ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 183

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
29. toukokuu 2018


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 183/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8856 – Archer Daniels Midland / Cargill / JV Egypt) ( 1 )

1

2018/C 183/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8764 – Sedgwick / Cunningham Lindsey) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 183/03

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

2

2018/C 183/04

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012

3

 

Euroopan komissio

2018/C 183/05

Euron kurssi

4

 

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta

2018/C 183/06

Suositus N:o A1, annettu 18 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta ( 2 )

5


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 183/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8919 – Permira / Exclusive Group) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

15

2018/C 183/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

17


 

Oikaisuja

2018/C 183/09

Oikaisu ilmoitukseen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muokattavaksi soveltuvasta valuraudasta valmistettujen kierteitettyjen putkien liitos- ja muiden osien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta ( EUVL C 162, 8.5.2018 )

18


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

 

(2)   ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8856 – Archer Daniels Midland / Cargill / JV Egypt)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 183/01)

Komissio päätti 18. toukokuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8856. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8764 – Sedgwick / Cunningham Lindsey)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 183/02)

Komissio päätti 12. huhtikuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8764. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/2


Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

(2018/C 183/03)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille ja yhteisöille, jotka nimetään neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/778 (2), liitteessä I sekä Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/774 (4), liitteessä II.

Tarkasteltuaan edellä mainituissa liitteissä nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että kyseisiin henkilöihin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava päätöksessä 2013/255/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 36/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he/ne voivat hakea neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II a mainituilla verkkosivustoilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeisiin tai tiettyjen maksujen suorittamiseen (vrt. asetuksen 16 artikla).

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat esittää 1. maaliskuuta 2019 mennessä neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät/ne edellä mainittuun luetteloon. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Mahdollisesti toimitetut huomautukset otetaan huomioon neuvoston seuraavan, päätöksen 2013/255/YUTP 34 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti suorittaman nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luettelon uudelleentarkastelun yhteydessä.


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUVL L 131, 29.5.2018, s. 16.

(3)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 131, 29.5.2018, s. 1.


29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/3


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012

(2018/C 183/04)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 12 artiklan mukaisiin tietoihin:

Tämän käsittelyn oikeusperustana on neuvoston asetus (EU) N:o 36/2012 (2).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on Euroopan unionin neuvosto, jota edustaa neuvoston pääsihteeristön pääosaston C (ulkoasiat, laajentuminen ja pelastuspalvelu) pääjohtaja. Käsittelystä vastaa pääosaston C yksikkö 1C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät asetuksessa säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, esitetyt perusteet ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan tarvittaessa antaa Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle.

Tietoihin tutustumispyyntöihin samoin kuin oikaisupyyntöihin ja vastaväitteisiin vastataan neuvoston päätöksen 2004/644/EY (3) 5 jakson mukaisesti tämän vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötietoja säilytetään 5 vuoden ajan sen jälkeen kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan varojen jäädyttämistä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli se oli aloitettu.

Rekisteröidyt voivat saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 296, 21.9.2004, s. 16.


Euroopan komissio

29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/4


Euron kurssi (1)

28. toukokuuta 2018

(2018/C 183/05)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1644

JPY

Japanin jeniä

127,33

DKK

Tanskan kruunua

7,4474

GBP

Englannin puntaa

0,87465

SEK

Ruotsin kruunua

10,2373

CHF

Sveitsin frangia

1,1577

ISK

Islannin kruunua

123,20

NOK

Norjan kruunua

9,5113

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,731

HUF

Unkarin forinttia

319,42

PLN

Puolan zlotya

4,3053

RON

Romanian leuta

4,6360

TRY

Turkin liiraa

5,3482

AUD

Australian dollaria

1,5410

CAD

Kanadan dollaria

1,5114

HKD

Hongkongin dollaria

9,1354

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6756

SGD

Singaporen dollaria

1,5615

KRW

Etelä-Korean wonia

1 250,83

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,4979

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,4508

HRK

Kroatian kunaa

7,3950

IDR

Indonesian rupiaa

16 324,88

MYR

Malesian ringgitiä

4,6316

PHP

Filippiinien pesoa

61,112

RUB

Venäjän ruplaa

72,6316

THB

Thaimaan bahtia

37,272

BRL

Brasilian realia

4,2953

MXN

Meksikon pesoa

22,7650

INR

Intian rupiaa

78,5280


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta

29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/5


SUOSITUS N:o A1,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 183/06)

