ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 103

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
19. maaliskuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 103/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8816 – Goldman Sachs / Centerbridge / Robyg) ( 1 )

1

2018/C 103/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8752 – CPPIB/BHL/BGL) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 103/03

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Somaliaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 356/2010 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

2

2018/C 103/04

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Somaliaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/231/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/417, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 356/2010, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/413, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

3

 

Euroopan komissio

2018/C 103/05

Euron kurssi

4

 

Tilintarkastustuomioistuin

2018/C 103/06

Erityiskertomus nro 10/2018 – Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii hyvin mutta vaikuttaa vain vähän tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen

5


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 103/07

Ehdotuspyyntö rahoitustuen myöntämiseksi vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevan monivuotisen työohjelman mukaisesti (komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 1615))

6

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 103/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8766 – LKQ/Stahlgruber) ( 1 )

7


 

Oikaisuja

2018/C 103/09

Oikaisu ehdotuspyyntöön 2018 — usean jäsenvaltion ohjelmat — Avustukset sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettaville maataloustuotteita koskeville tiedotus- ja menekinedistämistoimille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 mukaisesti ( EUVL C 9, 12.1.2018 )

8


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8816 – Goldman Sachs / Centerbridge / Robyg)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 103/01)

Komissio päätti 12. maaliskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8816. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8752 – CPPIB/BHL/BGL)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 103/02)

Komissio päätti 14. maaliskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8752. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/2


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Somaliaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 356/2010 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2018/C 103/03)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 12 artiklan mukaisiin tietoihin:

Tämän käsittelyn oikeusperustana on neuvoston asetus (EU) N:o 356/2010 (2).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on Euroopan unionin neuvosto, jota edustaa neuvoston pääsihteeristön pääosaston C (ulkoasiat, laajentuminen ja pelastuspalvelu) pääjohtaja. Käsittelystä vastaa pääosaston C yksikkö 1C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 356/2010 mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät asetuksessa säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, sekä perustelut ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerätyt henkilötiedot voidaan tarvittaessa jakaa Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa.

Tietoihin tutustumista koskeviin pyyntöihin samoin kuin oikaisupyyntöihin ja vastaväitteisiin vastataan neuvoston päätöksen 2004/644/EY (3) 5 jakson mukaisesti, tämän vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötietoja säilytetään viiden vuoden ajan sen jälkeen kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan varojen jäädyttämistä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli se oli aloitettu.

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti rekisteröidyt voivat saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


(1)  EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 1.

(3)  EUVL L 296, 21.9.2004, s. 16.


19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/3


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Somaliaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/231/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/417, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 356/2010, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/413, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2018/C 103/04)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan Somaliaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP (1), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/417 (2), liitteessä I ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 356/2010 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/413 (4), liitteessä I.

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 751 (1992) ja 1907 (2009) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea on lisännyt kaksi henkilöä luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

Asianomaiset henkilöt voivat milloin tahansa esittää Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 751 (1992) ja 1907 (2009) nojalla perustetulle Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitealle pyynnön, että päätöstä sisällyttää heidät YK:n luetteloon harkittaisiin uudelleen. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Lisätietoja: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751

YK:n päätöksen johdosta Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että YK:n turvallisuusneuvoston nimeämät henkilöt ja yhteisö olisi lisättävä Somaliaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/231/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 356/2010 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen nimeämisen perusteet esitetään kyseisten liitteiden asiaankuuluvissa kohdissa.

Asianomaisia henkilöitä ja asianomaista yhteisöä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat / se voi hakea asetuksen (EU) N:o 356/2010 liitteessä II mainituilla verkkosivustoilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (vrt. asetuksen 5 artikla).

Asianomaiset henkilöt ja asianomainen yhteisö voivat esittää neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää henkilöt/yhteisö edellä mainittuun luetteloon. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C – Horizontal Issues

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Asianomaisia henkilöitä ja asianomaista yhteisöä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EUVL L 75, 19.3.2018, s. 25.

(3)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 75, 19.3.2018, s. 1.


Euroopan komissio

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/4


Euron kurssi (1)

16. maaliskuuta 2018

(2018/C 103/05)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2301

JPY

Japanin jeniä

130,21

DKK

Tanskan kruunua

7,4486

GBP

Englannin puntaa

0,88253

SEK

Ruotsin kruunua

10,0795

CHF

Sveitsin frangia

1,1702

ISK

Islannin kruunua

122,70

NOK

Norjan kruunua

9,4910

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,415

HUF

Unkarin forinttia

311,04

PLN

Puolan zlotya

4,2173

RON

Romanian leuta

4,6655

TRY

Turkin liiraa

4,8147

AUD

Australian dollaria

1,5860

CAD

Kanadan dollaria

1,6087

HKD

Hongkongin dollaria

9,6476

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7002

SGD

Singaporen dollaria

1,6182

KRW

Etelä-Korean wonia

1 313,43

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,6899

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7810

HRK

Kroatian kunaa

7,4308

IDR

Indonesian rupiaa

16 926,64

MYR

Malesian ringgitiä

4,8079

PHP

Filippiinien pesoa

63,909

RUB

Venäjän ruplaa

70,8949

THB

Thaimaan bahtia

38,379

BRL

Brasilian realia

4,0464

MXN

Meksikon pesoa

23,0385

INR

Intian rupiaa

79,8670


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Tilintarkastustuomioistuin

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/5


Erityiskertomus nro 10/2018

”Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii hyvin mutta vaikuttaa vain vähän tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen”

