ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 209

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
15. kesäkuu 2018


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 209/01

Komission tiedonanto räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU täytäntöönpanosta (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1)

1

2018/C 209/02

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009, täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1)

12

2018/C 209/03

Henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1)

17

2018/C 209/04

Komission tiedonanto tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpanosta (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1)

37

2018/C 209/05

Huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/53/EU täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1)

137


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

15.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 209/1


Komission tiedonanto räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU täytäntöönpanosta

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 209/01)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paino- ja lakkauskoneet mukaan lukien esipainokoneet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus. Osa 2: Kaivoksia koskevat perusteet ja menetelmät

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Täydentävät vaatimukset käytölle räjähdysvaarallisissa tiloissa

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien moottorien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Ryhmän II moottorit syttyvissä kaasu- ja höyry-ympäristöissä

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Ryhmä I maanalaisessa työssä käytettävät, kaivoskaasuille ja/tai syttymisherkälle pölylle alttiina olevat moottorit

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Ryhmän II moottorit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi syttyvissä pöly-ympäristöissä

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2017

Kaasujen ja höyryjen räjähdysrajojen määrittäminen sekä palavien kaasujen ja höyryjen rajahappipitoisuuden (LOC) määrittäminen

9.6.2017

EN 1839:2012

EN 14756:2006

Huomautus 2.1

11.1.2018

CEN

EN 1953:2013

Pinnoitemateriaalien sumutus- ja ruiskutuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pinnoituslaitokset. Kasto- ja elektroforeesimaalauslaitteet orgaanisille nestepinnoitteille. Turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Pinnoitusmateriaalien paineenalaiseen syöttöön ja kierrättämiseen tarkoitetut koneet. Turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pinnoitusaineiden sekoituslaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Autojen korjausmaalauksessa käytettävät sekoituslaitteet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Jakeluasemat. Polttoaineiden jakelulaitteiden täyttöventtiilien rakenne ja toiminnalliset vaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Vuodonilmaisujärjestelmät. Osa 1: Yleiset periaatteet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien termejä ja määritelmiä

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 2: Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla ”fr”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 3: Suojaus räjähdyspaineenkestävällä koteloinnilla ”d”

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Nestemäisten polttoaineiden kiinteiden säiliöiden ylitäytön estolaite. Osa 1: Ylitäytön estolaite sulkulaitteella

12.8.2016

EN 13616:2004

Huomautus 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 1: Jakelulaitteiden rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 2: Jakelulaitteissa käytettävien murtoliittimien rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 3: Letkurikkoventtiilin rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Jakeluasemat. Osa 4: Jakelulaitteissa käytettävien nivelien rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Nestekaasun ajoneuvokäyttö. Jakelulaitteet kevyen ja raskaan liikenteen ajoneuvoille. Täyttöventtiilin mitoitus ja testausvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Nosturit. Offshorenosturit. Osa 1: Offshorenosturit yleiskäyttöön

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 1: Pölypilvien enimmäisräjähdyspaineen pmax määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 2: Pölypilvien suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden (dp/dt)max määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 3: Pölypilvien alemman räjähdysrajan LEL määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 4: Pölypilvien rajahappipitoisuuden LOC määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmät

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2018

Räjähdyksenkestävät laitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 14460:2006

Huomautus 2.1

31.7.2018

CEN

EN 14491:2012

Pölyräjähdysten paineenkevennysjärjestelmät

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Nosturi. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset vinssit

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Nosturit. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset nostimet

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Kaasujen ja höyryjen syttymislämpötilan määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisessa kaivostoiminnassa. Suojausjärjestelmät. Osa 1: 2 barin räjähdyksenkestävä tuuletusrakenne

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisissa kaivoksissa. Suojausjärjestelmät. Osa 2: Passiiviset vesikaukaloesteet

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisessa kaivostoiminnassa. Suojausjärjestelmät. Osa 4: Louhintavaunujen automaattiset sammutusjärjestelmät

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Koneturvallisuus. Romupohjainen teräksenvalmistus. Sulan teräksen käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasulaitteiden rakenne ja toiminta nestekaasuajoneuvojen tankkausasemalla. Osa 1: Jakelulaitteet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Teollisuusuunit ja niihin liittyvät laitteet. Valokaariuunissa valmistettavan teräksen valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Räjähdyspaineen kevennyslaitteet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Maanalaisissa asennuksissa käytettävät kuljetushihnat. Sähköisiä ominaisuuksia ja syttyvyyttä koskevat turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisissa kaivoksissa. Kaivoskaasujen poistoon tarkoitetut laitteet ja suojausjärjestelmät

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2017

Räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa toimivien puhaltimien suunnittelu

9.6.2017

EN 14986:2007

Huomautus 2.1

31.1.2020

CEN

EN 14994:2007

Kaasuräjähdyksiä keventävät suojausjärjestelmät

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Räjähdyksen eristämisjärjestelmät

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Pölykasautumien itsesyttymiskäyttäytymisen määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen muiden kuin sähkölaitteiden ja komponenttien riskin arvioinnin menetelmä

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Räjähdysvaarallisten tilojen suojausjärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden arvioinnin menetelmä

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Jakeluasemat. Turvallisuusvaatimukset uppopumppujärjestelmien rakenteelle ja toiminnalle.

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Palavien nesteiden räjähdyspisteen määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Liekittömät räjähdyksen kevennyslaitteet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Räjähdyksen suuntaajat

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Räjähdyksen eristävät läppäventtiilit

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2016

Liekinpysäyttimet. Toimintavaatimukset, testausmenetelmät ja käyttörajoitukset (ISO 16852:2016)

9.6.2017

EN ISO 16852:2010

Huomautus 2.1

30.11.2017

CEN

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 20-2: Materiaaliominaisuudet. Palavan pölyn testausmenetelmät (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

9.3.2018

EN 13821:2002

Huomautus 2.1

30.9.2018

 

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

 

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 36: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Perusmenetelmät ja vaatimukset (ISO 80079-36:2016)

12.8.2016

EN 13463-1:2009

Huomautus 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 37: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Muut kuin sähköiset suojaustyypit. Suojaus rakenteellisella turvallisuudella ”c”, suojaus syttymislähteiden valvonnalla ”b”, suojaus nesteeseen upottamalla ”k” (ISO 80079-37:2016)

12.8.2016

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Huomautus 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Sähköstaattiset kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset – Osa 1: Kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet palaville nestemäisille pinnoitusmateriaaleille.

8.4.2016

EN 50050:2006

Huomautus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Sähköstaattiset kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset – Osa 2: Kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet palaville jauhemaisille pinnoitusmateriaaleille.

8.4.2016

EN 50050:2006

Huomautus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Sähköstaattiset kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset – Osa 3: Kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet palaville flokkimaisille pinnoitusmateriaaleille.

8.4.2016

EN 50050:2006

Huomautus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Hapen toteamiseen ja mittaamiseen käytetyt sähkölaitteet – Suorituskykyvaatimukset ja testausmenetelmät

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Kiinteät sähköstaattiset materiaalien pinnoittamiseen syttyvällä päällystysnesteellä tarkoitut laitteet – Turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Kiinteät sähköstaattiset materiaalien pinnoittamiseen syttyvällä jauheella tarkoitut laitteet – Turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Huomautus 3

8.4.2016

Cenelec

EN 50223:2015

Kiinteät sähköstaattiset syttyvien hiutaleiden ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset

8.4.2016

EN 50223:2010

Huomautus 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Syttyvien kaasujen, myrkyllisten kaasujen ja hapen ilmaisemiseen ja mittaamiseen käytetyt sähkölaitteet – Vaatimukset ja testit ohjelmistoja ja/tai digitaalitekniikkaa käyttäville laitteille

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Palavaa pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet – Osa 2:Testimenetelmät – Luku 1: Pölyn pienimmän syttymislämpötilan määrittämisenmenetelmät

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Ryhmä I, Luokka M1 laitteet, jotka on tarkoitettu toimimaan tiloissa, joissa vaaran aiheuttaa kaivoskaasu ja/tai hiilipöly

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Siirrettävät tuuletetut huoneet, joissa voi olla sisäinen päästölähde

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Laitteiston turvalliseen toimintaan käytettävät turvalaitteet ottaen huomioon räjähdysvaara

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 0: Laitteet – Yleisvaatimukset

IEC 60079-0:2011 (Muutettu) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Huomautus 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 1: Laitesuojaus räjähdyspaineen kestävällä koteloinnilla ”d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Huomautus 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 2: Paineistettu rakenne ”p”

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Huomautus 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 5: Laitesuojaus käyttämällä hiekkatäytteistä rakennetta ”q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Huomautus 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 6: Laitesuojaus öljytäytteellä

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Huomautus 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 7: Laitesuojaus varmennetulla rakenteella ”e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Huomautus 2.1

31.7.2018

 

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

IEC 60079-7:2015/A1:2017

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Huomautus 3

19.1.2021

Cenelec

EN 60079-11:2012

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 11: Luonnostaan vaarattomat laitteet ”i”

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Huomautus 2.1

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-15:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 15: Suojausluokan ”n” laitteet

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 18: Suojaus massaanvalurakenteella ”m”

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Huomautus 2.1

16.1.2018

 

EN 60079-18:2015/A1:2017

IEC 60079-18:2014/A1:2017

9.3.2018

Huomautus 3

28.9.2020

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 20-1: Kaasun ja höyryn materiaaliominaisuudet luokittelua varten – Testimenetelmät ja tiedot

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 25: Luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 26: Suojausluokan (EPL) Ga laitteet

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Huomautus 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 28: Optista säteilyä käyttävien laitteiden ja siirtojärjestelmien suojaus

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

 

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2016

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 29-1: Kaasunilmaisimet – Palavien kaasujen ilmaisimien suorituskykyvaatimukset

IEC 60079-29-1:2016 (Muutettu)

9.6.2017

EN 60079-29-1:2007

Huomautus 2.1

23.12.2019

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 29-4: Kaasunilmaisimet – Suorituskykyvaatimukset avoimeen mittaväliin perustuville palavien kaasujen ilmaisimille

IEC 60079-29-4:2009 (Muutettu)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 30-1: Sähkösaatot – Yleiset ja testausvaatimukset

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2017

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 30-1: Sähkösaatot – Yleiset ja testausvaatimukset

IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (Muutettu)

8.9.2017

EN 60079-30-1:2007

Huomautus 2.1

6.3.2020

Cenelec

EN 60079-31:2014

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 31: Pölyräjähdysvaarallisen tilan laitteen suojaus koteloinnilla ”t”

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Huomautus 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 35-1: Kaivoskaasulle alttiissa kaivoksissa käytettävät kypärävalaisimet – Yleisvaatimukset – Räjähdyssuojausta koskeva rakenne ja testaus

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 34: Laatujärjestelmien soveltaminen laitevalmistuksessa (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, Belgium, puh. +32 25500811; faksi: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, Belgium, puh. +32 2 500811; faksi: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Ranska, puh. +33 492944200; faksi +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL C 338, 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 209/12


