ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 72

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
26. helmikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 72/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 72/02

Asia C-434/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Espanja) – Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — SEUT 58 artiklan 1 kohta — Kuljetusalan palvelut — Direktiivi 2006/123/EY — Palvelut sisämarkkinoilla — Direktiivi 2000/31/EY — Direktiivi 98/34/EY — Tietoyhteiskunnan palvelut — Välityspalvelu, jolla voidaan älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden välille — Lupaa koskeva vaatimus)

2

2018/C 72/03

Asia C-521/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.12.2017 – Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1289 — Sakon määrääminen jäsenvaltiolle euroalueen taloudellisen tilanteen ja talousarviotilanteen valvonnan yhteydessä — Asianomaisen jäsenvaltion alijäämää koskevien tilastotietojen väärentäminen — Tuomioistuimen toimivalta — Asetus (EU) N:o 1173/2011 — 8 artiklan 1 ja 3 kohta — Delegoitu päätös 2012/678/EU — 2 artiklan 1 ja 3 kohta sekä 14 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 479/2009 — 3 artiklan 1 kohta, 8 artiklan 1 kohta sekä 11 ja 11 a artikla — Puolustautumisoikeudet — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 41 artiklan 1 kohta — Oikeus hyvään hallintoon — SEUT 121, 126 ja 136 artikla — Pöytäkirja N:o 12 liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä — Rikkomisen paikkansapitävyys — Tietojen vääristely — Sakon määrittäminen — Rikoslainsäädännön taannehtivuuskiellon periaate)

3

2018/C 72/04

Asia C-664/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation v. Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 2000/60/EY — Euroopan unionin politiikka vesialalla — 4 artiklan 1 kohta ja 14 artiklan 1 kohta — Velvollisuus ehkäistä vesimuodostumien tilan huononemista ja rohkaista kaikkien osapuolten aktiivista osallistumista direktiivin täytäntöönpanoon — Århusin yleissopimus — Yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa — 6 artikla ja 9 artiklan 3 ja 4 kappale — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 artikla — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Hanke, jolla voi olla vaikutuksia vesien tilaan — Hallinnollinen lupamenettely — Ympäristönsuojelujärjestö — Pyyntö asianosaisaseman saamisesta hallinnollisessa menettelyssä — Mahdollisuus vedota direktiivistä 2000/60/EY johtuviin oikeuksiin — Asianosaisaseman ja kanneoikeuden menettäminen silloin, kun mainittuihin oikeuksiin ei ole vedottu määräajassa hallinnollisen menettelyn aikana)

4

2018/C 72/05

Asia C-677/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sekä muina osapuolina European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Muutoksenhaku — Julkiset palveluhankinnat — Ohjelmahallinnointia, projektinhallintaa ja teknistä konsultointia informaatioteknologian alalla koskevien ulkopuolisten palvelujen tarjonta — Etusijajärjestysmekanismi — Sopimuksentekoperusteiden alaperusteiden painotus — Yhtäläisten mahdollisuuksien periaate ja avoimuusperiaate — 43292 / Ilmeiset arviointivirheet — Puutteelliset perustelut — Mahdollisuuden menettäminen — Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Vahingonkorvausvaatimus)

5

2018/C 72/06

Yhdistetyt asiat C-66/16 P–C-69/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajina Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña ja Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (C-68/16 P), sekä Cellnex Telecom SA, aiemmin Abertis Telecom SA ja Retevisión I SA (C-69/16 P) sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja SES Astra SA (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Digitaalitelevisio — Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla — Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille — Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Valtiontuen käsite — Etu — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Määritelmä — Jäsenvaltioiden harkintavalta)

6

2018/C 72/07

Asia C-70/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajina Comunidad Autónoma de Galicia ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja SES Astra SA (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Digitaalitelevisio — Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla — Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille — Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomiksi — Valtiontuen käsite — Etu — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Määritelmä — Jäsenvaltioiden harkintavalta)

6

2018/C 72/08

Asia C-81/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Espanjan kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Digitaalitelevisio — Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla — Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille — Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Valtiontuen käsite — Etu — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Määritelmä — Jäsenvaltioiden harkintavalta)

7

2018/C 72/09

Asia C-102/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Belgia) – Vaditrans BVBA v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Tieliikenne — Kuljettajan lepoajat — Asetus (EY) N:o 561/2006 — 8 artiklan 6 ja 8 kohta — Mahdollisuus pitää vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt viikoittaiset lepoajat muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla ja ajoneuvossa — Säännöllisten viikoittaisten lepoaikojen poissulkeminen)

8

2018/C 72/10

Asia C-158/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o1 de Oviedo – Espanja) – Margarita Isabel Vega González v. Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Työehtojen käsite — Virkavapaata koskevaan hallinnolliseen asemaan asettaminen — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään virkavapaan myöntämisestä julkiseen tehtävään valinnan tapauksessa vain vakinaisille virkamiehille mutta ei väliaikaisille virkamiehille)

8

2018/C 72/11

Asia C-178/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA ja Guerrato SpA v. Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP) ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset rakennusurakat — Direktiivi 2004/18/EY — 45 artiklan 2 ja 3 kohta — Edellytykset hankintasopimuksen tekomenettelystä poissulkemiselle — Ilmoitus siitä, että tarjoajayhtiön hallituksen entisiä jäseniä koskevia lainvoimaisia rikostuomioita ei ole — Hallituksen entisen jäsenen rikollinen toiminta — Rikostuomio — Tarjoajayrityksen täydellinen ja tosiasiallinen irtisanoutuminen hallituksen tämän jäsenen toiminnasta — Näyttö — Tätä velvollisuutta koskevia vaatimuksia koskeva hankintayksikön suorittama arviointi)

9

2018/C 72/12

Asia C-226/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA ja Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) v. Premier ministre ja Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Ennakkoratkaisupyyntö — Energia — Kaasuala — Kaasun toimitusvarmuus — Asetus (EU) N:o 994/2010 — Maakaasuyritysten velvoite toimenpiteiden toteuttamiseen kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi suojatuille asiakkaille — 2 artiklan toisen kohdan 1 alakohta — Suojattujen asiakkaiden käsite — 8 artiklan 2 kohta — Lisävelvoite — 8 artiklan 5 kohta — Maakaasuyritysten mahdollisuus täyttää velvoitteensa alueellisella tasolla tai unionin tasolla — Kansallinen säännöstö, jossa asetetaan kaasun toimittajille kaasun varastointia koskeva lisävelvoite, jonka soveltamisalaan sisältyy muitakin asiakkaita kuin asetuksessa N:o 994/2010 tarkoitetut suojatut asiakkaat — Varastointivelvoite, josta 80 prosenttia on täytettävä asianomaisen jäsenvaltion alueella)

10

2018/C 72/13

Asia C-255/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Københavns byret – Tanska) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Bent Falbert, Poul Madsen ja JP/Politikens Hus A/S (Ennakkoratkaisupyyntö — Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely — Kansallinen lainsäädäntö, jossa täsmennetään kieltoa tarjota luvatta pelejä, arpajaisia ja vedonlyöntejä tai otetaan käyttöön tällainen kielto ja jossa otetaan käyttöön kielto mainostaa luvatta pelejä, arpajaisia ja vedonlyöntejä)

11

2018/C 72/14

Asia C-268/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Binca Seafoods GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 834/2007 — Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuotanto ja merkinnät — Asetus (EY) N:o 889/2008 — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1358/2014 — Oikeussuojaintressi — Henkilökohtaisen hyödyn käsite)

11

2018/C 72/15

Asia C-276/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Prequ’ Italia Srl v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Ennakkoratkaisupyyntö — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate — Oikeus tulla kuulluksi — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — Yhteisön tullikoodeksi — 244 artikla — Tullivelan kantaminen — Tilanne, jossa veronoikaisupäätöksen adressaattia ei ole kuultu ennen päätöksen antamista — Adressaatin oikeus saada oikaisupäätöksen täytäntöönpanoa lykätyksi — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan hallinnon sisäisellä muutoksenhaulla ei ole automaattisesti lykkäävää vaikutusta — Viittaaminen tullikoodeksin 244 artiklassa säädettyihin edellytyksiin)

12

2018/C 72/16

Asia C-277/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – Polkomtel sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteinen sääntelyjärjestelmä — Direktiivi 2002/21/EY — 8 ja 16 artikla — Direktiivi 2002/19/EY — 8 ja 13 artikla — Operaattori, jolla on määritelty olevan huomattava markkinavoima — Hintavalvonta — Kansallisten sääntelyviranomaisten asettamat velvollisuudet — Hinnoittelun kustannuslähtöisyyttä koskeva velvollisuus — Hintojen vahvistaminen puheensiirron kohdeverkkopalvelujen tarjoamisesta matkapuhelinverkoissa asianomaiselle operaattorille aiheutuneita kustannuksia alhaisemmiksi — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 16 artikla — Elinkeinovapaus — Oikeasuhteisuus)

13

2018/C 72/17

Asia C-291/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Espanja) – Schweppes SA v. Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL, aiemmin Carbòniques Montaner SL (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — 7 artiklan 1 kohta — Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen — Rinnakkaiset tavaramerkit — Tavaramerkkien luovutus Euroopan talousalueen (ETA) tietyn alueen osalta — Kaupallinen strategia, jolla edistetään harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa luovutuksen jälkeen — Itsenäiset tavaramerkkien haltijat, joilla on läheiset kaupalliset ja taloudelliset suhteet)

14

2018/C 72/18

Asia C-322/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Global Starnet Ltd v. Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus, sijoittautumisvapaus, pääomien vapaa liikkuvuus ja elinkeinovapaus — Rajoitukset — Uusien konsessioiden myöntäminen etäyhteyden kautta tapahtuvaan pelien hallinnointiin — Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet — Perustuslakituomioistuimen tuomio — Kansallisen tuomioistuimen velvollisuus saattaa asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi)

15

2018/C 72/19

Asia C-334/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Albacete – Espanja) – José Luís Núñez Torreiro v. AIG Europe Limited, Sucursal en España, aiemmin Chartis Europe Limited, Sucursal en España, ja Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) (Ennakkoratkaisupyyntö — Moottoriajoneuvon käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus — Direktiivi 2009/103/EY — 3 artiklan ensimmäinen kohta — Ajoneuvojen käyttämisen käsite — Kansallinen säännöstö, jossa jätetään käsitteen ulkopuolelle moottoriajoneuvojen kuljettaminen teillä tai maastoissa, jotka eivät sovellu liikennekäyttöön, paitsi jos niitä niiden liikennekäyttöön soveltumattomuudesta huolimatta yleisesti käytetään liikenteeseen)

15

2018/C 72/20

Asia C-364/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Trioplast Industrier AB ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Muovisten teollisuussäkkien markkinat — Euroopan komission valittajalle antama määrättyjen sakkojen myöhästymiskorkojen maksamista koskeva virallinen ilmoitus — Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne)

16

2018/C 72/21

Asia C-372/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht München – Saksa) – Soha Sahyouni v. Raja Mamisch (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue — Asetus (EU) N:o 1259/2010 — Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla — Uskonnollisen tuomioistuimen kolmannessa valtiossa myöntämän avioeron tunnustaminen — Kyseisen asetuksen soveltamisala)

16

2018/C 72/22

Asia C-393/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, jota edustaa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, aiemmin Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Ennakkoratkaisupyyntö — Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely — Suojattujen alkuperänimitysten suoja — Asetus (EY) N:o 1234/2007 — 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta — Asetus (EU) N:o 1308/2013 — 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta — Soveltamisala — Suojatun alkuperänimityksen maineen hyväksikäyttö — Suojatun alkuperänimityksen väärinkäyttö, jäljittely tai mielleyhtymä — Väärä tai harhaanjohtava merkintä — Suojatun alkuperänimityksen Champagne käyttö elintarvikkeen nimityksessä — Nimitys Champagner Sorbet — Elintarvike, joka sisältää samppanjaa ainesosana — Ainesosa, joka antaa elintarvikkeelle olennaisen ominaisuuden)

17

2018/C 72/23

Yhdistetyt asiat C-397/16 ja C-435/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Corte d’appello di Milano – Italia ja Bundesgerichtshof – Saksa) – Acacia Srl v. Pneusgarda Srl, konkurssissa, ja Audi AG (C-397/16) sekä Acacia Srl ja Rolando D’Amato v. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 6/2002 — Yhteisömallit — 110 artiklan 1 kohta — Suojan puuttuminen — Niin sanottu korjauslauseke — Käsite moniosaisen tuotteen osa — Moniosaisen tuotteen korjaaminen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi — Toimenpiteet, joita käyttäjän on toteutettava vedotakseen korjauslausekkeeseen — Auton jäljennösvanne, joka on samanlainen kuin alkuperäisen vanteen malli)

18

2018/C 72/24

Asia C-419/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Bolzano – Italia) – Sabine Simma Federspiel v. Provincia autonoma di Bolzano ja Equitalia Nord SpA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus — SEUT 45 ja SEUT 49 artikla — Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen — Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY — Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus)

19

2018/C 72/25

Asia C-434/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court – Irlanti) – Peter Nowak v. Data Protection Commissioner (Ennakkoratkaisupyyntö — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Direktiivi 95/46/EY — 2 artiklan a alakohta — Henkilötietojen käsite — Ammatilliseen kokeeseen osallistujan laatimat kirjalliset vastaukset — Tarkastajan näitä vastauksia koskevat merkinnät — 12 artiklan a ja b alakohta — Rekisteröidyn tietojen saantia ja tietojen oikaisua koskevien oikeuksien laajuus)

20

2018/C 72/26

Asia C-442/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal – Irlanti) – Florea Gusa v. Minister for Social Protection, Irlanti ja Attorney General (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — Henkilö, joka ei enää toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana — Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman säilyminen — Oleskeluoikeus — Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan työnhakijan tukea myönnetään henkilöille, joilla on oleskeluoikeus tämän jäsenvaltion alueella)

20

2018/C 72/27

Asia C-462/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Finanzamt Bingen-Alzey v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 90 artiklan 1 kohta — Hinnanalennus jäsenvaltioiden määräämin edellytyksin — Veron perusteen alentaminen — 24.10.1996 annetussa tuomiossa Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) vahvistetut periaatteet — Yksityisille sairausvakuutuskassoille myönnetyt hinnanalennukset)

