden niputtamisesta ja mitä digitaalinen maatalous mahdollisesti helpottaisi.

(132)

Komissio arvioi sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen mahdollisuutta ja kannustinta panna täytäntöön niputtamisstrategioita sekä jakelija- että kasvattajatasolla sekä tällaisten strategioiden todennäköistä vaikutusta kilpailuun.

(133)

Komission tutkimus ei vahvistanut, että osapuolilla olisi riittävä markkinavoima yleensä ja että ne voisivat erityisesti vaikuttaa jakelijoihin (joilla itsellään näyttäisi olevan merkittävä neuvotteluvoima) tai kasvattajiin (jotka näyttäisivät olevan haluttomia saamaan suosituksia ja ehdotuksia niputtamisesta tuotantopanosten toimittajilta) pannakseen menestyksekkäästi täytäntöön niputtamisstrategioita.

(134)

Lisäksi liiketoimen aikaansaama markkinavoiman lisäys on rajallinen, koska muuntogeenisiä ominaisuuksia ei juurikaan viljellä Euroopassa.

(135)

Joka tapauksessa saatavilla olevan näytön perusteella voidaan todeta, että vaikka osapuolet pystyisivät noudattamaan niputtamisstrategioita, yhtä tuotetta valmistavilta toimijoilta suljettu osuus markkinoista olisi pieni ja markkinoille jäisi silti riittävä määrä kilpailijoita.

(136)

Lisäksi jäljelle jäävillä kilpailijoilla olisi todennäköisesti mahdollisuus ja kannustin reagoida vaikuttavasti.

(137)

Osapuolten digitaalisen maatalouden alalla ETA:n alueella kehitteillä olevan toiminnan ei myöskään katsota todennäköisesti muuttavan edellä mainittuja päätelmiä, jotka liittyvät mahdolliseen niputtamiseen keskipitkällä aikavälillä, koska niitä tällä hetkellä vasta kehitetään ja tuodaan markkinoille. Johtopäätöksiä niiden vaikutuksesta niputtamisen helpottamiseen on vaikea tehdä, koska nämä liiketoimintamallit ovat vasta kehittymässä.

(138)

Vaikka sulautuman tuloksena syntyvä yritys voi pyrkiä panemaan täytäntöön niputtamisstrategioita tulevaisuudessa, komissio ei siis voi tehdä sitä johtopäätöstä, että liiketoimella olisi riittävällä todennäköisyydellä niputtamisesta johtuvia merkittäviä kilpailun vastaisia vaikutuksia.

5.2.7    Muut kuin kilpailuun liittyvät ongelmat

(139)

Sulautumamenettelyn aikana joukko kolmansia osapuolia ilmaisi komissiolle huolensa liiketoimen mahdollisista vaikutuksista, jotka eivät liittyneet tehokkaan kilpailun suojelemiseen. Huolenaiheet koskivat muun muassa ympäristöä, kestävää kehitystä ja kansanterveyttä sekä maatalousalaa.

(140)

Vaikka komissio suhtautui näihin kommentteihin vakavasti, se on arvioinut liiketoimen soveltuvuutta sisämarkkinoille sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisen testin perusteella, ottaen arviossaan kilpailuvaikutuksista huomioon liiketoimen muut kuin kilpailuun liittyvät mahdolliset vaikutukset vain siinä määrin kuin mitä perussopimuksessa ja sulautuma-asetuksessa sallitaan ja edellytetään, esimerkiksi innovointikilpailun arvioinnin yhteydessä.

6.   KORJAUSTOIMENPITEET

(141)

Tehdäkseen liiketoimesta sisämarkkinoille soveltuvan ilmoituksen tekijä toimitti 2. helmikuuta 2018 ensimmäiset sitoumukset, joille komissio teki markkinatestin.

(142)

Markkinatestin tulokset olivat suurelta osin myönteiset sekä korjaustoimenpiteiden laajuuden osalta että BASF:n osalta BASF-korjaustoimenpidepaketin ostajana. Testissä havaittiin kuitenkin muutamia puutteita, jotka ilmoituksen tekijä pyrki ratkaisemaan toimittamalla lopulliset sitoumukset 16. helmikuuta 2018.

(143)

Lopulliset sitoumukset käsittävät kaksi keskeistä osaa: i) sitoumus luovuttaa suurialaisten viljelykasvien siemeniin ja agronomisiin ominaisuuksiin, kasvinsuojeluun ja digitaaliseen maatalouteen (4) liittyvät liiketoimintayksiköt ja omaisuuserät BASF:lle, jäljempänä ’BASF:lle luovutettava kokonaisuus’, ja ii) sitoumus luopua Bayerin maailmanlaajuisesta vihannesten siementen alan liiketoiminnasta, jäljempänä ’luovutettava vihannesten siementen liiketoimintayksikkö’.

6.1   BASF:lle luovutettava kokonaisuus

(144)

Lopullisissa sitoumuksissa nimetään BASF BASF:lle luovutettavan kokonaisuuden ostajaksi, ja ne sisältävät etukäteisostajaa koskevan lausekkeen, mikä tarkoittaa, että liiketoimi voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 1) BASF:n BASF:lle luovutettavan kokonaisuuden ostajana ja 2) lopulliset myynti- ja ostosopimukset.

(145)

Komissio ei tee päätöksessä lopullista arviota siitä, onko BASF sopiva ostaja, eikä siitä, ovatko ilmoituksen tekijän ja BASF:n väliset sopimukset yhdenmukaisia päätöksen ja lopullisten sitoumusten kanssa. Tämä johtuu siitä, että Bayerin ja BASF:n välisiä lopullisia sopimuksia ei vielä ole tehty ja että jotkin seikat, jotka liittyvät BASF:n soveltuvuuteen ostajana, vaativat lisätutkimuksia. Komissio tekee kyseisen arvion erikseen ja päätöksen hyväksymisen jälkeen. Komissio on siitä huolimatta ottanut BASF:n eli ehdotetun ostajan resurssit/valmiudet huomioon arvioidessaan lopullisia sitoumuksia.

6.1.1    Luovutettavat suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksiköt

(146)

Luovutettavia suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksikköjä koskevista lopullisista sitoumuksista seuraa, että Bayer luopuu kokonaan maailmanlaajuisesta suurialaisten viljelykasvien siemeniin ja agronomisiin ominaisuuksiin liittyvästä liiketoiminnastaan (myös tutkimustoiminnasta), pienin poikkeuksin.

(147)

Luovutettavat suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksiköt kattavat myös keskeisen henkilöstön ja sopimukset tietyistä siirtymäajan palveluista, jotka Bayer tarjoaa BASF:lle.

(148)

Komissio katsoo, että koska lopulliset sitoumukset edellyttävät, että Bayer luopuu luovutettavista suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksiköistä, ne poistavat horisontaalisen päällekkäisyyden kaikilla suurialaisten viljelykasvien siementen ja agronomisten ominaisuuksien markkinoilla, joilla komissio on havainnut kilpailuongelmia. Luovutettavista suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksiköistä luopuminen takaa myös sen, ettei Monsanton määräävä asema suurialaisten viljelykasvien agronomisten ominaisuuksien markkinoilla vahvistu entisestään. Agronomisia ominaisuuksia koskevasta Bayerin tutkimustoiminnasta luopuminen ratkaisee myös komission innovointikilpailun kohdalla havaitsemat ongelmat.

6.1.2    Luovutettava GA-liiketoimintayksikkö ja glyfosaattiin liittyvät omaisuuserät

(149)

Luovutettava GA-liiketoimintayksikkö on Bayerin koko maailmanlaajuinen glufosinaattiliiketoiminta, ilman poikkeuksia. Se sisältää kaikki aineelliset ja aineettomat omaisuuserät ja henkilöstön, mukaan luettuna 15 keskeistä henkilöstön jäsentä. Liiketoiminnan elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn takaamiseksi alusta alkaen ja pitkällä aikavälillä pannaan täytäntöön useita siirtymäkauden ja pidemmän aikavälin toimitussopimuksia.

(150)

Glyfosaattiin liittyvät omaisuuserät sisältävät Bayerin kaikki nykyiset ja tulevat glyfosaattipohjaiset valikoimattomat rikkakasvien torjunta-aineet (maatalouden käyttöön ja muuhun käyttöön) ainoastaan ETA:n alueella (Bayer pitää itsellään nämä tuotteet ETA:n ulkopuolella). Ne sisältävät kaiken olennaisen henkilöstön, mukaan luettuna 6 keskeistä henkilöstön jäsentä. Ne eivät sisällä tuotanto-omaisuutta, mutta liiketoiminnan elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn takaamiseksi alusta alkaen ja pitkällä aikavälillä pannaan täytäntöön useita siirtymäkauden ja pidemmän aikavälin toimitussopimuksia.

(151)

Luovutettava GA-liiketoimintayksikkö ja glyfosaattiin liittyvät omaisuuserät poistavat kaiken päällekkäisyyden osapuolten nykyisten glyfosaatti- ja glufosinaattipohjaisten (maatalouden käyttöön ja muuhun käyttöön tarkoitettujen) valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden väliltä ETA:n alueella ja poistavat komission havaitsemat ongelmat, jotka liittyvät maatalouden käyttöön ja muuhun käyttöön tarkoitettuihin valikoimattomiin rikkakasvien torjunta-aineisiin ETA:n alueella.