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009, täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 209/02)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Huomautus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Huomautus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Huomautus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä toteuttamisohjeita (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Huomautus 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Ympäristöasioiden hallinta. Toimipaikkojen ja organisaatioiden ympäristöarviointi (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Ympäristömerkit ja -selosteet. Yleiset periaatteet (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet. Omaehtoiset ympäristöväittämät (tyypin II ympäristöselosteet) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Huomautus 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Ympäristömerkit ja -selosteet. Tyypin I ympäristömerkintä. Periaatteet ja menettelyt (ISO 14024:2018)

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN ISO 14024:2000

Huomautus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Ympäristöasioiden hallinta. Ohjeita ympäristönsuojelun tason arviointiin (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Huomautus 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Huomautus 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Ympäristöasioiden hallinta. Sanasto (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Ympäristöasioiden hallinta. Ympäristöviestintä. Ohjeita ja esimerkkejä (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Kasvihuonekaasut. Osa 1: Määrittelyt ja opastusta kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistojen laskennasta ja raportoinnista organisaatiotasolla (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Kasvihuonekaasut. Osa 2: Määrittelyt ja opastusta kasvihuonekaasujen päästövähennysten ja poistojen lisäysten laskennasta, seurannasta ja raportoinnista projektitasolla (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Kasvihuonekaasut. Osa 3: Määrittelyt ja opastusta kasvihuonekaasuja koskevien väittämien validoinnista ja todentamisesta (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Kasvihuonekaasut. Vaatimukset kasvihuonekaasuja validoiville ja todentaville elimille käytettäväksi akkreditoinnissa ja muissa tunnustamismenettelyissä (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Huomautus 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Lääketieteelliset laboratoriot. Laatua ja pätevyyttä koskevat vaatimukset (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Huomautus 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Lääketieteelliset laboratoriot. Referenssimittauslaboratorioiden vaatimukset (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Sanasto ja yleiset periaatteet (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointielimiä akkreditoiville akkreditointielimille (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Huomautus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Huomautus 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset johtamisjärjestelmiä auditoiville ja sertifioiville elimille. Osa 1: Vaatimukset (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Huomautus 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Yleiset vaatimukset henkilöitä sertifioiville elimille (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Huomautus 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Huomautus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Yleiset pätevyysvaatimukset referenssimateriaalien tuottajille (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Yleiset vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointielinten ja akkreditointielinten vertaisarvioinneille (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Yleiset vaatimukset pätevyyskokeiden järjestäjälle (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Huomautus 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Osa 2: Vaatimustenmukaisuusvakuutusta tukeva dokumentaatio (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiville elimille (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Huomautus 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Tuotesertifioinnin perusteet ja ohjeet tuotesertifiointiohjelmille (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Huomautus 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Vieritestaus. Laatu-ja pätevyysvaatimukset (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Huomautus 2.1

30.11.2019

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, puh.+33 492944200; faksi +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL C 338, 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 209/17


Henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 209/03)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Vaatimustenmukaisuusolettaman alkamispäivä – Huomautus 0

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Hengityksensuojaimet. Kokonaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Hengityksensuojaimet. Kokonaamariin liitettävät paineilmasäiliölaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Hengityksensuojaimet. Puoli- ja neljäsosanaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Hengityksensuojaimet. Suukappaleet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Hengityksensuojaimet. Hiukkassuodattimet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit. Osa 1: Pulloventtilin kierreliitokset

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

Huomautus 3

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit.Osa 2: Sivuliittimien kierreliitäntä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Hengityksensuojaimet. Kaasusäiliöiden venttiilit. Osa 3: Happirikastetun paineilman (nitroksi) ulostulon liitännät

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Hengityksensuojaimet. Kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat painehappi- tai painehappityppilaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Hengityksensuojaimet. Kasvo-osan kierteet. Osa 1: Standardikierreliitos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Hengityksensuojaimet – Kasvo-osan kierteet – Osa 2: Keskiökierreliitos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Hengityksensuojaimet. Kasvo-osan kierteet. Osa 3: Kierreliitos M 45x3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Hengityksensuojaimet. Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Henkilökohtainen silmien suojaus. Suodattimet hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissä. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Henkilökohtainen silmien suojaus. Ultraviolettisäteilyn suodattimet. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Suodattimet auringonvaloa vastaan ammattikäyttöön

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

Huomautus 3

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 174:2001

Henkilökohtainen silmiensuojain. Silmiensuojaimet laskettelua varten

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Henkilökohtainen suojelu. Hitsauksen ja sen kaltaisten työvaiheiden aikana käytettävät laitteet silmien- ja kasvojensuojaukseen

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Henkilökohtaiset silmiensuojausvälineet. Suodattimet ja silmiensuojaimet lasersäteilyä vastaan

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Silmiensuojaimet laserien ja laserjärjestelmien säätötyöhön

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Hengityslaite. Sukelluslaite, jossa on paineilmasäiliö. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Suojavaatetus. Suojaus kylmältä

21.4.2018

EN 342:2004

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Suojavaatetus. Suojaus sateelta

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 1: Kupusuojaimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 2: Korvatulpat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 3: Teollisuuskypärään kiinnitettävät kupusuojaimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 4: äänitason mukaan toimivat kupusuojaimet

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 5: Vastamelukupusuojaimet

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 6: Kommunikointijärjestelmällä varustetut kupusuojaimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 7: äänitason mukaan toimivat korvatulpat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Kuulonsuojaimet. Turvavaatimukset ja testaus. Osa 8: ääniviihde-kupusuojaimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Putoamissuojaimet. Johteessa liikkuvat liukutarraimet. Osa 1: Kiinteässä johteessa liikkuvat liukutarraimet

21.4.2018

EN 353-1:2014

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 353-2:2002

Putoamissuojaimet. Osa 2: Taipuisassa johteessa liikkuvat liukutarraimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Putoamissuojaimet. Liitosköydet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Putoamissuojaimet. Nykäyksen vaimentimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Työntekijää tukevat ja putoamista estävät henkilönsuojaimet. Pylväsvyöt ja varmistusvyöt sekä niiden kanssa käytettävät hihnat ja köydet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Putoamissuojaimet. Kelautuvat tarraimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Putoamissuojaimet. Kokovaljaat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Putoamissuojaimet. Liitoselimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Putoamissuojaimet. Yleiset käyttöohjeita, kunnossapitoa, määräaikaistarkastuksia, korjaamista, merkintää ja pakkausta koskevat vaatimukset

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 1: Kemikaaliriskien termit ja vaatimukset (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 5: Mikro-organismiriskien termit ja vaatimukset (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Henkilökohtainen silmien suojaus. Hitsausmaskit

21.4.2018

EN 379:2003

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 381-5:1995

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 5: Jalkojen suojainten vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 7: Käsineiden vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 9: Nilkkaimien vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 11: Vartalon yläosan suojainten vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Teollisuuskypärät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Hengityksensuojaimet. Kannettava avoimeen kiertoon perustuva paineilmapakolaite, joka on varustettu hengityksen ohjaamalla annosteluventtiilillä ja joka voidaan yhdistää kokonaamariin tai suukappaleeseen. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Hengityksensuojaimet pelastautumistarkoitukseen. Hupulla varustetut suodatinsuojaimet tulipalosta pelastautumista varten. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Hengityksensuojaimet pelastautumistarkoitukseen. Suodattava suukappaleella varustettu pakolaite hiilimonoksidia vastaan. Vaatimukset, testaus, merkinnät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Hengityksensuojaimet. Kaasuilta tai kaasuilta ja hiukkasilta suojaava venttiilillä varustettu puolinaamari. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Suojakäsineet ionisoivaa säteilyä ja radioaktiivista saastetta vastaan

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Kypärät palontorjuntatehtäviin taloissa ja muissa rakennelmissa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Palomiesten suojavaatetus. Palopukujen vaatimukset

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Huomautus 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Kylmältä suojaavat käsineet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Vuorikiipeilyvarusteet. Apuköysi. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Vuorikiipeilyvarusteet. Nauhat. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

21.4.2018

EN 565:2006

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 566:2017

Vuorikiipeilyvarusteet. Nauhalenkit. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Vuorikiipeilyvarusteet. Nousukahvat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Vuorikiipeilyvarusteet. Jäähaat ja -ruuvit. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Vuorikiipeilyvarusteet. Haat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Palomiesten suojakäsineet

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Putoamissuojaimet. Kiinnityslaitteet

21.4.2018

 

 

Varoitus: Tämä julkaiseminen ei koske seuraavia laitteita:

Tyyppi A (kohdissa 3.2.1, 4.4.1 ja 5.3 tarkoitetut kiinnityslaitteet, joissa on yksi tai useampi liikkumaton kiinnityspiste, joka kiinnitetään rakenteeseen rakenneankkureiden tai kiinnityselementtien avulla);

Tyyppi C (kohdissa 3.2.3, 4.4.3 ja 5.5 tarkoitetut kiinnityslaitteet vaakasuuntaisella taipuisalla johteella);

Tyyppi D (kohdissa 3.2.4, 4.4.4 ja 5.6 tarkoitetut kiinnityslaitteet vaakasuuntaisella jäykällä johteella);

Edellä mainittujen mikä tahansa yhdistelmä.

Tyyppien A, C ja D osalta tämä julkaiseminen ei koske myöskään seuraavia kohtia: 4.5, 5.2.2, 6, 7; liite A ja liite ZA.

Näin ollen tämä julkaiseminen ei merkitse olettamaa siitä, että edellä mainitut standardin mukaiset laitteet olisivat asetus (EU) 2016/425 mukaisia, sillä niitä ei voida pitää henkilönsuojaimina.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 812:2012

Kolhupäähineet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Putoamissuojaimet. Lantiovaljaat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Suojavaatetus nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan mukaanlukien nestemäiset aerosolit ja kiinteät partikkelit. Osa 1: Suojausvaatimukset ilmanvaihdolla varustetuille ja ilman ilmanvaihtoa oleville kaasutiiviille (tyyppi 1) kemikaalinsuojapuvuille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Vuorikiipeilyvarusteet. Kitkajarruperiaatteella toimivat laitteet putoamisenergian vähentämiseksi via ferrata -kiipeilyssä (kallioon kiinnitetyt vaijerit). Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Ilmailu-urheilussa käytettävät suojakypärät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota vastaan. Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät ilman ilmanvaihtoa oleville suojavaatteille, jotka suojaavat partikkelimuodossa olevalta radioaktiiviselta kontaminaatiolta

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Laskettelijoiden ja lumilautailijoiden kypärät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kypärät pyöräilyyn, rullalautailuun ja rullaluisteluun

