ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 429

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
14. joulukuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 429/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8722 – Omers / Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8681 – Endowment Strategies / Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8562 – Cargill / Faccenda Investments / JV) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2017/C 429/04

Neuvoston päätelmät EU:n uudesta korkeakoulutussuunnitelmasta

3

 

Euroopan komissio

2017/C 429/05

Euron kurssi

8

2017/C 429/06

Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien vuotuinen päivitys vuonna 2017

9

2017/C 429/07

Väliaikainen päivitys – Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet

15

2017/C 429/08

Vuotuinen päivitys Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista

18

 

Tilintarkastustuomioistuin

2017/C 429/09

Erityiskertomus nro 21/2017 – Viherryttäminen: monimutkaisempi tulotukijärjestelmä ei ole vielä ympäristön kannalta vaikuttava

24

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2017/C 429/10

Yleiset vapaapäivät vuonna 2018: ETA- ja EFTA-valtiot ja ETA:n toimielimet

25

2017/C 429/11

Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

27


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2017/C 429/12

Ilmoitus avoimesta kilpailusta

28

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2017/C 429/13

Héraðsdómur Reykjavíkurin (Reykjavikin käräjäoikeus) 30. kesäkuuta 2017 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Fjarskipti hf. vastaan Síminn hf. (Asia E-6/17)

29

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 429/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8710 – JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8722 – Omers / Thames Water)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 429/01)

Komissio päätti 8. joulukuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8722. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8681 – Endowment Strategies / Benvic Europe)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 429/02)

Komissio päätti 5. joulukuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8681. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8562 – Cargill / Faccenda Investments / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 429/03)

Komissio päätti 15. marraskuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8562. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/3


Neuvoston päätelmät EU:n uudesta korkeakoulutussuunnitelmasta

(2017/C 429/04)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

PALAUTTAA MIELEEN näiden päätelmien liitteessä esitetyn poliittisen taustan,

TOTEAA, että

1.

yksilötasolla korkeakoulutus edistää oppijoiden henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä ja auttaa heitä ottamaan vastuun omasta elinikäisestä oppimisestaan ja urastaan. Yhteiskunnan tasolla se luo perustan kestävälle kehitykselle, talouskasvulle, innovoinnille ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja sillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisten haasteiden tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa.

2.

on tarpeen vahvistaa yhteistyötä ja synergioita niin koulutuksen eri osa-alueiden kuin korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen, innovoinnin ja työelämän välillä.

3.

korkeakoulut tarvitsevat tukea voidakseen täyttää yhteiskunnallisen tehtävänsä ja toteuttaakseen toimia sen varmistamiseksi, että niiden opiskelijakunnan ja henkilöstön kokoonpano vastaisi paremmin koko väestön koostumusta.

4.

korkeakouluja olisi rohkaistava tarkastelemaan uusia lähestymistapoja oppimiseen ja opettamiseen ja edistämään erityisesti opiskelijakeskeistä lähestymistapaa, yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista, osallistavia oppimisympäristöjä ja digitaaliteknologian käyttöä.

5.

siitä huolimatta, että on päästy huomattavasti lähemmäs Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitetta nostaa korkea-asteen tai vastaavan tason tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että korkeakouluopetus on laadukasta ja tarkoituksenmukaista, jotta tutkinnon suorittaneet voivat menestyä sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.

6.

tässä yhteydessä on edelleen pyrittävä tuottamaan laadukkaampaa tietoa korkeakoulutuksesta, kuten sosiaalisista ja työllisyystuloksista, korkea-asteen koulutuksen kesken jättäneiden kansalaisosallistumisesta sekä kansainvälisestä liikkuvuudesta ja siihen liittyvistä haasteista.

7.

kansainvälinen yhteistyö ja oppimiseen liittyvä liikkuvuus korkeakoulutuksessa, erityisesti unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman (Erasmus+) kautta, ovat edesauttaneet uusien rajatylittävien kumppanuuksien luomista, hyvien käytänteiden vaihtoa, kulttuurien välisen ymmärtämyksen ja yhteisten arvojen rakentamista sekä uuden tiedon hankkimista ja hyödyntämistä, minkä tavoitteena on parantaa eurooppalaisen korkea-asteen koulutusjärjestelmän maailmanlaajuista houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

8.

Euroopan korkeakoulusektorin erityishaasteita ovat:

a)

opiskelijoiden tietojen, taitojen ja osaamisen parantaminen samalla kun puututaan osaamisen kohtaanto-ongelmiin ja osaamisvajeisiin tietyillä ammattialoilla;

b)

kaikkien korkeakouluopiskelijoiden tasapuolisten koulutusmahdollisuuksien ja yhtäläisten menestymisedellytysten kehittäminen sekä se, että korkeakoulut edistäisivät yhteiskunnallista osallistumista;

c)

korkeakoulujen hyödyntämättömän potentiaalin täysimääräinen käyttöönotto innovoinnin ja kehityksen edistämiseksi opetuksen ja tutkimuksen avulla taloudessa yleensä ja varsinkin niiden omilla maantieteellisillä alueilla;

d)

kannustaminen johdonmukaisuuteen korkeakoulujen hallinnoinnissa ja resurssien kestävässä hallinnassa.

PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE

9.

EU:n uudesta korkeakoulusuunnitelmasta annetun komission tiedonannon (1), joka pohjautuu aiempaan yhteistyöhön ja jonka avulla pyritään varmistamaan, että EU:n välineet ja ohjelmat tukevat vastavuoroista oppimista ja toimintapoliittista yhteistyötä korkeakoulutuksen alalla.

Akateemisen vapauden periaatteita ja korkeakoulujen hallinnollista itsenäisyyttä täysimääräisesti kunnioittaen ja tunnustaen näiden perustavanlaatuisen merkityksen korkeakoulujärjestelmien uudenaikaistamisessa edelleen,

KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA keskittymään seuraaviin ensisijaisiin toiminta-aloihin:

A.   TAITOJEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄN HUIPPUOSAAMISEN EDISTÄMINEN

10.

Kannustetaan korkeakouluja edistämään kaikkien oppijoiden kykyjen ja potentiaalin kehittämistä ja parantamaan sellaisten tietojen, taitojen ja osaamisen antamista, joita he tarvitsevat voidakseen toimia aktiivisina ja vastuullisina kansalaisina yhteiskunnassa ja osallistua työmarkkinoille ja elinikäiseen oppimiseen.