21

2018/C 72/28

Asia C-467/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Stuttgart – Saksa) – Brigitte Schlömp v. Landratsamt Schwäbisch Hall (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Lugano II -yleissopimus — Vireilläolovaikutus — Tuomioistuimen käsite — Sveitsin oikeuden mukainen sovittelijaviranomainen, joka vastaa pääasian menettelyä edeltävästä sovittelumenettelystä)

22

2018/C 72/29

Asia C-492/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Törvényszék – Unkari) – Incyte Corporation v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Ennakkoratkaisupyyntö — Teollis- ja tekijänoikeudet — Patenttioikeus — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 18 artikla — Kasvinsuojeluaineet — Asetus (EY) N:o 1610/96 — 17 artiklan 2 kohta — Lisäsuojatodistus — Voimassaoloaika — Päättymispäivämäärän vahvistaminen — Unionin tuomioistuimen tuomion vaikutukset — Mahdollisuus vai velvollisuus oikaista päättymispäivämäärää)

22

2018/C 72/30

Asia C-500/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 135 artiklan 1 kohdan a alakohta — Vapautukset — Unionin oikeuden vastaisesti kannetut verot — Liikaa maksetun arvonlisäveron palauttamisen esteet — SEU 4 artiklan 3 kohta — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet sekä vilpittömän yhteistyön periaate — Yksityisten oikeudet — Verovelan vanhentumisajan päättyminen — Unionin tuomioistuimen tuomion vaikutukset — Oikeusvarmuuden periaate)

23

2018/C 72/31

Yhdistetyt asiat C-504/16 ja C-613/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Köln – Saksa) – Deister Holding AG, aiemmin Traxx Investments NV (C-504/16) ja Juhler Holding A/S (C-613/16) v. Bundeszentralamt für Steuern (Ennakkoratkaisupyyntö — Välitön verotus — Sijoittautumisvapaus — Direktiivi 90/435/ETY — 1 artiklan 2 kohta — 5 artikla — Emoyhtiö — Holding — Ulkomaiselle holdingemoyhtiölle jaetusta voitosta pidätettävä lähdevero — Vapautus — Veropetos, veron välttäminen ja väärinkäytökset verotuksen alalla — Olettama)

24

2018/C 72/32

Asia C-516/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverwaltungsgericht – Saksa) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen v. Agrarmarkt Austria (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelma — Asetus (EY) N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 361/2008 — 103 b artikla, 103 d artikla ja 103 g artikla — Euroopan unionin taloudellinen tuki — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011 — 60 artikla ja liitteessä IX oleva 23 kohta — Tuottajaorganisaation tiloilla ja/tai toimitiloissa toteutetut investoinnit — Käsite — Luottamuksensuoja — Oikeusvarmuus)

24

2018/C 72/33

Asia C-529/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht München – Saksa) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH v. Hauptzollamt München (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tullikoodeksi — 29 artikla — Tullausarvon määrittäminen — Keskenään etuyhteydessä olevien yhtiöiden väliset rajat ylittävät liiketoimet — Siirtohinnoittelun ennakkosopimus — Sovittu siirtohinta, joka muodostuu aluksi laskuun merkitystä määrästä ja kiinteämääräisestä oikaisusta, joka on tehty laskutuskauden päättymisen jälkeen)

25

2018/C 72/34

Asia C-649/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Peter Valach ym. v. Waldviertler Sparkasse Bank AG ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — Soveltamisala — Sopimukseen perustumaton vahingonkorvauskanne sellaisia velkojatoimikunnan jäseniä vastaan, jotka ovat hylänneet saneeraussuunnitelman maksukyvyttömyysmenettelyssä)

26

2018/C 72/35

Asia C-571/17 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Amsterdam – Alankomaat) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on Samet Ardic (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Eurooppalainen pidätysmääräys — Puitepäätös 2002/584/YOS — Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt — Täytäntöönpanon edellytykset — Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet — 4 a artiklan 1 kohta, joka on lisätty puitepäätöksellä 2009/299/YOS — Vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu eurooppalainen pidätysmääräys — Käsite päätökseen johtanut oikeudenkäynti — Ulottuvuus — Henkilö, joka on hänen läsnä ollessaan käydyssä menettelyssä tuomittu lainvoimaisesti vapausrangaistukseen — Rangaistus, jonka täytäntöönpanoa on myöhemmin lykätty osittain ja tietyin ehdoin — Myöhempi menettely, joka johti lykkäyksen kumoamiseen ehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi — Kumoamismenettely käyty ilman asianomaisen läsnäoloa)

27

2018/C 72/36

Asia C-648/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 20.11.2017 – Balcia Insurance SE v. AS Baltijas Apdrošināšanas Nams

27

2018/C 72/37

Asia C-696/17 P: Valitus, jonka Alex SCI on tehnyt 8.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-841/16, Alex v. komissio, 10.10.2017 antamasta määräyksestä

28

2018/C 72/38

Asia C-14/18 P: Valitus, jonka Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda on tehnyt 5.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-831/14, Alfamicro v. komissio, 14.11.2017 antamasta tuomiosta

29

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 72/39

Asia T-76/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.1.2018 – Kenup Foundation ym. v. EIT (Tutkimus ja teknologinen kehittäminen — EIT — Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 — Ehdotuspyyntö osaamis- ja innovaatioyhteisön nimeämiseksi — Kantajien tarjouksen hylkääminen — Asetus (EY) N:o 294/2008 — Asetus (EU) N:o 1290/2013 — Toimivallan lainvastainen delegointi)

31

2018/C 72/40

Asia T-747/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – EDF v. komissio (Valtiontuet — Ranskan viranomaisten EDF:lle myöntämät tuet — Suurjänniteverkon uudistamista varten tehtyjen verottomien varausten muuttaminen pääomaksi — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Oikeusvoima — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste)

32

2018/C 72/41

Asia T-68/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2018 – Deichmann v. EUIPO Munich (Urheilukengän sivussa oleva risti) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — Ristiä urheilukengän sivussa esittävä EU-kuviomerkki — Sijaintimerkki — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta))

32

2018/C 72/42

Asia T-204/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Sun Media v. EUIPO – Meta4 Spain (METABOX) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin METABOX rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat EU-sanamerkit ja kansalliset sanamerkit META4, sekä EU-kuviomerkit ja kansalliset kuviomerkit meta4 — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Merkkien samankaltaisuus — Sekaannusvaara)

33

2018/C 72/43

Asia T-273/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Sun Media v. EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin METAPORN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit META 4 ja kuviomerkit meta4 — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Palvelujen samankaltaisuus — Toisiaan täydentävien palvelujen käsite — Merkkien samankaltaisuus — Sekaannusvaara)

34

2018/C 72/44

Asia T-398/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Starbucks v. EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin COFFEE ROCKS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat EU-kuviomerkit STARBUCKS COFFEE — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

34

2018/C 72/45

Asia T-630/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Dehtochema Bitumat v. ECHA (REACH — Aineen rekisteröinnistä perittävä maksu — Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä maksunalennus — Suositus 2003/361/EY — Sidossuhteessa olevien yritysten käsite — Yrityksen kokoluokkaa koskevan väärän ilmoituksen jättäminen — 50 prosentin alennus sovellettavasta hallinnollisesta maksusta — ECHAn toimivalta — Aineen valmistuksen päättyminen)

35

2018/C 72/46

Asia T-804/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.1.2018 – LG Electronics v. EUIPO (Dual Edge) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Dual Edge rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

36

2018/C 72/47

Asia T-231/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – SE v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Perhelisät — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta — Huollettavana olevan lapsen käsite — Käsite lapsi, jonka elatusvastuu kuuluu virkamiehelle alaikäisten suojelua koskevaan jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan päätöksen nojalla — Virkamiehen lapsenlapselle ei ole myönnetty huollettavana olevan lapsen asemaa)

36

2018/C 72/48

Asia T-809/17: Kanne 7.12.2017 – Intercontact Budapest v. CdT

37

2018/C 72/49

Asia T-816/17: Kanne 14.12.2017 – Luxemburg v. komissio

38

2018/C 72/50

Asia T-819/17: Kanne 18.12.2017 – Sierra v. EUIPO

39

2018/C 72/51

Asia T-823/17: Kanne 20.12.2017 – Etnia Dreams v. EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Asia T-834/17: Kanne 29.12.2017 – United Parcel Service v. komissio

41

2018/C 72/53

Asia T-835/17: Kanne 29.12.2017 – Eurofer v. komissio

42

2018/C 72/54

Asia T-837/17: Kanne 28.12.2017 – Negru v. EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Asia T-3/18: Kanne 9.1.2018 – Holzer y Cia v. EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Asia T-4/18: Kanne 9.1.2018 – Holzer y Cia v. EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Asia T-5/18: Kanne 3.1.2018 – Hamburg Beer Company v. EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Asia T-6/18: Kanne 2.1.2018 – Hamburg Beer Company v. EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Asia T-7/18: Kanne 8.1.2018 – inforsacom Informationssysteme v. EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Asia T-9/18: Kanne 8.1.2018 – Addiko Bank v. EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Asia T-12/18: Kanne 11.1.2018 – Zweirad-Center Stadler v. EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2018/C 072/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 63, 19.2.2018

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 52, 12.2.2018

EUVL C 42, 5.2.2018

EUVL C 32, 29.1.2018

EUVL C 22, 22.1.2018

EUVL C 13, 15.1.2018

EUVL C 5, 8.1.2018

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Espanja) – Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL

(Asia C-434/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 56 artikla - SEUT 58 artiklan 1 kohta - Kuljetusalan palvelut - Direktiivi 2006/123/EY - Palvelut sisämarkkinoilla - Direktiivi 2000/31/EY - Direktiivi 98/34/EY - Tietoyhteiskunnan palvelut - Välityspalvelu, jolla voidaan älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden välille - Lupaa koskeva vaatimus))

(2018/C 072/02)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Asociación Profesional Elite Taxi

Vastaaja: Uber Systems Spain SL

Tuomiolauselma

SEUT 56 artiklaa, luettuna yhdessä SEUT 58 artiklan 1 kohdan kanssa, sekä palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdan d alakohtaa ja teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY, 1 artiklan 2 alakohtaa, johon viitataan tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) 2 artiklan a alakohdassa, on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen välityspalvelun, jonka tarkoituksena on älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden välille, on katsottava olevan erottamattomasti yhteydessä kuljetuspalveluun ja kuuluvan täten SEUT 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kuljetusalan palvelun määritelmän piiriin. Tällainen palvelu ei täten voi kuulua SEUT 56 artiklan, direktiivin 2006/123 eikä direktiivin 2000/31 soveltamisalan piiriin.


(1)  EUVL C 363, 3.11.2015.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.12.2017 – Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-521/15) (1)

((Kumoamiskanne - Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1289 - Sakon määrääminen jäsenvaltiolle euroalueen taloudellisen tilanteen ja talousarviotilanteen valvonnan yhteydessä - Asianomaisen jäsenvaltion alijäämää koskevien tilastotietojen väärentäminen - Tuomioistuimen toimivalta - Asetus (EU) N:o 1173/2011 - 8 artiklan 1 ja 3 kohta - Delegoitu päätös 2012/678/EU - 2 artiklan 1 ja 3 kohta sekä 14 artiklan 2 kohta - Asetus (EY) N:o 479/2009 - 3 artiklan 1 kohta, 8 artiklan 1 kohta sekä 11 ja 11 a artikla - Puolustautumisoikeudet - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 41 artiklan 1 kohta - Oikeus hyvään hallintoon - SEUT 121, 126 ja 136 artikla - Pöytäkirja N:o 12 liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä - Rikkomisen paikkansapitävyys - Tietojen vääristely - Sakon määrittäminen - Rikoslainsäädännön taannehtivuuskiellon periaate))

(2018/C 072/03)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: A. Gavela Llopis, A. Rubio González ja A. Sampol Pucurull)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: E. Dumitriu-Segnana, A. F. Jensen ja A. de Gregorio Merino)

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Espanjan kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 406, 7.12.2015.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation v. Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Asia C-664/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Ympäristö - Direktiivi 2000/60/EY - Euroopan unionin politiikka vesialalla - 4 artiklan 1 kohta ja 14 artiklan 1 kohta - Velvollisuus ehkäistä vesimuodostumien tilan huononemista ja rohkaista kaikkien osapuolten aktiivista osallistumista direktiivin täytäntöönpanoon - Århusin yleissopimus - Yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - 6 artikla ja 9 artiklan 3 ja 4 kappale - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 47 artikla - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan - Hanke, jolla voi olla vaikutuksia vesien tilaan - Hallinnollinen lupamenettely - Ympäristönsuojelujärjestö - Pyyntö asianosaisaseman saamisesta hallinnollisessa menettelyssä - Mahdollisuus vedota direktiivistä 2000/60/EY johtuviin oikeuksiin - Asianosaisaseman ja kanneoikeuden menettäminen silloin, kun mainittuihin oikeuksiin ei ole vedottu määräajassa hallinnollisen menettelyn aikana))

(2018/C 072/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Vastapuoli: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Tuomiolauselma

1)

Tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan, Århusissa 25.6.1998 tehdyn yleissopimuksen, joka on hyväksytty Euroopan yhteisöjen puolesta 17.2.2005 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2005/370/EY, 9 artiklan 3 kappaletta, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että kansallisessa oikeudessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti perustetun ja toimivan ympäristönsuojelujärjestön on voitava riitauttaa tuomioistuimessa sellaista hanketta koskeva lupapäätös, joka voi olla ristiriidassa vesimuodostumien tilan huononemisen ehkäisemistä koskevan velvollisuuden kanssa, sellaisena kuin siitä säädetään yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60 4 artiklassa.

2)

Århusin yleissopimuksen, joka on hyväksytty päätöksellä 2005/370, 9 artiklan 3 kappaleen ja perusoikeuskirjan 47 artiklan sekä direktiivin 2000/60 14 artiklan 1 kohdan sääntöjä on yhdessä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle menettelysäännöstölle, jossa pääasian kaltaisessa tilanteessa suljetaan ympäristönsuojelujärjestöiltä pois oikeus osallistua asianosaisena lupamenettelyyn, jolla on tarkoitus pannan täytäntöön direktiivi 2000/60 ja jossa rajoitetaan tällaisen menettelyn päätteeksi tehtyjen päätösten riitauttamiseksi kanneoikeus vain henkilöihin, joilla on tämä asema.

