ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 223

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
27. kesäkuu 2018


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2018/C 223/01

Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta Unkarissa

1

2018/C 223/02

Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta Romaniassa

3


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 223/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses)) ( 1)

5

2018/C 223/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8922 – Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 223/06

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2018

7

 

Euroopan komissio

2018/C 223/07

Euron kurssi

8


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan investointipankki

2018/C 223/08

Hakukierroksen tulokset – EIP-instituutin EIBURS-tutkimusapuraha

9

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 223/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8910 – Bouygues Construction SA / Alpiq InTeq AG / Kraftanlagen München GmbH) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1)

10

2018/C 223/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1)

12

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2018/C 223/11

Tietoa viitenumerolla CHAP(2013) 2466 kirjatun kantelun jatkotoimista

13

2018/C 223/12

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 42 a artiklan nojalla tehdyn perinteisen merkinnän muutoshakemuksen julkaiseminen

14


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

SUOSITUKSET

Neuvosto

27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/1


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018,

julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta Unkarissa

(2018/C 223/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 121 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä tervettä julkista taloutta keskipitkällä aikavälillä sovittamalla talouspolitiikkansa yhteen ja harjoittamalla monenvälistä valvontaa välttääkseen liialliset julkisen talouden alijäämät.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on terve julkinen talous, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Neuvosto suositti 12 päivänä heinäkuuta 2016, että Unkari sopeuttaa julkista talouttaan 0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2017, jollei julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen päästä vähäisemmillä sopeutustoimilla (2).

(4)

Komission kevään 2018 talousennusteen ja Eurostatin vahvistamien vuoden 2017 toteutumaa koskevien tietojen perusteella julkisen talouden menojen kasvu (ilman päätösperäisiä tulopuolen toimenpiteitä ja kertaluonteisia toimenpiteitä) ylitti vuonna 2017 selvästi menojen kasvulle asetetun vertailuarvon, mikä viittaa merkittävään poikkeamaan (poikkeama oli 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen) tarvittavasta rakenteellisesta sopeutuksesta. Rakenteellinen rahoitusasema, joka oli –1,8 prosenttia suhteessa potentiaaliseen BKT:hen vuonna 2016, heikkeni –3,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2017, mikä niin ikään viittaa merkittävään poikkeamaan (poikkeama oli 1,4 prosenttia suhteessa BKT:hen). Kokonaisarvioinnin perusteella kolmella tekijällä oli negatiivinen vaikutus menojen kasvun vertailuarvoon. Nämä olivat liian alhainen keskipitkän aikavälin potentiaalinen kasvu ja liian alhainen BKT-deflaattori, joita oli käytetty vertailuarvon perustana, sekä pysyvästi vaikuttavat tulopuolen toimenpiteet. Kun näiden tekijöiden vaikutus korjataan, menojen kasvun vertailuarvo näyttää ilmentävän julkisen talouden sopeutustarvetta asianmukaisesti, ja se viittaa merkittävään poikkeamaan. Tälle päätelmälle saadaan vahvistus arvioitaessa rakenteellisen rahoitusaseman pilaria, joka niin ikään viittaa merkittävään poikkeamaan senkin jälkeen, kun korkomenojen vähenemisen, investointien volatiliteetin ja odottamattomien tulojen vaikutukset on otettu huomioon. Kokonaisarvioinnin perusteella päätellään sen vuoksi, että vuoden 2017 osalta havaittu poikkeama julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta on merkittävä.

(5)

Komissio katsoi 23 päivänä toukokuuta 2018 kokonaisarvioinnin perusteella, että Unkarin on havaittu poikenneen merkittävästi julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta, ja antoi sen vuoksi Unkarille perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1466/97 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla varoituksen.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1466/97 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvosto antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle kuukauden kuluessa varoituksen antamisesta suosituksen tarvittavista toimista. Asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaan suosituksessa asetetaan jäsenvaltiolle korkeintaan viiden kuukauden määräaika poikkeaman korjaamiseksi. Tällä perusteella vaikuttaa asianmukaiselta, että Unkarin määräaika poikkeaman korjaamiseksi päättyy 15 päivänä lokakuuta 2018. Unkarin olisi tämän määräajan kuluessa raportoitava toimista, jotka se on toteuttanut tämän suosituksen pohjalta.