11.

Puututaan osaamisen kohtaanto-ongelmiin ja osaamisvajeisiin ja ennakoidaan tulevia osaamistarpeita kannustamalla korkeakouluja:

a)

vahvistamaan yhteistyötä työnantajien kanssa, esimerkiksi työssä oppimisen avulla, sisällyttämällä ohjelmiin sekä teoreettisia että käytännön osioita;

b)

tekemään yhteistyötä kaikenasteisten oppilaitosten ja muiden oleellisten sidosryhmien kanssa oppijoiden motivoimiseksi hakeutumaan sellaisiin korkeaa osaamistasoa vaativiin ammatteihin, myös akateemisiin ammatteihin, jotka eivät ainoastaan vastaa työmarkkinoiden nykytarpeisiin vaan auttavat lisäksi muokkaamaan tulevaisuuden taloutta, yhteiskuntaa ja työn tulevaisuutta, ja kiinnittämään erityistä huomiota tietojen ja taitojen hankkimiseen luonnontieteen, teknologian, insinööritieteiden, (taiteiden) ja matematiikan aloilla (STE(A)M);

c)

käyttämään osaamista ja työmarkkinoita koskevia ennusteita ja analyyseja välineinä korkeakoulutuksen laadun parantamisessa ja oppijoiden auttamisessa tekemään tietoon perustuvia opiskeluvalintoja.

12.

Luodaan vahvemmat yhteydet paikallisyhteisöihin, esimerkiksi yhdistämällä ohjelmiin soveltuvissa tapauksissa yhteisö- ja vapaaehtoistoimintaa entistä läheisemmin ja edistämällä yrittäjyyskulttuuria ja -taitoja sekä korkeakoulujen sisällä että niiden ulkopuolella.

13.

Kannustetaan korkeakouluja soveltamaan innovatiivisia lähestymistapoja opetukseen ja oppimiseen, erityisesti kehittämällä strateginen lähestymistapa digitalisointiin ja parantamalla kaikkien oppijoiden digitaalista lukutaitoa.

B.   MONINAISEN OPISKELIJAKUNNAN TARPEISIIN VASTAAMINEN JA AKATEEMISEN HENKILÖSTÖN TUKEMINEN

14.

Pyritään tasa-arvoisempaan toimintatapaan parantamalla mahdollisuuksia saada korkeakoulutusta käyttäen monenlaisia keinoja, muun muassa lisäämällä opiskelemaan pääsyä aluetasolla sekä kehittämällä parempia menestymisedellytyksiä ja takaamalla korkealaatuinen koulutus ja ohjaus kaikille opiskelijoille heidän taustastaan riippumatta.

15.

Pyritään avaamaan ihmisille mahdollisuuksia päästä korkeakoulujärjestelmiin kaikissa elämänvaiheissa helpottamalla siirtymistä eri tutkintotasojen ja koulutusväylien välillä, parantamalla epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustamista ja kehittämällä joustavampia korkeakouluopetuksen tarjoamismuotoja, esimerkiksi sulautuvan opetuksen ja avointen oppimisresurssien käyttöä.

16.

Kannustetaan korkeakouluja tukemaan ja kannustamaan akateemisen henkilöstön peruskoulutusta ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä, jotta sillä olisi asianmukaiset pedagogiset valmiudet vastata moninaisen opiskelijajoukon tarpeisiin, luoda tehokkaita toimintaympäristöjä yhdessä oppimista varten, saada opiskelijoita osallistumaan tutkimustoimintaan, edistää monialaisuutta ja hyödyntää paremmin innovatiivisia pedagogisia käytäntöjä.

17.

Toteutetaan toimia, joilla parannetaan akateemisen henkilöstön digitaalisia valmiuksia muun muassa digipedagogiikan ja alakohtaisten digitaalisten taitojen osalta.

18.

Pyritään antamaan tunnustusta huippuosaamiselle ja innovoinnille opetuksessa, esimerkiksi kehittämällä akateemisen henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä ja uramahdollisuuksia opetus- ja tutkimustoiminnan välinen tasapaino huomioon ottaen.

19.

Edistetään opiskelijoiden ja akateemisen henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja muun asianmukaisen kansainvälisen kokemuksen hankkimista, kuten virtuaalista ja monimuotoista liikkuvuutta tai kotikansainvälistymistä sekä oppimisen ja opetuksen liikkuvuuden sisällyttämistä ohjelmiin entistä järjestelmällisemmin.

C.   INNOVOINNIN EDISTÄMINEN LAAJEMMIN TALOUDESSA

20.

Tuetaan korkeakouluja niiden pyrkiessä parantamaan vaikutustaan makroalueellisiin strategioihin, aluetalouteen ja innovointivalmiuteen sekä edistämään teknologian siirtoa ja alueellisen älykkään erikoistumisen politiikkaa.

21.

Tuetaan korkeakouluja niiden muodostaessa toimivia yhteistyöverkostoja eri organisaatioiden ja eri toimialojen välillä.

22.

Kannustetaan korkeakouluja kehittämään yrittäjyysajattelulle ja luovuudelle suotuisia olosuhteita ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti tutkimuksen ja innovoinnin sisällyttämistä opinto-ohjelmiin.

23.

Tuetaan tohtoriohjelmien kehittämistä niin, että tutkinnon suorittaneet ovat paremmin valmistautuneita sekä akateemiseen että tiedemaailman ulkopuoliseen uraan, muun muassa parantamalla siirrettävien taitojen näkyvyyttä, ja autetaan heitä koko potentiaalinsa hyödyntämisessä ja samalla edistetään innovointia ja kehitystä laajemmin taloudessa ja yhteiskunnassa.

D.   KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN JA LAADUNVARMISTUKSEN KEHITTÄMINEN EDELLEEN

24.

Pyritään tarjoamaan asianmukainen, oikeudenmukainen ja kestävä rahoitus korkeakoulujärjestelmien tehokasta hallinnointia varten, jotta voidaan parantaa opettamisen ja oppimisen laatua ja merkittävyyttä sekä edistää osallisuutta ja huippuosaamista.