(2018/C 103/06)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 10/2018 ”Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii hyvin mutta vaikuttaa vain vähän tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla http://eca.europa.eu.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/6


Ehdotuspyyntö rahoitustuen myöntämiseksi vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevan monivuotisen työohjelman mukaisesti

(komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 1615))

(2018/C 103/07)

Euroopan komission energian pääosasto käynnistää tämän ehdotuspyynnön myöntääkseen rahoitusta vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevassa monivuotisessa työohjelmassa määriteltyjen painopistealueiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Ehdotuksia pyydetään jäljempänä mainittuun tutkimusaiheeseen:

 

Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosio-2018-1

Tämän ehdotuspyynnön perusteella valittaville ehdotuksille on alustavasti varattu 200 miljoonaa euroa.

Ehdotukset on jätettävä viimeistään 26. huhtikuuta 2018.

Koko ehdotuspyyntö on nähtävillä internetosoitteessa:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/7


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8766 – LKQ/Stahlgruber)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 103/08)

1.

Komissio vastaanotti 9. maaliskuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

LKQ Corporation (LKQ, Yhdysvallat)

Stahlgruber GmbH (Stahlgruber, Saksa), joka on yrityksen Stahlgruber Otto Gruber AG määräysvallassa.

LKQ hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä Stahlgruber.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   LKQ: autojen varaosien valmistus, toimitukset ja tukkukauppa Euroopan talousalueella. LKQ:llä on jonkin verran toimintaa myös autojen varaosien ja niihin liittyvien tarvikkeiden vähittäiskaupan alalla.

—   Stahlgruber: autojen varaosien valmistus, toimitukset ja tukkukauppa Euroopan talousalueella.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8766 – LKQ/Stahlgruber

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


Oikaisuja

19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/8


Oikaisu ehdotuspyyntöön 2018 — usean jäsenvaltion ohjelmat — Avustukset sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettaville maataloustuotteita koskeville tiedotus- ja menekinedistämistoimille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 mukaisesti

( Euroopan unionin virallinen lehti C 9, 12. tammikuuta 2018 )

(2018/C 103/09)

Sivulla 33 osan 3, Aikataulu, ensimmäinen virke:

on

”12. huhtikuuta 2018”

pitää olla:

”19. huhtikuuta 2018”.

Sivulla 33 osan 3, Aikataulu, taulukossa

on:

”d)

   Hakemusten jättämisen määräaika

12.4.2018”

pitää olla:

”d)

   Hakemusten jättämisen määräaika

19.4.2018”

Sivulla 43 osan 8.2, Toiminnalliset valmiudet, kolmas kappale poistetaan.

Sivulla 44 osan 9, Myöntämisperusteet, toiseksi viimeinen kappale, luetelmakohdat a), b) ja c):

on:

”… seuraavien perusteiden mukaisesti:

a)

Sisämarkkinoita koskevia kolmea aihetta varten varattu jäljellä oleva määrä myönnetään kokonaisuudessaan korkeimmat laatupisteet saaneille sisämarkkinahankkeille riippumatta siitä, missä aiheessa avustuksia on haettu.

b)

Samoin toimitaan kolmansiin maihin kohdistuvien hankkeiden kohdalla (aiheet 46).

c)

Jos varattuja määrärahoja on edelleen jakamatta, sekä sisämarkkinoita että kolmansia maita varten varatut, jäljellä olevat määrät yhdistetään ja myönnetään korkeimmat laatupisteet saaneille hankkeille riippumatta siitä, missä painopisteessä ja aiheessa avustuksia on haettu.”

pitää olla:

”… seuraavan kriteerin mukaisesti:

kaikkia neljää aihetta varten varattu jäljellä oleva määrä yhdistetään ja osoitetaan korkeimmat laatupisteet saaneille hankkeille riippumatta siitä, missä aiheessa avustusta on haettu.”

Sivulla 46 osan 11.4, Rahoituksen muodot; tukikelpoiset kustannukset ja kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia, otsikon Tukikelpoiset kustannukset ensimmäinen luetelmakohta:

on:

”Tukikelpoiset kustannukset (suorat ja välilliset) esitetään avustussopimuksessa (ks. 6.1, 6.2 ja 6.3 artikla).”

pitää olla:

”Tukikelpoiset kustannukset (suorat ja välilliset) esitetään avustussopimuksessa (ks. 6.1 ja 6.2 artikla).”