(7)

Unkarin rakenteellisen rahoitusaseman arvioidaan vuonna 2017 poikenneen 1,6 prosenttia suhteessa BKT:hen julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteena olevasta rakenteellisesta rahoitusasemasta, joka on –1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Komission kevään 2018 talousennusteen tuotantokuiluarvion perusteella Unkarin suhdannetilanne on vuonna 2018 hyvä. Unkarin julkisen talouden velkasuhde ylittää 60 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Asetuksessa (EY) N:o 1466/97 ja vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen yhteisesti sovitussa matriisissa edellytetty rakenteellinen vähimmäissopeutus, jossa otetaan huomioon vallitsevat talouden olosuhteet ja mahdolliset kestävyysongelmat, on siten vähintään 1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018. Komission kevään 2018 talousennusteen mukaan rakenteellinen rahoitusasema heikkenee entisestään 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018. Rakenteellisen rahoitusaseman paraneminen vähintään 1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018 edellyttää sen vuoksi, että on hyväksyttävä toimenpiteitä, joiden kokonaisvaikutus on 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun tilannetta verrataan komission kevään 2018 talousennusteen mukaiseen nykyiseen perusskenaarioon. Koska vaadittu vähimmäissopeutus edellyttää merkittäviä rakenteellisia vakauttamistoimia, on asianmukaista olla vaatimatta vähimmäissopeutuksen (1 prosenttia suhteessa BKT:hen) lisäksi muita sopeuttamistoimia.

(8)

Vaatimus, jonka mukaan rakenteellisen rahoitusaseman on parannuttava 1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018, tarkoittaa, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimelliskasvu saa olla enintään 2,8 prosenttia vuonna 2018.

(9)

On asianmukaista julkistaa tämä suositus.

(10)

Jotta Unkari saavuttaisi suositellut julkisen talouden tavoitteet, on olennaisen tärkeää, että se hyväksyy tarvittavat toimenpiteet ja toteuttaa ne tarkasti sekä seuraa juoksevien menojen kehitystä huolellisesti,

SUOSITTAA, ETTÄ UNKARI:

1)

toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimelliskasvu on enintään 2,8 prosenttia vuonna 2018. Tämä vastaa 1 prosentin vuotuista rakenteellista sopeutusta suhteessa BKT:hen ja saattaa Unkarin tarkoituksenmukaiselle julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävälle sopeuttamisuralle;

2)

käyttää mahdolliset satunnaiset tulot alijäämän korjaamiseen. Julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman pysyvä paraneminen olisi varmistettava julkisen talouden vakauttamistoimenpiteillä kasvua edistävällä tavalla;

3)

raportoi neuvostolle viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2018 toimista, jotka se on toteuttanut tämän suosituksen pohjalta. Raportissa esitettävien toimenpiteiden olisi oltava uskottavia ja riittävästi täsmennettyjä. Lisäksi olisi selostettava kunkin toimenpiteen vaikutus julkiseen talouteen sekä esitettävä ajantasaiset ja yksityiskohtaiset julkisen talouden kehitysarviot vuodeksi 2018.

Tämä suositus on osoitettu Unkarille.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. GORANOV


(1)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, Unkarin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Unkarin vuoden 2016 lähentymisohjelmaa koskeva neuvoston lausunto (EUVL C 299, 18.8.2016, s. 49).