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Pienten lasten suojakypärät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 1: Metallisilmukkakäsineet ja käsivarsisuojat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 2: Muusta materiaalista kuin metallisilmukoista valmistetut käsineet ja käsivarsisuojat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Hengityksensuojaimet. Kannettavat avoimeen kiertoon perustuvat hupulla varustetut paineilmahengityslaitteet pakenemista varten. Vaatimukset, testaus ja merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. Osa 5: Materiaali- ja mallivaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Suojavaatetus. Näkyvä vaatetus muuhun kuin ammattikäyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Melontakypärät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Palomiesten suojavaatetus. Testausmenetelmät ja vaatimukset erityisiin sammutustehtäviin tarkoitetuille heijastaville puvuille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Putoamissuojaimet. Pelastamisvaljaat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Verkkotyyppiset silmien- ja kasvojensuojaimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Hengityksensuojaimet. Puolinaamarit ilman sisäänhengitysventtiileitä ja erillisin suodattimin suojaamaan kaasuja, kaasuja ja hiukkasia tai hiukkasia vastaan. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Putoamissuojaimet. Vähäjoustoiset ydinköydet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Henkilökohtainen silmien suojaus. Moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden silmäsuojaimet

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mekaaninen värähtely ja isku. Käsitärinä. Käsineiden kautta kämmeniin kohdistuvan tärinän mittaus- ja arviointimenetelmä (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Huviveneet. Trapetsivaljaiden pikalukitusjärjestelmä (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Hengityksensuojaimet. Eristäviin hengityksensuojaimiin tarkoitetut paineistetut kaasut

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Hengityksensuojaimet. Letkulla naamariin kiinnitetyt suodattimet. Hiukkassuodattimet, kaasunsuodattimet ja yhdistelmäsuodattimet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Vuorikiipeilyvarusteet. Kiilat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Vuorikiipeilyvarusteet. Sulkurenkaat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Vuorikiipeilyvarusteet. Säätyvät kiilat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Vuorikiipeilyvarusteet. Valjaat. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Vuorikiipeilyvarusteet. Köysirullat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Silmien- ja kasvojensuojaimet. Aurinkolasit ja vastaavat tuotteet. Osa 1: Yleiskäyttöön tarkoitetut aurinkolasit (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Silmien- ja kasvojensuojaimet. Aurinkolasit ja vastaavat suojalasit. Osa 2: Suodattimet auringon katseluun (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Veneet. Veneilyturvavaljas ja turvaköysi. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Kelluntavarusteet. Osa 5: Kellunta-avut (taso 50). Turvallisuusvaatimukset (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Kelluntavarusteet. Osa 6: Pelastusliivit ja kellunta-avut erikoistarkoituksiin. Turvallisuusvaatimukset ja lisämenetelmät (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Kelluntavarusteet. Osa 8: Lisäosat, turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 12477:2001

Hitsaajien suojakäsineet

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 12492:2012

Vuorikiipeilyvarusteet. Vuorikiipeilijöiden kypärät. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Putoamissuojaimet. Köysityöskentely. Köyden pituuden säätölaitteet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Hengityksensuojaimet. Puhaltimella varustetut laitteet, joihin kuuluu kypärä tai huppu. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

Huomautus 3

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 12942:1998

Hengityksensuojaimet. Puhaltimella varustetut suodatinlaitteet, jotka sisältävät koko-, puoli- tai neljäsosanaamarin. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

Huomautus 3

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Vaatimukset kemikaalinsuojavaatetukselle, joka suojaa rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta (tyypin 6 ja tyypin PB[6] varusteet)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Suojavaatteet. Säärisuojaimet jalkapalloseurojen pelaajille. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2018

Suojavaatetus. Hevosurheilussa käytettävät suojatakit ja vartalon ja olkapäiden suojaimet: Ratsastajille, hevosten kanssa työskenteleville ja ohjastajille. Vaatimukset ja testausmenetelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 13158:2009

Huomautus 2.1

31.8.2018

CEN

EN 13178:2000

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Silmien- ja kasvojensuojaimet moottorikelkkailijoille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 2: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät jalkapöydän, säären ja kyynärvarren suojaimille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 3: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät vartalon suojaimille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 4: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät pään suojaimille

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 5: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät alasuojille ja vatsan suojaimille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 6: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät naisten rintasuojaimille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 7: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät käsien ja jalkojen suojaimille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 8: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät karate kasvonsuojille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Heijastimet ei-ammattimaiseen käyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Ohjaskelkkailijoiden kypärät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Suojavaatteet. Maahockeymaalivahtien käsi-, käsivarsi-, vatsa-, sääri-, jalka- ja alasuojaimet sekä pelaajien säärisuojaimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Suojavaatteet. Miekkailijoiden käsi-, käsivarsi-, vatsa-, sääri-, ala- ja kasvosuojaimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Moottoripyöräilijän suojakäsineet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 1: Yleiset vaatimukset

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 3: Puhkaisulujuuden testausmenetelmä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Moottoripyöräilijöiden suojajalkineet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Suojavaatetus. Yleiset vaatimukset (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Suojakypärät moottori- ja rattikelkkojen kuljettajille ja matkustajille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Hengityksensuojaimet. Pelastautumiseen tarkoitetut kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat hengityslaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat jalkineet. Osa 2: Kemikaaliroiskeilta suojaavat jalkineet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat jalkineet. Osa 3: Kemikaalien läpäisyltä suojaavat jalkineet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Hengityksensuojaimet. Kannettava avoimeen kiertoon perustuva sukelluslaite, jossa käytetään happirikastettua paineilmaa (nitroksi). Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan. Osa 1: Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille koko kehon suojaukseen kiinteitä ilmassa kulkeutuvia hiukkasia vastaan (tyypin 5 vaatteet) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Suojavaatteet. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat esiliinat, housut ja liivit (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Moottoripyöräilijöiden kivisuojat maastoajoon. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Korkean suojauskyvyn teollisuuskypärät

21.4.2018

EN 14052:2012

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 14058:2017

Suojavaatetus. Suojaus viileältä

21.4.2018

EN 14058:2004

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Suojavaatteet. Ranne-, kämmen-, polvi- ja kyynärpääsuojaimet rullaurheiluvälineiden käyttäjille. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Suojavaatteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatteille infektioita vastaan

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Hengityksensuojaimet. Suljettukiertoinen kannettava sukelluslaite.

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Sukelluspuvut. Osa 1: Märkäpuvut, vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

EN 14225-1:2005

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 14225-2:2017

Sukelluspuvut. Osa 2: Kuivapuvut. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

EN 14225-2:2005

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 14225-3:2017

Sukelluspuvut. Osa 3: Aktiivisesti lämmitettävät tai jäähdytettävät puvut ja komponentit. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

EN 14225-3:2005

Huomautus 2.1

 

CEN

EN 14328:2005

Suojavaatetus. Käsineet ja käsivarsisuojat sähköveitsien viiltoja vastaan. Vaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Hengityksensuojaimet. Kaasunsuodatin ja yhdistetty suodatin. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Hengityksensuojaimet. Kannettava, avoimeen kiertoon perustuva paineilmalaite, jossa on positiivisella paineella toimiva puolinaamari. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Kilpa-autoilijoiden suojavaatetus. Suojaus tulta ja kuumuutta vastaan. Vaatimukset ja testausmenetelmät (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Huomautus 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Hengityksensuojaimet. Kannettavat avointa kiertoa käyttävät puolinaamarilla varustetut paineilmahengityslaitteet, jotka sisältävät ylipaineella toimivan hengityksen ohjaaman annosteluventtiilin ja jotka on tarkoitettu ainoastaan pakenemistarkoituksiin

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Hengityksensuojaimet. Annosteluventtiilillä varustetut paineilmaletkulaitteet. Osa 1: Kokonaamarilla varustetut laitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Hengityksensuojaimet. Vakiovirtauksella toimivat paineilmaletkulaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Suojavaatteet nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille, joiden liitokset ovat nestetiiviit (tyyppi 3) tai roisketiiviit (tyyppi 4), mukaan lukien vain osia vartalosta suojaavat tuotteet (tyypit PB[3] ja PB[4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Suojavaatetus raepuhallustöihin (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 1: Jatkuvaan käyttöön tarkoitetut puvut, vaatimukset ja turvallisuus (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 2: Pelastuspuvut, vaatimukset ja turvallisuus (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Palomiesten turvajalkineet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Vuorikiipeilyvarusteet. Laskeutumisvälineet. Osa 1: Lukkiutuvien laskeutumisvälineiden turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Hengityslaite. Avoinkiertoinen sukelluslaite, johon painekaasu syötetään letkulla. Osa 1: Annosteluventtiilillä varustettu laite

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Hengityslaite. Avoinkiertoinen sukelluslaite, johon painekaasu syötetään letkulla. Osa 2: Vakiovirtauksella toimiva laite

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Polvi- ja kyynärsuojaimet sisäpeleihin. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Suojavaatetus. Jalkapallomaalivahtien suojakäsineet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Suojakäsineet. Sähköstaattiset ominaisuudet

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Palomiesten kypärät. Pelastusraivaukseen tarkoitetut kypärät

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Vuorikiipeilyvarusteet. Lumivyöryturvatyynyt. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Moottorisahan käyttäjän turvajalkine (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Henkilönsuojaimet. Turvajalkineet (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Henkilönsuojaimet. Suojajalkineet (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Henkilönsuojaimet. Työjalkineet (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Erittäin näkyvä vaatetus. Testausmenetelmät ja vaatimukset (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Huomautus 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Suojavaatetus. Vaatimukset nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineella käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteille. (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Cenelec

EN 50321-1:2018

Jännitetyö – Sähköltä suojaavat jalkineet – Eristävät jalkineet ja päällysjalkineet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Huomautus 0:

Tämä on päivämäärä, josta lähtien yhdenmukaistetun standardin tai sen osien noudattaminen luo olettamuksen unionin lainsäädännön asiaankuuluvien vaatimusten täyttymisestä.

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 255008 11; Faksi: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, puh.+33 492944200; faksi +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL C 338, 27.9.2014, s. 31.


