ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 134

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
16. huhtikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 134/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 134/02

Asia C-518/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/88/EY — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Työajan järjestäminen — 2 artikla — Käsitteet työaika ja lepoaika — 17 artikla — Poikkeukset — Palomiehet — Varallaoloaika — Varallaolo kotona)

2

2018/C 134/03

Asia C-16/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.2.2018 – Valittajana Belgian kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kuluttajansuoja — Sähköiset rahapelipalvelut — Kuluttajien ja pelaajien suojeleminen sekä alaikäisten sähköisen rahapelaamisen estäminen — Komission suositus 2014/478/EU — Unionin toimi, joka ei sido oikeudellisesti — SEUT 263 artikla)

3

2018/C 134/04

Asia C-103/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espanja) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 92/85/ETY — Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä — 2 artiklan a alakohta — 10 artiklan 1 – 3 alakohta — Kielto irtisanoa työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana — Soveltamisala — Erityiset tapaukset, jotka eivät liity asianomaisen työntekijän tilaan — Direktiivi 98/59/EY — Työntekijöiden joukkovähentäminen — 1 artiklan 1 kohdan a alakohta — Syy, joka ei liity yksittäisiin työntekijöihin — Raskaana oleva työntekijä, joka on irtisanottu työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä — Irtisanomisen perustelut — Asianomaiselle työntekijälle myönnettävä etusija pysyä yrityksen palveluksessa — Etusija siirtämisessä toisiin työtehtäviin)

3

2018/C 134/05

Asia C-326/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 – Valittajana LL sekä ja muuna osapuolena Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — SEUT 263 artiklan kuudes kohta — Tutkittavaksi ottaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Laskeminen — Euroopan parlamentin entinen jäsen — Parlamentin jäsenen avustajakorvauksen takaisinperintää koskeva päätös — Parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet — 72 artikla — Valitusmenettely parlamentissa — Asianomaiselle vastaisen päätöksen tiedoksianto — Kirjattu postilähetys, jonka vastaanottaja on jättänyt noutamatta)

4

2018/C 134/06

Asia C-328/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — Yhdyskuntajätevesien käsittely — Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — SEUT 260 artiklan 2 kohta — Rahamääräiset seuraamukset — Kiinteämääräinen hyvitys — Uhkasakko)

5

2018/C 134/07

Asia C-336/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2008/50/EY — Ilmanlaatu — 13 artiklan 1 kohta — 22 artiklan 3 kohta — Liite XI — Ilman PM10-hiukkaspitoisuudet — Raja-arvojen ylittäminen tietyillä alueilla ja tietyissä taajamissa — 23 artiklan 1 kohta — Ilmanlaatusuunnitelmat — Mahdollisimman lyhyt ylityksen kesto — Asianmukaisten toimien puuttuminen ilmanlaadun suojeluohjelmissa — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano)

6

2018/C 134/08

Asia C-396/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (konkurssissa) v. Slovenian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 184 ja 185 artikla — Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysten oikaiseminen — Arvonlisäverovähennysten määrän määräytymistekijöiden muuttuminen — Kokonaan tai osittain maksamatta jääneiden liiketoimien käsite — Akordin hyväksymistä koskevan lainvoimaisen päätöksen vaikutus)

7

2018/C 134/09

Yhdistetyt asiat C-398/16 ja C-399/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X BV (C-398/16) ja X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49 ja SEUT 54 artikla — Sijoittautumisvapaus — Verolainsäädäntö — Yhteisövero — Verotuksellisen yksikön perustamiseen liittyvät edut — Kyseiset edut eivät koske rajat ylittäviä konserneja)

7

2018/C 134/10

Asia C-545/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Kubota (UK) Ltd ja EP Barrus Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tullinimikkeet — Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot — Alanimikkeet 8704 10 10 ja 8704 21 91 — Asetus (EU) 2015/221 — Pätevyys)

8

2018/C 134/11

Asia C-572/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – INEOS Köln GmbH v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 10 a artikla — Päätös 2011/278/EU — Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevat siirtymäsäännökset — Kausi 2013–2020 — Päästöoikeuksien jakoa koskeva hakemus — Virheelliset tiedot — Korjaaminen — Preklusiivinen määräaika)

9

2018/C 134/12

Asia C-628/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzgericht – Itävalta) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Samojen tavaroiden peräkkäiset luovutukset — Toisen luovutuksen luovutuspaikka — Tietojen antaminen ensimmäiselle luovuttajalle — Arvonlisäverotunniste — Vähennysoikeus — Verovelvollisen perusteltu luottamus vähennysoikeuden edellytysten olemassaoloon)

9

2018/C 134/13

Asia C-132/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 2010/13/EU — Määritelmät — Audiovisuaalisen mediapalvelun käsite — Soveltamisala — YouTubessa oleva mainosvideokanava uusia henkilöautomalleja varten)

10

2018/C 134/14

Asia C-182/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kúria – Unkari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan c alakohta, 9 artikla ja 13 artiklan 1 kohta — Verovelvollisuuden ulkopuolelle jättäminen — Julkisoikeudellisen yhteisön käsite — Yhtiö, jonka kunta omistaa kokonaan ja jonka huolehdittavaksi on annettu tiettyjen kunnalle kuuluvien julkisten tehtävien suorittaminen — Näiden tehtävien ja niistä maksettavien palkkioiden määrittely yhtiön ja kunnan välisessä sopimuksessa)

11

2018/C 134/15

Asia C-185/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Mitnitsa Varna v. SAKSA ООD (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tavaroiden luokittelu — Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi EN 590:2013 — Yhdistetyn nimikkeistön alanimike 2710 19 43 — Merkitykselliset arviointiperusteet luokiteltaessa tietty tavara kaasuöljyksi)

11

2018/C 134/16

Asia C-658/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Puola) on esittänyt 24.11.2017 – WB

12

2018/C 134/17

Asia C-698/17 P: Valitus, jonka Toni Klement on tehnyt 13.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-211/14 RENV, Klement v. EUIPO, 10.10.2017 antamasta tuomiosta

13

2018/C 134/18

Asia C-711/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 19.12.2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

14

2018/C 134/19

Asia C-727/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Puola) on esittänyt 29.12.2017 – ECO-WIND Construction S.A. v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Asia C-9/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksa) on esittänyt 4.1.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Asia C-71/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 2.2.2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

16

2018/C 134/22

Asia C-90/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki upravni sud (Kroatia) on esittänyt 8.2.2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Asia C-129/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 19.2.2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 134/24

Asia T-166/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Matkapuhelimen suojakotelo) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää matkapuhelimen suojakoteloa — Mallin julkistaminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta — Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet)

18

2018/C 134/25

Asia T-222/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki MAGELLAN — Tosiasiallinen käyttö — Todistustaakka — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artikla ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 artikla ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Mitättömyysosaston menettelyvirhe — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla) — Suullinen käsittely — Asetuksen N:o 207/2009 77 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 96 artikla)

19

2018/C 134/26

Asia T-307/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – CEE Bankwatch Network v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka liittyvät Euratom-lainan myöntämisestä Ukrainalle ydinreaktorien turvallisuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman tukemiseen annettuun komission päätökseen — Kansainvälisiä suhteita koskevan yleisen edun suojaa koskeva poikkeus — Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Ylivoimainen yleinen etu — Asetus (EY) N:o 1367/2006 — Soveltaminen Euratomin perustamissopimuksen puitteissa tehtyihin päätöksiin liittyviin asiakirjoihin)

19

2018/C 134/27

Asia T-338/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Valittajana Zink ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Hallinnollisesta virheestä johtunut korvauksen maksamatta jättäminen usean vuoden ajalta — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta — Kohtuullinen aika)

20

2018/C 134/28

Asia T-260/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2018 – Iberdrola v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Espanjan verolainsäädännössä säädetty tukijärjestelmä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

21

2018/C 134/29

Asia T-764/17: Kanne 22.11.2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. komissio

21

2018/C 134/30

Asia T-50/18: Kanne 30.1.2018 – Tassi v. Euroopan unionin tuomioistuin

22

2018/C 134/31

Asia T-51/18: Kanne 30.1.2018 – Kleani v. Euroopan unionin tuomioistuin

22

2018/C 134/32

Asia T-61/18: Kanne 5.2.2018 – Rodriguez Prieto v. komissio

23

2018/C 134/33

Asia T-63/18: Kanne 6.2.2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Asia T-65/18: Kanne 6.2.2018 – Venezuela v. neuvosto

24

2018/C 134/35

Asia T-66/18: Kanne 29.1.2018 – Tsapakidou v. Euroopan unionin tuomioistuin

25

2018/C 134/36

Asia T-76/18: Kanne 9.2.2018 – CN v. parlamentti

25

2018/C 134/37

Asia T-77/18: Kanne 12.2.2018 – VE v. ESMA

26

2018/C 134/38

Asia T-79/18: Kanne 9.2.2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Asia T-82/18: Kanne 13.2.2018 – Husky CZ v EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Asia T-83/18: Kanne 9.2.2018 – CH v. parlamentti

28

2018/C 134/41

Asia T-88/18: Kanne 19.2.2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Asia T-89/18: Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Asia T-90/18: Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Asia T-91/18: Kanne 16.3.2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Asia T-94/18: Kanne 19.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Asia T-96/18: Kanne 19.2.2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Asia T-97/18: Kanne 16.2.2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Asia T-98/18: Kanne 20.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Asia T-99/18: Kanne 19.2.2018 – Stamatopoulos v. ENISA