27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/3


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018,

julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta Romaniassa

(2018/C 223/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 121 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä tervettä julkista taloutta keskipitkällä aikavälillä sovitamalla talouspolitiikkansa yhteen ja harjoittamalla monenvälistä valvontaa välttääkseen liialliset julkisen talouden alijäämät.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on terve julkinen talous, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Kesäkuun 16 päivänä 2017 annetussa neuvoston suosituksessa (2) Romaniaa kehotettiin toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nettomääräisten julkisten perusmenojen (3) nimelliskasvu on enintään 3,3 prosenttia vuonna 2017. Tämä vastaa 0,5 prosentin vuotuista rakenteellista sopeutusta suhteessa BKT:hen ja saattaa Romanian tarkoituksenmukaiselle julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävälle sopeuttamisuralle. Neuvosto toesi 5 päivänä joulukuuta 2017, että Romania ei ollut toteuttanut tuloksellisia toimia 16 päivänä kesäkuuta 2017 annetun neuvoston suosituksen johdosta. Tästä syystä neuvosto antoi 5 päivänä joulukuuta 2017 Romanialle tarkistetun suosituksen (4), jossa kehotettiin toteuttamaan tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimellinen kasvu on enintään 3,3 prosenttia vuonna 2018. Tällöin vuotuinen rakenteellinen sopeutus olisi 0,8 prosenttia suhteessa BKT:hen.

(4)

Komission kevään 2018 talousennusteen ja Eurostatin vahvistamien vuoden 2017 toteutumaa koskevien tietojen perusteella vuoden 2017 nettomääräisten julkisten perusmenojen kasvu ylitti selvästi menojen kasvulle asetetun vertailuarvon, mikä viittaa merkittävään poikkeamaan (poikkeama oli 3,3 prosenttia suhteessa BKT:hen). Rakenteellinen rahoitusasema heikkeni –3,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen, kun vastaava vuoden 2016 luku oli –2,1 prosenttia, mikä niin ikään viittaa merkittävään poikkeamaan suositellusta rakenteellisesta sopeutuksesta (poikkeama oli 1,7 % suhteessa BKT:hen). Rakenteellisesta rahoitusasemasta ilmi käyvän poikkeaman suuruutta kasvattaa se, että arvio (piste-estimaatti) potentiaalisen BKT:n kasvusta on suurempi kuin menojen kasvulle asetettua vertailuarvoa määritettäessä käytetty keskipitkän aikavälin keskiarvo. Samaan suuntaan vaikuttaa julkisten investointien väheneminen, jonka vaikutus tasoittuu menojen kasvulle asetetussa vertailuarvossa. Kyseisistä eroista huolimatta molemmat indikaattorit vahvistavat merkittävän poikkeaman vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion vaatimuksista vuonna 2017.

(5)

Komissio katsoi 23 päivänä toukokuuta 2018 kokonaisarvioinnin perusteella, että Romanian on havaittu poikenneen merkittävästi julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta. Sen vuoksi komissio antoi Romanialle perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1466/97 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla varoituksen.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1466/97 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvosto antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle kuukauden kuluessa varoituksen antamisesta suosituksen tarvittavista toimista. Asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaan suosituksessa aseteta njäsenvaltiolle korkeintaan viiden kuukauden määräaika poikkeaman korjaamiseksi. Tällä perusteella vaikuttaa asianmukaiselta, että Romanian määräaika poikkeaman korjaamiseksi päättyy 15 päivänä lokakuuta 2018. Romanian olisi tämän määräajan kuluessa raportoitava toimista, jotka se on toteuttanut tämän suosituksen pohjalta.

(7)

Komission kevään 2017 talousennusteen tuotantokuilua koskevien ennusteiden perusteella Romania pysyy vuosina 2018 ja 2019 neutraalissa suhdannetilanteessa. Romanian julkisen talouden velkasuhde alittaa 60 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Asetuksessa (EY) N:o 1466/97 ja vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisessa yhteisesti sovitussa matriisissa edellytetty rakenteellinen vähimmäissopeutus, jossa otetaan huomioon vallitsevat talouden olosuhteet ja mahdolliset kestävyysongelmat, on siten 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen sekä vuonna 2018 että vuonna 2019.