15.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 209/37


Komission tiedonanto tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpanosta

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 209/04)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 13637:2015

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Kaapelien ja siirrettävien johtojen johtimien tunnistaminen

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

 

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Tallentavat sähkömittauslaitteet ja niiden lisätarvikkeet

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 549 S1:1989

Konferenssijärjestelmät. Sähköiset ja äänitekniset vaatimukset

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Mitoitusjännitteeltään 0,6 /1 kV voimakaapelit

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

0,6 /1 kV ja 1,9 /3 kV palosuojatut sähköasemakaapelit

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Energiakaapelit – Lisäkoemenetelmät

8.7.2016

 

 

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Jakeluverkon ilmajohtojen kaapelit nimellisjännite Uo/U(Um): 0,6 /1 (1,2 ) kV

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

 

 

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Monijohtimiset sekä monipariset ilmaan ja maahan asennettavat kaapelit

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

 

 

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Sähköiset lisävarusteet – Kotitalous- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vikavirtasuojat ilman sisäistä ylivirtasuojaa

IEC 61540:1997 (Muutettu) + A1:1998 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

 

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 41003:2008

Tietoliikenne- ja/tai kaapelijakeluverkkoihin liitettävien laitteiden erityiset turvallisuusvaatimukset

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3 kHz …148,5  kHz ja 1,6 MHz … 30 MHz. Osa 4-2 Erotussuodattimet, turvallisuusvaatimukset

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

 

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3…148,5  kHz ja taajuusalueella 1,6 MHz to 30 MHz. Osa 4-7: Siirrettävät pienjännite erotussuodattimet- Turvallisuusvaatimukset

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät – Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät – Osa 2-1: Seiniin ja kattoihin asennettavat johtokanavajärjestelmät

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Osa 2-2: Lattian alle, lattiaan upotetut ja lattialle asennettavat johtokanavajärjestelmät

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Osa 2-3: Keskuksissa käytettävien johdotuskourujen erityisvaatimukset

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät – Osa 2-4: Pistorasiapylväiden erityisvaatimukset

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Standardiin EN 60335-1 liittyvät kappaletestit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Koaksiaalikaapelit – Osa 1: Lajispesifikaatio

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Koaksiaalikaapelit – Osa 2-1: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Koaksiaalikaapelit – Osa 2-2: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon ulkokaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Koaksiaalikaapelit – Osa 2-3: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaapelit – Haara- ja runkoverkon kaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Koaksiaalikaapelit – Osa 2-4: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Koaksiaalikaapelit – Osa 2-5: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon ulkokaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Koaksiaalikaapelit – Osa 3-1: Tietoliikennesovellusten kaapelit – Digitaalijärjestelmien pienkoaksiaalikaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Koaksiaalikaapelit – Osa 4-1: EN 50173 mukaiset BCT-kaapeloinnin kaapelit – Jakoverkon sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Koaksiaalikaapelit. Osa 4-2: Alalajispesifikaatio jakeluverkoissa käytettäville kaapeli-TV-kaapeleille 6 GHz sovelluksiin asti

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Polttolaitteistojen sekä niiden apulaitteiden sähkölaitteet. Osa 1: Vaatimukset sovellussuunnittelulle ja asennukselle

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Polttolaitteistojen sekä niiden apulaitteiden sähkölaitteet. Osa 2: Vaatimukset turvajärjestelmien ja apujärjestelmien suunnittelulle, kehittämisell ja tyyppihyväksynnälle

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Elektroniikkalaitteiden käyttö tehosähkösennuksissa

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Polyvinyylikloridivaipalla varustetut taipuisat lattakaapelit

8.7.2016

 

 

 

EN 50214:2006/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Teollisuuskäyttöön tarkoittettu siirtymispistokytkin

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

19.1.2018

 

EN 50250:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50274:2002

Jakokeskukset – Suojaus sähköiskulta – Suojaus vaarallisen jännitteisen osan tahattomalta koskettamiselta

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 1: Lajispesifikaatio

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 2-1: Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti suojatuille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 2-2: Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti suojatuille kaapeleille. Työpiste- ja kytkentäkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 3-1 Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti suojaamattomille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 3-2: Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti suojaamattomille kaapeleille. Työpiste- ja kytkentäkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 4-1: Alalajispesifikaatio 600 MHz sovelluksiin asti suojatuille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 4-2: Alalajispesifikaatio 600 MHz sovelluksiin asti suojatuille kaapeleille. Työpiste- ja kytkentäkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 5-1: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti suojatuille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 5-2: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti suojatuille kaapeleille. Työpiste- ja kytkentäkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 6-1: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti suojaamattomille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 6-2: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti suojaamattomille kaapeleille. Työpiste- ja kytkentäkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään ja ohjaukseen – Osa 7: Alalajispesifikaatio instrumentointi- ja ohjauskaapeleille

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään ja ohjaukseen – Osa 8: Spesifikaatio tyypin 1 kaapeleille 2 MHz sovelluksiin asti

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen – Osa 9-1: Alalajispesifikaatio suojatuille kaapeleille taajuuteen 1 000 MHz saakka. – Kerros- ja nousukaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 9-2: Alalajispesifikaatio suojatuille kaapeleille 1 MHz – 1 000 MHz taajuuksille työpiste-, kytkentäkaapeli- ja datakeskussovelluksia varten

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen – Osa 10: Alalajispesifikaatio kaapeleille taajuuteen 500 MHz saakka – Kerros- ja nousukaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 10-2: Alalajispesifikaatio suojatuille kaapeleille 1 MHz – 500 MHz taajuuksille työpiste-, kytkentäkaapeli- ja datakeskussovelluksia varten

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen – Osa 11: Alalajispesifikaatio suojaamattomille kaapeleille taajuuteen 500 MHz saakka. – Kerros- ja nousukaapelointi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit analogiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja ohjaukseen. Osa 11-2: Alalajispesifikaatio suojaamattomille kaapeleille 1 MHz – 500 MHz taajuuksille työpiste-, kytkentäkaapeli- ja datakeskussovelluksia varten

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Tietoliikennekaapelit – Testimenetelmien spesifikaatio – Osa 1-3: Sähköiset testimenetelmät – Jännitelujuus

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Tietoliikennekaapelit – Testimenetelmien spesifikaatio – Osa 1-4: Sähköiset testimenetelmät – Eristysresistanssi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-1: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-20: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – Yleistä

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-21: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – PVC-eristysseokset

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

 

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-22: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – PVC-vaippaseokset

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Tietoliikennekaapelit. Osa 2-23: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne. Polyetyleenieristys liityntäverkoissa käytettäville moniparisille kaapeleille. Ulkokaapelit

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Huomautus 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-24: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – PE vaippaus

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Tietoliikennekaapelit. Osa 2-25: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne. Polypropyleenieristeseokset

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Huomautus 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-26. Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – Halogeeniton paloa hidastava eristysmuovi

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-27: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – Halogeeniton paloa hidastava termoplastinen vaippamuovi

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-28: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – Täytettyjen kaapeleiden täytemateriaali

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-29. Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – Ristisilloitettu PE-eristysmuovi

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Tietoliikennekaapelit – Osa 2-30: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) eristys ja vaippaus

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Tietoliikennekaapelit. Osa 4-1: Yleisiä näkökohtia kaapeleiden käyttöön. Ympäristöolosuhteet ja turvallisuusnäkökohdat

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Huomautus 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Tietoliikennekaapelit. Osa 4-2: Yleisiä näkökohtia kaapeleiden käyttöön. Käytön opas

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 0: Yleistä

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-1:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 1: Eristemateriaalit. Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 2-1: Vaippamateriaalit. Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 2-2: Päällystysmateriaalit. Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 3: Eristemateriaalit. PVC sekoitteet

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 4-1: Vaippamateriaalit. PVC sekoitteet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 4-2: Päällystysmateriaalit. PVC sekoitteet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 5: Eristemateriaalit. Vulkanoidut halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50363-6:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 6: Vaippamateriaalit. Vulkanoidut halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50363-7:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 7: Eristemateriaalit. Termoplastiset halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit- Osa 8: Vaippamateriaalit. Termoplastiset halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 9-1: Eristemateriaalit. Muut sekoitteet – Ristisilloitettu polyvinyylikloridi (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 10-1: Vaippamateriaalit. Muut sekoitteet – Ristisilloitettu polyvinyylikloridi (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit – Osa 10-2: Vaippamateriaalit. Muut sekoitteet – Termoplastinen polyuretaani

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Altistumisen rajoittaminen sähköiseen tuotesuojaukseen (EAS), radiotaajuiseen tunnistukseen (RFID) ja muihin samanlaisiin sovelluksiin käytettävien laitteiden aiheuttamille sähkömagneettisille kentille taajuusalueella 0 Hz – 300 GHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50369:2005

Johtoteiden nesteenpitävät asennusletkujärjestelmät

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Pienjännitekaapeleiden sähköiset testimenetelmät

8.7.2016

 

 

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50396:2005

Pienjännitekaapeleiden muut kuin sähköiset testimenetelmät

8.7.2016

 

 

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50406-1:2004

Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa käytettävät kaapelit – Osa 1: Ilmakaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa käytettävät kaapelit – Osa 2: Kanava- ja maakaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa käytettävät telekaapelit – Osa 1. Ulkokaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa käytettävät telekaapelit – Osa 3: Sisätilojen monipariset nousukaapelit 100 MHz asti, yhteyden suurin sallittu pituus 100 m kaikille palveluille, xDSL ja IP sovellukset 100 Mbit/s asti

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmissä käytettävät kytkimet ja niiden oheislaitteet

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

 

 

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaapelit – Osa 1: Suojaamattomat kaapelit – Luokka 1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaapelit – Osa 2: Suojatut kaapelit – Luokka 2

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaapelit – Osa 3: Suojatut kaapelit – Luokka 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaapelit – Osa 4: Kaapelit 1200 MHz:iin saakka – Luokka 4

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Vastushitsauksen, kaarihitsauksen ja niihin liittyvien prosessien tuoteperhestandardi sen osoittamiseksi, että henkilöiden altistuminen sähkömagneettisille kentille (0 Hz – 300 GHz) ei ylitä perusrajoituksia

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 3: Sähköturvallisuusvaatimukset

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 4-1 Yleiset toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset rakennusten elektronisiin järjestelmiin (HBES) ja rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmiin (BACS) integroitaville tuotteille

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 6-1: HBES-asennukset – Asennukset ja suunnittelu

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Suositeltava testausmenetelmä PVC-eristettyjen ja –vaippaisten kaapeleiden taipuisuutta lisäävien aineiden hikoiluriskin arviointiin

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Maahan asennettujen kaapelien ja kaapelinsuojaputkien suojaamiseen ja merkitsemiseen tarkoitetut suojalevyt ja varoitusnauhat

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-11: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – PVC-eristeiset taipuisat kaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-12: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – PVC-eristeiset kierukkakaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-21: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut kumieristeiset taipuisat kaapelit

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-22: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut kumieristeiset ja tekstiilipalmikoidut erittäin taipuisat kaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-31: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Vaipattomat PVC-eristeiset johtimet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-41: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut silikonikumieristeiset yksijohdinkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-42: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Vaipattomat ristisilloitetut EVA-eristeiset johtimet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-51: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Öljynkestävät PVC-eristeiset ohjauskaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-71: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Erittäin taipuisat litteät PVC-eristeiset tinselkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-72: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Litteät PVC-eristeiset valaisinkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-81: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Hitsauskaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-82: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Koristekäyttöön tarkoitetut vulkanoidut kumieristeiset johtimet ja kaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-83: Yleiskäyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut silikonikumieristeiset monijohdinkaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-11: Palosuojatut kaapelit – Taipuisat halogeenittomalla ja vähäisen savumuodostuksen omaavalla termoplastisella eristyksellä varustetut kaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-21: Palosuojatut kaapelit – Taipuisat halogeenittomalla ja vähäisen savumuodostuksen omaavalla ristisilloitetulla eristyksellä varustetut kaapelit

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-31: Palosuojatut kaapelit – Halogeenittomalla ja vähäisen savunmuodostuksen omaavalla termoplastisella eristyksellä varustetut eristetyt johtimet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-41: Palosuojatut kaapelit – Halogeenittomalla ja vähäisen savumuodostuksen omaavalla ristisilloitetulla eristyksellä varustetut eristetyt johtimet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Ylijännitelaitteet pienjännitteelle – Ylijännitelaitteet erityissovellutuksille sisältäen tasasähkölaitteet – Osa 11: Ylijännitesuojalaitteiden vaatimukset ja testit aurinkosähkösovellutuksissa