34

2018/C 134/50

Asia T-102/18: Kanne 19.2.2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Asia T-103/18: Kanne 19.2.2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Asia T-104/18: Kanne 22.2.2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

36

2018/C 134/53

Asia T-105/18: Kanne 22.2.2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Asia T-107/18: Kanne 20.2.2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Asia T-116/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Ranska v. komissio

39

2018/C 134/56

Asia T-288/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Alcan France v. komissio

39


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2018/C 134/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 123, 9.4.2018

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 112, 26.3.2018

EUVL C 104, 19.3.2018

EUVL C 94, 12.3.2018

EUVL C 83, 5.3.2018

EUVL C 72, 26.2.2018

EUVL C 63, 19.2.2018

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak

(Asia C-518/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2003/88/EY - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu - Työajan järjestäminen - 2 artikla - Käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika” - 17 artikla - Poikkeukset - Palomiehet - Varallaoloaika - Varallaolo kotona))

(2018/C 134/02)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ville de Nivelles

Vastapuoli: Rudy Matzak

Tuomiolauselma

1)

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltiot eivät voi poiketa tiettyjen julkisten palolaitosten palvelukseen ottamien palomiesryhmien suhteen kaikista velvoitteista, joita aiheutuu mainitun direktiivin säännöksistä, mukaan luettuna sen 2 artiklasta, jossa määritellään erityisesti käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika”.

2)

Direktiivin 2003/88 15 artiklaa on tulkittava siten, että sillä ei sallita jäsenvaltioiden säilyttävän tai hyväksyvän vähemmän rajoittavaa työajan käsitteen määritelmää kuin mainitun direktiivin 2 artiklassa on esitetty.

3)

Direktiivin 2003/88 2 artiklaa on tulkittava siten, että sillä ei velvoiteta jäsenvaltioita määrittämään korvausta pääasiassa kyseessä olevan kaltaisilta kotivarallaolojaksoilta sen mukaan, onko nämä jaksot määritelty ennakkoon työajaksi vai lepoajaksi.

4)

Direktiivin 2003/88 2 artiklaa on tulkittava siten, että varallaoloaikaa, jonka työntekijä viettää kotonaan siten, että hänen on vastattava työnantajansa hälytyksiin kahdeksassa minuutissa, ja jolla rajoitetaan erittäin huomattavasti mahdollisuuksia harjoittaa muita toimintoja, on pidettävä työaikana.


(1)  EUVL C 414, 14.12.2015.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.2.2018 – Valittajana Belgian kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-16/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kuluttajansuoja - Sähköiset rahapelipalvelut - Kuluttajien ja pelaajien suojeleminen sekä alaikäisten sähköisen rahapelaamisen estäminen - Komission suositus 2014/478/EU - Unionin toimi, joka ei sido oikeudellisesti - SEUT 263 artikla))

(2018/C 134/03)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Valittaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: L. Van den Broeck, M. Jacobs ja J. Van Holm, avustajinaan P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke ja J. Auwerx, advocaten)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Wilman ja H. Tserepa-Lacombe)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 145, 26.4.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espanja) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA ym.

(Asia C-103/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 92/85/ETY - Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä - 2 artiklan a alakohta - 10 artiklan 1 – 3 alakohta - Kielto irtisanoa työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana - Soveltamisala - Erityiset tapaukset, jotka eivät liity asianomaisen työntekijän tilaan - Direktiivi 98/59/EY - Työntekijöiden joukkovähentäminen - 1 artiklan 1 kohdan a alakohta - Syy, joka ei liity yksittäisiin työntekijöihin - Raskaana oleva työntekijä, joka on irtisanottu työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä - Irtisanomisen perustelut - Asianomaiselle työntekijälle myönnettävä etusija pysyä yrityksen palveluksessa - Etusija siirtämisessä toisiin työtehtäviin))

(2018/C 134/04)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Jessica Porras Guisado

Vastapuolet: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA ja Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Muu osapuoli: Ministerio Fiscal

Tuomiolauselma

1)

Toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 10 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä kansalliselle säännöstölle, joka mahdollistaa raskaana olevan työntekijän irtisanomisen työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun joukkovähentämisen perusteella.

2)

Direktiivin 92/85 10 artiklan 2 alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka nojalla työnantaja voi irtisanoa raskaana olevan työntekijän joukkovähentämisen yhteydessä esittämättä hänelle muita syitä kuin ne, jotka ovat kyseisen joukkovähentämisen perusteena, kunhan ilmoitetaan ne objektiiviset perusteet, jotka on otettu huomioon irtisanottavien työntekijöiden nimeämiseksi.

3)

Direktiivin 92/85 10 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, että tämä säännös on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa raskaana olevan, äskettäin synnyttäneen tai imettävän työntekijän irtisanomista ei lähtökohtaisesti kielletä ennaltaehkäisevästi ja jossa säädetään vain tällaisen irtisanomisen mitättömyydestä silloin, kun se on laiton, korvaukseksi.

4)

Direktiivin 92/85 10 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan raskaana oleville, äskettäin synnyttäneille tai imettäville työntekijöille ei direktiivissä 98/59 tarkoitetun joukkovähentämisen yhteydessä anneta ennen tätä joukkovähentämistä etusijaa pysyä yrityksen palveluksessa eikä myöskään etusijaa siirtämisessä toisiin työtehtäviin, mutta jäsenvaltioilla säilyy kuitenkin oikeus taata raskaana oleville, äskettäin synnyttäneille tai imettäville työntekijöille direktiivin säännöksiä parempi suoja.


(1)  EUVL C 165, 10.5.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 – Valittajana LL sekä ja muuna osapuolena Euroopan parlamentti

(Asia C-326/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kumoamiskanne - SEUT 263 artiklan kuudes kohta - Tutkittavaksi ottaminen - Kanteen nostamisen määräaika - Laskeminen - Euroopan parlamentin entinen jäsen - Parlamentin jäsenen avustajakorvauksen takaisinperintää koskeva päätös - Parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet - 72 artikla - Valitusmenettely parlamentissa - Asianomaiselle vastaisen päätöksen tiedoksianto - Kirjattu postilähetys, jonka vastaanottaja on jättänyt noutamatta))

(2018/C 134/05)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Valittaja: LL (edustaja: J. Petrulionis, advokatas)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti (asiamiehet: G. Corstens ja S. Toliušis)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 19.4.2016 annettu määräys LL vastaan parlamentti (T-615/15, ei julkaistu, EU:T:2016:432) kumotaan.

2)

Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen pääasian ratkaisemista varten.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-328/16) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 91/271/ETY - Yhdyskuntajätevesien käsittely - Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan - Täytäntöönpanon laiminlyönti - SEUT 260 artiklan 2 kohta - Rahamääräiset seuraamukset - Kiinteämääräinen hyvitys - Uhkasakko))

(2018/C 134/06)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Zavvos, E. Manhaeve ja D. Triantafyllou)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamies: E. Skandalou)

Tuomiolauselma

1)

Mikäli tämän tuomion 1 kohdassa todettu jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkuu tämän tuomion julistamispäivänä, Helleenien tasavalta on velvoitettava maksamaan Euroopan komissiolle uhkasakkoa 3 276 000 euroa kultakin puolivuotiskaudelta, jonka 24.6.2004 annetun tuomion komissio vastaan Kreikka (C-119/02, ei julkaistu, EU:C:2004:385) noudattamisen edellyttämien toimenpiteiden täytäntöönpano viivästyy, nyt annettavan tuomion julistamispäivästä lähtien siihen saakka, kunnes 24.6.2004 annettu tuomio komissio vastaan Kreikka (C-119/02, ei julkaistu, EU:C:2004:385) on pantu täysimääräisesti täytäntöön, ja sen tosiasiallinen määrä on laskettava kunkin puolivuotiskauden päättyessä vähentämällä kutakin tällaista ajanjaksoa koskevasta kokonaismäärästä prosenttiosuus, joka vastaa niiden asukasvastinelukujen yksikkömäärän, jotka tosiasiallisesti on saatettu 24.6.2004 annetun tuomion komissio vastaan Kreikka (C-119/02, ei julkaistu, EU:C:2004:385) mukaisiksi Thriasio Pedion alueella kyseisen ajanjakson päättyessä, osuutta niiden asukasvastinelukujen yksikkömäärästä, joita ei ole saatettu 24.6.2004 annetun tuomion komissio vastaan Kreikka (C-119/02, ei julkaistu, EU:C:2004:385) mukaisiksi kyseisellä alueella nyt annettavan tuomion julistamispäivänä.

2)

Helleenien tasavalta velvoitetaan maksamaan Euroopan komissiolle kiinteämääräinen hyvitys, jonka määrä on 5 miljoonaa euroa.

