ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 64

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
20. helmikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 64/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8804 – Bain Capital / Fedrigoni) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 64/02

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

2

2018/C 64/03

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

4

2018/C 64/04

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

5

 

Euroopan komissio

2018/C 64/05

Euron kurssi

6


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 64/06

Ilmoitus Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

7

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 64/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8767 – CDPQ / Hyperion Insurance Group) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

17

2018/C 64/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8818 – Brookfield/Westinghouse) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

19

2018/C 64/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8827 – Apollo Management / CBR) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

20

2018/C 64/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8762 – ArcelorMittal/CLN/CSM) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

21


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8804 – Bain Capital / Fedrigoni)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 64/01)

Komissio päätti 15.helmikuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8804. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

(2018/C 64/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 ja erityisesti sen 4 artiklan (1),

ottaa huomioon Luxemburgin hallituksen toimittaman ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 14 päivänä heinäkuuta 2015 (2) ja 14 päivänä syyskuuta 2015 (3) hyväksymillään päätöksillä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 18 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 17 päivänä syyskuuta 2018 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenen paikka hallitusten edustajien ryhmässä on Luxemburgin käytettävissä Antonio DE CAROLIS in erottua.

(3)

Edellä mainitun keskuksen johtokuntaan olisi nimitettävä jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 17 päivänä syyskuuta 2018,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraava henkilö Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 17 päivään syyskuuta 2018:

HALLITUSTEN EDUSTAJAT:

LUXEMBURG

Jean-Marie WIRTGEN

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUVL C 232, 16.7.2015, s. 2.

(3)  EUVL C 305, 16.9.2015, s. 2.


20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

(2018/C 64/03)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 ja erityisesti sen 4 artiklan (1),

ottaa huomioon komission neuvostolle esittämän ehdokkaan työnantajien edustajaksi,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 14 päivänä heinäkuuta 2015 (2) ja 14 päivänä syyskuuta 2015 (3) hyväksymillään päätöksillä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 18 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 17 päivänä syyskuuta 2018 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenen paikka työnantajajärjestöjen edustajien ryhmässä on vapautunut Tanskalle Henrik Bach MORTENSENin erottua.

(3)

Edellä mainitun keskuksen johtokuntaan olisi nimitettävä jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 17 päivänä syyskuuta 2018,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraava henkilö Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 17 päivään syyskuuta 2018:

TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT:

TANSKA

Alex HOOSHIAR

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUVL C 232, 16.7.2015, s. 2.

(3)  EUVL C 305, 16.9.2015, s. 2.


20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

(2018/C 64/04)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 ja erityisesti sen 4 artiklan (1),

ottaa huomioon Italian hallituksen toimittaman ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 14 päivänä heinäkuuta 2015 (2) ja 14 päivänä syyskuuta 2015 (3) hyväksymillään päätöksillä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 18 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 17 päivänä syyskuuta 2018 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenen paikka hallitusten edustajien ryhmässä on Italian käytettävissä Marinella COLUCCI in erottua.

(3)

Edellä mainitun keskuksen johtokuntaan olisi nimitettävä jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 17 päivänä syyskuuta 2018,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraava henkilö Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 17 päivään syyskuuta 2018:

HALLITUSTEN EDUSTAJAT:

ITALIA

Ugo MENZIANI

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUVL C 232, 16.7.2015, s. 2.

(3)  EUVL C 305, 16.9.2015, s. 2.


Euroopan komissio

20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/6


Euron kurssi (1)