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Huomautus 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Kotitalous- ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut verkkotaajuiset ylijännitesuojalaitteet

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Huomautus 3

28.7.2017

 

EN 50550:2011/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50556:2011

Tieliikenteen liikennevalot

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetuille ylivirtasuojilla varustetuille (RCBO) ja ilman ylivirtasuojaa oleville (RCCB) vikavirtasuojakytkimille tarkoitettujen automaattisten jälleenkytkentälaitteiden (ARD) vaatimukset

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Energiakaapelit – Käyttöohje nimellisjännitteeltään enintään 450/750 V kaapeleille – Osa 1: Yleiset ohjeet

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Huomautus 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Energiakaapelit – Käyttöalue nimellisjännitteeltään enintään 450/750 V kaapeleille – Osa 2: Tyyppikohtaiset erityisohjeet standardin EN 50525 kaapeleille

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Huomautus 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Liesivahtien erityisvaatimukset

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Valosähköisten järjestelmien kaapelit

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Pyörivät sähkökoneet – Osa 1: Mitoitus ja suorituskyky

IEC 60034-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Pyörivät sähkökoneet – Osa 5: Pyörivien sähkökoneiden kotelointiluokat (IP-koodi) – Luokittelu

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Pyörivät sähkökoneet – Osa 6: Jäähdytysmenetelmät

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Pyörivät sähkökoneet – Osa 7: Kokoonpano- ja asennusjärjestelyjen tyyppien luokitus

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Pyörivät sähkökoneet – Osa 8: Liitinmerkinnät ja pyörimissuunnat

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016

Huomautus 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Pyörivät sähkökoneet – Osa 9: Melurajat

IEC 60034-9:2003 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Pyörivät sähkökoneet – Osa 11: Lämpösuojaus

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Pyörivät sähkökoneet – Osa 12: Yksinopeuksisten kolmivaiheisten oikosulkumoottorien käynnistysominaisuudet

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Pyörivät sähkökoneet – Osa 14: Mekaaninen värähtely koneidda joiden akselikorkeus on 56 mm tai sitä enemmän – Värähtelyn mittaus, arviointi ja raja-arvot

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 2: Virta- ja jännitemittareiden erityisvaatimukset

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 3: Pätö- ja loistehomittareiden erityisvaatimukset

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 4: Taajuusmittareiden erityisvaatimukset

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 5: Vaihekulma-ja tehokerroinmittareiden sekä synkronoskooppien erityisvaatimukset

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 6: Resistanssi- (impedanssi-) ja konduktanssimittareiden erityisvaatimukset

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 7: Monisuuremittauslaitteiden erityisvaatimukset

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 8: Lisälaitteiden erityisvaatimukset

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet – Osa 9: Testimenetelmät

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

 

 

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Induktiokuumenuuslaitteistojen tehokondensaattorit – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Pienoisvarokkeet – Osa 1: Pienoisvarokkeiden määritelmät ja pienoissulakkeiden yleiset vaatimukset

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016

Huomautus 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2014

Pienoisvarokkeet – Osa 2: Putkisulakkeet

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Huomautus 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-4:2005

Pienoisvarokkeet – Osa 4: Universaali moduulisulake – Reikiin kiinnitettävät ja pintaliitettävät sulaketyypit

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60127-6:2014

Pienoisvarokkeet – Osa 6: Pienois varokelinkkien varokepitimet

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Huomautus 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2016

Pienoisvarokkeet – Osa 7: Erityissovelluksiin tarkoitetut varokkeet

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Tehonsiirtojärjestelmien sarjakondensaattorit – Osa 2: Sarjakondensaattoriparistojen suojalaitteet

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60155:1995

Loistelamppujen hehkusytyttimet

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

 

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60204-1:2005 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 32: Vaatimukset nostokoneille

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Radiolähetyslaitteiden turvallisuus

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

 

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Eristeaineella päällystettyjen kaapeleiden johtimet

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Edison-kierteiset lampunpitimet

IEC 60238:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60238:2004/A2:2011

IEC 60238:2004/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60238:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Vaihtovirtamoottoreiden kondensaattorit – Osa 1 – Yleiset vaatimukset – Suorituskyky, testaus ja mitoitus – Turvallisuusvaatimukset – Asennus- ja käyttöohje

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Vaihtovirtamoottoreiden kondensaattorit – Osa 2: Moottorinkäynnistyskondensaattorit

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-27:2014

Mittausreleet ja suojalaitteet – Osa 27: Tuoteturvallisuusvaatimukset

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Huomautus 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Pienjännitevarokkeet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016

Huomautus 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2013

Pienjännitevarokkeet – Osa 2: Ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa teollisuuskäyttöön tarkoitetut varokkeet) – Varokkeiden A:sta K:hon standardisoitujen järjestelmien esimerkit

IEC 60269-2:2013 (Muutettu)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Huomautus 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Pienjännitevarokkeet – Osa 3: Maallikoiden käyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut varokkeet) – Esimerkkejä sulakkeiden A … F standardisoiduista järjestelmistä

IEC 60269-3:2010 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Pienjännitevarokkeet – Osa 4: Puolijohdekomponenttien suojaukseen käytettävien

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Pienjännitevarokkeet – Osa 6: Aurinkokennojärjestelmien suojaukseen käytettävien sulakkeiden lisävaatimukset

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytkimet – Osa 2: Mitoitusvaatimukset kosketintapeilla ja kosketinholkeilla varustetuille pistokytkinrakenteille

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60309-4:2007

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytkimet – Osa 4: Kytkimelliset pistorasiat ja lukituksella varustetut tai ilman lukitusta olevat kojepistokkeet

IEC 60309-4:2006 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60320-1:2001

Koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut kojepistokytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kojepistokytkimet – Osa 2-1: Ompelukoneen pistokytkin

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kojepistokytkimet – Osa 2: Laitekojepistokytkimet

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kojepistokytkimet – Osa 2-4: Laitteen painosta kytkeytyvät kojepistokytkimet

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 1-1: Yksittäisen pystysuoraan asennetun johtimen tai kaapelin sammuvuuden testaus – Testauslaite

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 1-2: Yksittäisen pystysuoraan asennetun johtimen tai kaapelin sammuvuuden testaus – Menetelmä 1 kW esisekoitetulle liekille

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 1-3: Yksittäisen pystysuoraan asennetun johtimen tai kaapelin sammuvuuden testaus – Palavien pisaroiden/hiukkasten määrittämismenetelmä

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 2-1: Yksittäisen pystysuoraan asennetun ohuen eristetyn johtimen sammuvuuden testaus – Testauslaite

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 2-2: Yksittäisen pystysuoraan asennetun ohuen eristetyn johtimen sammuvuuden testaus – Diffuusioliekkimenetelmä

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai kaapelinipulle – Testauslaitteisto

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai kaapelinipulle – Luokka A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai kaapelinipulle – Luokka A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai kaapelinipulle – Luokka B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai kaapelinipulle – Luokka C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai kaapelinipulle – Luokka D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60335-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus – Osa 2-2: Erityisvaatimukset pölynimureille ja vesi-imureille

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-3: Erityisvaatimukset silitysraudoille

IEC 60335-2-3:2012 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Huomautus 2.1

5.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-4: Erityisvaatimukset pyykkilingoille

IEC 60335-2-4:2008 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-5: Erityisvaatimukset astianpesukoneille

IEC 60335-2-5:2012 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Huomautus 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-6: Erityisvaatimukset lattialiesille, keittolevyille, uuneille ja vastaaville laitteille

IEC 60335-2-6:2014 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Huomautus 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-7: Erityisvaatimukset pyykinpesukoneille

IEC 60335-2-7:2008 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-35: Erityisvaatimukset partakoneille, hiustenleikkureille ja vastaaville laitteille

IEC 60335-2-8:2012 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Huomautus 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-9: Erityisvaatimukset grilleille, leivänpaahtimille ja vastaaville siirrettäville laitteille

IEC 60335-2-9:2002 (Muutettu)

8.9.2017

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

8.9.2017

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

 

 

 

Rajoitus

Standardin EN 60335-2-9: 2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asiakirjalla A13:2010, seuraavien osien soveltamisen ei katsota antavan olettamusta niiden turvallisuustavoitteiden noudattamisesta, jotka vahvistetaan direktiivin 2014/35/EU liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohdassa yhdessä kyseisen liitteen 2 kohdan b alakohdan kanssa:

kohdassa 11 olevan taulukon Z101 alaviite b,

alakohdan 7.1 ne osat, joissa viitataan taulukon Z101 alaviitteeseen b,

alakohdan 11.Z10x ne osat, joissa viitataan ilmanvaihtoaukkoihin.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-10: Erityisvaatimukset lattianhoitokoneille ja märkäpesukoneille

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus – Osa 2-11: Erityisvaatimukset kuivausrummuille

IEC 60335-2-11:2008 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

24.2.2017

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-12: Erityisvaatimukset lämpötasoille ja vastaaville laitteille

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-13: Erityisvaatimukset rasvakeittimille, paistinpannuille ja vastaaville

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turvallisuus – Osa 2-15:Erityisvaatimukset nesteiden lämmittämiseen tarkoitetuille laitteille

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-16: Erityisvaatimukset jätemyllyille

IEC 60335-2-16:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-17: Erityisvaatimukset lämpöhuoville, -tyynyille, -vaatteille ja vastaaville taivuteltaville

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-21: Erityisvaatimukset kuumavedenvaraajille

IEC 60335-2-21:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-23: Erityisvaatimukset ihon- ja hiustenhoitolaitteille

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-25: Erityisvaatimukset mikroaaltouuneille ja mikroaaltoyhdistelmäuuneille

IEC 60335-2-25:2010 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016

Huomautus 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016

Huomautus 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-26: Erityisvaatimukset kelloille

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-27: Erityisvaatimukset laitteille, joissa iho joutuu alttiiksi ultravioletti- tai infrapunasäteilylle

IEC 60335-2-27:2009 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-28: Erityisvaatimukset ompelukoneille

IEC 60335-2-28:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-29: Erityisvaatimukset akkuvaraajille

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-30: Erityisvaatimukset huonelämmittimille

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-31: Erityisvaatimukset liesituulettimille ja muille kärynpoistolaitteille

IEC 60335-2-31:2012 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Huomautus 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-32: Erityisvaatimukset hieromalaitteille

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

11.11.2017

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-34: Erityisvaatimukset moottorikompressoreille

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Huomautus 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-35: Erityisvaatimukset läpivirtauskuumentimille

IEC 60335-2-35:2012 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A1:2007

+ A2:2011

Huomautus 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-36: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille liesille, lämpötasoille, uuneille ja vastaaville

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-37: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille rasvakeittimille

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-38: Erityisvaatimukset laitospariloille

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-39: Erityisvaatimukset laitoskeittimille