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄ HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) 72 artiklan a alakohdan, jonka mukaan hallintotoimikunnan tehtävänä on käsitellä kaikkia tämän asetuksen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) säännöksistä johtuvia hallinnollisia ja tulkinnallisia kysymyksiä,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 5 artiklan, joka koskee henkilön tilannetta osoittavien asiakirjojen ja todisteiden oikeudellista pätevyyttä,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 19 artiklan 2 kohdan, joka koskee asetuksen (EY) N:o 883/2004 II osaston säännösten nojalla sovellettavasta lainsäädännöstä annettavaa todistusta,

käsittelee asiaa asetuksen (EY) N:o 883/2004 71 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 19 artiklan 2 kohdassa säädetään, että sen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka soveltamaa lainsäädäntöä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 883/2004 II osaston säännösten nojalla, on annettava asianomaisen henkilön tai työnantajan pyynnöstä todistus kyseisen lainsäädännön soveltamisesta ja ilmoitettava tarvittaessa, mihin päivämäärään asti ja millä edellytyksillä sitä sovelletaan.

(2)

Hallintotoimikunta päättää asianomaiseen henkilöön sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan esitettävän asiakirjan A1 rakenteesta ja sisällöstä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että toisen jäsenvaltion laitosten on hyväksyttävä tämä asiakirja, mikäli asiakirjan antanut jäsenvaltio ei ole peruuttanut eikä julistanut sitä mitättömäksi.

(4)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätty vilpittömän yhteistyön periaate, jota on täsmennetty asetuksen (EY) N:o 883/2004 76 artiklassa, edellyttää, että laitos suorittaa asianmukaisen arvioinnin sosiaaliturva-asioissa sovellettavan lainsäädännön määrittämisen kannalta olennaisista tosiseikoista ja vahvistaa tämän jälkeen esitettävän asiakirjan A1 sisältämien tietojen oikeellisuuden.

(5)

Näiden asiakirjojen perusteella voidaan olettaa, että niiden haltija kuuluu sen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään, jonka laitos on antanut asiakirjat,

SUOSITTELEE TOIMIVALTAISILLE VIRANOMAISILLE JA LAITOKSILLE SEURAAVAA:

1.

Jotta estettäisiin esitettävän asiakirjan A1 väärentäminen esimerkiksi vaihtamalla eri asiakirjojen sivuja keskenään, on suositeltavaa sisällyttää annettuihin todistuksiin seuraavia ominaisuuksia, joiden avulla ne voidaan osoittaa oikeiksi:

a)

Jos asiakirjat on annettu sähköisesti, asiakirjan jokaisella sivulla olisi oltava sarjanumero tai tunnistenumero. Tässä tapauksessa ei tarvita allekirjoitusta eikä musteleimaa.

b)

Jos asiakirjat annetaan paperikopiona, olisi käytettävä kaksipuolista tulostusta, ja sivut olisi liitettävä yhteen siten, ettei niitä voi helposti irrottaa toisistaan. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että taitetaan asiakirjan vasen yläkulma, niitataan se ja lisätään leima taitoksen kääntöpuolelle.

2.

Lisäksi on suositeltavaa rekisteröidä jokainen esitettävä asiakirja A1 siten, että sen aitous voidaan varmistaa helposti ja nopeasti.

3.

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallintotoimikunnalle, millä eri tavoin niiden laitokset antavat esitettäviä asiakirjoja A1. Hallintotoimikunnan valtuuskuntien olisi jaettava nämä tiedot asianomaisten virastojensa kanssa.

4.

On suositeltavaa, että laitokset arvioivat kaikki olennaiset tosiasiat ennen esitettävän asiakirjan A1 antamista. Ne voivat joko arvioida virallisten lähteiden sisältämät tiedot tai pyytää hakijaa toimittamaan tarvittavat tiedot. Laitosten avuksi on laadittu ohjeellinen luettelo yleisistä vakiokysymyksistä sekä kysymyksistä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 883/2004 olennaisia artikloita. Luettelo on tämän suosituksen liitteenä. Kysymyksiä voidaan mukauttaa, jos se on asian kannalta tarkoituksenmukaista.