3)

Edellyttäen, ettei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tarkistuksista merkityksellisten tosiseikkojen ja asiassa sovellettavien kansallisen oikeuden sääntöjen osalta muuta ilmene, mainitun yleissopimuksen, joka on hyväksytty päätöksellä 2005/370, 9 artiklan 3 ja 4 kappaletta, luettuina yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että se on pääasian kaltaisessa tilanteessa esteenä sille, että ympäristönsuojelujärjestöön sovelletaan kansallisen menettelysäännöstön prekluusiosäännöstä, jonka nojalla henkilö menettää asianosaisasemansa menettelyssä eikä voi siis nostaa kannetta tämän menettelyn päätteeksi tehdystä päätöksestä, jos hän ei ole esittänyt väitteitään määräajassa jo hallinnollisessa menettelyssä, viimeistään tämän menettelyn suullisessa vaiheessa.


(1)  EUVL C 111, 29.3.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sekä muina osapuolina European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA

(Asia C-677/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Julkiset palveluhankinnat - Ohjelmahallinnointia, projektinhallintaa ja teknistä konsultointia informaatioteknologian alalla koskevien ulkopuolisten palvelujen tarjonta - Etusijajärjestysmekanismi - Sopimuksentekoperusteiden alaperusteiden painotus - Yhtäläisten mahdollisuuksien periaate ja avoimuusperiaate - 43292 / Ilmeiset arviointivirheet - Puutteelliset perustelut - Mahdollisuuden menettäminen - Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Vahingonkorvausvaatimus))

(2018/C 072/05)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: N. Bambara, avustajinaan P. Wytinck ja B. Hoorelbeke, avocats)

Muut osapuolet: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (edustajat: M. Sfyri, C.-N. Dede ja D. Papadopoulou, dikigoroi,)

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 7.10.2015 antama tuomio European Dynamics Luxembourg ym. vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (T-299/11, EU:T:2015:757) kumotaan siltä osin kuin sen

tuomiolauselman 2 kohdassa velvoitetaan Euroopan unioni korvaamaan vahinko, joka European Dynamics Luxembourg SA:lle on aiheutunut siitä, että se menetti mahdollisuutensa tulla valituksi puitesopimuksen sopimuspuoleksi etusijajärjestyksessä ensimmäisenä sopimuspuolena ja

tuomiolauselman 4 ja 5 kohdassa määrätään, että asianosaiset ilmoittavat unionin yleiselle tuomioistuimelle yhdessä sovitun korvauksen määrän tai ellei sopimukseen päästä, nämä toimittavat unionin yleiselle tuomioistuimelle määrää koskevat vaatimuksensa.

2)

Valitus hylätään muilta osin.

3)

European Dynamics Luxembourg SA:n, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE:n ja European Dynamics Belgium SA:n vahingonkorvausvaatimus asiassa T-299/11 hylätään.

4)

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ja European Dynamics Belgium SA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan valitusmenettelyssä ja ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä.


(1)  EUVL C 90, 7.3.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajina Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña ja Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (C-68/16 P), sekä Cellnex Telecom SA, aiemmin Abertis Telecom SA ja Retevisión I SA (C-69/16 P) sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja SES Astra SA

(Yhdistetyt asiat C-66/16 P–C-69/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Valtiontuki - Digitaalitelevisio - Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla - Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille - Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi - Valtiontuen käsite - Etu - Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu - Määritelmä - Jäsenvaltioiden harkintavalta))

(2018/C 072/06)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittajat: Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña ja Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (C-68/16 P), sekä Cellnex Telecom SA, aiemmin Abertis Telecom SA ja Retevisión I SA (C-69/16 P) (edustajat: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo ja M. Bolsa Ferruz, abogados)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Němečková, É. Gippini Fournier ja B. Stromsky) ja SES Astra SA (edustajat: F. González Díaz ja V. Romero Algarra, abogados, sekä F. Salerno, avocat)

Tuomiolauselma

1)

Valitukset hylätään.

2)

Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi SA, Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, Cellnex Telecom SA ja Retevisión I SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 118, 4.4.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajina Comunidad Autónoma de Galicia ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja SES Astra SA

(Asia C-70/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Valtiontuki - Digitaalitelevisio - Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla - Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille - Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomiksi - Valtiontuen käsite - Etu - Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu - Määritelmä - Jäsenvaltioiden harkintavalta))

(2018/C 072/07)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittajat: Comunidad Autónoma de Galicia ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (edustajat: F. J. García Martínez ja B. Pérez Conde, abogados)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Němečková, É. Gippini Fournier ja B. Stromsky) ja SES Astra SA (edustajat: F. González Díaz ja V. Romero Algarra, abogados, sekä F. Salerno, avocat)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 26.11.2015 antama tuomio Comunidad Autónoma de Galicia ja Retegal vastaan komissio (T-463/13 ja T-464/13, ei julkaistu, EU:T:2015:901) kumotaan.

2)

Valtiontuesta SA.28599 (C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)), jota Espanjan kuningaskunta on myöntänyt maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla (Castilla-La Manchan ulkopuolella), 19.6.2013 annettu komission päätös 2014/489/EU kumotaan.

3)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan Comunidad Autónoma de Galicialle ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA:lle (Retegal) tämän valituksen käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja niille ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

4)

SES Astra SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 118, 4.4.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Espanjan kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-81/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Valtiontuki - Digitaalitelevisio - Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla - Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille - Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi - Valtiontuen käsite - Etu - Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu - Määritelmä - Jäsenvaltioiden harkintavalta))

(2018/C 072/08)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: M. A. Sampol Pucurull, M. J. García-Valdecasas Dorrego ja A. Rubio González)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Němečková, É. Gippini Fournier ja B. Stromsky)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 118, 4.4.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Belgia) – Vaditrans BVBA v. Belgian valtio

(Asia C-102/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Tieliikenne - Kuljettajan lepoajat - Asetus (EY) N:o 561/2006 - 8 artiklan 6 ja 8 kohta - Mahdollisuus pitää vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt viikoittaiset lepoajat muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla ja ajoneuvossa - Säännöllisten viikoittaisten lepoaikojen poissulkeminen))

(2018/C 072/09)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vaditrans BVBA

Vastaaja: Belgian valtio

Tuomiolauselma

1)

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklan 6 ja 8 kohtaa on tulkittava siten, että kuljettaja ei voi pitää ajoneuvossaan mainitussa 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja.

2)

Toisen ennakkoratkaisukysymyksen tutkimisen perusteella ei ole tullut esiin mitään seikkoja, jotka olisivat omiaan vaikuttamaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 pätevyyteen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan 1 kohdassa ilmaistun rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen valossa.


(1)  EUVL C 165, 10.5.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o1 de Oviedo – Espanja) – Margarita Isabel Vega González v. Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias

(Asia C-158/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 1999/70/EY - Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus - 4 lauseke - Syrjintäkiellon periaate - Työehtojen käsite - Virkavapaata koskevaan hallinnolliseen asemaan asettaminen - Kansallinen säännöstö, jossa säädetään virkavapaan myöntämisestä julkiseen tehtävään valinnan tapauksessa vain vakinaisille virkamiehille mutta ei väliaikaisille virkamiehille))

(2018/C 072/10)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o1 de Oviedo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Margarita Isabel Vega González

Vastaaja: Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias

Tuomiolauselma

1)

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteenä olevan 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, että tässä määräyksessä tarkoitettujen työehtojen käsite sisältää parlamentaariseen tehtävään valitun työntekijän oikeuden saada kansallisessa lainsäädännössä säädettyä virkavapaata, jonka perusteella työsuhde keskeytyy siten, että kyseisen työntekijän työpaikan säilyttäminen ja hänen oikeutensa uralla etenemiseen taataan parlamentaarisen mandaatin päättymiseen asti.

2)

Direktiivin 1999/70 liitteenä olevan määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 4 lauseketta on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa suljetaan ehdottomalla tavalla pois se, että määräaikaiselle työntekijälle myönnettäisiin poliittisen mandaatin harjoittamiseksi vapaa, jonka perusteella työsuhde keskeytyisi siihen asti, kunnes tämä työntekijä mainitun mandaattinsa päättyessä palaa takaisin työhönsä, kun tämä oikeus tunnustetaan vakituisille työntekijöille.


(1)  EUVL C 211, 13.6.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA ja Guerrato SpA v. Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP) ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Asia C-178/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Julkiset rakennusurakat - Direktiivi 2004/18/EY - 45 artiklan 2 ja 3 kohta - Edellytykset hankintasopimuksen tekomenettelystä poissulkemiselle - Ilmoitus siitä, että tarjoajayhtiön hallituksen entisiä jäseniä koskevia lainvoimaisia rikostuomioita ei ole - Hallituksen entisen jäsenen rikollinen toiminta - Rikostuomio - Tarjoajayrityksen täydellinen ja tosiasiallinen irtisanoutuminen hallituksen tämän jäsenen toiminnasta - Näyttö - Tätä velvollisuutta koskevia vaatimuksia koskeva hankintayksikön suorittama arviointi))

(2018/C 072/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA ja Guerrato SpA

Vastapuolet: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP) ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Muut osapuolet: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA ja Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

Tuomiolauselma

Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/18/EY ja erityisesti sen 45 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c, d ja g alakohtaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan hankintaviranomainen

voi vahvistamiensa edellytysten mukaisesti ottaa huomioon tarjoajayrityksen hallituksen jäsenelle annetun rikostuomion, vaikka tämä tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sellaisesta rikoksesta, joka vaikuttaa tämän yrityksen toiminnan eettisyyteen, kun kyseinen hallituksen jäsen on siirtynyt pois tehtävästään hankintailmoituksen julkaisemista edeltäneenä vuonna, ja

voi sulkea mainitun yrityksen kyseisen sopimuksentekomenettelyn ulkopuolelle sillä perusteella, että jättäessään ilmoittamatta tästä tuomiosta, joka ei vielä ollut lainvoimainen, yritys ei ole täysin ja tosiasiallisesti irtisanoutunut hallituksen kyseisen jäsenen menettelystä.


(1)  EUVL C 232, 27.6.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA ja Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) v. Premier ministre ja Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

(Asia C-226/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Energia - Kaasuala - Kaasun toimitusvarmuus - Asetus (EU) N:o 994/2010 - Maakaasuyritysten velvoite toimenpiteiden toteuttamiseen kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi suojatuille asiakkaille - 2 artiklan toisen kohdan 1 alakohta - Suojattujen asiakkaiden käsite - 8 artiklan 2 kohta - Lisävelvoite - 8 artiklan 5 kohta - Maakaasuyritysten mahdollisuus täyttää velvoitteensa alueellisella tasolla tai unionin tasolla - Kansallinen säännöstö, jossa asetetaan kaasun toimittajille kaasun varastointia koskeva lisävelvoite, jonka soveltamisalaan sisältyy muitakin asiakkaita kuin asetuksessa N:o 994/2010 tarkoitetut suojatut asiakkaat - Varastointivelvoite, josta 80 prosenttia on täytettävä asianomaisen jäsenvaltion alueella))

(2018/C 072/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA ja Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Vastaajat: Premier ministre ja Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Muut osapuolet: Storengy ja Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Tuomiolauselma

1)

Toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 994/2010 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa kaasuntoimittajille asetetaan kaasun varastointivelvoite, jonka soveltamisalaan sisältyy asiakkaita, jotka eivät kuulu kyseisen asetuksen 2 artiklan toisen kohdan 1 alakohdassa lueteltuihin suojattuihin asiakkaisiin, kunhan näistä säännöksistä ensimmäisessä mainittuja ehtoja noudatetaan, minkä seikan tutkiminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.

2)

Asetuksen N:o 994/2010 8 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan maakaasuntoimittajien on täytettävä kaasun varastointia koskevat velvoitteensa toimitusvarmuuden turvaamiseksi kriisitilanteissa käyttäen ehdottomasti ja yksinomaan jäsenvaltion alueella sijaitsevaa infrastruktuuria. Tässä tapauksessa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin tutkittava, takaako toimivaltaiselle viranomaiselle kansallisessa säännöstössä annettu mahdollisuus asianomaisten kaasuntoimittajien käytettävissä olevien muiden säätelyvälineiden huomioon ottamiseen sen, että näillä on todellinen mahdollisuus täyttää velvoitteensa alueellisella tasolla tai unionin tasolla.


(1)  EUVL C 251, 11.7.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Københavns byret – Tanska) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Bent Falbert, Poul Madsen ja JP/Politikens Hus A/S

(Asia C-255/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely - Kansallinen lainsäädäntö, jossa täsmennetään kieltoa tarjota luvatta pelejä, arpajaisia ja vedonlyöntejä tai otetaan käyttöön tällainen kielto ja jossa otetaan käyttöön kielto mainostaa luvatta pelejä, arpajaisia ja vedonlyöntejä))

(2018/C 072/13)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Københavns byret

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

Bent Falbert, Poul Madsen ja JP/Politikens Hus A/S

Tuomiolauselma

Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY, 1 artiklaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen säännös, jossa säädetään rikosoikeudellisista rangaistuksista, joita määrätään ilman lupaa suoritetusta pelien, arpajaisten tai vedonlyöntien tarjoamisesta kyseisen jäsenvaltion alueella, ei ole tässä säännöksessä tarkoitettu tekninen määräys, josta on ilmoitettava komissiolle tämän direktiivin 8 artiklan 1 kohdan nojalla. Sen sijaan pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen säännös, jossa säädetään pelien, arpajaisten tai vedonlyöntien, joihin ei ole säädettyä lupaa, mainostamisesta määrättävistä rikosoikeudellisista rangaistuksista, on tässä säännöksessä tarkoitettu tekninen määräys, josta on ilmoitettava tämän direktiivin 8 artiklan 1 kohdan nojalla, kun tämän kansalliseen oikeuteen kuuluvan säännöksen esitöistä ilmenee selvästi, että sen tavoitteena oli laajentaa olemassa oleva mainostamiskielto koskemaan verkkopelipalveluita, mikä kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava.