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-40: Erityisvaatimukset lämpöpumpuille, ilmastointilaitteille ja ilmankosteuden poistolaitteille

IEC 60335-2-40:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-41: Erityisvaatimukset pumpuille

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-42: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille kiertoilmauuneille, höyrykeittimille ja höyryuuneille

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-43: Erityisvaatimukset vaatekuivaimille ja pyyheliinatangoille

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turvallisuus – Osa 2-44: Erityisvaatimukset silityskoneille

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva llisuus - Osa 2-45: Erityisvaatimukset siirrettäville lämmitys työkaluille ja vastaaville

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-47: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille keittokattiloille

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-48: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille sähkögrilleille ja leivänpaahtimille

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-49: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille lämpöuuneille

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-50: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille vesihauteille

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-51: Erityisvaatimukset kiertovesipumpuille

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-52: Erityisvaatimukset suunhoitolaitteille

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-53: Erityisvaatimukset sähkökiukaille ja infrapunasaunoille

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 54: Erityisvaatimukset nesteitä käyttäville pinnanpuhdistuslaitteille

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

9.9.2018

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-55: Erityisvaatimukset akvaarioissa ja puutarhalammikoissa käytettäville sähkölaitteille

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-56: Erityisvaatimukset projektoreille ja vastaaville

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016

Huomautus 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-58: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille astianpesukoneille

IEC 60335-2-58:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-59: Erityisvaatimukset hyönteispyydyksille

IEC 60335-2-59:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-60: Erityisvaatimukset poreammeille ja porealtaille

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-61: Erityisvaatimukset varaaville huonelämmittimille

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-62: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille huuhtelualtaille

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-65: Erityisvaatimukset ilmanpuhdistimille

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-66: Erityisvaatimukset vesisängyn lämmittimille

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turva llisuus – Osa 2-70: Erityisvaatimukset lypsykoneille

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-71: Erityisvaatimukset eläinten hautomiseen ja hoitamiseen tarkoitetuille lämmityslaitteille

IEC 60335-2-71:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-73: Erityisvaatimukset kiinteille uppokuumentimille

IEC 60335-2-73:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-74: Erityisvaatimukset siirrettäville uppokuumentimille

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-75: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille lisäaineenannostimille ja jakeluautomaateille

IEC 60335-2-75:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-78: Erityisvaatimukset ulkogrilleille

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-80: Erityisvaatimukset tuulettimille

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-81: Erityisvaatimukset jalkojenlämmittimille ja lämpömatoille

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-82: Erityisvaatimukset asiakaspalvelu- ja ajanvieteautomaateille

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-83: Lämmitettyjen vesikourujen erityisvaatimukset

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-84: Erityisvaatimukset käymälöille

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-85: Erityisvaatimukset höyrysilittimille

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-86: Erityisvaatimukset sähkökalastustarvikkeille

IEC 60335-2-86:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016

Huomautus 3

19.2.2019

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016

Huomautus 3

16.11.2018

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turva llisuus – Osa 2-87: Erityisvaatimukset eläintentainnutuslaitteille

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turvallisuus – Osa 2-88: Erityisvaatimukset lämmitys-, tuuletus-taiilmastoint ijärjestelmissä käytettäville ilmankostuttimille

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-90: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille mikroaaltouuneille

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-96: Erityisvaatimukset lämmityskelmuille

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

 

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-97: Erityisvaatimukset kierrekaihtimien, markiisien, rullaverhojen ja vastaavien laitteiden käyttökoneistoille

IEC 60335-2-97:2002 (Muutettu) + A1:2004 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016

Huomautus 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-98: Erityisvaatimukset ilmankostuttimille

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-99: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille liesituulettimille

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Kotitalouksiin javastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet –Turvallisuus – Osa 2-101: Erityisvaatimukset höyrystimille

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016

Huomautus 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-102: Erityisvaatimukset kaasua, öljyä ja kiinteää polttoainetta polttaville laitteille, joissa on sähköisiä kytkentöjä

IEC 60335-2-102:2004 (Muutettu)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Muutettu) + A1:2008 (Muutettu)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

Huomautus 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-105: Erityisvaatimukset monitoimisuihkukaapeille

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-106: Erityisvaatimukset lämmitettäville matoille ja mattojen alla käytettäville lämmittimille

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-108: Erityisvaatimukset elektrolyysilaitteille

IEC 60335-2-108:2008 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-109: Erityisvaatimukset ultraviolettisäteilyä käyttäville vedenkäsittelylaitteille

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Kytkentäkondensaattorit ja kondensaattorihaaroittimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Lampun kannan lämpötilan nousun standardimittausmenetelmä

IEC 60360:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60399:2004

Varjostimenpidinrenkaallisten lampunpitimien ulkokierteet

IEC 60399:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Loistelamppujen pitimet ja sytyttimen pitimet

IEC 60400:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60400:2008/A1:2011

IEC 60400:2008/A1:2011

 

 

 

 

EN 60400:2008/A2:2014

IEC 60400:2008/A2:2014

8.7.2016

Huomautus 3

4.8.2017

Cenelec

EN 60423:2007

Sähköasennusputkijärjestelmät – Putkien ulkohalkaisijat ja putkien sekä niiden tarvikkeiden kierteet

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Hehkulamput – Turvallisuusvaatimukset – Osa 1: Volframilankalamput kotien ja vastaavien yleiseen valaistuskäyttöön

IEC 60432-1:1999 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

 

 

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Hehkulamput – Turvallisuusvaatimukset – Osa 2: Halogeenilamput kotien ja vastaavien yleiseen valaistuskäyttöön

IEC 60432-2:1999 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Hehkulamput – Turvallisuusvaatimukset – Osa 3: Halogeenilamput (ei ajoneuvoihin)

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60477:1997

Laboratoriovastukset tasasähkölle

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60477-2:1997

Laboratoriovastukset – Osa 2: Laboratoriovastukset vaihtosähkölle

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Sähkölämmitys- ja sähkömagneettisen prosessin asennusten turvallisuus – Osa 1 Yleiset vaatimukset

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Huomautus 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 2: Erityisvaatimukset vastuslämmityslaitteille

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Sähkölämmitysasennusten turvallisus – Osa 3: Erityisvaatimukset induktio- ja konduktiokuumennukselle ja induktiosulatusasennuksille

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 4: Erityisvaatimukset valokaariuunien asennuksille

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Huomautus 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 6: Vaatimukset teollisuuden mikroaaltolämmityslaitteiden turvallisuudelle

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 7: Erityisvaatimukset elektronitykkiasennuksille

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 8: Erityisvaatimukset kuonahitsaustoistosulatusuuneille

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 9: Erityisvaatimukset kapasitiivisille suurtaajuuskuumennusasennuksille

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 10: Erityisvaatimukset sähkösaattojärjestelmille teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 12: Erityisvaatimukset infrapunasähkölämmitysasennuksille

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 21: Erityisvaatimukset vastuslämmityslaitteille – Lasin lämmitys- ja sulatuslaitteet

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60523:1993

Tasasähköpotentiometrit

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60524:1993

Resistiiviset tasasähköjännitteenvaihtimet

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60529:1991

Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

 

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/AC:1993

 

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Resistanssimittauksen tasavirtasillat

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60570:2003

Valaisimien kosketinkiskojärjestelmät

IEC 60570:2003 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Valaisimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit

IEC 60598-1:2014 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Huomautus 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset. – Luku 1: Kiinteät yleisvalaisimet

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Valaisimet – Osa 2-2: Upotettujen valaisimien erityisvaatimukset

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Valaisimet – Osa 2-3 Erityisvaatimukset – Tie- ja katuvalaisimet

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset – Luku 4: Siirrettävät yleisvalaisimet

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Valaisimet – Osa 2-5: Valonheittäjien erityisvaatimukset

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Huomautus 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Valaisimet – Osa 2: Erityisvaatimukset – Luku 7: Siirrettävät puutarhavalaisimet

IEC 60598-2-7:1982 (Muutettu) + A1:1987 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Valaisimet – Osa 2-8: Erityisvaatimukset – Käsivalaisimet

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset – Luku 9: Harrastelijakäyttöön tarkoitetut valo- ja elokuvausvalaisimet

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Valaisimet – Osa 2 Erityisvaatimukset – Luku 10: Siirrettävät lapsille tarkoitetut valaisimet

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Valaisimet – Osa 2-11: Erityisvaatimukset – Akvaariovalaisimet

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Valaisimet – Osa 2-12: Erityisvaatimukset – Pistorasiaan liitettävät yövalaisimet

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Valaisimet – Osa 2-13: Erityisvaatimukset – Maahan upotettavat valaisimet

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Valaisimet – Osa 2-14: Erityisvaatimukset. Kylmäkatodipurkauslampuille (neonputki) ja vastaaville tarkoitetut valaisimet

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset – Luku 17: Näyttämöiden sekä televisio-, elokuvaus- ja valokuvausstudioiden (ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut)valaisimet

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Valaisimet --Osa 2: Erityismääräykset – Luku 19: Ilmastointivalaisimet (Turvallisuusvaatimukset)

IEC 60598-2-19:1981 (Muutettu) + A1:1987 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Valaisimet – Osa 2-20: Lamppusarjojen erityisvaatimukset

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Huomautus 2.1

30.12.2017

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Valaisimet – Osa 2-21: Muovatut lamppusarjat

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Valaisimet – Osa 2-22: Turvavalaisimien erityisvaatimukset

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Huomautus 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Valaisimet – Osa 2: Erityisvaatimukset – Luku 23: Hehkulamppujen ELV-pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Valaisimet – Osa 2-24: Erityisvaatimukset – Valaisimet, joiden pintalämpötiloja on rajoitettu

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Huomautus 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Valaisimet – Osa 2-25: Erityisvaatimukset – Sairaaloiden kliinisten alueiden ja terveyskeskusten valaisimet

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Induktiiviset jännitteenjakajat

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60645-1:2015

Sähköakustiikka – Audiometrilaitteet – Osa 1: Puhdasääniaudiometrit

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Huomautus 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Sähköakustiikka – Audiometriset laitteet – Osa 3: Lyhytkestoiset testisignaalit

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Sähköakustiikka – Audiometriset laitteet – Osa 6: Otoakustisten emissioiden mittauslaitteet

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Sähköakustiikka – Audiometriset laitteet – Osa 7: Aivorungon herätevasteiden mittauslaitteet

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut rasiakytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60669-1:1998 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Osa 2-1: Erityisvaatimukset – Elektroniset kytkimet

IEC 60669-2-1:2002 (Muutettu) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Osa 2-2: Sähkömagneettisesti kauko-ohjattavien kytkimien erityisvaatimukset

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet. Osa 2-3: Aikahidastettujen kytkimien erityisvaatimukset

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Osa 2-4: Erityisvaatimukset – Erotuskytkimet

IEC 60669-2-4:2004 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen kytkimet – Osa 2-6: Palomiehenkytkimet

IEC 60669-2-6:2012 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60670-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

 

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – Osa 21: Ripustusrasioiden erityisvaatimukset