6.1.3    Siementen käsittelyyn liittyvät omaisuuserät  (5)

(152)

Siementen käsittelyyn liittyvät omaisuuserät sisältävät erityisesti ne omaisuuserät, jotka ovat tarpeen Bayerin siementen käsittelyyn liittyvien liiketoimintayksikköjen Poncho, VOTiVO, Poncho/VOTiVO, VOTiVO/RedigoM, VOTiVO 2.0, Poncho/VOTiVO 2.0, COPeO ja ILeVO sekä kehitteillä olevan tuotteen luovuttamiseksi kokonaan BASF:lle. Siementen käsittelyyn liittyvät omaisuuserät sisältävät muun muassa teollis- ja tekijänoikeudet, kaiken datan ja taitotiedon, kaikki tuoterekisteröinnit ja sääntelyä varten käsiteltävänä olevat aineistot, myyntiin ja markkinointiin liittyvät omaisuuserät sekä nimenomaan siementen käsittelyyn liittyviä omaisuuseriä koskevat sopimukset. Bayer sitoutuu myös toimittamaan BASF:lle näitä tuotteita muuttuvin kustannuksin tietyn ajanjakson (kunnes BASF pystyy hankkimaan vaihtoehtoisen tuotantolähteen).

(153)

Siementen käsittelyyn liittyviä omaisuuseriä koskevat lopulliset sitoumukset poistavat osapuolten toimintojen väliltä horisontaalisen päällekkäisyyden, joka liittyy siementen käsittelyyn ankeroisten torjunta-aineilla, ja poistavat siten komission havaitsemat ongelmat.

6.1.4    [Valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinjoihin 1, 2 ja 3] liittyvä tiedonsiirto ja lisenssit

(154)

[Valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinjoihin 1, 2 ja 3] liittyvän tiedonsiirron ja lisenssien tavoite on saada uudelleen aikaan kilpailuasema, joka Bayerilla olisi ilman liiketoimea valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden ja rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien innovoinnissa (yhdistettynä Bayerin agronomisia ominaisuuksia koskevan tutkimusorganisaation luovuttamiseen osana luovutettavia suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksikköjä).

(155)

[Valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinjoihin 1, 2 ja 3] liittyvä tiedonsiirto ja lisenssit sisältävät kenttätietoja ja taitotietoa sekä sovelluksiin valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden alalla liittyvän yksinomaislisenssin. Ne sisältävät yhden tai kaksi johtavaa tutkijaa kutakin tutkimuslinjaa kohti keskeisenä henkilöstönä sekä BASF:lle annettavan mahdollisuuden tarjota työpaikka vielä kolmelle Bayerin työntekijälle – jotka voidaan katsoa keskeiseksi henkilöstöksi – jotka työskentelevät millä tahansa kolmesta tutkimuslinjasta.

(156)

[Valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden tutkimuslinjoihin 1, 2 ja 3] liittyvä tiedonsiirto ja lisenssit poistavat komission havaitsemat ongelmat valikoimattomien rikkakasvien torjunta-aineiden ja rikkakasvien torjunta-aineresistenssijärjestelmien innovoinnissa (yhdistettynä Bayerin agronomisia ominaisuuksia koskevan tutkimusorganisaation luovuttamiseen osana luovutettavia suurialaisten viljelykasvien liiketoimintayksikköjä ja isoksaflutolia koskeviin toimitussopimuksiin).

6.1.5    Digitaaliseen maatalouteen liittyvät omaisuuserät  (6)

(157)

Bayerin digitaaliseen maatalouteen liittyvien omaisuuserien luovuttamisen tavoite on antaa BASF:lle mahdollisuus saada uudelleen aikaan kilpailuasema, joka Bayerilla olisi ilman liiketoimea.

(158)

Lopullinen sitoumus sisältää digitaaliseen maatalouteen liittyvän Bayerin maailmanlaajuisen liiketoiminnan luovuttamisen kokonaan BASF:lle, mutta Bayer saa takaisin rajoitetun lisenssin Pohjois-Amerikan ulkopuolisten alueiden osalta.

6.2   Vihannesten siemeniä koskeva paketti

(159)

Luovutettava vihannesten siementen liiketoimintayksikkö koostuu Bayerin maailmanlaajuisesta vihannesten siemeniin liittyvästä liiketoiminnasta, mukaan luettuna oikeushenkilöt, toimipaikat, omaisuuserät, tuotemerkit, työntekijät/keskeinen henkilöstö ja asiakasluettelot, pienin poikkeuksin.

(160)

Yksi ostajalle asetetuista ehdoista on se, että ostaja on uusi toimija eli sillä ei ole jo määräysvaltaa (suoraa tai välillistä) missään vihannesten siemeniin liittyvässä liiketoimintayksikössä. Tämä ehto takaa, että vihannesten siementen markkinoilla on sama määrä toimijoita kuin ennen liiketoimea.

(161)

Luovutettavan vihannesten siementen liiketoimintayksikön luovuttaminen poistaa siten horisontaaliset päällekkäisyydet Bayerin ja Monsanton toimintojen väliltä vihannesten siementen osalta. Komissio myös katsoo luovutettavan vihannesten siementen liiketoimintayksikön olevan elinkelpoinen ja kilpailukykyinen yritys. Mahdolliset ostajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa.

7.   PÄÄTELMÄT

(162)

Päätöksessä todetaan edellä esitetyistä syistä, ettei ehdotettu keskittymä estä olennaisesti tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla eikä niiden merkittävällä osalla.

(163)

Näin ollen ilmoitettu keskittymä olisi todettava sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen 57 artiklan mukaisesti.

(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 286, 30.8.2017, s. 1.

(3)  Komission 11.4.2018 antama päätös sitoumusten muuttamisesta asiassa M.8084 – Bayer/Monsanto, C(2018) 2208 final.

(4)  Komissio hyväksyi 11.4.2018 Bayerin pyynnön mukauttaa sitoumuksia kasvinsuojelun (siementen käsittely) ja digitaalisen maatalouden osalta (ks. kohta 7).

(5)  Siementen käsittelyyn liittyvien omaisuuserien kuvauksessa otetaan huomioon komission 11.4.2018 hyväksymät mukautetut lopulliset sitoumukset (ks. kohta 7).

(6)  Digitaaliseen maatalouteen liittyvien omaisuuserien kuvauksessa otetaan huomioon komission 11.4.2018 hyväksymät mukautetut lopulliset sitoumukset (ks. kohta 7).


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklassa tarkoitetun tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä nimityksen ”Gönci kajszibarack” (SMM) osalta

(2018/C 459/11)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 53 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkari on toimittanut asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuotteen ”Gönci kajszibarack” (SMM) tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen. Muutoksia ovat muun muassa muutos nimestä ”Gönci kajszibarack” nimeen ”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi”.

(2)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan mukaisesti tutkinut kyseisen hakemuksen ja todennut, että se täyttää mainitussa asetuksessa säädetyt edellytykset.

(3)

Jotta vastaväitteitä voitaisiin esittää asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, rekisteröidyn nimityksen ”Gönci kajszibarack” (SMM) tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (2) 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen hakemus, johon sisältyy muutettu yhtenäinen asiakirja ja asianomaisen tuote-eritelmän julkaisuviite, olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Rekisteröidyn nimityksen ”Gönci kajszibarack” (SMM) tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen hakemus, johon sisältyy muutettu yhtenäinen asiakirja ja asianomaisen tuote-eritelmän julkaisuviite, on tämän päätöksen liitteessä.

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti tämän päätöksen julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua muutosta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


LIITE

SUOJATUN ALKUPERÄNIMITYKSEN TAI SUOJATUN MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN TUOTE-ERITELMÄN MUUN KUIN VÄHÄISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

”Gönci kajszibarack”

EU-nro: PGI-HU-0388-AM01 – 11.4.2017

SAN ( ) SMM ( X )

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft.

Külterület 068/8 hrsz.

3885 Boldogkőváralja

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Puhelin

:

+36 46587477

Faksi

:

+36 46587478

Sähköposti

:

info@gyumolcsert.com

Tuote-eritelmän laatinut Abaúj-Göncin osuuskunta asetettiin selvitystilaan 20. maaliskuuta 2013. Tämän vuoksi alueen suurimpia aprikoosintuottajia edustava organisaatio ”Gyümölcsért Termelői Értékesítő” otti vastuulleen suojattuun tuotteeseen liittyvät hallinnolliset ja käytännön tehtävät. Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft kokoaa yhteen yli 70 aprikoosintuottajaa ja pitää joka vuosi kaupan 1 500–2 000 tonnia tuotantoalueelta peräisin olevia aprikooseja.

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Unkari

3.   Eritelmän kohta, jota / kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Merkinnät

Muu: Valvontajärjestelmä ja -rakenne

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jonka yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

5.   Muutos/muutokset

Voimassa olevan tuote-eritelmän 1 kohta

Tuotteen nimeä ”Gönci kajszibarack” täydennetään lyhyemmällä mutta yleisesti käytetyllä nimellä ”Gönci kajszi”. Näin ollen kaikkia tuote-eritelmässä olevia mainintoja ”Gönci kajszibarack” täydennetään maininnalla ”Gönci kajszi”.