5.

Hakulomakkeisiin olisi sisällytettävä vastuuvapauslauseke, jonka avulla hakija vakuuttaa vastanneensa kaikkiin kysymyksiin oikein parhaan tietonsa mukaan ja olevansa tietoinen mahdollisista tarkastuksista, joiden seurauksena asiakirja saatetaan peruuttaa takautuvasti.

6.

On suositeltavaa, että toimivaltaiset laitokset pitävät annettuja esitettäviä asiakirjoja A1 koskevat tiedot saatavilla, mieluiten sähköisessä tietokannassa. Laitosten olisi ilmoitettava toisilleen sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän (EESSI) avulla kaikista sovellettavaa lainsäädäntöä koskevista päätöksistä, mikäli toimintaa harjoitetaan toisessa jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 987/2009 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7.

Tämä suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Agne NETTAN-SEPP


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.


LIITE

Esitettävän asiakirjan A1 hakemista koskeva vakiomuotoinen kysymyskokonaisuus

A.   ESITETTÄVÄÄ ASIAKIRJAA A1 (PD A1) KOSKEVAAN HENKILÖÖN LIITTYVÄT YLEISET KYSYMYKSET

Seuraavia kysymyksiä on käytettävä jokaisessa hakemuslomakkeessa ja asiakirjan myöntävän laitoksen on tarkistettava ne:

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Sukupuoli: mies/nainen/ei tiedossa

Henkilötunnus

Syntymäpaikka

Kansalaisuus

Henkilö oleskelee laillisesti jäsenvaltiossa (koskee kolmansien valtioiden kansalaisia)

Osoite asuinvaltiossa (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Osoite oleskeluvaltiossa (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Henkilön yhteysosoite

Tehtävä/ammatti

B.   ASIAKIRJAN PD A1 PYYTÄMISEEN LIITTYVISTÄ ERI OLOSUHTEISTA JOHTUVAT ERITYISKYSYMYKSET

Lisäksi esitetään alla olevat kysymykset riippuen eri olosuhteista, joiden perusteella asiakirjaa PD A1 voidaan pyytää sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) II osaston nojalla.

1.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 11 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tehty hakemus (palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana jossakin jäsenvaltiossa työskentelevä henkilö)

Työnantaja

Nimi

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Työn aloittamis-/lopettamispäivämäärä

2.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla tehty hakemus (virkamiehet)

Työnantaja (hallintoelin)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Työpaikka/työpaikat ulkomailla (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Ulkomailla työskentelyn alkamispäivämäärä

Ulkomailla työskentelyn päättymispäivämäärä

3.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 11 artiklan 4 kohdan nojalla tehty hakemus (taloudellinen toiminta merellä purjehtivalla aluksella)

Työnantaja

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Aluksen nimi

Valtio, jonka lipun alla alus purjehtii

Korvauksen maksaa yritys, jonka kotipaikka tai liiketoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa: kyllä/ei

Työskentelyn alkamispäivämäärä

Työskentelyn päättymispäivämäärä

4.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 11 artiklan 5 kohdan nojalla tehty hakemus (ohjaamomiehistön tai matkustamomiehistön jäsenet)

Työnantaja

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Paikka, jossa kotiasema sijaitsee

Työskentelyn alkamispäivämäärä

Työskentelyn päättymispäivämäärä

5.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 artiklan 1 kohdan nojalla tehty hakemus (työntekijöiden lähettäminen toiseen jäsenvaltioon)

Työnantaja lähettävässä valtiossa

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus NACEn mukaisesti

Vastaanottavassa valtiossa/paikassa toimiva yritys(yritykset)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Lähetettynä olon alkamispäivämäärä

Lähetettynä olon päättymispäivämäärä

Työntekijään sovelletaan lähettävän valtion lainsäädäntöä kuukautta ennen lähettämistä toiseen valtioon: kyllä/ei

Tiedot työntekijän harjoittamasta toiminnasta ennen lähettämistä toiseen valtioon välittömästi edeltävän kuukauden ajalta

Toiminnan luonne lähettävässä valtiossa

Toiminnan luonne vastaanottavassa valtiossa

Työntekijä lähetetään toiseen jäsenvaltioon korvaamaan toinen lähetetty työntekijä: kyllä/ei