(1)  EUVL C 251, 11.7.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Binca Seafoods GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-268/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Asetus (EY) N:o 834/2007 - Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuotanto ja merkinnät - Asetus (EY) N:o 889/2008 - Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1358/2014 - Oikeussuojaintressi - Henkilökohtaisen hyödyn käsite))

(2018/C 072/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Binca Seafoods GmbH (edustaja: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet A. Lewis, G. von Rintelen ja K. Walkerová)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 11.3.2016 antama määräys Binca Seafoods v. komissio (T-94/15, ei julkaistu, EU:T:2016:164) kumotaan.

2)

Asia palautetaan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 279, 1.8.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Prequ’ Italia Srl v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Asia C-276/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate - Oikeus tulla kuulluksi - Asetus (ETY) N:o 2913/92 - Yhteisön tullikoodeksi - 244 artikla - Tullivelan kantaminen - Tilanne, jossa veronoikaisupäätöksen adressaattia ei ole kuultu ennen päätöksen antamista - Adressaatin oikeus saada oikaisupäätöksen täytäntöönpanoa lykätyksi - Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan hallinnon sisäisellä muutoksenhaulla ei ole automaattisesti lykkäävää vaikutusta - Viittaaminen tullikoodeksin 244 artiklassa säädettyihin edellytyksiin))

(2018/C 072/15)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Prequ’ Italia Srl

Vastapuoli: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Tuomiolauselma

Jokaisella henkilöllä olevaa oikeutta tulla kuulluksi ennen kaikkien sellaisten päätösten tekemistä, jotka saattavat vaikuttaa asianomaisen etuihin epäedullisesti, on tulkittava siten, että veronoikaisupäätöksen, jonka tulliviranomaiset ovat tehneet kuulematta asianomaista ennalta, adressaatin puolustautumisoikeuksia ei loukata, vaikka kansallisessa lainsäädännössä, jonka mukaan asianomainen voi riitauttaa tämän päätöksen hallinnon sisäisessä muutoksenhaussa, rajoitutaan säätämään mahdollisuudesta vaatia päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä sen mahdolliseen muuttamiseen saakka viittaamalla yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna 16.11.2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000, 244 artiklaan ilman, että hallinnon sisäinen muutoksenhaku lykkäisi automaattisesti riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanoa, kun se, että tulliviranomaiset soveltavat mainitun asetuksen 244 artiklan toista kohtaa, ei rajoita täytäntöönpanon lykkäämisen myöntämistä silloin, jos on syytä epäillä, että riidanalainen päätös ei ole tullilainsäädännön mukainen, tai jos on olemassa vaara, että asianomaiselle aiheutuu siitä vahinkoa, joka ei ole korvattavissa.


(1)  EUVL C 305, 22.8.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – Polkomtel sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Asia C-277/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteinen sääntelyjärjestelmä - Direktiivi 2002/21/EY - 8 ja 16 artikla - Direktiivi 2002/19/EY - 8 ja 13 artikla - Operaattori, jolla on määritelty olevan huomattava markkinavoima - Hintavalvonta - Kansallisten sääntelyviranomaisten asettamat velvollisuudet - Hinnoittelun kustannuslähtöisyyttä koskeva velvollisuus - Hintojen vahvistaminen puheensiirron kohdeverkkopalvelujen tarjoamisesta matkapuhelinverkoissa asianomaiselle operaattorille aiheutuneita kustannuksia alhaisemmiksi - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 16 artikla - Elinkeinovapaus - Oikeasuhteisuus))

(2018/C 072/16)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Polkomtel sp. z o.o.

Vastapuoli: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Muu osapuoli: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Tuomiolauselma

1)

Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 artiklan 4 kohtaa ja 13 artiklaa on tulkittava siten, että silloin, kun kansallinen sääntelyviranomainen asettaa huomattavan markkinavoiman tietyillä markkinoilla omaavaksi määritellylle operaattorille velvollisuuden määrittää hintansa kustannuslähtöisesti, kyseinen kansallinen sääntelyviranomainen voi tehokkuuden ja kestävän kilpailun edistämiseksi määrittää tällaisen velvollisuuden piiriin kuuluvan palvelun hinnan alle kyseisen palvelun tarjoamisesta operaattorille aiheutuvien kustannusten, jos nämä kustannukset ovat suuremmat kuin tehokkaasti toimivan operaattorin kustannukset, ja tämän seikan tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

2)

Direktiivin 2002/19 8 artiklan 4 kohtaa ja 13 artiklan 3 kohtaa luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklan kanssa on tulkittava siten, että kansallinen sääntelyviranomainen voi velvoittaa operaattorin, jolla on määritelty olevan huomattava markkinavoima tietyillä markkinoilla ja jolle on asetettu hintojen kustannuslähtöisyyttä koskeva velvollisuus, vahvistamaan hintansa vuosittain tuoreimpien tietojen pohjalta ja ilmoittamaan nämä hinnat ja niiden perusteet sääntelyviranomaisen tarkistettaviksi ennen hintojen soveltamisen aloittamista, edellyttäen että tällaiset velvollisuudet perustuvat todetun ongelman luonteeseen ja ne ovat oikeasuhteisia ja perusteltuja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 8 artiklassa ilmaistujen tavoitteiden kannalta, ja tämän seikan tarkistaminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

3)

Direktiivin 2002/19 13 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että jos operaattorille on asetettu hintojen kustannuslähtöisyyttä koskeva velvollisuus tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan perusteella, tälle operaattorille voidaan asettaa velvollisuus tarkistaa hintojaan ennen kuin se alkaa soveltaa niitä tai sen jälkeen, kun se on alkanut soveltaa niitä.


(1)  EUVL C 335, 12.9.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Espanja) – Schweppes SA v. Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL, aiemmin Carbòniques Montaner SL

(Asia C-291/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen - Tavaramerkit - Direktiivi 2008/95/EY - 7 artiklan 1 kohta - Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden sammuminen - Rinnakkaiset tavaramerkit - Tavaramerkkien luovutus Euroopan talousalueen (ETA) tietyn alueen osalta - Kaupallinen strategia, jolla edistetään harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin imagoa luovutuksen jälkeen - Itsenäiset tavaramerkkien haltijat, joilla on läheiset kaupalliset ja taloudelliset suhteet))

(2018/C 072/17)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Schweppes SA

Vastaajat: Red Paralela SL ja Red Paralela BCN SL, aiemmin Carbòniques Montaner SL

Muut osapuolet: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd ja Exclusivas Ramírez SL

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 7 artiklan 1 kohtaa, luettuna SEUT 36 artiklan valossa, on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kansallisen tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten samanlaisten tuotteiden tuontia, jotka on varustettu samalla tavaramerkillä ja jotka ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, jossa tämä tavaramerkki, joka kuului alun perin samalle haltijalle, nyttemmin on sellaisen kolmannen osapuolen hallussa, joka on hankkinut oikeudet siihen luovutuksen perusteella, kun tämän luovutuksen jälkeen

haltija yksin tai sovittamalla yhteen tavaramerkkistrategiansa tämän kolmannen kanssa on edelleen edistänyt aktiivisesti ja harkitusti yhden ainoan maailmanlaajuisen tavaramerkin ulkoasua tai imagoa aiheuttaen tai vahvistaen kohderyhmässä täten sekaannusta tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kaupallisesta alkuperästä,

tai

haltijan ja kyseisen kolmannen osapuolen välillä on taloudellisia sidoksia siinä mielessä, että ne sovittavat yhteen kaupalliset politiikkansa tai tekevät sopimuksen tarkoituksenaan valvoa yhdessä tavaramerkin käyttöä siten, että niillä on mahdollisuus määrittää suoraan tai välillisesti kyseisellä tavaramerkillä varustettavat tuotteet ja valvoa niiden laatua.


(1)  EUVL C 305, 22.8.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Global Starnet Ltd v. Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(Asia C-322/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Palvelujen tarjoamisen vapaus, sijoittautumisvapaus, pääomien vapaa liikkuvuus ja elinkeinovapaus - Rajoitukset - Uusien konsessioiden myöntäminen etäyhteyden kautta tapahtuvaan pelien hallinnointiin - Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet - Perustuslakituomioistuimen tuomio - Kansallisen tuomioistuimen velvollisuus saattaa asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi))

(2018/C 072/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Global Starnet Ltd

Vastapuolet: Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Tuomiolauselma

1)

SEUT 267 artiklan kolmatta kohtaa on tulkittava siten, että kansallisella tuomioistuimella, jonka päätöksiin ei saada hakea muutosta, on lähtökohtaisesti velvollisuus esittää ennakkoratkaisupyyntö unionin oikeuden tulkinnasta, vaikka kyseisen jäsenvaltion perustuslakituomioistuin on saman kansallisen oikeudenkäynnin yhteydessä arvioinut kansallisten säännösten perustuslainmukaisuutta sellaisten viitenormien kannalta, joiden sisältö vastaa unionin oikeuden normeja.

2)

SEUT 49 ja SEUT 56 artiklaa sekä luottamuksensuojan periaatetta on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle sääntelylle, jolla asetetaan henkilöille, jotka jo ovat konsessionhaltijoita laillisen pelitoiminnan sähköisen hallinnoinnin alalla, näiden toimintaa koskevia uusia ehtoja olemassa olevaa sopimusta täydentävällä asiakirjalla, jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että kyseistä sääntelyä voidaan perustella yleisen edun mukaisilla pakottavilla syillä, että se on omiaan takaaman tavoiteltujen päämäärien toteuttamisen ja ettei sillä ylitetä sitä, mikä kyseisten päämäärien saavuttamiseksi on tarpeen.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Albacete – Espanja) – José Luís Núñez Torreiro v. AIG Europe Limited, Sucursal en España, aiemmin Chartis Europe Limited, Sucursal en España, ja Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)

(Asia C-334/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Moottoriajoneuvon käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus - Direktiivi 2009/103/EY - 3 artiklan ensimmäinen kohta - Ajoneuvojen käyttämisen käsite - Kansallinen säännöstö, jossa jätetään käsitteen ulkopuolelle moottoriajoneuvojen kuljettaminen teillä tai maastoissa, jotka eivät sovellu liikennekäyttöön, paitsi jos niitä niiden liikennekäyttöön soveltumattomuudesta huolimatta yleisesti käytetään liikenteeseen))

(2018/C 072/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Albacete

Pääasian asianosaiset

Valittaja: José Luís Núñez Torreiro

Vastapuolet: AIG Europe Limited, Sucursal en España, aiemmin Chartis Europe Limited, Sucursal en España, ja Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)

Tuomiolauselma

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY 3 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa sallitaan jätettävän pakollisen vakuutusturvan ulkopuolelle vahingot, jotka tapahtuvat kuljetettaessa moottoriajoneuvoja teillä tai maastoissa, jotka eivät sovellu liikennekäyttöön, paitsi jos niitä niiden liikennekäyttöön soveltumattomuudesta huolimatta yleisesti käytetään liikenteeseen.


(1)  EUVL C 305, 22.8.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.12.2017 – Valittajana Trioplast Industrier AB ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-364/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Muovisten teollisuussäkkien markkinat - Euroopan komission valittajalle antama määrättyjen sakkojen myöhästymiskorkojen maksamista koskeva virallinen ilmoitus - Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne))

(2018/C 072/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Trioplast Industrier AB (edustajat: T. Pettersson, F. Sjövall ja A. Johansson, advokater)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Bottka ja P. Rossi)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Trioplast Industrier AB velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht München – Saksa) – Soha Sahyouni v. Raja Mamisch

(Asia C-372/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue - Asetus (EU) N:o 1259/2010 - Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla - Uskonnollisen tuomioistuimen kolmannessa valtiossa myöntämän avioeron tunnustaminen - Kyseisen asetuksen soveltamisala))

(2018/C 072/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht München

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Soha Sahyouni

Vastaaja: Raja Mamisch

Tuomiolauselma

Tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla 20.12.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010 1 artiklaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen avioero, joka perustuu toisen aviopuolison uskonnollisessa tuomioistuimessa antamaan yksipuoliseen ilmoitukseen, ei kuulu kyseisen asetuksen asialliseen soveltamisalaan.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/17


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, jota edustaa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, aiemmin Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Asia C-393/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely - Suojattujen alkuperänimitysten suoja - Asetus (EY) N:o 1234/2007 - 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta - Asetus (EU) N:o 1308/2013 - 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta sekä b ja c alakohta - Soveltamisala - Suojatun alkuperänimityksen maineen hyväksikäyttö - Suojatun alkuperänimityksen väärinkäyttö, jäljittely tai mielleyhtymä - Väärä tai harhaanjohtava merkintä - Suojatun alkuperänimityksen ”Champagne” käyttö elintarvikkeen nimityksessä - Nimitys ”Champagner Sorbet” - Elintarvike, joka sisältää samppanjaa ainesosana - Ainesosa, joka antaa elintarvikkeelle olennaisen ominaisuuden))

(2018/C 072/22)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Vastaaja: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, jota edustaa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, aiemmin Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Muu osapuoli: Galana NV

Tuomiolauselma

1)

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22.10.2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus), sellaisena kuin se on muutettuna 25.5.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on tulkittava siten, että niitä sovelletaan silloin, kun suojattua alkuperänimitystä – kuten ”Champagne” – käytetään osana sellaisen elintarvikkeen nimitystä – kuten ”Champagner Sorbet” –, joka ei ole tätä suojattua alkuperänimitystä koskevan eritelmän mukainen mutta joka sisältää kyseistä eritelmää vastaavaa ainesosaa.

2)

Asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on tulkittava siten, että suojatun alkuperänimityksen käyttö osana tätä alkuperänimitystä koskevaa eritelmää vastaamattoman mutta kyseistä eritelmää vastaavaa ainesosaa sisältävän elintarvikkeen nimitystä, kuten ”Champagner Sorbet”, on näissä säännöksissä tarkoitettua alkuperänimityksen maineen hyväksikäyttöä, jos tämän elintarvikkeen olennainen ominaisuus ei ole maku, joka muodostuu pääasiallisesti siitä, että sen koostumuksessa on tätä ainesosaa.

3)

Asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että suojatun alkuperänimityksen käyttö osana tätä alkuperänimitystä koskevaa eritelmää vastaamattoman mutta kyseistä eritelmää vastaavaa ainesosaa sisältävän elintarvikkeen nimitystä, kuten ”Champagner Sorbet”, ei merkitse näissä säännöksissä tarkoitettua väärinkäyttöä, jäljittelyä tai mielleyhtymää.