Nimi ”Gönci kajszi” tunnetaan myös hyvin ja on suosittu Göncin alueelta peräisin olevien aprikoosien kaupassa.

Tiivistelmän (EUVL C 247, 14.9.2010) 4.1 kohdassa olevaa nimeä ja kaikkia tiivistelmän korvaavassa yhtenäisessä asiakirjassa olevia mainintoja ”Gönci kajszibarack” täydennetään ehdotetun muutoksen vuoksi maininnalla ”Gönci kajszi”.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 2 kohta (Tuotekuvaus) ja yhtenäisen asiakirjan 3.2 kohta

Muutetaan toinen alakohta

”Suojattua maantieteellistä merkintää ”Gönci kajszibarack” voidaan käyttää Prunus armeniaca L. -lajin seuraavista lajikkeista: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás ja Pannónia.”

seuraavasti:

”Suojattua maantieteellistä merkintää (SMM) ”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi” voidaan käyttää Prunus armeniaca L. -lajin seuraavista lajikkeista: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás ja Pannónia. Sitä voidaan käyttää myös kaikista muista aprikoosilajikkeista, jotka on viljelty tuotantoalueella ja joiden tärkeimmät fysikaaliset, kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat edellä lueteltujen aprikoosilajikkeiden laadun määrittäviä ominaisuuksia.”

Viljelyyn on kymmenen viime vuoden aikana tullut kasvinjalostuksen ansiosta taudinkestäviä lajikkeita. Näiden joukosta on ollut perusteltua valita sellaiset lajikkeet, joilla on tuote-eritelmässä esitetyt kemialliset, fysikaaliset ja aistinvaraiset ominaisuudet. Uusille lajikkeille tehtyjen laboratoriokokeiden tulokset vahvistavat, että tuotantoalueen mikroilmasto takaa Gönci kajszibarack / Gönci kajszi -aprikoosin maun ja aromin. Suurin osa täällä viljellyistä lajikkeista on sokeri- ja happopitoisuudeltaan korkealaatuisempia kuin muualla Unkarissa viljellyt samat lajikkeet.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 2.1 kohta (Tärkeimmät fysikaaliset, kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet) ja yhtenäisen asiakirjan 3.2 kohta

Muutetaan toinen alakohta

”Koko määritetään kaupanpidon yhteydessä käytettävän lajittelulaitteen avulla. Hedelmän keskipaino grammoina ilmaistuna vastaa suunnilleen hedelmän läpimittaa millimetreinä.”

seuraavasti:

”Koko määritetään pituusleikkauksen enimmäishalkaisijan mukaan.”

Poistetaan kyseisen alakohdan toinen virke. Muutosehdotuksen syynä on se, että lajikkeiden välillä voi olla saman kokojakauman sisällä suuria koko- ja painoeroja.

Mainittu tuote-eritelmän muokattu virke ja seuraava tuote-eritelmän virke (4 alakohta) ”Sokeripitoisuuden määrityksessä käytetään apuna tietoa hedelmän kypsyysasteesta ja aromiaineet määritetään aistinvaraisen tarkastelun yhteydessä ottaen huomioon happopitoisuuden lajikekohtaiset vaihtelut (0,9–2,2 tilavuusprosenttia).” lisätään tiivistelmän 4.2 kohtaan sekä tiivistelmän korvaavan yhtenäisen asiakirjan 3.2 kohtaan. Näin täydennettyinä kyseiset kohdat kuuluvat seuraavasti:

”Koko määritetään pituusleikkauksen enimmäishalkaisijan mukaan.

Sokeripitoisuuden määrityksessä käytetään apuna tietoa hedelmän kypsyysasteesta ja aromiaineet määritetään aistinvaraisen tarkastelun yhteydessä ottaen huomioon happopitoisuuden lajikekohtaiset vaihtelut (0,9–2,2 tilavuusprosenttia).”

Voimassa olevan tuote-eritelmän 2.2 kohta (Tuotetta koskevat tärkeimmät vaatimukset) ja yhtenäisen asiakirjan 3.5 kohta

Muutetaan toinen alakohta

”Laatuluokat vastaavat asetusta (EY) N:o 851/2000 ja sen muutoksia, mutta seuraavat tiukemmat vaatimukset sallitaan:”

seuraavasti:

”Laatuluokat ovat seuraavat:”

Muutoksen tarkoituksena on poistaa tuote-eritelmästä viittaus kumottuun asetukseen.

Koska tuote-eritelmän 2.2 kohta sisältää lähinnä pakkauksia koskevat vaatimukset, tämä kohta on sisällytetty yhtenäisen asiakirjan 3.5 kohtaan hakijan pyynnöstä (2–5 alakohtana). Näitä vaatimuksia ei korostettu tiivistelmässä. Ne kuitenkin sisältyivät jo tuote-eritelmään.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 4 kohta (”Tekijät, jotka osoittavat, että tuote on peräisin maantieteelliseltä alueelta”)

Muutetaan seuraava teksti:

”Koko tuotannon ja tuotteiden käsittelyn ajan sovellettavalla laaduntarkastusjärjestelmällä varmistetaan tunnistetietojen esittäminen, jäljitettävyys, lopputarkastus ja tuoteturvallisuus: tuottajat asettavat käsin poimitut hedelmät muovi- tai puulaatikkoihin, joihin etiketillä merkitään hedelmien alkuperäpaikka ja pohjaan kiinnitetään tunnistenumero.

Säännösten mukaan viljelijän on esitettävä todisteet tuotannosta eli pidettävä niin kutsuttua alkuperän suojaamista koskevaa kirjanpitoa, johon on merkittävä:

viljelijän nimi ja tunnistetiedot;

viljelypaikka, maarekisterinumero, lajikkeen ja lohkon tunniste sekä alalle istutettujen hedelmiä jo tuottavien ja vielä tuottamattomien puiden määrä;

hedelmälajikkeen nimi ja alkuperä (taimien alkuperä on todistettava);

ruiskutuspäiväkirjan tunnistenumero;

sadonkorjuupäiväkirjan tunnistenumero, sadonkorjuun ajankohta ja kunakin vuonna poimittujen hedelmien määrä lajiketta ja lohkoa kohden.

Ruiskutuspäiväkirjaa on pidettävä lakisääteisesti, ja siihen on kirjattava:

käytetyt kemikaalit;

levitys-/ruiskutusmäärä (käyttöpäivää kohden);

mihin kasvinsuojelumenettelyihin on turvauduttu ja milloin jne.

Sadonkorjuupäiväkirjaa pidetään sadonkorjuuaikaan, ja siihen kirjataan lajike- ja lohkokohtaisesti tuotantopuiden määrä, sadonkorjuupäivä ja päivittäin poimitut määrät.”

seuraavasti:

”Tuotantopaikan määrittämiseksi tuottajaorganisaatio (Gyümölcsért Termelői Értékesítő Szervezet) laatii luettelon Gönci kajszibarack / Gönci kajszi -aprikoosin tuottajista ja toimittajista ja yksilöi siinä ne tuotantopaikat, joissa tuottajat/jäsenet aprikooseja viljelevät. Myynnistä huolehtivilla tuottajilla tai tahoilla on oltava seurantajärjestelmä, jolla tuotteen elinkaarta voidaan seurata tuotannosta myyntiin.

Tuotteet tunnistetaan siinä yhteydessä, kun ne otetaan vastaan ja tuottaja yksilöidään. Tuottajan on samalla toimitettava hedelmien ruiskutuspäiväkirja. Merkintänä käytetään erän numeron kertovaa viivakoodia, mikä takaa jäljitettävyyden. Kyseessä on koko tuotantoprosessin kattava numero aina viljelystä vastaanottoon, varastointiin, kokoluokitteluun, pakkaamiseen, kuljetukseen ja myyntiin. Erän numero on kirjattava kussakin tuotantovaiheessa tuotantopäiväkirjaan. Kuljetettavan lopputuotteen eränumero on aina ilmoitettava lähetysluettelossa.”

Alkuperän todistamista koskevaa tuote-eritelmän tekstiä muutetaan, sillä nykyisin alkuperä voidaan todistaa nykyaikaisten tietoteknisten seurantajärjestelmien avulla. Järjestelmä takaa jäljitettävyyden alusta loppuun, tuotantopaikasta aina kuluttajalle asti.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.1 kohta [Viljelyä (ja hoitoa) koskevat ehdot ja vaatimukset] Otsikko ”Siemenet ja kasvit”

Muutetaan toinen virke

”Jalostetut lajikkeet olisi Verticillium-lakastumistaudin ehkäisemiseksi vartettava kyseiselle taudille vastustuskykyisiin perusrunkoihin (esim. luonnonvaraiset aprikoosipuun taimet, kirsikkaluumupuun taimet ja luumun perusrungot).”

seuraavasti:

”Jalostetut lajikkeet olisi Verticillium-lakastumistaudin ehkäisemiseksi vartettava kyseistä tautia hyvin kestäviin perusrunkoihin (esim. luonnonvaraisen aprikoosipuun perusrungot, persikka- tai luumupuun perusrungot).”