25.

Kannustetaan sekä sisäisten sidosryhmien aktiivista osallistumista että ulkoisten sidosryhmien osallistamista korkeakoulujen hallinnointiin.

26.

Parannetaan edelleen laadunvarmistuksen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi, akateemisten tutkintojen tunnustamismenettelyjen tehostamiseksi ja kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi.

Tukeakseen jäsenvaltioiden tällä alalla tekemää yhteistyötä PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE KOMISSION AIKOMUKSEN

27.

tehostaa Erasmus+-ohjelman ja koulutuksen strategisten puitteiden mukaisesti tehtävää yhteistyötä muun muassa edistämällä osallistavuutta, huippuosaamista ja innovointia opetuksessa, kannustamalla opiskelijoita ja korkeakouluja kantamaan yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta, kannustamalla asiaan liittyvään vapaaehtois- tai yhteisötyöhön sekä kehittämällä yhteistyötä liike-elämän kanssa,

28.

tukea toimia, joilla pyritään akateemisen liikkuvuuden laadun parantamiseen, esimerkiksi parantamalla tutkintojen läpinäkyvyyttä, myös pakolaisten ja muuttajien tutkintojen osalta, ja oppilastietojen digitaalista vaihtoa kansallisia ja eurooppalaisia tietosuojasääntöjä täysimääräisesti noudattaen, ja edistää tulosten levittämistä,

29.

tarjota EU:n tason tukea yhteenliittymille STE(A)M-alojen edistämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi,

30.

edistää innovatiivisten opetusmenetelmien kehittämistä korkeakoulujen auttamiseksi kattavien digitaalisten oppimisstrategioiden toteuttamisessa, esimerkiksi tarkastelemalla digitaalisen oppimisen valmiusmallia,

31.

tarjota korkeakouluille kannustimia ja valmiuksia etsiä ratkaisuja sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin ja edistää voimakkaammin innovaatioiden ja yrittäjyyden kasvua alueellisella tasolla, erityisesti helpottamalla parempien yhteyksien solmimista viranomaisten, tutkimuslaitosten ja yrityssektorin kesken,

32.

edesauttaa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen, eurooppalaisen tutkimusalueen, innovointiin liittyvien aloitteiden ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten koulutusalan foorumien välisten yhteyksien ja koordinoinnin vahvistamista,

33.

optimoida tietoperustan kokoamiseen käytettäviä EU:n välineitä ja lujittaa niiden synergiaa sekä vahvistaa Eurydice-verkon toimintaa ja tiivistää yhteistyötä OECD:n kanssa, jotta varmistetaan toimenpiteiden synergia, vältetään toimien päällekkäisyydet ja hyödytään yhteisestä työstä,

34.

osallistua rahoituksen ja hallintorakenteiden tarkasteluun OECD:n kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa painottaen erityisesti opetuksen ja tutkimuksen välistä tasapainoa tavoitteena varmistaa tutkinnon suorittaneiden tuotosten parantaminen ja entistä tehokkaampien ja vaikuttavampien korkeakoulutusjärjestelmien kehittäminen.

PYYTÄÄ KOMISSIOTA

35.

ottamaan nämä päätelmät kaikilta osin huomioon tulevia koulutusyhteistyön strategisia puitteita, vuoden 2020 jälkeistä unionin koulutusohjelmaa ja muita rahoitusvälineitä koskevien ehdotustensa valmistelussa ja huomioimaan ehdotusten laatimisessa asianmukaisesti strategiset sekä rahoitukseen ja laatuun liittyvät näkökohdat.


(1)  9843/17.


LIITE

Poliittinen tausta

1.

Neuvoston päätelmät eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020), 12.5.2009.

2.

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät koulutuksen roolin kehittämisestä täysin toimivan osaamiskolmion osana, 26.11.2009.

3.

Neuvoston päätelmät korkeakoulutuksen nykyaikaistamisesta, 28.–29.11.2011.

4.

Neuvoston päätelmät korkea-asteen koulutuksen sosiaalisesta ulottuvuudesta, 16.–17.5.2013.

5.

Neuvoston päätelmät korkea-asteen koulutuksen globaalista ulottuvuudesta, 25.–26.11.2013.

6.

Neuvoston päätelmät koulutusta tukevasta laadunvarmistuksesta, 20.5.2014.

7.

Neuvoston päätelmät yrittäjyydestä koulutuksessa, 12.12.2014.

8.

Julistus kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämisestä koulutuksen avulla, Pariisi, 17.3.2015.

9.

Neuvoston ja komission yhteinen vuoden 2015 raportti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanosta – Eurooppalaisen koulutusyhteistyön uudet painopisteet, 23.–24.11.2015.

10.

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma sosioekonomisen kehityksen ja osallisuuden edistämisestä EU:ssa koulutuksen avulla: koulutusalan panos vuoden 2016 eurooppalaiseen ohjausjaksoon, 24.2.2016.

11.

Neuvoston päätelmät medialukutaidon ja kriittisen ajattelun kehittämisestä koulutuksen avulla, 30.5.2016

12.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: ”Uusi osaamisohjelma Euroopalle: Vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, työllistettävyyttä ja kilpailukykyä”, 10.6.2016.

13.

Koulutuksen seurantakatsaus 2016 (englanniksi), marraskuu 2016.

14.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle koulutuksen parantamisesta ja nykyaikaistamisesta, 7.12.2016.

15.

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät osallistamisesta monimuotoisessa ympäristössä laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi kaikille, 17.2.2017.

16.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma, 30.5.2017.

17.

Neuvoston suositus tutkinnon suorittaneiden seurannasta, 20.11.2017.

18.

Neuvoston päätelmät työn tulevaisuudesta, 7.12.2017.