19. helmikuuta 2018

(2018/C 64/05)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2410

JPY

Japanin jeniä

132,24

DKK

Tanskan kruunua

7,4480

GBP

Englannin puntaa

0,88590

SEK

Ruotsin kruunua

9,9155

CHF

Sveitsin frangia

1,1513

ISK

Islannin kruunua

124,70

NOK

Norjan kruunua

9,6575

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,327

HUF

Unkarin forinttia

311,15

PLN

Puolan zlotya

4,1460

RON

Romanian leuta

4,6613

TRY

Turkin liiraa

4,6575

AUD

Australian dollaria

1,5676

CAD

Kanadan dollaria

1,5592

HKD

Hongkongin dollaria

9,7075

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6820

SGD

Singaporen dollaria

1,6295

KRW

Etelä-Korean wonia

1 323,97

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,4614

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8734

HRK

Kroatian kunaa

7,4385

IDR

Indonesian rupiaa

16 818,58

MYR

Malesian ringgitiä

4,8281

PHP

Filippiinien pesoa

65,100

RUB

Venäjän ruplaa

70,0709

THB

Thaimaan bahtia

38,943

BRL

Brasilian realia

4,0126

MXN

Meksikon pesoa

23,0128

INR

Intian rupiaa

79,7375


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/7


Ilmoitus Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

(2018/C 64/06)

Julkaistuaan ilmoituksen (1) Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, sai polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8. kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti 8. marraskuuta 2017 European Renewable Ethanol Association (e-PURE), jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, tuottajien puolesta, joiden osuus bioetanolin kokonaistuotannosta unionissa on yli 25 prosenttia.

2.   Tarkastelun kohteena oleva tuote

Tarkastelun kohteena oleva tuote on Amerikan yhdysvalloista peräisin oleva denaturoitu tai denaturoimaton bioetanoli, jota kutsutaan myös ”etanolipolttoaineeksi”, lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli 0,3 % (m/m) mitattuna standardin EN 15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi bensiinisekoituksissa, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 10 % (v/v), ja joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ja ex 3824 99 92.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 157/2013 (3) käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli.

4.   Tarkastelun perusteet

Pyyntö perustuu siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen.

4.1    Polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä koskeva väite

Amerikan yhdysvaltojen, jäljempänä ’asianomainen maa’, osalta polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä koskeva väite perustuu kotimarkkinahinnan ja Kanadaan, Brasiliaan ja Peruun suuntautuvaa vientiä varten myydyn, tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) vertailuun, koska Amerikan yhdysvalloista ei tällä hetkellä tuoda merkittäviä määriä kyseistä tuotetta unioniin. Alkuperäisessä tutkimuksessa kotimarkkinahinnat ja vientihinnat määritettiin kauppiaiden/sekoittajien tasolla kyseisten markkinoiden erityispiirteiden vuoksi. Komissio aikoo perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdan mukaisesti käyttää samaa menetelmää toimenpiteiden päättymistä koskevassa tarkastelussa sillä edellytyksellä, että olosuhteet eivät ole muuttuneet. Koska pyynnön esittäjällä ei ollut kohtuullisesti saatavissa olevaa tietoa kauppiaista/sekoittajista, polkumyynnin todennäköistä toistumista koskeva väite perustuu markkinatutkimuksesta saatuihin tietoihin tuottajista.

Edellä selostettu vertailu osoittaa tuonnin tapahtuvan polkumyynnillä. Sen perusteella pyynnön esittäjä väittää, että polkumyynti asianomaisesta maasta todennäköisesti toistuisi.

4.2    Vahingon toistumisen todennäköisyyttä koskeva väite

Pyynnön esittäjä väittää, että vahinko tulee todennäköisesti toistumaan. Tältä osin pyynnön esittäjä on toimittanut alustavaa näyttöä siitä, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuontimäärät asianomaisesta maasta unioniin todennäköisesti kasvavat nykytasostaan vahinkoa aiheuttaviin hintoihin. Tämä johtuu siitä, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen tämänhetkiset vientihinnat asianomaisesta maasta muiden kolmansien maiden markkinoille alittavat unionin tuotannonalan hinnat sekä siitä, että Amerikan yhdysvaltojen vientiä harjoittavien tuottajien tuotantolaitoksissa on käyttämätöntä kapasiteettia.

Pyynnön esittäjä väittää, että vahingon poistuminen johtuu pääasiassa toimenpiteiden voimassaolosta ja että asianomaisesta maasta peräisin olevan polkumyyntihinnoilla tapahtuvan tuonnin lisääntyminen johtaisi todennäköisesti unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen, jos toimenpiteiden annettaisiin raueta.