Istutusten elinkelpoisuuden varmistamiseksi suositellaan, että aprikoosipuun perusrungoissa mukauduttaisiin nykyisiin jalostustekniikoihin.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.1 kohta [Viljelyä (ja hoitoa) koskevat ehdot ja vaatimukset] Otsikko ”Koko”

Muutetaan ensimmäinen virke

”Aprikoosipuun ihanteellinen kasvuala on 7 × 4 metriä, ja puun latvus voi olla pylväänmuotoinen (oksat tiiviinä ryhmänä) tai vaasin- tai varjonmuotoinen.”

seuraavasti:

”Aprikoosipuun ihanteellinen kasvuala on 7 × 4,6 metriä, 7 × 4,5 metriä tai 7 × 3,5 metriä istutustavan mukaan, ja puun latvus voi olla pylväänmuotoinen (oksat tiiviinä ryhmänä) tai vaasin- tai varjonmuotoinen.”

Tuotannon tehostamiseksi tuotantoalueella on yhä yleisemmin ruvettu turvautumaan tehostetumpaan viljelytekniikkaan perustuvaan istutustiheyteen: 7 m × 4,6 m, 7 m × 4,5 m tai 7 m × 3,5 m. Istutustiheys ei vaikuta tuotteen laatuun.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.1 kohta [Viljelyä (ja hoitoa) koskevat ehdot ja vaatimukset] Ravinteiden ja lannoitteiden saanti

Muutetaan toinen alakohta

”Mieluiten heti istutuksesta alkaen, tai ennen kuin puut rupeavat tuottamaan hedelmiä, on suositeltavaa hoitaa ravinnehuolto kuntoon. Viljelyvuosien aikana puut tarvitsevat paljon ravinteita, minkä vuoksi on välttämätöntä säännöllisellä lautasäestyksellä säilyttää maaperän kyky tarjota ravinteita; paras sato saadaan, kun käytetään sekä kemiallisia että orgaanisia lannoitteita yhdessä.”

seuraavasti (lisätään virke):

”Mieluiten heti istutuksesta alkaen, tai ennen kuin puut rupeavat tuottamaan hedelmiä, on suositeltavaa hoitaa ravinnehuolto kuntoon. Viljelyvuosien aikana puut tarvitsevat paljon ravinteita, minkä vuoksi on välttämätöntä säännöllisellä lautasäestyksellä säilyttää maaperän kyky tarjota ravinteita; paras sato saadaan, kun käytetään sekä kemiallisia että orgaanisia lannoitteita yhdessä. Lannoitustarve pystytään määrittämään ympäristön kannalta järkevästi ottamalla huomioon maaperätutkimuksen ja/tai lehtianalyysin tulokset.”

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.1 kohta [Viljelyä (ja hoitoa) koskevat ehdot ja vaatimukset] Otsikko ”Vedentarve ja kastelu”

Muutetaan ensimmäinen virke

”Useimmilla aprikoosi-istutuksilla luontainen sademäärä riittää täyttämään vedentarpeen.”

seuraavasti:

”Yhä useammilla aprikoosi-viljelmillä vedentarve katetaan luontaisella sademäärällä ja kastelujärjestelmällä.”

Lannoitukseen ja kasteluun liittyviä parhaita käytänteitä on muutettu ympäristön suojelemiseksi ja ympäristön kestävyyden varmistamiseksi.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.2 kohta (Sadonkorjuu)

Muutetaan ensimmäinen virke

”Sadonkorjuu kestää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun.”

seuraavasti:

”Sadonkorjuu kestää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun (sadonkorjuu voi jatkua syyskuuhun saakka äärimmäisissä sääolosuhteissa).”

Muutoksen tarkoituksena on mukautua nykyisiin käytäntöihin.

Muutetaan otsikon ”Vaatimukset korjuuaikana” viimeinen luetelmakohta

”—

sadonkorjuuta varten tarvitaan tikkaat ja samalla on varmistettava, että korjatut hedelmät eivät murskaannu toisiaan vasten (komission asetuksessa (EY) N:o 851/2000 ja sen myöhemmissä versioissa vahvistetaan aprikoosien laatuvaatimukset)”

seuraavasti:

”—

sadonkorjuuta varten tarvitaan tikkaat ja samalla on varmistettava, että korjatut hedelmät eivät murskaannu toisiaan vasten”.

Muutoksen tarkoituksena on poistaa tuote-eritelmästä viittaus kumottuun asetukseen.

Muutetaan otsikon ”Vaatimukset korjuuaikana” jälkeisen alakohdan toinen virke

”Se maantieteellinen alue ja viljelmä, jolta kylmävarastossa olevat hedelmät ovat peräisin, on mahdollista määrittää tarkasti laatikossa olevan etiketin ja pohjassa olevan tunnistusnumeron perusteella.”

seuraavasti:

”Se maantieteellinen alue ja viljelmä, jolta kylmävarastossa olevat hedelmät ovat peräisin, on mahdollista määrittää tarkasti sisäisen seurantajärjestelmän tietojen avulla.”

Muutoksen tarkoituksena on saattaa virke vastaamaan muutoksia, jotka on tehty tuote-eritelmän 4 kohtaan (Tekijät, jotka osoittavat, että tuote on peräisin maantieteelliseltä alueelta).

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.3 kohta (Varastointi) ja yhtenäisen asiakirjan 3.5 kohta

Muutetaan ensimmäinen virke

”Kun varastointihuone on täytetty laatikoilla, hedelmät jäähdytetään muutamassa tunnissa noin 4 °C:n (säilytys)lämpötilaan.”

seuraavasti:

”Kun varastointihuone on täytetty laatikoilla, hedelmät jäähdytetään muutamassa tunnissa noin 6–8 °C:n (säilytys)lämpötilaan.”

Muutetaan kolmas virke

”Lajittelun ja lopullisen pakkaamisen jälkeen hedelmiä säilytetään lähetyshetkestä riippuen enintään 30 päivää laatikoissa 4–6 °C:ssa kylmävarastossa.”

seuraavasti:

”Lajittelun ja lopullisen pakkaamisen jälkeen hedelmiä säilytetään lähetyshetkestä riippuen enintään 30 päivää laatikoissa 1–6 °C:ssa kylmävarastossa.”

Jäähdytyslämpötilaa on muutettu nykyisten teknisten vaatimusten mukaisesti.

Hakijan toiveen mukaan tämä virke on lisätty yhtenäisen asiakirjan 3.5 kohtaan 6 alakohtana. Tätä seikkaa ei korostettu erikseen tiivistelmässä. Virke kuitenkin sisältyi jo tuote-eritelmään.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.4 kohta (Kokoluokittelu ja pakkaaminen) ja yhtenäisen asiakirjan 3.5 kohta

Muutetaan ensimmäinen alakohta

”Hedelmät luokitellaan käsin koon mukaan luokittelulaitteen avulla. Aprikoosin koko määritellään asetuksen (EY) N:o 851/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, säännösten mukaisesti pituusleikkauksen enimmäishalkaisijan mukaan. Kokoluokittelu on pakollinen.”

seuraavasti:

”Koko määritellään lajittelulevyllä käsin tai mekaanisella lajittelulaitteella. Aprikoosin koko määritetään pituusleikkauksen enimmäishalkaisijan mukaan. Kokoluokittelu on pakollinen.”

Muutoksella pyritään mukautumaan nykyisiin käytäntöihin ja poistamaan tuote-eritelmästä viittaus kumottuun asetukseen. Tämä alakohta on poistettu tiivistelmästä, eikä se myöskään esiinny tiivistelmän korvaavassa yhtenäisessä asiakirjassa.

Poistetaan seuraava toinen alakohta:

”Gönci kajszibarack / Gönci kajszi -aprikoosin pakkaus ja tarjontamuoto vastaavat myös asetuksen (EY) N:o 851/2000 ja sen muutosten säännöksiä, ja muut lisättävät maininnat esitetään tuote-eritelmän 8 kohdassa.”

Muutoksen tarkoituksena on poistaa tuote-eritelmästä viittaus kumottuun asetukseen.

Muutetaan kolmannen alakohdan toinen virke

”Tuotteen tarjontamuoto määräytyy ostajan vaatimusten mukaan: 1 kg:n muovialustasta 10 kg:n laatikoihin. Irtotavaran pakkausyksikkö on 10 kg:n laatikko eli kansainvälisesti hyväksytty M10-laatikko.”

seuraavasti:

”Tuotteen tarjontamuoto määräytyy ostajan vaatimusten mukaan: pakkausyksikön paino on 0,3–10 kilogrammaa.”

Luokittelua ja pakkaamista koskevaan kohtaan tehtävien muutosten tarkoituksena on saattaa kohta vastaamaan markkinakäytäntöihin ja kuluttajien vaatimuksiin.