Euroopan komissio

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/8


Euron kurssi (1)

13. joulukuuta 2017

(2017/C 429/05)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1736

JPY

Japanin jeniä

132,99

DKK

Tanskan kruunua

7,4431

GBP

Englannin puntaa

0,87905

SEK

Ruotsin kruunua

9,9060

CHF

Sveitsin frangia

1,1647

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,8253

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,650

HUF

Unkarin forinttia

314,36

PLN

Puolan zlotya

4,2146

RON

Romanian leuta

4,6325

TRY

Turkin liiraa

4,5242

AUD

Australian dollaria

1,5503

CAD

Kanadan dollaria

1,5092

HKD

Hongkongin dollaria

9,1612

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6886

SGD

Singaporen dollaria

1,5874

KRW

Etelä-Korean wonia

1 280,07

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,9868

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7692

HRK

Kroatian kunaa

7,5505

IDR

Indonesian rupiaa

15 969,18

MYR

Malesian ringgitiä

4,7959

PHP

Filippiinien pesoa

59,252

RUB

Venäjän ruplaa

69,1283

THB

Thaimaan bahtia

38,236

BRL

Brasilian realia

3,8907

MXN

Meksikon pesoa

22,5424

INR

Intian rupiaa

75,6170


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/9


Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien vuotuinen päivitys vuonna 2017

(2017/C 429/06)

1.1

Taulukko henkilöstösääntöjen 66 artiklassa tarkoitetusta, 1. heinäkuuta 2017 alkaen sovellettavasta kuukausittaisesta peruspalkasta tehtäväryhmien AD ja AST kunkin palkkaluokan ja palkkatason osalta:

1.7.2017

PALKKATASO

PALKKALUOKKA

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Taulukko henkilöstösääntöjen 66 artiklassa tarkoitetusta, 1. heinäkuuta 2017 alkaen sovellettavasta kuukausittaisesta peruspalkasta tehtäväryhmän AST/SC kunkin palkkaluokan ja palkkatason osalta:

1.7.2017

PALKKATASO

PALKKALUOKKA

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Taulukko henkilöstösääntöjen 64 artiklassa tarkoitetuista korjauskertoimista, joita sovelletaan Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin ja joihin sisältyvät seuraavat:

henkilöstösääntöjen 64 artiklassa tarkoitetut korjauskertoimet, joita sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin (jäljempänä olevan taulukon sarake 2);

henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohdan nojalla virkamiesten ja muun henkilöstön palkansiirtoihin 1. tammikuuta 2018 alkaen sovellettavat korjauskertoimet (jäljempänä olevan taulukon sarake 3);

henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 20 artiklan 1 kohdan nojalla eläkkeisiin 1. heinäkuuta 2017 alkaen sovellettavat korjauskertoimet (jäljempänä olevan taulukon sarake 4).

1

2

3

4

Maa/asemapaikka

Palkka

Siirto

Eläke

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bulgaria

53,4

51,7

 

Tšekki

78,3

71,9

 

Tanska

133,9

136,2

136,2

Saksa

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

München

107,5

 

 

Viro

80,3

82,4

 

Irlanti

119,8

124,0

124,0

Kreikka

79,9

79,6

 

Espanja

88,7

89,4

 

Ranska

114,8

108,6

108,6

Kroatia

74,9

67,5

 

Italia

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Kypros

74,4

79,4

 

Latvia

74,9

69,8

 

Liettua

74,3

68,3

 

Unkari

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Alankomaat

108,3

109,6

109,6

Itävalta

106,3

108,7

108,7

Puola

70,6

60,7

 

Portugali

82,4

82,9

 

Romania

63,9

56,6

 

Slovenia

81,5

78,7

 

Slovakia

77,3

69,0

 

Suomi

119,9

120,6

120,6

Ruotsi

127,9

119,0

119,0

Yhdistynyt kuningaskunta

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1

Henkilöstösääntöjen 42 a artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun, vanhempainloman aikana maksettavan lisän määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 986,72 euroa.

4.2

Henkilöstösääntöjen 42 a artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetun, vanhempainloman aikana maksettavan lisän määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 1 315,62 euroa.

5.1

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kotitalouslisän perusosa, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 184,55 euroa.

5.2

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun huollettavana olevaa lasta koskevan lisän määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 403,25 euroa.

5.3

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 273,60 euroa.

5.4

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 98,51 euroa.

5.5

Henkilöstösääntöjen 69 artiklassa ja sen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ulkomaankorvauksen vähimmäismäärä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 546,95 euroa.

5.6

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 134 artiklassa tarkoitetun ulkomaankorvauksen määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen 393,20 euroa.

6.1

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kilometrikorvauksen määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

0–200 km

0,2034 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

201–1 000 km

0,3391 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

1 001 –2 000 km

0,2034 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

2 001 –3 000 km

0,0677 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

3 001 –4 000 km

0,0327 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

4 001 –10 000 km

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus ylittää

10 000 km.

6.2

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kilometrikorvauksen kiinteämääräisen lisäkorvauksen määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

101,71 euroa, jos 1 kohdassa tarkoitettujen paikkakuntien välinen maantieteellinen etäisyys on 600–1 200 kilometriä,

203,42 euroa, jos 1 kohdassa tarkoitettujen paikkakuntien välinen maantieteellinen etäisyys on yli 1 200 kilometriä.

7.1

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kilometrikorvauksen määrä, jota sovelletaan 1. tammikuuta 2018 alkaen:

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

0–200 km

0,4102 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

201–1 000 km

0,6836 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

1 001 –2 000 km

0,4102 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

2 001 –3 000 km

0,1366 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

3 001 –4 000 km

0,0660 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on

4 001 –10 000 km

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus ylittää

10 000 km.

7.2

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kilometrikorvauksen kiinteämääräisen lisäkorvauksen määrä, jota sovelletaan 1. tammikuuta 2018 alkaen:

205,06 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen maantieteellinen etäisyys on 600–1 200 kilometriä,

410,10 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen maantieteellinen etäisyys on yli 1 200 kilometriä.

8.

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivärahan määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

42,39 euroa virkamiehelle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

34,18 euroa virkamiehelle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

9.

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismäärä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

1 206,69 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

717,49 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

10.1

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen ala- ja ylärajojen määrät, joita sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

1 447,18 euroa (alaraja),

2 894,36 euroa (yläraja).

10.2

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 7 kohdassa tarkoitetun kiinteämääräisen vähennyksen määrä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen – 1 315,62 euroa.

11.