Jos vastaus on myönteinen, täsmennä miksi työntekijän korvaamista pidetään tarpeellisena

Työntekijä on aiemmin työskennellyt kyseisessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa: kyllä/ei

Jos vastaus on myönteinen, ilmoita aiemmat työskentelyjaksot (alku- ja loppupäivämäärä)

Työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä lähettävässä valtiossa (pois lukien hallinnon työntekijät)

Hallinnon työntekijöiden lukumäärä lähettävässä valtiossa

Lähetettyjen työntekijöiden lukumäärä

Työsopimusten lukumäärä lähettävässä valtiossa

Työsopimusten lukumäärä vastaanottavassa valtiossa

Liikevaihto lähettävässä jäsenvaltiossa (%)

Liikevaihto vastaanottavassa jäsenvaltiossa (%)

Lähettävän valtion työnantaja voi päättää irtisanoa työntekijöiden työsopimuksen näiden työskennellessä lähetettyinä työntekijöinä: kyllä/ei

Lähettävän valtion työnantaja voi päättää vastaanottavassa valtiossa harjoitettavan toiminnan keskeisistä näkökohdista: kyllä/ei

Työntekijän työsopimuksen on tehnyt lähettävässä valtiossa toimiva työnantaja / vastaanottavassa valtiossa toimiva yritys

Työntekijän palkan maksaa lähettävässä valtiossa toimiva työnantaja / vastaanottavassa valtiossa toimiva yritys

Jatkuuko työsuhde lähetettynä olon ajan: kyllä/ei

Asettaako yritys, johon työntekijä on lähetetty, työntekijän toisen yrityksen saataville: kyllä/ei

6.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 artiklan 2 kohdan nojalla tehty hakemus (itsenäisten ammatinharjoittajien lähettäminen toiseen jäsenvaltioon)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen lähettävässä valtiossa

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen vastaanottavassa valtiossa/paikassa

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Lähetettynä olon alkamispäivämäärä

Lähetettynä olon päättymispäivämäärä

Itsenäinen ammatinharjoittaja on aiemmin työskennellyt vastaanottavassa jäsenvaltiossa: kyllä/ei

Jos vastaus on myönteinen, ilmoita aiemmat työskentelyjaksot (alku- ja loppupäivämäärä)

Itsenäisen ammatinharjoittajan liiketoiminnan rakenne lähettävässä valtiossa säilytetään ennallaan lähetettynä olon ajan. Näin ammatinharjoittaja voi jatkaa liiketoimintaa ulkomailta paluunsa jälkeen: kyllä/ei

Liiketoimintaa jatketaan vastaanottavasta valtiosta paluun jälkeen

Toiminnan luonne lähettävässä valtiossa

Toiminnan luonne vastaanottavassa valtiossa

7.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 1 kohdan nojalla tehty hakemus (työskentely kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa työnantajan/työnantajien toimiessa henkilön asuinvaltiossa)

Työnantaja

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Valtiot, joissa työ suoritetaan

Työpaikkaa/työpaikkoja koskevat tiedot (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Yrityksen nimi

Tunnistenumero(t)

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Valtiot, joissa työntekijän tekemän työn osuus on alle 5 prosenttia hänen säännöllisestä työajastaan ja/tai alle 5 prosenttia hänen kokonaispalkastaan

Työn aloitus kussakin yrityksessä

Työn lopetus kussakin yrityksessä

8.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 1 kohdan nojalla tehty hakemus (työskentely kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa – muut tilanteet)

Työnantaja(t) (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus työnantajista NACEn mukaisesti

Valtiot, joissa työ suoritetaan

Työpaikkaa/työpaikkoja koskevat tiedot (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Yrityksen nimi

Tunnistenumero(t)

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Valtiot, joissa työntekijän tekemän työn osuus on alle 5 prosenttia hänen säännöllisestä työajastaan ja/tai alle 5 prosenttia hänen kokonaispalkastaan

Valtiot, joissa työntekijän tekemän työn osuus on vähintään 25 prosenttia hänen säännöllisestä työajastaan ja/tai vähintään 25 prosenttia hänen kokonaispalkastaan