Hakijan toiveiden mukaan tuote-eritelmän tämän kohdan kolmas alakohta (joka alkaa ”Ekstraluokan hedelmät”) on sisällytetty yhtenäisen asiakirjan 3.5 kohtaan (7 alakohtana) ja neljäs alakohta (joka alkaa ””Gönci kajszibarack / Gönci kajszi” on herkkä mekaanisille vaurioille”) on myös sisällytetty yhtenäisen asiakirjan 3.5 kohtaan (1 alakohtana). Näitä vaatimuksia ei korostettu erikseen tiivistelmässä. Ne kuitenkin sisältyivät jo tuote-eritelmään.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 5.5 kohta (Kuljetus)

Muutetaan toisen alakohdan toinen virke

”Kypsyysaste määritetään yleensä värin mukaan, mutta voidaan myös tehdä aistinvarainen arviointi, jolloin arvioidaan esimerkiksi makua ja hedelmälihan kiinteyttä.”

seuraavasti:

”Kypsyysaste määritetään yleensä värin mukaan, mutta voidaan myös tehdä aistinvarainen arviointi ja laboratoriokokeita, joiden yhteydessä arvioidaan esimerkiksi makua ja hedelmälihan kiinteyttä sekä kuiva-aine- ja happopitoisuutta.”

Muutoksen tarkoituksena on mukautua nykyisiin käytäntöihin.

Muutetaan alakohdan viimeinen virke

”Kuljetuslavoille voidaan asettaa alkuperäsuojaa koskevilla merkinnöillä täydennettynä ainoastaan saman lajikkeen ja laatuluokan samalla lailla pakattuja (määrä) hedelmiä.”

seuraavasti:

”Jäljitettävyyden takaamiseksi kuljetuslavoille voidaan asettaa ainoastaan sellaisia lajikkeita, jotka ovat ulkonäöltään, laatuluokaltaan ja pakkauksiltaan (määrä) samanlaisia.”

Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää sanamuotoa ja poistaa epätarkka viittaus ”alkuperäsuojaa koskeviin merkintöihin”.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 6 kohta (Tuotteen ja maantieteellisen ympäristön välinen yhteys)

Muutetaan toinen alakohta

”Alueella istutettiin ja istutetaan yhä nykyään lähes yksinomaan unkarilaisia aprikoosilajikkeita. Lajikkeiden kehitys alkoi luultavasti jo 300–350 vuotta sitten. Merkittävin lajike ”Gönci magyar kajszi” oli muuttunut tuotantoalueen yleisimmäksi lajikkeeksi 1900-luvulle tultaessa, ja se tunnustettiin omaksi lajikkeekseen vuonna 1960. Alueelle luonteenomaista lajikevalikoimaa on viime vuosikymmeninä täydennetty ensisijaisesti uusimmilla unkarilaisilla aprikoosilajikkeilla, joista osa on peräisin parhaimmista unkarilaisista paikallisista lajikkeista, osa uusista unkarilaisista hybridilajikkeista; muunnelmia on kaiken kaikkiaan noin 25.”

seuraavasti:

”Alueella istutettiin ja istutetaan yhä nykyään monenlaisia unkarilaisia aprikoosilajikkeita. Lajikkeiden kehitys alkoi luultavasti jo 300–350 vuotta sitten. Merkittävin lajike ”Gönci magyar kajszi” oli muuttunut tuotantoalueen yleisimmäksi lajikkeeksi 1900-luvulle tultaessa, ja se tunnustettiin omaksi lajikkeekseen vuonna 1960. Alueelle luonteenomaista lajikevalikoimaa on viime vuosikymmeninä täydennetty ensisijaisesti kaikkein uusimmilla unkarilaisilla paikalliseen ilmastoon sopeutuneilla aprikoosilajikkeilla, joista osa on peräisin parhaimmista unkarilaisista paikallisista lajikkeista, osa uusista unkarilaisista hybridilajikkeista; muunnelmia on kaiken kaikkiaan noin 40.”

Muutoksen syynä on halu viljellä tuote-eritelmän 2 kohdassa mainittuja uusia lajikkeita.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 7 kohta (Valvontarakenne)

Valtion tarkastuslaitoksen nimi on muutettu ja mainittu toimivaltainen valvontaelin nykyisten sääntöjen mukaisesti.

Voimassa olevan tuote-eritelmän 8 kohta (Merkinnät)

Muutetaan toinen virke

”Nämä merkinnät on lisättävä kuhunkin pakkaukseen. Pakkaukseen voidaan lisäksi merkitä viljelypaikan nimi.

Esimerkiksi:

”Gönci kajszibarack”

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (suojattu maantieteellinen merkintä)

Fajta (lajike): Gönci magyar kajszi

Termőhely (viljelypaikka): Abaújvár”

seuraavasti:

”Nämä merkinnät on lisättävä kuhunkin pakkaukseen.”

Poistetaan kyseisen virkkeen jälkeinen esimerkki.

Poistetaan viittaus kuntiin, joissa aprikoosia tuotetaan. Aprikoosien ”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi” viljelyedellytykset ovat samat koko Göncin alueella. Tämän ansiosta aprikoosit ovat ulkonäöltään ja luontaisilta ominaisuuksiltaan samanlaisia. Kuntien nimien luetteleminen pakkauksissa ei tarjoa kuluttajille lisätietoja.

Muu: Valvontajärjestelmä

Alkuperäinen tuote-eritelmä ei sisältänyt kuvausta valvontajärjestelmästä. Koska suojattua tuotetta koskevien tietojen hallinta ja tuotteen alkuperän suojaaminen on erityisen tärkeää, on otettu käyttöön uusi valvontajärjestelmä.

”Tuotteen olennaisten ominaisuuksien ja tuotantomenetelmän valvonnan vähimmäisvaatimukset:

Olennainen ominaisuus

Vähimmäisvaatimukset

Valvonnan yksityiskohdat ja valvontatiheys

Tuotantopaikka

Viljelty tuotantoalueella

Organisaation ”Gyümölcsért Termelői Értékesítő” Gönci kajszibarack -aprikoosien toimittajista laatiman luettelon vuotuinen tarkastus

Viljely

Viljelyedellytysten noudattaminen

Vähintään yksi paikalla tehtävä tarkastus vuosittain ja mahdollisen tilapäiväkirjan vuotuinen tarkastus

Kasvinsuojelu

Organisaation ”Gyümölcsért Termelői Értékesítő” suosittamien tekniikoiden noudattaminen

Ruiskutuspäiväkirjan tarkastaminen ennen tuotteiden lähettämistä. Satunnaisotantaan perustuvan näytteen ottaminen jäämien testaamiseksi

Sadonkorjuu

Jäljitettävyyden varmistaminen

Organisaation ”Gyümölcsért Termelői Értékesítő” Gönci kajszibarack -aprikoosien toimittajista laatiman luettelon vuotuinen tarkastus.

Tuotteiden vastaanottoasiakirjojen vuotuinen tarkastus

Tuotteiden valmistelu

Jäljitettävyyden varmistaminen

Tuotantopäiväkirjan pidon vuotuinen tarkastus”

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi”

EU-nro: PGI-HU-0388-AM01 – 11.4.2017

SAN ( ) SMM ( X )

1.   Nimi tai nimet

”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Unkari

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.6: Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Suojattua maantieteellistä merkintää (SMM) ”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi” voidaan käyttää Prunus armeniaca L. -lajin seuraavista lajikkeista: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás ja Pannónia. Sitä voidaan käyttää myös kaikista muista aprikoosilajikkeista, jotka on viljelty tuotantoalueella ja joiden tärkeimmät fysikaaliset, kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat edellä lueteltujen aprikoosilajikkeiden laadun määrittäviä ominaisuuksia.

Gönci kajszibarack / Gönci kajszi -aprikoosin erityisluonteen sekä kansallisen ja kansainvälisen maineen takaavat yhdessä alueen suotuisa ilmasto, hedelmäpuutarhojen perinteiden vaaliminen sekä viljely-, sadonkorjuu-, varastointi- ja kuljetusteknologian tarkka noudattaminen.

Tärkeimmät fysikaaliset, kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet:

Suojattua maantieteellistä merkintää ”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi” voidaan käyttää ainoastaan sellaisista aprikooseista, jotka vastaavat jäljempänä esitettyjä muuttujia ja joilla on jäljempänä kunkin lajikkeen osalta mainitut ulkoiset ja sisäiset laatuominaisuudet.