(8)

Romanian rakenteellinen alijäämä kasvoi 2,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2016. Vuoden 2017 kasvu oli 1,2 prosenttia, joten vuoden 2017 rakenteellinen alijäämä oli 3,3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Jotta kumuloitunut poikkeama saataisiin korjatuksi ja Romania siirtyisi takaisin tarkoituksenmukaiselle sopeuttamisuralle vuosien 2016 ja 2017 lipsumisten jälkeen, sopeutuksen vähimmäisvaatimusta olisi täydennettävä pitkäjänteisillä lisätoimilla. Kun otetaan huomioon havaittu merkittävä poikkeama julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta, vaikuttaa aiheelliselta toteuttaa lisätoimet, joiden vaikutus on 0,3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Lisätoimien ansiosta sopeuttaminen takaisin kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeutuu.

(9)

Vaatimus, jonka mukaan rakenteellisen rahoitusaseman olisi parannuttava 0,8 prosenttia suhteessa BKT:hen sekä vuonna 2018 että vuonna 2019, on johdonmukainen sen pyrkimyksen kanssa, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimelliskasvu on enintään 3,3 prosenttia vuonna 2018 ja enintään 5,1 prosenttia vuonna 2019.

(10)

Komission kevään 2018 talousennusteen mukaan rakenteellinen rahoitusasema edelleen heikkenee: negatiivinen muutos on 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018 ja vielä 0,4 prosenttia vuonna 2019. Näin ollen rakenteellisen rahoitusaseman paraneminen 0,8 prosentilla suhteessa BKT:hen vuosina 2018 ja 2019 edellyttää, että toteutetaan toimenpiteitä, joiden rakenteellinen kokonaisvaikutus on 1,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018 ja 1,2 prosenttia vuonna 2019, kun tilannetta verrataan komission kevään 2018 talousennusteen mukaiseen perusskenaarioon.

(11)

Komission kevään 2018 talousennusteen mukaan julkisen talouden alijäämän odotetaan olevan 3,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018 ja 3,8 prosenttia vuonna 2019. Luvut ylittävät perussopimuksen mukaisen 3 prosentin viitearvon. Vaadittu rakenteellinen sopeutus vaikuttaa asianmukaiselta myös sen varmistamiseksi, että Romania noudattaa selvällä marginaalilla 3 prosentin viitearvoa vuosina 2018 ja 2019.

(12)

Koska Romania ei ole noudattanut aiempia suosituksia, joissa on kehotettu korjaamaan havaittu merkittävä poikkeama, ja koska ole olemassa vaara, että perussopimuksen mukaista 3 prosentin viitearvoa ei noudateta, Romanian on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin palauttaakseen finanssipolitiikkansa varovaiselle uralle.

(13)

On asianmukaista julkistaa tämä suositus.

(14)

Jotta Romania saavuttaisi suositellut julkisen talouden tavoitteet, on olennaisen tärkeää, että se hyväksyy tarvittavat toimenpiteet ja toteuttaa ne tarkasti sekä seuraa huolellisesti juoksevien menojen kehitystä,

SUOSITTAA, ETTÄ ROMANIA:

1)

toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimelliskasvu on enintään 3,3 prosenttia vuonna 2018 ja enintään 5,1 prosenttia vuonna 2019. Tämä vastaa 0,8 prosentin vuotuista rakenteellista sopeutusta suhteessa BKT:hen molempina vuosina ja saattaa Romanian tarkoituksenmukaiselle julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävälle sopeuttamisuralle;

2)

käyttää mahdolliset satunnaiset tulot alijäämän korjaamiseen. Julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman pysyvä paraneminen olisi varmistettava julkisen talouden vakauttamistoimenpiteillä kasvua edistävällä tavalla;

3)

raportoi neuvostolle viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2018 toimista, jotka se on toteuttanut tämän suosituksen pohjalta. Raportissa esitettävien toimenpiteiden olisi oltava uskottavia ja riittävästi täsmennettyjä. Lisäksi olisi selostettava kunkin toimenpiteen vaikutus julkiseen talouteen sekä esitettävä ajantasaiset ja yksityiskohtaiset julkisen talouden kehitysarviot vuosiksi 2018 ja 2019.