5.   Menettely

Kuultuaan perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa komissio on tullut siihen tulokseen, että on olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee tarkastelun vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa selvitetään, johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti asianomaisesta maasta peräisin olevan, tarkastelun kohteena olevan tuotteen polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

5.1    Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

Polkumyynnin jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus kattaa kalenterivuoden 2017, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’. Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia tarkastellaan kaudella, joka ulottuu 1. päivästä tammikuuta 2014 tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

5.2    Menettely polkumyynnin jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi

Asianomaisessa maassa toimivia tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia (4) ja kauppiaita/sekoittajia (5), myös niitä, jotka eivät toimineet yhteistyössä voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtavassa tutkimuksessa, pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

5.2.1   Vientiä harjoittavia tuottajia ja kauppiaita/sekoittajia koskeva tutkimus

Menettely, jolla valitaan vientiä harjoittavat tuottajat ja kauppiaat/sekoittajat tutkimukseen Amerikan yhdysvalloissa

Otanta

Koska Amerikan yhdysvalloissa voi olla huomattava määrä vientiä harjoittavia tuottajia ja kauppiaita/sekoittajia, joita tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu koskee, komissio voi rajata tutkittavien vientiä harjoittavien tuottajien ja kauppiaiden/sekoittajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ”otannaksi”), jotta tutkimus saataisiin päätökseen säädetyssä määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia ja kauppiaita/sekoittajia tai niiden edustajia, myös niitä, jotka eivät toimineet yhteistyössä tämän tarkastelun kohteena olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa, pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä I edellytetyt tiedot yrityksistään.

Saadakseen vientiä harjoittavia tuottajia ja kauppiaita/sekoittajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä Amerikan yhdysvaltojen viranomaisiin ja voi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin vientiä harjoittavien tuottajien ja kauppiaiden/sekoittajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa edellä mainittujen lisäksi muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, vientiä harjoittavien tuottajien ja kauppiaiden/sekoittajien valintaperusteena käytetään suurinta edustavaa tuotannon, myynnin tai viennin määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa otokseen valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille ja kauppiaille/sekoittajille, asianomaisen maan viranomaisille ja vientiä harjoittavien tuottajien ja kauppiaiden/sekoittajien järjestöille tarvittaessa asianomaisen maan viranomaisten välityksellä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä vientiä harjoittavia tuottajia ja kauppiaita/sekoittajia koskevat tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille ja kauppiaille/sekoittajille ja tiedossa oleville vientiä harjoittavien tuottajien ja kauppiaiden/sekoittajien järjestöille sekä Amerikan yhdysvaltojen viranomaisille.

Kaikkien otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien ja kauppiaiden/sekoittajien on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Niiden yritysten, jotka ovat ilmoittaneet suostuvansa mahdolliseen otokseen sisällyttämiseen mutta joita ei valita otokseen, katsotaan toimivan yhteistyössä, jäljempänä ’otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat ja kauppiaat/sekoittajat’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusasetuksen 18 artiklan mahdollista soveltamista.

5.2.2   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus  (6)  (7)

Amerikan yhdysvalloissa toimivia tarkasteltavana olevan tuotteen etuyhteydettömiä tuojia pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.

Koska sellaisia etuyhteydettömiä tuojia, joita tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu koskee, voi olla huomattava määrä, komissio voi rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan myös ”otannaksi”), jotta tutkimus saataisiin päätökseen säädetyssä määräajassa. Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia, myös niitä, jotka eivät toimineet yhteistyössä tämän tarkastelun kohteena olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa, pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä II edellytetyt tiedot yrityksistään.

Saadakseen tiedot, jotka se katsoo tarpeellisiksi etuyhteydettömien tuojien otoksen valintaa varten, komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa edellä mainittujen lisäksi muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa otokseen valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville etuyhteydettömille tuojille ja tuojien järjestöille.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille ja tiedossa oleville tuojien järjestöille. Näiden osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

5.3    Menettely vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi

Jotta voidaan todeta, onko unionin tuotannonalaan kohdistuvan vahingon jatkuminen tai toistuminen todennäköistä, tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuottajia unionissa pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