3)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 402, 31.10.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-336/16) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2008/50/EY - Ilmanlaatu - 13 artiklan 1 kohta - 22 artiklan 3 kohta - Liite XI - Ilman PM10-hiukkaspitoisuudet - Raja-arvojen ylittäminen tietyillä alueilla ja tietyissä taajamissa - 23 artiklan 1 kohta - Ilmanlaatusuunnitelmat - ”Mahdollisimman lyhyt” ylityksen kesto - Asianmukaisten toimien puuttuminen ilmanlaadun suojeluohjelmissa - Direktiivin virheellinen täytäntöönpano))

(2018/C 134/07)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Herrmann, K. Petersen ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna, D. Krawczyk ja K. Majcher)

Tuomiolauselma

1)

Puolan tasavalta ei ole noudattanut ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä liitteen XI kanssa, 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 22 artiklan 3 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin liitteen XI kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska

vuodesta 2007 vuoden 2015 loppuun saakka PM10-hiukkaspitoisuuksien päivittäiset raja-arvot ylittyivät 35:llä ilmanlaadun arviointi- ja hallinta-alueella ja PM10-hiukkaspitoisuuksien vuotuiset raja-arvot ylittyivät yhdeksällä ilmanlaadun arviointi- ja hallinta-alueella

ilmanlaatusuunnitelmiin ei ole sisällytetty asianmukaisia toimenpiteitä, jotta se ajanjakso, jolloin ilman PM10-hiukkaspitoisuuksien raja-arvot ylittyvät, olisi mahdollisimman lyhyt

ilman PM10-hiukkauspitoisuuksiin sovellettavat päivittäiset raja-arvot, ylitysmarginaalilla lisättyinä, ylittyivät 1.1.2010–10.6.2011 Radomin, Pruszków-Żyrardówin ja Kędzierzyn-Koźlen alueella ja 1.1.2011–10.6.2011 Ostrów-Kępnon alueella ja

direktiivin 2008/50 23 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ei pantu oikein täytäntöön.

2)

Puolan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (konkurssissa) v. Slovenian valtio

(Asia C-396/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä - Direktiivi 2006/112/EY - 184 ja 185 artikla - Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysten oikaiseminen - Arvonlisäverovähennysten määrän määräytymistekijöiden muuttuminen - Kokonaan tai osittain maksamatta jääneiden liiketoimien käsite - Akordin hyväksymistä koskevan lainvoimaisen päätöksen vaikutus))

(2018/C 134/08)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pääasian asianosaiset

Kantaja: T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (konkurssissa)

Vastaaja: Slovenian valtio

Tuomiolauselma

1)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 185 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että velallisen velvoitteiden vähentymistä, joka seuraa akordin lainvoimaisesta hyväksymisestä, on pidettävä kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna arvonlisäverovähennysten määrän määräytymistekijöiden muutoksena.

2)

Direktiivin 2006/112 185 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että velallisen velvoitteiden vähentymistä, joka seuraa akordin lainvoimaisesta hyväksymisestä, ei ole pidettävä kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna tapauksena, jossa on kyse kokonaan tai osittain maksamatta jääneestä liiketoimesta, joka ei anna aihetta alun perin tehdyn vähennyksen oikaisemiseen, silloin kun kyseinen vähentyminen on lopullinen, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin tarkistettava.

3)

Direktiivin 2006/112 185 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, että jotta jäsenvaltio voi käyttää kyseisessä säännöksessä säädettyä mahdollisuutta, sen ei ole säädettävä nimenomaisesti velvollisuudesta oikaista vähennykset silloin, kun on kyse kokonaan tai osittain maksamattomista liiketoimista.


(1)  EUVL C 335, 12.9.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X BV (C-398/16) ja X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën

(Yhdistetyt asiat C-398/16 ja C-399/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 49 ja SEUT 54 artikla - Sijoittautumisvapaus - Verolainsäädäntö - Yhteisövero - Verotuksellisen yksikön perustamiseen liittyvät edut - Kyseiset edut eivät koske rajat ylittäviä konserneja))

(2018/C 134/09)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittajat: X BV (C-398/16) ja X NV (C-399/16)

Vastapuoli: Staatssecretaris van Financiën

Tuomiolauselma

1)

SEUT 49 ja SEUT 54 artiklaa on tulkittava niin, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan jäsenvaltioon sijoittautuneella emoyhtiöllä ei ole oikeutta vähentää sellaisen lainan korkoja, jonka se on ottanut lähiyhtiöltä rahoittaakseen johonkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen tytäryhtiöön tekemänsä pääomansijoituksen, vaikka siinä tapauksessa, että tytäryhtiö olisi sijoittautunut samaan jäsenvaltioon, emoyhtiöllä olisi oikeus kyseiseen vähennykseen, jos se muodostaisi verotuksellisen yksikön tytäryhtiön kanssa.

2)

SEUT 49 ja SEUT 54 artiklaa on tulkittava niin, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka perusteella jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö ei voi vähentää voitoistaan valuuttakurssin vaihteluista johtuvaa arvonlaskua, joka liittyy sen omistamiin johonkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön osakkeisiin, jos tämän lainsäädännön mukaan veroa ei symmetrisesti kanneta näistä vaihteluista johtuvasta arvonnoususta.


(1)  EUVL C 371, 10.10.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Kubota (UK) Ltd ja EP Barrus Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asia C-545/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen tullitariffi - Tullinimikkeet - Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot - Alanimikkeet 8704 10 10 ja 8704 21 91 - Asetus (EU) 2015/221 - Pätevyys))

(2018/C 134/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Kubota (UK) Ltd ja EP Barrus Ltd

Vastapuoli: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Tuomiolauselma

Esitettyjä kysymyksiä tutkittaessa ei ole tullut esille tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 10.2.2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/221 pätevyyteen vaikuttavia seikkoja.


(1)  EUVL C 14, 16.1.2017.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – INEOS Köln GmbH v. Saksan valtio

(Asia C-572/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Ympäristö - Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa - Direktiivi 2003/87/EY - 10 a artikla - Päätös 2011/278/EU - Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevat siirtymäsäännökset - Kausi 2013–2020 - Päästöoikeuksien jakoa koskeva hakemus - Virheelliset tiedot - Korjaaminen - Preklusiivinen määräaika))

(2018/C 134/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: INEOS Köln GmbH

Vastaaja: Saksan valtio

Tuomiolauselma

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 23.4.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY, 10 a artiklaa ja päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettua komission päätöstä 2011/278/EU on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jossa säädetään päästöoikeuksien maksutonta jakoa kaudeksi 2013–2020 koskevan hakemuksen jättämiselle preklusiivisesta määräajasta, jonka päätyttyä hakijalla ei ole mitään mahdollisuutta korjata tai täydentää hakemustaan, koska tämä määräaika ei ole omiaan aiheuttamaan sitä, että on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa tehdä tällainen hakemus.


(1)  EUVL C 53, 20.2.2017.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzgericht – Itävalta) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz

(Asia C-628/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Verotus - Arvonlisävero - Samojen tavaroiden peräkkäiset luovutukset - Toisen luovutuksen luovutuspaikka - Tietojen antaminen ensimmäiselle luovuttajalle - Arvonlisäverotunniste - Vähennysoikeus - Verovelvollisen perusteltu luottamus vähennysoikeuden edellytysten olemassaoloon))

(2018/C 134/12)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Kreuzmayr GmbH

Vastapuoli: Finanzamt Linz

Tuomiolauselma

1)

Pääasian kaltaisissa olosuhteissa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 32 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että kun kyse on saman tavaran kahdesta peräkkäisestä luovutuksesta mutta vain yhdestä yhteisön sisäisestä kuljetuksesta, tätä säännöstä sovelletaan jälkimmäiseen luovutukseen.

2)

Tilanteessa, jossa kahden peräkkäisen luovutuksen muodostaman ketjun, johon liittyy vain yksi yhteisön sisäinen kuljetus, jälkimmäinen luovutus katsotaan yhteisöluovutukseksi, luottamuksensuojan periaatetta on tulkittava siten, ettei lopullinen hankkija, joka on virheellisesti käyttänyt oikeutta ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämiseen, voi vähentää väliportaan toimijan toimittamien laskujen perusteella toimittajalleen maksamaansa arvonlisäveroa, kun tämä toimija on luokitellut luovutuksen virheellisesti.


(1)  EUVL C 95, 27.3.2017.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV

(Asia C-132/17) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Direktiivi 2010/13/EU - Määritelmät - Audiovisuaalisen mediapalvelun käsite - Soveltamisala - YouTubessa oleva mainosvideokanava uusia henkilöautomalleja varten))

(2018/C 134/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Peugeot Deutschland GmbH

Vastapuoli: Deutsche Umwelthilfe eV

Tuomiolauselma

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10.3.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että audiovisuaalisen mediapalvelun määritelmä ei kata pääasiassa kyseessä olevan kaltaista videokanavaa, jolta internetin käyttäjät voivat katsella uusien henkilöautomallien lyhyitä mainosvideoita, eikä pelkästään yhtä näistä videoista erikseen tarkasteltuna.


(1)  EUVL C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kúria – Unkari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Asia C-182/17) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 2 artiklan 1 kohdan c alakohta, 9 artikla ja 13 artiklan 1 kohta - Verovelvollisuuden ulkopuolelle jättäminen - Julkisoikeudellisen yhteisön käsite - Yhtiö, jonka kunta omistaa kokonaan ja jonka huolehdittavaksi on annettu tiettyjen kunnalle kuuluvien julkisten tehtävien suorittaminen - Näiden tehtävien ja niistä maksettavien palkkioiden määrittely yhtiön ja kunnan välisessä sopimuksessa))

(2018/C 134/14)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tuomiolauselma

1)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että vastikkeellisena palvelujen suorituksena, josta on tämän säännöksen perusteella suoritettava arvonlisäveroa, on pidettävä – ellei siitä tosiseikkoja koskevasta selvityksestä, joka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tehtävä, muuta johdu – pääasiassa kyseessä olevan kaltaista toimintaa, jossa yhtiö huolehtii tietyistä julkisista tehtävistä kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella.