Tämä suositus on osoitettu Romanialle.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. GORANOV


(1)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Neuvoston suositus, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2017, julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamiseksi Romaniassa (EUVL C 216, 6.7.2017, s. 1).

(3)  Nettomääräisillä julkisilla perusmenoilla tarkoitetaan julkisten menojen kokonaismäärää ilman korkomenoja, ilman unionin ohjelmista aiheutuvia menoja, jotka korvataan täysin unionin varoista saatavilla tuloilla, ja ilman ei-päätösperäisiä työttömyysetuusmenojen muutoksia. Kansallisesti rahoitettu kiinteän pääoman bruttomuodostus jaetaan neljälle vuodelle. Päätösperäiset tulopuolen toimenpiteet ja lakisääteiset tulojen lisäykset otetaan huomioon. Meno- ja tulopuolen kertaluonteiset toimenpiteet kuittaavat toisensa.

(4)  Neuvoston suositus, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta Romaniassa (EUVL C 439, 20.12.2017, s. 1).


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses))

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 223/03)

Komissio päätti 19. kesäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8945. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8922 – Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 223/04)

Komissio päätti 22. kesäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8922. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/6


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 223/05)

Komissio päätti 22. kesäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8890. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018,

neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2018

(2018/C 223/06)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

unionin talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 hyväksyttiin lopullisesti 30 päivänä marraskuuta 2017 (2),

komissio toimitti 23 päivänä toukokuuta 2018 ehdotuksen, joka sisälsi lisätalousarvioesityksen nro 3 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon,

jotta voidaan kattaa Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkamiseen liittyvät rahoitustarpeet ja varmistaa näin ollen jatkuvuus, lisätalousarvioesitys nro 3 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon on hyväksyttävä viipymättä. Näin ollen on neuvoston työjärjestyksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti perusteltua lyhentää pöytäkirjassa N:o 1 olevan 4 artiklan mukaista kansallisille parlamenteille ilmoittamista koskevaa kahdeksan viikon määräaikaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Neuvoston kanta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2018 vahvistettiin 22 päivänä kesäkuuta 2018.

Kannan tekstiin voi kokonaisuudessaan tutustua tai sen voi ladata neuvoston verkkosivustolla osoitteessa http://www.consilium.europa.eu/.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. GORANOV


(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.


Euroopan komissio

27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/8


Euron kurssi (1)

26. kesäkuuta 2018

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1672

JPY

Japanin jeniä

127,95

DKK

Tanskan kruunua

7,4510

GBP

Englannin puntaa

0,88160

SEK

Ruotsin kruunua

10,3383

CHF

Sveitsin frangia

1,1543

ISK

Islannin kruunua

125,20

NOK

Norjan kruunua

9,4718

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,900

HUF

Unkarin forinttia

326,00

PLN

Puolan zlotya

4,3410

RON

Romanian leuta

4,6669

TRY

Turkin liiraa

5,4053

AUD

Australian dollaria

1,5778

CAD

Kanadan dollaria

1,5549

HKD

Hongkongin dollaria

9,1608

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6998

SGD

Singaporen dollaria

1,5892

KRW

Etelä-Korean wonia

1 306,32

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,8232

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,6749

HRK

Kroatian kunaa

7,3810

IDR

Indonesian rupiaa

16 548,56

MYR

Malesian ringgitiä

4,6956

PHP

Filippiinien pesoa

62,714

RUB

Venäjän ruplaa

73,5257

THB

Thaimaan bahtia

38,523

BRL

Brasilian realia

4,4051

MXN

Meksikon pesoa

23,2370

INR

Intian rupiaa

79,7095


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan investointipankki

27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/9


Hakukierroksen tulokset – EIP-instituutin EIBURS-tutkimusapuraha

(2018/C 223/08)