Taulukko muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 93 artiklassa tarkoitetun peruspalkka-asteikon määristä, joita sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

TEHTÄVÄRYHMÄ

1.7.2017

PALKKATASO

PALKKALUOKKA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 94 artiklassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismäärä, jota sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

907,64 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

538,12 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

13.1

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen ala- ja ylärajojen määrät, joita sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

1 085,38 euroa (alaraja),

2 170,75 euroa (yläraja).

13.2

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 96 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun kiinteämääräisen vähennyksen määrä on 986,72 euroa.

13.3

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 136 artiklassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen ala- ja ylärajojen määrät, joita sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

954,90 euroa (alaraja),

2 246,82 euroa (yläraja).

14.

Neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (1) 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettujen, keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille myönnettyjen korvausten määrät:

413,61 euroa

624,28 euroa

682,57 euroa

930,56 euroa.

15.

Korjauskerroin, jota sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 (2) 4 artiklassa tarkoitettuihin määriin 1. heinäkuuta 2017 alkaen 5,9705.

16.

Taulukko henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista määristä, joita sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

1.7.2017

PALKKATASO

PALKKALUOKKA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Ennen 1. toukokuuta 2004 voimassa olleiden henkilöstösääntöjen liitteen VII entisessä 4 a artiklassa mainitun kiinteämääräisen korvauksen määrä, jota käytetään henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 18 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

142,68 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 4 tai C 5,

218,77 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 1, C 2 tai C 3.

18.

Taulukko muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 133 artiklassa tarkoitetun peruspalkka-asteikon määristä, joita sovelletaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen:

Palkkaluokka

1

2

3

4

5

6

7

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Palkkaluokka

8

9

10

11

12

13

14

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Palkkaluokka

15

16

17

18

19

 

 

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille (EYVL L 38, 13.2.1976, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on täydennettynä asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1307/87 (EYVL L 124, 13.5.1987, s. 6).

(2)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).


14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/15


Väliaikainen päivitys – Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet (1)

(2017/C 429/07)

HELMIKUU 2017

Asemapaikka

Hintapariteetti

helmikuu 2017

Valuuttakurssi

helmikuu 2017 (*1)

Korjauskerroin

helmikuu 2017 (*2)

Sierra Leone

8 809

7 763,60

113,5

Mosambik

42,38

74,6000

56,8

Malawi

451,7

780,761

57,9

Botswana

7,855

11,2233

70,0

Chile

536,2

691,992

77,5

Liberia

1,663

1,06300

156,4

Madagaskar

3 318

3 447,30

96,2

Komorit

377,1

491,968

76,7

Sudan

14,55

7,33906

198,3

Barbados

2,823

2,13739

132,1

Argentiina

11,57

16,9602

68,2

Nigeria

253,6

327,906

77,3

Azerbaidžan

1,267

2,02693

62,5

Valko-Venäjä

1,382

2,06760

66,8


MAALISKUU 2017

Asemapaikka

Hintapariteetti

maaliskuu 2017

Valuuttakurssi

maaliskuu 2017 (*3)

Korjauskerroin

maaliskuu 2017 (*4)

Egypti

8,592

16,6943

51,5

Tansania

1 558

2 361,48

66,0

Samoa

2,458

2,66957

92,1

Nicaragua

20,78

31,2919

66,4

Venäjä

63,69

61,1026

104,2

Ecuador

0,9727

1,05870

91,9

Malesia

3,182

4,69900

67,7

Georgia

1,649

2,74340

60,1

Uzbekistan

3 073

3 604,19

85,3


HUHTIKUU 2017

Asemapaikka

Hintapariteetti

huhtikuu 2017

Valuuttakurssi

huhtikuu 2017 (*5)

Korjauskerroin

huhtikuu 2017 (*6)

Ruanda

758,9

897,381

84,6

Mosambik

44,96

72,4000

62,1

Lesotho

9,373

13,8165

67,8

Ghana

3,802

4,72630

80,4

Angola

323,2

185,388

174,3

Valko-Venäjä

1,453

2,03510

71,4

Tadžikistan

5,049

8,75463

57,7

Ukraina

18,74

29,1548

64,3


TOUKOKUU 2017

Asemapaikka

Hintapariteetti

toukokuu 2017

Valuuttakurssi

toukokuu 2017 (*7)

Korjauskerroin

toukokuu 2017 (*8)

Brasilia

3,577

3,43870

104,0

Botswana

8,272

11,1857

74,0

Kongon demokraattinen tasavalta

2,393

1,08810

219,9

Trinidad ja Tobago

6,566

7,42100

88,5

Turkki

2,626

3,8797

67,7

Argentiina

12,25

16,7459

73,2

Suriname

5,052

8,21189

61,5

Eritrea

20,56

16,6066

123,8


KESÄKUU 2017

Asemapaikka

Hintapariteetti

kesäkuu 2017

Valuuttakurssi

kesäkuu 2017 (*9)

Korjauskerroin

kesäkuu 2017 (*10)

Tansania

1 658

2 492,38

66,5

Mosambik

47,65

66,8000

71,3

Guayana

179,3

232,260

77,2

Samoa

2,314

2,85135

81,2

Chile

579,2

748,870

77,3

Komorit

398,4

491,968

81,0

Nicaragua

21,82

33,4325

65,3

Bolivia

6,728

7,72054

87,1

Haiti

63,64

70,6186

90,1

Sambia

8,441

10,3911

81,2

Honduras

21,04

26,2302

80,2

Venäjä

68,41

63,2618

108,1

Ecuador

0,9127

1,11730

81,7

Guatemala

7,606

8,21386

92,6

Nigeria

267,4

341,188

78,4

Valko-Venäjä

1,536

2,08680

73,6

Moldova

13,45

20,4829

65,7

Kazakstan

246,8

349,390

70,6

Myanmar

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Eurostatin kertomus, annettu 22. syyskuuta 2017, Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on EU:n edustustoissa kolmansissa maissa, palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien väliaikaisesta päivityksestä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 64 artiklan ja liitteiden X ja XI mukaisesti (Ares(2017)4629878).

Lisätietoja menetelmästä on saatavilla Eurostatin verkkosivuilla (”Statistics Database” > ”Economy and finance” > ”Prices” > ”Correction coefficients”)

(*1)  1 euro = x yksikköä paikallista valuuttaa, paitsi Yhdysvaltain dollareita seuraavissa maissa: Ecuador, El Salvador, Itä-Timor, Kongon demokraattinen tasavalta, Kuuba, Liberia, Panama, Zimbabwe.