Työn aloitus kussakin yrityksessä

Työn lopetus kussakin yrityksessä

9.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 2 kohdan nojalla tehty hakemus (itsenäinen ammatinharjoittaminen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus itsenäisestä ammatinharjoittamisesta NACEn mukaisesti

Valtiot, joissa työ suoritetaan

Itsenäisen ammatinharjoittamisen paikkaa/paikkoja koskevat tiedot (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Yrityksen nimi (tarvittaessa)

Tunnistenumero(t) (tarvittaessa)

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Liikevaihto ja/tai tulot jokaisessa valtiossa, jossa toimintaa on harjoitettu

Työaika jokaisessa valtiossa, jossa toimintaa harjoitetaan

Suoritettujen palvelujen lukumäärä jokaisessa valtiossa, jossa toimintaa harjoitetaan

Toiminnan alkamispäivä

Toiminnan päättymispäivä

10.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 3 kohdan nojalla tehty hakemus (työskentely ja itsenäinen ammatinharjoittaminen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Työnantaja (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus työnantajista NACEn mukaisesti

Valtiot, joissa työ suoritetaan

Toiminnan harjoittamisen paikkoja koskevat tiedot (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Valtiot, joissa työntekijän tekemän työn osuus on alle 5 prosenttia hänen säännöllisestä työajastaan ja/tai alle 5 prosenttia hänen kokonaispalkastaan

Valtiot, joissa työntekijän tekemän työn osuus on vähintään 25 prosenttia hänen säännöllisestä työajastaan ja/tai vähintään 25 prosenttia hänen kokonaispalkastaan

Toiminnan alkamispäivä

Toiminnan päättymispäivä

11.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 4 kohdan nojalla tehty hakemus (virkamiehenä yhdessä valtiossa ja palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana jossakin toisessa valtiossa työskentelevä henkilö)

Työnantaja (hallintoelin)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen ja/tai palkkatyö (toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen)

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Työskentelyn alkamispäivämäärä

Työskentelyn päättymispäivämäärä

12.   Asetuksen (EY) N:o 883/2004 15 artiklan nojalla tehty hakemus (Euroopan unionin sopimussuhteiset toimihenkilöt)

Työnantaja (EU:n toimielin tai elin)

Nimi

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Työpaikka ulkomailla

Nimi

Rekisteröintinumero

Sosiaaliturvatunnus

Veronumero

Osoite (ainakin kaupunki, postinumero, maa)

Ei vakinaista osoitetta työskentelyvaltiossa

Työsuhteen alkamispäivämäärä Euroopan unionin sopimussuhteisena toimihenkilönä

Asianomaisen henkilön valitsema lainsäädäntö: sen valtion lainsäädäntö, jossa henkilö on palkkatyössä / sen valtion lainsäädäntö, jota henkilöön on viimeksi sovellettu / sen valtion lainsäädäntö, jonka kansalainen henkilö on

C.   VASTUUVAPAUSLAUSEKKEIDEN MALLIT, JOITA ON KÄYTETTÄVÄ HAKEMUSLOMAKKEISSA

1.   Yleistä:

Vakuutan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat totta ja täydelliset.

Olen vastannut kaikkiin kysymyksiin oikein parhaan tietoni mukaan.

2.   Työsuhteessa olevien henkilöiden lähettäminen toiseen jäsenvaltioon:

Vakuutan olevani tietoinen mahdollisista tarkastuksista lähetettynä oloni aikana. Tarkastuksilla varmistetaan, ettei kyseinen työskentelyjakso ole päättynyt. Tarkastukset voivat erityisesti liittyä vakuutusmaksujen maksamiseen ja kiinteän yhteyden ylläpitämiseen.

Lähetetyn työntekijän työnantajana vakuutan, että tiedot ovat täydelliset ja oikein. Olen tietoinen siitä, että <lähettävän jäsenvaltion nimi> ja vastaanottavan valtion toimivaltainen laitos voivat tarkistaa toimitetut tiedot. Jos toimitetut tiedot eivät ole tosiasiallisen tilanteen mukaisia, sovellettavaa lainsäädäntöä koskeva asiakirja voidaan peruuttaa takautuvasti. Tässä tapauksessa sovelletaan sen vastaanottavan valtion lainsäädäntöä, jossa työ tosiasiallisesti suoritetaan. Sitoudun ilmoittamaan toimivaltaiselle laitokselle jäsenvaltiossa <lähettävän jäsenvaltion nimi>, i) jos työntekijää ei ole lähetetty työhön toiseen jäsenvaltioon tai jos työskentely toisessa jäsenvaltiossa on keskeytetty yli kahden kuukauden ajaksi tai ii) jos työskentely on päättynyt oletettua päättymistä aiemmin.