Yliopistoille suunnattu Euroopan investointipankin tutkimusapurahaohjelma EIBURS (EIB-University Research Sponsorship Programme) on osa EIP-instituutin Knowledge-ohjelmahanketta, joka edistää EIP:n suhteita yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin. EIBURS-tutkimusapurahan suuruus on enintään 100 000 euroa vuodessa, ja se myönnetään kolmeksi vuodeksi EIP-instituutin valitsemien ja EIP-ryhmän kannalta erityisen tärkeiden tutkimusaiheiden parissa työskenteleville yliopistoille ja tutkimuskeskuksille. Apuraha jaetaan kilpailumenettelyn kautta sitä hakeville laitoksille, jotka toimivat EU:ssa, jäsenehdokasvaltioissa tai liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa ja joilla on tunnustettua asiantuntemusta EIP-ryhmän toiminnan kannalta kiinnostavilla aloilla. Apurahan tarkoituksena on auttaa valittua yliopistoa tai tutkimuskeskusta laajentamaan toimintaansa näillä alueilla.

Kaudelle 2018–2020 EIBURS-ohjelmaan valittiin kaksi uutta tutkimusaihetta:

Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan talousvaikutukset – The economic effects of a joint European Security and Defence Policy: hakuilmoitus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä EUVL C 60 16.2.2018. EIP-instituutti sai 5 ehdotusta neljästä eri maasta.

Investointihankkeiden välillisten vaikutusten mittaaminen: talousvaikutusten arviointimetodien tarkennus ja kalibrointi yhteensopiviksi kustannus-hyötyanalyysin kanssa – Improving the measurement of the indirect effects of investment projects: specifying and calibrating EIA methods to maximize compatibility with CBA: hakuilmoitus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä EUVL C 65, 21.2.2018. EIP-instituutti sai 4 ehdotusta neljästä eri maasta.

EIP-instituutin sisäinen ohjausryhmä (ISG) on 6.6.2018 päättänyt myöntää:

EIBURS-apurahan ”Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan talousvaikutukset” Università di Bologna -yliopistolle (Italia)

EIBURS-apurahan ”Investointihankkeiden välillisten vaikutusten mittaaminen: talousvaikutusten arviointimetodien tarkennus ja kalibrointi yhteensopiviksi kustannus-hyötyanalyysin kanssa” Universidad Las Palmas de Gran Canaria -yliopistolle (Espanja).

Valintatuloksista on ilmoitettu suoraan kaikille EIBURS-tutkimusapurahan hakijoille.

Lisää tietoa EIBURS-apurahasta ja Knowledge-ohjelmahankkeesta löydät EIP-instituutin kotisivuilta Knowledge-ohjelmaa käsittelevästä osiosta.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8910 – Bouygues Construction SA / Alpiq InTeq AG / Kraftanlagen München GmbH)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 223/09)

1.   

Komissio vastaanotti 13. kesäkuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Bouygues Construction SA (Bouygues Construction, Ranska)

Alpiq InTec AG (Alpiq InTec, Sveitsi), joka kuuluu Alpiq Group -konserniin

Kraftanlagen München GmbH (KAM, Saksa), joka kuuluu Alpiq Group -konserniin.