(*2)  Bryssel ja Luxemburg = 100.

(*3)  1 euro = x yksikköä paikallista valuuttaa, paitsi Yhdysvaltain dollareita seuraavissa maissa: Ecuador, El Salvador, Itä-Timor, Kongon demokraattinen tasavalta, Kuuba, Liberia, Panama, Zimbabwe.

(*4)  Bryssel ja Luxemburg = 100.

(*5)  1 euro = x yksikköä paikallista valuuttaa, paitsi Yhdysvaltain dollareita seuraavissa maissa: Ecuador, El Salvador, Itä-Timor, Kongon demokraattinen tasavalta, Kuuba, Liberia, Panama, Zimbabwe.

(*6)  Bryssel ja Luxemburg = 100.

(*7)  1 euro = x yksikköä paikallista valuuttaa, paitsi Yhdysvaltain dollareita seuraavissa maissa: Ecuador, El Salvador, Itä-Timor, Kongon demokraattinen tasavalta, Kuuba, Liberia, Panama, Zimbabwe.

(*8)  Bryssel ja Luxemburg = 100.

(*9)  1 euro = x yksikköä paikallista valuuttaa, paitsi Yhdysvaltain dollareita seuraavissa maissa: Ecuador, El Salvador, Itä-Timor, Kongon demokraattinen tasavalta, Kuuba, Liberia, Panama, Zimbabwe.

(*10)  Bryssel ja Luxemburg = 100.


14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/18


Vuotuinen päivitys Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista (1)

(2017/C 429/08)

Asemapaikka

Hintapariteetti

Heinäkuu 2017

Valuuttakurssi

heinäkuu 2017 (*1)

Korjauskerroin

heinäkuu 2017 (*2)

Afganistan (*3)

 

 

 

Albania

78,83

131,980

59,7

Algeria

88,26

121,428

72,7

Angola

343,5

185,393

185,3

Argentiina

12,64

18,6260

67,9

Armenia

423,5

537,050

78,9

Australia

1,569

1,48680

105,5

Azerbaidžan

1,328

1,94272

68,4

Bangladesh

78,39

91,9774

85,2

Barbados

2,839

2,29483

123,7

Valko-Venäjä

1,581

2,20000

73,5

Belize

1,859

2,28123

81,5

Benin

654,2

655,957

99,7

Bolivia

6,628

7,88638

84,0

Bosnia ja Hertsegovina (Banja Luka) (*3)

 

 

 

Bosnia ja Hertsegovina (Sarajevo)

1,277

1,95583

65,3

Botswana

8,579

11,4155

75,2

Brasilia

3,465

3,74760

92,5

Burkina Faso

612,8

655,957

93,4

Burundi

1 634

1 933,63

84,5

Kambodža

3 630

4 595,50

79,0

Kamerun

545,0

655,957

83,1

Kanada

1,406

1,48670

94,6

Kap Verde

75,48

110,265

68,5

Keski-Afrikan tasavalta

758,8

655,957

115,7

Tšad

623,0

655,957

95,0

Chile

592,5

755,221

78,5

Kiina

6,891

7,74120

89,0

Kolumbia

2 281

3 436,09

66,4

Komorit

401,7

491,968

81,7

Kongo (Brazzaville)

718,9

655,957

109,6

Costa Rica

485,8

651,739

74,5

Kuuba (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Kongon demokraattinen tasavalta (Kinshasa) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Djibouti

177,2

202,833

87,4

Dominikaaninen tasavalta

34,28

53,0356

64,6

Ecuador (*1)

0,8918

1,14130

78,1

Egypti

9,055

20,4985

44,2

El Salvador (*1)

0,8345

1,14130

73,1

Eritrea

19,94

17,0656

116,8

Etiopia

19,11

26,0498

73,4

Fidži

1,846

2,30840

80,0

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

30,54

61,6950

49,5

Gabon

722,3

655,957

110,1

Gambia

36,68

52,7800

69,5

Georgia

1,650

2,6921

61,3

Ghana

3,840

4,91735

78,1

Guatemala

7,493

8,37077

89,5

Guinea (Conakry)

7 875

10 066,2

78,2

Guinea-Bissau

564,7

655,957

86,1

Guayana

181,1

231,555

78,2

Haiti

64,12

71,8662

89,2

Honduras

20,70

26,7556

77,4

Hongkong

10,63

8,91070

119,3

Islanti

183,8

118,200

155,5

Intia

57,97

73,7130

78,6

Indonesia (Banda Aceh) (*3)

 

 

 

Indonesia (Jakarta)

11 587

15 217,0

76,1

Iran (*3)

 

 

 

Irak (*3)

 

 

 

Israel

4,592

3,98940

115,1

Norsunluurannikko

626,0

655,957

95,4

Jamaika

122,1

141,111

86,5

Japani

130,8

128,590

101,7

Jordania

0,8352

0,80918

103,2

Kazakstan

248,6

362,800

68,5

Kenia

105,2

115,883

90,8

Kosovo

0,7141

1,00000

71,4

Kirgisia

58,30

78,5785

74,2

Laos

9 206

9 222,00

99,8

Libanon

1 698

1 720,51

98,7

Lesotho

9,994

14,8261

67,4

Liberia (*1)

1,669

1,14130

146,2

Libya (*3)

 

 

 

Madagaskar

3 191

3 432,07

93,0

Malawi

474,6

812,058

58,4

Malesia

3,191

4,90020

65,1

Mali

645,2

655,957

98,4

Mauritania

287,4

404,790

71,0

Mauritius

29,23

39,4089

74,2

Meksiko

12,02

20,4700

58,7

Moldova

13,57

20,5681

66,0

Montenegro

0,6258

1,00000

62,6

Marokko

7,806

10,964

71,2

Mosambik

49,05

67,5000

72,7

Myanmar

1 027

1 552,17

66,2

Namibia

10,05

14,8261

67,8

Nepal

114,6

116,035

98,8

Uusi-Kaledonia

129,0

119,332

108,1

Uusi-Seelanti

1,649

1,56510

105,4

Nicaragua

22,23

34,2879

64,8

Niger

556,3

655,957

84,8

Nigeria

271,4

347,545

78,1

Norja

12,20

9,57000

127,5

Pakistan

72,44

119,624

60,6

Panama (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Papua-Uusi-Guinea

3,465

3,62893

95,5

Paraguay

4 165

6 347,35

65,6

Peru

3,295

3,71550

88,7

Filippiinit

44,01

57,7060

76,3

Venäjä

70,05

67,3005

104,1

Ruanda

763,2

941,859

81,0

Samoa

2,273

2,87062

79,2

Saudi-Arabia

3,551

4,27988

83,0

Senegal

662,6

655,957

101,0

Serbia

65,12

121,320

53,7

Sierra Leone

8 466

8 375,31

101,1

Singapore

1,954

1,57510

124,1

Salomonsaaret

10,12

8,92691

113,4

Somalia (*3)