2)

Direktiivin 2006/112 13 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että – ellei siitä merkityksellisiä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevasta selvityksestä, joka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tehtävä, muuta johdu – siinä vahvistetun, arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolelle jättämistä koskevan säännön alaan ei kuulu pääasiassa kyseessä olevan kaltainen toiminta, jossa yhtiö huolehtii tiettyjen kunnan julkisten tehtävien suorittamisesta kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella, siinä tapauksessa, että toiminta on direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa.


(1)  EUVL C 221, 10.7.2017.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Mitnitsa Varna v. ”SAKSA” ООD

(Asia C-185/17) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen tullitariffi - Tavaroiden luokittelu - Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi EN 590:2013 - Yhdistetyn nimikkeistön alanimike 2710 19 43 - Merkitykselliset arviointiperusteet luokiteltaessa tietty tavara kaasuöljyksi))

(2018/C 134/15)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad – Varna

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Mitnitsa Varna

Vastapuoli:”SAKSA” ООD

Muu osapuoli: Okrazhna prokuratura – Varna

Tuomiolauselma

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevaa yhdistettyä nimikkeistöä, sellaisena kuin se on muutettuna 16.10.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1101/2014, on tulkittava siten, ettei sellaista kivennäisöljyä, josta on kyse pääasiassa, voida sen tislausominaisuuksien takia luokitella kaasuöljynä mainitun nimikkeistön alanimikkeeseen 2710 19 43 silloinkaan, kun kyseinen öljy täyttää yhdenmukaistetun standardin EN 590, sellaisena kuin se on laadittuna vuoden 2013 syyskuun versiossa, vaatimukset, jotka koskevat arktisessa tai vaikeiden talviolosuhteiden ilmastossa käytettäväksi tarkoitettua kaasuöljyä.


(1)  EUVL C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Puola) on esittänyt 24.11.2017 – WB

(Asia C-658/17)

(2018/C 134/16)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pääasian asianosaiset

Valittaja: WB

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta 4.7.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 650/2012 (1) (sellaisena kuin se on muutettuna) 46 artiklan 3 kohdan b alakohtaa, luettuna yhdessä 39 artiklan 2 kohdan kanssa, tulkittava siten, että sellainen päätöstä perintöasiassa koskeva todistus, jonka malli on komission asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta 9.12.2014 antaman täytäntöönpanoasetuksen N:o 1329/2014 (2) liitteessä 1, voidaan antaa myös päätöksistä, jotka vahvistavat perillisaseman mutta eivät ole (edes osin) täytäntöönpanokelpoisia?

2)

Onko [– –] asetuksen N:o 650/2012 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että perillisaseman vahvistava asiakirja, kuten puolalaisen notaarin laatima perillisaseman vahvistava asiakirja, jonka notaari on laatinut kaikkien tämän aseman vahvistamista koskevan menettelyn osapuolten riidattoman hakemuksen mukaisesti ja jolla on tuomioistuimen lainvoiman saaneen perintösaannon toteamista koskevan päätöksen oikeusvaikutukset, on tässä säännöksessä tarkoitettu päätös?

Onko [– –] asetuksen N:o 650/2012 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke siis ymmärrettävä siten, että perillisaseman vahvistavan asiakirjan laativaa notaaria on pidettävä viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettuna tuomioistuimena?

3)

Onko [– –] asetuksen N:o 650/2012 3 artiklan 2 kohdan toinen virke tulkittava siten, että jäsenvaltion asetuksen 79 artiklan mukaisesti tekemä ilmoitus on informatiivinen eikä se ole edellytys sille, että oikeudellisen ammatin harjoittajaa, joka on toimivaltainen perintöasioissa, pidetään asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna tuomioistuimena, jos kyseinen henkilö täyttää viimeksi mainitussa säännöksessä asetetut edellytykset?

4)

Jos vastaus kysymykseen 1, 2 tai 3 on kieltävä:

onko [– –] asetuksen N:o 650/2012 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta ymmärrettävä siten, että kansallisen menettelyllisen välineen, jolla vahvistetaan perillisasema, kuten puolalainen perillisaseman vahvistava asiakirja, pitäminen [– –] asetuksen N:o 650/2012 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuna päätöksenä sulkee pois sen pitämisen virallisena asiakirjana?

5)

Jos vastaus kysymykseen 4 on myöntävä:

onko [– –] asetuksen N:o 650/2012 3 artiklan 1 kohdan i alakohta ymmärrettävä siten, että perillisaseman vahvistava asiakirja, jonka notaari laatii kaikkien perillisaseman vahvistamista koskevan menettelyn osapuolten riidattoman hakemuksen mukaisesti, kuten puolalaisen notaarin laatima perillisaseman vahvistava asiakirja, on tässä säännöksessä tarkoitettu virallinen asiakirja?


(1)  EUVL 2012, L 201, s. 107.

(2)  Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta 9.12.2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1329/2014 (EUVL 2014, L 359, s. 30).


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/13


Valitus, jonka Toni Klement on tehnyt 13.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-211/14 RENV, Klement v. EUIPO, 10.10.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Toni Klement (edustaja: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Valittaja vaatii

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 10.10.2017 asiassa T-211/14 RENV antaman tuomion ja

velvoittamaan muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa olennaisilta osin kolmeen valitusperusteeseen.

Valittajan ensimmäinen valitusperuste perustuu siihen, että riidanalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä koskevan arvioinnin perustelut ovat riittämättömät. Hänen mukaansa valituksenalaisessa tuomiossa ei perustella, miksi riidanalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskyky olisi erityisen huomattava, vaikka sen muoto on puhtaasti tekninen. Niinpä tuomion perustelut eivät valittajan mukaan ole olennaisen seikan osalta selvät ja ymmärrettävät, joten ne ovat oikeudellisesti virheelliset.

Valittajan toinen valitusperuste perustuu siihen, että valituksenalaisen tuomion perustelut ovat riidanalaiseen tavaramerkkiin sen käyttämisen yhteydessä liitetyn sanaosan ”Bullerjan” erottamiskyvyn osalta ristiriitaiset ja riittämättömät. Valituksenalaisessa tuomiossa ei mainita, millaiseksi tuomioistuin arvioi lisätyn sanaosan erottamiskyvyn. Ilman lisätyn sanaosan erottamiskyvyn toteamista ei valittajan mukaan voida arvioida, vaikuttaako se riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyyn. Lisäksi valituksenalainen tuomio on tältä osin ristiriitainen. Tuomioistuin lähtee yhtäältä siitä, että sanaosa helpottaa tavaran alkuperän tunnistamista, mutta esittää toisaalta, ettei se vaikuta riidanalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyyn. Valittajan mukaan alkuperän tunnistamisen helpottuminen ja vaikutuksettomuus erottamiskykyyn sulkevat kuitenkin toisensa pois.

Valittajan kolmas valitusperuste perustuu siihen, että riidanalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa käytettiin virheellisiä oikeudellisia arviointiperusteita. Kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskyvyn määrittämiseksi suojattua muotoa on valittajan mukaan verrattava markkinoilla esiintyviin muotoihin. Tuomioistuimen perustelut eivät kuitenkaan perustuneet markkinoilla esiintyviin muotoihin vaan ”uunin yleiseen muotoon”. Tällaista uunin yleistä muotoa ei valittajan mukaan kuitenkaan ole olemassa.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 19.12.2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

(Asia C-711/17)

(2018/C 134/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Anke Hartog

Vastaaja: British Airways plc

Ennakkoratkaisukysymys

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2[61]/2004 (1) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista edellytystä kyseisen asetuksen soveltamiselle tulkittava siten, että lentomatkustajat, joilla on vahvistettu varaus lennolle, ”ilmoittautuvat lähtöselvitykseen”, kun he saapuvat, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa lentoliikenteen harjoittajan kyseistä lähtöselvitystä varten varaaman lähtöselvitystiskin jonoon?


(1)  EUVL 2004, L 46, s. 1.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Puola) on esittänyt 29.12.2017 – ECO-WIND Construction S.A. v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Asia C-727/17)

(2018/C 134/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ECO-WIND Construction S.A.

Elin, jonka päätöksestä on valitettu: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9.9.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 (1) (kodifikaatio) 1 artiklan 1 kohdan f alakohdan säännöstä tulkittava siten, että lain säännös, jossa rajoitetaan tuulivoimaloiden sijoittamista siten, että niiden etäisyyden asuinrakennuksesta tai sekakäytössä, johon sisältyy asuinkäyttö, olevasta rakennuksesta on oltava vähintään kymmenen kertaa tuulivoimalan korkeus mitattuna maan tasolta voimalan korkeimpaan kohtaan, mukaan lukien tekniset rakenteet, erityisesti roottori lapoineen, kuuluu teknisiin määräyksiin, joita koskeva ehdotus on toimitettava komissiolle kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

2)

Onko palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY (2) 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöstä tulkittava siten, että lain säännös, jossa rajoitetaan tuulivoimaloiden sijoittamista siten, että niiden etäisyyden asuinrakennuksesta tai sekakäytössä, johon sisältyy asuinkäyttö, olevasta rakennuksesta on oltava vähintään kymmenen kertaa tuulivoimalan korkeus mitattuna maan tasolta voimalan korkeimpaan kohtaan, mukaan lukien tekniset rakenteet, erityisesti roottori lapoineen, kuuluu säännöksiin, joissa asetetaan palvelutoiminnan aloittamisen tai harjoittamisen ehdoksi alueelliset rajat erityisesti palveluntarjoajien välisen maantieteellisen vähimmäisetäisyyden muodossa ja joista jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kyseisen direktiivin 15 artiklan 7 kohdan mukaisesti?