5.3.1   Unionin tuottajia koskeva tutkimus

Koska sellaisia unionin tuottajia, joita tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu koskee, on huomattava määrä, komissio on päättänyt rajata tutkittavien unionin tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen, jotta tutkimus saataisiin päätökseen säädetyssä määräajassa (tätä menettelyä kutsutaan myös ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Komissio on valinnut alustavasti unionin tuottajien otoksen. Tarkemmat tiedot löytyvät asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetusta asiakirjasta. Asianomaisia osapuolia kehotetaan tutustumaan asiakirjaan (tätä varten niiden on otettava yhteyttä komissioon jäljempänä 5.7 kohdassa annettuja yhteystietoja käyttäen). Muiden unionin tuottajien tai niiden edustajien, myös niiden, jotka eivät toimineet yhteistyössä voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa, jotka katsovat, että niiden olisi kuuluttava otokseen, on otettava yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Komissio ilmoittaa otokseen lopullisesti valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville unionin tuottajille ja/tai niiden järjestöille.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille unionin tuottajille ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille. Näiden osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

5.4    Menettely unionin edun arvioimiseksi

Jos todetaan, että polkumyynnin ja vahingon jatkuminen on todennäköistä, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, onko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden pitäminen voimassa unionin edun mukaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Voidakseen osallistua tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava saman määräajan kuluessa, että niiden toiminnan ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys.

Edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoittautuvat osapuolet voivat toimittaa komissiolle tietoja siitä, ovatko toimenpiteet unionin edun mukaisia, 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

5.5    Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.6    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

5.7    Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella komissio voi a) käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) toimittaa tietoja tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuksiaan.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (8). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

Osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaisia, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, komissio voi jättää kyseiset tiedot huomiotta, paitsi jos asianmukaisten lähteiden perusteella voidaan vakuuttavasti osoittaa, että tiedot ovat oikeita.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan luettuna sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Euroopan komission postiosoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköpostit:

Polkumyyntiä ja liitettä I koskevat asiat: TRADE-BIOETHANOL-R681-DUMPING@ec.europa.eu

Muut asiat: TRADE-BIOETHANOL-R681-INJURY@ec.europa.eu

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

Jos vastaamisessa ei käytetä tietokonetta, tätä ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä sillä edellytyksellä, että asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

7.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Mahdollisuus pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua

Koska tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan säännösten nojalla, sen päätelmät eivät johda voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen vaan joko niiden kumoamiseen tai voimassaolon jatkamiseen perusasetuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Jos jokin asianomaisista osapuolista pitää perusteltuna toimenpiteiden tarkastelua niiden muuttamiseksi, kyseinen osapuoli voi pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua.

Osapuolet, jotka haluavat pyytää tällaista tarkastelua, joka tehtäisiin tässä ilmoituksessa mainitusta toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta riippumattomasti, voivat ottaa yhteyttä komissioon (yhteystiedot edellä).

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (9) mukaisesti.


(1)  EUVL C 180, 8.6.2017, s. 37.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 157/2013, annettu 18. helmikuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuonnissa (EUVL L 49, 22.2.2013, s. 10).

(4)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisessa maassa toimivat yritykset, jotka tuottavat tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin.

(5)  Kauppias/sekoittaja on bioetanolin tuottajaan etuyhteydessä oleva tai etuyhteydetön yritys, joka hankkii bioetanolia eri lähteistä ja sekoittaa nämä tuotteet tarkastelun kohteena olevaksi tuotteeksi kotimarkkinamyyntiä ja/tai vientiä varten.

(6)  Otokseen voidaan valita vain sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin ja kauppiaisiin/sekoittajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin ja kauppiaisiin/sekoittajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä kyselylomakkeen liite I kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien ja kauppiaiden/sekoittajien osalta. Unionin tullikoodeksista (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24. marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 127 artiklan mukaisesti henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. Unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1). 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ’henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja henkilöiden yhteenliittymää, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi.

(7)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää polkumyynnin määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(8)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55) 29 artiklassa sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/17


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8767 – CDPQ / Hyperion Insurance Group)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 64/07)

1.