Gönci magyar kajszi

Muoto

:

pyöreä

Koko

:

keskikokoinen, halkaisija vähintään 40 millimetriä

Kuoren väri

:

kirkkaanoranssi, aurinkoiselta puolelta kirkkaanpunainen

Hedelmälihan väri ja laatu

:

kullankeltainen, hienosyinen, kypsänä mehukas ja pehmeä

Maku ja happamuus

:

makeanhapan, aromikas

Magyar kajszi C.235

Muoto

:

pyöreä

Koko

:

keskikokoinen, halkaisija vähintään 40 millimetriä

Kuoren väri

:

kirkkaanoranssi

Hedelmälihan väri ja laatu

:

keltainen, kuituinen, keskikova

Maku ja happamuus

:

makeanhapan, aromikas

Mandulakajszi

Muoto

:

hyvin pitkulainen, mantelinmuotoinen, sivuilta hyvin litteä

Koko

:

iso, halkaisija vähintään 50 millimetriä

Kuoren väri

:

vaaleanoranssi, aurinkoiselta puolelta karmiininpunainen

Hedelmälihan väri ja laatu

:

vaaleanoranssi, keskikova, tiivis, mehukas

Maku ja happamuus

:

makeanhapan, mausteinen aromi

Bergeron

Muoto

:

hieman pitkulainen, kartiomaisen pyöreä, munanmuotoinen

Koko

:

keskikokoinen, halkaisija vähintään 40 millimetriä

Kuoren väri

:

oranssi, aurinkoiselta puolelta karmiininpunainen

Hedelmälihan väri ja laatu

:

heleän oranssi, kuituinen, kova

Maku ja happamuus

:

keskimääräistä (1,4 %) happamampi

Pannónia

Muoto

:

säännöllisen tai hieman litteän pyöreä

Koko

:

keskikokoinen, halkaisija vähintään 40 millimetriä

Kuoren väri

:

vaaleanoranssi, aurinkoiselta puolelta punertava

Hedelmälihan väri ja laatu

:

vaaleanoranssi, kuituinen, kova

Maku ja happamuus

:

hapan, aromikas

Ceglédi piroska

Muoto

:

pyöreä

Koko

:

keskikokoinen, halkaisija vähintään 40 millimetriä

Kuoren väri

:

oranssi, aurinkoiselta puolelta kirkkaanpunainen

Hedelmälihan väri ja laatu

:

oranssi, kova

Maku ja happamuus

:

makeanhapan

Ceglédi bíborkajszi

Muoto

:

leveä, kartiomainen, munanmuotoinen, sivuilta hieman litteä

Koko

:

keskikokoinen, halkaisija vähintään 40 millimetriä

Kuoren väri

:

tumman oranssi, aurinkoiselta puolelta tumman viininpunainen

Hedelmälihan väri ja laatu

:

tumman oranssi, hyvin mehukas

Maku ja happamuus

:

makea, aromikas

Ceglédi arany

Muoto

:

pyöreä

Koko

:

iso, halkaisija vähintään 50 millimetriä

Kuoren väri

:

kullankeltainen, aurinkoiselta puolelta karmiininpunainen

Hedelmälihan väri ja laatu

:

oranssi, kova, mehukas

Maku ja happamuus

:

makeanhapan

Ceglédi óriás

Muoto

:

hieman pitkulainen, munanmuotoinen, sivuilta hieman litteä

Koko

:

iso, halkaisija vähintään 50 millimetriä

Kuoren väri

:

vaaleanoranssi, aurinkoiselta puolelta kirkkaanpunainen

Hedelmälihan väri ja laatu

:

oranssi, melko mehukas, pehmeä

Maku ja happamuus

:

makeanhapan, aromikas

Koko määritetään pituusleikkauksen enimmäishalkaisijan mukaan.

Sokeripitoisuuden määrityksessä käytetään apuna tietoa hedelmän kypsyysasteesta ja aromiaineet määritetään aistinvaraisen tarkastelun yhteydessä ottaen huomioon happopitoisuuden lajikekohtaiset vaihtelut (0,9–2,2 tilavuusprosenttia).

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

”Gönci kajszibarack” / ”Gönci kajszi” on herkkä mekaanisille vaurioille. Jos hedelmiä ei pakattaisi ennen lähettämistä, tämä vaikuttaisi merkittävästi niiden aistinvaraisiin, fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Hedelmiä ei siis voida pakata vasta myöhemmin. Jotta tuotteiden laatu voitaisiin varmistaa ja koska kyseessä ei ole jalostettu maataloustuote, hedelmät on pakattava rajatulla maantieteellisellä alueella. Näin voidaan varmistaa alkuperäpaikka, jäljitettävyys ja valvonta.

Kulutukseen tarkoitettujen hedelmien, joiden on sertifioitu olevan peräisin asianomaisella maantieteellisellä alueella sijaitsevalta yksilöidyltä tuotantoalueelta, kaikkien vähimmäismyyntipakkausten on oltava tasakoosteisia niin, että hedelmät ovat samaa alkuperää ja lajiketta, samanlaatuisia ja – lukuun ottamatta irtotavarana pakattuja/myytyjä eriä – samankokoisia; halkaisijan alaraja on 30 mm, ekstraluokassa se on 35 mm.

Jokaisessa pakkauksessa sallitaan laatu- ja kokopoikkeamien rajoissa tuotteet, jotka eivät ole mainitun laatuluokan vaatimusten mukaisia.

Laatuluokat ovat seuraavat:

Ekstraluokka: 2,5 prosenttia lukumäärästä tai painosta aprikooseja, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät I luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

Luokka I: 5 prosenttia lukumäärästä tai painosta aprikooseja, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät II luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan sallittujen poikkeamien rajoissa.

Hedelmien on oltava kokonaisia ja terveitä, huolellisesti poimittuja, riittävän kehittyneitä ja puhtaita sekä lähes vailla näkyviä vieraita aineita; hedelmissä ei saa olla mätää, eivätkä ne saa olla muuten pilaantuneita kulutukseen kelpaamattomiksi, niissä ei saa myöskään olla lähes lainkaan loisia, tuholaisia, epätavallista ulkoista kosteutta eikä vieraita hajuja ja/tai makuja.

Lajittelun ja lopullisen pakkaamisen jälkeen hedelmiä säilytetään lähetyshetkestä riippuen enintään 30 päivää laatikoissa 1–6 °C:ssa kylmävarastossa.

Ekstraluokkaan kuuluvia hedelmiä voidaan pitää kaupan ainoastaan pienpakkauksissa, yhdessä tai useammassa toisistaan erillisessä kerroksessa, riveittäin aseteltuina, kun taas I luokan tuotteet voidaan myös myydä irrallaan. Tuotteen tarjontamuoto määräytyy ostajan vaatimusten mukaan: pakkausyksikön paino on 0,3–10 kilogrammaa.

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Lakisääteisten merkintöjen lisäksi vaaditaan seuraavat:

nimi ”Gönci kajszibarack” tai ”Gönci kajszi”

maininta ”oltalom alatt álló földrajzi jelzés” (suojattu maantieteellinen merkintä) tai lyhenne OFJ (SMM) ja asianomainen unionin tunnus.

Nämä merkinnät on lisättävä kuhunkin pakkaukseen.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Maantieteellistä merkintää voidaan käyttää vain Borsod-Abaúj-Zemplénin läänissä sijaitsevista, jäljempänä luetelluista kunnista peräisin olevista (eli niissä kasvatetuista) aprikooseista:

Abaúj-Hegyközin alue: Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Boldogkőváralja, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hidasnémeti, Korlát, Tornyosnémeti, Vizsoly ja Zsujta;

Encsin alue: Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Encs, Fancsal, Forró, Fulókércs, Garadna ja Ináncs;

Szerencsin alue: Bekecs, Golop, Legyesbénye, Megyaszó, Monok, Rátka, Szerencs ja Tállya;

Szikszóin alue: Alsóvadász, Felsővadász, Hernádkércs, Homrogd, Léh, Nagykinizs, Selyeb, Szentistvánbaksa ja Szikszó.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Gönci kajszibarack / Gönci kajszi kasvaa Unkarin pohjoisimmissa hedelmätarhoissa Hernádjoen viereisen Hegyaljan alueen, Szerencsin ja Cserehátin vuorten ja kukkuloiden rinteillä, pengerryksillä ja ylätasangoilla 150–300 metriä merenpinnan yläpuolella. Se on alueelle ominainen tuote.

Alueella istutettiin ja istutetaan yhä nykyään monenlaisia unkarilaisia aprikoosilajikkeita. Lajikkeiden kehitys alkoi luultavasti jo 300–350 vuotta sitten. Merkittävin lajike ”Gönci magyar kajszi” oli muuttunut tuotantoalueen yleisimmäksi lajikkeeksi 1900-luvulle tultaessa, ja se tunnustettiin omaksi lajikkeekseen vuonna 1960. Alueelle luonteenomaista lajikevalikoimaa on viime vuosikymmeninä täydennetty ensisijaisesti kaikkein uusimmilla unkarilaisilla paikalliseen ilmastoon sopeutuneilla aprikoosilajikkeilla, joista osa on peräisin parhaimmista unkarilaisista paikallisista lajikkeista, osa uusista unkarilaisista hybridilajikkeista; muunnelmia on kaiken kaikkiaan noin 40.

Göncin seudun viljelyn ja tuotteiden ominaispiirteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

Alueella viljellyt aprikoosilajikkeet kypsyvät yleensä 6–10 päivää myöhemmin kuin Kecskemétin seudulla, minkä vuoksi aprikoosia voidaan käyttää ja jalostaa pidemmän jakson ajan.

Viileämpi paikallinen ilmasto – jonka vuoksi hedelmät kypsyvät myöhempään – vaikuttaa lisäksi myönteisesti aprikoosien laatuun: virkistävät hapot ja aromiaineet hajoavat kypsymisen aikaan hitaammin eivätkä haihdu liian aikaisin. ”Göncin seudun aprikoosit ovat laadultaan erinomaisia. Aprikoosit kypsyvät täällä myöhempään … ne kypsyvät lisäksi eri aikaan sen mukaan millä rinteillä ne kasvavat.” (Brózik, Jenser et al., 1970).

Talvella lämpötila vaihtelee vähiten muuhun Unkariin verrattuna, ja kevät tulee myöhemmin kuin muilla aprikoosin viljelyyn soveltuvilla seuduilla. Aprikoosinviljelyyn liittyvä suurin riski on, että talven lämpöaallossa puhjenneet nuput paleltuvat ja halla vaurioittaa keväällä nuppuja, kukkia ja hedelmänalkuja, mutta tämä riski on tällä seudulla pienimmillään.