3)

Onko uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (3) (sellaisena kuin kyseinen direktiivi on muutettuna) 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan säännöksiä tulkittava siten, että niissä kielletään kansalliset säännökset, joissa rajoitetaan tuulivoimaloiden sijoittamista siten, että niiden etäisyyden asuinrakennuksesta tai sekakäytössä, johon sisältyy asuinkäyttö, olevasta rakennuksesta on oltava vähintään kymmenen kertaa tuulivoimalan korkeus mitattuna maan tasolta voimalan korkeimpaan kohtaan, mukaan lukien tekniset rakenteet, erityisesti roottori lapoineen?


(1)  EUVL 2015, L 241, s. 1.

(2)  EUVL 2006, L 376, s. 36.

(3)  EUVL 2009, L 140, s. 16.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksa) on esittänyt 4.1.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Detlef Meyn

(Asia C-9/18)

(2018/C 134/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Karlsruhe

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Detlef Meyn

Ennakkoratkaisukysymys

Onko ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) – kolmas ajokorttidirektiivi (jäljempänä ajokorttidirektiivi) – 2 artiklan 1 kohdan mukainen tunnustamisvelvollisuus olemassa myös sen jälkeen, kun Euroopan unionin jäsenvaltio on vaihtanut ajokortin arvioimatta kuljettamiseen vaadittavaa soveltuvuutta, jos aikaisempaa ajokorttia ei koske tunnustamisvelvollisuus (tässä tapauksessa aikaisempi, toisen Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämä ajokortti perustui puolestaan kolmannen valtion myöntämän ajokortin vaihtamiseen, ajokorttidirektiivin 11 artiklan 6 kohdan kolmas virke)?


(1)  EUVL 2006, L 403, s. 18.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 2.2.2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

(Asia C-71/18)

(2018/C 134/21)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vestre Landsret

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Skatteministeriet

Vastapuoli: KPC Herning

Ennakkoratkaisukysymys

Onko arvonlisäverodirektiivin (1) 135 artiklan 1 kohdan j alakohdan (vrt. 12 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta), luettuna yhdessä 135 artiklan 1 kohdan k alakohdan (vrt. 12 artiklan 1 kohdan 3 alakohta ja 3 kohta) kanssa, mukaista, että jäsenvaltio pääasiassa vallitsevien kaltaisissa olosuhteissa pitää sellaisen kiinteän omaisuuden luovutusta, johon luovutushetkellä sisältyy rakennus, arvonlisäverollisena rakennusmaan myyntinä, kun osapuolten tarkoitus on purkaa rakennus kokonaan tai osittain uuden rakennuksen tieltä?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EYVL 2006, L 347, s. 1).


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki upravni sud (Kroatia) on esittänyt 8.2.2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Asia C-90/18)

(2018/C 134/22)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Visoki upravni sud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Vastapuoli: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 15 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan määräyksiä ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001) 4 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännökselle, jossa säädetään poikkeuksettomasta oikeudesta tutustua julkisten varojen käyttöä koskeviin tietoihin, myös siinä tapauksessa, että oikeutta tutustua kyseisiin tietoihin on muuten rajoitettu sen takia, että ne kuuluvat liikesalaisuuden (pankkisalaisuuden) piiriin?


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 19.2.2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Asia C-129/18)

(2018/C 134/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SM

Vastapuoli: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Muut osapuolet: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) ja Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko lapsi, jonka pysyvä laillinen huoltajuus on ns. kafala-järjestelyn tai hänen lähtömaansa lainsäädännössä säädetyn vastaavan järjestelyn mukaisesti määrätty unionin kansalaiselle tai kansalaisille, direktiivin 2004/38 (1) 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa?

2)

Voidaanko direktiivin muita säännöksiä, erityisesti 27 ja 35 artiklaa, tulkita niin, että tällaisten lasten maahanpääsy voidaan evätä, jos he ovat hyväksikäytön, kaltoinkohtelun tai lapsikaupan uhreja tai vaarassa joutua sellaisen kohteiksi?

3)

Onko jäsenvaltiolla oikeus tutkia ennen sellaisen lapsen, joka ei ole ETA-kansalaisen biologinen jälkeläinen, tunnustamista 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi jälkeläiseksi suoraan etenevässä polvessa, onko lapsen etu otettu riittävällä tavalla huomioon menettelyissä, joissa lapselle määrättiin holhooja tai huoltaja, joka on ETA-kansalainen?


(1)  Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).


Unionin yleinen tuomioistuin

16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Matkapuhelimen suojakotelo)

(Asia T-166/15) (1)

((Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää matkapuhelimen suojakoteloa - Mallin julkistaminen - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta - Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet))

(2018/C 134/24)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Claus Gramberg (Essen, Saksa) (edustajat: aluksi asianajaja S. Kettler, sitten asianajajat F. Klopmeier ja G. Becker)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Hanne)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa: Sorouch Mahdavi Sabet (Pariisi, Ranska)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 13.1.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 460/2013-3), joka koskee osapuolten Claus Gramberg ja Sorouch Mahdavi Sabet välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) kolmannen valituslautakunnan 13.1.2015 tekemä päätös (asia R 460/2013-3) kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Claus Grambergin oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien EUIPO:n valituslautakunnan menettelystä aiheutuneet välttämättömät kulut.


(1)  EUVL C 198, 15.6.2015.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Asia T-222/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Menettämismenettely - EU-sanamerkki MAGELLAN - Tosiasiallinen käyttö - Todistustaakka - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artikla ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 artikla ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) - Mitättömyysosaston menettelyvirhe - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla) - Suullinen käsittely - Asetuksen N:o 207/2009 77 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 96 artikla))

(2018/C 134/25)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat R. Kunze, G. Würtenberger ja T. Wittmann)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (asiamiehet: D. Gája ja D. Walicka)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Sveitsi) (edustajat: asianajajat R. Ingerl ja D. Wiedemann)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 3.2.2016 tekemästä päätöksestä (asiat R 3092/2014-2 ja R 3118/2014-2), joka koskee osapuolten Hansen Medical ja Covidien välistä menettämismenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Hansen Medical, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 270, 25.7.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – CEE Bankwatch Network v. komissio

(Asia T-307/16) (1)

((Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Asiakirjat, jotka liittyvät Euratom-lainan myöntämisestä Ukrainalle ydinreaktorien turvallisuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman tukemiseen annettuun komission päätökseen - Kansainvälisiä suhteita koskevan yleisen edun suojaa koskeva poikkeus - Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus - Ylivoimainen yleinen etu - Asetus (EY) N:o 1367/2006 - Soveltaminen Euratomin perustamissopimuksen puitteissa tehtyihin päätöksiin liittyviin asiakirjoihin))

(2018/C 134/26)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CEE Bankwatch Network (Praha, Tšekki) (edustaja: asianajaja C. Kiss)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart ja C. Cunniffe)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan 15.4.2016 annettu komission päätös C(2016) 2319 final, jolla evättiin yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin ja neuvoston asiakirjoihin 30.5.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EUVL 2001, L 145, s. 43) perusteella oikeus tutustua useisiin asiakirjoihin, jotka liittyivät Euratom-lainan myöntämisestä Ukrainalle ydinreaktorien turvallisuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman tukemiseen annettuun komission päätökseen C(2013) 3496 final

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

CEE Bankwatch Network vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Valittajana Zink ja muuna osapuolena komissio

(Asia T-338/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Ulkomaankorvaus - Hallinnollisesta virheestä johtunut korvauksen maksamatta jättäminen usean vuoden ajalta - Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta - Kohtuullinen aika))

(2018/C 134/27)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Richard Zink (Bamako, Mali) (edustajat: asianajajat N. de Montigny ja J.-N. Louis)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Bohr ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) 11.4.2016 antamasta tuomiosta Zink v. komissio (F-77/15, EU:F:2016:74) tehty valitus, jossa vaaditaan tämän tuomion kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) 11.4.2016 antama tuomio Zink v. komissio (F-77/15) kumotaan.

2)

Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) 23.7.2014 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin mainitun päätöksen mukaan komissio oli kieltäytynyt maksamasta Richard Zinkille ulkomaankorvausta ajanjaksolta 1.9.2007–30.4.2009.

3)

Virkamiestuomioistuimessa nostettu kanne, joka on rekisteröity asianumerolla F-77/15, hylätään muilta osin.

4)

Komissio velvoitetaan korvaamaan muutoksenhausta sekä asian käsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/21


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2018 – Iberdrola v. komissio

(Asia T-260/15 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Espanjan verolainsäädännössä säädetty tukijärjestelmä - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty))

(2018/C 134/28)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Iberdrola, SA (Bilbao, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Ruiz Calzado ja J. Domínguez Pérez)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Stromsky ja P. Němečková)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 278 ja 279 artiklaan perustuva vaatimus, joka koskee valtiontuesta SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), jonka Espanja on toteuttanut, omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahallisen liikearvon kirjaamisesta kuluksi koskevasta järjestelmästä 15.10.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/314 (EUVL 2015, L 56, s. 38) täytäntöönpanon lykkäämistä.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Asiassa Iberdrola v. komissio (T-260/15 R) 24.11.2017 annettu määräys peruutetaan.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/21


Kanne 22.11.2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. komissio

(Asia T-764/17)

(2018/C 134/29)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Costas Alonso)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29.4.2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004) tehdyn oikaisun, joka julkaistiin 21.9.2017 Euroopan unionin virallisen lehden numerossa L 243

kumoamaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29.4.2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 854/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004) tehdyn oikaisun, joka julkaistiin 21.9.2017 Euroopan unionin virallisen lehden numerossa L 243.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi seuraavaa:

1.

Huomiota herättävää on se, että komissio hyväksyy implisiittisesti sen, että jäsenvaltiot soveltavat eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia koskevia säännöksiä eri tavalla hyvin konkreettisissa tilanteissa, esimerkiksi Kiinasta peräisin olevien pakastekalasäiliöiden osalta, millä on kielteinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen vilpittömään kilpailuun.

2.

Suurimman ongelman on havaittu liittyvän eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin ja kolmansissa valtioissa sijaitseviin laitoksiin toimittamiseen käytettävien alusten niin sanottuun ”kaksinkertaiseen rekisteröitymiseen”.

3.

Elintarvikealan toimija, joka tuo eläinperäisiä elintarvikkeita unionin ulkopuolelta, voi tuoda kalatuotteita kolmannesta maasta vain, jos se sekä kyseessä oleva kolmas maa, josta tuotteet toimitetaan, että laitos, josta tuote lähetetään ja jossa se on vastaanotettu tai valmistettu, kuuluvat luetteloon.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/22


Kanne 30.1.2018 – Tassi v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia T-50/18)

(2018/C 134/30)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Smaro Tassi (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja E. Kleani)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin tuomioistuimen 23.11.2017 tekemän päätöksen (viite 20173192), jolla hylättiin tarjous, jonka kantaja oli toimittanut kreikankielisten freelance-kääntäjien sopimuksia koskevan hankintailmoituksen 2017/S 002-001564 yhteydessä

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalaiseen päätökseen ei ollut liitetty määrättyjä kriteereitä, jotka koskevat hankintamenettelyssä pyydettyjen käännösten laadun tasoa, minkäänlaista korjattua versiota tai vertailevaa raporttia, josta voisi käydä ilmi perustelut sille, mistä syystä vastaaja katsoi, että kantajan toimittama koekäännös ei vastannut vaadittua vähimmäistasoa. Kantaja katsoo tältä osin, että riidanalainen päätös ei ollut asianmukaisesti perusteltu ja että valintamenettelyä rasitti avoimuuden puute.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/22


Kanne 30.1.2018 – Kleani v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia T-51/18)

(2018/C 134/31)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Efterpi Kleani (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Tassi)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin tuomioistuimen 23.11.2017 tekemän päätöksen (viite 20172046), jolla hylättiin tarjous, jonka kantaja oli toimittanut kreikankielisten freelance-kääntäjien sopimuksia koskevan hankintailmoituksen 2017/S 002-001564 yhteydessä

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalaiseen päätökseen ei ollut liitetty määrättyjä kriteereitä, jotka koskevat hankintamenettelyssä pyydettyjen käännösten laadun tasoa, minkäänlaista korjattua versiota tai vertailevaa raporttia, josta voisi käydä ilmi perustelut sille, mistä syystä vastaaja katsoi, että kantajan toimittama koekäännös ei vastannut vaadittua vähimmäistasoa. Kantaja katsoo tältä osin, että riidanalainen päätös ei ollut asianmukaisesti perusteltu ja että valintamenettelyä rasitti avoimuuden puute.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/23


Kanne 5.2.2018 – Rodriguez Prieto v. komissio

(Asia T-61/18)

(2018/C 134/32)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ensisijaisesti velvoittamaan komission korvaamaan aiheutuneet vahingot ja siis maksamaan kantajalle 68 831 euroa aineellisesta vahingosta ja 100 000 euroa henkisestä kärsimyksestä

toissijaisesti kumoamaan 28.3.2017 päivätyn päätöksen avun epäämisestä

joka tapauksessa velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää pääasiallisesti, että komissio on tehnyt virkavirheen jättäessään huomiotta kantajan aseman väärinkäytösten paljastajana, mikä on aiheuttanut kantajalle aineellista vahinkoa ja henkistä kärsimystä, jotka kyseisen toimielimen on korvattava. Kantaja väittää toissijaisesti, että komissio on jättänyt noudattamatta henkilöstösääntöjen 24 artiklaa epäämällä häneltä rikosoikeudellisen menettelyn päätteeksi avun, josta mainitussa artiklassa säädetään.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/23


Kanne 6.2.2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Asia T-63/18)

(2018/C 134/33)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgaria) (edustaja: asianajaja A. Kostov)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröitävä kuviomerkki TORRO Grande Meat in Style – Rekisteröintihakemus nro 14 744 452

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 20.12.2017 asiassa R 1776/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä hylätään valitus väiteosaston päätöksestä

velvoittaa EUIPO:n ja Grupo Osborne S.A:n korvaamaan Torro Entertainment Ltd:n oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa sekä valitus- ja väitemenettelyissä.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Perusteluvelvollisuus ja huolellisuusvelvollisuus on laiminlyöty.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/24


Kanne 6.2.2018 – Venezuela v. neuvosto

(Asia T-65/18)

(2018/C 134/34)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Venezuelan bolivariaaninen tasavalta (edustajat: asianajajat F. Di Gianni ja L. Giuliano

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 13.11.2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/2063 kantajaa koskevilta osin

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan neuvosto loukkasi kantajan oikeutta tulla kuulluksi, koska se toteutti rajoittavat toimenpiteet ilmoittamatta aikomuksestaan kantajalle etukäteen ja kuulematta etukäteen kantajaa niistä tosiseikoista, joilla rajoittavia toimenpiteitä perustellaan.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan neuvosto loukkasi velvoitettaan esittää perustelut ja riittävä näyttö rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen niiden tosiseikkojen osalta, joihin rajoittavat toimenpiteet perustuvat.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan rajoittavat toimenpiteet muodostavat kansainvälisen tapaoikeuden vastaisia laittomia vastatoimenpiteitä.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/25


Kanne 29.1.2018 – Tsapakidou v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia T-66/18)

(2018/C 134/35)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Argyro Tsapakidou (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja E. Kleani)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin tuomioistuimen 23.11.2017 tekemän päätöksen (viite 20173939), jolla hylättiin tarjous, jonka kantaja oli toimittanut kreikankielisten freelance-kääntäjien sopimuksia koskevan hankintailmoituksen 2017/S 002-001564 yhteydessä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan EU:n yleisiä oikeusperiaatteita, joiden mukaan hallinnollisten toimien perusteluiden on oltava riittävät ja niissä on mainittavat periaatteet, joille ne perustuvat. Riidanalainen päätös ei ole näiden kriteerien mukainen. Kantaja väittää erityisesti, että vastaajan esittämät perustelut olivat puutteelliset tarjouseritelmän 4.3.1 artiklan valossa. Lisäksi kantajalle esitetyt tiedot eivät hänen mukaansa mahdollistaneet hänen kyseessä olevassa koekäännöksessä saamansa tuloksen pätevyyden arvioimista. Hänellä ei ollut tietoa arvioinnissa käytetyistä suuntaviivoista tai kriteereistä, joiden perusteella riidanalainen päätös tehtiin.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/25


Kanne 9.2.2018 – CN v. parlamentti

(Asia T-76/18)

(2018/C 134/36)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CN (edustajat: asianajajat C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan tämän kanteen tutkittavaksi;

määräämään, että vastaajan on esitettävä APA-komitean (työpaikkakiusaamista ja sen ehkäisemistä käsittelevä neuvoa-antava komitea) päätelmät, kyseisen komitean kuulemien todistajien lausuntopöytäkirjat ja Euroopan parlamentin puhemiehelle APA-komitean sisäisten sääntöjen 10 artiklan nojalla toimitettu asiakirja-aineisto;

kumoamaan riidanalaisen päätöksen ja tarvittavin osin valituksen hylkäävän päätöksen;

velvoittamaan vastaajan maksamaan 68 500 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan riidanalaisella päätöksellä, ts. Euroopan parlamentin päätöksellä, jolla kantajan esittämä avustamispyyntö hylättiin, rikotaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 41 artiklaa ja Euroopan unionin virkamiesten henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 25 artiklaa eikä siinä ole noudatettu perusteluvelvollisuutta, hyvän hallinnon periaatetta, huolenpitovelvollisuutta ja oikeutta tulla kuulluksi.