IEC 60670-21:2004 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – Osa 22: Kytkentärasioiden erityisvaatimukset

IEC 60670-22:2003 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – Osa 23: Lattiarasioiden erityisvaatimukset

IEC 60670-23:2006 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – Osa 24: Erityisvaatimukset asennusrasioille, joihin asennetaan suojalaitteita ja muita lämpöhäviöitä aiheuttavia laitteita

IEC 60670-24:2011 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Sähköiset mittausanturit vaihto- ja tasasähkösuureiden muuttamiseksi analoogisiksi tai digitaalisiksi signaaleiksi

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Lämpösulakkeet-Vaatimukset jajsoveltamisohje

IEC 60691:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Mineraalieristeiset kaapelit ja niiden päätteet korkeintaan 750 V mitoitusjännitteellä – Osa 1: Kaapelit

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Mineraalieristeiset kaapelit ja niiden päätteet enintään 750 V mitoitusjännitteellä – Osa 2: Päätteet

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Pienjännitekytkinlaitteiden mitoitukset -Pienjännitekytkinlaiteasennuksissa käytettävien sähkölaitteiden mekaaniseen kannattamiseen tarkoitetut standardisoidut asennuskiskot

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Keskimääräisten ulkomittojen laskeminen kaapeleille, joissa on pyöreät kuparijohtimet

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Yhteisantenniverkot – Osa 11: Turvallisuus

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60730-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60730-1:1993 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-2: Moottorin lämpösuojien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-2:2001 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-3: Loistelamppujen virranrajoittimien lämpösuojien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-3:2006 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-4: Hermeettisten ja puolihermeettisten moottorikompressorien lämpösuojien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-4:2006 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Automaattiset säköiset ohjauslaitteet – Osa 2-5: Sähköisten poltinautomatiikoiden erityisvaatimukset

IEC 60730-2-5:2013 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Huomautus 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: Automaattisten painesäätimien erityisvaatimukset sisältäen mekaaniset vaatimukset

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Huomautus 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-7: Ajastimien ja aikakytkimien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-7:2008 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet-- Osa 2-8: Sähkötoimisten vesiventtiilien erityisvaatimukset sisältäen mekaaniset vaatimukset

IEC 60730-2-8:2000 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-9: Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-9:2008 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-10: Erityisvaatimukset moottorikäynnistysreleille

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-11: Energiansäätimien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-12: Ovien sähkölukkojen erityisvaatimukset

IEC 60730-2-12:2005 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-13: Erityisvaatimukset kosteudensäätimille

IEC 60730-2-13:2006 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: Erityisvaatimukset sähköisille ohjaimille

IEC 60730-2-14:1995 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-15: Lämminvesivaraajissa käytettävien virtaus- tai elektrododitunnistimella varustettujen veden pinnankorkeuden automaattisten sähköisten ohjaimien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-15:2008 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut auto-maattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: Mekaaniset ja erityisvaatimukset sähköllä toimiville öljyventtiileille

IEC 60730-2-19:1997 (Muutettu) + A1:2000 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

 

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Kaapelimateriaaleista palamisen aikana kehittyvien kaasujen testaus – Osa 1: Halogeenipitoisuuden määrittäminen

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Huomautus 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Kaapelimateriaaleista palamisen aikana kehittyvien kaasujen testaus – Osa 2: Happopitoisuuden (pH-menetelmällä) ja johtavuuden määrittäminen

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Huomautus 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Asennustarvikkeet – Kojeliitosjohdot ja laitekojeliitosjohdot

IEC 60799:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 100: Yleistä

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-201:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 201: Yleiset testit – Eristyspaksuuden mittaaminen

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-202:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 202: Yleiset testit – Vaipan paksuuden mittaaminen muille kuin metallivaipoille

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-203:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 203: Yleiset testit – Ulkomittojen mittaaminen

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-301:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Sähköiset testit – Täyteaineiden permittiivisyyden mittaaminen 23 oC lämpötilassa

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-302:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 302: Sähköiset testit – Täyteaineiden resistiivisyyden mittaaminen tasavirralla 23 oC ja 100 oC lämpötilassa

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-401:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 401: Muut testit – Lämpövanhennusmenetelmät – Vanhentaminen lämpöuunissa

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-402:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 402: Muut testit – Vesiabsortiokokeet

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-403:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 403: Muut testit – Otsonikestävyyskoe ristisilloitetuille seoksille

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-404:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 404: Muut testit – Mineraaliöljyyn upotuskokeet vaipoille

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-405:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 405: Muut testit – Lämpöstabiilisuuskokeet PVC -eristyksille ja -vaipoille

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-406:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 406: Muut testit – Jännityssäröilyn kestävyyskoe polyeteeni- ja polypropeeniseoksille

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-407:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 407: Muut testit – Massan kasvun mitaaminen polyeteeni- ja polypropeeniseoksille

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-408:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 408: Muut testit – Pitkän aikavälin stabiilisuuden koe polyeteeni- ja polypropeeniseoksille

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-409:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 409: Muut testit – Painohäviökoe termoplastisille eristyksille ja vaipoille

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-410:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 410: Muut testit – Koemenetelmä polyolefiinieristeisten johtimien kuparikatalysoidulle happivanhentamiselle

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-411:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 411: Muut testit – Täyteaineiden kylmähauraus

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-412:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille -Osa 412: Muut testit – Lämpövanhennusmenetelmät – Vanhennus happikaapissa

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-501:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 501: Mekaaniset testit – Eristys- ja vaippamateriaalien mekaanisten ominaisuuksien määrittäminen

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-502:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 502: Mekaaniset testit – Kutistumakoe eristyksille

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-503:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 503: Mekaaniset testit – Kutistumakoe vaipoille

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-504:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 504: Mekaaniset testit – Taivutuskoe eristyksille ja vaipoille alhaisessa lämpötilassa

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-505:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 505: Mekaaniset testit – Venymäkoe eristyksille ja vaipoille alhaisessa lämpötilassa

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-506:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 506: Mekaaniset testit – Iskukokeet eristyksille ja vaipoille alhaisessa lämpötilassa

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-507:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 507: Mekaaniset testit – Lämpövenymäkoe ristisilloitetuille materiaaleille

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-508:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 508: Mekaaniset testit – Lämpöpainumakokeet eristyksille ja vaipoille

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-509:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 509: Mekaaniset testit – Koe eristeiden ja vaippojen halkeilun vastustuskyvyn toteamiseksi (lämpörasituskoe)

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-510:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 510: Mekaaniset testit – Polyeteeni- ja polypropeenisekoitteille ominaiset menetelmät – Kiertokoe ilmassa tapahtuvan lämpövanhentamisen jälkeen

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-511:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 511: Mekaaniset testit – Polyeteeniseosten sulaindeksin mittaaminen

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-512:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 512: Mekaaniset testit – Vetomurtolujuuden ja murtovenymän mittaaminen korkeassa lämpötilassa – Polyeteeni- ja polypropeeniseoksille ominaiset menetelmät

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-513:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 513: Mekaaniset testit – Polyeteeni- ja polypropeenisekoitteille ominaiset menetelmät – Kiertokoe näytteen valmistelun jälkeen

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-601:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 601: Fysikaaliset testit – Täyteaineen tippapisteen mittaaminen

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-602:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 602: Fysikaaliset testit – Täyteaineiden öljynerottumisen toteaminen

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-603:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 603: Fysikaaliset testit – Täyteaineiden happoluvun mittaaminen

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-604:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 604: Fysikaaliset testit – Syövyttävien komponenttien esiintymisen mittaaminen täyteaineista

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-605:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 605: Fysikaaliset testit – Nokipitoisuuden ja/tai mineraalitäytepitoisuuden mittaaminen polyeteeniseoksista

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-606:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 606: Fysikaaliset testit – Tiheyden määrittämismenetelmät

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-607:2012

Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testausmenetelmät muille kuin metallimateriaaleille – Osa 607: Fysikaaliset testit – Nokimustan dispersion arvionti polyeteenissä ja polypropeenissa

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2014

Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 1: Laitteiden luokittelu ja vaatimukset

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 2: Valokuituviestijärjestelmien turvallisuus

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

 

 

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 4: Lasersuojalaitteet

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

 

 

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 12: Tiedonsiirtoon käytettyjen vapaan tilan optisten viestintäjärjestelmien turvallisuus

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Itsekorjautuvat enintään 1 000  V rinnakkaistehokondensaattorit vaihtosähköjärjestelmiin – Osa 1: Yleiset vaatimukset. Suorituskyky, testaus ja mitoitusarvot. Turvallisuusvaatimukset. Asennus- ja käyttöohje

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Huomautus 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Itsekorjautuvat enintään 1 kV vaihtosähköjärjestelmiin tarkoitetut rinnakaistehokondensaattorit – Osa 2: Vanhennustesti, itsekorjautumistesti ja rikkomistesti

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Huomautus 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Erityyppiset lampunpitimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Erityyppiset lampunpitimet – Osa 2: Erityisvaatimukset – Luku 1: Lampunpitimet S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

 

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Erityyppiset lampunpitimet – Osa 2-2: Erityisvaatimukset – LED-yksiköiden liittimet

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotiotalous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 1: Johdonsuojakatkaisijat vaihtovirroille

IEC 60898-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Muutettu)

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotitalous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 2: Johdonsuojakatkaisijat vaihto- ja tasavirroille

IEC 60898-2:2000 (Muutettu) + A1:2003 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Ei itsekorjautuvat enintään 1 000  V rinnakkaistehokondensaattorit vaihtosähköjärjestelmiin – Osa 1: Yleiset vaatimukset. Suorituskyky, testaus jamitoitusarvot. Turvalllisuusvaatimukset. Asennus ja käyttöohje

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Ei-itsekorjautuvat enintään 1 kV vaihtosähköjärjestelmiin tarkoitetut rinnakaistehokondensaattorit – Osa 2: Vanhennuskoe ja rikkomiskoe

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Nimellisjännitteeltään enintään 1 000  V vaihtojännitteelle tarkoitetut ei-itseparantuvat rinnakkaiskompensointiin käytettävät voimakondensaattorit – Osa 3: Sisäiset varokkeet

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Kojesuojakatkaisijat. Rakenne ja testivaatimukset

IEC 60934:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

 

 

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

 

 

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016

Huomautus 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 2: Katkaisijat

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Pienjännitekytkinlaitteet_ Osa 3: Kytkimet, erottimet, kytkinerottimet ja varokekytkinyhdistelmät

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

 

 

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016

Huomautus 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Pienjännitekytkinlaitteet Osa 4-1: Kontaktorit ja moottorikäynnistimet – Sähkömekaaniset kontaktorit ja moottorinkäynnistimet

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4-2: Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet – Vaihtovirtamoottorien puolijohdesäätimet ja –käynnistimet

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4-3: Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet. Muille kuin moottorikuormille tarkoitetut vaihtosähköpuolijohdesäätimet ja -kontaktorit

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Huomautus 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-1: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

 

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Pienjännitekytkinlaitteet — Osa 5-2: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit — Lähestymiskytkimet