Komissio vastaanotti 12. helmikuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ, Kanada)

Hyperion Insurance Group Limited (Hyperion, Yhdistynyt kuningaskunta), joka on viime kädessä General Atlantic -konserniin (GA Group, Yhdysvallat) kuuluvan yrityksen General Atlantic Hawthorn BV (GA, Alankomaat) ja eräiden luonnollisten henkilöiden määräysvallassa.

CDPQ hankkii yhdessä GA:n ja eräiden luonnollisten henkilöiden kanssa sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Hyperion.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   CDPQ: maailmanlaajuisesti toimiva pitkän aikavälin institutionaalinen sijoittaja, joka hallinnoi julkisten ja yksityisten eläke- ja vakuutusrahastojen varoja

—   Hyperion: maailmanlaajuisesti toimiva vakuutus- ja jälleenvakuutusmeklari ja vakuutusten merkitsijä

—   GA: GA-konserniin, joka on maailmanlaajuisesti toimiva pääomasijoitusyhtiö, kuuluva sijoitusalan holdingyhtiö.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8767 – CDPQ / Hyperion Insurance Group

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8818 – Brookfield/Westinghouse)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 64/08)

1.

Komissio vastaanotti 9. helmikuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Brookfield WEC Holdings Inc. (Yhdysvallat), joka on viime kädessä yrityksen Brookfield Asset Management Inc. (Brookfield, Kanada) määräysvallassa

Westinghouse Electric UK Holdings Limited (Yhdistynyt kuningaskunta) ja TSB Nuclear Energy Services Inc. (Yhdysvallat).

Brookfield hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksissä Westinghouse Electric UK Holdings Limited ja TSB Nuclear Energy Services Inc. (yhdessä Westinghouse).

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Westinghouse on ydinteknologia-alan yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluja, jotka kattavat ydinvoimaloiden koko elinkaaren.

Brookfield on varainhoitoyhtiö, joka keskittyy kiinteistöihin, uusiutuvaan energiaan, infrastruktuuriin ja pääomasijoituksiin.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8818 – Brookfield/Westinghouse

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/20


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8827 – Apollo Management / CBR)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 64/09)

1.

Komissio vastaanotti 13. helmikuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Apollo Capital Management, LP (Apollo, Yhdysvallat)

CBR Fashion Holding GmbH (CBR, Saksa).

Apollo hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä CBR.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Apollo: hallinnoi useita sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat maailmanlaajuisesti yrityksiin ja niiden liikkeeseen laskemiin velkapapereihin eri aloilla, joihin kuuluvat muun muassa kemianteollisuus, risteily-, sairaala-, turvallisuus- ja rahoituspalvelut sekä lasipakkaukset

—   CBR: naisten vaatteiden suunnittelu sekä niiden tukku- ja vähittäiskauppa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8827 – Apollo Management / CBR

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


20.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/21


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8762 – ArcelorMittal/CLN/CSM)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 64/10)

1.

Komissio vastaanotti 9. helmikuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

ArcelorMittal SA (ArcelorMittal, Luxemburg)

C.L.N. – Coils Lamiere Nastri SpA (CLN, Italia)

Industeel Belgium SA (Industeel, Belgia), joka on yrityksen ArcelorMittal määräysvallassa

ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl (AMCLN, Italia), joka on yritysten ArcelorMittal ja CLN määräysvallassa, ja

Centro Servizi Metalli SpA (CSM, Italia).

ArcelorMittal ja CLN hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä CSM.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   ArcelorMittal: erilaisten teräksestä valmistettujen loppu- ja välituotteiden, kuten hiiliteräslevyjen ja pitkien hiiliterästuotteiden, valmistus, sekä laadukkaan teräksen tarjonta tärkeimmillä maailmanlaajuisilla teräsmarkkinoilla muun muassa auto-, rakennus-, kodinkone- ja pakkausteollisuutta varten

—   CLN: jakelu teräspalvelukeskusten kautta, teräspyörien valmistus henkilöautoja, moottoripyöriä sekä hyöty- ja teollisuusajoneuvoja varten ja puristekomponenttien valmistus henkilöautoja ja hyötyajoneuvoja varten

—   CSM: ruostumattoman teräksen jakelu happileikkauskeskusten kautta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8762 – ArcelorMittal/CLN/CSM

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGI QUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.