2)

Toinen kanneperuste perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen ja perusoikeuskirjan 31 artiklan, henkilöstösääntöjen 12a ja 24 artiklan rikkomiseen sekä huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/26


Kanne 12.2.2018 – VE v. ESMA

(Asia T-77/18)

(2018/C 134/37)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: VE (edustajat: asianajajat L. Levi ja N. Flandin)

Vastaaja: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että tämä kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja että se on perusteltu

kumoamaan kantajasta vuodelle 2016 laaditun arviointikertomuksen siltä osin kuin siinä arvioidaan kantajan suoritus heikoksi

kumoamaan myös, siltä osin kuin on tarpeen, ESMA:n 6.11.2017 tekemän päätöksen, jolla se hylkäsi kantajan valituksen

katsomaan, että kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä on maksettava oikeuden ja kohtuuden mukaan arvioitu 10 000 euron suuruinen korvaus, ja

määräämään korvattaviksi kaikki tästä kanteesta hänen asianajajilleen aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että ESMA rikkoi henkilöstösääntöjen 110 artiklaa kun se vahvisti arviointioppaan henkilöstökomiteaa kuulematta.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että henkilöstösääntöjen 43 artiklan 1 kohtaa ja arviointiopasta on rikottu siltä osin kuin vastaaja teki useita ilmeisiä arviointivirheitä

siltä osin kuin on kyse tuottavuutta, pätevyyttä ja käytöstä koskevista arviointiperusteista,

siltä osin kuin on kyse vastaajan kantajan muun toiminnan arvioimisesta.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että huolenpitovelvollisuutta on laiminlyöty ja hyvän hallinnon periaatetta loukattu kantajan terveysongelmien osalta ja siihen, että hänelle ei tarjottu neuvontaa, että työolot olivat epäsuotuisat ja että asianmukaisia koulutuksia ei järjestetty.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/27


Kanne 9.2.2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

(Asia T-79/18)

(2018/C 134/38)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muu osapuoli

Kantaja: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Kohl)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Borbet GmbH (Hallenberg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröitävä kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ARBET – Rekisteröintihakemus nro 14 320 915

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 6.12.2017 asiassa R 1117/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää valituksen, jonka väliintulija teki 26.5.2017 väiteosaston 30.3.2017 tekemästä päätöksestä

velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakunnassa pidetystä menettelystä aiheutuneet kulut.

Kanneperuste

Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/27


Kanne 13.2.2018 – Husky CZ v EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(Asia T-82/18)

(2018/C 134/39)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Husky CZ s.r.o. (Praha, Tšekki) (edustaja: asianajaja L. Lorenc)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki HUSKY väreissä sininen, musta ja valkoinen – Rekisteröintihakemus nro 4 442 431

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.1.2018 asiassa R 812/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Valituslautakunta ei ottanut asianmukaisesti huomioon kantajan esittämiä väitteitä ja todisteita ja totesi tämän vuoksi virheellisesti, mihin aiempiin oikeuksiin väite perustui.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/28


Kanne 9.2.2018 – CH v. parlamentti

(Asia T-83/18)

(2018/C 134/40)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CH (edustajat: asianajajat C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

tutkimaan kanteen

määräämään vastaajan esittämään työpaikkakiusaamista ja sen ehkäisemistä työpaikalla käsittelevän neuvoa-antava komitean, joka käsittelee parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä kanteluita (jäljempänä neuvoa-antava komitea) päätelmät, pöytäkirjat neuvoa-antavan komitean suorittamista todistajien kuulemisista ja neuvoa-antavan komitean sisäisen säännöstön 10 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin puheenjohtajalle tiedoksi annetun asiakirja-aineiston

kumoamaan riidanalaisen päätöksen ja tarvittaessa valituksen hylkäämisestä tehdyn päätöksen

velvoittamaan vastaajan maksamaan 68 500 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä vahingosta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 41 artiklan rikkomiseen, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 25 artiklan rikkomiseen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyömiseen, hyvän hallinnon periaatteen, kuulluksi tulemista koskevan oikeuden ja puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen sekä huolenpitovelvollisuuden laiminlyömiseen riidanalaisella päätöksellä eli Euroopan parlamentin päätöksellä hylätä kantajan esittämä avustuspyyntö.

2)

Toinen kanneperuste perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen, perusoikeuskirjan 31 artiklan, henkilöstösääntöjen 12 a artiklan ja 24 artiklan rikkomiseen sekä huolenpitovelvollisuuden laiminlyömiseen.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/29


Kanne 19.2.2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

(Asia T-88/18)

(2018/C 134/41)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italia) (edustaja: asianajaja G. Medri)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ARMONIE – Rekisteröintihakemus nro 16 430 068

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 15.12.2017 asiassa R 2063/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/29


Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (Café del Sol)

(Asia T-89/18)

(2018/C 134/42)

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Ramón Guirla Broto (Marbella, Espanja) (edustaja: asianajaja J. de Castro Hermida)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Café del Sol” – EU-tavaramerkki nro 6 105 985

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 4.12.2017 asiassa R 1095/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja toteaa perustelluksi väitteen, joka perustuu etusijalla olevaan tavaramerkkiin, jonka haltija on väitteen tekijä Ramón Guiral Broto ja joka on espanjalainen tavaramerkki nro 2348110 kansainvälisen luokituksen luokassa 42

vahvistaa väiteosaston päätöksen, jolla hylätään saksalaisen kaupallisen yhtiön gastro & soul GmbH:n tekemä hakemus EU-tavaramerkin nro 6 105 985 rekisteröimiseksi kansainvälisen luokituksen luokassa 43 ”Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus”, kun otetaan huomioon kuluttajalle aiheutuva sekaannusvaara siitä, että vastakkain olevia tavaramerkkejä käytetään rinnakkain, koska ne ovat sanamuodoltaan hyvin samankaltaisia ja niillä on sama soveltamisala; tai jos unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole toimivaltaa, palauttaa asian Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valituslautakunnalle, jolla on velvollisuus todeta väite perustelluksi

toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen epäjohdonmukaisuuden ja kantajan puolustautumisoikeuksien ja oikeusvarmuuden loukkaamisen vuoksi, koska kantajalle on valitusmenettelyssä R 1095/2017-4 nimenomaisesti kieltäydytty antamasta mahdollisuutta saada täydellinen käännös häntä vastaan vedotusta ensisijaisesta tavaramerkistä, mikä on vastoin yhtä niistä periaatteista, joiden nojalla unionin yleinen tuomioistuin päätti asiassa T-548/15 13.12.2016 antamassaan tuomiossa palauttaa asian EUIPO:n valituslautakuntaan, ja palauttaa asian uudelleen EUIPO:n valituslautakuntaan tämän laiminlyönnin korjaamiseksi ja siis asian ratkaisemiseksi.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/30


Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (CAFE DEL SOL)

(Asia T-90/18)

(2018/C 134/43)

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Ramón Guirla Broto (Marbella, Espanja) (edustaja: asianajaja J. de Castro Hermida)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Café del Sol” – EU-tavaramerkki nro 6 104 608

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 4.12.2017 asiassa R 1096/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja toteaa perustelluksi väitteen, joka perustuu etusijalla olevaan tavaramerkkiin, jonka haltija on väitteen tekijä Ramón Guiral Broto ja joka on espanjalainen tavaramerkki nro 2348110 kansainvälisen luokituksen luokassa 42

vahvistaa väiteosaston päätöksen, jolla hylätään saksalaisen kaupallisen yhtiön gastro & soul GmbH:n tekemä hakemus EU-tavaramerkin nro 6 105 985 rekisteröimiseksi kansainvälisen luokituksen luokassa 43 ”Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus”, kun otetaan huomioon kuluttajalle aiheutuva sekaannusvaara siitä, että vastakkain olevia tavaramerkkejä käytetään rinnakkain, koska ne ovat sanamuodoltaan hyvin samankaltaisia ja niillä on sama soveltamisala; tai jos unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole toimivaltaa, palauttaa asian Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valituslautakunnalle, jolla on velvollisuus todeta väite perustelluksi

toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen epäjohdonmukaisuuden ja kantajan puolustautumisoikeuksien ja oikeusvarmuuden loukkaamisen vuoksi, koska kantajalle on valitusmenettelyssä R 1096/2017-4 nimenomaisesti kieltäydytty antamasta mahdollisuutta saada täydellinen käännös häntä vastaan vedotusta ensisijaisesta tavaramerkistä, mikä on vastoin yhtä niistä periaatteista, joiden nojalla unionin yleinen tuomioistuin päätti asiassa T-548/15 13.12.2016 antamassaan tuomiossa palauttaa asian EUIPO:n valituslautakuntaan, ja palauttaa asian uudelleen EUIPO:n valituslautakuntaan tämän laiminlyönnin korjaamiseksi ja siis asian ratkaisemiseksi.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/31


Kanne 16.3.2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

(Asia T-91/18)

(2018/C 134/44)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (edustajat: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler, solicitor ja C. Rani, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus kuviomerkki DIAMOND CARDin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 15 775 422

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 14.12.2017 asiassa R 1544/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/32


Kanne 19.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

(Asia T-94/18)

(2018/C 134/45)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksa) (edustajat: asianajajat N. Weber ja L. Thiel)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin fit+fun rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Hakemus nro 15 996 432

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.12.2017 asiassa R 847/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/32


Kanne 19.2.2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(Asia T-96/18)

(2018/C 134/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja K. Bröcker)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, Kalifornia, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ZORRO – EU-tavaramerkki nro 5 399 787

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 19.12.2017 asiassa R 1637/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen,

hyväksyy vaatimuksen Euroopan unionin tavaramerkin nro 5 399 787 rekisteröinnin julistamisesta osittain mitättömäksi kaikkien riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, ja

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa sekä 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/33


Kanne 16.2.2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

(Asia T-97/18)

(2018/C 134/47)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: DeepMind Technologies Ltd (Lontoo, Yhdistyneet kuningaskunnat) (edustajat: barrister T. St Quintin, solicitor K. Gilbert ja solicitor G. Lodge)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki STREAMS – Rekisteröintihakemus nro 15 166 176

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.11.2017 asiassa R 35/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä, koska se on EU:n tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan vastainen tai toissijaisesti

kumoaa riidanalaisen päätöksen samalla perusteella

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/33


Kanne 20.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

(Asia T-98/18)

(2018/C 134/48)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksa) (edustajat: asianajajat N. Weber ja L. Thiel)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin MULTIFIT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 15 996 291

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.11.2017 asiassa R 846/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/2001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/34


Kanne 19.2.2018 – Stamatopoulos v. ENISA

(Asia T-99/18)

(2018/C 134/49)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Grigorios Stamatopoulos (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa ENISAn henkilöstöhallinnon 25.7.2017 tekemän päätöksen, jolla kantajan avointa toimea koskevan ilmoituksen ENISA-TA16-AD-2017-03 mukaisesti tekemä hakemus ENISAn rahoitus- ja hankintayksikön johtajan virkaan hylättiin, jotta virasto arvioi kantajan hakemuksen uudelleen oikeudenmukaisesti ja avoimesti

velvoittaa vastaajan korvaamaan kantajalle tälle aiheutuneen henkisen kärsimyksen, joka perustuu riidanalaista toimea rasittaviin lainvastaisuuksiin, vähintään viiden tuhannen (5 000) euron suuruisena ja

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisellä kanneperusteella kantaja väittää, että riidanalaisessa toimessa laiminlyödään vastaajan perusteluvelvollisuutta, koska se ei sisällä riittäviä perusteluja kantajan hakemuksen hylkäämiseksi. ENISA toimitti kantajalle hänen pisteensä kunkin valintaperusteen osalta ja hänen yhteispisteensä, mutta ehdokkaiden arviointi oli luonteeltaan vertailevaa, minkä vuoksi kullekin hakijalle annetut pisteet olivat tällaisen vertailevan analyysin tulos. Kantaja väittää näin ollen, että koska ENISA ei ilmoittanut kantajalle tälle kunkin perusteen osalta myönnettyjen pisteiden erityisiä perusteluja, mukaan lukien haastattelu- ja testivaiheeseen edenneiden menestyksekkäiden hakijoiden suhteellisia etuja, se ei esittänyt riittäviä perusteluja, joiden ansiosta kantaja voisi yhtäältä selvittää, oliko hänelle vastainen toimi perusteltu ja oliko asianmukaista nostaa kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja joiden ansiosta unionin yleinen tuomioistuin voisi toisaalta arvioida toimen laillisuuden.

2.

Toisella kanneperusteella kantaja väittää, että valintalautakunnan arvioon hänen kyvyistään liittyi ilmeinen arviointivirhe erityisesti seuraavien valintaperusteiden arvioinnin osalta:”Hyvät organisointitaidot, tarkkuus ja kyky analysoida monimutkaisia taloudellisia tietoja, koota niitä ja tehdä niistä yhteenvetoja”; ”Erinomaiset neuvottelu- ja ongelmanratkaisukyvyt”; ”Vahvat valmiudet ohjata ihmisiä ja ratkaista konflikteja”; ”Hyvät englannin kielen suulliset ja kirjalliset viestintätaidot” ja ”Kyky säilyttää tehokkuus työmäärän ollessa suuri ja pysyminen johdonmukaisesti ohjelmakohtaisissa aikatauluissa työympäristön muutoksista huolimatta”.

3.

Kolmannella kanneperusteella kantaja väittää, että riidanalaisella toimella loukataan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja avoimuusperiaatetta. Valintalautakunnan asettama raja-arvo sille, ketkä hakijat etenivät haastattelu- ja testivaiheeseen, määritettiin omavaltaisesti ja lainvastaisesti. Kantaja väittää, että avointa toimea koskevassa ilmoituksessa ei mainittu edellytyksiä, jotka koskivat sitä, milloin raja-arvo asetettaisiin ja mitkä perusteet valintalautakunnan pitäisi ottaa huomioon sen määrittämiseksi. Valintalautakunta ei näin ollen esittänyt missään vaiheessa perusteluja siitä, miten se määritteli raja-arvon, ja ilmoitti sen hakijoille vasta arvioinnin päättymisen jälkeen.

4.

Edellä mainitut lainvastaisuudet huomioiden kantaja vaatii lopuksi hänelle siitä aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaamista, että hän osallistui virheelliseen ja lainvastaiseen menettelyyn ja että häntä koskevien hylkäysperusteiden perustelut puuttuivat, ja toteaa, että tätä voidaan pitää vain täydellisenä kunnioituksen puuttumisena häntä kohtaan ja hänen hyvää hallintoa koskevan oikeutensa loukkaamisena.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/35


Kanne 19.2.2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

(Asia T-102/18)

(2018/C 134/50)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Martin Knauf (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Jaeger)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin ”upgrade your personality” rekisteröinnistä EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 15 750 029

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 18.12.2017 asiassa R 1011/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

rekisteröi sanamerkin ”upgrade your personality” EU-tavaramerkiksi seuraavia luokkiin 9 ja 28 kuuluvia tavaroita varten:

Luokka 9 – Tietokoneohjelmat [tallennetut]; Ohjelmistot (tietokone-) [järjestelmästä toiseen poimittavat]; Ohjelmistot; Peliohjelmistot; Ohjelmistot videopeleihin; Tietojenkäsittelyohjelmistot; Tietokonegrafiikkaohjelmistot; Virtuaalitodellisuuspeliohjelmistot; Virtuaalitodellisuusohjelmistot; Optiset tietovälineet ja niille tallennetut ohjelmistot; Valmiiksi tallennetut magneettiset tietovälineet; Videopelikasetit; Videonauhat; Nauhoitetut videonauhat

Luokka 28 – Pelikonsolit

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/36


Kanne 19.2.2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(Asia T-103/18)

(2018/C 134/51)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Schmitz ja M. Breuer)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Smoothline AG (Zürich, Sveitsi)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki Smoothline – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro. 958 169

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.12.2017 asiassa R 115/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 95 artiklan rikkominen

Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/36


Kanne 22.2.2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

(Asia T-104/18)

(2018/C 134/52)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Espanja) (edustajat: asianajajat P. Palacios Pesquera ja M. Rius Coma)

Vastaaja: Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottaa kanteen ja siinä esitetyt oikeudelliset perusteet tutkittaviksi

hyväksyy kanteessa esitetyt oikeudelliset perusteet ja kumoaa riidanalaisen päätöksen, jossa vahvistetaan, ettei enempiin toimiin ole aihetta ryhtyä siltä osin kuin on kyse TECNALIAn suorittamiin tehtäviin liittyvien määrien takaisinmaksusta

velvoittamaan REA:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämä kanne liittyy rahoituksen takaisinperintää koskevan osapuolten välisen menettelyn lopputulokseen FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH grant agreement -hankkeen yhteydessä. Päätös päättää kyseinen FoodWatch-hanke perustuu siihen, ettei kantajalle väitetysti ole ilmoitettu BreadGuard-hankkeen olemassaolosta. Viimeksi mainittu hanke on REA:n mukaan hyvin samankaltainen kuin FoodWatch-hanke tavoitteiden, työmenetelmien ja odotettujen lopputulosten osalta.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei riidanalaista päätöstä ole perusteltu siltä osin kuin on kyse siitä, ettei vapauttavaa näyttöä, jota TECNALIA korosti osapuolten välisen tutkintamenettelyn kuluessa, ole otettu huomioon.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että FoodWatch-hankesopimuksen liitteen II sisältöä on rikottu, koska vastaaja ei ole ilmaissut niiden riippumattomien asiantuntijoiden henkilöllisyyttä, jotka vahvistivat riidanalaisen päätöksen perusteena olleet asiantuntijakertomukset, ja esti näin ollen TECNALIAa riitauttamasta kyseisiä kertomuksia.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu syyllisyysperiaatteen loukkaamiseen, koska vastaaja ei ole ottanut huomioon TECNALIAn todellista osuutta väitettyihin tapahtumiin.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu laillisuusperiaatteen loukkaamiseen, koska hankkeet on pantu täytäntöön asianmukaisesti ja koska TECNALIA ei ole rikkonut tai jättänyt täyttämättä sovittuja sitoumuksia.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen, koska huomioon ei ole otettu kunkin moitittavaan toimintaan osallistuneen syyllisyyden astetta.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/37


Kanne 22.2.2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Asia T-105/18)

(2018/C 134/53)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: André Deeray (Bry-sur-Marne, Ranska) (edustaja: asianajaja S. Santos Rodríguez)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkki LILI LA TIGRESSE – rekisteröintihakemus nro 015 064 462

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 13.12.2017 asiassa R 1244/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

velvoittaa EUIPO:n ja Charles Claire LLP:n korvaamaan kulut EUIPOssa käydystä hallinnollisesta menettelystä.

Kanneperuste

Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/38


Kanne 20.2.2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(Asia T-107/18)

(2018/C 134/54)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Erkan Aytekin (Ankara, Turkki) (edustaja: asianajaja V. Martín Santos)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus kuviomerkin Dienne rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 15 080 302

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 15.12.2017 asiassa R 1444/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen, ja

velvoittaa hakijan/väliintulijan ja/tai EUIPO:n korvaamaan tästä kanteesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä kaikki EUIPO:n päätöksistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/39


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Ranska v. komissio

(Asia T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 140, 23.6.2007.


16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/39


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Alcan France v. komissio

(Asia T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 235, 6.10.2007.