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-4: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Pienienergisten koskettimien suorituskyvyn varmentamismenetelmä – Erikoiskokeet

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit. Mekaanisella lukitustoiminnolla varustetut sähköiset hätäpysäytyslaitteet

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

 

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-7: Ohjauspiirin laitteen ja kytkinelementit – Analogisella lähdöllä varustettujen lähestymiskytkimien erityisvaatimukset

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-8: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Kolmiasentoiset päästökytkimet

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Pienjännitekytkinlaitteet — Osa 5-9: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Virtauskytkimet

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 6-1: Monitoimikytkimet – Verkonvaihtokytkimet

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 6-2: Monitoimikytkimet – Kytkinlaitteenlaitteet (tai laitteistot) ohjaukseen ja suojaukseen (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Pienjännitekytkinlaitteet – Avustavat laitteet – Osa 7-1: Kuparijohtimien liittimet

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Pienjännitekytkinlaitteet – Avustavat laitteet – Osa 7-2: Suojajohtimina käytettävien kuparijohtimien liittimet

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 7–3: Avustavat laitteet. Sulakeriviliittimien turvallisuusvaatimukset

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 8: Pyörivien sähkökoneiden sisäisten lämpösuojien (PTC) ohjausyksiköt

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

 

 

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60950-21:2003

Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 21: Tehon etäsyöttö

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 22: Ulkotiloihin asennettavat laitteet

IEC 60950-22:2005 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 23: Suurikokoiset tiedontallennuslaitteet

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60968:2015

Sisäisellä liitäntälaitteella varustetut loistelamput yleisiin valaistussovelluksiin – Turvallisuusvaatimukset

IEC 60968:2015 (Muutettu)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Huomautus 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Kaarihitsauslaitteet – Osa 1: Hitsausvirtalähteet

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-2:2013

Kaarihitsauslaitteet – Osa 2: Nestejäähdytysjärjestemät

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Kaarihitsauslaitteet – Osa 3: Valokaaren sytytys ja stabilointilaitteet

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Huomautus 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2013

Kaarihitsauslaitteet – Osa 5: Langan syöttölaitteet

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Kaarihitsauslaitteet – Osa 6: Rajoitetun käytön laitteet

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

EN 60974-6:2011

Huomautus 2.1

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2013

Kaarihitsauslaitteet – Osa 7: Hitsauspistoolit

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Kaarihitsauslaitteet – Osa 8: Hitsauksen ja plasmaleikkausjärjestelmien kaasukonsolit

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Kaarihitsauslaitteet – Osa 11: Elektrodin pitimet

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Kaarihitsauslaitteet – Osa 12: Hitsauskaapelin liitäntälaitteet

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Kaarihitsauslaitteet – Osa 13: Hitsauspuristin

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60998-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet – Osa 2-1: Ruuvityyppisin puristusosin varustettujen kytkentätarvikkeiden erityisvaatimukset

IEC 60998-2-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet – Osa 2-2: Ruuvittomin puristusosin varustettujen kytkentätarvikkeiden erityisvaatimukset

IEC 60998-2-2:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet – Osa 2-3: Johtimen eristyksen lävistävin puristusosin varustettujen kytkentätarvikkeiden erityisvaatimukset

IEC 60998-2-3:2002 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet – Osa 2-4: Kierrettävien huppuliittimien erityisvaatimukset

IEC 60998-2-4:2004 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimien liittämiseen tarkoitettujen ruuvityyppisten ja ruuvittomien puristusosien turvallisuusvaatimukset – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja erityisvaatimukset 0,2  mm2 … 35 mm2 johtimien liittämiseen tarkoitetuille puristusosille

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimet – Ruuvityyppisten ja ruuvittomien liitinyksikköjen tarkoitettujen puristusosien turvallisuusvaatimukset – Osa 2: Erityisvaatimukset poikkipinnaltaan yli 35 mm2 ja enintään 300 mm2 johtimien liittämiseen tarkoitetuille puristusosille

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61008-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Huomautus 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Huomautus 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) – Osa 2: Yleisten vaatimusten soveltuvuus jännitteestäriippumattomiin RCCB

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojalla varustetut vikavirtasuojakytkimet (RCBO) – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61009-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Huomautus 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Huomautus 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Kotitalouksiin ja vastaavan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojin varustetut vikavirtasuojakytkimet (RCBO) – Osa 2: Yleisten vaatimusten sovultuvuus jännitteestäriipumattomiin RCBO: hin

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-010: Materiaalien lämmittämiseen käytettävien laboratoriolaitteiden erityisvaatimukset

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-020: Laboratoriosentrifugien erityisvaatimukset

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-030: Testaus- ja mittauspiirien erityisvaatimukset

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-030: Sähköisissä mittauksissa ja testauksissa käytettävien kädessä pidettävien ja käsikäyttöisten virta-antureiden erityisvaatimukset

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-033: Verkkojännitteen mittaukseen yksityis- ja ammattikäytössä tarkoitettujen kädessä pidettävien yleismittareiden ja muiden mittareiden erityisvaatimukset

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-40: Lääketieteellisten materiaalien käsittelyssä käytettävien steriloimislaitteiden sekä pesu- ja desinfiointilaitteiden erityisvaatimukset

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-051: Aineiden sekoittamiseen ja liikuttamiseen käytettävien laboratoriolaitteiden erityisvaatimukset

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-061: Laboratoriokäyttöön tarkoitettujen termisellä sumutuksella ja ionisaatiolla varustettujen atomispektrometrien erityisvaatimukset

IEC 61010-2-061:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 2-201: Ohjauslaitteiden erityisvaatimukset

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2015

Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus – Osa 031: Sähköisissä mittauksissa ja testauksissa käytettävien kädessä pidettävien koettimien erityisvaatimukset

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61028:1993

Sähköiset mittauslaitteet – X-Y -piirturit

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Määrätyissä olosuhteissa palavien kaapeleiden savuntiheyden mittaus – Osa 1: Testilaitteisto

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-1:2005/A1:2014

IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Määrätyissä olosuhteissa palavien kaapeleiden savuntiheyden mittaus – Osa 2: Testimenetelmä ja -vaatimukset

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-2:2005/A1:2013

IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61048:2006

Lamppujen lisälaitteet – Loistelamppujen ja muiden purkauslamppujen piirien kondensaattorit – Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset

IEC 61048:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61048:2006/A1:2016

IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016

Huomautus 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Putkimaisten purkauslamppujen muuntajat, toision tyhjäkäyntijännite yli 1 000  V (kutsutaan yleisesti neonmuuntjiksi) Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset

IEC 61050:1991 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Kojekytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61058-1:2000 (Muutettu) + A1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Kojekytkimet – Osa 2-1: Välikytkimien erityisvaatimukset

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Kojekytkimet – Osa 2-4: Puolikiinteän asennuksen kojekytkimet

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Kojekytkimet – Osa 2-5: Jännitteenvalitsimien erityisvaatimukset

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61071:2007

Tehoelektroniikan kondensaattorit

IEC 61071:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61095:2009

Sähkömekaaniset kontaktorit kotitalous- ja vastaavaan käyttöön

IEC 61095:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Ohjelmoitavat ohjauslaitteet – Osa 2: Laitevaatimukset ja testit

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61138:2007

Siirrettävien työmaadoituslaitteiden kaapelit

IEC 61138:2007 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61140:2002

Suojaus sähköiskulta – Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (Muutettu)

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Sähköiset mittauslaitteet – X-t-tallentimet – Osa 1: Mäâritelmät ja vaatimukset

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Sähköiset mittauslaitteet – X-t-tallentimet – Osa 2: Suositeltavat lisätestausmenetelmät

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2008

Bajonettilampunpitimet

IEC

IEC 61184:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 61184:2008/A1:2011

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61187:1994

Sähköiset ja elektroniset mittauslaitteet – Dokumentointi

IEC 61187:1993 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

 

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Kaksikantaiset loistelamput – Turvallisuusvaatimukset

IEC 61195:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

 

 

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Huomautus 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Yksikantaiset loistelamput – Turvallisuusvaatimukset

IEC 61199:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

 

 

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Huomautus 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Pienjännitetehonsyöttölaitteet, DC-lähtö – Suorituskyky ja turvallisuusvaatimukset

IEC 61204:1993 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-7:2006

Pienjännitetehonsyöttölaitteet, d.c. lähtö – Osa 7: Turvallisuusvaatimukset

IEC 61204-7:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61204-7:2006/A11:2009

8.7.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61210:2010

Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimien liittämiseen tarkoitetut litteät pistoliitokset – Turvallisuusvaatimukset

IEC 61210:2010 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61242:1997

Asennustarvikkeet – Johtokelat kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin

IEC 61242:1995 (Muutettu)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

 

 

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Huomautus 3

3.12.2018

 

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Jännitetyöt – Jännitekoettimet – Osa 3: Kaksinapaiset pienjännitekoettimet

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Huomautus 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Mikroaaltouunien kondensaattorit – Osa 1: Yleistä

IEC 61270-1:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61293:1994

Sähkölaitteiden sähkönsyöttöä koskevat merkinnät. Turvallisuusvaatimukset

IEC 61293:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen – Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat vaatimukset

IEC 61310-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen – Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset

IEC 61310-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen – Osa 3: Vaatimukset ohjaimien sijoitukselle ja käytölle

IEC 61310-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61316:1999

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut johtokelat

IEC 61316:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-1:2015

Lampun liitäntälaitteet – Osa 1: Yleiset ja turvallisuusvaatimukset

IEC 61347-1:2015

8.7.2016

EN 61347-1:2008

+ A1:2011

+ A2:2013

Huomautus 2.1

26.3.2018

Cenelec

EN 61347-2-2:2012

Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-2: Vaihtovirta- ja/tai tasavirtasyöttöisten hehkulampuille tarkoitettujen elektronisten muuttajien erityisvaatimukset

IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-3:2011

Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-3: Vaihtovirta- ja/tai tasavirtasyöttöisten loistelampuille tarkoitettujen elektronisten liitäntälaitteiden erityisvaatimukset

IEC 6134

IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-7:2012

Lamppujen liitäntälaitteet. Osa 2-7: Akkusyöttöisten varavalaistuksen elektronisten liitäntälaitteiden erityisvaatimukset

IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-8: Loistelamppujen virranrajoittimien erityisvaatimukset

IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

2-8:2000/A1:2006

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

 

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-9:2013

Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-9: Purkauslampuille (muille kuin loistelampuille) tarkoitettujen virranrajoittimien erityisvaatimukset

IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-10: Putkimaisille kylmäsytytyspurkauslampuille (neonputkille) tarkoitettujen sähköisten suurtaajuisten vaihtosuuntaimien ja muuttajien erityisvaatimukset

IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-11: Valaisimissa käytettävien erilaisten elektroniikkapiirien erityisvaatimukset

IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

 

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-12: Erityisvaatimukset DC- ja AC-syöttöisille purkauslamppujen kuristimille (poislukien loistelamput)

IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

8.7.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61347-2-12:2005/AC:2010