 

 

 

Etelä-Afrikka

9,235

14,8261

62,3

Etelä-Korea

1 192

1 304,08

91,4

Etelä-Sudan (*3)

 

 

 

Sri Lanka

136,4

173,780

78,5

Sudan

15,48

18,6475

83,0

Suriname

5,182

8,56831

60,5

Swazimaa

10,66

14,8261

71,9

Sveitsi (Bern)

1,397

1,09350

127,8

Sveitsi (Geneve)

1,397

1,09350

127,8

Syyria (*3)

 

 

 

Taiwan

29,89

34,5611

86,5

Tadžikistan

5,181

10,0562

51,5

Tansania

1 694

2 492,60

68,0

Thaimaa

30,36

38,7870

78,3

Itä-Timor (*1)

1,016

1,14130

89,0

Togo

522,7

655,957

79,7

Trinidad ja Tobago

6,392

7,71960

82,8

Tunisia

1,878

2,76920

67,8

Turkki

2,656

4,01430

66,2

Turkmenistan

2,741

3,99455

68,6

Uganda

2 776

4 021,51

69,0

Ukraina

20,17

29,7652

67,8

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

3,913

4,17370

93,8

Yhdysvallat (New York)

1,186

1,14130

103,9

Yhdysvallat (Washington)

1,044

1,14130

91,5

Uruguay

31,74

32,3399

98,1

Uzbekistan

3 146

4 517,90

69,6

Vanuatu

136,3

124,930

109,1

Venezuela (*3)

 

 

 

Vietnam

15 260

25 953,2

58,8

Länsiranta – Gazan alue (*3)

 

 

 

Jemen (*3)

 

 

 

Sambia

8,338

10,4537

79,8

Zimbabwe (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Eurostatin kertomus, annettu 20. lokakuuta 2017, EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden vuotuisesta päivityksestä vuonna 2017 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 64 ja 65 artiklan ja liitteen XI mukaisesti ja aktiivisen henkilöstön palkkojen ja eläkkeelle jääneen henkilöstön eläkkeiden mukauttamiseksi 1. päivästä heinäkuuta 2017 alkaen sekä EU:ssa että sen ulkopuolella olevissa työskentelypaikoissa työskentelevän aktiivisen henkilöstön palkkoihin, eläkkeelle jääneen henkilöstön eläkkeisiin heidän asuinmaansa mukaisesti sekä eläkkeiden siirtoon sovellettavien korjauskertoimien päivittämisestä 1. päivästä heinäkuuta 2017 alkaen.

Lisätietoja menetelmästä on saatavilla Eurostatin verkkosivuilla (”Statistics Database” > ”Economy and finance” > ”Prices” > ”Correction coefficients”).

(*1)  1 euro = x yksikköä paikallista valuuttaa (paitsi Yhdysvaltain dollareita seuraavissa maissa: Ecuador, El Salvador, Itä-Timor, Kongon demokraattinen tasavalta, Kuuba, Liberia, Panama ja Zimbabwe).

(*2)  Bryssel ja Luxemburg = 100 %.

(*3)  Tiedot eivät ole saatavilla epävakaisten paikallisten olojen tai tietojen epäluotettavuuden vuoksi.


Tilintarkastustuomioistuin

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/24


Erityiskertomus nro 21/2017

”Viherryttäminen: monimutkaisempi tulotukijärjestelmä ei ole vielä ympäristön kannalta vaikuttava”

(2017/C 429/09)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 21/2017 ”Viherryttäminen: monimutkaisempi tulotukijärjestelmä ei ole vielä ympäristön kannalta vaikuttava” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla (http://eca.europa.eu).


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTAn valvontaviranomainen

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/25


Yleiset vapaapäivät vuonna 2018: ETA- ja EFTA-valtiot ja ETA:n toimielimet

(2017/C 429/10)

 

Islanti

Liechtenstein

Norja

EFTAn valvontaviranomainen

EFTAn tuomioistuin

maanantai 1. tammikuuta

X

X

X

X

X

tiistai 2. tammikuuta

 

X

 

X

X

perjantai 2. helmikuuta

 

X

 

 

 

maanantai 12. helmikuuta

 

 

 

 

X

tiistai 13. helmikuuta

 

X

 

 

 

maanantai 19. maaliskuuta

 

X

 

 

 

torstai 29. maaliskuuta

X

 

X

X

X

perjantai 30. maaliskuuta

X

X

X

X

X

maanantai 2. huhtikuuta

X

X

X

X

X

torstai 19. huhtikuuta

X

 

 

 

 

maanantai 30. huhtikuuta

 

 

 

 

X

tiistai 1. toukokuuta

X

X

X

X

X

torstai 10. toukokuuta

X

X

X

X

X

perjantai 11. toukokuuta

 

 

 

X

X

torstai 17. toukokuuta

 

 

X

 

 

maanantai 21. toukokuuta

X

X

X

X

X

torstai 31. toukokuuta

 

X

 

 

 

maanantai 6. elokuuta

X

 

 

 

 

keskiviikko 15. elokuuta

 

X

 

X

X

maanantai 3. syyskuuta

 

 

 

 

X

torstai 1. marraskuuta

 

X

 

X

X

perjantai 2. marraskuuta

 

 

 

X

X

maanantai 24. joulukuuta

X

X

 

X

X

tiistai 25. joulukuuta

X

X

X

X

X

keskiviikko 26. joulukuuta

X

X

X

X

X

torstai 27. joulukuuta

 

 

 

X

X

perjantai 28. joulukuuta

 

 

 

X

X

maanantai 31. joulukuuta

X

X

 

X

X

Lauantaihin tai sunnuntaihin osuvia yleisiä vapaapäiviä ei mainita luettelossa.