Bouygues Construction hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksissä Alpiq InTec ja KAM, jotka yhdessä muodostavat Engineering Services -liiketoimintayksikönAlpiq-konsernissa.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Bouygues Construction: rakentaminen, kiinteistöjen kehityspalvelut, mediapalvelut ja televiestintä

—   Alpiq InTec: rakennusteknologia, tilanhallintapalvelut sekä liikenne- ja energiahuoltoteknologia

—   KAM: energia- ja voimalaitosteknologia, ydinteknologia, yleishyödylliset palvelut ja teollisuuslaitosten insinööripalvelut.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8910 – Bouygues Construction SA / Alpiq InTeq AG / Kraftanlagen München GmbH

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 223/10)

1.   

Komissio vastaanotti 20. kesäkuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (CVC, Luxemburg)

Mehiläinen Holding AB (Mehiläinen, Ruotsi).

CVC hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Mehiläinen ostamalla yrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   CVC: sijoitusrahastojen ja -järjestelyjen hoitaminen

—   Mehiläinen: terveys- ja sosiaalipalveluja Suomessa tarjoavan Mehiläinen Oy:n holding-yhtiö.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/13


Tietoa viitenumerolla CHAP(2013) 2466 kirjatun kantelun jatkotoimista

(2018/C 223/11)

Euroopan komissio viittaa saamiinsa useisiin kanteluihin, jotka koskevat Espanjan viranomaisten Gibraltarin rajalla tekemiä tarkastuksia. Alkuperäinen vastaanottoilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL 2013/C 246/07).

Komissio ilmoittaa kantelijoille, että se ei ole voinut tehdä päätöstä virallisen ilmoituksen lähettämisestä tai asian käsittelyn lopettamisesta, koska sen on vielä tarkasteltava lähemmin tilanteen kehittymistä niiden henkilöiden osalta, jotka ylittävät Espanjan ja Gibraltarin välisen rajan.

Komissio tiedottaa kantelijoille säännöllisesti kantelujen käsittelystä.


27.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/14


Neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 42 a artiklan nojalla tehdyn perinteisen merkinnän muutoshakemuksen julkaiseminen

(2018/C 223/12)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta asetuksen (EY) N:o 607/2009 37 artiklan nojalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

Perinteisen merkinnän muutosta koskeva hakemus

”CRU CLASSÉ”

Vastaanottopäivä :

Hakemuksen kieli : ranska

Tiedostonumero : TDT-FR-A1646

Hakija :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

DGPE

3, rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

RANSKA

Nimitys : Cru classé

”Cru classé” on asetuksen (EY) N:o 1308/2013 112 artiklan b alakohdan mukainen perinteinen merkintä.

Perinteiseen merkintään ”cru classé” voidaan liittää jokin seuraavista ilmaisuista: ”grand”, ”premier grand”, ”deuxième”, ”troisième”, ”quatrième”, ”cinquième”.

Perinteisen merkinnän kieli : ranska

Luettelo asianomaisista suojatuista alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä

Perinteistä merkintää ”cru classé” voidaan käyttää kuvamaan viinejä, joilla on jokin seuraavista suojatuista alkuperänimityksistä:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes

Rypäletuotteiden luokat

Perinteistä merkintää ”cru classé” voidaan käyttää kuvaamaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1 kohdassa määriteltyä viiniä.

Muutos

Muutoksella otetaan käyttöön mahdollisuus liittää perinteiseen merkintään ”cru classé” maininta ”1855”.

Muutoksen tarkoituksena on sallia maininnan ”1855” liittäminen perinteiseen merkintään ”cru classée” riippumatta siitä, käytetäänkö sen yhteydessä ilmaisuja ”grand”, ”premier grand”, ”deuxième”, ”troisième”, ”quatrième” tai ”cinquième”. Tämä mahdollisuus rajataan koskemaan Bordeaux-viinejä, jotka ovat peräisin Bordeauxin kauppakamarin (Chambre de Commerce de Bordeaux) vuoden 1855 Pariisin maailmannäyttelyn yhteydessä luokittelemilta viinitiloilta ja joilla on jokin seuraavista suojatuista alkuperänimityksistä:

Barsac

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe