ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 111

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
26. maaliskuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 111/01

Avointen kemiallisbiologisten seulonta-alustojen eurooppalaisen infrastruktuurin perussääntö – Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (EU-OPENSCREEN ERIC)

1

2018/C 111/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8772 – Borealis / Nova Chemicals / Total / JV) ( 1 )

21

2018/C 111/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8799 – Marubeni Itochu Steel / Sumitomo Corporation / JV) ( 1 )

21

2018/C 111/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8806 – Richemont / Yoox Net-a-Porter Group) ( 1 )

22

2018/C 111/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8821 – Advent International / Circet Groupe) ( 1 )

22


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 111/06

Euron kurssi

23

2018/C 111/07

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 19. helmikuuta 2018 antama lausunto alustavasta päätösluonnoksesta asiassa AT.40113 – sytytystulpat – Esittelijä: Saksa

24

2018/C 111/08

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Sytytystulpat (AT.40113)

25

2018/C 111/09

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 21 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.40113 – Sytytystulpat) (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 929)

26


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 111/10

Ilmoitus terästuotteiden tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen vireillepanosta

29


 

Oikaisuja

2018/C 111/11

Oikaisu vuoden 2018 vapaapäiviin ( EUVL C 8, 11.1.2018 )

36


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/1


Avointen kemiallisbiologisten seulonta-alustojen eurooppalaisen infrastruktuurin perussääntö – Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (EU-OPENSCREEN ERIC)

(2018/C 111/01)

Sisällysluettelo

JOHDANTO 2
1 LUKU – YLEISET MÄÄRÄYKSET 3
1 artikla EU-OPENSCREEN ERICin perustaminen 3
2 artikla Määritelmät 3
3 artikla Tavoitteet ja tehtävät 3
2 LUKU – JÄSENYYS 4
4 artikla Jäsenyys ja edustajat 4
5 artikla Tarkkailijoiden asema ja edustajat 4
6 artikla Jäseneksi ja tarkkailijaksi ottaminen 5
7 artikla Jäsenyydestä ja tarkkailijan asemasta eroaminen 5
8 artikla Jäsenyyden tai tarkkailijan aseman päättäminen 5
3 LUKU – JÄSENTEN JA TARKKAILIJOIDEN OIKEUDET JA VELVOITTEET 5
9 artikla Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 5
10 artikla Tarkkailijoiden oikeudet ja velvollisuudet 6
4 LUKU – KUMPPANIYHTEISÖT 6
11 artikla Kumppaniyhteisöt 6
5 LUKU – HALLINTO 7
12 artikla Hallintorakenne 7
13 artikla Jäsenten kokous 7
14 artikla Jäsenten kokouksen päätöksenteko 8
15 artikla Pääjohtaja 8
16 artikla Kumppaniyhteisöfoorumi 9
17 artikla Neuvoa-antava tieteellis-eettinen lautakunta 9
6 LUKU – VARAINHOITO 10
18 artikla EU-OPENSCREEN ERICin varat 10
19 artikla Budjettiperiaatteet ja tilinpäätös 10
20 artikla Korvausvastuu 10
7 LUKU – RAPORTOINTI KOMISSIOLLE 10
21 artikla Raportointi Euroopan komissiolle 10
8 LUKU – TOIMINTAPERIAATTEET 10
22 artikla Käyttöoikeusperiaatteet 10
23 artikla Tiedotuspolitiikka 11
24 artikla Tiedonlevitysperiaatteet 11
25 artikla Immateriaalioikeudet 11
26 artikla Työhönottopolitiikka 11
27 artikla Hankinnat ja verovapautukset 11
9 LUKU – TOIMIAIKA JA PURKAMINEN 12
28 artikla Toimiaika ja purkaminen 12
10 LUKU – MUUT ASIAT 12
29 artikla Perustamista koskevat määräykset 12
30 artikla Perussäännön saatavuus 13
LIITE 1 – Luettelo jäsenistä ja tarkkailijoista 14
LIITE 2 – Jäsenten, tarkkailijoiden ja hallitustenvälisten järjestöjen vuosimaksut 15
LIITE 3 – Käyttöoikeudet 16
LIITE 4 – Immateriaalioikeudet 17
LIITE 5 – Mahdolliset kumppaniyhteisöt 19

JOHDANTO

Tšekin tasavalta

Suomen tasavalta

Saksan liittotasavalta

Latvian tasavalta

Norjan kuningaskunta

Puolan tasavalta

Espanjan kuningaskunta

jäljempänä ’perustajajäsenet’, jotka

a)

HALUAVAT vahvistaa Euroopan ja etenkin EU-OPENSCREEN ERICin perustajajäsenten asemaa Euroopassa sekä helpottaa valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä kemiallisen biologian alalla;

b)

OTTAVAT HUOMIOON erilaisten mahdollisten kemiallisten rakenteiden loputtoman määrän ja biotieteiden huomattavan monimutkaisuuden;

c)

KATSOVAT, että valtaosalla eurooppalaisista kemiallisen biologian tutkijoista on usein rajalliset mahdollisuudet hyödyntää kaikkein edistyneimpiä teknologioita, kemiallisia, biologisia ja tietoteknisiä resursseja sekä tietämystä ja asiantuntijuutta;

d)

KATSOVAT sen vuoksi, että Euroopan maiden on päästävä eroon hajanaisuudesta ja varmistettava avoin saatavuus ja siten lujitettava Euroopan kilpailukykyä kemiallisen biologian alalla ja biotieteiden alalla yleensä;

e)

OTTAVAT LÄHTÖKOHDAKSI Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin (ESFRI) tiekartan, jossa avointen kemiallisbiologisten seulonta-alustojen eurooppalainen infrastruktuuri (EU-OPENSCREEN) määritellään kemiallista biologiaa ja siihen liittyviä biotieteitä tukevaksi hajautetuksi eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi, joka mahdollistaa teknologioiden, asiantuntijuuden, datan ja koulutusmahdollisuuksien ylikansallisen hyödyntämisen, edistää tietojen jakamista, panee täytäntöön yhteiset korkeat laatustandardit, lujittaa yhteistyötä tiedeyhteisön ja teollisuuden välillä, sekä edesauttaa kansallisten infrastruktuurien jäsentämistä;

f)

TOTEAVAT, että osallistuminen EU-OPENSCREEN ERICiin antaa kemisteille, biologeille, kliinikoille, insinööreille ja tietotekniikka-asiantuntijoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä hyödyntäen EU-OPENSCREEN ERICin yhdistekokoelmaa ja -tietokantaa, ja sitä kautta se vahvistaa kansallisen kemiallisen biologian tutkimustoiminnan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä, millä on huomattava vaikutus tutkimusvalmiuksiin, innovointiin ja terveyteen;

g)

KEHOTTAVAT muita maita osallistumaan jäljempänä esitetyn perussäännön nojalla yhteisiin toimiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

EU-OPENSCREEN ERICin perustaminen

1.   Perustetaan avointen kemiallisbiologisten seulonta-alustojen eurooppalainen infrastruktuuri ”EU-OPENSCREEN”. EU-OPENSCREENin oikeudellisena muotona on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ERIC), jäljempänä ’EU-OPENSCREEN ERIC’.

2.   EU-OPENSCREEN ERICin sääntömääräinen kotipaikka on Berliini, Saksa.

3.   EU-OPENSCREEN ERICin työkieli on englanti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä perussäännössä seuraavilla suuraakkosin kirjoitetuilla sanoilla tai ilmaisuilla tarkoitetaan, ellei asiayhteydessä muulla tavalla määritellä, seuraavaa:

 

’jäsenellä’ 4 artiklassa tarkoitettua tahoa;

 

’perustajajäsenellä’ 4 artiklassa tarkoitettua tahoa;

 

’tarkkailijalla’ 5 artiklassa tarkoitettua tahoa;

 

’kumppaniyhteisöllä’ 11 artiklassa tarkoitettua tahoa;

 

’käyttäjällä’ oikeushenkilöä, jonka tutkijahenkilöstö hakee oikeutta hyödyntää EU-OPENSCREEN ERICin resursseja ja palveluita. ’Käyttäjän’ ei välttämättä tarvitse sijaita jäsen- tai tarkkailijamaassa;

 

’määrityksen tarjoavalla käyttäjällä’ oikeushenkilöä, jossa toimiva tutkijahenkilöstö toimittaa testijärjestelmän (määritys) EU-OPENSCREENin yhdistekokoelman seulontaan;

 

’yhdisteen tarjoavalla käyttäjällä’ oikeushenkilöä, jossa toimiva tutkijahenkilöstö toimittaa yhdisteitä lisättäväksi EU-OPENSCREENin yhdistekokoelmaan;

 

’tietokannan käyttäjällä’ oikeushenkilöä, jonka tutkijahenkilökunta käyttää EU-OPENSCREENin tietokantaa;

 

’kansallisella yhteyspisteellä’ isäntämaansa nimittämää kumppaniyhteisöä, joka toimii EU-OPENSCREEN-ERICin ja paikallisen tiedeyhteisön välisenä linkkinä vahvistaen kansallisen tiedeyhteisön (käyttäjät) ja eurooppalaisen hajautetun tutkimusinfrastruktuurin välistä yhteyttä ja joka rakentaa luottamusta infrastruktuuriin ja kannustaa tutkijoita osallistumaan siihen (esimerkiksi määrityksen tarjoavat käyttäjät, yhdisteen tarjoavat käyttäjät);

 

’keskustoimistolla’ Berliinissä sijaitsevaa EU-OPENSCREEN ERICin toimistoa; Toimiston henkilöstö hallinnoi kaikkia EU-OPENSCREEN ERICin tehtävien organisointiin ja suorittamiseen liittyviä prosesseja;

 

’isäntäjäsenmaalla’ maata, jossa EU-OPENSCREEN ERICin sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee;

 

’työjärjestyksellä’ 13 artiklan 5 kohdan mukaista, perussääntöä täydentävää sisäistä tukiasiakirjaa, jossa on kattavat määräykset EU-OPENSCREEN ERICin kaikkien toimien sääntelyyn.

3 artikla

Tavoitteet ja tehtävät

1.   EU-OPENSCREEN ERIC perustaa eurooppalaisen hajautetun tutkimusinfrastruktuurin, jota se hallinnoi ja kehittää. Eurooppalainen hajautettu tutkimusinfrastruktuuri koostuu seulonta-alustoista sekä kemian ja biologian laitteistosta, ja sen tarkoitus on tarjota tutkijoiden hyödynnettäväksi resursseja, välineitä ja laitteistoa sekä edistää korkealaatuista biologisten prosessien molekyylimekanismien tutkimusta.

2.   EU-OPENSCREEN ERIC operoi infrastruktuuria voittoa tavoittelematta. EU-OPENSCREEN ERIC voi harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa edellyttäen, että tämä toiminta liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä vaaranna sen suorittamista.

3.   Tehtäviensä hoitamiseksi EU-OPENSCREEN ERIC toteuttaa ja koordinoi erilaisia toimia, mukaan luettuina seuraavat mutta rajoittumatta kuitenkaan niihin:

a)

kehittää, täydentää ja ylläpitää eurooppalaista kemiallisbiologista yhdistekirjastoa

b)

kehittää, täydentää ja ylläpitää seulontatulosten keskustietokantaa

c)

perustaa toiminnan koordinointia varten keskustoimiston ja ylläpitää sen toimintaa

d)

järjestää ja koordinoi korkealaatuisia infrastruktuuripalveluja, joita tukevat yhdenmukaistetut menettelyt ja laatuvaatimukset

e)

varmistaa, että tutkijat voivat hyödyntää tehokkaasti EU-OPENSCREEN ERICin ja sen kumppaniyhteisöjen resursseja ja palveluja tässä perussäännössä määritettyjen sääntöjen mukaisesti

f)

tekee yhteistyötä muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa voidakseen palvella tutkijayhteisöä monitieteellisissä kysymyksissä

g)

jakaa välineitä ja dataa yleisön käyttöön

h)

edistää kanssakäymistä asiaankuuluvien toimialojen kanssa sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 (1) 3 artiklan 2 kohtaa.

2 LUKU

JÄSENYYS

4 artikla

Jäsenyys ja edustajat

1.   Asetuksen (EY) N:o 723/2009 9 artiklan 1 kohdassa määritellyt tahot voivat osallistua EU-OPENSCREEN ERICiin jäseninä tai tarkkailijoina. EU-OPENSCREENille ERIC-statuksen myöntämisen, josta vastaa Euroopan komissio, aikaisia jäseniä kutsutaan ’perustajajäseniksi’.

2.   Kukin jäsen voi nimittää sitä edustavan tahon. Edustava taho on valtuutettu edustamaan jäsentä kaikissa EU-OPENSCREEN ERICin sisäisissä asioissa. Jäsenten on ilmoitettava pääjohtajalle kaikista edustavaa tahoaan koskevista muutoksista.

3.   Jäsenet ja niitä edustavat tahot luetellaan perussäännön liitteessä 1. Pääjohtajan on pidettävä liite ajan tasalla.

5 artikla

Tarkkailija-asema ja edustajat

1.   Tahot, jotka haluavat EU-OPENSCREEN ERICin jäseniksi mutta jotka eivät vielä ole siinä asemassa, että niistä voisi tulla sen jäseniä, voidaan hyväksyä tarkkailijoiksi, joilla on 10 artiklan mukaiset rajatut oikeudet ja velvollisuudet. EU-OPENSCREEN ERICiin voi osallistua tarkkailijana kolmen vuoden ajan. Jäsenten kokous voi päättää tapauskohtaisesti tämän ajanjakson jatkamisesta.

2.   Kukin tarkkailija voi nimittää sitä edustavan tahon. Edustava taho on valtuutettu edustamaan tarkkailijaa kaikissa EU-OPENSCREEN ERICin sisäisissä asioissa. Tarkkailijan on ilmoitettava pääjohtajalle kaikista edustavaa tahoaan koskevista muutoksista.

3.   Tarkkailijat ja niitä edustavat tahot luetellaan perussäännön liitteessä 1. Pääjohtajan on pidettävä liite ajan tasalla.

6 artikla

Jäseneksi ja tarkkailijaksi ottaminen

Uusien jäsenten ja tarkkailijoiden ottamista koskevat ehdot ovat seuraavat:

a)

Jäseneksi hyväksyminen edellyttää jäsenten kokouksen hyväksyntää 14 artiklan mukaisella enemmistöllä.

b)

Hakija selvittää kirjallisessa hakemuksessa, kuinka se aikoo osallistua 3 artiklassa määriteltyjen EU-OPENSCREEN ERICin tavoitteiden saavuttamiseen ja tehtäviin ja miten se täyttää 9 tai 10 artiklassa esitetyt velvoitteet.

7 artikla

Jäsenyydestä ja tarkkailijan asemasta eroaminen

1.   Jäsen voi erota jätettyään kirjallisen erohakemuksen 12 kuukautta aikaisemmin. Jäsen ei voi erota ensimmäisten viiden toimivuoden aikana, ellei jäsenyyttä ole vahvistettu lyhyemmäksi ajaksi.

2.   Tarkkailija voi erota jätettyään kirjallisen erohakemuksen 12 kuukautta aikaisemmin.

3.   Eroavat jäsenet ja tarkkailijat täyttävät kaikki 9 artiklan 2 kohdassa tai 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet eroamisprosessin ollessa käynnissä.

8 artikla

Jäsenyyden tai tarkkailijan aseman päättäminen

1.   Jäsenten kokous voi kuultuaan kyseistä jäsentä tai tarkkailijaa päättää jäsenyyden tai tarkkailijan aseman, jos jäsen tai tarkkailija

a)

rikkoo vakavasti yhtä tai useampaa tämän perussäännön mukaista velvollisuuttaan tai

b)

aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa EU-OPENSCREEN ERICin toiminnalle vakavaa häiriötä, joka joko lamauttaa sisäiset menettelyt tai vaikeuttaa EU-OPENSCREEN ERICin palvelujen tarjoamista.

2.   Jäsen tai tarkkailija, jonka aseman päättämisestä äänestetään, ei voi osallistua aseman päättämistä koskevasta ehdotuksesta äänestämiseen, ja 14 artiklan mukaista enemmistöä mukautetaan vastaavasti.

3.   Jäsenet ja tarkkailijat täyttävät kaikki 9 artiklan 2 kohdassa tai 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet aseman päättämismenettelyn ollessa käynnissä. Jäsenyyden päättyminen tulee kuitenkin voimaan myös silloin, kun velvollisuuksia ei ole täytetty.

3 LUKU

JÄSENTEN JA TARKKAILIJOIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

9 artikla

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

1.   Jäsenten oikeudet:

a)

Kukin jäsen voi osallistua jäsenten kokouksen istuntoihin, joissa sillä on äänioikeus. Kunkin jäsenen on ilmoitettava nimityskirjeessä äänivaltaisten edustajien nimet.

b)

Kukin jäsen voi osallistua kaikkiin menettelyihin ja kaikkia EU-OPENSCREEN ERICiin liittyviä asioita koskevaan päätöksentekoon.

c)

Jäsenenä olevaan maahan sijoittuneet käyttäjät voivat käyttää kaikkia EU-OPENSCREEN ERICin palveluja ja tukea sekä osallistua EU-OPENSCREEN ERICin järjestämiin tapahtumiin. Käyttöön sovelletaan edellytyksiä, jotka on vahvistettu perussäännön liitteessä 3 esitetyissä käyttöoikeuksissa.

d)

Kukin jäsen voi nimittää kansallisen keskuksen ja ylimääräisiä yhteyspisteitä, jos niiden katsotaan olevan tarpeellisia kansallisella tasolla. Muista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään työjärjestyksessä.

2.   Jäsenten velvollisuudet:

a)

Kukin jäsen maksaa vuotuisen maksuosuuden, josta jäsenten kokous on päättänyt perussäännön liitteessä 2 esitettyjen jäsenmaksuja koskevien periaatteiden mukaisesti.

b)

Kukin jäsen nimittää yhden tai useamman kansallisen kumppaniyhteisön. Jäsenet tukevat kumppaniyhteisöjään tarjoamalla niille palveluja 11 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Tarkkailijoiden oikeudet ja velvollisuudet

1.   Tarkkailijoiden oikeudet:

a)

Tarkkailijat voivat osallistua jäsenten kokouksen istuntoihin, joissa niillä ei ole äänioikeutta.

b)

Tarkkailijoina oleviin maihin sijoittuneet käyttäjät voivat käyttää kaikkia EU-OPENSCREEN ERICin palveluja ja tukea sekä osallistua EU-OPENSCREEN ERICin järjestämiin tapahtumiin. Käyttöön sovelletaan edellytyksiä, jotka on vahvistettu perussäännön liitteessä 3 esitetyissä käyttöoikeutta koskevissa periaatteissa.

c)

Kukin tarkkailija voi nimittää ylimääräisiä yhteyspisteitä, jos niiden katsotaan olevan tarpeellisia kansallisella tasolla. Muista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään työjärjestyksessä.

2.   Tarkkailijoiden velvollisuudet:

Kukin tarkkailija maksaa vuotuisen maksuosuuden, josta jäsenten kokous on päättänyt perussäännön liitteessä 2 esitettyjen jäsenmaksuja koskevien periaatteiden mukaisesti.

4 LUKU

KUMPPANIYHTEISÖT

11 artikla

Kumppaniyhteisöt

1.   Kumppaniyhteisöt ovat tieteelliset ja teknologiset valmiudet omaavia tahoja, jotka ovat joko suoraan tai organisaation kautta, johon kuuluvat, oikeustoimikelpoisia allekirjoittamaan sitovia palvelutasosopimuksia EU-OPENSCREEN ERICin kanssa. Ne tarjoavat tutkijoille palveluja, kuten seulontaa, määrittelyjen kehittämistä tai bioaktiivisten yhdisteiden kemiallista optimointia.

2.   Kumppaniyhteisöjen hyväksymistä koskevat ehdot ovat seuraavat:

a)

Kumppaniyhteisön nimeää jäsen tai jäsenehdokas. Kumppaniyhteisön on sijaittava samassa maassa kuin nimeävä taho.

b)

Jäsen tai jäsenehdokas toimittaa jäsenten kokoukselle kumppaniyhteisön nimeämistä koskevan kirjallisen ehdotuksen.

c)

Jäsenten kokouksen nimittämä arviointikomitea arvioi ehdotuksen. Arviointikomitea on riippumaton väliaikainen rakenne, joka koostuu kansainvälisistä tieteellisistä asiantuntijoista. Muista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään työjärjestyksessä. Arviointikomitea ottaa huomioon seuraavat arviointiperusteet:

i.

tieteellinen laadukkuus, huippuosaaminen ja hyvät tieteelliset käytännöt

ii.

valmiudet ja resurssit sekä niiden käytettävyys palvelujen tuottamiseen EU-OPENSCREEN ERICin puitteissa

iii.

kestävyysstrategia

iv.

odotettavissa oleva lisäarvo EU-OPENSCREEN ERICille, kuten uudet valmiudet tai jo olemassa olevien valmiuksien tehostaminen.

d)

Jäsenten kokous päättää ehdotuksesta arvioinnin tuloksen perusteella. Jäsenehdokkaiden ehdottamista kumppaniyhteisöistä voidaan päättää vasta sen jälkeen, kun jäsenehdokkaan jäsenyyttä koskeva päätös on tehty.

e)

Kumppaniyhteisö allekirjoittaa suoraan tai organisaation kautta, johon se kuuluu, EU-OPENSCREEN ERICin kanssa palvelutasosopimuksen, jossa määritellään niiden oikeudet ja velvollisuudet, joihin kuuluu muun muassa immateriaalioikeuksien hallintaa koskeva sopimus.

3.   Perustajajäsenten nimeämät kumppaniyhteisöt voidaan nimittää EU-OPENSCREEN ERICin perustamiskokouksessa edellyttäen, että

a)

ne on arvioitu ennen kokousta käyttäen 11 artiklan 2 kohdan c alakohdassa esitettyjä arviointiperusteita

b)

arvioinnin tuloksena on ollut myönteinen arvio, jonka jäsenten kokous on hyväksynyt.

Nimetyt kumppaniyhteisöt luetellaan perussäännön liitteessä 5.

4.   Kumppaniyhteisöt

a)

suorittavat tietyt palvelutasosopimuksessa kuvatut tehtävät

b)

kuulevat muita kumppaniyhteisöjä resurssien, välineiden ja palvelujen asettamisesta tutkijoiden saataville

c)

osallistuvat kumppaniyhteisöfoorumille 16 artiklan mukaisesti.

5.   Kumppaniyhteisöjen jäsenyyden päättämisestä tai niiden eroamisesta määrätään työjärjestyksessä.

5 LUKU

HALLINNOINTI

12 artikla

Hallintorakenne

Hallinto koostuu seuraavista elimistä:

a)

jäsenten kokous

b)

pääjohtaja.

13 artikla

Jäsenten kokous

1.   Jäsenten kokous on EU-OPENSCREEN ERICin ylin hallintoelin, jolla on täysi päätösvalta. Jäsenten kokous vastaa EU-OPENSCREEN ERICin yleisestä johdosta ja valvonnasta tämän perussäännön määräysten mukaisesti.

2.   Jäsenten kokous muodostetaan jäsenten ensimmäisessä istunnossa sen jälkeen, kun EU-OPENSCREEN ERIC on perustettu.

3.   Jäsenten kokous muodostuu jäsenten ja tarkkailijoiden edustajista. Kukin jäsen tai tarkkailija nimittää jäsenten kokoukseen enintään kaksi edustajaa, ja kutakin edustajaa voi edustaa asiamies. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Tarkkailijoilla ei ole äänioikeutta.

4.   Jäsenten kokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtaja tekee aloitteen ylimääräisten kokouksien koolle kutsumiseksi, jos vähintään kolmannes jäsenistä tai pääjohtaja sitä pyytää.

5.   Jäsenten kokous

a)

laatii sisäisen työjärjestyksen ja muuttaa sitä

b)

keskustelee strategiasta, hallintorakenteesta ja immateriaalioikeuksia koskevista periaatteista, päättää niistä ja muuttaa niitä

c)

päättää kaikista talouskysymyksiin läheisesti liittyvistä asioista ja määrittää esimerkiksi jäsenyyden tai tarkkailija-aseman edellyttämät maksuosuudet

d)

hyväksyy vuosikertomuksen ja työsuunnitelman samoin kuin vuotuisen talousarvion ja tarkastetun tilinpäätöksen

e)

tekee päätöksiä perussäännön muuttamista koskevista ehdotuksista ja toimittaa ne Euroopan komission hyväksyttäviksi

f)

hyväksyy ja päättää jäsenten jäsenyyden ja tarkkailijoiden aseman sekä tekee päätöksen EU-OPENSCREEN ERICin purkamisesta

g)

valitsee, hyväksyy ja irtisanoo jäsenten kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja määrittää näiden toimikauden

h)

nimittää, erottaa määräaikaisesti tai irtisanoo pääjohtajan ja antaa pääjohtajalle toiminnan yleiset suuntaviivat ja ohjeet

i)

nimittää tai erottaa neuvoa-antavan tieteellis-eettisen lautakunnan jäsenet

j)

perustaa tarvittaessa muita elimiä, työskentelyrakenteita ja neuvoa-antavia komiteoita sekä määrittää niiden toimeksiannon ja toimintasäännöt

k)

päättää käyttäjien käyttöoikeuksista perussäännön liitteessä 3 esitettyjen periaatteiden mukaisesti

l)

sekä päättää kaikista muista kysymyksistä, jotka ovat tarpeen EU-OPENSCREEN ERICin tehtävien suorittamiseksi.

14 artikla

Jäsenten kokouksen päätöksenteko

1.   Istunto on päätösvaltainen, jos läsnä on 75 prosenttia jäsenistä, jotka edustavat 75:tä prosenttia jäsenten vuotuisista pakollisista maksuosuuksista. Jos kokous ei ole päätösvaltainen, uusintaistunto kutsutaan koolle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun saman asialistan sisältävä uusi kutsu on lähetetty.

2.   Jäsenten kokouksen on parhaansa mukaan pyrittävä saavuttamaan yhteisymmärrys kaikissa päätöksissä. Äänestämästä pidättäytyminen on mahdollista. Äänestämästä pidättäytymisen ei katsota estävän yhteisymmärryksen saavuttamista.

3.   Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, päätöksen hyväksymiseen riittää läsnä olevien ja äänestävien jäsenten yksinkertainen enemmistö, ellei 14 artiklan 5 tai 6 kohdassa nimenomaisesti toisin määrätä.

4.   Äänten mennessä tasan pakollisten maksuosuuksien enemmistöllä on ratkaiseva ääni.

5.   Seuraavia asioita koskevat päätökset edellyttävät yksimielisyyttä:

a)

perussäännön muutoksia koskevat ehdotukset

b)

pitkän aikavälin työohjelma ja rahoitussuunnitelma

c)

perussäännön 2 artiklaan tehtävät muutokset.

6.   Seuraavia asioita koskevat päätökset edellyttävät taakseen vähintään 75 prosenttia kaikista jäsenistä siten, että puoltoäänet edustavat vähintään 75:tä prosenttia jäsenten vuotuisista pakollisista maksuosuuksista:

a)

sisäisen työjärjestyksen hyväksyminen tai sen muuttaminen

b)

vuotuisen työsuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen ja muuttaminen

c)

vuosikertomuksen ja tarkastetun tilinpäätöksen hyväksyminen

d)

EU-OPENSCREEN ERICin purkaminen

e)

jäseneksi tai tarkkailijaksi hyväksyminen, jäsenyyden tai tarkkailijan aseman jatkaminen tai päättäminen

f)

pääjohtajan nimittäminen ja uudelleen nimittäminen sekä nimityksen määräaikainen tai lopullinen purkaminen.

7.   Jäsenellä, jolla on varainhoitovuoden päätyttyä maksamattomia rahoitusosuuksia, ei ole oikeutta äänestää. Päätösvaltaisuutta ja vaadittua enemmistöä muutetaan tämän mukaisesti.

15 artikla

Pääjohtaja

1.   Pääjohtaja on EU-OPENSCREEN ERICin laillinen edustaja ja vastaa sen päivittäisestä hallinnoinnista.

2.   Jäsenten kokous nimittää pääjohtajan enintään viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Muista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään työjärjestyksessä.

3.   Pääjohtaja noudattaa jäsenten kokouksen ohjeita ja päätöksiä hoitaessaan velvollisuuksiaan.

4.   Pääjohtajaa avustaa keskustoimiston henkilöstö.

5.   Pääjohtaja

a)

vastaa EU-OPENSCREENin tehokkaasta hallinnoinnista ja jäsenten kokouksen päätösten täytäntöönpanon varmistamisesta

b)

vastaa työsuunnitelman toteuttamisesta, johon kuuluu muun muassa EU-OPENSCREEN ERICin palvelujen käyttöönotto, sekä talousarviomenoista

c)

tekee sopimuksia ja ryhtyy muihin oikeudellisiin ja hallinnollisiin menettelyihin

d)

nimittää ja erottaa EU-OPENSCREEN ERICin henkilöstön sekä valvoo sitä

e)

raportoi ja vastaa EU-OPENSCREEN ERICin varainhoidosta jäsenten kokoukselle ja vastaa siitä, että EU-OPENSCREEN ERICin tehtävissä ja toimissa noudatetaan kaikkia oikeudellisia vaatimuksia

f)

laatii ja toimittaa kumppaniyhteisöfoorumia kuultuaan jäsenten kokoukselle ehdotuksen vuotuiseksi työsuunnitelmaksi ja talousarvioesityksen sekä EU-OPENSCREEN ERICin pitkän aikavälin työohjelman ja rahoitussuunnitelman

g)

toimittaa jäsenten kokoukselle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kunkin varainhoitovuoden päättymisestä työsuunnitelmaa koskevan vuosikertomuksen, joka sisältää tilinpäätöksen ja jossa kuvaillaan suoritetut ja suorittamatta jääneet toimet asianmukaisine perusteluineen tai korjaavine toimenpiteineen

h)

laatii ja toimittaa mahdolliset Euroopan komission pyytämät asiakirjat jäsenten kokouksen annettua niille hyväksyntänsä

i)

valmistelee jäsenten kokouksen istunnot ja osallistuu niihin

j)

osallistuu kumppaniyhteisöfoorumin kokouksiin.

16 artikla

Kumppaniyhteisöfoorumi

1.   Kumppaniyhteisöfoorumi on pysyvä elin, joka koostuu kunkin kumppaniyhteisön yhdestä edustajasta sekä tarvittaessa yhdestä kunkin kansallisen keskuksen edustajasta. Jokainen kumppaniyhteisö nimeää edustajansa. Kumppaniyhteisöjen edustajat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

2.   Kumppaniyhteisöfoorumi

a)

neuvoo pääjohtajaa vuotuisen työsuunnitelman ja talousarvion laatimisessa sekä muissa pääjohtajan esittämissä asioissa

b)

tukee pääjohtajaa vuotuisen työsuunnitelman ja talousarvion toteuttamisessa tavoitteena tehokas vuorovaikutus kumppaniyhteisöjen välillä

c)

edustaa kumppaniyhteisöjen intressejä EU-OPENSCREEN ERICissä

d)

voi laatia oman työjärjestyksensä, jonka jäsenten kokous hyväksyy.

17 artikla

Neuvoa-antava tieteellis-eettinen lautakunta

1.   Neuvoa-antava tieteellis-eettinen lautakunta koostuu riippumattomista ja kansainvälisesti tunnustetuista tutkijoista ja/tai asiantuntijoista, jotka nimitetään lautakuntaan yksityishenkilöinä.

2.   Neuvoa-antava tieteellis-eettinen lautakunta antaa jäsenten kokouksen pyynnöstä neuvoja kaikissa asioissa, joihin liittyy eettisiä kysymyksiä. Muista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään työjärjestyksessä.

3.   Jäsenten kokous nimittää tieteellis-eettisen lautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi. Jäsenten kokous voi nimittää jäsenet uudelleen kerran samaksi ajaksi.

6 LUKU

RAHOITUS

18 artikla

EU-OPENSCREEN ERICin varat

EU-OPENSCREEN ERICin varat koostuvat seuraavista:

a)

jäsenten ja tarkkailijoiden maksuosuuksista siten kuin ne on kuvattu perussäännön liitteessä 2

b)

muista varoista lakisääteisten rajojen ja jäsenten kokouksen hyväksymien ehtojen mukaisesti.

19 artikla

Budjettiperiaatteet ja tilinpäätös

1.   EU-OPENSCREEN ERICin tavanomainen varainhoitovuosi on kalenterivuosi.

2.   Talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa sekä tilinpäätöksen esittämisessä on noudatettava avoimuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatetta.

3.   Kaikki EU-OPENSCREEN ERICin tulo- ja menoerät on sisällytettävä arvioihin, jotka laaditaan kutakin varainhoitovuotta varten, ja ne on esitettävä vuotuisessa talousarviossa.

4.   EU-OPENSCREEN ERICin tilinpäätökseen on liitettävä selvitys budjetin täytäntöönpanosta ja varainhoitovuoden budjetti- ja varainhallinnosta.

5.   EU-OPENSCREEN ERICin taloudellisesta ja muusta kuin taloudellisista toiminnasta on pidettävä kirjaa erikseen.

20 artikla

Korvausvastuu

1.   EU-OPENSCREEN ERICin jäsenten ja tarkkailijoiden vastuu sen veloista rajoittuu jäsenten ja tarkkailijoiden omiin rahoitusosuuksiin.

2.   EU-OPENSCREEN ERIC hankkii tarvittavan vakuutussuojan EU-OPENSCREEN ERICin kehittämiselle ja toiminnalle ominaisten riskien varalta.

7 LUKU

RAPORTOINTI EUROOPAN KOMISSIOLLE

21 artikla

Raportointi Euroopan komissiolle

EU-OPENSCREEN ERIC laatii vuosikertomuksen, joka käsittää erityisesti sen toiminnan tieteelliset, operatiiviset ja rahoitusta koskevat näkökohdat. Jäsenten kokous hyväksyy vuosikertomuksen ja toimittaa sen Euroopan komissiolle ja asianomaisille viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa vastaavan varainhoitovuoden päättymisestä. Vuosikertomus asetetaan julkisesti saataville EU-OPENSCREEN ERICin verkkosivustolle.

8 LUKU

TOIMINTAPERIAATTEET

22 artikla

Käyttöoikeusperiaatteet

1.   EU-OPENSCREEN ERIC myöntää käyttäjille oikeuden käyttää palvelujaan ja resurssejaan perussäännön liitteessä 3 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

2.   Käyttäjäryhmiä on erilaisia. Jäsenten kokous päättää eri käyttäjäryhmille asetettavista maksuista sekä siitä, missä laajuudessa kukin käyttäjäryhmä voi käyttää palveluja ja resursseja.

23 artikla

Tiedotuspolitiikka

1.   EU-OPENSCREEN ERIC edistää kemiallisen biologian verkoston ja yhteisön luomista Euroopassa ja kannustaa tutkijoita osallistumaan uusiin innovatiivisiin biotiedehankkeisiin sekä käyttämään EU-OPENSCREEN ERICiä korkeakoulutyössään.

2.   EU-OPENSCREEN ERIC edistää korkealaatuista tutkimusta ja tukee parhaiden käytäntöjen kulttuuria, johon kuuluvat myös koulutustoimet.

24 artikla

Tulosten levittäminen

EU-OPENSCREEN ERICin palvelujen ja resurssien käyttäjät asettavat tutkimustuloksensa julkisesti saataville EU-OPENSCREEN ERICin keskustietokantaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaikaa voidaan pyynnöstä jatkaa enintään kolme vuotta. Edellä todetusta huolimatta olemassa olevia oikeuksia ja velvollisuuksia noudatetaan.

25 artikla

Immateriaalioikeudet

1.   Termi ”immateriaalioikeudet” ymmärretään 14 päivänä heinäkuuta 1967 allekirjoitetun Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti.

2.   EU-OPENSCREEN ERIC voi omistaa immateriaalioikeuksia, jos EU-OPENSCREEN ERICin panos kattaa innovointiprosessin. Muista EU-OPENSCREEN ERICin immateriaalioikeuksiin liittyvistä yksityiskohdista määrätään perussäännön 4 artiklassa ja työjärjestyksessä.

3.   EU-OPENSCREEN ERICin tuottamista immateriaalioikeuksista kertyvät tulot käytetään EU-OPENSCREEN ERICin toimintaan työjärjestyksessä määrättyyn kynnysarvoon asti. Jäsenten kokous päättää kynnysarvon ylittävien tulojen käytöstä.

4.   Tämän perussäännön määräyksiä ei voi tulkita siten, että ne rajoittaisivat niiden immateriaalioikeuksien ja hyödynjakosopimusten laajuutta ja soveltamista, jotka määritellään jäsenten ja tarkkailijoiden asianomaisissa laeissa ja määräyksissä ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolia ne ovat.

26 artikla

Työhönottopolitiikka

1.   EU-OPENSCREEN ERIC on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja. EU-OPENSCREEN ERIC valitsee jokaiseen toimeen parhaan ehdokkaan. EU-OPENSCREEN ERICin työhönottoon sovelletaan sen maan lakeja, jossa henkilöstö otetaan palvelukseen.

2.   EU-OPENSCREEN ERICin avoimia työpaikkoja hakeviin sovellettavien valintamenettelyjen on oltava läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja niissä on kunnioitettava yhtäläisiä mahdollisuuksia. Rekrytointi ja työhönotto eivät saa olla syrjiviä.

27 artikla

Hankinnat ja verovapautukset

1.   EU-OPENSCREEN ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi riippumatta siitä, onko niiden kotipaikka Euroopan unionissa. Kaikissa hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteita. Innovatiivisten ratkaisujen julkisesta hankinnasta voidaan tehdä yksi hankintojen kriteeri. Yksityiskohtaisista säännöistä määrätään työjärjestyksessä.

2.   Kumppaniyhteisöjen hankinnoissa noudatetaan EU-OPENSCREEN ERICin tarpeita, teknisiä vaatimuksia ja asianomaisten elinten antamia eritelmiä. Muista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään työjärjestyksessä. Kumppaniyhteisön ja EU-OPENSCREEN ERICin väliseen sopimukseen on sisällyttävä tätä koskeva ehto.

3.   Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (2) 143 artiklan 1 kohdan g alakohtaan ja 151 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvia verovapautuksia sovelletaan neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 (3) 50 ja 51 artiklan mukaisesti EU-OPENSCREEN ERICin viralliseen käyttöön tarkoitettujen sellaisten tavaroiden ja palvelujen ostoon, jotka EU-OPENSCREEN ERIC hankkii ja maksaa ja joiden palautettavan alv:n määrä on enemmän kuin 25 euroa laskua kohden. Näitä vapautuksia ei sovelleta yksittäisten jäsenten hankintoihin. Vapautusta verosta ei myönnetä tuotteille tai palveluille, jotka on tarkoitettu EU-OPENSCREEN ERICin työntekijöiden tai kolmansien osapuolien henkilökohtaiseen käyttöön.

4.   Neuvoston direktiivin 2008/118/EY (4) 1 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa määritellyille valmisteveron alaisille tavaroille voidaan myöntää vapautus valmisteverosta kyseisen direktiivin 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos kyseiset valmisteveron alaiset tavarat on tarkoitettu yksinomaan EU-OPENSCREEN ERICin viralliseen käyttöön ja ovat EU-OPENSCREEN ERICin hankkimia ja maksamia. Vapautusta valmisteverosta ei myönnetä valmisteveron alaisille tavaroille, jotka on tarkoitettu EU-OPENSCREEN ERICin työntekijöiden tai kolmansien osapuolien henkilökohtaiseen käyttöön.

5.   Direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritellyistä energiatuotteista ja sähköstä maksetut verot voidaan palauttaa kyseisen direktiivin 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jos kyseiset energiatuotteet ja sähkö on tarkoitettu yksinomaan EU-OPENSCREEN ERICin viralliseen käyttöön ja ne ovat EU-OPENSCREEN ERICin hankkimia ja maksamia ja jos veron määrä on enemmän kuin 25 euroa laskua kohden. Vapautusta valmisteverosta ei myönnetä energiatuotteille tai sähkölle, jotka on tarkoitettu EU-OPENSCREEN ERICin työntekijöiden tai kolmansien osapuolien henkilökohtaiseen käyttöön.

9 LUKU

TOIMIAIKA JA PURKAMINEN

28 artikla

Toimiaika ja purkaminen

1.   EU-OPENSCREEN ERIC perustetaan määrittelemättömäksi toimiajaksi.

2.   EU-OPENSCREEN ERICin purkaminen tapahtuu jäsenten kokouksen perussäännön 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti tekemällä päätöksellä tai se puretaan, jos jäsenmäärä vähenee alle asetuksen (EY) N:o 723/2009 9 artiklassa säädetyn vähimmäismäärän.

3.   EU-OPENSCREEN ERIC ilmoittaa Euroopan komissiolle purkamispäätöksestä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

4.   EU-OPENSCREEN ERICin velkojen maksamisen jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan jäsenten ja tarkkailijoiden kesken purkamisajankohtana suhteessa niiden EU-OPENSCREEN ERICiin suorittamiin yhteenlaskettuihin maksuosuuksiin.

5.   EU-OPENSCREEN ERIC lakkaa olemasta päivänä, jona Euroopan komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 LUKU

MUUT ASIAT

29 artikla

Perustamista koskevat määräykset

1.   Isäntäjäsenmaa kutsuu koolle perustamiskokouksen mahdollisimman pian mutta viimeistään 45 kalenteripäivää sen jälkeen, kun Euroopan komission päätös EU-OPENSCREEN ERICin perustamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tullut voimaan.

2.   Isäntäjäsenmaa ilmoittaa perustajajäsenille mahdollisista kiireellisistä oikeustoimista, jotka on toteutettava EU-OPENSCREEN ERICin puolesta ennen perustamiskokouksen pitämistä. Jos perustajajäsen ei esitä vastalausetta 15 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta, isäntäjäsenmaan asianmukaisesti valtuuttama henkilö toteuttaa oikeustoimet.

30 artikla

Perussäännön saatavuus

Tämä perussääntö asetetaan julkisesti saataville EU-OPENSCREEN ERICin verkkosivustolle ja sääntömääräiseen kotipaikkaan asetuksen (EY) N:o 723/2009 10 artiklan mukaisesti.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 723/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä (EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1).

(2)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12).


LIITE 1

Luettelo jäsenistä ja tarkkailijoista

Tässä liitteessä luetellaan jäsenet ja tarkkailijat ja niitä edustavat tahot. Pääjohtaja saattaa liitteen 1 ajan tasalle, kun jäsenyys tai tarkkailija-asema on päätetty tai jäsen tai tarkkailija on eronnut tai kun on hyväksytty uusia jäseniä tai tarkkailijoita.

Jäsenet

Maa tai hallitustenvälinen järjestö

Viralliset edustajatahot

Saksan liittotasavalta

Liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriö (BMBF)

Norjan kuningaskunta

Norjan tutkimusneuvosto (RCN)

Tšekin tasavalta

Opetus-, nuoriso- ja urheiluministeriö (MEYS)

Suomen tasavalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Latvian tasavalta

Latvian orgaanisen synteesin instituutti (LIOS)

Puolan tasavalta

Tiede- ja korkeakoulutusministeriö (MNiSW)

Espanjan kuningaskunta

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Tarkkailijat

Valtio tai hallitustenvälinen järjestö

Viralliset edustajatahot

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE 2

Jäsenten, tarkkailijoiden ja hallitustenvälisten järjestöjen vuosimaksut

1)

Tässä liitteessä esitetään jäsenten ja tarkkailijoiden maksuosuuksien laskentamenetelmä. Jäsenten ja tarkkailijoiden maksuosuuksien kokonaismäärä, joka on osa EU-OPENSCREEN ERICin tuloja, määritellään EU-OPENSCREEN ERICin ehdotuksessa vuotuiseksi työohjelmaksi ja talousarvioluonnoksessa.

2)

Jäsenten kokous päättää hallitustenvälisten järjestöjen jäsenmaksuista tapauskohtaisesti.

3)

Edellä 2 kohdan mukaisten maksuosuuksien vähentämisen jälkeen jäljellä olevista kokonaismaksuosuuksista yksi neljäsosa jaetaan 4 kohdan mukaisesti ja kolme neljäsosaa 5 kohdan mukaisesti.

4)

Kukin jäsen maksaa samansuuruisen osuuden. Isäntäjäsenmaa maksaa kaksinkertaisen osuuden. Tarkkailijan osuus on 30 prosenttia jäsenen osuudesta.

5)

Maksuosuudet jaetaan seuraavasti määritellyn indikaattorin mukaan: (BKT_asukasta_kohden-8000) x väestö x jäsenasema_tekijä, jossa BKT_asukasta_kohden on annettu euroina/vuosi ja jäsenasema_tekijä = 1 jäsenille, 0,3 tarkkailijoille ja 2 isäntämaalle.

6)

Yksittäisen jäsenen osuus voi olla enintään 50 prosenttia perustajajäsenten tai perustamisen aikaisten tarkkailijoiden tai toiminnan alkuvaiheen jäsenten/tarkkailijoiden osuuksien kokonaismäärästä. Jos edellä esitetyn laskentakaavan mukaisesti jäsenen maksuosuus ylittää tämän tason, ylitys jaetaan muiden jäsenten/tarkkailijoiden kesken 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

7)

Vähintään 50 prosenttia uuden jäsenen tai tarkkailijan jäsenmaksuista käytetään alentamaan vanhojen jäsenten tai tarkkailijoiden 3, 4 ja 5 kohtien mukaista osuutta.


LIITE 3

Käyttöoikeudet

1)

Tässä liitteessä kuvataan käyttäjien EU-OPENSCREEN ERICin tutkimusinfrastruktuurin käyttöoikeudet.

2)

EU-OPENSCREEN ERIC edustaa maailmanlaajuisesti merkittävää resurssia, joka houkuttelee useiden eri tieteenalojen tutkijoita erilaisilta maantieteellisiltä alueilta.

3)

EU-OPENSCREEN ERIC on sitoutunut toteuttamaan puolueetonta ja avointa käyttöoikeuspolitiikkaa, joka edistää kaikkein lupaavimpien hankkeiden pääsyä alustalle. EU-OPENSCREEN ERICin keskustoimisto ja asianomaiset kumppaniyhteisöt arvioivat kaikkien hankkeiden teknisen toteutettavuuden.

4)

Keskustoimisto toimii keskitettynä yhteyspisteenä, jota kautta käyttäjät voivat hyödyntää EU-OPENSCREEN ERICin asiantuntemusta ja laitteistoa, ja se auttaa mahdollisia uusia käyttäjiä hankerahoituksen varmistamisessa.

5)

EU-OPENSCREEN ERICin keskustoimisto tiedottaa mahdollisille uusille käyttäjille tieteellisistä, teknisistä, hallinnollisista ja taloudellisista edellytyksistä, jotka niiden on täytettävä voidakseen hyödyntää tutkimusinfrastruktuuria. Jäsenten kokous päättää tällaisista edellytyksistä.

6)

Erilaisia käyttöoikeusmuotoja sovelletaan tutkimusinfrastruktuurin kolmeen pääasialliseen käyttäjäryhmään, eli määrityksen tarjoajiin, yhdisteen tarjoajiin ja tietokannan käyttäjiin:

a.

huippuosaamiseen perustuvat käyttöoikeudet: määrityksen tarjoavien käyttäjien hankkeisiin ja yhdisteen tarjoavien käyttäjien EU-OPENSCREEN ERICin yhdistekokoelmaan toimittamiin yhdisteisiin sovelletaan huippuosaamiseen perustuvia käyttöoikeuksia

b.

markkinalähtöiset ja vertaisarvioimattomat käyttöoikeudet: teollisiin käyttäjiin ja muihin käyttäjiin, joiden hankkeita ei ole arvioitu riippumattomassa tieteellisessä vertaisarvioinnissa, sovelletaan markkinalähtöisiä ja vertaisarvioimattomia käyttöoikeuksia sekä

c.

laajat käyttöoikeudet: tietokannan käyttäjät voivat hyödyntää EU-OPENSCREEN ERICin tietokantaa laajojen käyttöoikeuksien ansiosta, joiden tarkoituksena on maksimoida tuotetun datan vaikutukset, saatavuus ja uudelleen käytettävyys. Samalla on varmistettava, että tietojen tuottaja ilmoitetaan asianmukaisesti.

7)

Jotta määrityksen tarjoavien käyttäjien hankkeisiin voidaan soveltaa huippuosaamiseen perustuvia käyttöoikeuksia, niistä on toimitettava EU-OPENSCREEN ERICin keskustoimistoon asiakirja, jolla todistetaan, että hanke on saanut myönteisen arvioinnin riippumattomassa tieteellisessä vertaisarvioinnissa. Myönteiseen arviointiin on pääsääntöisesti liitettävä tieto laillisesti perustetun kansainvälisen, eurooppalaisen, kansallisen, alueellisen, hyväntekeväisyyttä harjoittavan, institutionaalisen tai vastaavan rahoitusta myöntävän tahon myöntämästä hankekohtaisesta rahoituksesta.

8)

Jotta yhdisteen tarjoajiin voidaan soveltaa huippuosaamiseen perustuvia käyttöoikeuksia, yhdisteen tarjoajien on toimitettava yhdisteitä, joiden puhtaus ja identiteetti on laatuvarmistettu ja joita on fyysisesti käyttäjien hankkeiden seulomiseen riittävä määrä.

9)

EU-OPENSCREEN ERICin jäsenmaiden, tarkkailijamaiden sekä sellaisten maiden käyttäjät, jotka eivät vielä ole liittyneet EU-OPENSCREEN ERICiin, maksavat kukin erisuuruisia käyttöoikeusmaksuja tutkimusinfrastruktuurin seulontapalvelujen käytöstä.

10)

Kaikkien käyttäjien on noudatettava EU-OPENSCREEN ERICin avoimen saatavuuden periaatetta (eli tietojen luovuttaminen viivytyksettä EU-OPENSCREEN ERICin tietokantaan).


LIITE 4

Immateriaalioikeudet

1)

Tässä liitteessä kuvataan EU-OPENSCREEN ERICin tutkimusinfrastruktuuria hyödyntäviin käyttäjiin sovellettavat immateriaalioikeuksia koskevat toimintaperiaatteet.

2)

EU-OPENSCREEN ERICin immateriaalioikeuksia koskevat toimintaperiaatteilla edistetään tietämyksen luomista ja innovointia eurooppalaisella tutkimusalueella maksimoimalla tietojen vaikutus ja varmistamalla niiden uudelleenkäytettävyys yhteisön hyväksi.

3)

EU-OPENSCREEN ERIC on sitoutunut seuraaviin:

a.

datan mahdollisimman laaja käyttö sen julkisen saatavuuden ja levittämisen avulla

b.

immateriaalioikeuksien suoja myöhempää hyödyntämistä varten

c.

immateriaalioikeuksien korkeatasoiset turva- ja jäljitettävyysvaatimukset

d.

kansainvälisten tutkimuslaboratorioiden kannustaminen asettamaan saataville immateriaalioikeuksien kannalta sensitiivistä materiaalia, tietoa ja dataa.

4)

EU-OPENSCREEN ERICin immateriaalioikeuksia koskevilla toimintaperiaatteilla tuetaan immateriaalioikeudet omaavia keksijöitä suojaamaan, kehittämään ja hyödyntämään seulontatuloksiaan ja niiden pohjalta syntyneitä keksintöjä.

5)

EU-OPENSCREEN ERIC suojaa yhdisteiden ja biomääritysten tarjoajien sekä (tieto)teknologiaan tai näihin liittyvään osaamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia ja pitää huolta siitä, että ne otetaan huomioon siten, että voidaan varmistaa tarjoajien halukkuus jakaa immateriaalioikeutensa EU-OPENSCREEN ERICin puitteissa.

6)

EU-OPENSCREEN ERIC tekee yhdisteen tarjoavien käyttäjien kanssa oikeudellisesti sitovia sopimuksia.

7)

EU-OPENSCREEN ERICin ja kumppaniyhteisöjen välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan kahdenvälisiä palvelutasosopimuksia.

8)

EU-OPENSCREEN ERIC varmistaa, että kumppaniyhteisöt velvoittavat käyttäjät näiden kanssa tekemissään palvelutasosopimuksissa viivytyksettä suorittamaan yhdisteiden täydentämismaksun ja levittämään tulokset Euroopan kemiallisen biologian tietokannan kautta.

9)

EU-OPENSCREEN ERICin perussääntö ja hankesopimukset eivät muuta EU-OPENSCREEN ERICin jäsenten sovellettavien lakien ja määräysten sekä kansainvälisten sopimusten alaisten immateriaalioikeuksien ja hyödynjakosopimusten laajuutta ja soveltamista.

10)

EU-OPENSCREEN ERICin ja kumppaniyhteisöjen välisellä oikeudellisella sääntelyllä suojataan käyttäjien immateriaalioikeuksien tausta- ja tulosaineistoa.

11)

Yhdisteen tarjoavat käyttäjät toimittavat yhdisteensä EU-OPENSCREEN ERICille seulontaa varten materiaalin siirtosopimuksella, jolla taataan datan jakaminen sekä ensisijainen oikeus solmia tulevaisuudessa kumppanuuksia määrityksen tarjoavien käyttäjien kanssa.

12)

Määrityksen tarjoavat käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa EU-OPENSCREEN ERICiin hankesopimusten mukaisesti.

13)

Julkista tietokantaa hyödyntävien tietokannan käyttäjien on hyväksyttävä tietokannan lupaehdot (jotka ovat samantapaiset kuin Creative Commons tai Open Database License -lisenseissä).

14)

Tietojen louhiminen EU-OPENSCREEN ERICin tietokannan muista kuin julkisista osista edellyttää luottamuksellisuussopimuksen allekirjoittamista EU-OPENSCREEN ERICin ja kyseisen tietokannan osan luoneen käyttäjän tai käyttäjien kanssa.

15)

Kaikki EU-OPENSCREEN-hankkeen käyttäjät ylläpitävät asianmukaisia menettelyjä, joilla suojellaan kaikkia luottamuksellisia tietoja, jotka on asetettu kollegan tai henkilöstön saataville.

16)

Kansallisten yhteyspisteiden kautta tai suoraan EU-OPENSCREEN ERICille yhdisteen tarjoavat käyttäjät pidättävät itsellään immateriaalioikeuksien alaisiin, EU-OPENSCREEN ERICin tieteellisessä yhdistekokoelmassa oleviin yhdisteisiin liittyvän tausta-aineiston immateriaalioikeudet.

17)

Määrityksen tarjoavat käyttäjät pidättävät itsellään määrityksiin liittyvän tausta-aineiston immateriaalioikeudet.

18)

EU-OPENSCREEN ERIC tai kumppaniyhteisö pidättää itsellään EU-OPENSCREEN ERICissä tai kumppaniyhteisössä sisäisesti tuotetun tausta-aineiston immateriaalioikeudet (esimerkiksi yhdisteisiin, teknologioihin tai tietokoneohjelmiin liittyen).

19)

EU-OPENSCREEN ERICin ja yhdisteen tarjoavien käyttäjien välisissä sopimuksissa määritellään yksityiskohtaisesti se, miten tausta-aineiston immateriaalioikeuksia on hallinnoitava.

20)

Käyttäjät ilmoittavat EU-OPENSCREEN ERICille kaikista patenteista, tavaramerkeistä tai muista hankkeeseen mahdollisesti liittyvistä immateriaalioikeuksista ja päinvastoin.

21)

Mikäli immateriaalioikeuksien alaisten yhdisteiden tehoseulonnassa tehdään löytöjä (hit), sekä määrityksen tarjoavat käyttäjät että yhdisteen tarjoavat käyttäjät ovat syntyneiden immateriaalioikeuksien haltijoita. Yleisesti ottaen yhdisteen tarjoava käyttäjä on patenttien osalta keksijä yhdessä määrityksen tarjoavan käyttäjän kanssa ja yhtälailla yhdisteestään syntyneiden uusien immateriaalioikeuksien haltija.

22)

International Committee of Medical Journal Editors -komitean laatimien tutkimustyön tekemistä, siitä raportoimista, sen toimittamista ja lääketieteellisissä julkaisuissa julkaisemista koskevien suositusten (joihin yleisesti viitataan Vancouverin sopimuksena) mukaisesti yhdisteen tarjoava käyttäjä on yksi ensimmäisen akateemisen julkaisun laatijoista.

23)

Määrityksen tarjoavat käyttäjät saavat vahvistetut tulokset seulonnoistaan kun taas EU-OPENSCREEN ERIC ilmoittaa yhdisteen tarjoaville käyttäjille säännöllisesti ja automaattisesti siitä, että niiden yhdisteitä on seulottu.

24)

Yleisesti ottaen tulosaineistoon liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat aineiston luoneille käyttäjille.

25)

’Tulosaineistoon liittyvillä immateriaalioikeuksilla’ tarkoitetaan tuloksia, muun muassa dataa (esimerkiksi ”löydöt” (hits)), osaamista ja tietoja, jotka ovat syntyneet käyttäjähankkeen vaiheessa I (seulonta) tai vaiheessa II (yhdisteiden optimointi ”löydöstä välineeksi” (hit-to-tool)).

26)

EU-OPENSCREEN ERIC tai kumppaniyhteisö voi omistaa tulosaineistoon liittyvät immateriaalioikeudet, jos niiden panos katsotaan innovatiiviseksi.

27)

Jos EU-OPENSCREEN ERICin puitteissa saadut tulokset omistaa useampi kuin yksi käyttäjä, käyttäjien on vilpittömässä mielessä sovittava suojaamisehdoista, patentit ja yhteisjulkaisut mukaan luettuina, kaikkien omistajien hyödyksi. Omistusosuuden pitäisi vastata tuloksen saavuttamiseen annettua panosta.

28)

Määrityksen tarjoava käyttäjä on velvollinen ottamaan yhteyttä yhdisteen tarjoavaan käyttäjään tulevien, muun muassa patentointia ja julkaisustrategioita koskevien, immateriaalioikeuskysymysten ratkaisemiseksi. Tulosten omistajat huolehtivat tulosten asianmukaisesta ja tehokkaasta suojasta kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä noudattaen edellyttäen, että tuloksia voidaan käyttää teollisissa tai kaupallisissa sovelluksissa.

29)

Jos yksi tai useampi käyttäjä vaatii EU-OPENSCREEN ERICin ja/tai kumppaniyhteisön piirissä syntyneiden immateriaalioikeuksien omistusoikeutta, kukaan käyttäjistä ei saa pyrkiä vaikuttamaan suojan saamiseen (esimerkiksi lykkäämällä julkaisua). Tämänkaltainen tilanne saattaa syntyä silloin, jos kaksi määrityksen tarjoavaa käyttäjää vaatii immateriaalioikeuksien omistusoikeutta yhdessä yhdisteen tarjoavan käyttäjän ja löydösyhdisteen omistajan kanssa.

30)

Immateriaalioikeudet luoneet käyttäjät varmistavat, että kaikenlaisiin henkilöstön tai alihankkijoiden tuottamiin tuloksiin liittyvä immateriaalioikeuksien määräämisoikeus siirretään tai luovutetaan kyseiselle henkilöstölle tai kyseisille alihankkijoille sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen tai erillisillä siirtosopimuksilla.


LIITE 5

Mahdolliset kumppaniyhteisöt

Tšekki

1)

Masaryk University, Žerotinovo nám. 617/9, 601 77 Brno

2)

Institute of Molecular and Translational Medicine (IMTM), Hněvotínská, 5, 77900 Olomouc

3)

Institute of Molecular Genetics AS CR, v. v. i. (IMG), Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Suomi

1)

University of Helsinki, P.O. Box 56 (Viikinkaari 5 E), FI-00014 Helsinki

2)

Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki, Biomedicum Helsinki, Building 2U, Tukholmankatu 8, P.O. Box 20, FI-00014 Helsinki

3)

CSC – IT Center for Science Ltd., P.O. Box 405, FI-02101 Espoo

Saksa

1)

Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin

2)

Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC), Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin

3)

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI), Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig

4)

Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (IME), Department Screening Port, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg

Latvia

1)

Latvian Institute of Organic Synthesis, Aizkraukles 21, LV-1006, Rïga

Norja

1)

University of Bergen (UiB), Jonas Lies vei 91, NO-5009 Bergen

2)

NCMM-Biotechnology, Faculty of Medicine, University of Oslo, P.O. Box 1125 Blindern, NO-0317 Oslo

3)

UiT- The Arctic University of Norway, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

4)

Stiftelsen SINTEF, P.O. Box 4760 Sluppen, NO-7465 Trondheim

Puola

1)

Centre of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences (CMMS PAS), Sienkiewicza 112; 90-363 Łódź

2)

Institute of Medical Biology, Polish Academy of Sciences (IMB PAS), Lodowa 106, 93-232 Łódź

3)

Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences (IBCh PAS), Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

4)

Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences (IBB PAS), Pawińskiego 5a street, 02-106 Warszawa

5)

Pharmaceutical Research Institute (PRI), 8 Rydygiera, 01-793 Warszawa

Espanja

1)

IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (despatx 106), Barcelona, BARCELONA

2)

University of Barcelona, Travessera de les corts, 131-159, 08028 Barcelona, BARCELONA

3)

Fundación Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía, MEDINA (Fundación MEDINA), Avda Conocimiento 34, Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, 18016 Armilla, Granada, GRANADA

4)

Centro de Investigaciones Biologicas-CSIC c/Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid, MADRID

5)

University of Santiago de Compostela, Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15782 Santiago de Compostela, A CORUÑA

6)

Príncipe Felipe Research Center (CIPF), Av. Eduardo Primo Yúfera 3, 46012 Valencia, VALENCIA


26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/21


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8772 – Borealis / Nova Chemicals / Total / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 111/02)

Komissio päätti 20. maaliskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8772. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/21


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8799 – Marubeni Itochu Steel / Sumitomo Corporation / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 111/03)

Komissio päätti 19. maaliskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8799. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/22


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8806 – Richemont / Yoox Net-a-Porter Group)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 111/04)

Komissio päätti 19. maaliskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8806. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/22


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8821 – Advent International / Circet Groupe)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 111/05)

Komissio päätti 19. maaliskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8821. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/23


Euron kurssi (1)

23. maaliskuuta 2018

(2018/C 111/06)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2346

JPY

Japanin jeniä

129,74

DKK

Tanskan kruunua

7,4478

GBP

Englannin puntaa

0,87285

SEK

Ruotsin kruunua

10,1943

CHF

Sveitsin frangia

1,1703

ISK

Islannin kruunua

122,10

NOK

Norjan kruunua

9,5715

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,405

HUF

Unkarin forinttia

312,90

PLN

Puolan zlotya

4,2262

RON

Romanian leuta

4,6630

TRY

Turkin liiraa

4,8880

AUD

Australian dollaria

1,5978

CAD

Kanadan dollaria

1,5868

HKD

Hongkongin dollaria

9,6889

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7024

SGD

Singaporen dollaria

1,6216

KRW

Etelä-Korean wonia

1 330,30

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,5204

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7975

HRK

Kroatian kunaa

7,4398

IDR

Indonesian rupiaa

16 993,03

MYR

Malesian ringgitiä

4,8365

PHP

Filippiinien pesoa

64,640

RUB

Venäjän ruplaa

70,5388

THB

Thaimaan bahtia

38,495

BRL

Brasilian realia

4,0726

MXN

Meksikon pesoa

22,8804

INR

Intian rupiaa

80,2550


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/24


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 19. helmikuuta 2018 antama lausunto alustavasta päätösluonnoksesta asiassa AT.40113 – sytytystulpat

Esittelijä: Saksa

(2018/C 111/07)

1.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että päätösluonnoksessa tarkoitetussa kilpailunvastaisessa toiminnassa on kyse SEUT-sopimuksen 101 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitetusta yritysten välisestä sopimuksesta ja/tai yhdenmukaistetusta menettelytavasta.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy päätösluonnoksessa esitettyyn komission arvioon sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan tuote- ja maantieteellisistä markkinoista.

3.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että yritykset, joita päätösluonnos koskee, ovat osallistuneet SEUT-sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhteen ja jatkuvaan rikkomiseen.

4.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sopimuksen ja/tai yhdenmukaistetun menettelytavan tavoitteena on ollut SEUT-sopimuksen 101 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitettu kilpailun rajoittaminen.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa on voinut vaikuttaa tuntuvasti EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-sopimuksen sopimuspuolten väliseen kauppaan.

6.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon rikkomisen kestosta kunkin päätösluonnoksen kohdeyrityksen osalta.

7.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä yrityksistä, joille päätösluonnos osoitetaan.

8.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, olisi määrättävä sakko.

9.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta vuonna 2006 annettujen suuntaviivojen soveltamisesta.

10.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen perusmääristä.

11.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä keston määrittämisestä sakkojen laskemista varten.

12.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei asiaan liity raskauttavia seikkoja.

13.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakon lieventämisestä lieventävien seikkojen perusteella.

14.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lieventämisestä sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon perusteella.

15.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lieventämisestä sovintomenettelystä vuonna 2008 annetun tiedonannon perusteella.

16.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lopullisista määristä.

17.

Neuvoa-antava komitea suosittelee lausuntonsa julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/25


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan (1) loppukertomus

Sytytystulpat

(AT.40113)

(2018/C 111/08)

Komissio käynnisti 17. lokakuuta 2016 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (2) 11 artiklan 6 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 773/2004 (3) 2 artiklan 1 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski yrityksiä Bosch (4), Denso (5) ja NGK (6) (yhdessä ”osapuolet”).

Asetuksen (EY) N:o 773/2004 10 a artiklan 2 kohdan mukaisten sovintoon tähtäävien keskustelujen ja sovintoehdotusten jälkeen komissio antoi sovintomenettelyn osapuolille väitetiedoksiannon 4. joulukuuta 2017. Väitetiedoksiannon mukaan osapuolet osallistuivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, 53 artiklan jatkuvaan ja yhtenäiseen rikkomiseen. Väitetty rikkominen muodostui hintojen yhteensovittamisesta ja sytytystulppien toimitusten jakamisesta Euroopan talousalueella 19. tammikuuta 2000 ja 28. heinäkuuta 2011 välisenä aikana.

Vastineissaan väitetiedoksiantoon osapuolet vahvistivat asetuksen (EY) N:o 773/2004 10 a artiklan 3 kohdan mukaisesti, että väitetiedoksiannossa oli otettu huomioon niiden tekemien sovintoehdotusten sisältö.

Päätösluonnoksessa todetaan, että osapuolet ovat rikkoneet SEUT-sopimuksen 101 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa osallistumalla koko ETA-alueen kattavaan yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen, joka koostui hintojen yhteensovittamisesta ja autojen sytytystulppien toimitusten jakamisesta kunkin asianosaisen osalta 19. tammikuuta 2000 ja 28. heinäkuuta 2011 välisenä aikana.

Olen tutkinut päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä. Katson, että asia on näin.

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon, että osapuolet eivät ole esittäneet minulle minkäänlaisia pyyntöjä tai valituksia (7), katson, että kaikkien osapuolten menettelyllisten oikeuksien tosiasiallista toteutumista on kunnioitettu tässä asiassa.

Bryssel 19. helmikuuta 2018.

Wouter WILS


(1)  Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU 16 ja 17 artiklan mukaisesti (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Robert Bosch GmbH, jäljempänä ’Bosch’.

(5)  Denso Corporation, jäljempänä ’Denso’.

(6)  NGK Spark Plug Co., Ltd ja sen tytäryhtiö NGK Spark Plug Europe GmbH (yhdessä ”NGK”).

(7)  Päätöksen 2011/695/EU 15 artiklan 2 kohdan mukaan kartelleja koskevissa asioissa menettelyn osapuolet, jotka aloittavat sovintoon tähtäävät neuvottelut asetuksen (EY) N:o 773/2004 10 a artiklan mukaisesti, voivat saattaa asian kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tutkittavaksi missä tahansa sovintomenettelyn vaiheessa varmistaakseen menettelyllisten oikeuksiensa tosiasiallisen toteutumisen. Ks. myös sovintomenettelyn toteuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi kartelliasioissa annetun komission tiedonannon 2008/C 167/01 18 kohta (EUVL C 167, 2.7.2008, s. 1).


26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/26


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia AT.40113 – Sytytystulpat)

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 929)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2018/C 111/09)

Komissio antoi 21 päivänä helmikuuta 2018 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

1.   JOHDANTO

(1)

Päätös koskee perussopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan jatkuvaa ja yhtenäistä rikkomista.

(2)

Päätös on osoitettu seuraaville yrityksille: i) Robert Bosch GmbH, jäljempänä ’Bosch’, ii) Denso Corporation, jäljempänä ’Denso’, ja iii) NGK Spark Plug Co., Ltd. ja NGK Spark Plug Europe GmbH (yhdessä ’NGK’), jäljempänä myös ’osapuolet’.

(3)

Kilpailusääntöjen rikkomisen kohteena olevat tuotteet ovat sytytystulpat. Kartelli kattaa toimitukset autonvalmistajille, joilla on tuotantolaitoksia Euroopan talousalueella. Yritykset, joille päätös on osoitettu, harjoittivat hintojen yhteensovittamista ja jakoivat toimituksia keskenään siten, että toisaalta Bosch ja NGK ja toisaalta Denso ja NGK pitivät yhteyttä kahdenvälisesti.

2.   TAPAUKSEN KUVAUS

2.1   Menettely

(4)

Denso haki huhtikuussa 2011 sakoista vapauttamista sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon (2) nojalla.

(5)

NGK haki sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä syyskuussa 2011. Myös Bosch haki sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä toukokuussa 2013.

(6)

Menettely aloitettiin 17. lokakuuta 2016, ja sen tarkoituksena oli käynnistää sovintoon tähtäävät keskustelut osapuolten kanssa. Kaikki osapuolet jättivät komissiolle myöhemmin viralliset pyynnöt aloittaa asetuksen (EY) N:o 773/2004 (3) 10 a artiklan 2 kohdan mukainen sovintomenettely.

(7)

Komissio antoi väitetiedoksiannon 4. joulukuuta 2017. Kaikki osapuolet vahvistivat, että sen sisältö vastasi niiden tekemiä sovintoehdotuksia ja että ne olivat edelleen sitoutuneet sovintomenettelyyn.

(8)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi 19. helmikuuta 2018 asiasta myönteisen lausunnon.

(9)

Komissio antoi päätöksen 21. helmikuuta 2018.

2.2   Yritykset, joille päätös on osoitettu, ja rikkomisen kesto

(10)

Seuraavat yritykset ovat rikkoneet perussopimuksen 101 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa osallistumalla jäljempänä mainittujen jaksojen aikana kilpailunvastaiseen toimintaan, joka liittyy sytytystulppien tarjontaan:

Yritys

Kesto

Bosch (Saksa)

19. tammikuuta 2000–28. heinäkuuta 2011

Denso (Japani)

16. helmikuuta 2001–8. helmikuuta 2010

NGK (Japani)

19. tammikuuta 2000–28. heinäkuuta 2011

2.3   Yhteenveto rikkomisesta

(11)

Päätös kattaa sytytystulppien toimitukset ETA-alueella.

(12)

Sytytystulpat ovat ajoneuvojen bensiinimoottoreissa olevia laitteita, jotka tuottavat suurjännitteisen sähkökipinän moottorin palotilaan. Kartellin jakelukanavia olivat sekä toimitukset alkuperäisille laitevalmistajille että alkuperäisten varaosien toimitukset siltä osin kuin kyseisten toimitusten hinta liittyy sopimusten kautta alkuperäisille laitevalmistajille tehtyjen toimitusten hintaan.

(13)

Kartelliin kuului kilpailuvastaista, kahdenvälistä yhteydenpitoa toisaalta Boschin ja NGK:n ja toisaalta Denson ja NGK:n välillä. Yhteydenpidon aikana osapuolet vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Joissain tapauksissa osapuolet sopivat hintakiintiöistä, toimitusosuuksista ja pohjahinnoista.

(14)

Lisäksi osapuolet sopivat noudattavansa pitkäaikaisia toimitusoikeuksiaan. Tämä tarkoitti sitä, että jos yksi kartellin jäsen kävi kauppaa tietyn asiakkaan kanssa ja uuden tuotteen oli tarkoitus korvata käytössä ollut tuote, muut sitoutuivat olemaan alittamatta kyseisen kartellin jäsenen hintoja, jotta vakiintunut toimittaja säilytti liiketoimintansa.

2.4   Korjaavat toimenpiteet

(15)

Päätöksessä sovelletaan sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivoja (4) vuodelta 2006.

2.4.1   Sakon perusmäärä

(16)

Komissio otti sakkoja määrätessään huomioon yritysten sytytystulppien myynnin viimeisenä liiketoimintavuonna ennen rikkomisen päättymistä. Boschin osalta kyseinen vuosi on 2010 ja Denson osalta 2009. Vaikka viimeinen kokonainen vuosi, jolloin kilpailusääntöjä rikottiin, oli vuosi 2010, komissio päätti ottaa NGK:n osalta viitevuodeksi vuoden 2009 soveltaessaan sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon 26 kohtaa.

(17)

Kun otetaan huomioon rikkomisen luonne ja maantieteellinen laajuus (Euroopan talousalue), sakkojen vaihtelevan määrän prosenttiosuudeksi ja lisämääräksi (”osallistumismaksu”) vahvistetaan 17 prosenttia rikkomiseen liittyvän myynnin arvosta.

(18)

Sakon vaihteleva määrä kerrotaan niiden vuosien tai vuoden murto-osien määrällä, joina osapuolet ovat osallistuneet rikkomiseen, jotta osallistumisen kesto voidaan ottaa huomioon yrityskohtaisesti. Komissio ottaa huomioon osapuolten rikkomiseen osallistumisen todellisen keston täysinä vuosina, kuukausina ja päivinä.

2.4.2   Perusmäärään tehtävät mukautukset

(19)

Raskauttavia seikkoja ei sovellettu. Komissio on soveltanut lieventävää seikkaa Boschiin ja Densoon sen takia, ettei ole olemassa näyttöä siitä, että i) Bosch olisi tiennyt tai sen olisi voitu kohtuudella olettaa tienneen NGK:n ja Denson kahdenvälisestä yhteydenpidosta, ja että ii) Denso olisi tiennyt tai sen olisi voitu kohtuudella olettaa tienneen NGK:n ja Boschin kahdenvälisestä yhteydenpidosta. Ehkäisevän vaikutuksen aikaansaamiseksi Boschiin sovellettiin kerrointa 1.2 ja Densoon kerrointa 1.1.

2.4.3   Liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja

(20)

Yksikään sakko ei ylitä 10:tä prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta päätöksen antamista edeltäneen liiketoimintavuoden aikana.

2.4.4   Sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon soveltaminen: sakkojen lieventäminen

(21)

Denso haki ensimmäisenä sakoista vapauttamista ja toimitti sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon 8 kohdan a alakohdan ehdot täyttäviä tietoja ja todisteita. Näin ollen sille ei määrätty sakkoa.

(22)

NGK toimitti vahvaa näyttöä, jonka perusteella komissio pidensi rikkomisen kestoa 19. päivästä tammikuuta 200024. päivään toukokuuta 2002 ja 9. päivästä helmikuuta 201028. päivään heinäkuuta 2011. Sen takia komissio ei sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon 26 kohdan mukaisesti ottanut kyseisiä ajanjaksoja huomioon, kun se määräsi NGK:lle sakon.

(23)

Lisäksi NGK oli ensimmäinen yritys, joka täytti sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon 24 ja 25 kohdan vaatimukset, ja sen sakkoja alennettiin 42 prosenttia.

(24)

Bosch oli toinen yritys, joka täytti sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon 24 ja 25 kohdan vaatimukset, ja sen sakkoja alennettiin 28 prosenttia.

2.4.5   Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltaminen

(25)

Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltamisen johdosta Boschin ja NGK:n sakkoja lievennettiin vielä 10 prosenttia.

3.   PÄÄTELMÄT

(26)

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrättiin seuraavat sakot:

a)   Bosch: 45 834 000 euroa

b)   Denso: 0 euroa

c)   NGK: 30 265 000 euroa.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (EUVL C 298, 8.12.2006, s. 17).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä lokakuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1) ja 30 päivänä kesäkuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 622/2008 (EUVL L 171, 1.7.2008, s. 3).

(4)  EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2.


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/29


Ilmoitus terästuotteiden tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen vireillepanosta

(2018/C 111/10)

Tällä hetkellä Euroopan komission, jäljempänä ’komissio’, käytettävissä olevien tietojen sekä paikalla toteutettujen valvontatoimien (1) mukaan tiettyjen terästuotteiden tuonti on viime aikoina kasvanut jyrkästi, mikä osoittaa, että on olemassa riittävästi näyttöä siitä, että tuonnin kehitys näyttää antavan aihetta suojatoimenpiteisiin. Komissio on sen vuoksi päättänyt viran puolesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/478 (2) 5 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 (3) 3 artiklan nojalla aloittaa suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen.

1.   TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT TUOTTEET

Tutkimuksen kohteena olevina tuotteina ovat tietyt terästuotteet, jäljempänä ’tarkasteltavana olevat tuotteet’. Tarkasteltavana olevat tuotteet ja CN-koodit, joihin ne tällä hetkellä luokitellaan, on lueteltu tämän ilmoituksen liitteessä I. Kyseiset CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

2.   TUONNIN KASVU JA VAHINKO

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että kyseisten tuotteiden kokonaistuonti on kasvanut 17,8 miljoonasta tonnista 29,3 miljoonaan tonniin vuosien 2013–2017 välisenä aikana. Tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonti kasvoi noin 65 prosenttia vuosina 2013–2016. Tuonti kasvoi eniten vuonna 2015 ja erityisesti vuonna 2016, jolloin se oli 28,6 miljoonaa tonnia. Tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonti on pysynyt siitä lähtien merkittävänä. Lisäksi kunkin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa on absoluuttisesti mitattuna tapahtunut yllättävää, äskettäistä, merkittävää ja jyrkkää kasvua. Lisäksi komissio toteaa, että myös suhteellisesti mitattuna tarkasteltavana olevien tuotteiden kokonaistuonti kasvoi eli suhteessa tuotantoon 7,3 prosentista 11,6 prosenttiin ja suhteessa kulutukseen 12,2 prosentista 17,6 prosenttiin. Molemmissa tapauksissa kasvua ilmeni ajanjaksolla 2014–2016, minkä jälkeen tuonti pysyi suhteellisen korkealla tasolla. Tuonnin kasvu näyttää olevan seurausta ennakoimattomista tapahtumista, kuten teräksen valmistuksen maailmanlaajuisesta ylikapasiteetista ja kolmansien maiden viime vuosina kyseisen ylikapasiteetin yhteydessä toteuttamista kaupan toimenpiteistä.

Lisäksi on olemassa riittävää näyttöä siitä, että kyseisen tuonnin määrä ja hinnat ovat aiheuttaneet tai uhkaavat aiheuttaa unionin tuotannonalan tilanteen huomattavaa yleistä huononemista, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2015/478 9 artiklassa ja asetuksen (EU) 2015/755 6 artiklassa eritellyt taloudelliset indikaattorit. Tämä näyttö osoittaa erityisesti, että tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonnilla on tiettyjen tuoteluokkien osalta muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus unionin tuottajien markkinaosuuksiin. Lisäksi tuontihinnat ovat koko tarkastelujakson ajan olleet alempia kuin unionin tuotannonalan myyntihinnat. Tämä on aiheuttanut huomattavaa painetta unionin tuotannonalan myyntihintoihin, mikä on johtanut siihen, että voiton taso on jäänyt alhaiseksi tai negatiiviseksi. Vaikka taloudellinen tilanne näyttää vuonna 2017 parantuneen, joidenkin tarkasteltavana olevien tuotteiden tilanne on edelleen heikko ja ne ovat vaikeassa asemassa tuonnin uuden kasvun vuoksi, mikä on lähiaikoina todennäköistä teräksen ylikapasiteetin, kolmansien maiden terästuotteita vastaan soveltamien kaupan suojatoimenpiteiden ja Amerikan yhdysvaltojen äskeisten ”jakson 232” mukaisten toimenpiteiden vuoksi. Tutkimuksessa tutkitaan tarkasteltavana olevien tuotteiden tilannetta, mukaan lukien kunkin tuoteluokan tilanne erikseen, ottaen huomioon myös viimeisin kehitys, kuten Yhdysvaltojen toimenpiteiden seurauksena mahdollisesti tapahtuneet kauppavirtojen muutokset.

3.   MENETTELY

Päätettyään, että tutkimuksen vireille panemiseksi on riittävästi näyttöä, ja ilmoitettuaan asiasta jäsenvaltioille komissio panee vireille tutkimuksen asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan mukaisesti.

Tutkimuksessa määritetään, ovatko ennakoimattomat tapahtumat johtaneet siihen, että tarkasteltavina olevia tuotteita tuodaan unioniin niin voimakkaasti kasvaneina määrinä ja/tai sellaisin edellytyksin, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa unionin samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille vakavaa vahinkoa.

3.1   Kirjalliset huomautukset, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille unionissa ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille. Täytetyt kyselylomakkeet on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona komissio on ne lähettänyt.

Kaikkia asianomaisia osapuolia, myös tarkasteltavana olevien tuotteiden vientiä harjoittavia tuottajia, tuojia ja käyttäjiä sekä niiden järjestöjä pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä. Edellä tarkoitettu vapaamuotoinen aineisto olisi toimitettava 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua ja pyytää kyselylomakkeen ottamalla yhteyttä komissioon mieluiten sähköpostitse viipymättä ja viimeistään 15 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Täytetty kyselylomake olisi toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona komissio on ne lähettänyt.

Edellä mainittujen määräaikojen jälkeen toimitetut näkökannat ja tiedot saatetaan jättää tutkimuksessa huomiotta.

3.2   Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (1). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

Sen varmistamiseksi, että kaikilla asianomaisilla osapuolilla on tutkimuksen aikana puolustautumisoikeus, osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaisia, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset tiedot voidaan jättää huomiotta.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä.

Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Euroopan komission postiosoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H, Unit H5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköpostiosoite TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu

3.3   Kuulemiset

Asianomaiset osapuolet voivat asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan nojalla pyytää myös saada tulla komission kuulemiksi 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.   TIETOJEN TUTKIMINEN

Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittaneet näkökantansa tai toimittaneet tietoja tai pyytäneet kuulemista asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan mukaisesti, sekä viejämaiden edustajat voivat kirjallisesta pyynnöstä tutkia kaikkia komissiolle tutkimuksen yhteydessä toimitettuja tietoja, lukuun ottamatta unionin tai sen jäsenvaltioiden viranomaisten laatimia sisäisiä asiakirjoja, jos nämä tiedot ovat tarpeen niiden etujen puolustamiseksi ja jos ne eivät ole asetuksen (EU) 2015/478 8 artiklassa tai asetuksen (EU) 2015/755 5 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ja jos komissio käyttää niitä tutkimuksessaan. Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet, voivat esittää komissiolle näitä tietoja koskevat huomautuksensa, jotka voidaan ottaa huomioon, jos niiden tueksi on esitetty riittävä näyttö.

5.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät voidaan asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan mukaisesti tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

6.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa tuonnin kasvua, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

7.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

Jos komissio katsoo, että toimenpiteet ovat tarpeellisia, se tekee tarvittavat päätökset asetusten (EU) 2015/478 ja (EU) 2015/755 V osaston mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa vireillepanopäivästä, paitsi jos kyse on poikkeuksellisista olosuhteista, jolloin tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella. Jos määräaikaa pidennetään, komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa vahvistetaan jatkoajan kesto ja esitetään yhteenveto pidentämisen syistä.

8.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4) mukaisesti.


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/670, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, unionin ennakkovalvonnan käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnissa (EUVL L 115, 29.4.2016, s. 37).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/478, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 83, 27.3.2015, s. 16).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33).

(1)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on asetuksen (EU) 2015/478 8 artiklassa, asetuksen (EU) 2015/755 5 artiklassa sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen 3.2 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(4)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE

Tarkasteltavana olevat tuotteet

Tuotenumero

Tuoteluokka

CN-koodi

1

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja kaistaleet

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Metallipinnoitetut levyt

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Orgaanisella aineella pinnoitetut levyt

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Tinatut tuotteet

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

8

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja kaistaleet

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja kaistaleet

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut kvarttolevyt

7219 21 10 , 7219 21 90

11

Suuntaisrakeistetut sähkötekniset levyt

7225 11 00 , 7226 11 00

12

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Betoniteräs

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Ruostumaton valssilanka

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Ponttirauta ja -teräs

7301 10 00

19

Rautateiden materiaali

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Kaasuputket

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Putkipalkit

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

23

Laakeroidut putket

7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

24

Muut saumattomat putket

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 ,

25

Suuret hitsatut putket

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Muut hitsatut putket

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00


Oikaisuja

26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/36


Oikaisu vuoden 2018 vapaapäiviin

( Euroopan unionin virallinen lehti C 8, 11. tammikuuta 2018 )

(2018/C 111/11)

Sivulla 14, taulukossa rivillä ”Nederland”:

on:

”1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12”

pitää olla:

”1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12”.