14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/27


Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

(2017/C 429/11)

EFTAn valvontaviranomainen ei vastusta seuraavaa valtiontukitoimenpidettä:

Päätöksen antamispäivä

:

14. syyskuuta 2017

Tuen numero

:

81018

Päätöksen numero

:

156/17/KOL

EFTA-valtio

:

Norja

Nimike

:

Merenkulkijoiden veronpalautusohjelman 2016–2026 muuttaminen

Oikeusperusta

:

Merenkulkijoiden veronpalautuksista 26 päivänä helmikuuta 2016 annetun asetuksen N:o 204 13 a kohta.

Toimenpidetyyppi

:

Tukiohjelma

Tarkoitus

:

Meriliikenne

Tuen muoto

:

Verojen ja sosiaaliturvamaksujen palautukset

Budjetti

:

Vuosittainen 80 miljoonan Norjan kruunun lisäys

Kesto

:

10 vuotta 1 päivästä maaliskuuta 201628 päivään helmikuuta 2026.

Toimialat

:

Meriliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

:

Norjan merenkulkuviranomainen

P.O.Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORJA

Muut tiedot

:

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä EFTAn valvontaviranomaisen verkkosivuilta:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/28


ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA

(2017/C 429/12)

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimen kilpailun

 

EPSO/AST/144/17 – KIELIPALVELUJEN HALLINTOAVUSTAJAT (AST 1) seuraavissa kielissä:

 

bulgaria (BG), saksa (DE), englanti (EN), ranska (FR), romania (RO) ja ruotsi (SV).

Kilpailuilmoitus julkaistaan 24 kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 429 A 14. joulukuuta 2017.

Lisätietoja on EPSO:n verkkosivuilla osoitteessa https://epso.europa.eu/.


TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

EFTAn tuomioistuin

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/29


Héraðsdómur Reykjavíkurin (Reykjavikin käräjäoikeus) 30. kesäkuuta 2017 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Fjarskipti hf. vastaan Síminn hf.

(Asia E-6/17)

(2017/C 429/13)

Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavikin käräjäoikeus) on esittänyt EFTAn tuomioistuimelle 30. kesäkuuta 2017 päivätyllä kirjeellä pyynnön neuvoa-antavan lausunnon saamiseksi asiassa Fjarskipti hf. vastaan Síminn hf.. Pyyntö saapui tuomioistuimen kirjaamoon 19. heinäkuuta 2017 ja koskee seuraavia kysymyksiä:

1.

Onko osa ETA-sopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa, että luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön olisi EFTA-valtiossa voitava vedota sopimuksen 54 artiklaan kansallisessa tuomioistuimessa saadakseen korvausta kyseiseen säännökseen sisältyvien kieltojen rikkomisesta?

2.

Arvioitaessa, täyttyvätkö korvausvaatimuksen edellytykset kilpailusääntöjen rikkomisen vuoksi, onko sillä merkitystä, ovatko toimivaltaiset viranomaiset antaneet lopullisen päätöksen ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkomisesta?

3.

Katsotaanko ETA-sopimuksen 54 artiklan vastaiseksi sääntöjenvastaiseksi hintaruuviksi käytäntö, jossa tukkumarkkinoilla määräävässä asemassa oleva yritys vahvistaa kilpailijoihin sovellettavat terminointimaksut siten, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen vähittäismyyntiosasto ei pystyisi saamaan voittoa puheluiden myynnistä oman järjestelmänsä sisällä, jos sen olisi vastattava kustannuksista, jotka aiheutuvat niiden myynnistä samoissa olosuhteissa, kun määräävässä asemassa oleva yritys on myös itse velvollinen ostamaan terminoinnin näiltä samoilta kilpailijoilta korkeampaan hintaan kuin millä se myy terminointia kilpailijoilleen?

4.

Onko se, että yritys on määräävässä asemassa merkityksellisillä tukkumarkkinoilla, riittävä syy katsoa sen syyllistyneen sääntöjenvastaisen hintaruuvin soveltamiseen ETA-sopimuksen 54 artiklan vastaisesti, vai onko yrityksen oltava määräävässä asemassa myös merkityksellisillä vähittäismarkkinoilla?


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

14.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 429/30


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8710 – JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 429/14)

1.

Komissio vastaanotti 5. joulukuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

JD Sports Fashion PLc (JD, Englanti ja Wales), jossa määräysvaltaa käyttää yksityisomistuksessa oleva brittiläinen yritys Pentland Group

Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, S.A. (Sonae MC, Portugali), jossa määräysvaltaa käyttää välillisesti Efanor Investimentos SGPS, SA

Balaiko Firaja Invest, S. L (Balaiko, Espanja), joka on kokonaan Serragan perheen omistuksessa

JD Sprinter Holdings 2010, SL (JDSH, Espanja), jossa määräysvaltaa käyttävät JD ja Balaiko

SDSR- Sports Division SR, S.A. (Sport Zone, Portugali), joka kuuluu konserniin Sonae MC group.

JD, Sonae MC ja Balaiko hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksissä JDSH ja Sport Zone.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   JD: urheiluvaatteiden ja -jalkineiden vähittäismyynti sekä kuntosalitoiminta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. JD:ssä määräysvaltaa käyttää Pentland Group, joka harjoittaa merkkiulkoilutuotteiden tukkumyyntiä tällaisten tuotteiden vähittäismyyjille.

—   Sonae MC: elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden vähittäis- ja tukkukauppa ja toimintaan liittyvän kiinteistöomaisuuden hallinnointi

—   Balaiko: sijoitusyhtiö

—   JDSH: urheiluvarusteiden vähittäiskauppa Portugalissa ja Espanjassa mainosbannereilla JD, size? ja Sprinter

—   SPZ: urheiluvarusteiden vähittäiskauppa Portugalissa ja Espanjassa mainosbannerilla Sport Zone.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8710 – JD / SONAE MC / BALAIKO / JDSH / SPORT ZONE

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi:

+32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).