Nimitys ”kajszi baraczk” eli aprikoosi esiintyy ensimmäistä kertaa vuonna 1667 János Lippayn teoksessa (Posoni kert 3. kötet (Bratislavan puutarha, 3. nide), ”Gyümölcsös kert” (Hedelmäpuutarha), Wien 1667). Kuitenkin vasta 1880-luvulla viinikirvan viinitarhoilla aiheuttamat tuhot vauhdittivat hedelmänviljelyä vuoristoisilla ja kukkulaisilla seuduilla. Tuhoutuneiden viiniköynnösten tilalle istutettiin Göncin seudulla paljon hedelmäpuita, ja kukkuloiden rinteillä siirryttiin hedelmäpuiden viljelyyn.

Lääneissä perustettiin erilaisia yhdistyksiä hedelmänviljelyn edistämiseksi 1800-luvun jälkipuolella. Yhdistyksillä oli suuri rooli siinä, että Zemplénin lääni voitti vuonna 1867 Pariisin maailmannäyttelyssä hedelmänviljelyn kultamitalin. Erilaisten kansallisten lähteiden ja tilastojen mukaan Gönc tunnettiin 1850-luvulle asti lähinnä kirsikanviljelystä. János Korponay totesi ensimmäistä kertaa vuonna 1871, että Gönc ja sen ympäristö ovat kuuluisia aprikooseistaan, joita viljeltiin ”melkoisia määriä”. Aprikoosinviljely pääsi todelliseen vauhtiin vasta 1880- ja 1890-luvuillla.

Eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/f6/c1000/17.pdf


Tilintarkastustuomioistuin

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/37


Erityiskertomus nro 33/2018

Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava uhka edellyttää enemmän toimia

(2018/C 459/12)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 33/2018 ”Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava uhka edellyttää enemmän toimia” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla: http//:eca.europa.eu.


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/37


Erityiskertomus nro 35/2018

Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuus: lisätoimia tarvitaan

(2018/C 459/13)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 35/2018 ”Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuus: lisätoimia tarvitaan” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla: http//:eca.europa.eu.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/38


Ulkorajojen ylitystä varten vaadittavien ohjeellisten rahamäärien päivitys henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti (1)

(2018/C 459/14)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 2016/399 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylitystä varten julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 39 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla.

SLOVAKIA

EUVL:ssä C 37, 14.2.2009, julkaistujen tietojen muuttaminen

Kolmannen maan kansalaiselta Slovakian tasavallassa oleskelusta aiheutuvien kulujen kattamiseksi vaadittavien rahavarojen määrän vahvistamisesta annetun Slovakian sisäministeriön täytäntöönpanoasetuksen nro 499/2011 1 §:n 1 momentin mukaisesti kyseinen määrä on 56 euroa henkilöä ja päivää kohden.

Tämä 56 euron määrä kattaa seuraavat:

 

majoitus 30 euroa;

 

aamiainen 4 euroa;

 

lounas 7,50 euroa;

 

illallinen 7,50 euroa;

 

taskuraha 7 euroa.

Jos kolmannen maan kansalaisen oleskelusta Slovakian tasavallassa aiheutuvat kulut katetaan osittain, se otetaan huomioon rajatarkastuksen yhteydessä.

Ulkomaalaisten oleskelua ja muiden lakien muuttamista koskevan lain nro 404/2011, sellaisena kuin se on muutettuna, 19 §:n mukaisesti 56 euron summa henkilöä ja päivää kohden voidaan korvata varmennetulla kutsulla tai tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävien valtiontukien hallinnointia koskevan lain nro 172/2005, sellaisena kuin se on muutettuna, 26 b §:n mukaisesti, vastaanottajasopimuksella.

Aiemmat julkaisut

 

EUVL C 247, 13.10.2006, s. 19

 

EUVL C 153, 6.7.2007, s. 22

 

EUVL C 182, 4.8.2007, s. 18

 

EUVL C 57, 1.3.2008, s. 38

 

EUVL C 134, 31.5.2008, s. 19

 

EUVL C 37, 14.2.2009, s. 8

 

EUVL C 35, 12.2.2010, s. 7

 

EUVL C 304, 10.11.2010, s. 5

 

EUVL C 24, 26.1.2011, s. 6

 

EUVL C 157, 27.5.2011, s. 8

 

EUVL C 203, 9.7.2011, s. 16

 

EUVL C 11, 13.1.2012, s. 13

 

EUVL C 72, 10.3.2012, s. 44

 

EUVL C 199, 7.7.2012, s. 8

 

EUVL C 298, 4.10.2012, s. 3

 

EUVL C 56, 26.2.2013, s. 13

 

EUVL C 98, 5.4.2013, s. 3

 

EUVL C 269, 18.9.2013, s. 2

 

EUVL C 57, 28.2.2014, s. 1

 

EUVL C 152, 20.5.2014, s. 25

 

EUVL C 224, 15.7.2014, s. 31

 

EUVL C 434, 4.12.2014, s. 3

 

EUVL C 447, 13.12.2014, s. 32

 

EUVL C 38, 4.2.2015, s. 20

 

EUVL C 96, 11.3.2016, s. 7

 

EUVL C 146, 26.4.2016, s. 12

 

EUVL C 248, 8.7.2016, s. 12

 

EUVL C 111, 8.4.2017, s. 11

 

EUVL C 21, 20.1.2018, s. 3

 

EUVL C 93, 12.3.2018, s. 4

 

EUVL C 153, 2.5.2018, s. 8

 

EUVL C 186, 31.5.2018, s. 10

 

EUVL C 264, 26.7.2018, s. 6

 

EUVL C 366, 10.10.2018, s. 12


(1)  Aiemmat julkaisut luetellaan tämän päivityksen lopussa.


20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/40


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (1) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/399 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo julkaistun luettelon päivitys

(2018/C 459/15)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/399 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo julkaistaan niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle Schengenin rajasäännöstön 39 artiklan mukaisesti.

Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla.

SAKSA

EUVL:ssä C 32, 1.2.2017, julkaistujen tietojen muuttaminen

RAJANYLITYSPAIKKOJEN LUETTELO

Pohjanmeren satamat

(1)

Baltrum

(2)

Bensersiel

(3)

Borkum

(4)

Brake

(5)

Bremen

(6)

Bremerhaven

(7)

Brunsbüttel

(8)

Buxtehude

(9)

Büsum

(10)

Bützflether Sand

(11)

Carolinensiel (Harlesiel)

(12)

Cuxhaven

(13)

Eckwarderhörne

(14)

Elsfleth

(15)

Emden

(16)

Fedderwardersiel

(17)

Glückstadt

(18)

Greetsiel

(19)

Großensiel

(20)

Hamburg

(21)

Hamburg-Neuenfelde

(22)

Helgoland

(23)

Herbrum

(24)

Hooksiel

(25)

Horumersiel

(26)

Husum

(27)

Juist

(28)

Langeoog

(29)

Leer

(30)

Lemwerder

(31)

List/Sylt

(32)

Neuharlingersiel

(33)

Norddeich

(34)

Nordenham

(35)

Norderney

(36)

Otterndorf

(37)

Papenburg

(38)

Spiekeroog

(39)

Stade

(40)

Stadersand

(41)

Wangerooge

(42)

Varel

(43)

Wedel

(44)

Weener

(45)

Westeraccumersiel

(46)

Wewelsfleth

(47)

Wilhelmshaven

Itämeren satamat

(1)

Eckernförde (Hafenanlage der Bundesmarine)

(2)

Flensburg Hafen

(3)

Greifswald – Ladebow Hafen

(4)

Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(7)

Kiel Holtenau

(8)

Lubmin

(9)

Lübeck

(10)

Lübeck Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt

ODERHAFF

(1)

Ueckermünde

Lentoasemat, lentokentät, pienkonekentät

SCHLESWIG-HOLSTEININ OSAVALTIO

(1)

Helgoland Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel Holtenau

(4)

Lübeck Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

MECKLENBURG-VORPOMMERNIN OSAVALTIO

(1)

Neubrandenburg Trollenhagen

(2)

Rostock Laage

HAMPURIN OSAVALTIO

(1)

Hamburg

BREMENIN OSAVALTIO

(1)

Bremen

NIEDERSACHSENIN OSAVALTIO

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig Waggum

(3)

Bückeburg Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Jever

(12)

Leer Nüttermoor

(13)

Norderney

(14)

Nordholz

(15)

Nordhorn-Lingen

(16)

Osnabrück Atterheide

(17)

Wangerooge

(18)

Wilhelmshaven Mariensiel

(19)

Wittmundhafen

(20)

Wunstorf

BRANDENBURGIN OSAVALTIO

(1)

Berlin-Schönefeld

(2)

Schönhagen

BERLIININ OSAVALTIO

(1)

Berlin-Tegel

SACHSEN-ANHALTIN OSAVALTIO

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburg

NORDRHEIN-WESTFALENIN OSAVALTIO

(1)

Aachen Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld Windelsbleiche

(4)

Bonn Hardthöhe

(5)

Dortmund Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Köln/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

SACHSENIN OSAVALTIO

(1)

Dresden

(2)

Leipzig Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

THÜRINGENIN OSAVALTIO

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt-Weimar

RHEINLAND-PFALZIN OSAVALTIO

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Koblenz Winningen

(5)

Mainz-Finthen

(6)

Pirmasens Zweibrücken

(7)

Ramstein (Yhdysvaltojen lentotukikohta)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (Yhdysvaltojen lentotukikohta)

(10)

Zweibrücken

SAARLANDIN OSAVALTIO

(1)

Saarbrücken Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

HESSENIN OSAVALTIO

(1)

Egelsbach

(2)

Allendorf/Eder

(3)

Frankfurt/Main

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel Calden

(6)

Reichelsheim

BADEN-WÜRTTEMBERGIN OSAVALTIO

(1)

Aalen Heidenheim Elchingen

(2)

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen Villingen

(4)

Freiburg/Brg.

(5)

Friedrichshafen Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch Unterzeil

(10)

Mannheim City

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stuttgart

BAIJERIN OSAVALTIO

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augsburg Mühlhausen

(3)

Bayreuth Bindlacher Berg

(4)

Coburg Brandebsteinsebene

(5)

Gieblestadt

(6)

Hassfurth Mainwiesen

(7)

Hof Plauen

(8)

Ingolstadt

(9)

Landsberg/Lech

(10)

Landshut Ellermühle

(11)

Lechfeld

(12)

Memmingerberg

(13)

München ”Franz Joseph Strauß”

(14)

Neuburg

(15)

Nürnberg

(16)

Oberpfaffenhofen

(17)

Roth

(18)

Straubing Wallmühle

Aiemmat julkaisut

 

EUVL:ssä C 316, 28.12.2007, s. 1.

 

EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 16.

 

EUVL:ssä C 177, 12.7.2008, s. 9.

 

EUVL:ssä C 200, 6.8.2008, s. 10.

 

EUVL:ssä C 331, 31.12.2008, s. 13.

 

EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 10.

 

EUVL:ssä C 37, 14.2.2009, s. 10.

 

EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 20.

 

EUVL:ssä C 99, 30.4.2009, s. 7.

 

EUVL:ssä C 229, 23.9.2009, s. 28.

 

EUVL:ssä C 263, 5.11.2009, s. 22.

 

EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 17.

 

EUVL:ssä C 74, 24.3.2010, s. 13.

 

EUVL:ssä C 326, 3.12.2010, s. 17;

 

EUVL:ssä C 355, 29.12.2010, s. 34.

 

EUVL:ssä C 22, 22.1.2011, s. 22.

 

EUVL:ssä C 37, 5.2.2011, s. 12.

 

EUVL:ssä C 149, 20.5.2011, s. 8.

 

EUVL:ssä C 190, 30.6.2011, s. 17.

 

EUVL:ssä C 203, 9.7.2011, s. 14.

 

EUVL:ssä C 210, 16.7.2011, s. 30.

 

EUVL:ssä C 271, 14.9.2011, s. 18.

 

EUVL:ssä C 356, 6.12.2011, s. 12.

 

EUVL:ssä C 111, 18.4.2012, s. 3.

 

EUVL:ssä C 183, 23.6.2012, s. 7.

 

EUVL:ssä C 313, 17.10.2012, s. 11.

 

EUVL:ssä C 394, 20.12.2012, s. 22.

 

EUVL:ssä C 51, 22.2.2013, s. 9.

 

EUVL:ssä C 167, 13.6.2013, s. 9.

 

EUVL:ssä C 242, 23.8.2013, s. 2.

 

EUVL:ssä C 275, 24.9.2013, s. 7.

 

EUVL:ssä C 314, 29.10.2013, s. 5.

 

EUVL:ssä C 324, 9.11.2013, s. 6.

 

EUVL:ssä C 57, 28.2.2014, s. 4.

 

EUVL:ssä C 167, 4.6.2014, s. 9.

 

EUVL:ssä C 244, 26.7.2014, s. 22.

 

EUVL:ssä C 332, 24.9.2014, s. 12.

 

EUVL:ssä C 420, 22.11.2014, s. 9.

 

EUVL:ssä C 72, 28.2.2015, s. 17.

 

EUVL:ssä C 126, 18.4.2015, s. 10.

 

EUVL:ssä C 229, 14.7.2015, s. 5.

 

EUVL:ssä C 341, 16.10.2015, s. 19.

 

EUVL:ssä C 84, 4.3.2016, s. 2.

 

EUVL:ssä C 236, 30.6.2016, s. 6.

 

EUVL:ssä C 278, 30.7.2016, s. 47.

 

EUVL:ssä C 331, 9.9.2016, s. 2.

 

EUVL:ssä C 401, 29.10.2016, s. 4.

 

EUVL:ssä C 484, 24.12.2016, s. 30.

 

EUVL:ssä C 32, 1.2.2017, s. 4.

 

EUVL:ssä C 74, 10.3.2017, s. 9.

 

EUVL:ssä C 120, 13.4.2017, s. 17.

 

EUVL:ssä C 152, 16.5.2017, s. 5.

 

EUVL:ssä C 411, 2.12.2017, s. 10.

 

EUVL:ssä C 31, 27.1.2018, s. 12.

 

EUVL:ssä C 261, 25.7.2018, s. 6.

 

EUVL:ssä C 264, 26.7.2018, s. 8.

 

EUVL:ssä C 368, 11.10.2018, s. 4.


(1)  Ks. luettelo aiemmista julkaisuista tämän päivityksen lopussa.


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

EFTAn tuomioistuin

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/47


TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

annettu 17 päivänä syyskuuta 2018,

asiassa E-10/17

Nye Kystlink AS vastaan Color Group AS ja Color Line AS

(ETA-sopimuksen 53 artikla – ETA-sopimuksen 54 artikla – Vastaavuusperiaate – Tehokkuusperiaate – Kansalliset säännökset vahingonkorvausvaatimusten vanhentumisajasta)

(2018/C 459/16)

Asiassa E-10/17, Nye Kystlink AS vastaan Color Group AS ja Color Line AS, Borgartingin muutoksenhakutuomioistuin (Borgarting lagmannsrett) on esittänyt EFTAn tuomioistuimelle valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 34 artiklan mukaisen PYYNNÖN, joka koskee vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden tulkintaa vahingonkorvausvaatimusten vanhentumisaikaa koskevien kansallisten säännösten yhteydessä tapauksissa, joissa on määrätty sakkoja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 ja 54 artiklan nojalla. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Páll Hreinsson, presidentti ja esittelevä tuomari, ja tuomarit Per Christiansen ja Bernd Hammermann, on antanut 17 päivänä syyskuuta 2018 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1.

Vastaavuusperiaate edellyttää, että silloin, kun kanneoikeuden vanhentumista koskevan kansallisen lain mukaan sellaisiin rikosvahingon korvaamista koskeviin kanteisiin, joiden perustana on lainvoimainen rikostuomio, sovelletaan yhden vuoden erityistä vanhentumisaikaa, tätä vanhentumisaikaa on sovellettava vastaavalla tavalla myös silloin, kun vahingonkorvauskanne perustuu ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan rikkomiseen, jonka EFTAn valvontaviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä vahvistanut ja josta se on määrännyt sakkoa, sikäli kuin kyseiset kanteet ovat samankaltaisia kohteeltaan, perusteeltaan ja olennaisilta osatekijöiltään.

2.

Tehokkuusperiaate ei rajoita ETA-valtioiden oikeutta soveltaa kolmen vuoden mittaista vanhentumisaikaa sellaisiin vahingonkorvauskanteisiin, jotka perustuvat ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan rikkomiseen, kun vahinkoa kärsineen on vanhentumisajan kuluessa toimitettava asiaa koskeva tutkimus ja tämän velvollisuuden täyttäminen voi johtaa siihen, että vanhentumisaika umpeutuu ennen kuin EFTAn valvontaviranomainen ennättää antaa päätöksensä ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan rikkomista koskevassa asiassa, jonka vahinkoa kärsinyt on pannut vireille, edellyttäen että tällaisen vanhentumisajan soveltaminen ei tee vahingonkorvauskanteen nostamista ETA:n kilpailusääntöjen rikkomisen vuoksi mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Arvioinnissa on otettava huomioon kilpailuasioiden erityispiirteet.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

20.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 459/48


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9094 – Amcor/Bemis)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 459/17)

1.   

Komissio vastaanotti 12. joulukuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Amcor Limited (Amcor, Australia)

Bemis Company Inc. (Bemis, Yhdysvallat).

Amcor sulautuu sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä yrityksen Bemis kanssa.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

Samasta keskittymästä ilmoitettiin komissiolle jo 15. marraskuuta 2018, mutta ilmoitus peruttiin 12. joulukuuta 2018.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Amcor: monenlaisten kovien ja pehmeiden pakkaustuotteiden toimittaminen elintarvike- ja juomateollisuudelle sekä terveydenhoitotuotteita, lääkkeitä, henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettuja tuotteita ja muita kulutushyödykkeitä valmistaville aloille maailmanlaajuisesti

—   Bemis: kovien ja pehmeiden muovipakkausten toimittaminen muun muassa elintarvike-, kulutushyödyke- ja terveydenhoitoaloille maailmanlaajuisesti.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9094 – Amcor/Bemis

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).