3.   Itsenäisten ammatinharjoittajien lähettäminen toiseen jäsenvaltioon:

Vakuutan olevani tietoinen mahdollisista tarkastuksista sinä aikana, jolloin harjoitan väliaikaista toimintaa valtiossa, jossa olen aktiivinen. Tarkastusten avulla varmistetaan, että kyseiseen toimintaan liittyvät ehdot eivät ole muuttuneet. Tällaiset tarkastukset voivat liittyä erityisesti vakuutusmaksujen maksamiseen ja sen infrastruktuurin ylläpitämiseen, joka tarvitaan toiminnan harjoittamiseen valtiossa, johon olen sijoittautunut.

4.   Työnantajan toiminta kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa – työnantajan vastuuvapauslauseke:

Vakuutan, että tiedot ovat täydelliset ja oikein. Olen tietoinen siitä, että <lähettävän jäsenvaltion nimi> ja vastaanottavan valtion toimivaltainen laitos voivat tarkistaa toimitetut tiedot. Jos toimitetut tiedot eivät ole tosiasiallisen tilanteen mukaisia, sovellettavaa lainsäädäntöä koskeva asiakirja voidaan peruuttaa takautuvasti. Tässä tapauksessa sovellettavasta lainsäädännöstä on tehtävä päätös uudelleen tosiasiallisten olosuhteiden perusteella. Sitoudun ilmoittamaan jäsenvaltion <lähettävän jäsenvaltion nimi> toimivaltaiselle laitokselle kaikista työsuhdetta koskevista muutoksista (työnantajan, työajan tai intressien keskuksen muutos, uuden toiminnan aloittaminen).


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/15


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8919 – Permira / Exclusive Group)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 183/07)

1.   

Komissio vastaanotti 22. toukokuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Permira VI G.P. Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), joka on yrityksen Permira Holdings Limited (Yhdistynyt kuningaskunta) määräysvallassa

Exclusive France Holding ja Exclusive Management SAS (Ranska).

Permira VI G.P. Limited hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksissä Exclusive France Holding ja Exclusive Management SAS.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Permira VI G.P.: viime kädessä yrityksen Permira Holdings Limited määräysvallassa oleva pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa eri aloilla toimiviin yrityksiin

—   Exclusive France Holding ja Exclusive Management SAS: tietotekniikkatuotteiden, erityisesti laitteistojen, ohjelmistojen, pilviratkaisujen sekä yritysten tietotekniikan turvallisuuteen ja ohjelmisto-ohjattuihin datakeskuksiin liittyvien palvelujen tukkujakelu.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8919 – Permira / Exclusive Group

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/17


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 183/08)

1.   

Komissio vastaanotti 22. toukokuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Strabag AG (Strabag, Itävalta),

Max Bögl International SE (Bögl, Saksa),

SMB Construction International GmbH (SMB, Saksa).

Strabag ja Bögl hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä SMB.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Strabag: toiminta kattaa kaikki rakennusteollisuuden alat, etenkin tienrakennuksen, maa- ja vesirakentamisen, projektinhallinnan ja rakennusmateriaalit,

—   Bögl: toiminta kattaa useita rakennusteollisuuden aloja, etenkin julkisten rakennusten rakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä infrastruktuurin,

—   SMB: kallistettujen kaarteiden rakentaminen ajoneuvojen testiratoja varten.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Oikaisuja

29.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 183/18


Oikaisu ilmoitukseen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muokattavaksi soveltuvasta valuraudasta valmistettujen kierteitettyjen putkien liitos- ja muiden osien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 162, 8. toukokuuta 2018 )

(2018/C 183/09)

Sivulla 16:

on:

”Sähköpostiosoitteet:

Polkumyyntiä koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Vahinkoa koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”

pitää olla:

”Sähköpostiosoitteet:

Polkumyyntiä koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Vahinkoa koskevat asiat:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”