4)

Asetuksen N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 491/2009, 118 m artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja asetuksen N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että niitä sovelletaan sekä vääriin tai harhaanjohtaviin merkintöihin, jotka ovat omiaan synnyttämään väärän kuvan asianomaisen tuotteen alkuperästä, että tämän tuotteen luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia koskeviin vääriin ja harhaanjohtaviin merkintöihin.


(1)  EUVL C 402, 31.10.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/18


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Corte d’appello di Milano – Italia ja Bundesgerichtshof – Saksa) – Acacia Srl v. Pneusgarda Srl, konkurssissa, ja Audi AG (C-397/16) sekä Acacia Srl ja Rolando D’Amato v. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

(Yhdistetyt asiat C-397/16 ja C-435/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EY) N:o 6/2002 - Yhteisömallit - 110 artiklan 1 kohta - Suojan puuttuminen - Niin sanottu korjauslauseke - Käsite ”moniosaisen tuotteen osa” - Moniosaisen tuotteen korjaaminen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi - Toimenpiteet, joita käyttäjän on toteutettava vedotakseen korjauslausekkeeseen - Auton jäljennösvanne, joka on samanlainen kuin alkuperäisen vanteen malli))

(2018/C 072/23)

Oikeudenkäyntikielet: italia ja saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte d’appello di Milano ja Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Acacia Srl (C-397/16) sekä Acacia Srl ja Rolando D’Amato (C-435/16)

Vastapuolet: Pneusgarda Srl, konkurssissa, ja Audi AG (C-397/16) sekä Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

Tuomiolauselma

1)

Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 110 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siihen sisältyvässä niin sanotussa korjauslausekkeessa ei aseteta mallin, joka on moniosaisen tuotteen osa, jota käytetään tämän moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, yhteisömalliin perustuvan suojan poissulkemisen edellytykseksi, että suojattu malli on riippuvainen moniosaisen tuotteen ulkoasusta.

2)

Asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siihen sisältyvässä niin sanotussa korjauslausekkeessa asetetaan mallin, joka on moniosaisen tuotteen osa, jota käytetään tämän moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, yhteisömalliin perustuvan suojan poissulkemisen edellytykseksi, että varaosan ulkoasu on samanlainen kuin sen alkuperäisen osan ulkoasu, joka oli liitetty moniosaiseen tuotteeseen, kun se saatettiin markkinoille.

3)

Asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että voidakseen vedota tähän säännökseen sisältyvään niin sanottuun korjauslausekkeeseen moniosaisen tuotteen osan valmistajalla tai myyjällä on huolellisuusvelvoite, joka liittyy siihen, että jatkokäyttäjät noudattavat mainitussa säännöksessä asetettuja edellytyksiä.


(1)  EUVL C 371, 10.10.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/19


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Bolzano – Italia) – Sabine Simma Federspiel v. Provincia autonoma di Bolzano ja Equitalia Nord SpA

(Asia C-419/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus - SEUT 45 ja SEUT 49 artikla - Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen - Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY - Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus))

(2018/C 072/24)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bolzano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sabine Simma Federspiel

Vastaajat: Provincia autonoma di Bolzano ja Equitalia Nord SpA

Tuomiolauselma

1)

Lääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 16.6.1975 annetun neuvoston direktiivin 75/363/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 26.1.1982 annetulla neuvoston direktiivillä 82/76/ETY, 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY 24 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa toisessa jäsenvaltiossa järjestettävän erikoislääkärikoulutuksen rahoittamiseen tarkoitetun kansallisen apurahan myöntämisedellytykseksi asetetaan se, että apurahan saava lääkäri harjoittaa ammattitoimintaansa kyseisessä ensimmäisessä jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan kymmenen vuoden kuluessa erikoistumisopintojen loppuun saattamisesta tai palauttaa enintään 70 prosenttia myönnetyn apurahan määrästä lainmukaisine korkoineen, jos tällaista sitoumusta ei täytetä.

2)

SEUT 45 ja SEUT 49 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa toisessa jäsenvaltiossa järjestettävän erikoislääkärinkoulutuksen rahoittamiseen tarkoitetun kansallisen apurahan myöntämisedellytykseksi asetetaan se, että apurahan saava lääkäri harjoittaa ammattitoimintaansa kyseisessä ensimmäisessä jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan kymmenen vuoden kuluessa erikoistumisopintojen loppuun saattamisesta tai palauttaa enintään 70 prosenttia myönnetyn apurahan määrästä lainmukaisine korkoineen, jos tällaista sitoumusta ei täytetä, paitsi jos kyseisessä säännöstössä säädetyillä toimenpiteillä ei tosiasiallisesti edistetä kansanterveyden suojelua ja sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen tasapainoa koskevien tavoitteiden saavuttamista ja ylitetään se, mikä tätä varten on tarpeellista, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava.


(1)  EUVL C 392, 24.10.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/20


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court – Irlanti) – Peter Nowak v. Data Protection Commissioner

(Asia C-434/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä - Direktiivi 95/46/EY - 2 artiklan a alakohta - Henkilötietojen käsite - Ammatilliseen kokeeseen osallistujan laatimat kirjalliset vastaukset - Tarkastajan näitä vastauksia koskevat merkinnät - 12 artiklan a ja b alakohta - Rekisteröidyn tietojen saantia ja tietojen oikaisua koskevien oikeuksien laajuus))

(2018/C 072/25)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Peter Nowak

Vastapuoli: Data Protection Commissioner

Tuomiolauselma

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa ammatilliseen kokeeseen osallistujan laatimat kirjalliset vastaukset ja mahdolliset tarkastajan tekemät niitä koskevat merkinnät ovat kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja henkilötietoja.


(1)  EUVL C 364, 3.10.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/20


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal – Irlanti) – Florea Gusa v. Minister for Social Protection, Irlanti ja Attorney General

(Asia C-442/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2004/38/EY - Henkilö, joka ei enää toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana - Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman säilyminen - Oleskeluoikeus - Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan työnhakijan tukea myönnetään henkilöille, joilla on oleskeluoikeus tämän jäsenvaltion alueella))

(2018/C 072/26)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Florea Gusa

Vastapuolet: Minister for Social Protection, Irlanti ja Attorney General

Tuomiolauselma

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion kansalainen, joka on laillisesti oleskellut ja toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa jäsenvaltiossa noin neljä vuotta, lopettanut toimintansa työn puutteen takia, joka on johtunut hänestä riippumattomista syistä ja joka on asianmukaisesti rekisteröity, ja ilmoittautunut työnhakijaksi asianomaiseen työvoimatoimistoon viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa, säilyttää itsenäisen ammatinharjoittajan aseman kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa.


(1)  EUVL C 383, 17.10.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/21


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Finanzamt Bingen-Alzey v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Asia C-462/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Verotus - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 90 artiklan 1 kohta - Hinnanalennus jäsenvaltioiden määräämin edellytyksin - Veron perusteen alentaminen - 24.10.1996 annetussa tuomiossa Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) vahvistetut periaatteet - Yksityisille sairausvakuutuskassoille myönnetyt hinnanalennukset))

(2018/C 072/27)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Finanzamt Bingen-Alzey

Vastapuoli: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tuomiolauselma

Niiden periaatteiden valossa, jotka on vahvistettu 24.10.1996 annetussa tuomiossa Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400, 28 ja 31 kohta) ja jotka koskevat arvonlisäveron perusteen määrittämistä, ja ottaen huomioon unionin oikeudessa vahvistettu yhdenvertaisen kohtelun periaate yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 90 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että lääkeyrityksen yksityisiä sairausvakuutuksia tarjoavalle yritykselle kansallisen lainsäädännön nojalla myöntämä alennus johtaa tässä artiklassa tarkoitettuun veron perusteen alentamiseen tämän lääkeyrityksen hyväksi silloin, kun lääkkeet toimitetaan tukkukauppiaiden välityksellä apteekeille, jotka suorittavat nämä luovutukset yksityisesti sairausvakuutetuille, joille yksityinen sairausvakuutus korvaa lääkkeiden ostosta aiheutuneet kulut.


(1)  EUVL C 402, 31.10.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/22


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Stuttgart – Saksa) – Brigitte Schlömp v. Landratsamt Schwäbisch Hall

(Asia C-467/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Lugano II -yleissopimus - Vireilläolovaikutus - Tuomioistuimen käsite - Sveitsin oikeuden mukainen sovittelijaviranomainen, joka vastaa pääasian menettelyä edeltävästä sovittelumenettelystä))

(2018/C 072/28)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Stuttgart

Pääasian asianosaiset

Hakija: Brigitte Schlömp

Vastapuoli: Landratsamt Schwäbisch Hall

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen, joka allekirjoitettiin 30.10.2007 ja jonka tekeminen hyväksyttiin yhteisön puolesta 27.11.2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/430/EY, 27 ja 30 artiklaa on tulkittava siten, että vireilläolovaikutustilanteessa ajankohta, jona on aloitettu pakollinen sovittelumenettely sovittelijaviranomaisessa Sveitsin oikeuden mukaisesti, muodostaa ajankohdan, jona asian katsotaan tulleen vireille ”tuomioistuimessa”.


(1)  EUVL C 428, 21.11.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/22


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Törvényszék – Unkari) – Incyte Corporation v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Asia C-492/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Teollis- ja tekijänoikeudet - Patenttioikeus - Ihmisille tarkoitetut lääkkeet - Asetus (EY) N:o 469/2009 - 18 artikla - Kasvinsuojeluaineet - Asetus (EY) N:o 1610/96 - 17 artiklan 2 kohta - Lisäsuojatodistus - Voimassaoloaika - Päättymispäivämäärän vahvistaminen - Unionin tuomioistuimen tuomion vaikutukset - Mahdollisuus vai velvollisuus oikaista päättymispäivämäärää))

(2018/C 072/29)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Incyte Corporation

Vastaaja: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Tuomiolauselma

1)

Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 469/2009 18 artiklaa, kun sitä luetaan kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta 23.7.1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1610/96 17 artiklan 2 kohdan valossa, on tulkittava siten, että ensimmäisen markkinoille saattamista koskevan luvan päivämäärä – sellaisena kuin se mainitaan lisäsuojatodistusta koskevassa hakemuksessa –, jonka perusteella tällaisen todistuksen myöntämisen osalta toimivaltainen kansallinen viranomainen on laskenut kyseisen todistuksen voimassaoloajan, on väärä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa se on johtanut mainitun todistuksen voimassaoloajan laskentatapaan, joka ei ole asetuksen N:o 469/2009 13 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin sitä on tulkittu unionin tuomioistuimen myöhemmässä tuomiossa, säädetyn mukainen.

2)

Asetuksen N:o 469/2009 18 artiklaa, kun sitä luetaan asetuksen N:o 1610/96 johdanto-osan 17 perustelukappaleen ja 17 artiklan 2 kohdan valossa, on tulkittava siten, että tämän tuomiolauselman 1 kohdassa kuvatun kaltaisessa tilanteessa lisäsuojatodistuksen haltijalla on mainitun 18 artiklan perusteella käytettävänään muutoksenhakukeino lisäsuojatodistuksessa mainitun voimassaoloajan oikaisemiseksi niin kauan kuin todistuksen voimassaoloaika ei ole päättynyt.


(1)  EUVL C 454, 5.12.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/23


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

(Asia C-500/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Verotus - Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä - Direktiivi 2006/112/EY - 135 artiklan 1 kohdan a alakohta - Vapautukset - Unionin oikeuden vastaisesti kannetut verot - Liikaa maksetun arvonlisäveron palauttamisen esteet - SEU 4 artiklan 3 kohta - Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet sekä vilpittömän yhteistyön periaate - Yksityisten oikeudet - Verovelan vanhentumisajan päättyminen - Unionin tuomioistuimen tuomion vaikutukset - Oikeusvarmuuden periaate))

(2018/C 072/30)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

Muu osapuoli: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Tuomiolauselma

Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita, luettuina SEU 4 artiklan 3 kohdan valossa, on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan liikaa maksetun arvonlisäveron palauttamishakemus voidaan hylätä silloin, kun verovelvollinen esittää tämän hakemuksen viiden vuoden vanhentumisajan päättymisen jälkeen, vaikka unionin tuomioistuimen tämän määräajan päättymisen jälkeen antamasta tuomiosta käy ilmi, ettei kyseisen palauttamishakemuksen kohteena ollutta arvonlisäveroa ollut suoritettava.


(1)  EUVL C 22, 23.1.2017.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/24


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Köln – Saksa) – Deister Holding AG, aiemmin Traxx Investments NV (C-504/16) ja Juhler Holding A/S (C-613/16) v. Bundeszentralamt für Steuern

(Yhdistetyt asiat C-504/16 ja C-613/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Välitön verotus - Sijoittautumisvapaus - Direktiivi 90/435/ETY - 1 artiklan 2 kohta - 5 artikla - Emoyhtiö - Holding - Ulkomaiselle holdingemoyhtiölle jaetusta voitosta pidätettävä lähdevero - Vapautus - Veropetos, veron välttäminen ja väärinkäytökset verotuksen alalla - Olettama))

(2018/C 072/31)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Deister Holding AG, aiemmin Traxx Investments NV (C-504/16) ja Juhler Holding A/S (C-613/16)

Vastaaja: Bundeszentralamt für Steuern

Tuomiolauselma

Yhtäältä eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23.7.1990 annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.11.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/98/EY, 1 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan kanssa, ja toisaalta SEUT 49 artiklaa on tulkittava niin, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion verolainsäädännölle, jossa silloin, kun henkilöt, joilla ei olisi oikeutta tulon lähteellä tapahtuvan veron pidätyksen palautukseen tai siitä vapautukseen, jos he saisivat kotimaisen tytäryhtiön osingot suoraan, omistavat ulkomaisen emoyhtiön osuuksia, evätään kyseiselle emoyhtiölle maksettujen osinkojen vapauttaminen pääomatuloverosta siinä tapauksessa, että jokin mainitussa lainsäädännössä asetetuista edellytyksistä täyttyy.


(1)  EUVL C 475, 19.12.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/24


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverwaltungsgericht – Saksa) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen v. Agrarmarkt Austria

(Asia C-516/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Maatalous - Yhteinen markkinajärjestely - Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelma - Asetus (EY) N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 361/2008 - 103 b artikla, 103 d artikla ja 103 g artikla - Euroopan unionin taloudellinen tuki - Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011 - 60 artikla ja liitteessä IX oleva 23 kohta - Tuottajaorganisaation tiloilla ja/tai toimitiloissa toteutetut investoinnit - Käsite - Luottamuksensuoja - Oikeusvarmuus))

(2018/C 072/32)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

Vastapuoli: Agrarmarkt Austria

Tuomiolauselma

1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7.6.2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 liitteessä IX olevaa 23 kohtaa, siltä osin kuin siinä viitataan investointeihin, jotka toteutetaan ”tuottajaorganisaation tiloilla ja/tai toimitiloissa”, on tulkittava siten, että

jo pelkästään se seikka, että kyseisen asetuksen 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimintaohjelman puitteissa toteutettu investointi sijaitsee maa-alalla, jonka omistaa ulkopuolinen eikä kyseinen tuottajaorganisaatio, ei pääsääntöisesti muodosta liitteessä IX olevan 23 kohdan nojalla perustetta olla myöntämättä tukea kyseiselle tuottajaorganisaatiolle tästä investoinnista aiheutuneisiin menoihin

mainitussa liitteessä IX olevassa 23 kohdassa tarkoitetaan investointeja, jotka toteutetaan tiloilla ja/tai toimitiloissa, jotka sekä oikeudellisesti että tosiasiallisesti ovat kyseisen tuottajaorganisaation yksinomaisessa valvonnassa, joten kyseisen investoinnin kaikenlainen käyttäminen ulkopuolisen hyväksi on poissuljettua.

2)

Luottamuksensuojan periaatetta on tulkittava siten, ettei se ole esteenä – pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa – sille, että toimivaltainen kansallinen viranomainen yhtäältä epää taloudellisen tuen, jota tuottajaorganisaatio oli hakenut investointiin, joka katsottiin lopulta tukikelvottomaksi täytäntöönpanoasetuksen N:o 543/2011 liitteessä IX olevan 23 kohdan nojalla, loppuosan maksamisen ja toisaalta vaatii tätä tuottajaorganisaatiota palauttamaan mainittuun investointiin jo saamansa tuen.

3)

Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa unionin oikeutta on tulkittava siten, että kun tämän tuomion vaikutuksia ei rajoiteta ajallisesti, kyseinen oikeus ei ole esteenä sille, että oikeusvarmuuden periaate otetaan huomioon perusteettomasti maksetun tuen palauttamisen poissulkemiseksi, jos tämän osalta säädetyt edellytykset ovat samat kuin puhtaasti kansallisten rahasuoritusten takaisinperintää koskevat edellytykset, Euroopan unionin etu otetaan täysimääräisesti huomioon ja tuensaajan vilpitön mieli näytetään toteen.


(1)  EUVL C 462, 12.12.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/25


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht München – Saksa) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH v. Hauptzollamt München

(Asia C-529/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen tullitariffi - Tullikoodeksi - 29 artikla - Tullausarvon määrittäminen - Keskenään etuyhteydessä olevien yhtiöiden väliset rajat ylittävät liiketoimet - Siirtohinnoittelun ennakkosopimus - Sovittu siirtohinta, joka muodostuu aluksi laskuun merkitystä määrästä ja kiinteämääräisestä oikaisusta, joka on tehty laskutuskauden päättymisen jälkeen))

(2018/C 072/33)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht München

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt München

Tuomiolauselma

Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna 19.12.1996 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 82/97, 28–31 artiklaa on tulkittava siten, että niiden perusteella ei ole mahdollista hyväksyä tullausarvoksi sovittua kauppa-arvoa, joka muodostuu osittain alun perin laskuun merkitystä ja ilmoitetusta määrästä ja osittain laskutuskauden päättymisen jälkeen tehdystä kiinteämääräisestä tarkistuksesta, ilman että on mahdollista tietää, tehdäänkö laskutuskauden päätyttyä tarkistus ylös- vai alaspäin.


(1)  EUVL C 30, 30.1.2017.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/26


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Peter Valach ym. v. Waldviertler Sparkasse Bank AG ym.

(Asia C-649/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EU) N:o 1215/2012 - Soveltamisala - Sopimukseen perustumaton vahingonkorvauskanne sellaisia velkojatoimikunnan jäseniä vastaan, jotka ovat hylänneet saneeraussuunnitelman maksukyvyttömyysmenettelyssä))

(2018/C 072/34)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s. ja Byty A s.r.o.

Vastapuolet: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s. ja Stadt Banská Bystrica

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 1 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että tätä säännöstä sovelletaan sopimukseen perustumattomaan vahingonkorvauskanteeseen, joka on nostettu velkojatoimikunnan jäseniä vastaan näiden saneeraussuunnitelmaa koskevan äänestyskäyttäytymisen vuoksi maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja että näin ollen tällainen kanne ei kuulu kyseisen asetuksen aineelliseen soveltamisalaan.


(1)  EUVL C 104, 3.4.2017.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/27


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Amsterdam – Alankomaat) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on Samet Ardic

(Asia C-571/17 PPU) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely - Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa - Eurooppalainen pidätysmääräys - Puitepäätös 2002/584/YOS - Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt - Täytäntöönpanon edellytykset - Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet - 4 a artiklan 1 kohta, joka on lisätty puitepäätöksellä 2009/299/YOS - Vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu eurooppalainen pidätysmääräys - Käsite ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” - Ulottuvuus - Henkilö, joka on hänen läsnä ollessaan käydyssä menettelyssä tuomittu lainvoimaisesti vapausrangaistukseen - Rangaistus, jonka täytäntöönpanoa on myöhemmin lykätty osittain ja tietyin ehdoin - Myöhempi menettely, joka johti lykkäyksen kumoamiseen ehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi - Kumoamismenettely käyty ilman asianomaisen läsnäoloa))

(2018/C 072/35)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosainen

Samet Ardic

Tuomiolauselma

Tilanteessa, jossa asianomainen oli henkilökohtaisesti läsnä rikosoikeudenkäynnissä, joka johti tuomioistuimen ratkaisuun, jolla lainvoimaisesti todettiin hänen syyllistyneen rikokseen ja tämän johdosta määrättiin vapausrangaistus, jonka osalta myöhemmin tehtiin ehdonalaista vapauttamista koskeva päätös, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 annetulla neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 4 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käsitettä ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” on tulkittava siten, että se ei kata myöhempää menettelyä, jossa tämä ehdonalainen vapauttaminen kumotaan sillä perusteella, että mainittuja ehtoja on rikottu koeaikana, siltä osin kuin tämän menettelyn päätteeksi tehdyllä kumoamispäätöksellä ei muuteta alun perin määrätyn rangaistuksen luonnetta eikä tasoa.


(1)  EUVL C 402, 27.11.2017.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 20.11.2017 – Balcia Insurance SE v. AS Baltijas Apdrošināšanas Nams

(Asia C-648/17)

(2018/C 072/36)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Balcia Insurance SE

Vastapuoli: AS Baltijas Apdrošināšanas Nams

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY (1) (ensimmäinen direktiivi) 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsite ”ajoneuvojen käyttö” käsittää pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tilanteen, jossa on kyse pysäköidyn ajoneuvon ovien avaamisesta?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsite ”ajoneuvojen käyttö” käsittää pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tilanteen, jossa kolmannen osapuolen omaisuuteen kohdistunut vahinko on aiheutunut matkustajan käyttäessä ajoneuvoa?


(1)  EYVL 1972, L 103, s. 1.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/28


Valitus, jonka Alex SCI on tehnyt 8.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-841/16, Alex v. komissio, 10.10.2017 antamasta määräyksestä

(Asia C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Alex SCI (edustaja: J. Fouchet, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 10.10.2017 antama määräys on kumottava kaikilta muilta paitsi siltä osin kuin määräyksessä tunnustetaan komission 21.9.2016 päivätyn päätöksen kannekelpoisuus

Asia on ratkaistava uudelleen seuraavasti:

Euroopan komission 21.9.2016 päivätty päätös kumotaan

Tuet, jotka Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Ranskan valtio, Conseil régional d’Aquitaine ja Conseil général des Pyrénées Atlantiques ovat maksaneet Communauté d’agglomération Côte-Basque – Adourille (CABAB), todetaan sääntöjenvastaisiksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomiksi

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, mukaan lukien 5 000 euron asianajokulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

A.   Tutkittavaksi ottaminen

Valittaja vaatii, että unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu päätöksen kannekelpoisuudesta vahvistetaan. Kirje, joka on päivätty 21.9.2016, on SEUT 263 artiklan ensimmäisen kohdan määräyksissä tarkoitettu kannekelpoinen toimi.

Alex SCI:n asiavaltuuden ja oikeussuojan tarpeen osalta valittaja vaatii, että unionin yleisen tuomioistuimen määräystä muutetaan. Asia koskee valittajan kaupallista tilannetta SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetulla tavalla.

B.   Asiakysymys

Ensimmäinen valitusperuste perustuu ulkoiseen lainvastaisuuteen perustelujen puutteellisuuden vuoksi. Päätöksessä, joka on päivätty 21.9.2016, ei mainita mitään säädöksiin tai oikeuskäytäntöön perustuvaa oikeusperustaa, joten Alex SCI, jota edustaa sen liikkeenjohtaja, ei ymmärrä tätä päätöstä pelkästään sen sanamuodon perusteella. Päätös on ulkoisesti lainvastainen, koska sen perustelut ovat sekä oikeusseikkojen että tosiseikkojen osalta täysin riittämättömät.

Toinen valitusperuste perustuu ulkoiseen lainvastaisuuteen (valtiontuen olemassaolo ja ilmoittamatta jättäminen). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) halusi talousstrategiansa osana rakentaa Bayonneen Technocité-alueen perustaakseen ilmailualaan erikoistuneen keskuksen. Tätä varten se pyysi rahoitusta EAKR:ltä, Ranskan valtiolta, Conseil régional d’Aquitainelta ja Conseil général des Pyrénées Atlantiquesilta, jotta nämä osallistuisivat sen hankkeen yhteisrahoitukseen maksamalla kukin 1 000 000 euroa.

Koska yhtäältä valtiontuen tunnusmerkistötekijät täyttyvät, nämä maksut ovat SEUT 108 artiklan vastaisia ilmoittamattomia valtiontukia.

Toisaalta nämä maksut ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia. Technocité-hanke on nimittäin teollisuus- ja palvelualoilla toimiva keskus, joka on erikoistunut ilmailualan, avaruusalan ja ilma-aluksissa olevien järjestelmien edistyneimpien tekniikkojen kehitykseen. Tämä ala on erityisen avoin kilpailulle. Nämä tuet ovat siten SEUT 107 artiklan vastaisia.

Tukien maksamista koskevien sopimusten täyttämättä jättämisestä on todettava, että kyseisten sopimusten tarkoituksena on Pôle aéronautique Technocité –hankkeen rahoittaminen perustamalla kyseessä oleva keskus ja tekemällä siitä ”ilmailualan, avaruusalan ja ilma-aluksissa olevien järjestelmien edistyneimpien tekniikkojen tutkimukseen ja kehitykseen erikoistunut keskus”. Technocité-alueella on kaikenlaisia toimintoja, joita harjoittavat sellaiset erilliset yhtiöt kuin Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini ym. eli yhtiöt, joiden harjoittama toiminta ei liity ilmailualaan.

Valtiontuet on peruutettava ja maksetut rahamäärät palautettava (ks. erityisesti asetus N:o 734/2013 (1) ja N:o 2988/95 (2), 4 artiklan 1 ja 2 kohta; Ranskan Conseil d’État (CE), 2.6.1992, Rec., s. 165; CE, 6.11.1998, Rec., s. 397; EU:n tuomioistuin 11.7.1996, SFEI, asia C-39/94].


(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta 22.7.2013 annettu neuvoston asetus (EU) N:oo734/2013 (EUVL L 204, s. 15).

(2)  Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 (EYVL L 312, s. 1).


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/29


Valitus, jonka Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda on tehnyt 5.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-831/14, Alfamicro v. komissio, 14.11.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-14/18 P)

(2018/C 072/38)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittaja: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (edustajat: asianajajat G. Gentil Anastácio ja D. Pirra Xarepe)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-831/14 14.11.2017 antama tuomio on kumottava

asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta asia ratkaistaan SEUT 263 artiklan mukaisesti

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Alfamicro ei ole tyytyväinen unionin yleisen tuomioistuimen tuomioon, jossa Alfamicron nostama kanne hylättiin ja Alfamicro velvoitettiin maksamaan Euroopan komissiolle 277 849,93 euron määrä sekä viivästyskorkona 26,88 euroa viivästyspäivää kohti. Alfamicro katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt arvioida kannetta SEUT 263 artiklan eikä SEUT 272 artiklan perusteella. Toiseksi Alfamicro väittää, ettei komissio noudattanut päätöksessään, joka on luonteeltaan hallintopäätös, suhteellisuusperiaatetta, vilpittömän mielen periaatetta eikä oikeusvarmuuden periaatetta – minkä unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi.

Alfamicro katsoo, että komission 28.10.2014 lähettämän kirjeen analyysistä ja asiayhteydestä ilmenee, että tällainen kirje muodostaa päätösluonteisen hallinnollisen toimen eli hallintopäätöksen. Kirjeen sanavalinnat, se, että se liittyy tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen, se, että komissio ulotti tarkastuksen tulokset koskemaan kaikkia muita sopimuksia, joissa kantaja on sopimuspuolena, sekä komission maksamat korvaukset, kaikki viittaavat siihen, että kyseessä on hallintopäätös. Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, joka heijastelee sen käsitystä siitä, että kanne on luonteeltaan toteamiskanne eikä hallintopäätöksen kumoamiskanne, rajoittaa vakavasti kantajan puolustautumisoikeuksia. Lisäksi Alfamicro katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi vakavasti asianosaisten yhdenvertaisuusperiaatetta ja sopimussuhteen tasapainon periaatetta.

Kun komissio poisti yli 93 prosenttia kantajalle myönnetystä tuesta, se ei toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä tukisopimuksen edellyttämällä tavalla ja loukkasi näin suhteellisuusperiaatetta. Kun unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi komission tällaisen toiminnan, se ei kunnioittanut vaan loukkasi suhteellisuusperiaatetta. Sen lisäksi, että komissio, jonka olisi pitänyt toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, toteutti epäasianmukaisia ja mielivaltaisia toimenpiteitä, oikeusvarmuutta ei ole kunnioitettu. Kun unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi komission tällaisen toiminnan, se ei kunnioittanut oikeusvarmuuden periaatetta.


Unionin yleinen tuomioistuin

26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/31


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.1.2018 – Kenup Foundation ym. v. EIT

(Asia T-76/15) (1)

((Tutkimus ja teknologinen kehittäminen - EIT - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 - Ehdotuspyyntö osaamis- ja innovaatioyhteisön nimeämiseksi - Kantajien tarjouksen hylkääminen - Asetus (EY) N:o 294/2008 - Asetus (EU) N:o 1290/2013 - Toimivallan lainvastainen delegointi))

(2018/C 072/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lüneburg, Saksa), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovenia) ja Evotec AG (Hampuri, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß ja A. Richter, sitten U. Soltész, H. Weiß ja A. Richter, ja lopuksi U. Soltész ja H. Weiß)

Vastaaja: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (asiamies: M. Kern, avustajinaan asianajajat P. de Bandt ja M. Gherghinaru)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajien vaatimuksia: Maltan tasavalta (asiamies: M. E. Perici Calascione) ja Stiftung Universität Lüneburg (edustaja: asianajaja F. Oehl)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus, jolla vaaditaan kumottaviksi 9.12.2014 tehdyt päätökset, joiden sisältö annettiin tiedoksi 10.12.2014 päivätyllä kirjeellä ja joilla EIT nimesi tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukevaa innovaatiotoimintaa käsittelevän osaamis- ja innovaatioyhteisön (OIY) sekä hylkäsi Kenup-konsortion toimittaman ehdotuksen

Tuomiolauselma

1)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) 9.12.2014 tekemät päätökset, joiden sisältö annettiin tiedoksi 10.12.2014 päivätyllä kirjeellä ja joilla se nimesi tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukevaa innovaatiotoimintaa käsittelevän osaamis- ja innovaatioyhteisön (OIY) sekä hylkäsi Kenup-konsortion toimittaman ehdotuksen, kumotaan.

2)

EIT vastata omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Kenup Foundationille, Candena GmbH:lle, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrololle ja Evotec AG:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 146, 4.5.2015.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/32


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – EDF v. komissio

(Asia T-747/15) (1)

((Valtiontuet - Ranskan viranomaisten EDF:lle myöntämät tuet - Suurjänniteverkon uudistamista varten tehtyjen verottomien varausten muuttaminen pääomaksi - Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi - Oikeusvoima - Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste))

(2018/C 072/40)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Électricité de France (EDF) (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja M. Debroux)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: É. Gippini Fournier, B. Stromsky ja D. Recchia)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: aluksi G. de Bergues, D. Colas ja J. Bousin, sitten D. Colas ja J. Bousin)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan valtiontuesta SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002), jonka Ranska on myöntänyt EDF:lle: Ranskan suurjänniteverkon uudistamista varten tehtyjen verottomien varausten muuttaminen pääomaksi, 22.7.2015 annetun komission päätöksen (EU) 2016/154 (EUVL 2016, L 34, s. 152) 1–5 artikla.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Électricité de France (EDF) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta komissiolle Ranskan tasavallan väliintulosta aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja.

3)

Ranskan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan väliintulostaan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 78, 29.2.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/32


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2018 – Deichmann v. EUIPO Munich (Urheilukengän sivussa oleva risti)

(Asia T-68/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Menettämismenettely - Ristiä urheilukengän sivussa esittävä EU-kuviomerkki - Sijaintimerkki - Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta)))

(2018/C 072/41)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Deichmann SE (Essen, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Onken)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: D. Gája)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Munich, SL (Capellades, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Güell Serra ja M. del Mar Guix Vilanova)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 4.12.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2345/2014-4), joka koskee osapuolten Deichmann ja Munich välistä menettämismenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Deichmann SE velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Munich, SL:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 111, 29.3.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/33


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Sun Media v. EUIPO – Meta4 Spain (METABOX)

(Asia T-204/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin METABOX rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiemmat EU-sanamerkit ja kansalliset sanamerkit META4, sekä EU-kuviomerkit ja kansalliset kuviomerkit meta4 - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Merkkien samankaltaisuus - Sekaannusvaara))

(2018/C 072/42)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sun Media Ltd (Hongkong) (edustaja: asianajaja A. Schnider)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Bonne)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Meta4 Spain SA (Las Rozas, Espanja) (edustaja: asianajaja I. Temiño Ceniceros)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 8.2.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 307/2015-2), joka koskee osapuolten Meta4 Spain ja Sun Media välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sun Media Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 232, 27.6.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/34


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Sun Media v. EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

(Asia T-273/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin METAPORN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit META 4 ja kuviomerkit meta4 - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Palvelujen samankaltaisuus - Toisiaan täydentävien palvelujen käsite - Merkkien samankaltaisuus - Sekaannusvaara))

(2018/C 072/43)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sun Media Ltd (Hongkong) (edustaja) asianajaja A. Schnider

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Bonne)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Meta4 Spain SA (Las Rozas, Espanja) (edustaja: asianajaja I. Temiño Ceniceros)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 3.3.2016 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 653/2015-2 ja R 674/2015-2), joka liittyy osapuolten Meta4 Spain ja Sun Media väliseen väitemenettelyyn

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sun Media Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 270, 25.7.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/34


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Starbucks v. EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)

(Asia T-398/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin COFFEE ROCKS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiemmat EU-kuviomerkit STARBUCKS COFFEE - Suhteellinen hylkäysperuste - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta)))

(2018/C 072/44)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Yhdysvallat) (edustajat: asianajaja J. Schmitt ja I. Fowler, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: J. Crespo Carrillo ja A. Kusturovic)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa: Hasmik Nersesyan (Borgloon, Belgia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 24.5.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 559/2015-4), joka koskee osapuolten Starbucks Corp. ja Hasmik Nersesyan välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 24.5.2016 tekemä päätös (asia R 559/2015-4) kumotaan.

2)

EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 335, 12.9.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/35


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – Dehtochema Bitumat v. ECHA

(Asia T-630/16) (1)

((REACH - Aineen rekisteröinnistä perittävä maksu - Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä maksunalennus - Suositus 2003/361/EY - Sidossuhteessa olevien yritysten käsite - Yrityksen kokoluokkaa koskevan väärän ilmoituksen jättäminen - 50 prosentin alennus sovellettavasta hallinnollisesta maksusta - ECHAn toimivalta - Aineen valmistuksen päättyminen))

(2018/C 072/45)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Dehtochema Bitumat s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Tšekki) (edustaja: asianajaja P. Holý)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (asiamiehet: aluksi J.-P. Trnka, E. Maurage ja M. Heikkilä, sitten J.-P. Trnka ja M. Heikkilä)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklan perusteella esitetty vaatimus sen 7.7.2016 tehdyn ECHAn päätöksen SME (2016) 3038 kumoamiseksi, jossa todetaan, ettei kantaja täytä edellytyksiä, joista on säädetty keskisuurten yritysten maksujen alentamiseksi, ja jolla kantajalle määrätään hallinnollinen maksu

Tuomiolauselma

1)

Vaatimus Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) 7.7.2016 tekemän päätöksen SME (2016) 3038 täytäntöönpanon lykkäämiseksi jätetään tutkimatta.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Dehtochema Bitumat s. r. o. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 402, 31.10.2016.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/36


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.1.2018 – LG Electronics v. EUIPO (Dual Edge)

(Asia T-804/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Dual Edge rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)))

(2018/C 072/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: LG Electronics, Inc. (Soul, Etelä-Korea) (edustaja: asianajaja M. Graf)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Rajh)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 2.9.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 832/2016-2), joka koskee hakemusta sanamerkin Dual Edge rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

LG Electronics, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 22, 23.1.2017.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/36


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.1.2018 – SE v. neuvosto

(Asia T-231/17) (1)

((Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Perhelisät - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta - Huollettavana olevan lapsen käsite - Käsite ”lapsi, jonka elatusvastuu kuuluu virkamiehelle alaikäisten suojelua koskevaan jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan päätöksen nojalla” - Virkamiehen lapsenlapselle ei ole myönnetty huollettavana olevan lapsen asemaa))

(2018/C 072/47)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: SE (edustaja: asianajaja N. de Montigny)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja R. Meyer)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklan perusteella esitetty vaatimus 22.6.2016 tehdyn neuvoston sen päätöksen kumoamiseksi, jolla neuvoston nimittävä viranomainen kieltäytyi tunnustamasta kantajan lapsenlapselle henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun huollettavana olevan lapsen asemaa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 213, 3.7.2017.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/37


Kanne 7.12.2017 – Intercontact Budapest v. CdT

(Asia T-809/17)

(2018/C 072/48)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Unkari) (edustaja: asianajaja É. Subasicz)

Vastaaja: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ensisijaisesti vahvistamaan, vastaavatko kullekin tarjoajalle annetut luokittelupisteet todellisuutta, kun niitä verrataan esitettyihin tarjouksiin, ja ovatko ne yhdenmukaista kohtelua, syrjintäkieltoa, suhteellisuutta ja avoimuutta koskevien periaatteiden mukaisia;

toissijaisesti kumoamaan vastaajan 10.7.2017 tekemän päätöksen, joka liittyy hankintamenettelyihin FL/GEN 16 02 ja FL/GEN 16 0;

vieläkin toissijaisemmin kumoamaan kyseisen hankintamenettelyn;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu yhdenmukaista kohtelua, syrjintäkieltoa, suhteellisuutta ja avoimuutta koskevien periaatteiden loukkaamiseen, koska vastaaja sovelsi julkisessa hankintamenettelyssä tarjoajiin toisistaan eriäviä arvostuksia eli se arvioi identtisiä toimintoja yhdessä menettelyssä toisin kuin toisessa. (1)

2)

Toisen kanneperusteen mukaan vastaaja on syyllistynyt toimivallan väärinkäyttöön, koska se ei ollut ilmoittanut kantajalle julkisessa hankintamenettelyssä ilmoitettaviksi vaadittuja tietoja. (2)

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan julkisissa hankintamenettelyissä sovellettavaa avoimuusperiaatetta on loukattu, koska vastaaja julkaisi menettelyn tuloksen virallisessa lehdessä myöhässä eikä sisällyttänyt siihen unionin direktiivissä määriteltyä sisältöä kokonaisuudessaan. (3)

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan vastaaja on rikkonut julkisista hankinnoista annettua direktiiviä, koska se ei ollut ilmoittanut muutoksenhaun vireillepanoon sovellettavista määräajoista ja koska se näin rajoitti kantajan muutoksenhakumahdollisuuksia. (4)


(1)  Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65), johdanto-osan 1 ja 90 perustelukappale.

(2)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL 2012, L 298, s. 1), 113 artikla.

(3)  Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65), 50 artikla.

(4)  Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65), liitteessä V olevan D osan 16 kohta.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/38


Kanne 14.12.2017 – Luxemburg v. komissio

(Asia T-816/17)

(2018/C 072/49)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamies: D. Holderer, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Steichen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että kanne otetaan tutkittavaksi ja että se on perusteltu

ensisijaisesti kumoamaan 4.10.2017 annetun komission päätöksen valtiontuesta SA.38944, jonka Luxemburgin väitetään myöntäneen Amazonille

toissijaisesti kumoamaan 4.10.2017 annetun komission päätöksen valtiontuesta SA.38944, jonka Luxemburgin väitetään myöntäneen Amazonille, siltä osin kuin siinä määrätään tuen takaisin perimisestä

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka on jaettu kolmeen osaan ja jonka mukaan komissio on rikkonut SEUT 107 artiklaa, koska se ei ole näyttänyt toteen Amazon EU S.à.r.l:n saaman edun olemassaoloa (jäljempänä LuxOpCo).

Ensimmäisen osan mukaan veropäätöksen soveltaminen ja sen uudistaminen vuonna 2011 eivät johtaneet minkäänlaisen edun myöntämiseen, koska rojaltit, jotka kolmas osapuoli maksoi aineettoman omaisuuden lisenssistä, olivat suuremmat kuin rojaltit, jotka LuxOpCo maksoi Amazon Europe Holding Technologies SCS:lle (jäljempänä LuxSCS) lisenssisopimuksen mukaisesti. Kantajan mukaan valtiontuesta SA.38944, jonka Luxemburgin väitetään myöntäneen Amazonille, 4.10.2017 annetussa komission päätöksessä (jäljempänä riidanalainen päätös) todetaan virheellisesti, että LuxOpCo:n tosiasiallisesti maksamat rojaltit poikkeavat markkinaehtoisesta hinnasta.

Toisen osan mukaan riidanalaisessa päätöksessä tehdyssä analyysissä, joka koskee liiketoiminettomarginaalimenetelmän väitettyä virheellistä soveltamista veropäätöksessä, on tehty ilmeisiä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevia virheitä, jotka liittyvät sekä arvioitavan osapuolen valintaan että mainitun menetelmän parametrien soveltamiseen.

Kolmas osa perustuu väitteeseen, jonka mukaan on päinvastoin niin, että siirtohinnoittelu sellaisena kuin komissio sovelsi sitä riidanalaisessa päätöksessä, johti markkinaehtoperiaatteesta selvästi poikkeavaan tulokseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka on jaettu kahteen osaan ja jonka mukaan komissio on rikkonut SEUT 107 artiklaa, koska se ei ole näyttänyt toteen kyseisen veropäätöksen valikoivuutta.

Ensimmäisen osan mukaan komissio olettaa virheellisesti, että kyseinen veropäätös on valikoiva, vaikka oikeuskäytännön mukaan komissio ei voi päätellä edun olemassaoloa ja olettaa, että tämä etu on valikoiva vaan sen on valikoivuuden analyysissään ensin määritettävä sovellettava viitekehys ja sen jälkeen yksilöitävä poikkeus tästä viitekehyksestä.

Toisen osan mukaan komissio ei ole esittänyt näyttöä tuen väitetystä valikoivuudesta, johon se viittaa lisäperusteluissaan. Nämä kaksi valikoivuutta koskevaa lisätoteamusta ovat selvästi virheellisiä, koska komissio on erehtynyt viitekehyksistä eikä se joka tapauksessa ole osoittanut, että niistä olisi poikettu jollakin tavalla.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan komissio on rikkonut SEUT 4 ja SEUT 5 artiklaa, koska se yhdenmukaisti verotusta peitellysti, kun se sovelsi omaa tulkintaansa oikeasta siirtohinnasta, joka LuxOpCo:n on maksettava kyseisen lisenssisopimuksen perusteella. Tästä kantaja väittää, että komissio käytti tosiasiassa hyväkseen valtiontukilainsäädäntöä voidakseen yhdenmukaistaa verotusta peitellysti siirtohinnoittelun alalla, ja näin ollen se loukkaa jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa välittömän verotuksen alalla.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan komissio on rikkonut asetusta 2015/1589 ja loukannut puolustautumisoikeuksia, koska se menetteli puolustautumisoikeuksien vastaisesti, kun se teki päätöksen, jossa se jätti huomiotta Amazonin jälkikäteen toimittamat asiakirjat, ja jonka pääasiallisesta perustelusta eli siitä, että liiketoiminettomarginaalimenetelmää varten tehdyssä arvioitavan osapuolen valinnassa tehtiin virhe, Luxemburgin suurherttuakunta tai Amazon eivät voineet esittää huomautuksia aikaisemmin.

5)

Viides kanneperuste esitetään toissijaisesti ja sen mukaan komissio on rikkonut asetuksen 2015/1589 16 artiklaa siltä osin kuin tuen takaisin perintä ei ole yhdenmukainen oikeusvarmuuden periaatteen kanssa, kun otetaan huomioon Luxemburgin suurherttuakunnan vilpitön mieli siirtohintojen soveltamisessa ja komission riidanalaisessa päätöksessä soveltaman siirtohinnoittelun uuden arviointiosa-alueen ennakoimattomuus.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/39


Kanne 18.12.2017 – Sierra v. EUIPO

(Asia T-819/17)

(2018/C 072/50)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Mercedes Sierra (edustaja: asianajaja E. Fontes Vila)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että vastaaja velvoitetaan poistamaan kantajan vuotta 2016 koskevan arviointivuoden arviointikertomuksesta (Appraisal Report) moitteet, jotka koskevat kantajan kommunikointitapaa, koska kyseessä ovat väärät tiedot ja loukkaus, joka kohdistuu yksilön vapauteen ilmaista vapaasti ajatuksensa ja mielipiteensä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kyseessä oleva kanne on nostettu vuotta 2016 koskevasta, vuotuisesta työpaikalla suoritettavasta kantajan arvioinnista tehdystä EUIPO:n päätöksestä.

Kantaja vaatii konkreettisesti tiettyjen arviointien poistamista arviointikertomuksesta (Appraisal Report).

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa oikeuteensa ilmaista itseään vapaasti virastossa ilman, että hänen täytyy pelätä seuraamuksia.

Kantajan mukaan hänen oikeuttaan ilmaisunvapauteen on loukattu, ja perustelut päätökselle olla ylentämättä virkamiestä tavalla, joka vastaa hänen omistautumistaan, hänen työsuorituksiaan ja työnsä laatua, saattaa hänet avuttomaan asemaan.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/40


Kanne 20.12.2017 – Etnia Dreams v. EUIPO – Poisson (Etnik)

(Asia T-823/17)

(2018/C 072/51)

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset ja muu osapuoli

Kantaja: Etnia Dreams, SL (Valencia, Espanja) (edustaja: asianajaja P. Gago Comes)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Serge Poisson (Limal, Belgia)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki ”Etnik” – Rekisteröintihakemus nro 15 721 301

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 19.10.2018 asiassa R 880/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin hyväksyy kanteen ja sen seurauksena antaa uuden ratkaisun, jossa väite nro B 2 791 229 hyväksytään, ja siis asianmukaisen oikeudellisen menettelyn jälkeen hylkää EU-tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla hakemuksen nro 15 721 301 sanamerkin ”Etnik” rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi luokkiin 3 ja 35, koska on olemassa sekaannusvaara EU-tavaramerkin nro 11 017 241 kanssa, jonka haltija on Etnia Dreams S.L.

Kanneperusteet

Väite perustuu selvästi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Vastaajan olisi pitänyt soveltaa asetuksen N:o 2868/95 17 säännön 3 ja 4 kohdan viimeistä osaa ja siis ilmoittaa sääntöjenvastaisuudesta sen korjaamiseksi kahden kuukauden määräajassa

Asetuksen N:o 207/2009 41 ja 42 artiklan rikkominen

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10, 41 ja 47 artiklan sekä 48 artiklan 2 kohdan rikkominen

Vilpittömän mielen ja luottamuksensuojan periaatteiden loukkaaminen.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/41


Kanne 29.12.2017 – United Parcel Service v. komissio

(Asia T-834/17)

(2018/C 072/52)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat A. Ryan, F. Hoseinian ja W. Knibbeler)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan komission

korvaamaan UPS:lle aiheutuneet vahingot, määrältään 1 742 miljardia euroa, lakisääteisine korkoineen

korvaamaan UPS:lle maksettavista korvauksista kannettavat verot tuomion antamispäivänä sovellettavan verokannan mukaisesti ja

korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii SEUT 340 artiklaan perustuvaa korvausta vahingosta, jonka se kärsi komission päätöksen C(2013) 431 final (Asia COMP/M.6570 – UPS / TNT Express) (jäljempänä päätös), jonka unionin yleinen tuomioistuin kumosi 7.3.2017 asiassa T-194/13 antamallaan tuomiolla, seurauksena.

Kantaja väittää perusteluna kanteelleen, että päätöksessä rikotaan vakavasti säännöksiä, joilla annetaan oikeuksia UPS:lle. Kantajan mukaan kukin lainvastaisuus vaikuttivat erikseen päätökseen ja oli näin esteenä sille, että kantaja hankkii TNT:n ja saavuttaa ehdotettuun oikeustoimeen liittyvät hyödyt.

Kantaja väittää, että kyseiset lainvastaisuudet merkitsevät päätökseen sisältyvien 1) keskittymän hintavaikutuksia koskevan analyysin, 2) tuottavuusanalyysin, 3) TNT:n kilpailukykyä koskevan arvioinnin ja 4) kilpailun intensiteettiä koskevan arvioinnin vakavaa lainvastaisuutta.

Kantajan mukaan kustakin lainvastaisuudesta seuraa yksittäin tai yhdessä tarkasteltuna päätöksen lainvastaisuus ja SEUT 340 artiklaan perustuva unionin korvausvastuu.

Kantaja väittää lisäksi, että lainvastaisuudet olivat syynä kantajan vahinkoihin, koska ilman niitä UPS olisi hankkinut TNT:n. Kantajan mukaan mikään tavanomaisessa määrin varovainen ja huolellinen hallintoviranomainen ei olisi ilman keskittymän hintavaikutuksia koskevan analyysin, tuottavuusanalyysin, TNT:n kilpailukykyä koskevan arvioinnin tai kilpailun intensiteettiä koskevan arvioinnin virheellisyyttä estänyt ehdotettua oikeustoimea.

Kantajan mukaan se on tästä syystä saatettava SEUT 340 artiklaan perustuvan korvauksen avulla asemaan, jossa se olisi ollut ilman lainvastaista päätöstä.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/42


Kanne 29.12.2017 – Eurofer v. komissio

(Asia T-835/17)

(2018/C 072/53)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Bryssel, Belgia) (edustajat: J. Killick, barrister, ja asianajaja G. Forwood)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 5.10.2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen 2017/1795 (EUVL 2017, L 258, s. 24) 2 artiklan

ryhtymään vaadittuihin prosessinjohtotoimenpiteisiin ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan komissio teki ilmeisen arviointivirheen ja oikeudellisen virheen päättäessään olla kumuloimatta Serbian tuontia yhdessä tutkimuksen kohteena olevan neljän muun maan tuonnin kanssa perusasetuksen (1) 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan komissio teki ilmeisen arviointivirheen ja oikeudellisen virheen katsoessaan, että kaupan suojatoimenpiteet Serbiaa vastaan olivat perusasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ”tarpeettomia” myös siinä tapauksessa, ettei tuontia kumuloida.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan komissio rikkoi perusasetuksen 20 artiklan 2 kohtaa, loukkasi kantajan tiedonsaantioikeutta ja puolustautumisoikeuksia sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaista hyvän hallinnon velvoitetta, kun se ei ilmoittanut Serbian tuontiin liittyvää vahinkomarginaalia (viitehinnan alittavuus) eikä hinnan alittavuuden marginaalia ja koska se tämän vuoksi kieltäytyi tutkimasta huolellisesti ja puolueettomasti kaikkia asian kannalta olennaisia seikkoja.


(1)  Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036 (EUVL 2016, L 176, s. 21).


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/43


Kanne 28.12.2017 – Negru v. EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(Asia T-837/17)

(2018/C 072/54)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Alexandru Negru (Iaşi, Romania) (edustaja: asianajaja I.-M. Iliescu)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Sky plc (Isleworth, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Kuviomerkin, joka sisältää sanaosan ”Skyprivate” Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 12.10.2017 asiassa R 349/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/43


Kanne 9.1.2018 – Holzer y Cia v. EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

(Asia T-3/18)

(2018/C 072/55)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Holzer y Cia, SA de CV (México, Meksiko) (edustaja: asianajaja N. Fernández Fernández-Pacheco)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Annco, Inc. (New York, New York, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ANN TAYLOR – EU-tavaramerkki nro 9 865 651

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 2.11.2017 asiassa R 2370/2016-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa kanteen tutkittavaksi,

kumoaa riidanalaisen päätöksen,

vahvistaa EU-tavaramerkin nro 9 865 651 ANN TAYLOR rekisteröinnin pätevyyden kaikkien niiden tavaroiden osalta, joille kyseisellä hakemuksella haettiin suojaa, ja

velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Valituslautakunta arvioi virheellisesti ristiriidassa olevien merkkien erehdyttävää samankaltaisuutta ja tavaramerkin haltijan tietoisuutta erehdyttävästi samankaltaisesta tavaramerkistä tämän jättäessä hakemuksen, tavaramerkin haltijan aikomuksia tämän hakiessa tavaramerkkiä sekä mitättömyysvaatimuksen esittäjän toimittamien todisteiden todistusarvoa ja todistustaakkaa.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/44


Kanne 9.1.2018 – Holzer y Cia v. EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

(Asia T-4/18)

(2018/C 072/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Holzer y Cia, SA de CV (México, Meksiko) (edustaja: asianajaja N. Fernández Fernández-Pacheco)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Annco, Inc. (New York, New York, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosat AT ANN TAYLOR – EU-tavaramerkki nro 11 197 647

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 8.11.2017 asiassa R 2371/2016-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa kanteen tutkittavaksi,

kumoaa riidanalaisen päätöksen,

vahvistaa EU-tavaramerkin nro 11 197 647 AT ANN TAYLOR rekisteröinnin pätevyyden kaikkien niiden tavaroiden osalta, joille hakemuksella haettiin suojaa, ja

velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Valituslautakunta arvioi virheellisesti ristiriidassa olevien merkkien erehdyttävää samankaltaisuutta ja tavaramerkin haltijan tietoisuutta erehdyttävästi samankaltaisesta tavaramerkistä tämän jättäessä hakemuksen, tavaramerkin haltijan aikomuksia tämän hakiessa tavaramerkkiä sekä mitättömyysvaatimuksen esittäjän toimittamien todisteiden todistusarvoa ja todistustaakkaa.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/45


Kanne 3.1.2018 – Hamburg Beer Company v. EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

(Asia T-5/18)

(2018/C 072/57)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Hamburg Beer Company GmbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat O. Spieker, A. Schönfleisch ja M. Alber)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”Hamburg BEER COMPANY” – Rekisteröintihakemus nro 15 272 743

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 6.9.2017 asiassa R 436/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun sitä luetaan yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdan kanssa, on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun sitä luetaan yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdan kanssa, on rikottu.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/46


Kanne 2.1.2018 – Hamburg Beer Company v. EUIPO (Hamburg Beer Company)

(Asia T-6/18)

(2018/C 072/58)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Hamburg Beer Company GmbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat O. Spieker, A. Schönfleisch ja M. Alber)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”Hamburg Beer Company” – Rekisteröintihakemus nro 15 272 784

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 29.9.2017 asiassa R 437/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun sitä luetaan yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdan kanssa, on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun sitä luetaan yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdan kanssa, on rikottu.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/46


Kanne 8.1.2018 – inforsacom Informationssysteme v. EUIPO (Business and technology working as one)

(Asia T-7/18)

(2018/C 072/59)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: inforsacom Informationssysteme GmbH (Neu-Isenburg, Saksa) (edustajat: asianajajat O. Spieker, A. Schönfleisch ja M. Alber)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Business and technology working as one” – Rekisteröintihakemus nro 15 272 586

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 20.10.2017 asiassa R 808/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä 7 artiklan 2 kohdan kanssa, rikkominen

Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä 7 artiklan 2 kohdan kanssa, rikkominen.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/47


Kanne 8.1.2018 – Addiko Bank v. EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

(Asia T-9/18)

(2018/C 072/60)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Addiko Bank AG (Wien, Itävalta) (edustaja: asianajaja A. Seling)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki STRAIGHTFORWARD BANKING – Rekisteröintihakemus nro 16 133 449

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 25.10.2017 asiassa R 1090/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/47


Kanne 11.1.2018 – Zweirad-Center Stadler v. EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(Asia T-12/18)

(2018/C 072/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Saksa) (edustajat: asianajajat P. Ruess ja A. Doepner-Thiele)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen malli: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Triumph” – Rekisteröintihakemus nro 6 717 672

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 2.11.2017 asiassa R 665/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä on hylätty tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus luokkiin 9, 12 ja 25 kuuluvia tavaroita varten

hylkää väitteen kokonaisuudessaan ja hyväksyy tavaramerkin rekisteröinnin kyseisiä tavaroita varten, tai vaihtoehtoisesti palauttaa asian EUIPO:hon, jotta tämä voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet

velvoittaa EUIPO:n ja valituslautakunnassa muuna osapuolena olleen osapuolen korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.